Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Her finder du dagsordener og referater for møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Når du klikker på en af mødedatoerne i venstre side, kan du se dagsorden, referat og bilag for det pågældende møde.

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer
Dagsordener og referater fra møder i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer offentliggøres ikke.
Hvilke uddannelsesprogrammer, der er blevet godkendt af udvalget fremgår af dagordnen til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
den 6. marts 2017 kl. 14:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst


Sagnr.: 1-01-72-1-17

1. Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00 - 14.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dagsordenen er vedlagt som bilag.

 

Bemærk at punkterne 10 til 18 er orienteringspunkter, der kun behandles på selve mødet, såfremt et medlem af Rådet ønsker dette. Såfremt et punkt ikke aktivt behandles på mødet, godkendes indstillingen.

 

På baggrund af temadrøftelsen d. 8. december 2016, omhandlende Rådets møde- og arbejdsform, vil møderne i DRRLV fremadrettet blive struktureret anderledes. Alle punkter der er til orientering vil som udgangspunkt ikke blive aktivt behandlet på mødet, med mindre der er et ønske herom. I stedet gives der mere plads og tid til temadrøftelsen samt til behandling af de punkter, der kræver at Rådet tager en beslutning eller drøfter en sag aktivt.

Beslutning

Lone Winther Jensen (LWJ) bød velkommen til to nye medlemmer af Rådet:

 

 • Tina Gram Larsen, nyt medlem på vegne af psykiatrien i Region Nordjylland. Er lægefaglige direktør for psykiatrien i Region Nordjylland.

 

 • Inge Marie Møller, nyt medlem på vegne af de uddannelsesgivende læger i Region Midtjylland. Er uddannelsesansvarlig overlæge ved HE Horsens.

 

Derefter samlede LWJ op på seneste møde i DRRLV, herunder hvad der er gjort for at imødekomme den feedback der blev givet ift. Rådets arbejdsform. 

 

Der var ønske om behandling af dagsordenspunkterne 10 og 16.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-16

2. Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05 - 14.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender referatet.

Sagsfremstilling

Der er ikke modtaget kommentarer til referatet.

Beslutning

Rådet godkendte referatet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

3. Temadrøftelse - Kurser i speciallægeuddannelsen (2 timer kl. 14.10 - 16.10)

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen vil denne gang omhandle kurser under speciallægeuddannelsen.

 • Hvornår og hvordan kurser er en velegnet læringsmetode?
 • Hvordan sikres det ønskede udbytte af kurser?

 

Formålet med temadrøftelsen er at udfordre den traditionelle opfattelse af, hvad læger bedst lærer på kurser - samt at give indspark til de kommende drøftelser omkring kurser i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

 

Temadrøftelsen vil bestå af korte oplæg og gruppedrøftelser.

Beslutning

Berit Bjerre Handberg (BBH) og Bente Malling indledte med at gennemgå baggrunden for dagens temamøde om de generelle kurser. Næste møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (DNRLV) vil have de generelle kurser som tema, hvorfor dagens drøftelser bl.a. skulle hjælpe til at give perspektiver til de medlemmer af Rådet, der også er medlemmer af DNRLV.

 

Indledningsvist blev det gennemgået hvilke kurser Rådet har ansvaret for at gennemføre og hvordan uddannelseslægerne har evalueret disse kurser. På baggrund heraf blev den første gruppediskussion gennemført, hvor hver gruppe skulle drøfte evalueringerne.

Et par af de aspekter der blev nævnt efter gruppediskussionerne var:

 

 • SOL 1 kurset var generelt lidt dårligere evalueret ift. kursisternes udbytte. Det blev drøftet hvad årsagen til dette kunne være, f.eks. om kursisterne ikke følte sig nok inddraget i indholdet af kurset. Bente Malling kunne orientere om, at der er blevet arbejdet med indholdet på SOL 1 kurset, og det reviderede kursus vil anvendes fra 1. april 2017. Der er bl.a. mere brugerinvolvering i det reviderede kursus.

 

 • Det blev bemærket, at kurserne der er placeret længst henne i hoveduddannelsen generelt er dårligere evalueret, end dem der er placeret under KBU og introduktionsuddannelse.

 

Den næste gruppediskussion handlede om Rådets forventninger til følgegruppen for de generelle kurser, herunder hvilket arbejde følgegruppen udfører og formen for afrapportering til Rådet. Følgegruppens arbejde er at sikre, at der skabes en rød tråd mellem kurserne. F.eks. at skabe sammenhæng mellem SOL kursernes indhold og sammenhæng mellem lærings– og vejledningskurserne – herunder sammenhæng til de vejlederkurser, der udbydes for uddannelsesgiverne. Rådet opfordrer følgegruppens medlemmer til at overvære / vurdere kurserne ved at deltage i dem.

 

DRRLV vil fremover have evalueringerne i analyseret form præsenteret. Der efterspørges sammenlignelige evalueringer:

 

 1. Samme skema til alle kurser – eller samme centrale spørgsmål på alle evalueringsskemaer. Dette for at få mulighed for at sammenligne kursernes evalueringer
 2. Longitudinelle evalueringer af det enkelte kursus – sker der en udvikling (specielt efter revisioner i kurserne)
 3. Analyse af åbne spørgsmål
 4. Effektmåling? Forskellige muligheder for dette blev drøftet – en mulighed er at spørge aftagere af uddannelseslægerne (afdelingerne) efter de har været på kursus.

 

Rådet drøftede i øvrigt:

 

 • Større krav om forberedelse til uddannelseslægerne, inden selve kurset afholdes. Der henvises til www.laering.rm.dk og 40-20-40 reglen.
 • Større grad af forventningsafstemning med uddannelseslægerne, herunder en grad af behovsafdækning. Herved kan der potentielt skabes større nysgerrighed og interesse hos uddannelseslægerne.

 

Den næste gruppediskussion handlede om hvorvidt emnerne i kurserne stadigvæk er relevante. Grupperne blev bedt om at opliste hvilke kurser der skal bevares, hvilke der skal gentænkes eller revideres samt hvilke kurser der evt. mangler.

Eksempler på tilbagemeldingerne fra grupperne:

 

 • Fokusere på at skabe mere sammenhæng hvor det giver mening, f.eks. de tre SOL-kurser imellem eller mellem studiet og kurserne, såsom akutugen på Aarhus Universitet og akutkurset.
 • Fokus på "need to know" kontra "nice to know" på SOL-kurserne samt forskningstræningen.
 • Kan nogle af kurserne tænkes sammen med lignende for andre faggrupper, f.eks. akutkursus sammen med sygeplejersker?
 • Fokus på en bedre kortlægning af de kompetencer de nyuddannede læger har med fra universitetet, og hvordan kurserne skal bygge ovenpå  disse.

 

Mere overordnet drøftede Rådet behovet for en "rød tråd" mellem kurserne og profilen for de læger vi gerne vil have i fremtidens sundhedsvæsen.

 

Den sidste gruppediskussion omhandlede hvornår kurser er en god læringsmetode. Her var Rådet enige om, at kurser er gode til at skabe fælles drøftelser omkring emner der kræver fordybelse, og som ikke kan klares tilfredsstillende via daglig praktisk arbejde, selvstudier eller elektroniske læringsmidler. Kurser kan også give rum til systematisk og fælles refleksion.

Slutteligt drøftede Rådet opgaven med at gøre kurserne mere synlige på og bedre forankret i afdelingerne, samt at ind tænke organisationen og arbejdsgivers behov i det fremtidige kursusindhold.

 

Oplæg fra temadrøftelsen er vedlagt som bilag 1.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-16

4. Pause (15 min. kl. 16.10 - 16.25)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-106-15

5. Lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen i intern medicin (5 min. kl. 16.25 - 16.30)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den nye lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen i intern medicin.

Sagsfremstilling

Medicinsk afdeling på HE Vest blev den 1. januar 2017 delt op i en afdeling for hjertesygdomme og en medicinsk afdeling. HE Vest ønsker, at der skal være introduktionsstillinger i intern medicin på den afdeling for hjertesygdomme. Det har derfor været nødvendig at tilpasse den lægefaglige indstilling (se bilag 1). Derudover har der været organisatoriske ændringer i Nordjylland, bl.a. er hospitalet i Dronninglund nedlagt og Thy-Mors er lagt ind under Regionshospital Nordjylland, hvilket ikke indtil nu har været afspejlet i den lægefaglige indstilling. Det samlede antal af introduktionsstillinger er steget som følge af flere hoveduddannelsesstillinger, hvilket nu også kan ses i den lægefaglige indstilling.

 

Den lægefaglige indstilling er udarbejdet af de postgraduate kliniske lektorer i intern medicin Dorte Guldbrand Nielsen, Gitte Pedersen, Jens Peter Kroustrup, Stig Andersen, Ulla Møller Weinreich, Anette Bagger Sørensen, Jens Frederik Dahlerup, Ilse Christiansen og Mogens Pfeiffer Jensen og har været drøftet med de relevante parter.

 

Den lægefaglige indstilling er i høring ved de berørte parter og eventuelle indsigelser vil blive viderebragt på rådsmødet.

 

De postgraduate kliniske lektorer deltager ikke i mødet.

Beslutning

LWJ gennemgik ændringerne i den nye lægefaglige indstilling.

 

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

6. Vejledning og retningslinje om inspektorordningen i den lægelige videreuddannelse (15 min. kl. 16.30 - 16.45)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orientering om ny vejledning og håndbog for inspektorordningen til efterretning.
at Rådet godkender retningslinjen for håndtering af inspektorrapporter i Videreuddannelsesregion Nord.

Sagsfremstilling

Vejledning om Inspektorordningen i den lægelige videreuddannelse’ er nu offentliggjort i retsinformation, se www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183784

 

Rådet har kommenterede udkastet til vejledningen på mødet den 3. marts 2016.

 

Der er udgivet en håndbog i forlængelse af vejledningen (se bilag 1).

 

I kraft af den nye vejledning har VUS lavet et udkast til en opdateret retningslinje for håndtering af inspektorrapporter. Eftersom vejledningen kun i meget begrænset omfang er ændret ift. opfølgning på inspektorrapporter er der kun tale om begrænsede ændringer og præciseringer i retningslinjen. Processen ift. DRRLV er ikke ændret, dog vil VUS fremover fremhæve særligt rosværdige rapporter i sagsfremstillingen til DRRLV.

 

Sundhedsstyrelsen er gået bort fra farveangivelsen, men prioriterer stadig besøgene. Der er dermed fortsat 3 scenarier.

 

1.    En rapport der ikke giver anledning til kritik

2.    En rapport der giver udtryk for utilfredsstillende uddannelsesforhold og/eller opfølgende besøg

3.    En rapport der giver udtryk for særligt kritisable uddannelsesforhold

 

DRRLV orienteres om alle tre typer af rapporter. Ved scenarie 2 og 3 dagsordenssættes rapporterne selvstændigt på først kommende møde i DRRLV. Ved scenarie 2 vil den involverede afdeling, afhængig af kritikkens omfang blive bedt om at deltage på mødet i DRRLV. Ved scenarie 3 vil fremmøde i DRRLV alt andet lige være nødvendig.

Beslutning

LWJ og BBH orienterede om den nye vejledning, håndbogen for inspektorordning, samt indholdet i VUS-retningslinjen.

 

Rådet drøftede hvorledes opfølgning koordineres mellem PKL, UKO og uddannelsesafdeling, i situationer hvor afdelingen har modtaget en kritisk inspektorrapport.

Det blev konkluderet, at der fremadrettet skal være opmærksomhed på samarbejde og gensidig kommunikation ifm. opfølgning på kritiske inspektorrapporter.

 

Med ovenstående bemærkning blev orienteringen taget til efterretning, og retningslinjen blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-16-01-54-16

7. Revideret vejledning vedr. kliniske ansættelser i hoveduddannelsen (15 min. kl. 16.45 - 17.00)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter og godkender den reviderede vejledning.

Sagsfremstilling

Vejledningen blev godkendt af DRRLV i 2013 blandt andet med henblik på bedre sikring af indhold og uddannelse for de kliniske ansættelser i de berørte specialers hoveduddannelse.

 

Vejledningen er blevet revideret på baggrund af de erfaringer, der er gjort indenfor de berørte specialer i de seneste år. Formålet har været at tilpasse vejledningen til opdaterede arbejdsgange, samt at øge fleksibiliteten i forhold til træffe aftaler om ansættelser, der starter senere end 18 måneder efter, at den uddannelsessøgende har påbegyndt dennes hoveduddannelsesforløb. Erfaringen har været, at aftaler om ansættelser efter de 18 måneder har været udfordrende at få på plads indenfor de første 6 måneder af hoveduddannelsen, hvilket den nuværende vejledning foreskriver.

 

Der er indført fire større ændringer i vejledning:

1. Fleksibiliteten i forhold til fastlæggelse af kliniske ansættelser senere end 18 måneder henne i uddannelsen er øget

2. Uddannelsesprogrammerne tilknyttet de(n) kliniske ansættelser godkendes af det afgivende speciales PKL, på vegne af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

3. Specialet fysiologi og nuklearmedicin er tilføjet på listen over specialer

4. Ansvarsfordelingen ift. udarbejdelse af uddannelsesprogrammet er blevet præciseret

 

De berørte specialer er:

•    Arbejdsmedicin

•    Klinisk biokemi

•    Klinisk farmakologi

•    Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

•    Klinisk genetik

•    Samfundsmedicin

 

Berørte PKL'er har haft udkast til den reviderede vejledning til kommentering.

 

Den reviderede vejledning er vedhæftet dette punkt (se bilag 1). Der er yderligere vedhæftet en version med synlige rettelser (se bilag 2).

 

Beslutning

BBH gennemgik baggrunden for vejledningen og hvilke ændringer der er indarbejdet i den reviderede vejledning.

 

Det blev kommenteret, at det skal tilføjes i retningslinjen, at det er den specialespecifikke PKL i det speciale uddannelseslægen er under uddannelse i, der godkender uddannelsesprogrammerne for de kliniske ansættelser, på vegne af DRRLV.

 

Med ovenstående bemærkninger godkendte Rådet den reviderede retningslinje.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-222-15

8. Godkendelse af kommissorium for uddannelsesudvalg på akutområdet (15 min. kl. 17.00 - 17.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender kommissoriet for uddannelsesudvalget for lægelig videreuddannelse i akutafdelingerne. 

Sagsfremstilling

Rådet besluttede på mødet d. 5. marts 2015, at der skulle arbejdes videre med at udarbejde et kommissorium for et uddannelsesudvalg indenfor akutområdet, der sikrer god sparring til PKL'erne samt sikrer inddragelse af relevante aktører. Rådets beslutning fra mødet d. 5. marts 2015 er vedlagt (se bilag 1).

 

Der nu udarbejdet et udkast til kommissorium for uddannelsesudvalget indenfor akutområdet (se bilag 2), der beskriver opgaverne og deltagerkredsen i det nye uddannelsesudvalg for lægelig videreuddannelse i akutafdelingerne. Det indstilles derfor, at Rådet drøfter kommissoriet med henblik på godkendelse.

 

Kommissoriet er et tillæg til det gældende generelle kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Nord (se bilag 3).

 

Kommissoriet er udarbejdet af Videreuddannelsessekretariatet i samarbejde med ledende lektor Bente Malling og de to PKL'er for akutområdet, Charlotte Green og Marc Ludwig. Det bemærkes at møderne kan blive afholdt som videomøder.

 

De to stillinger som PKL indenfor akutområdet er først nu begge blevet besat, hvorfor udvalget først nu er under etablering.

Beslutning

LWJ gennemgik baggrunden for det fremlagte kommissorium for et uddannelsesudvalg på akutområdet.

 

Rådet drøftede muligheden for, at en PKL i almen medicin er fast medlem af uddannelsesudvalget på akutområdet. Det blev konkluderet, at PKL i almen medicin kan inviteres med til møder i uddannelsesudvalget ved behov.

 

Administrationen i Region Nordjylland anførte, at de ikke har behov for et fast medlemskab af uddannelsesudvalget.

 

Med ovenstående bemærkninger godkendte Rådet kommissoriet for et uddannelsesudvalg for akutområdet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-7-15

9. Orientering: Fratrædelser og forskningsorlov for uddannelseslæger i VUR Nord (15 min. kl. 17.15 - 17.30)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet et opdateret notat (se bilag 1), som viser hvor mange uddannelsessøgende læger der under deres hoveduddannelsesforløb forsker, samt hvor mange hoveduddannelsesforløb der bliver fratrådt. Videreuddannelsessekretariatet fandt efter udsendelsen af dagsordenen til rådet en mindre fejl i dataene. Denne er revideret i version af 24.02.2017, som nu er vedlagt dagsordenen i stedet for den tidligere version.

 

Berit Bjerre Handberg vil på mødet kort gennemgå de vigtigste pointer fra notatet.

Beslutning

BBH gennemgik notatet vedr. fratrædelse og forskningsoverlov i 2016.

 

Ca. 5% har fratrådt deres hoveduddannelsesforløb siden 2010 (svarende til 82 personer) og ca. 15% har orlov til forskning under deres hoveduddannelse.

 

Af de 82 der har fratrådt deres hoveduddannelsesforløb, har 52 efterfølgende fået hoveduddannelsesforløb i et andet speciale.

 

Det blev aftalt, at Rådet på et fremtidigt møde skal drøfte håndteringen af orlov der ikke er lovbestemt samt deltid.

 

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-259-15

10. Orientering: Indstilling af nye medlemmer til Udvalget for Udvikling af Uddannelsesgivende (UUU)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet udpeger Anders Husted Madsen og Thomas Greve til Udvalget for Udvikling af Uddannelsesgivende.

Sagsfremstilling

Rådet godkendte d. 10. december 2015 kommissoriet for Udvalget for Udvikling af Uddannelsesgivende" (se bilag 1).

 

Jf. kommissoriet sammensættes udvalget af følgende repræsentanter:

 • Formand
 • 1 x uddannelsesfaglig kursusleder pr. kursus.
 • 1-2 lægefaglige kursusledere pr. kursus
 • 4-5 lægefaglige medlemmer (fx PKL, UKO, UAO, UKYL).

 

Da Trine Plesner og Thor Knudsen er udtrådt af udvalget, skal der udpeges to yderligere medlemmer.

Videreuddannelsessekretariatet indstiller PKL i kirurgi Anders Husted og afdelingslæge Thomas Greve til udvalget. 

 

For nuværende er udvalget sammensat som vist herunder.

 

Formand: ledende lektor Bente Malling

 

Uddannelsesfaglige kursusledere:

 • Vejlederkursus for speciallæger: Uddannelseskonsulent Rikke Willemoes, Center for kompetenceudvikling i Region Midtjylland
 • Kursus for UAO'er: Uddannelseskonsulent Lotte Rindom, Ledelse og kompetence-udvikling i Region Nordjylland

 

Lægefaglige kursusledere:

 • Vejlederkursus for speciallæger: UKO Gitte Eriksen, Aarhus Universitetshospital og UKO Susanne Nøhr, Aalborg Universitetshospital
 • Kursus for UAO'er: UKO Gitte Eriksen og PKL Anne Braae, Aarhus Universitetshospital
 • Tutorkurser: Speciallæge i Almen Medicin Søren Prins, praktiserende læge, Silkeborg

 

4-5 lægefaglige medlemmer

 • UAO Liselotte Fisker, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • UKO Flemming Knudsen, Sygehus Vendsyssel
 • Uddannelseslæge Rikke-Line Jacobsen 

Beslutning

Rådet drøftede processen for indstilling og udpegning af medlemmer til UUU. Det blev besluttet, at Rådet fremadrettet skal orienteres om ledige pladser i UUU.

 

Rådet godkendte udpegning af Anders Husted Madsen og Thomas Greve som medlemmer af UUU.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-60-16

11. Orientering: Lægefaglige indstillinger for forskningstræning

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager den godkendte lægefaglige indstilling for forskningstræningen i reumatologi til efterretning.

Sagsfremstilling

Styregruppen for forskningstræning har godkendt revideret lægefaglig indstilling for forskningstræning i reumatologi (se bilag 1).

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-16

12. Orientering: Inspektorrapporter

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående inspektorrapporter, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt.

 

Videreuddannelsessekretariatet vil gerne særligt rose følgende afdeling på baggrund af seneste inspektorrapport:

 • Afdeling for Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital - 15 ud af 16 temaer vurderes som "særdeles god"

 

 

Hospitalsenheden Horsens, Anæstesiologisk Afdeling den 13. oktober 2016

 

Rapporten har følgende kommentarer:

 

Besøget var et rutinebesøg på en større anæstesiologisk afdeling. Afdelingen har 5 yngre læger i introduktionsforløb samt 3 yngre læger i hoveduddannelsesforløb.

 

Afdelingen har fuldt op på sine indsatsområder fra forskellige besøg og har implementeret løsninger herpå.

 

Både yngre læger og speciallæger deltog i selvevalueringen, og ved det planlagte besøg var der deltagelse fra 9 speciallæger, 8 yngre læger, 2 fra sygehusledelsen samt 4 fra andre relevante faggrupper. Der var vedlagt relevante dokumenter forud for besøget.

 

Inspektorerne anfører 2 temaer som ”Behov for forbedringer”, 9 temaer som ”Tilstrækkelig” samt 5 temaer som ”Særdeles god”. De to temaer, der blev anført som ”Behov for forbedringer” er ’Sundhedsfremmer – Læring i rollen som samarbejder’ og ’Forskning – Uddannelsessøgende lægers deltagelse i forskning’.

 

Inspektorerne beskriver afdelingen som velfungerende med fokus på høj kvalitet samt en afdeling med et åbent og trygt læringsmiljø, hvilket må siges at være meget positivt. I forbindelse med samtaler på besøgsdagen fandtes det, at der er overensstemmelse mellem afdelingens udarbejdede materiale samt den reelle hverdag på afdelingen.

Endvidere beskriver de yngre læger selv afdelingen med positive vendinger.

 

Inspektorerne har opstillet 4 indsatsområder, der kan forbedre afdelingens uddannelse.

Indsatsområderne omhandler anæstesiologisk ekspert, kommunikator, sundhedsfremmer og forskning.

 

Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg ultimo 2020.

 

 

Aarhus Universitetshospital, Kvindesygdomme og Fødsler den 20. september 2016

 

Rapporten har følgende kommentarer:

 

Besøget var et rutinebesøg på en afdeling for kvindesygdomme og fødsler, der sidst havde besøg i 2012. Afdelingen har 2 yngre læger i introduktionsforløb og 18 yngre læger i hoveduddannelse i gynækologi og obstetrik samt i almen medicin.

 

Både yngre læger og speciallæger deltog i selvevalueringen, og ved det planlagte besøg var der deltagelse fra 15 speciallæger, 8 yngre læger, 5 fra sygehusledelsen samt 4 fra andre relevante faggruppe.

 

Der er overvejende overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selvevaluering og i inspektorrapporten.

Inspektorerne vurderer 15 temaer som ’Tilstrækkelig’ og 1 tema som ’Særdeles god’.

 

Afdelingen prioriterer lægerne på trods af et højt arbejdstempo og de yngre læger oplever at der altid er mulighed for læring og supervision.

Dog anfører inspektorerne, at arbejdstilrettelæggelsen skal optimeres så der bliver mere tid til supervision og oplæring i de krævede kompetencer.

Sundhedsstyrelsen støtter de anførte indsatsområder og tilhørende tidsrammer.   

 

Generelt har afdelingen et trygt og særdeles godt læringsmiljø.

 

Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg ultimo 2020.

 

 

Hospitalsenhed Midt, Medicinsk og Hjertemedicinsk Afdeling den 8. november 2016

 

Rapporten har følgende kommentarer:

 

Besøget blev gennemført som rutinebesøg på to afdelinger - hhv. Medicinsk Afdeling og Hjertemedicinsk Afdeling. Årsagen til at besøget blev gennemført som et fælles besøg er, at alle uddannelseslæger er ansat i den medicinske afdeling men periodevis er tilknyttet den hjertemedicinske afdeling. I uddannelsesmæssige henseende fungerer afdelingen som en. Afdelingerne havde sidst besøg i 2007 og inspektorerne vurderer, at de fleste indsatsområder fra dette besøg er opfyldt.

 

Afdelingerne har 3 yngre læger i introduktionsforløb og 25 yngre læger i hoveduddannelse i de interne medicinske specialer samt i almen medicin. Afdelingen har ingen læger ansat fra den kliniske basisuddannelse (KBU), da de er ansat i akutafdelingen.   

 

De to afdelinger udarbejdede 2 separate selvevalueringer og her deltog både yngre læger og speciallæger. Ved det planlagte besøg var der deltagelse fra 13 specialelæger, 18 yngre læger, 2 fra sygehusledelsen samt 11 fra andre relevante faggrupper.

 

Der er stort set overensstemmelse mellem temascoringerne i de to selvevalueringer og i inspektorrapporten. Inspektorerne vurderer 6 temaer som ”Særdeles god”, 9 temaer som ”Tilstrækkelig” og 1 tema som ”Behov for forbedringer” (’Forskning’).

 

På trods af en høj produktion prioriterer afdelingen lægernes videreuddannelse højt og særligt fremhæves en stor indsats fra den uddannelsesansvarlige overlæge. Dog anbefaler inspektorerne at de yngre lægers mulighed for deltagelse i forskning forbedres samt at morgenkonferencerne får et akademisk løft.

 

Inspektorerne fik indtryk af, at KBU-lægerne ansat i akutafdelingen ikke oplever et trygt læringsmiljø og at de efterlyser uddannelsesmæssigt fokus.

 

Samlet set har de to afdelinger gode og trygge læringsmiljøer og Sundhedsstyrelsen opfatter primært de resterende indsatsområder som optimering af i forvejen meget velfungerende uddannelsesafdelinger.

 

Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg i ultimo 2020. Her vil det besluttes om det igen gennemføres som et fælles besøg.

 

 

Regionshospital Nordjylland, Reumatologisk Afdeling den 23. november 2016

 

Rapporten har følgende kommentarer:

 

Afdelingen, der sidst havde besøg i 2012, har 2 yngre læger i KBU, 3 yngre læger i introduktionsforløb i intern medicin og almen medicin samt 3 yngre læger i hoveduddannelse i intern medicin, reumatologi. Ved besøget var der deltagelse fra 5 speciallæger, 4 yngre læger, 1 fra sygehusledelsen samt 3 fra andre personalegrupper.

 

Der er overvejende overensstemmelse mellem temascoringerne i selvevalueringen og i inspektorrapporten. Inspektorerne vurderer 5 temaer som ’særdeles god’, 10 temaer som ’tilstrækkelig’ og 1 tema som ’behov for forbedringer’ (Leder/administrator).

 

Det er inspektorernes indtryk, at de fleste indsatsområder fra forrige besøg er indfriet. Dog påpeges det, at der fortsat er behov for at synliggøre administrative opgaver, og dermed understøtte læringen i denne rolle.

Endvidere fremhæver inspektorerne den meget grundige introduktion til arbejdet i afdelingen samt den lette adgang til supervision for de yngre læger.

 

Overordnet set vurderer inspektorerne, af afdelingen fremstår som et rigtig godt og trygt uddannelsessted for de yngre læger.

 

Sundhedsstyrelsen støtter de anførte indsatsområder og anser dem mest for forbedringer af en i forvejen god uddannelsesafdeling.

  

Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg ultimo 2020.

 

 

Aarhus Universitetshospital, Hud- og Kønssygdomme den 10. januar 2017

 

Rapporten har følgende kommentarer:

 

Besøget er et rutinebesøg på en dermato-venerologisk afdeling, og er den eneste dermatologisk afdeling i region midt og nord.

Afdelingen varetager uddannelse for 4 yngre læger i introduktionsforløb samt 11 yngre læger i hoveduddannelse.

 

Forrige besøg var i 2012, hvor inspektorerne opstillede 4 indsatsområder, hvor 3 af disse er opfyldt.

Det fjerde indsatsområde er afdelingen stadig i gang med at implementere.

 

En bred gruppe af personer deltog i selvevalueringen, og ved det planlagte besøg var der deltagelse fra 13 yngre læger, 11 speciallæger, 3 fra sygehusledelsen samt 4 fra

andre relevante faggrupper. Der var vedlagt relevante dokumenter forud for besøget.

 

Inspektorerne anfører 1 tema som ”Tilstrækkelig” og hele 15 temaer som ”Særdeles god”, hvilket må siges at være meget imponerende.

Herved opgraderer inspektorerne 7 temaer i forhold til selvevalueringen.

 

Uddannelsen beskrives af inspektorerne som meget velorganiseret og som en integreret del af afdelingen og som en integreret del af alle speciallægernes funktioner.

Afdelingen er præget af en god kommunikation mellem yngre læger og speciallæger, hvilket medfører et særdeles godt uddannelsesmiljø og en god opfølgning.

De yngre læger er glade for at være på afdelingen og de føler sig trygge i uddannelsesforløbet.

Afdelingen må siges at være særdeles velfungerende.

 

Inspektorerne opstiller 1 indsatsområde, der omhandler forskning.

 

Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg primo 2021 eller hurtigt muligt derefter.

  

 

Aalborg Universitetshospital, Øre-, Næse-, Halskirurgisk Speciale den 2. februar 2017

 

Rapporten har følgende kommentarer:

 

Besøget er et opfølgende besøg på en øre-næse-halskirurgisk afdeling, der har forbedret sig siden forrige besøg. Afdelingen har 5 yngre læger i introduktionsforløb samt 8 yngre læger i hoveduddannelse.

 

Forrige besøg var i 2014, hvor af 3 af temascoringerne blev anført som ”Utilstrækkelig”. Afdelingen har arbejdet med indsatsområderne fra forrige besøg, og områderne er til dels blevet forbedret. Temascoringer på indsatsområderne anføres alle som ”Tilstrækkelig” i denne inspektorrapport.

 

Både yngre læger og speciallæger deltog i selvevalueringen, og ved det veltilrettelagte besøg var der deltagelse fra 7 yngre læger, 6 speciallæger, 1 fra sygehusledelsen samt 4 fra andre relevante faggrupper. Der var vedlagt relevante dokumenter forud for besøget.

 

Inspektorerne anfører 1 tema som ”Utilstrækkelig”, 9 temaer som ”Tilstrækkelig” og 6 temaer som ”Særdeles god”. Herved op- og nedgraderer inspektorerne henholdsvis 2 og 1 tema i forhold til selvevalueringen.

 

Afdelingen beskrives som en god uddannelsesafdeling med et støttende læringsmiljø, hvilket er positivt. Afdelingen bærer præg at have fået ro på afdelingsledelsen, hvilket har gavnet uddannelsesafdelingen gevaldigt. Derudover er der en god kultur, hvor faggrupperne hjælper og støtter hinanden. Dette skaber et positivt læringsmiljø.

 

Inspektorerne opstiller 3 indsatsområder, der alle har månedlange tidshorisonter, og Sundhedsstyrelsen er enige i disse.

 

Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg primo 2021.

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-7-15

13. Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger. Som opfølgning på denne beslutning skal der på hvert rådsmøde gives en kort status for udviklingen.

 

Siden sidste møde i DRRLV har Kirurgisk afdeling på Aalborg Universitet fået godkendelse til, at opslå et ekstra i-forløb udover deres maksimums dimensionering.

 

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-41-14

14. Orientering: Status for PKL

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Følgende PKL'er er ansat/forlænget pr. 1. januar 2017

 

- Stig Andersen, intern medicin: geriatri

- Anne Braae Olesen, dermatologi

- Gitte Pedersen, intern medicin: infektionsmedicin

- Jes Sandermann, karkirurgi

- Marianne Cathrine Rohde, retsmedicin

- Maiken Milly Howard Bjerggaard, urologi

- Ivy Susanne Modrau, thoraxkirurgi

 

Følgende PKL'er er ansat/forlænget pr. 1. februar 2017

 

- Svend Erik Østgaard, ortopædkirurgi

- Christian Høyer, klinisk fysiologi og nuklearmedicin

 

Samlet oversigt over PKL kan findes på CESUs hjemmeside via følgende link: http://cesu.au.dk/postgraduatekliniskelektorer/ansattepklere/

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-29-14

15. Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer har holdt møde den 8. december 2016 og den 3. februar 2017, hvor 37 uddannelsesprogrammer var blevet indsendt. 16 programmer blev umiddelbart godkendt, 13 programmer blev foreløbigt godkendt og mangler kun en lille tilretning, som ikke skal forelægges UGUP efterfølgende, 5 programmer blev afvist og 3 programmer blev ikke behandlet på grund af mandefald i UGUP.

 

De afviste programmer faldt dels på, at dele af skabelonen ikke var udfyldt, og dels på at en afdelingsbeskrivelse ikke var tilfredsstillende udfyldt.

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-171-15

16. Orientering: Indberetning ifm. 5- års fristen

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet har sendt sin indberetning for 2016 til Sundhedsstyrelsen, i forhold til hvor mange læger der er faldet for 5-års fristen.

I VUR Nord er der én person, hvor det er konstateret, at vedkommende er faldet for 5-års fristen og ikke har fået tilbudt en stilling.

 

De tre videreuddannelsesregionernes samlede indberetninger er vedlagt (se bilag 1), sammen med en beskrivelse af opgørelsesmetoden (se bilag 2).

Opgørelsesmetoden er vedlagt til orientering for de interesserede.

Beslutning

BBH gennemgik opgørelsen og Rådet drøftede derefter opgørelsesmetoden, herunder måden hvorpå dele af opgørelsen vurderes.

 

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

17. Orientering: Administrationsnotat vedr. "Involvering af speciallægepraksis i hoveduddannelsesforløb"

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet i DRRLV d. 8. december 2016 blev der godkendt et administrationsnotat vedr. "Involvering af speciallægepraksis i hoveduddannelsesforløb" (dagsordenspunkt 7 i referatet fra mødet d. 8. december 2016).

 

Kommentarer på mødet er indarbejdet i det endelige administrationsnotat der er vedhæftet dette punkt (se bilag 1). Der er yderligere vedhæftet en version med synlige rettelser (se bilag 2).

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-82-15

18. Orientering: Revideret notat vedr. "Rammer og Retningslinjer for tilrettelæggelse af den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord"

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet i DRRLV d. 8. december 2016 blev der godkendt et revideret notat vedr. "Rammer og retningslinjer for tilrettelæggelse af den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord " (dagsordenspunkt 8 i referatet fra mødet d. 8. december 2016).

 

Kommentarer på mødet er indarbejdet i det endelige notat der er vedhæftet dette punkt (se bilag 1). Der er yderligere vedhæftet en version med synlige rettelser (se bilag 2).

 

Bemærk at titlen for notatet er ændret til "Rammer og retningslinjer for tilrettelæggelse af den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord" i den endelige version. Yderligere er der ændret således der konsekvent står "hospital" (i stedet for sygehus) igennem hele notatet.

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-16

19. Eventuelt

Beslutning

Gitte Eriksen, uddannelseskoordinerende overlæge ved Aarhus Universitetshospital, spurgte til, hvorvidt der er planlagt en validering af den nye spørgeramme der anvendes på www.evaluer.dk.

Svaret var umiddelbart nej, men LWJ lovede at viderebringe spørgsmålet til Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

På Aarhus Universitetshospital anvendes www.evaluer.dk som et redskab i kvalitetssikring af uddannelse, og der er derfor et ønske om at spørgerammen valideres.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-16

20. Deltagere

Sagsfremstilling

Deltagere:

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør Regionshospitalet Randers, formand

Jacob Jacobsen, HR-chef, den regionale administration, Region Nordjylland

Lisbeth Hørslev Pedersen, specialkonsulent, suppleant for den regionale administration, Region Nordjylland

Ditte Hughes, afdelingschef, suppleant for den regionale administration, Region Midtjylland

Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør, Psykiatrien Nordjylland

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør Hospitalsenheden Vest, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør Hospitalsenhed Midt, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Gitte Eriksen, uddannelseskoordinerende overlæge Aarhus Universitetshospital, suppleant for hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Carl Uggerhøj Andersen, ledende overlæge Aalborg Universitetshospital, suppleant for de uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Flemming Knudsen, uddannelseskoordinerende overlæge Regionshospital Nordjylland, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Vibeke Ersbak, uddannelseskoordinerende overlæge Hospitalsenheden Vest, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Lene Mortensen, ledende overlæge Regionshospitalet Randers, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Inge Marie Møller, uddannelsesansvarlig overlæge Hospitalsenheden Horsens, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Thea Heide Faaborg, reservelæge Regionshospital Nordjylland, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Anne Balle, reservelæge Aalborg Universitetshospital, suppleant for de uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Therese Straarup, reservelæge Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Mikkel Seneca, 1. reservelæge Hospitalsenhed Midt, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Bente Malling, ledende lektor, postgraduat lægelig kompetenceudvikling

Søren Prins, praktiserende læge, almen praksis, Region Midtjylland

Lykke Andersen, konsulent, Lægeforeningen Nordjylland

Søren Lunde, afdelingslæge Aalborg Universitetshospital, lægekredsforeningen Nordjylland

 

Oplægsholdere/gæster:

 

Fra VUS:

Berit Bjerre Handberg, sekretariatschef

Rasmus Elgaard Petersen, sagsbehandler, referent

 

Afbud:

Rikke Skou Jensen, vicedirektør, den regionale administration, Region Midtjylland

Claus Thomsen, lægefaglig direktør Aarhus Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Susanne Nøhr, uddannelseskoordinerende overlæge Aalborg Universitetshospital, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Søren Pihlkjær Hjortshøj, institutleder på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Charlotte Ringsted, prodekan for uddannelse, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Mette Høltzermann, reservelæge Regionshospital Nordjylland, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Morten Noreng, lægefaglig direktør Aalborg Universitetshospital, hospitalsledelsen, Region Nordjylland

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig vicedirektør Regionshospital Nordjylland, hospitalsledelsen, Region Nordjylland

Claus Hedebo Bisgaard, reservelæge Aalborg Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Lise Høyer, praktiserende læge, Lægeforeningen Midtjylland

 

Ikke til stede:

 

Tilbage til toppen