Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Her finder du dagsordener og referater for møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Når du klikker på en af mødedatoerne i venstre side, kan du se dagsorden, referat og bilag for det pågældende møde.

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer
Dagsordener og referater fra møder i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer offentliggøres ikke.
Hvilke uddannelsesprogrammer, der er blevet godkendt af udvalget fremgår af dagordnen til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
den 27. september 2017 kl. 13:00
i Konferencerummet, Regionshuset Aarhus, Olof Plames Alle 15, 8200 Aarhus N


Pkt. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 13.00 - 13.05)
2 Godkendelse af referat (5 min. kl. 13.05 - 13.10)
3 Temadrøftelse - Erfaringer fra AMEE 2017 (1 time 30 min. kl. 13.10 - 14.40)
4 Pause (15 min. kl. 14.40 - 14.55)
5 Lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen i Oftalmologi (5 min. kl. 14.55 - 15.00)
6 Godkendelse af delt introduktionsstilling i gynækologi og obstetrik (5 min. kl. 14.55 - 15.00)
7 Lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen i gynækologi og obstetrik (5 min. kl. 14.55 - 15.00)
8 Lægefaglige indstillinger for introduktions- og hoveduddannelse i samfundsmedicin (5 min. kl. 14.55 - 15.00)
9 Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Gastroenterologi og hepatologi (5 min. kl. 14.55 - 15.00)
10 Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsen i Plastikkirurgi (5 min. kl. 14.55 - 15.00)
11 Lægefaglig indstilling for hoveduddannelse i Almen medicin (5 min. kl. 14.55 - 15.00)
12 Lægefaglig indstilling for den kliniske basisuddannelse i Hospitalsenhed Vest (5 min, kl. 14.55 - 15.00)
13 Drøftelse af inspektorrapport fra neurologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital (20 min. kl. 15.00 - 15.20)
14 Opfølgning på inspektorrapport for Plastik- og Brystkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (5 min. kl. 15.20 - 15.25)
15 Godkendelse af mødedatoer for DRRLV i 2018 (5 min. kl. 15.25 - 15.30)
16 Orientering: Inspektorrapporter
17 Orientering: PKL
18 Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP
19 Eventuelt
20 Deltagere

Sagnr.: 1-01-72-1-17

1. Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 13.00 - 13.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dagsordenen er vedlagt som bilag.

 

Punkterne 16 til 18 er orienteringspunker, der kun behandles på selve mødet, såfremt et medlem af Rådet ønsker dette. Såfremt et punkt ikke aktivt behandles på mødet, godkendes indstillingen.

Beslutning

Rådet godkendte dagsordenen.

 

Lone Winther Jensen (LWJ) bød velkommen til Christian Bjerre Høyer, der er nyt medlem af Rådet på vegne af Uddannelsessøgende læger i Region Midtjylland.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-17

2. Godkendelse af referat (5 min. kl. 13.05 - 13.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender det reviderede referat.

Sagsfremstilling

Yngre Læger i Region Midtjylland har indsendt en række bemærkninger (se bilag 1) til referatet fra mødet d. 31. maj 2017. Bemærkningerne vedrører dagsordenspunkt 3, der omhandler temadrøftelsen af lægedækningsrapporten.

 

Videreuddannelsessekretariatet har revideret referatet på baggrund af bemærkningerne (se bilag 2). Revisioner er skrevet med blå skrifttype.

Beslutning

Rådet godkendte det reviderede referat.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-17

3. Temadrøftelse - Erfaringer fra AMEE 2017 (1 time 30 min. kl. 13.10 - 14.40)

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen vil denne gang omhandle erfaringer fra AMEE 2017 – og hvordan disse kan bringes i spil i forhold til Rådets arbejde.

 

På mødet vil der være oplæg på 5 minutter fra følgende personer:

 

 • Søren Prins, PKL i almen medicin
 • Mogens Pfeiffer Jensen, PKL i reumatologi
 • Joachim Frølund, PKL i almen medicin
 • Inge Marie Møller, PKL i gynækologi og obstetrik
 • Lisbet Pedersen, Specialkonsulent i Region Nordjylland
 • Bente Malling, ledende lektor
 • Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Randers
 • Berit Bjerre Handberg, sekretariatschef i Videreuddannelsessekretariat Nord

  

Formatet for temadrøftelsen vil være, at tre til fire oplægsholdere deler deres erfaringer og overvejelser fra AMEE 2017, hvorefter der vil være 15 minutters gruppedrøftelser om oplæggene.

Dette gennemføres to gange, så alle oplægsholdere høres. 

Beslutning

LWJ og Bente Malling, ledende lektor, indledte med at forklare baggrunden for dagens temadrøftelse, der har fokus på læring og erfaringer fra AMEE konferencen 2017 i Finland.

 

I første runde var der oplæg fra følgende personer:

 

 • Inge Marie Møller, PKL i gynækologi og obstetrik
  • Oplæg om den "finske model" for folkeskoleområdet, der har fokus på at skabe inkrementel udvikling i eksisterende systemer fremfor større konstante reformer. Læring herfra er bl.a. værdien af højt uddannede undervisere og at forandringsarbejde skal tage udgangspunkt i de ting der går godt.
  • Oplæg om upward feedback, herunder værdien i at gøre dette mere ønsket og acceptabelt. Feedback skal ses som en samtale mellem de involverede parter, der tager udgangspunkt i konkrete oplevelser.
  • Oplægget er vedlagt som bilag 1

 

 • Søren Prins, PKL i almen medicin
  • Oplæg om lighed i sundhedssystemet og ubevidst ulighed, herunder betydningen for uddannelse. Fokus på, hvorvidt der i fremtiden er brug for mere diversitet blandt læger, og hvorvidt lægestanden i højere grad skal afspejle befolkningens sammensætning Også fokus på, hvorvidt der kan gøres mere for at sikre lige behandling af alle, uanset race, etnicitet og socioøkonomisk baggrund.
  • Oplægget er vedlagt som bilag 2

 

 • Mogens Pfeiffer Jensen, PKL i reumatologi
  • Oplæg om hvordan teknologi kan være med til at forbedre læring og uddannelse i fremtiden. Kom herunder ind på række programmer og hjemmeside der understøtter dette perspektiv, bl.a. Kahoot, Padlet, Showme samt Khan academy.
  • Oplægget er vedlagt som bilag 3

 

Herefter var der gruppedrøftelser, med udgangspunkt i de tre første oplæg.
Her blev det bl.a. nævnt, hvad vi tør gøre for at fremme lige behandling af alle, samt hvorvidt der er en udfordring med manglende diversitet blandt læger i Danmark.

 

Anden runde med oplæg blev derefter gennemført, med oplæg fra følgende personer:

 

 • Lisbet Pedersen, specialkonsulent i Region Nordjylland
  • Oplæg med fokus på, hvorvidt vi kan uddanne læger bedre ift. samfundets forventninger og opbygningen af fremtidens hospitalsvæsen. Skal der f.eks. i stedet for en mere bred speciallægeuddannelse arbejdes mod flere specialist uddannelser, med fokus på færre og mere specifikke kompetencer. Det er vigtigt at Rådet har fokus på hvordan vi sikrer en veluddannet og kompetent fremtidig arbejdskraft.
  • Oplægget er vedlagt som bilag 4

 

 • Berit Bjerre Handberg, sekretariatschef
  • Oplæg om sikring af speciallægers kompetencer hele lægelivet. Formålet er en sikker og opdateret praksis, men fokus kan enten være på udvikling eller kontrol, og der er mange forskellige måder at gå til opgaven. Der er derfor tale om en kompleks opgave, hvor der findes en række måder der formentlig ikke vil fungere i Danmark.
  • Oplægget er vedlagt som bilag 5

 

 • Bente Malling, ledende lektor
  • Oplæg med fokus på faculty development, særligt hvordan læring i højere grad skal komme gennem fællesskaber af fagpersoner, fremfor kun gennem deltagelse i kurser. Der skal være større fokus på kommunikation og læring i hverdagen og den kliniske praksis.
  • Oplægget er vedlagt som bilag 6

 

Herefter igen gruppedrøftelser. Drøftelserne havde bl.a. fokuseret på patientnær læring gennem feedback i klinikken, samt at det er  vigtigt at holde fast i lægeuddannelsen som en akademisk disciplin. Derudover drøftelse af systematik i kompetenceudvikling af afdelings- og overlæger, for at sikre at de besidder de rette kompetencer ift. opgaveløsningen.

 

LWJ rundende temadrøftelsen af, takkede oplægsholderne og opfordrede flere af Rådets medlemmer til at deltage ved AMEE eller lignende konferencer.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-16

4. Pause (15 min. kl. 14.40 - 14.55)

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-120-15

5. Lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen i Oftalmologi (5 min. kl. 14.55 - 15.00)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for introduktionsstillinger i Oftalmologi.

Sagsfremstilling

Grundet lukning af Øjenafdelingen på Regionshospital Nordjylland, Thisted skal der omfordeles 0,5 til 1 årlig introduktionsstilling i Oftalmologi i Videreuddannelsesregion Nord. Vedhæftede lægefaglige indstilling foreslår en fremadrettet fordeling af introduktionsstillinger i Oftalmologi i Videreuddannelsesregion Nord efter nedenstående model:

 

Ansættelsessted

Nuværende antal

Introduktionsstillinger

Fremtidigt antal

Introduktionsstillinger

Minimum

Maksimum

Minimum

Maksimum

Aarhus Universitetshospital,

Øjenafdeling J

5,5

6

5,5

6

Hospitalsenheden Vest, Holstebro,

Øjenafdeling

1,0

2

1,0

2,5

Regionshospital Nordjylland, Thisted,

Øjenafdelingen

0,5

1

0

0

Aalborg Universitetshospital,

Øjenafdeling

3,5

4

4

4,5

I alt

10,5

13

10,5

13

 

Den lægefaglige indstilling har været drøftet i uddannelsesudvalget for Oftalmologi i Videreuddannelsesregion Nord. Der var enighed om indstillingen.

Den lægefaglige indstilling har været i høring hos de involverede hospitaler. Der var ingen indvendinger

 

PKL deltager ikke på mødet.

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-119-15

6. Godkendelse af delt introduktionsstilling i gynækologi og obstetrik (5 min. kl. 14.55 - 15.00)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender etableringen af en delt introduktionsstilling mellem Regionshospital Nordjylland, Thisted og Aalborg Universitetshospital, hvor førstnævnte uddannelseselement er af 4 måneders varighed.

 

Sagsfremstilling

Ønsket om en delt introduktionsstilling mellem Regionshospital Nordjylland, Thisted og Aalborg Universitetshospital skal ses i lyset af Sundhedsministeriets lægedækningsrapport og Region Nordjyllands ønske om at skabe en fremtidssikret profil for Regionshospitalet Nordjylland, Thisted.

Gynækologisk-obstetrisk afdeling i Thisted rummer et stort uddannelsespotentiale for især den gynækologiske del af introduktionsuddannelsen.

 

Bl.a. på grund af, at Regionshospital Nordjylland, Thisted kun varetager selekterede fødsler, er der ikke tilstrækkeligt patientgrundlag for den obstetriske del af introduktionsuddannelsen. Der er derfor behov for at nytænke sammensætningen af introduktionsstillingen, således at det gynækologiske uddannelsespotentiale i Thisted anvendes i et samarbejde med Aalborg Universitetshospital, der uddannelsesmæssigt komplementerer kompetenceopnåelsen fra Thisted.

 

Specialets PKL, Inge Marie Møller har i samarbejde med de uddannelsesansvarlige overlæger på de to afdelinger vurderet, at den bedste uddannelse opnås ved følgende uddannelsessammensætning:

 

Regionshospital Nordjylland, Thisted

Aalborg Universitetshospital

4 måneder (gynækologi)

8 måneder (gynækologi og obstetrik)

 

Da uddannelsestiden på Regionshospital Nordjylland, Thisted bryder med 6-måneders reglen, har Videreuddannelsessekretariatet søgt dispensation hos Sundhedsstyrelsen for dimensioneringsperioden 2018-2020. Denne dispensation er givet den 29. juni 2017. 

Beslutning

Inge Marie Møller og Flemming Knudsen, uddannelseskoordinerende overlæge, gennemgik baggrunden for ønsket om en delt introduktionsstilling.

 

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-119-15

7. Lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen i gynækologi og obstetrik (5 min. kl. 14.55 - 15.00)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den nye lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen i gynækologi og obstetrik.

Sagsfremstilling

Den nye lægefaglige indstilling er udtryk for de formelle krav om, at indstillingen skal angive såvel minimums- som maksimumsgrænser for antallet af introduktionsstillinger. Der har ikke tidligere været fordelt et maksimum. Bemærk at Regionshospital Nordjylland, Thisted er nyt uddannelsessted for introduktionsuddannelse i specialet.

 

Såfremt Regionshospital Nordjylland, Thisted ikke besætter stillingen, har Aalborg Universitetshospital 3 maksimumsintroduktionsstillinger. Baggrunden for en fordeling af 3 maksimumstillinger til Regionshospital Nordjylland, Hjørring er ligeledes at fremme lægedækningen i Region Nordjylland.

 

Baggrunden for en fordeling af 3 maksimumstillinger til Hospitalsenhed Midt beror på en samlet vurdering af afdelingens uddannelseskapacitet.


Fordeling af 3 maksimumstillinger til Hospitalsenheden Horsens og Regionshospitalet Randers sker som følge af øget elektiv gynækologisk aktivitet på de to matrikler. Der er fortsat ledig uddannelseskapacitet på øvrige gynækologiske og obstetriske afdelinger i Region Midt.

 

Den lægefaglige indstilling er udarbejdet af den postgraduate kliniske lektor i gynækologi og obstetrik, Inge Marie Møller efter drøftelse i det specialespecifikke uddannelsesudvalg. Der var enighed i udvalget.

Den lægefaglige indstilling har efterfølgende været i høring ved hospitalsenhederne. Der var ingen indvendinger.

 

PKL deltager ved mødet.

 

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-77-15

8. Lægefaglige indstillinger for introduktions- og hoveduddannelse i samfundsmedicin (5 min. kl. 14.55 - 15.00)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender de nye lægefaglige indstillinger for introduktions- og hoveduddannelse i samfundsmedicin.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet nye lægefaglige indstillinger for introduktions- og hoveduddannelse i samfundsmedicin. Baggrunden er, at Psykiatriens Stabe ved Aalborg Universitetshospital er godkendt som uddannelsesgivende afdeling. Til gengæld kan Koncern Kvalitet i Region Midtjylland ikke længere uddanne samfundsmedicinske uddannelseslæger.

 

I de lægefaglige indstillinger indgår afdelinger udenfor regionalt regi, der ikke er forpligtede til at opslå uddannelsesstillinger (kommune og stat). Desuden har afdelingerne på grund af størrelse og økonomi varierende muligheder for at ansætte uddannelseslæger. Fordelingen af uddannelsesstillinger er derfor alene vejledende. Den konkrete fordeling af uddannelsesstillinger aftales ad hoc mellem afdelingerne og godkendes af PKL.

 

Andre afdelinger end dem, der er anført i indstillingen kan efter konkret godkendelse fra PKL godkendes til at ansætte samfundsmedicinske uddannelseslæger.

 

Indstillingerne er udarbejdet på baggrund af et enigt uddannelsesudvalg.

Den lægefaglige indstilling har været i høring ved de involverede hospitaler. Der var ingen indvendinger.

 

PKL Anita Sørensen deltager ikke under punktet.

Beslutning

Rådet godkendte de lægefaglige indstillinger.

 

Der blev gjort opmærksomt på, at der til tider opleves udfordringer med at finde kliniske ansættelser, i de specialer hvor der indgår ikke fastlagte ansættelser i de lægefaglige indstillinger.

Videreuddannelsessekretariatet er opmærksomme herpå, og sørger for opfølgning såfremt udfordringerne forværres.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-95-15

9. Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Gastroenterologi og hepatologi (5 min. kl. 14.55 - 15.00)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den nye lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi.

Sagsfremstilling

Den seneste lægefaglige indstilling for specialet blev godkendt den 4. december 2013. Ved en fejl blev en af de forløbstyper, som det specialespecifikke uddannelsesudvalg var enige om at indstille, ikke medtaget. Det drejer sig om forløbet HE Vest - Aalborg UH. Forløbet var dog indregnet i den samlede fordeling af stillinger. Forløbet har fremgået af specialets HU-oversigt og har været slået op to gange siden 2013. Det er blevet besat en gang. Der foreligger ikke noget uddannelsesprogram for forløbet, men der arbejdes på det.

Den nye lægefaglige indstilling korrigerer denne fejl.

 

Indstillingen har været drøftet i det specialespecifikke uddannelsesudvalg og der var enighed om indstillingen.

 

Indstillingen har været i høring hos de relevante hospitaler. Der var ingen indsigelser.

 

PKL Jens Frederik Dahlerup deltager ikke i mødet.

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-121-15

10. Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsen i Plastikkirurgi (5 min. kl. 14.55 - 15.00)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i Plastikkirurgi.

Sagsfremstilling

Jævnfør dimensioneringsplan 2018-2020 skal specialet Plastikkirurgi udvide antallet af hoveduddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord fra 2 til 3 årlige forløb. I det ekstra forløb vil afdelinger på Aalborg Universitetshospital blive inddraget i højere grad end hidtil.

 

Eftersom Plastikkirurgisk afdeling, AaUH først er blevet uddannelsesgivende afdeling i 2015, har Plastik- og Brystkirurgi, AUH et mangeårigt samarbejde med Plastikkirurgisk afdeling Z, OUH om udveksling af uddannelsesforløb. Det betyder at Plastikkirurgisk afdeling Z, OUH gennemsnitligt har 3 uddannelseslæger af gangen i hoveduddannelsesforløb, som er forankret i Videreuddannelsesregion Nord.

 

Den lægefaglige indstilling er udarbejdet i samarbejde med det specialespecifikke uddannelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Nord samt efter møde på AaUH den 2. juni 2017 med UAO på ortopædkirurgisk afdeling og Mave-Tarm-kirurgi, AaUH samt Plastikkirurgisk afdeling, AaUH.

På mødet den 2. juni 2017 fremgik det tydeligt, at såvel Ortopædkirurgisk afdeling som Mave-Tarm-kirurgisk afdeling var klare og tydelige på opgaveløsningen og tilgangen til at indgå i hoveduddannelsen i Plastikkirurgi. Desuden har uddannelsesudfordringerne på Plastik- og Brystkirurgi, AUH været fremlagt på møde med afdelingens ledelse og UAO (23. juni 2017) og man har givet tilsagn om, at (special)lægebemandingen vil være tilstrækkelig til at varetage supervision og uddannelse også med den planlagte udvidelse. Desuden har afdelingens ledelse også givet tilsagn om at afdelingens case-mix ændres, således at uddannelsen tilgodeses.

Specialets postgraduate kliniske lektor indstiller derfor, at herværende lægefaglige indstilling godkendes.

 

Uddannelsesudvalget for plastikkirurgi i Videreuddannelsesregion Nord er enige om indstillingen.

Indstillingen er sendt i høring ved de relevante hospitaler, med høringsfrist d. 22. september. Evt. indvendinger vil blive forelagt Rådet ved mødet.

 

PKL deltager ikke ved mødet.

 

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-39-14

11. Lægefaglig indstilling for hoveduddannelse i Almen medicin (5 min. kl. 14.55 - 15.00)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den nye lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i Almen medicin.

Sagsfremstilling

I 2016 blev sammensætningen af hospitalsdelen på HE Midt i den almenmedicinske hoveduddannelse ændret, så det gynækologiske ophold blev reduceret fra 5 til 3 måneder, samtidig med, at de almenmedicinske læger udgik af vagtarbejdet på Kvindesygdomme og Fødsler. Opholdet på Akutafdelingen blev tilsvarende forlænget fra 6 til 8 måneder, som indeholdt 2 ugers funktion i dagtid i det gynækologiske akutambulatorium på Kvindesygdomme og Fødsler.

 

Hospitalsdelen på HE Midt er i juni blevet evalueret med input fra de uddannelsessøgende læger og afdelingerne på HE Midt. Resultatet af dette er blevet et forslag om at flytte en måned fra Akutafdelingen til Kvindesygdomme og fødsler, så opholdet på Akutafdelingen bliver på 7 måneder og Kvindesygdomme og Fødsler 4 måneder, som fortsat vil være vagtfri. Samtidig flyttes det fokuserede ophold i mammakirurgi og karkirurgi fra Akutafdelingen til Kvindesygdomme og Fødsler, og der skabes mulighed for fokuserede ophold på Ortopædkirurgisk, Organkirurgisk og Urologisk Afdeling, så der i alt vil være 10 dage til at træne specifikke kompetencer indenfor de kirurgiske områder, der ikke optræder på Akutafdelingen, fx ikke-akutte skulderlidelser, prostatasygdomme, hernier mv.  Der vil være tale om et standardprogram med mulighed for afvigelser afhængigt af den uddannelsessøgendes tidligere erfaringer. Denne mulighed vurderes at være et godt supplement til træningen af disse kompetencer i almen praksis.

Desuden vurderes det at være en uddannelsesmæssig fordel at samle hele funktionstiden på Kvindesygdomme og fødsler i ét samlet forløb (fremfor 3 mdr. + 2 uger).

 

Den lægefaglige indstilling er udarbejdet af de postgraduate kliniske lektorer i Almen medicin, og der er enighed i uddannelsesudvalget.

Den lægefaglige indstilling har været i høring ved de relevante hospitaler. Der var ingen indsigelser.

 

PKL, Søren Prins, deltager i mødet.

 

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-82-15

12. Lægefaglig indstilling for den kliniske basisuddannelse i Hospitalsenhed Vest (5 min, kl. 14.55 - 15.00)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den nye lægefaglige indstilling for klinisk basisuddannelse på HE Vest.

Sagsfremstilling

Uddannelseskoordinerende overlæge i Hospitalsenheden Vest (HEV), Vibeke Ersbak, har i samarbejde med urinvejskirurgisk afdeling, HEV, udvidet den lægefaglige indstilling for Klinisk Basisuddannelses (KBU)-forløb i HEV.

Den nye lægefaglige indstilling indeholder nu også et KBU-forløb med kombinationen Urologi - Almen praksis.

Afdelingen arbejder på et uddannelsesprogram, som forventes at blive forelagt Udvalget for Godkendelse af UddannelsesProgrammer (UGUP) på møde i oktober 2017.

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

 

LWJ orienterede kort ift. kommende møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse, d. 4. oktober, hvor der bl.a. skal drøfte lægedækningsudvalgets forslag om, at alle KBU-læger skal i almen praksis i 2. delansættelse.

 

Rådet drøftede udfordringer ved, at visse mindre specialer i mindre grad eller slet ikke eksponeres gennem KBU, som følge af lægedækningsudvalgets forslag. Det er dog vigtigt med opmærksomhed på, rekruttering ikke er det primære formål med KBU.

 

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-113-15

13. Drøftelse af inspektorrapport fra neurologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital (20 min. kl. 15.00 - 15.20)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter og tager inspektorrapporten til efterretning.

Sagsfremstilling

Neurologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital havde den 21. juni inspektorbesøg hvilket har affødt en kritisk inspektorrapport. Inspektorerne har vurderet temaerne "Medicinsk ekspert", "Akademiker", Forskning" samt "Læring og kompetencevurdering" som utilstrækkelige.

Sundhedsstyrelsens kommentarer til rapporten kan læses sidst i dette punkt.

 

Til Videreuddannelsessekretariatet har neurologisk afdeling sendt en handleplan, der er udarbejdet på baggrund af inspektorrapporten (se bilag 1) samt en tilbagemelding på inspektorrapporten, der er sendt til Sundhedsstyrelsen (se bilag 2).

 

På mødet deltager følgende personer:

 • Boris Modrau, uddannelsesansvarlige overlæge, Aalborg Universitetshospital
 • Poul Henning Mogensen, ledende overlæge, Aalborg Universitetshospital
 • Meike Heskamp, uddannelseskoordinerende yngre læge, Aalborg Universitetshospital
 • Susanne Nøhr, uddannelseskoordinerende overlæge, Aalborg Universitetshospital
 • Charlotte Buch Gøthgen, viceklinikchef, Aalborg Universitetshospital
 • Erik Hvid Danielsen, PKL i neurologi, Aarhus Universitetshospital

 

Aalborg Universitetshospital, neurologisk afdeling den 21. juni 2017

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Inspektorbesøget fandt sted 21. juni 2017. Sidst afdelingen havde besøg var den 19. januar 2009. Afdelingen har læger i KBU forløb (2), i introduktions- (4) og i hoveduddannelse (5) samt et varierende antal læger i hoveduddannelse fra andre specialer (4).

 

Af inspektorrapporten fremgår det, at der ved besøget var deltagelse af den lægefaglig direktør (1), afdelingens speciallæger (13), uddannelseslæger (9) samt andre personalegrupper (2).

 

Inspektorerne anfører, at der var udarbejdet tre selvevalueringer, som blev udfyldt af henholdsvis uddannelsessøgende, uddannelsessvarlige overlæger og uddannelseskoordinerende yngre læger. De yngre læger havde scoret ni temaer som ”Behov for forbedring”, mens de uddannelsesansvarlige læger har scoret rollen som akademiker og deltagelse i forskning som ”Behov for forbedring”. Sidstnævnte selvevaluering er væsentlig mere positiv end inspektorrapporten, der ud over ovennævnte også har scoret rollen som medicinsk ekspert og læring og kompetencevurdering som ”Behov for forbedring”.

Tre temaer er i inspektorrapporten scoret til ”Særdeles god”: Uddannelsesprogram, rollen som kommunikator og rollen som samarbejder. Øvrige temaer er scoret som ”Tilstrækkelig”. Uddannelseslægerne har anført til inspektorerne, at afdelingen har et trygt arbejdsmiljø samt at der er en vilje til at uddanne lægerne, selv om uddannelseslægerne vurderer, at de fleste temaer har ”Behov for forbedring”.

 

Sundhedsstyrelsen finder det bekymrende, at inspektorerne scorer rollen som medicinsk ekspert som ”Behov for forbedring”. Lægens rolle som medicinsk ekspert er den helt centrale rolle, som vedrører lægefaglige prioriteringer og beslutninger i forbindelse med diagnosticering og behandling mv.

 

Det er bekymrende, når inspektorerne vurderer, at uddannelsesopgaverne ikke kan gennemføres på tilstrækkelig vis bl.a. på grund af logistiske udfordringer.

Det er positivt at afdelingen har et trygt uddannelsesmiljø, og at der er planlangt med mange uddannelsesmæssige tiltag samt at der både er uddannelsesansvarlige overlæger og uddannelseskoordinerende yngre læger.

 

Sundhedsstyrelsen kan støtte op om de opstillede tre indsatsområder, der vedrører rollen som medicinske ekspert, læring og kompetencevurdering samt rollen som akademiker og at der i arbejdstilrettelæggelsen bør fokuseres på dette.

 

På det foreliggende finder Sundhedsstyrelsen, at afdelingen har et godt uddannelsespotentiale, men at de anførte tre indsatsområder bør iværksættes snarest muligt.

 

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et opfølgende besøg i 2018 eller snarest muligt derefter.

Beslutning

LWJ bød velkommen til gæsterne fra neurologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, og der var en kort præsentationsrunde. Følgende deltog fra Aalborg Universitetshospital:

 

 • Charlotte Buch Gøthgen, viceklinikchef
 • Poul Henning Mogensen, ledende overlæge
 • Boris Modrau, uddannelsesansvarlige overlæge

 

Derudover deltog Erik Hvid Danielsen, PKL i neurologi.

 

Indledningsvist gennemgik og kommenterede afdelingen på inspektorrapporten samt den afledte handleplan.

Derefter kommenterede PKL inspektorrapporten samt handleplanen.

 

Rådet spurgte til status ift. handleplanen, hvor afdelingen kunne fortælle at alle punkter fra handleplanen er sat i værk planmæssigt.

 

Rådet tog orienteringen fra afdelingen og PKL til efterretning, og konkluderede, at der vil ske opfølgning efter næste opfølgende inspektorbesøg.

Rådet vil anmode Sundhedsstyrelsen om, at afdelingens indsendte kommentarer bliver lagt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sammen med inspektorrapporten. Yderligere vil processen omkring denne inspektorrapport blive drøftet i følgegruppen for inspektorordningen på møde i december.

 

Rådets håndtering af inspektorrapporter vil blive drøftet på et snarligt rådsmøde.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-17

14. Opfølgning på inspektorrapport for Plastik- og Brystkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (5 min. kl. 15.20 - 15.25)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager inspektorrapporten til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 26. maj 2016 blev det besluttet, at der skal være en opfølgning på uddannelsessituationen på plastik- og Brystkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Der er nu kommet en ny inspektorrapport for afdeling, på baggrund af inspektorbesøg d. 10. marts 2017. Den nye inspektorrapport konkluderer, at afdelingen siden besøget i 2016 har indarbejdet en række gode tiltag i henhold til de tidligere fremsatte indsatsområder, og at afdelingen kan beskrives som en god og væsentlig forbedret uddannelsesafdeling, med stor tilfredshed hos uddannelseslægerne og et godt læringsmiljø.

Sundhedsstyrelsens kommentarer til rapporten kan læses sidst i dette punkt.

 

PKL i plastikkirurgi, Tine Engberg Damsgaard, kommenterer opfølgningsrapporten således:

Der er arbejdet med indsatsområderne i inspektorrapporten og genbesøget har nu resulteret i en væsentligt forbedret rapport. Inspektorerne indskærper, at man fortsat arbejder med at forbedre speciallægebemandingen, således at der kan sikres supervision i ambulatorier og til operationer. Desuden sætter rapporten fortsat fokus på at arbejdsplanlægningen optimeres.

 

Aarhus Universitetshospital, Plastik- og Brystkirurgi den 10. marts 2017

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Afdelingen havde sidst besøg i 2016 hvor inspektorerne påpegende en række problemområder. Siden besøget i 2016 har afdelingen dog indarbejdet en række gode tiltag i henhold til de tidligere fremsatte indsatsområder.

 

Afdelingen har 3 uddannelseslæger i introduktionsforløb i specialet og 8 yngre læger i hoveduddannelse i specialet. Alle afdelingens uddannelseslæger havde deltaget i udfyldelsen af selvevalueringen forud for dette besøg.

 

Ved besøget var der deltagelse fra 7 specialelæger, 10 uddannelseslæger, 2 fra andre personalegrupper samt 2 fra hospitalsledelsen.

 

Der er stort set overensstemmelse mellem selvevalueringen og inspektorrapporten. Inspektorerne vurderer 3 temaer som ’særdeles god’, 11 temaer som ’tilstrækkelig’ og 2 temaer som ’utilstrækkelig’. 

 

Inspektorerne fremhæver, at arbejdstilrettelæggelse og planlægning af afdelingens funktioner kan forbedres, så uddannelseslægerne får mere forberedelsestid og bedre mulighed for at deltage i de rette funktioner.

Desuden kan justering af arbejdstilrettelæggelsen synliggøre konferencernes placering og forbedre uddannelseslægernes mulighed for deltagelse.

 

Overordnet set beskriver inspektorrapporten dog en god og væsentlig forbedret uddannelsesafdeling, med stor tilfredshed hos uddannelseslægerne og et godt læringsmiljø.

 

Sundhedsstyrelsen finder, at de fremsatte indsatsområder er relevante og kan optimere og udvikle afdelingens videreuddannelse.

 

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg i 2021 eller snarest muligt derefter.

Beslutning

Rådet tog inspektorrapporten til efterretning.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-17

15. Godkendelse af mødedatoer for DRRLV i 2018 (5 min. kl. 15.25 - 15.30)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender de foreslåede mødedatoer for 2018.

Sagsfremstilling

Følgende mødedatoer foreslås godkendt for 2018:

 

1. møde (Viborg)

- Onsdag d. 21. marts

 

2. møde (Aarhus)

- Onsdag d. 30. maj

 

3. møde (Aalborg)

- Onsdag d. 26. september

 

4. møde (Viborg)

- Torsdag d. 6. december

Beslutning

Rådet godkendte de foreslåede mødedatoer.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-17

16. Orientering: Inspektorrapporter

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående inspektorrapporter, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt.

 

Videreuddannelsessekretariatet vil gerne særligt rose følgende afdelinger på baggrund af deres seneste inspektorrapport:

 • Akutmodtagelsen, Regionshospital Nordjylland - 10 ud af 16 temaer vurderes som "særdeles god".
 • Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Aarhus Universitetshospital - 15 ud af 16 temaer vurderes som "særdeles god".
 • Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital - 12 ud af 16 temaer vurderes som "særdeles god".

 

 

Aarhus Universitetshospital, Øre,- Næse- og Halsafdeling H den 21. marts 2017

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Afdelingen havde sidst besøg i 2013 og de fleste indsatsområder herfra er opfyldt.

 

Afdelingen har 4 uddannelseslæger i introduktionsforløb i specialet og 7 yngre læger i hoveduddannelse i specialet samt 4 uddannelsestandlæger i fokuseret ophold.

Ved besøget var der deltagelse fra 6 specialelæger, 11 uddannelseslæger, 2 fra andre personalegrupper samt 2 fra hospitalsledelsen.

 

Der er stort set overensstemmelse mellem selvevalueringen og inspektorrapporten.

Inspektorerne vurderer 11 temaer som ’tilstrækkelig’ og 5 temaer som ’behov for forbedringer’ (introduktion til afdelingen, uddannelsesplan, forskning, konferencernes læringsværdi og arbejdstilrettelæggelsen).

 

Afdelingens arbejdstilrettelæggelse har behov for forbedringer for særligt hoveduddannelseslægerne.

På denne baggrund anbefaler inspektorerne, at hoveduddannelseslægerne får et fokuseret ophold på en anden afdeling samt at planlægning i forbindelse med sygdom forbedres.

Inspektorerne påpeger desuden, at der bør afsættes fast tid til vejledersamtaler og indføres mere undervisning ved afdelingens speciallæger.

Sundhedsstyrelsen støtter op om indsatsområderne og de tilhørende tidsrammer.  

 

Overordnet set beskriver inspektorrapporten dog en velorganiseret afdeling med et godt læringsmiljø.

 

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg i 2021 eller snarest muligt derefter.

 

 

Regionshospitalet Holstebro, Øjenafdelingen den 28. april 2017

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Afdelingen havde sidst besøg omkring 2003.

 

Afdelingens læger havde deltaget i udfyldelsen af selvevalueringen forud for dette besøg. 

 

Afdelingen har 2 uddannelseslæger i introduktionsforløb i specialet og 3 yngre læger i hoveduddannelse i specialet.

Ved besøget var der deltagelse fra 4 specialelæger, 4 uddannelseslæger, 10 fra andre personalegrupper samt 2 fra hospitalsledelsen.

 

Der er ikke helt overensstemmelse mellem selvevalueringen og inspektorrapporten - inspektorrapporten fremstår mere positiv. Inspektorerne vurderer 2 temaer som ’særdeles god’, 11 temaer som ’tilstrækkelig’ og 3 temaer som ’utilstrækkelig’ (akademiker, forskning og arbejdstilrettelæggelse). 

 

Inspektorerne fremhæver, at forskningsmulighederne skal forbedres bl.a. via workshops og øget samarbejde med andre afdelinger på hospitalet.

Endvidere fremsætter inspektorerne forslag til forbedring af arbejdstilrettelæggelsen.

Sundhedsstyrelsen støtter de fremsatte indsatsområder samt tilhørende tidsrammer.  

 

Overordnet set beskriver inspektorrapporten dog en god og velstruktureret afdeling med et positivt læringsmiljø.

 

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg i 2021 eller snarest muligt derefter.

 

 

Regionshospital Nordjylland, Akutmodtagelsen den 9. maj 2017

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Der er tale om et genbesøg.

Afdelingen havde sidst besøg i 2015 og de fleste indsatsområder fra dette besøg er implementeret.

 

Afdelingen har 14 uddannelseslæger i KBU-forløb og 2 uddannelseslæger i hoveduddannelse i almen medicin.

Ved besøget var der deltagelse fra 4 specialelæger, 4 uddannelseslæger, 4 fra andre personalegrupper samt 3 fra hospitalsledelsen.

 

Der er ikke helt overensstemmelse mellem selvevalueringen og inspektorrapporten - inspektorrapporten fremstår en anelse mere positiv.

Inspektorerne vurderer 10 temaer som ’særdeles god’ og 6 temaer som ’tilstrækkelig’.

 

Inspektorerne anfører, at der er sket en betydelig fremgang i uddannelse og læringsmiljø siden forrige besøg.

I forhold til konferencernes læringsværdi anbefaler inspektorerne, at de optimeres ved at give bedre mulighed for deltagelse og ved at sikre overlevering.

Sundhedsstyrelsen støtter dette samt øvrige indsatsområder.

 

Overordnet set beskriver inspektorrapporten en meget god uddannelsesafdeling med et godt læringsmiljø. De anførte indsatsområder ses derfor mest som optimering af afdelingens videreuddannelse.

 

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg i 2021 eller snarest muligt derefter.

 

 

Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA den 24. maj 2017

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Besøget var et rutinebesøg på en Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), med betydelig intern medicinsk og akut medicinsk funktion. Afdelingen varetager uddannelse for 2 KBU læger, 3 læger i introduktionsforløb og 7 læger hoveduddannelse i geriatri og i endokrinologi.

 

Ved selve besøget deltog samtlige uddannelseslæger, 4 speciallæger udpeget af afdelingen, 3 sygeplejersker, 2 UAO og 2 UKYL. Desuden deltog lægelig direktør fra AUH, lægelig centerchef og uddannelseskoordinerende overlæge, 4 professorer, 1 forskningsansvarlig overlæge og 1 ledende overlæge.

 

Det er stort set overensstemmelse mellem selvevaluering og inspektorernes evaluering.

Inspektorerne anfører 1 tema (arbejdstilrettelæggelse) som ”Tilstrækkelig” og de resterende 15 temaer som ”Særdeles god”.

 

Afdelingen beskrives som velfungerende og med et særdeles godt og trygt arbejds- og læringsmiljø, hvilket er meget positivt. De yngre læger oplever en god kultur, hvor supervision og feedback prioriteres af speciallægerne. UAO og UKYL har skemalagt tid til deres opgaver.

 

I forhold til indsatsområder, skal arbejdstilrettelæggelsen i højere grad give mulighed for supervision og vejledning af de yngre læger.

 

Overordnet vurderer inspektorerne at MEA tydeligvis er en afdeling, der på alle niveauer har en stærk tradition for uddannelse. Således er alle temaer opfyldt, og der er fokus på læring inden for alle de 7 lægeroller. 

 

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg i 2021 eller snarest muligt derefter.

 

 

Aarhus Universitetshospital, Blodprøver og Biokemi den 19. april 2017

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Besøget var et rutinebesøg på Afdeling for Blodprøver og Biokemi. Afdelingen varetager uddannelse indenfor klinisk biokemi for 4 intro læger og 4 HU læger. Afdelingen varetager alle regionsfunktioner samt mange højtspecialiserede funktioner.

 

Forrige besøg fandt sted i 2013. Siden er afdelingen sammenlagt til en stor klinisk biokemisk afdeling på en matrikel på Skejby, hvilket har været en positiv forandring. Ved det tidligere inspektorbesøg i 2013 blev det foreslået, at afholde et fælles møde mellem YL og overlæger. Dette er endnu ikke implementeret.

 

Ved dette besøg ratede inspektorerne udelukkende blandt kategorierne ’særdeles god’ (12) og ’tilfredsstillende (4)’. Der er stort set overensstemmelse med selvevalueringen.

 

Ved besøget deltog 5 uddannelsessøgende læger, 5 speciallæger, ledende bioanalytiker, centerchef og uddannelseskoordinerende overlæge.

 

Afdelingen beskrives som en veltilrettelagt og gennemtænkt uddannelsesafdeling med et velstruktureret introprogram og et ugentligt undervisningsprogram, der omfatter adskillige af de 7 lægerollers kompetencer. Desuden er der fokus på koordinering med fastlagte møder mellem UAO og UKYL, hvor generelle såvel som individuelle uddannelsestiltag diskuteres. Der er fokus på feedback til de uddannelsessøgende læger fra en tilknyttet vejleder eller overlæge.

 

Det bemærkes, at YL savner formaliseret tid til forskning, til trods for at alle er tilknyttet minimum ét forskningsprojekt forankret i afdelingen.

Desuden bemærkes det, vidensdeling og identitetsfølelse på afdelingen kan styrkes mere ved at facilitere samlede møder og tværgående information mellem YL og de forskellige sektioner og uddannelsesforløb. Den ledelsesmæssige erfaring kan med fordel styrkes ved, at synliggøre de ledelsesmæssige opgaver og funktioner, der følger en speciallæge i Klinisk Biokemi.

 

Overordnet vurderes Afdeling for Blodprøver og Biokemi til at være en afdeling med fokus på uddannelse.

 

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg i 2021 eller snarest muligt derefter.

 

 

Regionshospital Viborg, Kvindesygdomme og Fødsler den 7. juni 2017

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Der er tale om et besøg på en afdeling, der har 2 læger i introduktionsforløb samt 9 læger i et hoveduddannelsesforløb. Dertil er der stor forskningsaktivitet i afdelingen.

 

Afdelingen havde sidste besøg marts 2014, hvor der blev aftalt følgende 5 indsatsområder:

1. H-lægers mulighed for deltagelse ved relevant indgreb

2. Prioritering af AP-læger til mere ambulatorietid

3. Prioritering af YLs deltagelse på udefunktionsafdelingen

4. Forbedring af adgang til supervision, specielt i ambulatoriet

5. Fokus på at den relevante undervisning, bliver givet

Alle fokusområder er generelt opfyldt, dog bemærkes at supervisor (jf. punkt 4) har mange funktioner, hvilket kan gå ud over supervisionen.

 

Der har været bred deltagelse fra afdelingen i forbindelse med udfyldelse af selvevalueringsrapporten. Af inspektorrapporten fremgår det, at der ved det aktuelle besøg var deltagelse fra afdelingens speciallæger (5), uddannelsessøgende læger (8), ledende oversygeplejerske (1), vicejordemødre (2) samt ledende overlæge (1).

 

Inspektorenere beskriver en velfungerende afdeling hvor uddannelse prioriteres højt. Alle uddannelsessøgende får en særdeles god introduktion til afdelingen, de har dertil alle en vejleder og alle hovedvejledere har været på vejlederkursus.

Især den gynækologiske uddannelse fungerer i særdeleshed rigtigt flot, med ugentlig operative linjer til H-lægerne. Dertil sidder de uddannelsessøgende i relevante ambulatorier med mulighed for supervision.

 

Den obstetriske afdeling beskrives derimod udfordret af manglende obstetriske speciallæger og rekrutteringsproblemer, hvilket resulterer i dårligere mulighed for sparring samt intet fokus på obstetriske akademiske diskussioner ved konferencer. Det bemærkes at føtalmedicinske konsulenter ikke udnyttes til fulde i vagten, hvor de ellers kunne være en hjælp til svære beslutninger.

 

Forvagtslaget beskrives ydermere som skrøbeligt, grundet blandt andet en ny vagtstruktur for de uddannelsessøgende til specialet almen praksis (AP), som ikke længere indgår i aften/nat-vagterne. Prioriteringen af bedre uddannelse for AP-lægerne kompromitterer i et vist omfang uddannelsen for lægerne inden for gyn-obs, hvilket ikke er optimalt.

 

Der er overvejende overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selvevaluering og inspektorrapporten. Af inspektorrapporten fremgår det, at 3 temaer scores ”Særdeles god” og 12 temaer scores ”Tilstrækkelig” mens et enkelt tema (Læring og kompetencevurdering) scores ”Behov for forbedringer”.

 

Inspektorerne opstiller følgende 3 indsatsområder:

1. Øget fokus på konferencer og almen sparing

2. Øget fokus på kompetence vurderinger

3. Hvis mulighed må flere deltage i forvagtsbemandingen

 

Styrelsen er enig i de opstillede indsatsområder, som vi finder, vil optimere afdelingens uddannelsespotentiale.

 

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg medio 2021 eller snarest muligt derefter.

 

 

Regionshospitalet Randers, Anæstesiologisk afdeling den 14. juni 2017

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Besøget var et rutinebesøg på Anæstesiologisk Afdeling, Regionshospital Randers, der har en central operationsgang samt tilknyttet en dagkirurgisk operationsgang, en ØNH operationsgang samt en lægebil.

 

Afdelingen varetager uddannelsen af 6 introlæger samt 4 HU læger.

 

Anæstesiologisk Afdeling har indført en række tiltag for at følge op på indsatsområder fra sidste inspektorbesøg hvilket betyder, at der er procedurer for forventningsafstemning mellem afdelingen og de uddannelsessøgende, at introlægers introduktion til store OP prioriteres og at vagtholdets sammensætning består af erfarne såvel som ikke erfarne læger.

 

Selvevalueringsskemaet blev udfyldt af 15 læger – 2 introlæger, 6 afdelingslæger samt 6 overlæger. Ved selve besøget deltog 4 introlæger, 3 HU-læger, 1 udenlandsk uddannelsessøgende, 9 speciallæger, speciallæger fra dagkir., COP og ITA samt hospitalsledelsen.

 

Både inspektorrapporten samt selvevalueringen placerer de fleste kryds i ”Tilstrækkelig” samt ”Særdeles god”. Dog er selvevalueringen mere beskeden end inspektorerne vurderer, og de har derfor flyttet krydsene i Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Professionel, Forskning, Undervisning, Læring og Kompetencevurdering fra ”Tilstrækkelig” til ”Særdeles god”. Under temaet Konferencernes læringsværdi finder inspektorerne dog behov for forbedring, da eftermiddagens planlægningsmøder ofte aflyses og eftermiddagskonferencer ikke afholdes konsistent. Krydset er derfor flyttet fra ”Tilstrækkelig” til ”Utilstrækkelig”.

 

Overordnet vurderes afdelingen til at have et godt uddannelsesmiljø med en velstruktureret introduktion, tidsplaner og uddannelsesplaner for alle uddannelsessøgende og supervision. Der er fokus på systematisk at gennemføre alle planlagte uddannelsessamtaler, og derudover får alle introlæger selvstændigt ansvar for administrative eller ledelsesmæssige projekter.

 

Som indsatsområde påpeger inspektorerne, at der skal være øget fokus på at reflektere over interessante læringssituationer. Det pointeres derfor, at hvis daglige eftermiddagskonferencer genoptages, giver det bedre mulighed for at reflektere over læringssituationer på intensiv såvel som operationsgang.

 

Overordnet vurderer inspektorerne Anæstesiologisk Afdeling på Regionshospital Randers som en god uddannelsesafdeling, som uddannelseslægerne er glade for, og som har et godt læringsmiljø.

 

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg i 2021 eller snarest muligt derefter.

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning og roste følgende afdelinger for deres flotte inspektorrapporter:

 

 • Akutmodtagelsen, Regionshospital Nordjylland - 10 ud af 16 temaer vurderes som "særdeles god".
 • Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Aarhus Universitetshospital - 15 ud af 16 temaer vurderes som "særdeles god".
 • Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital - 12 ud af 16 temaer vurderes som "særdeles god".
Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-41-14

17. Orientering: PKL

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

 

Følgende PKL er forlænget pr. 1. april 2017:

 • John Bæch, klinisk immunologi

 

Følgende PKL er ansat pr. 1. maj 2017:

 • Mikkel Eld, patologisk anatomi og cytologi

  

Samlet oversigt over PKL'er kan findes på CESUs hjemmeside via følgende link: http://cesu.au.dk/postgraduatekliniskelektorer/ansattepklere/

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-29-14

18. Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for Godkendelse af UddannelsesProgrammer (UGUP) holdt møde den 23. juni 2017. 18 programmer var indsendt til godkendelse, heraf blev 16 godkendt og 2 ikke godkendt, primært fordi skabelonen for uddannelsesprogrammer ikke var fulgt.

 

Efter overgangen til den nye målbeskrivelse for KBU pr 1. august 2017 findes der i Videreuddannelsesregion Nord i alt 46 kombinationer af KBU-forløb. Der er i løbet af foråret 2017 blevet behandlet 46 programmer i UGUP, hvoraf de 43 er godkendt og ligger på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside. De sidste 3 programmer er i proces og bliver snart offentliggjort.

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning og roste det flotte arbejde med at få så mange uddannelsesprogrammer for KBU-forløb færdige til ansættelsesstart.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-17

19. Eventuelt

Beslutning

Susanne Nøhr, uddannelseskoordinerende overlæge, orienterede om, at Aalborg Universitetshospital har frigivet 3-timersrapporten for 2016.
Rapporten tydeliggør, at kompetencevurdering og feedback vurderes at understøtte lægers uddannelse og evne til at løse lægelige arbejdsopgaver – og at 3-timersmøderne har medført 116 nye initiativer på Aalborg Universitetshospital, hvoraf størstedelen er relateret til dette område.


Der kan læses mere om 3-timersrapporten på følgende link:
http://www.aalborguh.rn.dk/for-sundhedsfaglige/uddannelse-kurser-og-kompetenceudvikling/laegers-uddannelsesforum-(luf)/3-timersmoeder/3-timersrapporten-2016

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-17

20. Deltagere

Sagsfremstilling

Deltagere:

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør Regionshospitalet Randers, formand

Lisbet Hørslev Pedersen, specialkonsulent, suppleant for den regionale administration, Region Nordjylland

Ditte Hughes, afdelingschef, suppleant for den regionale administration, Region Midtjylland

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig vicedirektør Regionshospital Nordjylland, hospitalsledelsen, Region Nordjylland

Morten Kjølbye, uddannelseskoodinerende overlæge, suppleant for Psykiatrien Nordjylland

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør Hospitalsenheden Vest, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør Hospitalsenhed Midt, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Claus Thomsen, lægefaglig direktør Aarhus Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Flemming Knudsen, uddannelseskoordinerende overlæge Regionshospital Nordjylland, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Susanne Nøhr, uddannelseskoordinerende overlæge Aalborg Universitetshospital, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Vibeke Ersbak, uddannelseskoordinerende overlæge Hospitalsenheden Vest, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Lene Mortensen, ledende overlæge Regionshospitalet Randers, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Inge Marie Møller, uddannelsesansvarlig overlæge Hospitalsenheden Horsens, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Christian Bjerre Høyer, 1. reservelæge Psykiatrien Region Midtjylland, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Britta Ørnfelt Lund, 1. reservelæge almen praksis, suppleant for uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Søren Prins, praktiserende læge, almen praksis, Region Midtjylland

Søren Pihlkjær Hjortshøj, institutleder på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bente Malling, ledende lektor, postgraduat lægelig kompetenceudvikling

  

Fra VUS:

Berit Bjerre Handberg, sekretariatschef

Rasmus Elgaard Petersen, sagsbehandler, referent

Thomas Madsen Birk, sagsbehandler

Thomas Bøttern Christensen, sagsbehandler

Kasper Clausen, sagsbehandler 

 

Gæster:

Erik Hvid Danielsen, PKL i neurologi, Aarhus Universitetshospital

Boris Modrau, uddannelsesansvarlige overlæge, Aalborg Universitetshospital

Poul Henning Mogensen, ledende overlæge, Aalborg Universitetshospital

Charlotte Buch Gøthgen, viceklinikchef, Aalborg Universitetshospital

Mogens Pfeiffer Jensen, PKL i reumatologi, Aarhus Universitetshospital

 

Afbud:

Mette Høltzermann, reservelæge Regionshospital Nordjylland, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Therese Straarup, reservelæge Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Morten Noreng, lægefaglig direktør Aalborg Universitetshospital, hospitalsledelsen, Region Nordjylland

Jacob Jacobsen, HR-chef, den regionale administration, Region Nordjylland

Thea Heide Faaborg, reservelæge Regionshospital Nordjylland, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Rikke Skou Jensen, vicedirektør, den regionale administration, Region Midtjylland

Per Höllsberg, studieleder for medicin, Health - Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet

Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør, Psykiatrien Nordjylland

Anne Balle, reservelæge Aalborg Universitetshospital, suppleant for de uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Gitte Anna Madsen, 1. reservelæge Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Tilbage til toppen