Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Her finder du dagsordener og referater for møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Når du klikker på en af mødedatoerne i venstre side, kan du se dagsorden, referat og bilag for det pågældende møde.

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer
Dagsordener og referater fra møder i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer offentliggøres ikke.
Hvilke uddannelsesprogrammer, der er blevet godkendt af udvalget fremgår af dagordnen til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Abonnér
Referat
til
mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
den 11. december 2017 kl. 14:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Aalborg, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst


Pkt. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00 - 14.05)
2 Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05 - 14.10)
3 Målbeskrivelse for akutmedicin (1 time kl. 14.10 - 15.10)
4 Inspektorrapport Psykiatri Klinik Nord (10 min. kl. 15.10 - 15.20)
5 Inspektorrapporter Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital (10 min. kl. 15.20 - 15.30)
6 Drøftelse af håndtering af uhensigtsmæssige og kritiske inspektorrapporter (15 min. kl. 15.30 - 15.45)
7 KBU Aarhus Universitetshospital - Godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 15.45 - 15.50)
8 KBU Hospitalsenheden Horsens - Godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 15.45 - 15.50)
9 KBU Hospitalsenheden Vest - Godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 15.45 - 15.50)
10 Oftalmologi - Revideret lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger (5 min. kl. 15.45 - 15.50)
11 Pause (15 min. kl. 15.50 - 16.05)
12 Status vedr. dimensionering af nyt speciale i akutmedicin (10 min. kl. 16.05 - 16.15)
13 Høring over udkast til bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger herunder håndtering af merit for akutmedicin/overgangsordning (20 min. kl. 16.15 - 16.35)
14 Dispensationsansøgning for sammenhængende uddannelsesforløb i Region Nordjylland (20 min. kl. 16.35 - 16.55)
15 Øget fleksibilitet i forbindelse med 6årsfristen (15 min. kl. 16.55 - 17.10)
16 Orientering om uddannelsessituationen på lungemedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital (10 min. kl. 17.10 - 17.20)
17 Orientering om proces for andelen af kliniske basisuddannelsesforløb, der skal indeholde ansættelse i almen praksis (5 min. kl. 17.20 - 17.25)
18 Indberetning af I- og H-forløb til Sundhedsstyrelsen for 2017 (5 min. kl. 17.25 - 17.30)
19 Orientering: Status for implementering af Lægedækningsudvalgets anbefalinger
20 Orientering: Dagsorden for møde i NRLV d. 13. december
21 Orientering: Inspektorrapporter
22 Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum
23 Orientering: PKL
24 Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP
25 Eventuelt
26 Deltagere

Sagnr.: 1-01-72-1-17

1. Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00 - 14.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dagsordenen er vedlagt som bilag (se bilag 1).

 

Bemærk, at der i Region Nordjylland skal bruges parkeringskort frem til kl. 16.00. Parkeringskortet er vedlagt (se bilag 2).

 

Punkterne 19 til 24 er orienteringspunker, der kun behandles på selve mødet, såfremt et medlem af Rådet ønsker dette. Såfremt et punkt ikke aktivt behandles på mødet, godkendes indstillingen.

Beslutning

Rådet godkendte dagsordenen.

 

Lone Winther Jensen (LWJ) bød velkommen til Anne Ramlov, der er ny suppleant på vegne af uddannelsessøgende læger i Region Midtjylland.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-17

2. Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05 - 14.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender referatet.

Beslutning

Rådet godkendte referatet.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-17

3. Målbeskrivelse for akutmedicin (1 time kl. 14.10 - 15.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter udkast til målbeskrivelse og tager stilling til hvilke bemærkninger der skal sendes til det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og Sundhedsstyrelsen.

 

at Rådet godkender, at Videreuddannelsessekretariatet efter rådsmødet udarbejder bemærkninger til brug ved mødet i  Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 13. december, samt at bemærkningerne fremsendes direkte til Det Nationale Råd og Sundhedsstyrelsen.

Sagsfremstilling

Berit Bjerre Handberg vil orientere om processen for godkendelsen af målbeskrivelsen og gennemgå den seneste version af målbeskrivelsen (se bilag 1).

 

Udkast til målbeskrivelse skal drøftes på møde i Det Nationale Råd for lægers Videreuddannelse (NRLV) d. 13. december. Sundhedsstyrelsen vil efterfølgende færdiggøre, godkende og udmelde en målbeskrivelse.

Det har i sidste uge vist sig, at processen ikke, som antaget, indebærer en efterfølgende høring.

Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet nogle bemærkninger (se bilag 2) til brug på mødet i NRLV d. 13. december. Bemærkningerne er udarbejdet på baggrund af Videreuddannelsessekretariatets egen gennemgang af målbeskrivelsen, et møde mellem Sundhedsstyrelsen og de tre chefer i videreuddannelsessekretariaterne d. 4. december samt diverse bidrag fra PKL'er og UKO'er.

 

Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM) sendte fredag d. 8. december selskabets kommentarer til udkastet til en målbeskrivelse i akutmedicin (se bilag 3 og 4).

 

Rådet skal tage stilling til, hvilke af disse bemærkninger der skal fremsendes til NRLV og Sundhedsstyrelsen – og om der er andre bemærkninger der skal med.

  

Proces for udarbejdelse af målbeskrivelse

1.    Der har i oktober været høringsrunde ved de specialebærende videnskabelige selskaber i tilgrænsende specialer: Intern medicinske specialer, anæstesi og pædiatri.

2.    I starten af november var målbeskrivelsen i høring ved de specialebærende videnskabelige selskaber i øvrige relevante specialer (ca. 25). Tirsdag d. 21. november afholdte Sundhedsstyrelsen møde med disse specialer.

3.    D. 4. december holdt Sundhedsstyrelsen møde med sekretariatscheferne fra videreuddannelsesregionerne.

4.    D. 5. december holdt Sundhedsstyrelsen møde med en repræsentant fra hver region. Region Midtjylland repræsenteres af Michal Braüner Schmidt, mens Region Nordjylland repræsenteres af Claus Brøckner Nielsen.

5.    D. 13. december drøftes den tilrettede målbeskrivelse i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

6.    Sundhedsstyrelsen regner med, at målbeskrivelsen er endeligt godkendt ved årsskiftet, og dermed kan introduktionsstillingerne slås op i forår/sommer 2018.

  

PKL'erne for akutområdet vil deltage ved dette dagsordenspunkt.

Beslutning

Berit Bjerre Handberg (BBH) gennemgik udkast til målbeskrivelse for akutmedicin.

 

Rådet drøftede Videreuddannelsessekretariatets udkast med bemærkninger til den seneste version af målbeskrivelsen.

 

På baggrund af drøftelserne blev bemærkningerne revideret (se bilag 5) og sendt til Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse til brug ved mødet d. 13. december.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-44-15

4. Inspektorrapport Psykiatri Klinik Nord (10 min. kl. 15.10 - 15.20)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter og tager inspektorrapporten til efterretning.

Sagsfremstilling

Klinik Psykiatri Nord havde den 25. september 2017 inspektorbesøg. Inspektorrapporten (se bilag 1) giver udtryk for utilfredsstillende uddannelsesforhold på baggrund af følgende 9 temaer, som alle blev vurderet som utilstrækkelig : "Uddannelsesplan", "kommunikator", "leder/administrator", "sundhedsfremmer", "akademiker", "forskning", "konferencernes læringsværdi", "læring og kompetencevurdering" og "arbejdstilrettelæggelse".

Sundhedsstyrelsens kommentarer til inspektorrapporten kan læses sidst i dette punkt.

 

På baggrund af inspektorrapporten har Klinik Psykiatri Nord udarbejdet en handleplan, der er vedlagt dette punkt (se bilag 2). Evalueringer af afdelingen i 2017 fra www.evaluer.dk er ligeledes vedlagt (se bilag 3).

 

På mødet vil Morten Kjølbye (PKL i psykiatri og uddannelseskoordinerende overlæge i psykiatrien Region Nordjylland) fremlægge handleplanen for Rådet.

 

 

Psykiatrien i Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord den 25. september 2017

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

"Der er tale om et rutinebesøg og afdelingen havde sidst besøg i 2013.

Indsatsområderne fra dette besøg er kun delvist implementeret. Afdelingens ledende overlæge, uddannelsesansvarlige, overlæger samt uddannelseslæger havde deltaget i udfyldelsen af selvevalueringen forud for dette besøg.

 

Afdelingen har 8 uddannelseslæger i klinisk basisuddannelse (KBU), 1 uddannelseslæge i introduktionsforløb og 18 uddannelseslæger i hoveduddannelse i psykiatri og almen medicin.

Ved besøget var der deltagelse fra 5 specialelæger, 8 uddannelseslæger, 2 fra andre personalegrupper samt 5 fra hospitalsledelsen.

 

Der er overvejende overensstemmelse mellem selvevalueringen og inspektorrapporten. Således vurderer inspektorerne 7 temaer som ’tilstrækkelig’ og 9 temaer som ’utilstrækkelig’. De temaer som er utilstrækkelig er uddannelsesplan, kommunikator, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker, forskning, konferencernes læringsværdi, læring og kompetencevurdering og arbejdstilrettelæggelse.

 

Inspektorerne vurderer, at afdelingen generelt fremstår som en åben og tryg uddannelsesafdeling, hvor der er fokus på lægers videreuddannelse. Inspektorerne finder dog også, at afdelingens arbejdstilrettelæggelse bør forbedres og særlig i en enhed er læringsmiljøet ikke tilfredsstillende.

 

Det anbefales, at der sikres bedre kommunikation omkring vagtplanlægningen og at der er tages hensyn til videreuddannelsen i forhold til ekstra vagter. Desuden anbefaler inspektorerne, at der skabes yderlig fokus på den enhed, hvor arbejdsmiljøet er utilfredsstillende.

 

Sundhedsstyrelsen er enige i de fremsatte indsatsområder og tilhørende tidsrammer. Inspektorerne vurderer, at der i afdelingen er et stort engagement i videreuddannelsen.

Dog beskrives der en række udfordringer i afdelingen, og næste inspektorbesøg kan derfor forventes at finde sted som et opfølgende besøg ultimo 2019.

Beslutning

Morten Kjølbye, uddannelseskoordinerende overlæge i psykiatrien Region Nordjylland samt PKL i psykiatri, gennemgik afdelingens indsatser på baggrund af inspektorbesøget.

 

Rådet tog orienteringen til efterretning og spurgte ind til en række områder, hvorfor det blev aftalt, at der skal være opfølgning på situationen på rådsmødet d. 30. maj 2018 eller d. 26. september 2018.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-111-15

5. Inspektorrapporter Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital (10 min. kl. 15.20 - 15.30)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter inspektorrapporterne og godkender afdelingens handleplan.

Sagsfremstilling

Den 10. maj 2017 var der et opfølgende inspektorbesøg på afdeling mave- og tarmkirurgisk afdeling L, Aarhus UH (NBG) (se bilag 1).

Den 11. maj 2017 var Sundhedsstyrelsen på et rutinebesøg på mave- og tarmkirurgisk afdeling P, Aarhus UH (THG) (se bilag 2).

Sundhedsstyrelsens kommentarer til inspektorrapporterne kan læses sidst i dette punkt.

 

For afdeling L var rapporteringen udmærket med angivelse af tre områder, hvor uddannelsen var utilstrækkelig: Uddannelsesprogram, undervisning og arbejdstilrettelæggelsen.

 

For afdeling P var rapporten mere negativ med angivelse af ét særdeles problematisk punkt: Arbejdstilrettelæggelse, og fem utilstrækkelige punkter: introduktion til afdelingen, uddannelsesprogram, medicinsk ekspert, kommunikator samt læring- og kompetencevurdering.

 

Mave- og Tarmkirurgi har sammen med UKO'erne på AUH og PKL udfærdiget et svar til Sundhedsstyrelsen og har iværksat en intern proces for forbedring af uddannelsen (se bilag 3). Evalueringer af afdelingerne i 2017 fra www.evaluer.dk er ligeledes vedlagt (se bilag 4).

 

På mødet i DRRLV vil Aarhus UH fremlægge handleplanen og PKL vil afgive sin vurdering af uddannelsesforholdene og mulighederne for forbedringer.

 

 

Aarhus Universitetshospital, mave- og tarmkirurgisk afdeling L (NBG) den 10. maj 2017

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Der er tale om et rutinebesøg, hvor afdelingen sidst havde besøg i 2013. Inspektorerne har vurderet, at indsatsområderne fra dette besøg kun delvist er opfyldt.

 

Afdelingens læger havde deltaget i udfyldelsen af selvevalueringen forud for dette besøg. Ved afdelingen er der 3 uddannelseslæger i hoveduddannelse i specialet. Ved besøget var der deltagelse fra 6 specialelæger, 4 uddannelseslæger, 6 fra andre personalegrupper samt 3 fra hospitalsledelsen.

 

Der er ikke helt overensstemmelse mellem selvevalueringen og inspektorrapporten og inspektorrapporten fremstår en anelse mere positiv. Inspektorerne vurderer 4 temaer som ’særdeles god’, 9 temaer som ’tilstrækkelig’ og 3 temaer som ’utilstrækkelig’ (uddannelsesprogram, undervisning, arbejdstilrettelæggelse). Inspektorerne beskriver en uddannelsesafdeling med positiv samarbejdskultur og godt læringsmiljø.

Dog er arbejdstilrettelæggelsen problematisk, da de yngre læger ikke har mulighed for at deltage i relevant elektiv operativ oplæring pga. manglende vagter i dagtiden. Arbejdstilrettelæggelse bør derfor forbedres og det skal sikres at afdelingens uddannelsespotentiale udnyttes optimalt. Endvidere kan afdelingens undervisning med fordel forbedres. Sundhedsstyrelsen støtter de fremsatte indsatsområder og tilhørende tidsrammer.

 

Da afdelingen står overfor en snarlig fusion med Mave- og Tarmkirurgi, THG ved Aarhus Universitetshospital, og da inspektorerne anbefaler genbesøg inden for kort tid, vurderer Sundhedsstyrelsen at den fusionerede afdelingen skal have et opfølgende besøg i slutningen af 2018.

 

 

Aarhus Universitetshospital, mave- og tarmkirurgisk afdeling P den 11. maj 2017

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Der er tale om et rutinebesøg, hvor afdelingen sidst havde besøg i 2012. Inspektorerne har vurderet, at indsatsområderne fra dette besøg kun i begrænset omfang er opfyldt.

 

Afdelingens læger havde deltaget i udfyldelsen af selvevalueringen forud for dette besøg. Ved afdelingen er der 4 læger i klinisk basisuddannelse (KBU) og 5 læger i hoveduddannelse i specialet. Ved besøget var der deltagelse fra 11 specialelæger, 10 uddannelseslæger, samt 2 fra hospitalsledelsen.

 

Der er overvejende overensstemmelse mellem selvevalueringen og inspektorrapporten. Inspektorerne vurderer 10 temaer som ’tilstrækkelig’, 5 temaer som ’utilstrækkelig’ (introduktion til afdelingen, uddannelsesprogram, uddannelsesplan, kommunikator, læring og kompetencevurdering) og 1 tema som særdeles problematisk (arbejdstilrettelæggelse). Af rapporten fremgår videre, at der mangler et opdateret uddannelsesprogram. Et uddannelsesprogram er den konkrete udmøntning af målbeskrivelsen, og skal bl.a. anvendes ved udarbejdelsen af de individuelle uddannelsesplaner. De individuelle uddannelsesplaner er af stor betydning for de uddannelsessøgende, i forhold til at afstemme forventninger og sikre, at de nødvendige kompetencer opnås under ansættelsesforløbet.

Der bør derfor snarest muligt foreligge et opdateret program samt justerede uddannelsesplaner.

 

Arbejdstilrettelæggelsen opleves særdeles problematisk, da de yngre læger ikke har mulighed for at deltage i relevante aktiviteter i dagtiden og dermed ikke har mulighed for at opnå de relevante kompetencer fra målbeskrivelsen. Sundhedsstyrelsen er derfor bekymret for, om afdelingen kan yde den nødvendige lægelige videreuddannelse og skal bede om, at afdelingen i samarbejde med Videreuddannelsesregion Nord udarbejder en handleplan for det videre forløb. Handleplanen skal indsendes til Sundhedsstyrelsen senest den 13. oktober 2017.

 

Afdelingen står desuden overfor en fusion med Mave- og Tarmkirurgi, NBG ved Aarhus Universitetshospital, og da inspektorerne anbefaler genbesøg inden for kort tid, vurderer Sundhedsstyrelsen at den fusionerede afdeling skal have et opfølgende besøg i slutningen af 2018.

Beslutning

Til punktet var der deltagelse af:

 

 • Lone Susanne Jensen, ledende overlæge, Mave- og Tarmkirurgi Aarhus Universitetshospital
 • Helene Tarri Hougaard, uddannelsesansvarlig speciallæge, Mave- og Tarmkirurgi Aarhus Universitetshospital
 • Maja Kjer Nielsen, hoveduddannelseslæge, Mave- og Tarmkirurgi Aarhus Universitetshospital
 • Anders Husted Madsen, PKL i kirurgi

 

Helene Hougaard indledte med en præsentation af de indsatser, som afdelingen har igangsat på baggrund af inspektorrapporten. Efterfølgende blev der suppleret af Lone Jensen, Maja Nielsen samt Anders Husted vedrørende situationen på afdelingen.

 

Rådet roste afdelingen for indsatsen, og tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-17

6. Drøftelse af håndtering af uhensigtsmæssige og kritiske inspektorrapporter (15 min. kl. 15.30 - 15.45)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter håndteringen af utilfredsstillende og kritiske inspektorrapporter.

Sagsfremstilling

På mødet i Rådet d. 27. september 2017, blev der ønsket en drøftelse af håndteringen af utilfredsstillende og kritiske inspektorrapporter i Videreuddannelsesregion Nord. Hvad er målet med drøftelserne i Rådet - og hvordan opnås det mål.

Der var specielt ønske om at drøfte omfanget af fremmøde fra hospitaler og afdelinger, der har fået en kritisk inspektorrapport.

 

Den nuværende håndtering af inspektorrapporter er beskrevet i en retningslinje (se bilag 1). For utilfredsstillende og kritiske inspektorrapporter kan den nuværende procedure læses nedenfor.

 

 • Hvis rapporten giver udtryk for utilfredsstillende uddannelsesforhold, defineret ved, at der gennemføres opfølgende inspektorbesøg indenfor 2-3 år:
 1. Specialeansvarlig AC-fuldmægtig sender rapporten til orientering og opfølgning hos PKL.

 

 1. Specialeansvarlig AC-fuldmægtig aftaler processen for opfølgning med sekretariatschefen. Udgangspunktet er, at den specialeansvarlige AC-fuldmægtig straks sender rapporten til hospitals- og afdelingsledelse (cc. til PKL, UKO, ledende lektor og sekretariatschef) med henblik på at få handleplan til DRRLV.

 

 1. Rapport og handleplan dagsordenssættes til orientering og drøftelse i DRRLV. VUS og PKL vurderer, hvorvidt der er behov for fremmøde fra afdelingsledelse til mødet i DRRLV. DRRLV har mulighed for at tage rapporten og redegørelsen til efterretning, stille uddybende spørgsmål, aftale den nødvendige opfølgning, samt i yderste instans beslutte om afdelingen skal fratages sin status som uddannelsessted.

 

 1. Specialeansvarlig AC-fuldmægtig dagsordenssætter rapporten og handleplanen på førstkommende møde i det specialespecifikke uddannelsesudvalg.

 

 • Hvis rapporten giver udtryk for kritiske uddannelsesforhold, defineret ved, at Sundhedsstyrelsen kontakter Videreuddannelsesregionen, hospitalsledelsen og afdelingen:
 1. Specialeansvarlig AC-fuldmægtig sender rapporten til orientering og opfølgning hos PKL.

 

 1. Sekretariatschefen sender straks rapporten til hospitals- og afdelingsledelse (cc. til PKL, UKO, ledende lektor og specialeansvarlig AC-fuldmægtig) med henblik på en redegørelse og handleplan til førstkommende møde i DRRLV. Sekretariatschefen skal desuden oplyse, at der forventes fremmøde fra afdelingen og PKL ved samme rådsmøde.

 

 1. Den specialeansvarlige AC-fuldmægtig har ansvaret for at indsamle kommentarer og indarbejde dem i sagsfremstillingen til DRRLV samt at koordinere mødedeltagelsen fra hospitalet.

 

 1. DRRLV har mulighed for at tage rapporten og redegørelsen til efterretning, stille uddybende spørgsmål, aftale den nødvendige opfølgning, samt i yderste instans beslutte om afdelingen skal fratages sin status som uddannelsessted.

 

 

Videreuddannelsessekretariatet har derudover udarbejdet mailskabeloner der sendes til det berørte hospital i tilfælde af utilfredsstillende eller kritiske inspektorrapporter (se bilag 2).

 

Beslutning

Punktet blev udskudt til et senere rådsmøde.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-82-15

7. KBU Aarhus Universitetshospital - Godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 15.45 - 15.50)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Uddannelseskoordinerende overlæge ved Aarhus Universitetshospital (AUH), Marianne Kleis Møller, har opdateret den lægefaglige indstilling for KBU-forløb ved AUH.

Den nye lægefaglige indstilling tager højde for udfasningen af hospitalsansættelser i anden halvdel af KBU-forløb, der sker løbende i 2018.

 

Afdelingerne infektionssygdomme og nyresygdomme ændres fra at indgå som anden delansættelse til i stedet at indgå som første delansættelse.

 

Rammer og retningslinjer for tilrettelæggelse af KBU er vedlagt (se bilag 2).

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-82-15

8. KBU Hospitalsenheden Horsens - Godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 15.45 - 15.50)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Uddannelseskoordinerende overlæge ved Hospitalsenheden Horsens (HE Horsens), Berit Skjødeberg Toftegaard, har opdateret den lægefaglige indstilling for KBU-forløb ved HE Horsens.

 

Der har manglet en opdateret lægefaglig indstilling, der beskriver hvilke KBU-forløb der anvendes på HE Horsens. Dette rettes der op på med vedlagte lægefaglige indstilling.

 

Rammer og retningslinjer for tilrettelæggelse af KBU er vedlagt (se bilag 2).

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-82-15

9. KBU Hospitalsenheden Vest - Godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 15.45 - 15.50)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Uddannelseskoordinerende overlæge ved Hospitalsenheden Vest (HE Vest), Vibeke Ersbak, har opdateret den lægefaglige indstilling for KBU-forløb ved HE Vest.

Den nye lægefaglige indstilling tager højde for udfasningen af hospitalsansættelser i anden halvdel af KBU-forløb, der sker løbende i 2018.

 

Neurologisk afdeling ændres fra at indgår som anden delansættelse til i stedet at indgå som første delansættelse.

 

Rammer og retningslinjer for tilrettelæggelse af KBU er vedlagt (se bilag 2).

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

 

Det blev besluttet, at Rådet på et tidspunkt skal drøfte betydningen af specialer i KBU-forløb i forhold til rekruttering.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-120-15

10. Oftalmologi - Revideret lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger (5 min. kl. 15.45 - 15.50)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkender den reviderede lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen i Oftalmologi.

Sagsfremstilling

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 27. september 2017 blev godkendt en lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen i Oftalmologi. Desværre var tabellen med angivelse af fordelingen af uddannelsesforløb forkert, hvorfor den korrekte lægefaglige indstilling vedhæftes her, til ny godkendelse.

 

Grundet lukning af Øjenafdelingen på Regionshospital Nordjylland, Thisted skal der omfordeles 0,5 til 1 årlig introduktionsstilling i Oftalmologi i Videreuddannelsesregion Nord. Vedhæftede lægefaglige indstilling foreslår en fremadrettet fordeling af introduktionsstillinger i Oftalmologi i Videreuddannelsesregion Nord efter nedenstående model:

 

Ansættelsessted

Nuværende antal

Fremtidigt antal

 

Min

Max

Min

Max

Aarhus

Universitetshospital

5

6,5

5

6,5

Hospitalsenheden Vest

1,5

2

1,5

2,5

Regionshospitalet Nordjylland,

Thisted

0,5

1

0

0

Aalborg

Universitetshospital

3,5

4,5

4

5

 

I alt

10,5

14

10,5

14

 

Den lægefaglige indstilling har været drøftet i uddannelsesudvalget for Oftalmologi i Videreuddannelsesregion Nord. Der var enighed om indstillingen.

 

Den lægefaglige indstilling har været i høring hos de involverede hospitaler. Der var ingen indvendinger.

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-17

11. Pause (15 min. kl. 15.50 - 16.05)

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-17

12. Status vedr. dimensionering af nyt speciale i akutmedicin (10 min. kl. 16.05 - 16.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen om overvejelser af dimensionering af specialet i akutmedicin til efterretning.

Sagsfremstilling

Dimensionering

Ved de foreløbige drøftelser har et udspil været en dimensionering på 31 hoveduddannelsesforløb. Videreuddannelsesregion Nord har udtrykt ønske om ca. 10-12 hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord med tilhørende 20-40 introduktionsstillinger.

 

På mødet i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 13. december skal Det Nationale Råd drøfte følgende:

"Dimensionering af hoveduddannelsesforløb i akutmedicin blev drøftet på møde i Prognose- og dimensioneringsudvalget den 13. november. Sundhedsstyrelsen vil orientere om status og den forventede tidsplan for opslag af introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Herudover ønsker Sundhedsstyrelsen rådgivning om dimensioneringen af akutmedicin fra Rådet."

Beslutning

BBH orienterede om status for dimensioneringen for specialet i akutmedicin.

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-44-72-277-17

13. Høring over udkast til bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger herunder håndtering af merit for akutmedicin/overgangsordning (20 min. kl. 16.15 - 16.35)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender bemærkningen til bekendtgørelsen om speciallæger (BEK 1248)

 

at Rådet drøfter og godkender bemærkninger til § 1 til 19 og bilag 1 i bekendtgørelsen om speciallægeuddannelsen (BEK 1257)

 

at Rådet drøfter og tager stilling til overgangsordningen for læger beskrevet under BEK 1257, § 20, stk. 2, 3 og 4

 

at Rådet drøfter og tager stilling til overgangsordningen for speciallæger beskrevet under BEK 1257, § 20, stk. 5, 6, 7 og 8

Sagsfremstilling

BEK 1248 - Bekendtgørelse om speciallæger (se bilag 3)

Videreuddannelsessekretariatet foreslår kun én ændret formulering (se bilag 1). Resten af indholdet anbefales godkendt.

 

BEK 1257 - Bekendtgørelsen om speciallægeuddannelsen (se bilag 2)

De foreslåede bemærkninger til bekendtgørelsen om speciallægeuddannelsen (BEK 1257) under § 1 til 19 og bilag 1 er primært af teknisk karakter med henblik på at lette den daglige sagsbehandling (se bilag 1).

 

DRRLV bedes dog specifikt forhold sig til:

 

§ 18 "Sundhedsstyrelsen indhenter én gang årligt … antallet af opslåede og besatte introduktionsstillinger hos de regionale råd for lægers videreuddannelse.".

Videreuddannelsessekretariatet foreslår, at der i fremtiden kun registreres "antallet af besatte introduktionsstillinger". Det skyldes, at det har vist sig meget udfordrende at sikre korrekt registrering af antallet af opslåede  introduktionsstillinger.

 

§ 19 Sundhedsstyrelsen har foreslået at slettet bestemmelserne om 1996 ordningen fra bekendtgørelsen. Videreuddannelsessekretariatet vurderer, at forslaget ikke bør få konsekvenser for uddannelseslæger i Videreuddannelsesregion Nord.
Ifølge data fra Evaluer.dk har vi ikke læger ansat før oktober 2007, der ikke har afsluttet deres hoveduddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. Hvis der kommer en sag med en læge, som er ansat under 1996-ordningen, vil Videreuddannelsessekretariatet kunne lave en særlig afgørelse på baggrund af 1996-ordningen.

 

§ 20 er en ny paragraf. Den beskriver Sundhedsstyrelsens forslag til en overgangsordning for det nye speciale akutmedicin. Formålet er, at læger med relevant ansættelses- og uddannelsesmæssig erfaring kan opnå speciallægeanerkendelse i akutmedicin på kortere tid end 6 år, eller ansættes i forkortede hoveduddannelseslignende forløb i specialet.

 

Det er en reel bekymring, at korte tidsfrister i Sundhedsstyrelsens udkast kan hæmme rekrutteringen og fastholdelsen af speciallæger til de to regioners akutafdelinger i de kommende år. Der vil formentlig være mange af de speciallæger, som i dag er ansat i akutafdelingerne, der har brug for flere år til at kunne opnå speciallægeanerkendelse i akut medicin.

 

§20, stk. 2, 3 og 4

Det er uklart hvilke læger disse stykker retter sig imod. Det fremgår det ikke tydeligt af § 20, stk. 2, 3 og 4, hvorvidt den samlede uddannelsestid er på 60 måneder.

 

DRRLV skal på mødet tage stilling til, om de foreslåede rammer er tilfredsstillende i forhold til mulighederne for forkortelse af uddannelsesforløb i akutmedicin under §20, stk. 2, 3 og 4. Videreuddannelsessekretariatets vurdering er, at DRRLV med forslaget fra Sundhedsstyrelsen får ganske vide rammer til at tilrettelægge overgangsordningen for denne gruppe af læger.

 

Videreuddannelsessekretariatet vurderer, at den foreslåede ansøgningsfrist beskrevet under stk. 4 er for kort. De første ordinært uddannede speciallæger i akutmedicin forventes at afslutte deres uddannelse i 2024. Derfor foreslår Videreuddannelsessekretariatet, at tidsfristen fastsættes til udgangene af 2024.

 

Sundhedsstyrelsens udkast til tekst er:

"Stk. 2. Forkortelse af uddannelsesforløb i akutmedicin vil for læger kunne finde sted hvis,

1) lægen har tilladelse til selvstændigt virke og

2) lægen på ansøgningstidspunktet har været ansat i mindst 3 år inden for de seneste 5 år ved en akutafdeling.

 

Stk. 3. Lægen skal have vurderet hvilke kompetencer, der skal opnås i det forkortede uddannelsesforløb. De regionale råd for lægers videreuddannelse fastlægger tidsramme og krav til uddannelsessteder for det forkortede uddannelsesforløb inklusiv gennemførelse af generelle og specialespecifikke kurser.

 

Stk. 4. Ansøgning om forkortet uddannelsesforløb i specialet akutmedicin, jf. stk. 2, skal indsendes til vurdering i det regionale råd for lægers videreuddannelse senest 31. december 2019."

 

§20 stk. 5,6,7 og 8

Disse stykker retter sig mod de speciallæger, der efter en kompetencevurdering vil være i stand til at søge autorisation som speciallæge i akutmedicin.

 

DRRLV skal i høringssvaret tage stilling til, hvad der bør ligge til grund for, at en speciallæge fra et andet speciale kan opnå speciallægeanerkendelse i akutmedicin.

 

Videreuddannelsessekretariatet vurderer, at den foreslåede ansøgningsfrist beskrevet under stk. 4 er for kort. De første ordinært uddannede speciallæger i akutmedicin forventes at afslutte deres uddannelse i 2024. Derfor foreslår Videreuddannelsessekretariatet, at tidsfristen fastsættes til udgangene af 2021.

 

Sundhedsstyrelsens udkast til tekst er:

"Stk. 5. Speciallæger i andet speciale kan opnå speciallægeanerkendelse i akutmedicin hvis,

1) speciallægen på ansøgningstidspunktet har været ansat i mindst 3 år inden for de seneste 5 år ved en akutafdeling,

2) speciallægen har gennemført og fået godkendt de lægevidenskabelige selskabers fagområdeuddannelse inden for akut medicin eller en uddannelse, der kan sidestilles hermed, og

3) speciallægen har opnået godkendelse af samtlige kompetencer i målbeskrivelsen for akutmedicin.

 

Stk. 6. Vurderingen efter stk. 5, nr. 1 – 3 foretages af de regionale råd for lægers videreuddannelse.

Stk. 7. Uddannelsen efter stk. 5, nr. 2 skal være 2-årig, således at speciallægen i alt har været ansat 5 år ved en akutafdeling.

Stk. 8. Ansøgning om speciallægeanerkendelse i specialet akutmedicin på baggrund af stk. 5 skal være Styrelsen for Patientsikkerhed i hænde senest 31. december 2018."

Beslutning

BBH orienterede om baggrunden for punktet, og gennemgik de fire indstillinger.

 

Rådet drøftede herefter indstillingerne, og godkendte alle fire.

 

På baggrund af ovenstående udarbejder Videreuddannelsessekretariatet et endeligt høringssvar (se bilag 6).

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-87-14

14. Dispensationsansøgning for sammenhængende uddannelsesforløb i Region Nordjylland (20 min. kl. 16.35 - 16.55)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet søger Sundhedsstyrelsen om, at der kan opslås sammenhængende forløb med KBU og introduktionsuddannelse udenom KBU lodtrækningssystemet i specialerne almen medicin, psykiatri og kirurgi.

 

at Rådet søger Sundhedsstyrelsen om, at der i årene 2018 – 2022 kan opslås op til fire årlige sammenhængende forløb i almen medicin i Region Nordjylland indeholdende KBU, intro og hoveduddannelsesforløb udenom KBU lodtrækningssystemet.

 

at Rådet søger Sundhedsstyrelsen om, at der i årene 2018 – 2022 kan opslås op til fire årlige sammenhængende forløb i psykiatri i Region Nordjylland indeholdende KBU, intro og hoveduddannelsesforløb udenom KBU lodtrækningssystemet.

 

at Rådet søger Sundhedsstyrelsen om, at der i årene 2018 – 2022 kan opslås op til to årlige sammenhængende forløb i kirurgi i Region Nordjylland indeholdende KBU, intro og hoveduddannelsesforløb udenom KBU lodtrækningssystemet.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland har i samarbejde med Yngre Læger lavet vedlagte udkast til dispensationsansøgning (se bilag 1), som tager udgangspunkt i følgende anbefalinger fra Lægedækningsudvalgets rapport:

 

2. Ændret geografisk fordeling af uddannelsesstillingerne i den lægelige videreuddannelse

b) etablering af forsøg med sammenhængende uddannelsesforløb (KBU, introduktionsstillinger, veduddannelsesforløb) i lægedækningstruede områder

 

c) overveje nye KBU-fordelingsmetoder i regi af Sundhedsstyrelsen med henblik på at understøtte bedre lægedækning”

 

Region Nordjylland ønsker at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse søger om dispensation ved Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet til etablering af et pilotforsøg for en projektperiode fra 2018-2022. Ansøgningens enkeltdele fremgår af dagsordenspunktets indstilling.

 

Region Nordjylland ønsker dog at bemærke, at:

-      Alle sammenhængende uddannelsesforløb er placeret i Region Nordjylland

-      Der indgår kun allerede godkendte uddannelsesforløb, godkendt af Det Regionale Råd

-      Alle opslag er indenfor gældende dimensionering

 

Region Nordjylland vil, i samråd med VUS, sikre, at ansættelsesproceduren lever op til gældende krav og at relevante aktører involveres.

 

Region Nordjylland vil på mødet indlede og motivere dagsordenspunktet.

Beslutning

Flemming Knudsen, Uddannelseskoordinerende overlæge Regionshospital Nordjylland, og Jacob Jacobsen, HR-chef Region Nordjylland, indledte punktet og forklarede baggrunden.

 

Rådet roste initiativet og drøftede mulighederne med sammenhængende forløb, herunder  hvordan ansættelsesprocessen kan være.

 

BBH opsummerede, at der er aspekter i initiativet der endnu ikke er afklaret, men som vil blive det løbende, i sammenspil mellem Region Nordjylland, Rådet og Sundhedsstyrelsen.

 

Rådet godkendte de fire indstillinger.

 

Den endelige ansøgning er vedlagt (se bilag 2).

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-87-14

15. Øget fleksibilitet i forbindelse med 6årsfristen (15 min. kl. 16.55 - 17.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet søger Sundhedsstyrelsen om, at alle introduktionsstillinger ved Regionshospitalet Nordjylland giver dispensation for 6årsfristen svarende til introduktionsstillingens længde.

 

at Rådet søger Sundhedsstyrelsen om, at introduktionsstillinger i psykiatri og almen medicin i Region Nordjylland giver dispensation for 6årsfristen svarende til introduktionsstillingens længde.

 

at Rådet søger Sundhedsstyrelsen om, at introduktionsstillinger ved de parakliniske specialer på Aalborg Universitetshospital giver dispensation for 6årsfristen svarende til introduktionsstillingens længde.

 

at Rådet søger Sundhedsstyrelsen om, at introduktionsstillinger i psykiatri i Region Midtjylland giver dispensation for 6årsfristen svarende til introduktionsstillingens længde.

Sagsfremstilling

Fra 1. maj 2018 træder 6årsfristen i kraft. Fristen betyder, at en læge skal påbegynde hoveduddannelsen i et speciale senest 6 år efter påbegyndelsen af KBU.

Lægedækningsrapporten (side 83, forslag 3) foreslår følgende:

 

a)"at der etableres forsøg med øget fleksibilitet vedr. femårsfristen i forbindelse med lokalt/regionalt tilrettelagte videreuddannelsesforløb med udgangspunkt i decentrale sygehuse/praksis i lægedækningstruede områder."

 

b)"en evt. lempeligere adgang til individuel dispensation fra femårsfristen til læger som følge af ansættelse i decentrale uddannelsesforløb (KBU og introstillinger)."

 

På baggrund af disse anbefalinger lægges der op til at etablere et forsøg for en femårig periode (2018-2022).

 

Muligheden for dispensation for 6årsfristen blev også drøftet i Koordinationsgruppen: lægelig uddannelse, dækning og rekruttering i Region Nordjylland, 18. september 2017, hvor både Yngre Læger og Region Nordjylland ønskede en  dispensation.

 

Muligheden for dispensation i disse introduktionsuddannelsesforløb afspejler Region Nordjyllands arbejde med aktivt at skabe fleksible og individuelle ansættelsesforhold for læger. Region Nordjylland tror på, at kombinationen af fleksible rammer og sammenhængende uddannelsesforløb vil bidrage positivt til rekrutteringen på Region Nordjyllands  

lægedækningstruede geografier og specialer.

 

Der søges derfor om dispensation for 6årsfristen svarende til uddannelsesstillingens længde for introduktionsstillinger ved:

·         Regionshospitalet Nordjylland

·         Almen medicin

·         Parakliniske specialer* på Aalborg Universitetshospital

 

Derudover gælder dispensationsansøgningen også for introduktionsstillingen i sammenhængende KBU+intro ved ansættelse i almen medicin, psykiatri og Kirurgi ved RHN.

 

*klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi, klinisk genetik, klinisk farmakologi, radiologi, nuklear medicin og patologisk anatomi og cytologi

Psykiatrien i Videreuddannelsesregion Nord er som helhed lægedækningstruet. Psykiatriledelserne i Region Midtjylland og Region Nordjylland og den postgraduate kliniske lektor i psykiatri anbefaler derfor, at der søges dispensation for 6årsfristen  for alle introduktionsstillinger i psykiatri svarende til introduktionsstillingens længde i

Videreuddannelsesregion Nord. Antal opslåede, besatte og ubesatte hoveduddannelsesforløb fra ansættelsesrunderne i perioden 2015 til 2017 ses i tabel 1

 

Tabel 1: Oversigt over opslået, besatte og ubesatte hoveduddannelsesstillinger i psykiatri i VUR Nord

 

 

 

Beslutning

Flemming Knudsen og Lisbet Pedersen, administrationen i Region Nordjylland, forklarede baggrunden for punktet.

 

Rådet drøftede perspektiverne i ansøgningen og godkendte indstillingerne.

 

Den endelige ansøgning er vedlagt (se bilag 2).

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-17

16. Orientering om uddannelsessituationen på lungemedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital (10 min. kl. 17.10 - 17.20)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af et ønske fra repræsentanterne for de uddannelsessøgende læger i Rådet er dette punkt på dagsordenen.

 

Overlægerne på Lungemedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital har i et brev udtrykt bekymringer vedr. uddannelsessituationen på afdelingen. Af brevet fremgår det blandt andet:

 

"Der er nu så få lægeressourcer, at vi har meget svært ved at opretholde en uddannelse af Yngre Læger i en grad, så de kan opnå deres kompetencer under deres ophold hos os."

 

Ledelsen på Aalborg Universitetshospital er i dialog med afdelingen, og vil på mødet redegøre for status.

Beslutning

Medlemmerne fra Yngre Læger indledte med at forklare baggrunden for punktet.

 

Carl Otto, klinikchef Aalborg Universitetshospital, gennemgik hvilke indsatsområder der arbejdes med at forbedre på afdelingen, for at afhjælpe de bekymringer der er blevet givet udtryk for. Der er bl.a. ændret i vagtstrukturen og der arbejdes på at ansætte endnu en uddannelsesansvarlig overlæge.

 

Rådet tog orienteringen til efterretning, og aftalte, at den umiddelbare opfølgning skal ske i koordinationsgruppen for lægelig uddannelse, lægedækning og rekruttering i Region Nordjylland.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-101-16-16

17. Orientering om proces for andelen af kliniske basisuddannelsesforløb, der skal indeholde ansættelse i almen praksis (5 min. kl. 17.20 - 17.25)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har den 29. november 2017 fastlagt tidsrammerne for processen frem mod implementering af, at 100 % af alle læger skal arbejde et halvt år i almen praksis, som en del af den kliniske basisuddannelse, beskrevet i rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg.

 

Sundhedsstyrelsen beskriver to faser:

1.    Andelen af kliniske basisuddannelsesforløb, der skal indeholde ansættelse i almen praksis fastlægges til 90 % ved udgangen af 2019. Andelen gælder for den årgang, som tilmelder sig ordningen med den kliniske basisuddannelse vinteren 2019/2020 med start 1. februar 2020 eller umiddelbart derefter.

 

2.    Sundhedsstyrelsen forventer, hvis implementeringen af den øgede andel af almen medicin forløber succesfuldt, at de resterende 10 % kan implementeres i løbet af 2020-21, således at alle kliniske basisuddannelsesforløb indeholder almen medicin ved udgangen af 2021.

 

I Region Midtjylland udfases de 10 % af KBU-forløbene med anden delansættelse i somatikken i forbindelse med KBU-valgrunderne i 2018. Udfasningen i psykiatrien vil blive gennemført i løbet af 2021.

 

I Region Nordjylland vil implementeringen blive drøftet på næstkommende møde i Koordinationsgruppen for lægelig uddannelse, lægedækning og rekruttering.

Beslutning

BBH orienterede om punktet.

 

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-35-72-7-15

18. Indberetning af I- og H-forløb til Sundhedsstyrelsen for 2017 (5 min. kl. 17.25 - 17.30)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsesregion Nord har indberettet besættelse af I- og H-forløb i 2017 til Sundhedsstyrelsen (se bilag 1).

På mødet vil Berit Bjerre Handberg gennemgå indberetning.

 

Der er 121 ubesatte hoveduddannelsesforløb ud af 392 opslåede forløb, hvilket svarer til 30,9% ubesatte forløb i 21 specialer.

Tages der højde for antallet af forløb taget fra tidligere runder, inden for et givent speciale, og der derfor kun ses på ubesatte forløb i forhold til dimensioneringen i 2017, er der 52 ubesatte forløb, hvilket svarer til 16,5% ubesatte forløb i 14 specialer.

Beslutning

Punktet udskydes til næste rådsmøde.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-101-16-16

19. Orientering: Status for implementering af Lægedækningsudvalgets anbefalinger

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsesregion Nord har den 14. november leveret en status for implementering af de anbefalinger fra regeringens Lægedækningsudvalg, der har relevans for rådets ressortområde.

 

Anmodningen om status kommer fra Sundheds- og Ældreministeriet der har anmodet Danske Regioner om bidrag fra regionerne og Danske Regioner vedr. status på implementeringen af anbefalingerne.

 

Ministeriet har udarbejdet et skema, hvor status er beskrevet. I besvarelsen fra Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse er der kun beskrevet status for de punkter, der ligger indenfor rådets ressortområde. Eksempelvis vedrører flere af anbefalingerne overenskomsten mellem PLO og Danske Regioner og rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer i regionerne.

 

Danske Regioner udarbejder af en samlet status på de regionale initiativer.

 

Status fra Videreuddannelsesregion Nord for den regionale implementering af Lægedækningsudvalgets anbefalinger er vedlagt (se bilag 1).

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-17

20. Orientering: Dagsorden for møde i NRLV d. 13. december

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udsendt dagsorden til mødet i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 13. december (se bilag 1).

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-17

21. Orientering: Inspektorrapporter

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående inspektorrapporter, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt.

 

Videreuddannelsessekretariatet vil gerne særligt rose følgende afdelinger på baggrund af deres seneste inspektorrapport:

 • Endokrinologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital - 14 ud af 16 temaer vurderes som "særdeles god".

 

Aalborg Universitetshospital, Endokrinologisk afdeling den 18. maj 2017

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Der er tale om et rutinebesøg - afdelingen havde sidst besøg i 2006. Afdelingens ledende overlæge, 2 UAO samt 2 uddannelseskoordinerende yngre læger havde deltaget i udfyldelsen af selvevalueringen forud for dette besøg. 

 

Afdelingen har 2 uddannelseslæger i klinisk basisuddannelse (KBU), 1 uddannelseslæge i introduktionsforløb og 7 uddannelseslæger i hoveduddannelse i specialet. Ved besøget var der deltagelse fra 7 specialelæger, 3 uddannelseslæger, 3 fra andre personalegrupper samt 2 fra hospitalsledelsen.

 

Der er overvejende overensstemmelse mellem selvevalueringen og inspektorrapporten.

Således vurderer inspektorerne 14 temaer som ’særdeles god’ og 2 temaer som ’tilstrækkelig’.

 

Inspektorerne vurderer, at uddannelsen i afdelingen er særdeles velstruktureret og at de yngre læger systematisk oplæres i de syv lægeroller.

Desuden oplever inspektorerne, at afdelingen har et godt og trygt læringsmiljø.

De anførte indsatsområder ses derfor mest som optimering af en velfungerende videreuddannelse.

 

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg i 2021 eller snarest muligt derefter.

 

 

Aalborg Universitetshospital, Radiologisk afdeling den 2. september 2017

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Besøget var et rutinebesøg på Radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, der servicerer alle specialer i forhold til radiologiske opgaver.

 

Afdelingen varetager uddannelsen af 1 I-læge (hvoraf yderligere to forventes at opstarte d. 01.04.18) samt 11 HU-læger.

 

I forhold til opfølgning på tidligere besøgs indsatsområder, er dele af indsatsområderne forbedret.

Således er vagtbelastningen reduceret. Til gengæld er et bedre udbytte af vagtarbejde for forvagter ikke forbedret, og feedback er fortsat et indsatsområde.

 

Til selve besøget deltog 11 speciallæger (heraf 1 ledende overlæge og 2 UAO), 6 uddannelsessøgende læger, lægefaglig direktør og 5 radiografer og sekretærer. Det skal dog bemærkes, at de uddannelsesøgende læger, der har været med til at udfylde selvevaluerings-rapporten ikke var med til selve inspektorbesøget, og at der ingen I-læger var på besøgsdagen.

 

Inspektorrapporten og selvevalueringen er stort set i overensstemmelse og placerer de fleste krydser i ”Tilstrækkelig” og ”Særdeles god”. Selvevalueringen scorer Læring og kompetencevurdering som ”Utilstrækkelig”.

Inspektorvurderingen er enig i dette synspunkt og scorer derudover Undervisning som ”Utilstrækkelig” i stedet for ”Tilstrækkelig”.

Inspektorerne vurderer at temaet Medicinsk ekspert scorer ”Tilstrækkeligt” grundet behov for forbedringer i temaerne Læring og kompetencevurdering samt Undervisning.

Derudover er punktet Arbejdstilrettelæggelse justeret fra ”Særdeles god” til ”Tilstrækkelig ”pga. de uddannelsessøgende lægers oplevelse af, at hyppige vagter medfører for lidt dagtid på afdelingen samt fordi I-læger allerede går i vagt efter 8 uger, hvilket vurderes at være uhensigtsmæssigt.

 

Overordnet vurderes uddannelsesmiljøet at være trygt og godt, og der foreligger et detaljeret introduktions-program, uddannelsesprogram og individuelle planer.

Der er gode muligheder for forskning, gode konferencer og god supervision.

Sygehusledelsen har fokus på uddannelse, der er en aktiv uddannelseskoordinerende overlæge og engagerede UAO-læger.

Derudover er der et godt samarbejde med plejepersonalet.

 

Som indsatsområder anbefaler inspektorerne, at genoptage brugen af kompetencevurderingerne, da de kørekort som bliver anbefalet af Sundhedsstyrelsen, ikke længere er i brug.

Slutteligt anbefales det at have fokus på undervisning, herunder formel undervisning og bedside-undervisning.

På nuværende tidspunkt er undervisning er ikke prioriteret højt, og er ofte ikke direkte relateret til radiologi. Undervisning på er afdelingen udfordret af at være placeret på to matrikler, hvilket kan afhjælpes ved at lave differentieret undervisning.

 

Overordnet vurderer inspektorerne at afdelingen, til trods fordelingen på to matrikler og en travl hverdag, er en afdeling, hvor der er fokus på at implementere et godt læringsmiljø.

 

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg i 2021 eller snarest muligt derefter.

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-35-72-7-15

22. Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger (se bilag 1). Som opfølgning på denne beslutning skal der på hvert rådsmøde gives en kort status for udviklingen.

 

I 2017 er der oprettet 5 midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum:

 

 • 1 stilling i kirurgi på kirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • 2 stillinger i intern medicin på infektionsmedicinsk afdeling Q, Aarhus Universitetshospital
 • 2 stillinger i intern medicin på endokrinologisk afdeling MEA, Aarhus Universitetshospital

 

På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2017, er der lavet opdaterede pejlemærker for, hvornår en afdeling kan søge om i-stillinger der overskrider afdelingens maksimumsdimensionering (se bilag 2).

 

Sammenlignet med sidste år, er der sket følgende ændringer:

 

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-41-14

23. Orientering: PKL

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Følgende PKL er forlænget pr. 1. september 2017:

 • Inge Marie Møller-Skuldbøl, gynækologi og obstetrik

 

Følgende PKL er ansat pr. 1. oktober 2017:

 • Maria Kandi, onkologi

  

Samlet oversigt over PKL'er kan findes på CESUs hjemmeside via følgende link: http://cesu.au.dk/postgraduatekliniskelektorer/ansattepklere/

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-29-14

24. Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer (UGUP) holdte møde d. 12 oktober, hvor 21 programmer skulle behandles. 17 programmer blev godkendt og 4 programmer blev afvist, da skabelonen ikke var fulgt tilstrækkeligt.

 

Sidste møde i 2017 i UGUP afholdes d. 5 december, hvor 17 programmer skal behandles. Såfremt de bliver godkendt, vil det samlede antal godkendte programmer i 2017 være følgende:

  

 • 50 KBU programmer

 

 • 24 introduktionsprogrammer

 

 • 42 hoveduddannelsesprogrammer

 

I alt 116 uddannelsesprogrammer.

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-17

25. Eventuelt

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-17

26. Deltagere

Sagsfremstilling

Deltagere:

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør Regionshospitalet Randers, formand

Lisbet Hørslev Pedersen, specialkonsulent, suppleant for den regionale administration, Region Nordjylland

Jacob Jacobsen, HR-chef, den regionale administration, Region Nordjylland

Morten Noreng, lægefaglig direktør Aalborg Universitetshospital, hospitalsledelsen, Region Nordjylland

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig vicedirektør Regionshospital Nordjylland, hospitalsledelsen, Region Nordjylland

Morten Kjølbye, uddannelseskoordinerende overlæge, suppleant for Psykiatrien Nordjylland

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør Hospitalsenheden Vest, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør Hospitalsenhed Midt, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Claus Thomsen, lægefaglig direktør Aarhus Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Flemming Knudsen, uddannelseskoordinerende overlæge Regionshospital Nordjylland, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Susanne Nøhr, uddannelseskoordinerende overlæge Aalborg Universitetshospital, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Lene Mortensen, ledende overlæge Regionshospitalet Randers, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Inge Marie Møller, uddannelsesansvarlig overlæge Hospitalsenheden Horsens, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Christian Bjerre Høyer, 1. reservelæge Psykiatrien Region Midtjylland, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Therese Straarup, reservelæge Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Anne Balle Larsen, reservelæge Aalborg Universitetshospital, suppleant for de uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Anne Ramlov, reservelæge Hospitalsenheden Vest, suppleant for uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Mette Høltzermann, reservelæge Regionshospital Nordjylland, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Søren Prins, praktiserende læge, almen praksis, Region Midtjylland

  

Fra VUS:

Berit Bjerre Handberg, sekretariatschef

Rasmus Elgaard Petersen, sagsbehandler, referent

Thomas Madsen Birk, sagsbehandler

Karen Norberg, sagsbehandler

 

Gæster:

Gitte Eriksen, uddannelseskoordinerende overlæge Aarhus Universitetshospital

Lone Susanne Jensen, ledende overlæge, Mave- og Tarmkirurgi Aarhus Universitetshospital

Helene Tarri Hougaard, uddannelsesansvarlig speciallæge, Mave- og Tarmkirurgi Aarhus Universitetshospital

Maja Kjer Nielsen, hoveduddannelseslæge, Mave- og Tarmkirurgi Aarhus Universitetshospital

Anders Husted Madsen, PKL i kirurgi

Marc Ludwig, PKL i akutmedicin

Charlotte Green, PKL i akutmedicin

Carl-Otto Gøtzsche, klinikchef Aalborg Universitetshospital

 

Afbud:

Eric Mønning, 1. reservelæge almen praksis, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Rikke Skou Jensen, vicedirektør, den regionale administration, Region Midtjylland

Per Höllsberg, studieleder for medicin, Health - Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet

Bente Malling, ledende lektor, postgraduat lægelig kompetenceudvikling

Inger Brødsgaard, ledende overlæge Klinik Psykiatri Syd, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør, Psykiatrien Nordjylland

Thea Heide Faaborg, reservelæge Regionshospital Nordjylland, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Søren Pihlkjær Hjortshøj, institutleder på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet 

Tilbage til toppen