Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Her finder du dagsordener og referater for møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Når du klikker på en af mødedatoerne i venstre side, kan du se dagsorden, referat og bilag for det pågældende møde.

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer
Dagsordener og referater fra møder i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer offentliggøres ikke.
Hvilke uddannelsesprogrammer, der er blevet godkendt af udvalget fremgår af dagordnen til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
den 6. december 2018 kl. 14:00
i Konference 2, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Pkt. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00 - 14.05)
2 Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05 - 14.10)
3 Temadrøftelse - del 1 (45 min. kl. 14.10 - 14.55)
4 Pause (10 min. kl. 14.55 - 15.05)
5 Temadrøftelse - del 2 (40 min. kl. 15.05 - 15.45)
6 Pause (10 min. kl. 15.45 - 15.55)
7 Opfølgning på inspektorrapport for Psykiatri Klinik Nord, Region Nordjylland (10 min. kl. 15.55 - 16.05)
8 Almen medicin introduktionsuddannelsen i Region Midtjylland - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.05 - 16.10)
9 Almen medicin introduktions- og hoveduddannelse i Region Nordjylland - godkendelse af nye lægefaglige indstillinger (5 min. kl. 16.10 - 16.15)
10 Kirurgi introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.15 - 16.20)
11 Kirurgi hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (10 min. kl. 16.20 - 16.30)
12 Akutmedicin hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (10 min. kl. 16.30-16.40)
13 Urologi hoveduddannelsen - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.40 - 16.45)
14 Anæstesiologi hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.45 - 16.50)
15 Orientering om sammenhængende uddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord (5 min. kl. 16.50 - 16.55)
16 Orientering: Inspektorrapporter
17 Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum
18 Orientering: PKL
19 Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP
20 Eventuelt
21 Deltagere
Sagnr.: 1-01-72-1-18

1. Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00 - 14.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dagsordenen er vedlagt som bilag.

 

Punkterne 16 til 19 er orienteringspunker, der kun behandles på selve mødet, såfremt et medlem af Rådet ønsker dette. Såfremt et punkt ikke aktivt behandles på mødet, godkendes indstillingen.

Beslutning

Der blev budt velkommen. Der lød en særlig velkomst til Ledende overlæge Mads Skipper, der tiltræder som ny sekretariatschef for Videreuddannelser i Region Nord og Kontorchef for Koncern HR, Sundhedsuddannelser i Region Midtjylland per 1. januar 2019. Mads deltog som gæst i indeværende rådsmøde, netop fordi han endnu ikke er officielt tiltrådt.

 

Dagsordenen blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-18

2. Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05 - 14.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender referatet.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-18

3. Temadrøftelse - del 1 (45 min. kl. 14.10 - 14.55)

.

at Rådet drøfter hvordan kvaliteten i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord sikres

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen vil denne gang omhandle kvalitetsmonitorering i den lægelige videreuddannelse.

 

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har det overordnede ansvar for at sikre kvaliteten i den lægelige videreuddannelse. På temadrøftelsen den 6. december 2018 lægges der op til en drøftelse af, hvorledes vi sikrer os, at kvaliteten i den lægelige videreuddannelse er i orden.

 

Formen for temadrøftelsen vil være korte indlæg om kvalitetsmonitorering på hospitals og afdelingsniveau. Herefter præsentation af kvalitetsmonitoreringsmodel for Videreuddannelsesregion Nord – som bl.a. indeholder monitorering af kvaliteten af de generelle kurser og forskningstræningen – efterfulgt af diskussion i mindre grupper med opsamling.

 

Oplægsholdere

 • Generelt om kvalitetsmonitorering i speciallægeuddannelsen, v/ ledende lektor Bente Malling
 • Kvalitetsmonitorering på hospitalsplan – præsentation af AUH-modellen, v/ uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen, Aarhus Universitetshospital
 • Kvalitetsmonitorering på afdelingen – hvordan kan det gribes an? v/ uddannelsesansvarlig overlæge Thomas Jakobsen, Ortopædkirurgisk Afd. Aalborg UH
 • Anvendelse af forbedringsmodellen i speciallægeuddannelsen – et eksempel. Projektet blev præsenteret på AMEE 2018. v/ afdelingslæge Trine Silkjær, Hæmatologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

 

Temadrøftelsen fortsætter efter pausen med oplæg vedr. kvalitetsmonitoreringsmodellen i Videreuddannelsesregion Nord v/ Ledende lektor Bente Malling og gruppedrøftelser.

 

Beslutning

Det blev italesat, at DRRLV har ansvaret for kvaliteten i Videreuddannelsesregion Nord. I forlængelse heraf var formålet med temadrøftelsen at belyse yderligere:

 • Vi skal vide, hvor vi står kvalitetsmæssigt for nærmere at vide, hvor vi skal hen i fremtiden og hvad det gavner at fokusere på.
 • Kvalitetsdata skal ikke medtages alene for datas skyld – derimod skal data understøtte en viden om, hvor der skal sættes ind rent kvalitetsmæssigt.
 • Kan vi måle kvaliteten? Vi kan belyse, hvordan tingenes tilstand ser ud og udvælge de indikatorer, som siger mest om kvaliteten i uddannelserne.
 • Vi har allerede meget data, men kan vi benytte os af dem i større udstrækning? Der er også områder, hvor der mangler data.

 

I sammenhæng med ovenstående tematikker blev det drøftet, at DRRLV kan være med til at afgøre, hvad der er "nice to know" og hvad der er "need to know". Rådet har en rådgivende og formidlende opgave heri og pligt til at udvikle relevante pædagogiske metoder samt sikre, at disse bliver anvendt. De obligatoriske kurser hører også under rådets ansvarsområde. At sikre god uddannelse handler også om at sikre, ar PKL, UKO og andre nøglepersoner har de relevante kompetencer.

  

Kvalitetsmonitorering på hospitalsplan – AUH modellen

Oplæg ved uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen, Kvalitet og HR udvikling, Aarhus Universitetshospital (oplægspræsentation - se bilag 1)

 

Oplægget fokuserede på arbejdet med at sikre relevant og dækkende kvalitetsmonitorering på hospitalsplan. AUH bruger en model, hvor alle årsrapporter har fokus på uddannelse og læring ind i alle processer. Der er en ny bevægelse på vej, hvor de forskellige hospitaler begynder at samle nye typer uddannelsesdata i lokale årsrapporter. Disse årsrapporter udvikler sig hele tiden.

 

Gitte redegjorde for nogle af de vigtigste byggesten i god kvalitetsmonitorering: ledelsesforankring, datadrevet dialogbaseret kvalitetsmonitorering samt 100 procent transparens.

 

Data bruges også til at gå i dialog med afdelingerne om, hvor data peger hen. Som led heri afholder AUH en årlig survey blandt UAO'erne ved hjælp af selvrapporterede data. Årsrapporten indeholder 8 forskellige indikatorer, som udvikles over tid – disse bruges til intern benchmarking. Der afholdes årlige statusmøder med afdelingsledelserne, hvor resultaterne af årsrapporten gennemgås, hvorved der opnås en dialog om udviklingen.

 

Oplægget berørte også, hvordan AUH har etableret vejlederfora og bruger systematisk feedback til uddannelseslægerne ved hjælp af en fast skabelon. Næste skridt i processen bliver at undersøge, hvorvidt de etablerede vejlederfora er brugbare i forbindelse med at højne kvaliteten af uddannelsen. Gitte redegjorde for, hvordan AUH har vurderet det som essentielt med en systematisk brug af data og en generel gennemsigtig for at højne kvaliteten i uddannelsen.

 

Kvalitetsmonitorering på afdelingen – hvordan kan det gribes an?

Oplæg ved uddannelsesansvarlig overlæge Thomas Jakobsen, Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital (oplægspræsentation - se bilag 2)

 

Oplægget omhandlende især, hvordan Ortopædkirurgisk afdeling har integreret uddannelse i hverdagen. Afdelingen har etableret et uddannelsesteam, som afholder faste månedlige møder. Thomas redegjorde for afdelingens holdning om, at der især er følgende byggesten frem imod målet om at uddanne gode speciallæger:

 • Kompetenceudvikling af uddannelsesteam, faste vejlederteams og kliniske vejledere
 • Tillid frem for kontrol
 • Få men brugbare kvalitetsmæssige indikatorer, som bruges formativ fremfor summativt

 

Afdelingen har i forbindelse hermed et løbende fokus på kvalitetsmonitorering på flere niveauer:

 • Individniveau: Fokus på systematisk kompetencevurdering og mentorkorps
 • Lægegruppen: Fokus på faste vejlederteams med faste månedlige møder og feedback til uddannelseslægerne, vejledersamtaler samt projektmuligheder
 • Afdelingsniveau: Fokus på inspektorrapporter (bruges til kvalitetsudvikling), evaluer.dk (årlig monitorering) og rekruttering

 

Alle ovenstående fokusområder behandles efter et fast årshjul.

Thomas redegjorde herefter for, hvordan det er centralt med ledelsesopbakning for at gennemføre et systematisk og vedvarende fokus på opkvalificeringen af speciallægerne på afdelingen. Afdelingen har gjort det til et fælles anliggende at uddanne gode speciallæger – derfor har alle medarbejdere også en kasket relateret til uddannelse.

 

Anvendelse af forbedringsmodellen i speciallægeuddannelsen – et eksempel

Oplæg ved afdelingslæge Trine Silkjær, Hæmatologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (oplægspræsentation - se bilag 3)

 

Oplægget omhandlende, hvordan forbedringsmodellen indeholdende PDSA cirklen (Plan-Do-Study-Act) kan benyttes lokalt til at højne kvaliteten af den lægelige videreuddannelse. Trine redegjorde for et eksempel, hvor afdelingen brugte PDSA-cirklen til at implementere middagskonference, så de yngre læger fik et rum til at mødes, præsentere cases og få feedback. I løbet af implementeringen blev der brugt statistik procesanalyse for at sikre, at der løbende blev afholdt flere middagskonferencer.

 

Implementeringen udmundende i en workshop for at udbrede læringen om, hvordan forbedringsmodellen kan bruges til at fremme uddannelsesmæssige situationer/problemstillinger. Efterfølgende blev metoden også benyttet ved implementeringen af debriefing af uddannelseslægerne efter endt vagt.

 

Almen praksis

Der er planer om fremtidig systematisk kvalitetsmonitorering ved hjælp af årlige anonyme spørgeskemaer til alle uddannelseslægerne i almen praksis.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-18

4. Pause (10 min. kl. 14.55 - 15.05)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-18

5. Temadrøftelse - del 2 (40 min. kl. 15.05 - 15.45)

.

at Rådet drøfter hvordan kvaliteten i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord sikres

Sagsfremstilling

Fortsat temadrøftelse

 • Oplæg vedr. Modellen for kvalitetsmonitorering i Videreuddannelsesregion Nord, v/ ledende lektor Bente Malling.

 

Gruppediskussion - det videre arbejde

 

Beslutning

Modellen for kvalitetsmonitorering i Videreuddannelsesregion Nord

Oplæg ved ledende lektor Bente Malling, Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet (oplægspræsentation - se bilag)

 

Bente præsenterede et overblik over de mulige områder indenfor kvalitetsmonitorering og påpegede en problematik vedrørende manglende mulighed for at vide, hvad der sker i de specialespecifikke uddannelsesudvalg. Der er et generelt behov for at sikre, at den viden/drøftelse, som er lokaliseret i uddannelsesudvalgene, bliver videreformidlet helt ud i enhederne. Herunder en viden om:

 • Kompetencerne hos vejlederne og underviserne på de generelle kurser
 • Kvaliteten i vejledersamtalerne
 • Hvorvidt temaerne fra PKL undervisningsdagene senere bliver behandlet på møderne i uddannelsesudvalgene.

 

Derudover lagde Bente et åbent spørgsmål op til rådet om, hvor det betragtes som bedst at starte i forhold til kvalitetsmonitorering:

 • Koordinere eksisterende kvalitetsdata, evt. koble dem sammen og gøre brug af allerede tilgængelige data. Det kan være et indsatsområde om at styrke spredningen af budskaber fra eksempelvis PKL temadage helt ud til enhederne.
 • Definere det største behov for kvalitetsudvikling og sætte målrettet ind der.

 

Gruppedrøftelser af evt. fremtidig kvalitetsmonitorering

Rådsmedlemmerne blev inddelt i grupper for at drøfte:

 • Hvad ønsker DRRLV? Hvad vil vi gerne have svar på?
 • Hvilke data skal vi fokusere på?

 

Opsamling i plenum

Bente koordinerede en fælles opsamling efter drøftelserne af de forskellige kvalitetsområder

 

DRRLV drøftede især, hvor hovedfokus vedrørende kvalitetsmonitorering fremadrettet skal lægges. Emnet indeholdt også en drøftelse af:

 • Hvor meget skal vi måle på?
 • Hvad skal vi arbejde specielt med at forbedre i regionen? Benchmarking el.lign. skal bruges til noget konkret – der skal være en anledning til at kigge på noget specifikt.
 • Hvornår er kvalitetsmonitorering et anliggende for DRRLV for, at rådet kan være opdateret med det fulde overblik over uddannelseskvaliteten i Videreuddannelsesregion Nord?

 

DRRLV drøftede en opmærksomhed på, at det måske kan vise sig ugunstigt at fastsætte generelle kvalitetsindikatorer for hele regionen, da det kan mindske ejerskabet lokalt ude i enhederne. På den anden side kan det være en måde fastholde relevant fokus på uddannelseskvaliteten over hele regionen. Rådet gav udtryk for et generelt ønske om tidstro relevante data ude på enhederne – helt nede på relevant afdelingsniveau.

 

Derudover drøftede DRRLV, hvorvidt det er ambitionen at måle på kvaliteten af det uddannelsesmæssige minimumskrav eller uddannelsen af den "gode læge". Der er tale om to meget forskellige aspekter indenfor kvalitetsområdet og der var enighed om, at det ikke er muligt at måle sig frem til, hvornår og hvorfor der uddannes gode læger. Derimod er det muligt at måle på minimumskravene og sikre, at regionen kommer op over minimum over hele linjen. I forbindelse hermed kan det være muligt kvalitativt at undersøge, hvordan tiltag og viden bredes ud i hele regionen til alle relevante organisationer og nøglepersoner. Det vil også være en mulighed, at DRRLV beslutter et årligt fokusområde for hele regionen.

 

Endeligt drøftede rådet også vigtigheden af validiteten og kvaliteten af de data, som benyttes som evt. kvalitetsmålinger. Rådet skal også læne sig op af ledelsessystemet ude på enhederne – ellers sker der ikke noget ude på de relevante steder. Der eksisterer en fælles aktie i et tæt samarbejde om retningen for evt. fremtidig kvalitetsmonitorering:

 • Hvad er det, som vi vil sætte ind med?
 • Hvad er der af tilbud og hvordan sikrer vi, at tilbuddene fungerer/bliver forankret ude i enhederne?

 

Det blev besluttet, at Videreuddannelsessekretariatet vil sikre, at DRRLV på et senere møde bliver præsenteret for et oplæg omhandlende relevante fokusområder/inspiration og mulige datakilder relateret hertil – kan rådet definere relevante fælles fokusområder for et år ad gangen?

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-18

6. Pause (10 min. kl. 15.45 - 15.55)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-44-15

7. Opfølgning på inspektorrapport for Psykiatri Klinik Nord, Region Nordjylland (10 min. kl. 15.55 - 16.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 11. december 2017 blev det besluttet, at der skal være en opfølgning på uddannelsessituationen på Klinik Psykiatri Nord, Psykiatrien Region Nordjylland i 2018. Seneste inspektorrapport (se bilag 1) gav udtryk for utilfredsstillende uddannelsesforhold ved følgende 9 temaer, som alle blev vurderet som utilstrækkelig: "Uddannelsesplan", "kommunikator", "leder/administrator", "sundhedsfremmer", "akademiker", "forskning", "konferencernes læringsværdi", "læring og kompetencevurdering" samt "arbejdstilrettelæggelse".

 

På baggrund af inspektorrapporten udarbejdede Klinik Psykiatri Nord en handleplan, der er vedlagt dette punkt (se bilag 2).

 

Morten Kjølbye, PKL i psykiatri og uddannelseskoordinerende overlæge for psykiatrien i Region Nordjylland, og Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør for psykiatrien i Region Nordjylland, deltager via video på mødet, og vil gennemgå status for afdelingen, herunder hvordan det går med opfølgningen på seneste handleplan. Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

 

Overordnet er det Mortens opfattelse, at der nu er en bedre stuktur ved morgenkonferencerne, flere af afdelingens vejledere har været på vejlederkursus, undervisningsstrukturen er forbedret, der er indført klinisk observation og så fungerer klinik- og litteraturkonferencerne bedre end tidligere.

 

Oversigt over evalueringer fra evaluer.dk er vedlagt (se bilag 3) - denne viser en forbedring fra slutningen af 2017 og frem.

 

Dagsordenspunktet behandles som det første efter temadrøftelsen af hensyn til Morten og Tinas kalender.

Beslutning

DRRLV modtog en orientering fra PKL Morten Kjølbye om opfølgningen på inspektorrapporten fra 25. september 2017. PKL har besøgt afdelingen over flere omgange, senest i november 2018 og kan berette om flere forbedringer siden inspektorbesøget.

 

Desværre har afdelingen stadigt uddannelsesmæssige problemer og Morten nævnte følgende områder som særligt problematiske ifølge uddannelseslægerne:

Stor forskel i vejlederkvaliteten

 • Drift prioriteres over uddannelse grundet stort arbejdspres
 • Dårligt arbejdsmiljø og kultur blandt yngre læger og speciallægerne
 • Dårlig rekruttering af introduktionslæger, hvor afdelingen oplever, at interessen daler efter ophold i psykiatrien.
 • De yngre læger mistrives og afdelingen er præget af en mismodig stemning.
 • Mange yngre læger på den lukkede afdeling føler sig talt ned til og mangler sparring samt struktur i afdelingen. 
 • Mange yngre læger mangler fortsat afklaring om, hvorvidt de har et uddannelsesprogram.
 • En stor del af de yngre læger oplever utilstrækkelig bedside undervisning, feedback og supervision.
 • Nystartede tiltag vedrørende forskning er ikke udmøntet tilstrækkeligt siden seneste inspektorbesøg.

 

PKL nævnte følgende positive forandringer siden seneste inspektorbesøg:

 • Mere og bedre struktur omkring forskning. Desværre er afdelingen også præget af en manglende akademisk nysgerrighed.
 • Samarbejde med Aalborg med video fungerer fint.
 • Afdelingen formår at tilrettelægge vagterne, så yngre læger ikke får for mange vagter, selvom der ikke er mange yngre læger til rådighed (sekretær planlægger). De yngre læger føler dog ofte, at de står alene i vagten.
 • Der er indført 3 timers møder og afdelingen skal snart afholde det første møde.
 • PKL har opfordret til et uddannelsesmøde for at drøfte udfordringerne.

 

Morten opsummerede, at det altså er muligt at spore forbedrende tiltag på afdelingen, men der er fortsat problemer med uddannelsesmiljøet. Det blev afklaret, at seneste inspektorbesøg finder sted ultimo 2019. PKL fremlagde sin vurdering af relevante indsatsområder i den nærmeste fremtid:

 • Der arbejdes på at arrangere et møde med afdelingens speciallæger for at gå i dialog med dem om implementering af relevante tiltag.
 • Fokus på at understøtte en generel holdningsændring i afdelingen omkring uddannelse og oplæring. Problemerne på afdelingen skyldes dels arbejdspres, men også en uhensigtsmæssig kultur. Der er ansat mange udenlandsk uddannede speciallæger på afdelingen, som medbringer en anden uddannelseskultur og holdninger til hierarkiske positioneringer. 

 

Der blev i rådet udtrykt bekymring for, om afdelingens udenlandsk uddannede læger er klædt godt nok på til at løfte opgaven som vejledere. Dette er en stor udfordring i forhold til uddannelsen af de yngre læger og det blev drøftet, hvorvidt det kan være nødvendigt at sikre bedre forudsætninger for at klæde lægerne på til at uddanne deres yngre kollegaer. Det blev ligeledes drøftet, at det er nødvendigt med et massivt fokus på uddannelse, da det betragtes som det vigtigste element i at rekruttere nye læger til psykiatrien. Der lød i rådet en opfordring til at undersøge forholdene for de nuværende KBU-læger nærmere. Der eksisterer en uddannelses- og ledelsesmæssig forpligtelse til at holde kontakt med KBU-lægerne og de andre uddannelsessøgende læger og sikre, at de trives.

 

DRRLV anerkendte, at der er sket forbedringer på afdelingen, men er fortsat bekymret for uddannelsessituationen på afdelingen. Det blev aftalt, at PKL Morten Kjølbye på rådsmødet d. 27. maj 2019 giver en orientering vedrørende status på uddannelsesproblematikken og hvordan der arbejdes videre med problemstillingerne i afdelingen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-39-14

8. Almen medicin introduktionsuddannelsen i Region Midtjylland - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.05 - 16.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen i almen medicin i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt "En læge tæt på dig – en plan for fremtidens almen praksis". I den forbindelse skal antallet af hoveduddannelsesforløb i almen medicin i Region Midtjylland øges med i alt 6 hoveduddannelsesforløb i henholdsvis 2019 og 2020.

 

For at sikre et tilstrækkeligt antal ansøgere til det øgede antal hoveduddannelsesstillinger, indstilles det, at det årlige antal introduktionsstillinger i Region Midtjylland øges fra 80 til 88.

 

Uddannelsesudvalget i almen medicin foreslår, at de 8 ekstra introduktionsstillinger bliver placeret i distrikt Øst bestående af kommunerne: Aarhus, Syddjurs, Randers, Norddjurs, Favrskov, Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg.

 

Årsagen til at de 8 stillinger foreslås placeret i distrikt Øst er, at der er god tutorkapacitet i distrikt Øst samt at der er bedst chance for, at stillingerne bliver besat i dette distrikt.

  

Nedenfor ses fordelingen af de i alt 88 introstillinger i almen medicin i Region Midtjylland:

 

Distrikt

Nuværende fordeling af introduktionsstillinger

fremtidig fordeling af introduktionsstillinger

Distrikt Øst

36

44

Distrikt Midt

24

24

Distrikt Vest

20

20

 i alt

80

88

 

Distrikt Øst består af Aarhus, Syddjurs, Randers, Norddjurs, Favrskov, Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg kommune.

Distrikt Midt består af Skive, Viborg og Silkeborg kommune.

Distrikt Vest består af Holstebro, Lemvig, Struer, Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommune.

 

Uddannelsesudvalget i almen medicin i Region Midtjylland er enige om fordelingen af introduktionsstillingerne.

 

Klinikforum har den 16. november 2018 bakket op om placeringen af de 8 ekstra introduktionsstillinger.

Beslutning

Den lægefaglige indstilling blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-18

9. Almen medicin introduktions- og hoveduddannelse i Region Nordjylland - godkendelse af nye lægefaglige indstillinger (5 min. kl. 16.10 - 16.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen i almen medicin i Region Nordjylland.

 

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Nordjylland.

Sagsfremstilling

På baggrund af rapport fra Sundheds- og Ældreministeriet "En læge tæt på dig – en plan for fremtidens almen praksis" er Videreuddannelsesregion Nord tildelt 10 yderligere hoveduddannelsesforløb i almen medicin i 2019, og disse forløb videreføres i 2020. Jf. den tidligere anvendte fordelingsnøgle – baseret på regionernes størrelse – er det aftalt mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland, at forløbene fordeles med henholdsvis 6 forløb til Region Midtjylland og 4 forløb til Region Nordjylland.

Dermed øges det årlige antal hoveduddannelsesforløb i almen medicin i Region Nordjylland fra 32 til 36 forløb i 2019 og fra 33 til 37 forløb i 2020.

 

Det blev på et møde i Koordinationsgruppen for lægelig uddannelse, lægedækning og rekruttering d. 1. oktober 2018 aftalt, at de fire ekstra hoveduddannelsesforløb fordeles med 2 forløb til både Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland. Uddannelsesudvalget i almen medicin i Region Nordjylland er enige om fordelingen af hoveduddannelsesstillingerne (se bilag 1). Desuden har fordelingen af hoveduddannelsesstillingerne været i høring på de involverede hospitaler og i Psykiatrien, og der er ikke indkommet bemærkninger til fordelingen af de fire ekstra forløb.

 

For at sikre et tilstrækkeligt antal ansøgere til det øgede antal hoveduddannelsesforløb, indstilles det desuden, at det årlige antal introduktionsstillinger i Region Nordjylland øges med den sædvanlige ratio i Region Nordjylland på 1,5. Dermed indstilles det, at det årlige antal introduktionsstillinger øges fra 45 til 54 stillinger i 2019 og til 56 stillinger i 2020 (se bilag 2).

Beslutning

De lægefaglige indstillinger blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-111-15

10. Kirurgi introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.15 - 16.20)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen i kirurgi.

Sagsfremstilling

Den nuværende lægefaglige indstilling er fra 2012 og har behov for en revidering.

 

Den nye lægefaglige indstilling er drøftet ved 2 uddannelsesudvalgsmøder i 2018. Et enigt uddannelsesudvalg bakker op om den nye lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen.

 

Fordelingen mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland er fremover sådan, at 32% af maksimums-dimensioneringen placeres i Region Nordjylland. Fordelingen af minimumsdimensioneringen er uændret 25% til Region Nordjylland.

 

Der er høringsfrist d. 23. november 2018, og eventuelle indsigelse vil blive eftersendt.

 

PKL Anders Husted Madsen deltager under behandling af punktet.

Beslutning

Den lægefaglige indstilling blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-111-15

11. Kirurgi hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (10 min. kl. 16.20 - 16.30)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i kirurgi.

Sagsfremstilling

Den nuværende lægefaglige indstilling er fra 2012 og der er behov for en revidering.

 

Dimensioneringen er uændret 8 hoveduddannelsesforløb årligt. Uddannelsesudvalget er i enighed nået frem til følgende præmisser for omlægning:

 

1.    Der skal reduceres i antallet af forløbstyper, aktuelt er der 14 forløbstyper.

2.    Region Nordjylland (Koordinationsgruppen for lægelig uddannelse, dækning og rekruttering september 2017) har fremført ønske om, at 1/3 af stillingerne placeres i Nordjylland, og dette vil uddannelsesudvalget arbejde for at imødekomme.

3.    Der må ikke reduceres (væsentligt) i uddannelsestiden på regionshospitaler. Baggrunden er bl.a. drøftelser i Klinikforum i Region Midtjylland, hvor der i maj 2017 blev fremført ønske om mere uddannelsestid på regionshospitaler.

4.    Regionshospitalerne skal have lige meget uddannelsestid.

5.    Det tilstræbes, at forløbene er ens (så afdelingerne altid modtager uddannelseslæger på samme niveau og kun har ét uddannelsesprogram).

6.    Forløbstypen skal som udgangspunkt være: Regionshospital – Universitetshospital – Regionshospital.

 

 

Uddannelsesudvalget har ved 3 møder i 2017/2018 drøftet omlægninger af hoveduddannelsen i Kirurgi. Det har været omfattende drøftelser af uddannelseskapacitet og uddannelsens opbygning, men med den forudsætning, at den nuværende struktur for sammensætning af hoveduddannelsesforløb bibeholdes. PKL har i forbindelse med møderne ønsket en tilbagemelding på mødedatoer og har også været på besøg på de afdelinger, der har inviteret til besøg. I forlængelse inspektorbesøg på Aarhus UH har PKL mødtes med UAO'er fra Aarhus UH til en gennemgang af uddannelseskapacitet og uddannelseskvalitet. Det har været aftalt at når afdelingerne var flyttet på Skejby, skulle man mødes igen.

 

Drøftelserne i uddannelsesudvalget har især været udløst af, at UAO fra Aarhus UH ikke er enig i den foreslåede model. Der blev derfor ved mødet d. 29.8.2018 foreslået et kompromis, hvor regionshospitalerne var indstillet på at afgive uddannelsestid svarende til to måneders mammakirurgi til Aarhus UH. En model, der således ville blive: 12 mdr. Regionshospital – 26 mdr. Universitetshospital – 22 mdr. Regionshospital.

Dette tilbud afviste Aarhus UH, hvorfor man gik tilbage til udgangspunktet, som er den model der anvendt i den indstillede lægefaglige indstilling: 12 mdr. Regionshospital – 24 mdr. Universitetshospital – 24 mdr. Regionshospital.

 

Ved mødet d. 29.8.2018 udbad UAO fra Aarhus UH sig betænkningstid til at afgøre, om Aarhus UH kunne acceptere den foreslåede model. Der blev d. 2.10.2018 indsendt en række kommentarer fra UAO fra Aarhus UH til den foreslåede model. Kommentarerne fra Aarhus UH er vedlagt dagsordene (se bilag 2). Trods kommentarerne besluttede PKL, at gå videre med den indstillede model fordi det skønnedes, at yderligere drøftelser ikke ville føre til enighed med Aarhus UH.

 

Ud fra drøftelserne og den overvejende enighed i uddannelsesudvalget har PKL besluttet, at indstille en model, der tilgodeser flere af ovenstående præmisser. I den nye model er fordelingen af uddannelsestid mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland således, at Region Nordjylland har 35% af den samlede uddannelsestid. Den nye model indeholder 8 forløbstyper fremfor de 14 i den gamle model. Den nye model tilgodeser derudover ønsket om ikke at reducere regionshospitalernes uddannelsestid væsentligt og at regionshospitalerne i Region Midtjylland ligestilles mht. uddannelsestid.

Disse forhold indebærer dog, at Aarhus UH reduceres i antal hoveduddannelsesårsværk.

 

For Region Nordjylland fraviger den nye model præmissen om start/slut på regionshospital. Dette for ikke at overbelaste Regionshospital Nordjylland uddannelsesmæssigt. I den forbindelse skal det nævnes, at uddannelsesudvalget og PKL vil følge op på om Regionshospital Nordjylland kan løfte uddannelsesopgaven, når der øges fra 3 til 5 hoveduddannelsesårsværk. Hvis der opstår flere ubesatte forløb vil det blive drøftet om forløbene skal opslås i Region Midtjylland så specialet lever op til dimensioneringsplanen.

 

Udover kommentarerne fra Aarhus UH bakker de øvrige medlemmer af uddannelsesudvalget op om den nye model og den lægefaglige indstilling.

 

Efter høring af hospitalsledelserne er der enighed fra hospitalerne i Region Nordjylland og regionshospitalerne i Region Midtjylland. Hospitalsledelsen fra Aarhus UH har indgivet dissens (se bilag 3).

 

PKL Anders Husted Madsen deltager under punktet.

Beslutning

Dagsordenspunktet startede med et oplæg ved PKL Anders Husted Madsen, som omfattende både den foreslåede nye model for introduktions- og hoveduddannelsesforløb. I oplægget redegjorde Anders blandt andet for baggrunden for den nye lægefaglige indstilling på hoveduddannelsesforløbene. Den nye indstilling reducerer 14 forløbstyper til 8 forløbstyper og tager samtidigt hensyn til den rette fordeling med 1/3 forløb til Region Nordjylland og 2/3 forløb til Region Midtjylland.

 

Indstillingen lægger blandt andet op til, at Regionshospital Nordjylland går fra to til fem årsværk og PKL vurderer ud fra data og besøg på hospitalet, at Regionshospitalet godt kan bære de ekstra årsværk. PKL vil derudover følge op på, hvorvidt der evt. kommer ubesatte forløb, der inkluderer Hjørring.

 

AUH har indgivet dissens til den lægefaglige indstilling til hoveduddannelsen ud fra følgende premisser:

 • Manglende proces op til den lægefaglige indstilling
 • Fordelingen af de nye forløb, hvor AUH afgiver 3 ud af 4 forløb
 • Placeringen af uddannelseslægerne på AUH, hvor der i den lægefaglige indstilling lægges op til ophold på AUH på 2-3 år. AUH ønsker en placering på 3-4 år for at opnå en fyldestgørende uddannelsesmæssig progression.

 

Der er ikke blevet indgivet dissens fra andre parter.

 

Der blev der på mødet udtrykt en bekymring fra AUH's side angående den kommende strukturændring på det mammakirurgiske område i Region Midtjylland. Der blev opfordret til at gennemtænke opholdene grundigt, så det sikres, at uddannelseslægerne får mulighed for at lære mammakirurgi på det relevante tidspunkt i hoveduddannelsen. Regionshospitalerne har tilbudt at afgive 2 måneder til AUH med henblik af tillæring af mammakirurgiske kompetencer. Dette kan evt. sikre AUH flere årsværk sammenlagt. AUH tilkendegav, at denne model i så tilfælde vil kræve en nærmere beskrivelse.

 

Yngre Læger kom med følgende input på mødet (baseret på input fra deres medlemmer):

De yngre læger mener helt overvejende at opholdet på AUH ligger bedst på 2.-3. år, som uddannelsessituationen er på de forskellige afdelinger aktuelt. De begrunder det med, at den helt store kompetenceudvikling frem mod at blive afdelingslæge opnås sidst i HU-forløbet, hvor man har bagvagtsfunktion. Her kommer man til at tage mange selvstændige større beslutninger og kommer til at stå med større akutte abdominale indgreb. På regionshospitalerne er der mulighed for at man går bagvagt på 4.+5. år, mens som det er aktuelt, kan man først gå bagvagt på 5. år på AUH. Det vil være et fåtal der kan gå bagvagt allerede på 2. år på regionshospitalerne, hvilket heller ikke er en optimal løsning, med bagvagter der ikke har erfaring fra et universitetshospital.

 

Som det er nu, er det derudover yderst begrænset, hvor mange højt specialiserede operationer HU-læger deltager i på MTK AUH, og endnu færre, hvor de får lov til at udføre dele af indgrebet. Derfor mener flere, at det er begrænset, hvor meget større læringspotentialet bliver ved at rykke opholdet på MTK AUH til 4.+5. år. Flere mener også, at læringspotentialet på regionshospitalerne 2. år af HU vil være yderst begrænset i forhold til, hvad man lærer på 1. år af HU på et regionshospital. Skal man til at varetage mere specialiserede funktioner på regionshospitalerne vil det være en fordel, at man har været på en højt specialiseret afdeling først.

 

Det blev aftalt, at AUH mailer Anders Husted Madsen vedr. besøg på afdelingen.

 

Den lægefaglige indstilling blev godkendt for forløb kun i Region Nordjylland.

Den lægefaglige indstilling blev ikke godkendt for forløb med delansættelser i Region Midtjylland.

 

DRRLV sendte den lægefaglige indstilling for forløb i Region Midtjylland tilbage til yderligere drøftelse i relevante fora i løbet af januar 2019. Herefter skal den reviderede lægefaglige indstilling op på Klinikforum i februar og herefter på næste møde i DRRLV d. 4. marts 2019

 

Region Nordjylland er udfordret på rekruttering og vil gerne slå opslag op hurtigst muligt. Rene Region Nordjyllandsforløb kan slås op. De nye blandende forløb (både Region Nordjylland og Region Midtjylland) holdes tilbage indtil afklaring på den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-83-18

12. Akutmedicin hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (10 min. kl. 16.30-16.40)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i akutmedicin.

Sagsfremstilling

Sammensætningen af hoveduddannelsesforløb i Akutmedicin har været drøftet i flere fora i løbet af 2018:

 • Temadrøftelse i DRRLV i marts 2018.
 • Drøftelser i de politiske regioner. Der blev fulgt op på disse drøftelser ved et dialogmøde d. 25. september 2018.
 • Ved fire uddannelsesudvalgsmøder i 2018, hvor de ledende overlæger fra akutafdelingerne deltog.

 

Uddannelsesudvalget blev på seneste møde d. 22. oktober 2018 enige om en model, som de ledende overlæger godkendte d. 5. november 2018. Der var af flere omgangen bragt i spil, at Aarhus UH ønskede, at der i en overgangsperiode var forløb med start/slut på universitetshospital. Dette ønske frafaldte Aarhus UH dog.

 

Den model, PKL'erne nu indstiller til godkendelse ved DRRLV, er bygget op efter følgende principper som hele uddannelsesudvalget og de ledende overlæger bakker op om:

 

1.    Uddannelsen i akutmedicin skal hovedsagligt foregå i akutmedicinske afdelinger

2.    Opbygningen af forløb skal fortrinsvist være med start/slut på et regionshospital

3.    Der skal indgå tid på et universitetshospital i alle forløb

4.    Fordelingen af uddannelsestid mellem de to politiske regioner er med 1/3 til Region Nordjylland og 2/3 til Region Midtjylland

5.    Som udgangspunkt skal der ikke være forløb på tværs af de to regioner

6.    Der skal opslås 12 forløb årligt, 8 i Region Midtjylland og 4 i Region Nordjylland.

 

Forløbstyperne og fordelingen af hoveduddannelsesårsværk fremgår af den lægefaglige indstilling.

 

Efter ønske fra de ledende overlæger opslås de første hoveduddannelsesforløb med ansættelsesstart d. 1. marts 2019.

Formelt set skal uddannelsesprogrammerne være godkendt senest ved ansættelsesstart, men da det er et nyt speciale, udarbejdes der i samarbejde med UGUP en plan for, hvordan uddannelsesprogrammerne kan være offentligt tilgængeligt hurtigst muligt.

 

Den faglige profil er under godkendelse ved Danske Regioner. Der er vedhæftet et udkast som bilag.

Desuden er der vedhæftet et arbejdspapir vedr. fokuserede ophold og kompetenceophold, som skal bl.a. skal hjælpe afdelingerne med at udarbejde uddannelsesprogrammer.  

 

Der er udsendt høringsbreve til hospitalsledelserne med svarfrist d. 30. november 2018. Eventuelle indsigelser vil blive eftersendt til DRRLV.

 

PKL'erne for akutmedicin Charlotte Green Carlsen og Marc Ludwig deltager under behandlingen af punktet.

Beslutning

Der blev redegjort for processen forud for den lægefaglige indstilling. De fleste tilhørende baggrundsdokumenter er under fortsat udarbejdelse og der afholdes snarligt skrivemøde for uddannelsesprogrammerne. Herefter vil uddannelsesprogrammerne blive præsenteret for UGUP i starten af 2019.

Der er på nuværende tidspunkt Introstillinger på alle hospitaler med opslag til start 1. maj eller 1. juni, i stedet for 1. marts.

 

Det blev gjort klart, at der er tale om vanlig medfinansiering i specialet.

 

Det blev fastslået, at kompetenceophold kun er muligt i akutmedicin. De andre specialer kan kun tilbyde fokuseret ophold, hvilket ikke kommer til at ændre sig.

  

Den lægefaglige indstilling blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-107-15

13. Urologi hoveduddannelsen - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.40 - 16.45)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i urologi.

Sagsfremstilling

Med Budget 2019 har Region Midtjylland besluttet, at Urologisk Afdeling på Hospitalsenhed Midt (HEM) skal lægges sammen med Urologisk Afdeling på Hospitalsenheden Vest (HEV). Denne sammenlægning betyder, at der er behov for en ny lægefaglig indstilling for hoveduddannelsen i Urologi.

 

Af hensyn til opslag af hoveduddannelsesforløb i foråret 2019 har PKL i samarbejde med uddannelsesudvalget udarbejdet en lægefaglig indstilling, der tager højde for sammenlægningen for opslag i 2019. Den lægefaglige indstilling er dog kun midlertidig, eftersom PKL og uddannelsesudvalget planlægger en større revision af sammensætningen og fordelingen af uddannelsesstillingerne i foråret 2019.

 

Der er i den lægefaglige indstilling taget højde for, at Urologisk Afdeling på HEM lægges sammen med Urologisk Afdeling på HEV, hvormed uddannelsesforløb, der hidtil har haft ansættelse på HEM, fremadrettet har ansættelse på HEV. Dermed flyttes tre hoveduddannelsesårsværk fra HEM til HEV.

 

Der ændres ikke i fordelingen mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland. Der ændres ligeledes ikke i fordelingen af uddannelsestid mellem regionshospitaler og universitetshospitaler.

 

Den lægefaglige indstilling er udarbejdet af PKL Maiken Bjerggaard i samarbejde med det specialespecifikke uddannelsesudvalg.

Den lægefaglige indstilling er i høring hos hospitalsenhederne i perioden 15.-29. november 2018. Eventuelle indsigelser vil blive eftersendt.

 

PKL deltager ikke i mødet.

Beslutning

Der blev redegjort for et ønske om at flytte uddannelsesforløbene fra Regionshospital Viborg til Hospitalsenheden Vest sammen med opgaverne. Uddannelseslægerne vil i den forbindelse have de samme vilkår som alle andre ansatte. Der er taget kontakt til alle uddannelseslæger for at sikre en dialog om deres ønsker. Der vil ikke blive problemer i forhold til tre måneders varsling.

 

Den lægefaglige indstilling blev godkendt.

 

Indstillingen gælder kun for 2019. En ny fast lægefaglig indstilling vil blive behandlet i 2019.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-74-15

14. Anæstesiologi hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.45 - 16.50)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i anæstesiologi.

Sagsfremstilling

Der er brug for en ny lægefaglig indstilling i Anæstesiologi, fordi specialet i dimensioneringsplanen for 2018-2020 er blevet reduceret med to hoveduddannelsesforløb årligt, fra 20 til 18.

 

Der er ikke ændret ved fordelingen af årsværk mellem de to politiske regioner, idet fordelingen med den nye indstilling fortsat er 39% til Region Nordjylland og 61% til Region Midtjylland.

 

Der er enighed i uddannelsesudvalget om den lægefaglige indstilling, herunder at Regionshospital Horsens og Regionshospitalet Nordjylland ikke skal berøres af ændringen.

 

Indstillingen er sendt i høring hos de involverede hospitaler med frist for tilbagemelding d. 3. december. Det forventes ikke, at der kommer indvendinger. Skulle der alligevel komme indvendinger vil de blive præsenteret for Rådet på mødet.

 

PKL deltager ikke i mødet.

Beslutning

Den lægefaglige indstilling blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-18

15. Orientering om sammenhængende uddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord (5 min. kl. 16.50 - 16.55)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Det regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkendte på mødet d. 26. september 2018 at ansøge Sundhedsstyrelsen samt Ældre– og Sundhedsministeriet om at få lov til at kunne opslå sammenhængende uddannelsesforløb i specialerne psykiatri og neurologi i Videreuddannelsesregion Nord, bestående af sammenhængende introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb.

 

Sundhedsstyrelsen og Ældre– og Sundhedsministeriet godkendte d. 1. november ansøgningerne, der giver Videreuddannelsesregion Nord følgende muligheder:

 

 • I psykiatri kan der i årene 2019-2023 opslås op til 8 årlige sammenhængende uddannelsesforløb
 • I neurologi kan der i årene 2019-2023 opslås op til 3 årlige sammenhængende uddannelsesforløb

 

Opdatering på sammenhængende uddannelsesforløb i Region Nordjylland

 

I Region Nordjylland er der nu gennemført to ansættelsesrunder til sammenhængende uddannelsesforløb. De besatte forløb i 1. runde havde ansættelsesstart i efteråret 2018, mens at de besatte forløb i 2. runde har ansættelsesstart i starten af 2019.

 

Oversigt over de besatte sammenhængende uddannelsesforløb samt ansøgere ses nedenfor:

 

Beslutning

DRRLV blev orienteret om, at der er godkendt to nye sammenhængende forløb: Psykiatri og neurologi – stillingerne er i opslag, men der har endnu ikke været afholdt ansættelsessamtaler. Der er tale om forløb, som går på tværs af Region Nordjylland og Region Midtjylland. Der blev ligeledes orienteret om, at der foreløbigt er blevet besat otte rene Region Nordjylland sammenhængende forløb i psykiatri, kirurgi og neurologi.

 

Region Sjælland er også lige begyndt at opslå sammenhængende forløb.

 

DRRLV tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-18

16. Orientering: Inspektorrapporter

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående inspektorrapporter, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt.

 

Videreuddannelsessekretariatet vil gerne særligt rose følgende afdeling på baggrund af deres seneste inspektorrapport:

 • Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg - 11 ud af 16 temaer vurderes som "særdeles god".
 • Patologisk Institut, Regionshospital Nordjylland - 9 ud af 16 temaer vurderes som "særdeles god".

 

 

Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg den 25. september 2018

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Rutinebesøg på en pædiatrisk afdeling med almen pædiatriske funktioner og regionsfunktion i fødevareallergi. Afdelingen har uddannelsesforpligtelse i pædiatri (intro- og hoveduddannelse) og almen medicin (hoveduddannelse) med cirka lige mange uddannelsessøgende læger inden for hvert speciale. Ved sidste besøg var stuegangsfunktionen et indsatsområde, hvilket det fortsat er. Forholdet mellem uddannelsesøgende læger og speciallæger udfordrer fortsat supervisionsmulighederne ved stuegang.

 

Ved selvevalueringen forud for inspektorbesøget deltog relevante parter. Dette var også tilfældet ved inspektorbesøget, herunder deltagelse fra hospitalsledelsen. Inspektorerne ratede samstemmende med selvevalueringen alle temaer positivt, 6 temaer som ’tilstrækkelig’ og 10 temaer som ’særdeles god’. Dog vurderede inspektorerne efter besøget, at bedømmelsen af temaerne ’læring i rollen som kommunikator’ og ’læring i rollen som samarbejder’ skulle løftes fra ’tilstrækkelig’ til ’særdeles god’ grundet afdelingens prioritering af struktureret supervision og tværfaglig teamtræning 3-4 gange pr. md. Omvendt vurderede inspektorerne efter besøget, at bedømmelsen af temaet ’Forskning – Uddannelsessøgende lægers deltagelse i forskning’ skulle sænkes fra ’særdeles god’ til ’tilstrækkelig’ grundet de uddannelsessøgende lægers faktiske deltagelse i forskning, men ikke mangel på tilbud om forskning.

 

Inspektorerne har bemærket afdelingens usædvanligt høje ambitionsniveau omkring uddannelse, som også i flere sammenhænge giver tværfaglig læring.

 

Vi finder det positivt, at supervision ikke aflyses grundet sygdom og at afdelingen er forskningsaktiv på højt niveau med tilbud til de uddannelsessøgende læger om at deltage aktivt.

 

Inspektorerne har fastlagt 5 indsatsområder med en tidshorisont på 3-12 måneder på områder, der skal sikre uddannelseslægerne supervision ved stuegangsfunktion, systematiseret feedback på kommunikation samt deltagelse i tværfaglige teamkonferencer.

 

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg om 4 år (ultimo 2022).

 

 

Patologisk Institut, Regionshospital Nordjylland den 27. september 2018

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Rutinebesøg på en patologisk afdeling med almen patologiske funktioner. Afdelingen har uddannelsesforpligtelse i patologi på både intro- og hoveduddannelsesniveau og er normeret til at have henholdsvis 2 læger i intro- og 2 læger i hoveduddannelsesstilling. Der er dog aktuelt kun 1 af hver.

 

Ved sidste besøg var der flere indsatsområder, som fortsat ikke fuldt er realiseret. Herunder opretholdelse af det faglige niveau på afdelingen og individuelle uddannelsesplaner med tydelig forventningsafstemning.

 

Ved selvevalueringen forud for inspektorbesøget deltog relevante parter. Dette var også tilfældet ved inspektorbesøget, herunder deltagelse fra en viceklinikchef. Inspektorerne ratede samstemmende med selvevalueringen alle temaer positivt, 7 temaer som ’tilstrækkelig’ og 9 temaer som ’særdeles god’ på nær temaet ’Undervisning – som afdelingen giver’, som under forudsætning af, at afdelingen som planlagt indfører månedlig formaliseret undervisning, løftes fra ’utilstrækkelig’ til ’tilstrækkelig’.

 

Inspektorerne har bemærket, at ansvar for egen uddannelse prioriteres højt i afdelingen og at de uddannelsessøgende læger oplever nem adgang til supervision, som dog kan være begrænset til erfarne kolleger, som primært dækker andre fagområder. Det er desuden et opmærksomhedspunkt, at mammakirurgien flyttes fra hospitalet og uddannelsen inden for dette fagområde kan begrænses.

 

Vi finder det positivt, at de uddannelsessøgende læger opfordres og kompenseres for deltagelse i faglige årsmøder.

 

Inspektorerne har fastlagt 5 indsatsområder med en tidshorisont på 0-24 måneder på områder, der skal sikre afdelingen at opretholde et rimeligt fagligt niveau og sikre uddannelseslægerne en mere klar forventningsafstemning vedr. produktivitet, faglighed og selvstændig løsning af opgaver herunder deltagelse i tværfaglige konferencer. Det er desuden et indsatsområde at sikre de uddannelsessøgende læger mulighed for at konferere med kolleger uden for afdelingen med digitale løsninger.

 

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg om 4 år (ultimo 2022) eller snarest muligt derefter.

 

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-7-15

17. Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal introduktionsstillinger (se bilag 1). Som opfølgning på denne beslutning skal der på hvert rådsmøde gives en kort status for udviklingen.

 

I 2018 er der oprettet 4 midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum:

 

 • 1 stilling i intern medicin på hæmatologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • 2 stillinger i psykiatri på afdeling P Risskov, Psykiatrien Region Midtjylland
 • 1 stilling i urologi på urologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest

 

På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2018, er der lavet opdaterede pejlemærker for, hvornår en afdeling kan søge om introduktionsstillinger, der overskrider afdelingens maksimumsdimensionering (se bilag 2).

 

Sammenlignet med sidste år, er der sket følgende ændringer:

 

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-41-14

18. Orientering: PKL

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Følgende PKL er ansat pr. 1. juni 2018:

- Mikkel Lønborg Friis, Simulation og færdighedstræning

 

Følgende PKL er ansat pr. 1. september 2018:

- Hanne Storm, IM: Endokrinologi

 

Følgende PKL har opsagt sin stilling pr 1. januar 2019

- Maiken Bjerggaard, Urologi

Stillingen planlægges at blive slået op med ansættelsesstart 1. februar/1.marts 2019

 

Samlet oversigt over PKL´er kan findes på CESUs hjemmeside via følgende link:

http://cesu.au.dk/postgraduatekliniskelektorer/ansattepklere/

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-29-14

19. Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer(UGUP) afholdte ikke møde den 2. oktober, da der ikke var indsendt nogen uddannelsesprogrammer til vurdering.

 

Næste møde i UGUP er den 14. december, hvor der er indsendt 34 uddannelsesprogrammer til vurdering.

 

Hvis alle uddannelsesprogrammerne den 14. december bliver godkendt, har UGUP godkendt 101 uddannelsesprogrammer i 2018 fordelt således:

 

 • KBU: 10
 • Intro: 51
 • Hoved: 40

 

Datoerne for møder i UGUP i 2019 vil blive aftalt den 14. december.

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-18

20. Eventuelt

Beslutning

Der var ingen punkter til eventuelt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-18

21. Deltagere

Sagsfremstilling

Deltagere

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør Regionshospitalet Randers, formand

Lisbet Hørslev Pedersen, specialkonsulent, suppleant for den regionale administration, Region Nordjylland

Ditte Hughes, afdelingschef, suppleant for den regionale administration, Region Midtjylland

Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør, Psykiatrien Region Nordjylland

Flemming Knudsen, uddannelseskoordinerende overlæge Regionshospital Nordjylland, suppleant for hospitalsledelsen, Region Nordjylland

Claus Thomsen, lægefaglig direktør Aarhus Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør Hospitalsenheden Vest, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Anette Bagger Sørensen, uddannelseskoordinerende overlæge Hospitalsenhed Midt, suppleant for hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Susanne Nøhr, uddannelseskoordinerende overlæge Aalborg Universitetshospital, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Inger Brødsgaard, ledende overlæge Klinik Psykiatri Syd, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Inge Marie Møller, uddannelsesansvarlig overlæge Hospitalsenheden Horsens, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Peter Grydehøj, uddannelsesansvarlig overlæge Psykiatrien Region Midtjylland, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Anne Balle Larsen, 1. reservelæge almen praksis, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Therese Straarup, 1. reservelæge Hospitalsenhed Midt, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Tue Kruse Rasmussen, reservelæge Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Anne Ramlov, 1. reservelæge Aalborg Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Søren Prins, praktiserende læge, almen praksis, Region Midtjylland

Bente Malling, ledende lektor, postgraduat lægelig kompetenceudvikling

 

Fra VUS

Rasmus Elgaard Jager, sagsbehandler, referent

Trine Kirkegaard Petersen, sagsbehandler

Mette Dahl Jacobsen, sagsbehandler

 

Gæster

Charlotte Green Carlsen, PKL i akutmedicin - Region Midtjylland

Marc Ludwig, PKL i akutmedicin - Region Nordjylland

Anders Husted Madsen, PKL i kirurgi

Morten Kjølbye, PKL i psykiatri

Mads Skipper, Ledende overlæge - Region Midtjylland

Torkil Lawaetz, sekretariatschef Lægeforeningen Region Midtjylland

Gitte Eriksen, uddannelseskoordinerende overlæge Aarhus Universitetshospital

Thomas Jakobsen, uddannelsesansvarlig overlæge ortopædkirurgisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Trine Silkjær, afdelingslæge Hæmatologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

 

Afbud 

Thea Heide Faaborg, 1. reservelæge Regionshospital Nordjylland, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør Aalborg Universitetshospital, hospitalsledelsen, Region Nordjylland

Gurli Lauridsen, uddannelseschef, den regionale administration, Region Nordjylland

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør Hospitalsenhed Midt, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Rikke Skou Jensen, vicedirektør, den regionale administration, Region Midtjylland

Søren Pihlkjær Hjortshøj, institutleder på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Per Höllsberg, studieleder for medicin, Health - Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet

Tilbage til toppen