I overenskomsten mellem YL og Regionerne er der en bestemmelse om funktionstid (§4 stk. 4) for læger uddannet under 2003/2007 bekendtgørelsen.  Funktionstidsbestemmelsen betyder, at du højst må have været 2 år på en afdeling, der indgår i den/de hoveduddannelsesforløb, du søger. Fravær pga. graviditet, barsel, adoption, længerevarende sygdom, værnepligt eller ren forskningsansættelse medregnes ikke i funktionstiden. Deltidsansættelser medfører forholdsvis forlængelse af perioden.

Funktionstidsbestemmelsen har frem til afskaffelsen af 6-årsfristen alene haft betydning for uddannelsessøgende læger, der ikke var underlagt 6-årsfristen. Afskaffelsen af 6-årsfristen betyder, at alle uddannelsessøgende læger i udgangspunktet er omfattet af funktionstidsbestemmelsen.

Danske Regioner og Yngre Læger har den 24. juni 2019 imidlertid indgået aftale om, at der til og med 31. marts 2021 generel dispenseres fra funktionstidsbestemmelsen for uddannelseslæger, der hidtil har været omfattet af § 10 i 2018-bekendtgørelsen (den såkaldte 6-årsfrist).

For dig der indtil udgangen af april 2019 var omfattet af 6-årsfristen, betyder dette, at du frem til og med 31. marts 2021 ikke er omfattet af funktionstidsbestemmelsen.

For dig der ikke har været omfattet af 6-årsfristen frem til udgangen af april 2019, gælder funktionstidsbestemmelsen fortsat. Du har dog mulighed for at søge om dispensation via Danske Regioner.

Dispensationen skal sendes til

Danske Regioner
Dampfærgevej
2100 København Ø

regioner@regioner.dk