Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter på sine møder spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse.

Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.

Uddannelsesudvalget er sammensat af repræsentanter fra de afdelinger, der indgår i speciallægeuddannelsen.

I udvalget finder du altid: 

 • PKL (formand) 
 • Uddannelsesansvarlig overlæge fra alle afdelinger 
 • Repræsentation fra uddannelsessøgende i videreuddannelsesregionen 
 • Videreuddannelsessekretariatets AC-fuldmægtig, der sekretariatsbetjener specialet

Her finder du dagsordener og referater fra udvalgets arbejde:

Abonnér

Dagsordner og referater

Referat
til
mødet i Akut - uddannelsesudvalg
den 3. april 2024 kl. 09:00
i AUH - Beredsskabsrum J103-220, Indg. J, J102, AUH Nord

 


Sagnr.: 1-30-72-233-22

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden (09.00-09.10, 10 min)

Det indstilles,

at dagsordenen godkendes

Sagsfremstilling

Dagsordenen er vedlagt.

Mødeleder: Charlotte Green og Marc Ludwig

Sekretariat: Helle Østergaard og Trine Kirkegaard


Deltagere: UAO'er, UALO'er og UKYL'er fra akutafdelingerne i VUR Nord.

Beslutning

 Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-233-22

2. Opfølgning på referat fra seneste møde (09.10-09.15 (5 min)

Det indstilles,

at udvalget følger op på relevante punkter fra sidste møde

Sagsfremstilling

Referatet er vedlagt.


Vær opmærksom på at flere punkter på dagens dagsorden, følger op på tidligere drøftelser i udvalget.

Beslutning

Referatet godkendes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-233-22

3. Opfølgning vedr. fordeling af introduktionsstillinger (09.15-09.25, 10 min)

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

På mødet i udvalget 12. december 2023 drøftede udvalget baggrunden for fordeling af introduktionsstillinger i specialet.

Baggrund for drøftelsen var en ledelsesmæssig opmærksomhed på, hvorvidt introduktionsstillingerne i specialet fordeles mest hensigtsmæssigt.


Efter mødet i uddannelsesudvalget har Klinikforum i Region Midtjylland den 8. marts 2024 drøftet den gældende fordeling af introduktionsstillinger i akutmedicin, herunder hvorvidt uddannelsesudvalget skulle udarbejdet et nyt forslag til fordelingen af introduktionsstillinger i specialet. I sagsfremstillingen fremgik bl.a. udvalgets vurdering af relevante parametre ift. fordeling af uddannelsesstillinger (se nedenfor)


Klinikforum konkluderede, at uddannelsesudvalget ikke, på foranledning af Klinikforum, skal udarbejdet et nyt forskal til fordelingen af introduktionsstillinger i specialet.


Herunder er indsat dele af referatet fra uddannelsesudvalgets drøftelser vedr fordelingen af uddannelsesstillinger fra december 2023.


"Udvalget er enigt om, at mange faktorer har betydning for afdelingernes uddannelseskapacitet. Det gælder bl.a.

 • Antal speciallæger og seniorer læger til at superviserer er relevant at bruge som parameter.
 • Flow og volumen af patienter.
 • Afdelingens organisering herunder inddragelse af speciallæger fra andre afdelinger og rammerne for pt. behandling.


Listen er imidlertid ikke udtømmende.


Udvalget har tidligere valgt at fordele uddannelsesstillingerne nogenlunde ligeligt mellem regionshospitalerne. Det skyldes bl.a. alle enheder oplever at have samme store behov for uddannelseslæger bl.a. ift. rekruttering til HU-stillinger og alle forsat har behov for at opbygge og rekrutterer deres speciallægelag. Der er i udvalget opbakning til at fastholde den hidtidigere praksis ift. fordeling af uddannelsesstillinger. Den nuværende fordeling understøtter alt andet lige et ligeligt fordelt rekrutteringsgrundlag."

Beslutning

VUS orienterer om processen forud for Klinikforumsbeslutning. Orienteringen tages til efterretning.

Hermed en opfordring til, at man husker at sikre opbakning fra afdeling og hospitalsledelse ifm. fordeling af uddannelsesstillinger.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-233-22

4. Forløbssammensætning af hoveduddannelsen (09.25-10.10 (45 min)

Det indstilles,

at udvalget drøfter den fremtidige forløbssammensætning af hoveduddannelsen i specialet

Sagsfremstilling

På mødet i uddannelsesudvalget den 12. december drøftede udvalget sammensætningen af hoveduddannelsen i specialet.


Udvalget var enigt i, at grundstammen omkring hoveduddannelsesforløbene er rigtig fin, hvor der både ansættelser på akutafdelingerne og på medicinsk afdeling.


På mødet var der dog åbenhed overfor en ny forløbssammensætning med start og slut på AUH. Baggrunden for det er en forventning om, at en sådan sammensætning vil understøtte den overordnet rekruttering til specialet, ud fra en ide om at flere læger, der gennemfører introduktionsuddannelsen på AUH, søger videre i hoveduddannelsen med en sådan sammensætning.


Udvalget traf ikke en endelig beslutning på mødet i december, men ville gerne arbejde videre med ideen på det følgende møde.


Forslaget der blev bragt på banen i december ser ud som vist herunder.

Udvalget bedes fortsætte drøftelserne omkring et sådan forløb.


Sekretariatet gør opmærksom på, at udgangspunktet for forløbssammensætningen i Videreuddannelsesregion Nord er, at forløb, i videst mulige omfang, starter og slutter på regionshospital.


Herudover er der planer om at flytte kompetenceopholdet i pædiatri til Aarhus for forløbene, der starter og skutter i Randers. Det vil betyde at der flyttes 3 måneders uddannelsestid fra Randers til AUH. Således vil forløbene være lig forløbene der starter og slutter i Horsens. Videreuddannelsessekretariatet er oplyst om, at der er opbakning til ændringen fra afdelingsledelserne på Akutafdelingerne i Randers og i Aarhus.


Udvalget bedes drøfte forslaget.

Beslutning

I punktet indgår to beslutninger:


Del 1: Et oplæg til, at det 13. årlige forløb evt. kan laves til et forløb, som starter og slutter på AUH.

På mødet drøfter udvalget argumenterne for at lave et sådan forløb.

Argumenterne er bl.a.

 • Rekruttering til HU: Meget få introlæger, som har haft en i-stilling på AUH vælger at søge en h-stilling efterfølgende, da de ikke har kendskab til regionshospitalerne.*
 • Manglende engagement til uddannelsesopgaver: H-lægerne føler ikke de er hjemme på afdelingen i den periode, hvor de er på afdelingen, og derfor er der ikke nogen, der vil engagere sig i bl.a. uddannelsesopgaver.
 • Speciallæger i akutmedicin på højtspecialiseret afdeling: Det er vigtigt, at vi får et AUH-forløb, så vi også har akutmedicinere med den nye speciallægeuddannelse på det højt specialiserede hospital i regionen. Det vil også betyde, at der kommer H-læger på AUH, så der vil være nogle at spejle sig i for i-lægerne.
 • Rekruttering til speciallægestillinger: AUH oplever, at deres H-læger ikke kan rekrutteres til de speciallægestillinger de har på AUH. H-lægerne taler om deres egen afdeling som værende regionshospitalet.


* AUH har forsøgt at igangsætte et forsøg med at give dage på regionshospitalet, men det er en dyr løsning for AUH, som dog endnu ikke vides, hvorvidt det på sigt vil betyde flere ansøgere til H-stillingerne fra AUH.


Udvalget drøfter desuden ulemperne ved et sådan forløb, som bl.a. er:

 • Gødstrup oplever, at H-læger som kommer fra AUH fortæller, at de keder sig og ikke får mulighed for at bruge deres akutte kompetencer. Det er dog et vilkår at der f.eks. ikke er mulighed for at tage traumekald. Man arbejder på at finde en løsning på dette.
 • Horsens kan godt frygte, at det kan påvirke rekrutteringen til de øvrige regionshospitaler.
 • Et forløb med start og slut på et universitetshospital er ikke i overensstemmelse med de generelle pejlemærker og politikker, hvor fokus er på at forløb skal starte og slutte og have mest muligt tid på regionshospitalerne.


Udvalget drøfter desuden, hvorvidt man kan tilrettelægge det 13. forløb, så det henvender sig til dem, der trives på universitetshospitalerne f.eks. med fokus på forskning


Forud for dagens møde har både Gødstrup og Viborg har meldt ind, at de gerne vil indgå som regionshospital. På dagens møde meddeler Horsens og Randers, at de ikke er interesseret i at indgå i et forløb med AUH på nuværende tidspunkt.

UAO fra Gødstrup meddeler, at den nuværende uddannelseskapacitet vil passe bedre til den hverdag, som Gødstrup har pt. i akutafdelingen, hvor de oplever et uddannelsesmiljø, som er under pres. UAO fra Gødstrup har derfor for nuværende ikke interesse i at indgå i et sådan forløb.


Viborg fastholder, at de gerne indgå i forløbet med AUH, hvilket betyder, at udvalget indstiller til, at der fra 2025-2, som et forsøg, opslås ét forløb årligt, som hedder:


18 mdr.

6. mdr.

24. mdr.

12 mdr.

AUH Akutafdeling

Medicinsk afdeling, HE Midt

Akutafdelingen, HE Midt

AUH AkutafdelingUdvalget aftaler, at de i 2026-2 ønsker at evaluere på forløbet.Del 2: Man ønsker at overflytte de tre måneder, som er tilknyttet til uddannelsesopholdet i pædiatri fra Randers til AUH.

Der er opbakning til ændringen fra de involverede cheflæger og accept fra
de pædiatriske afdelinger. Det vurderes ligeledes, at der er uddannelseskapacitet på Børn og Unge, AUH til ændringen.

Ang. de igangværende forløb, så er der desuden indgået en aftale mellem de involverede cheflæger, mens uddannelseslægerne ligeledes er varslet.

Udvalget bakker op om denne ændring.


Fordelingen af årsværk med de ovennævnte ændringer betyder følgende ændring:


Ansættelsessted

Nuværende antal

Hoveduddannelsesårsværk

Fremtidigt antal

hoveduddannelsesårsværk

Aalborg Universitetshospital, Akut- og Traumecenter

10,0

10,0

Regionshospital Nordjylland, Akutområdet

8,0

8,0

Regionshospital Nordjylland, Medicinsk område

2,0

2,0

Aarhus Universitetshospital, Akutafdelingen

11,81 (12)

13,50

Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen

7,31 (7,50)

8,5

Hospitalsenhed Midt, Medicinsk afdeling

1,13 (1,25)

1,5


Regionshospital Gødstrup, Akutafdelingen

7,31 (7,50)

6,5

Regionshospital Gødstrup, Medicinsk afdeling

1,13 (1,25)

1,0

Regionshospital Horsens, Akutafdelingen

6,75

6,0

Regionshospital Horsens, Medicinsk afdeling

1,13 (1,25)

1,0

Regionshospital Randers, Akutafdelingen

7,31 (7,50)

6,0

Regionshospital Randers, Medicinsk afdeling

1,13 (1,25)

1,0

I alt

65,0

65,0

Nuværende antal hoveduddannelsesforløb afspejler den lægefaglige indstilling, der blev godkendt i december 2023 ved fuld implementering. Indstillingen fra december 2023 er endnu ikke fuld ud implementeret, hvorfor enhederne endnu ikke har oplever det angivet antal hoveduddannelsesårsværk. Det reelt nuværende antal hoveduddannelsesårsværk kan enhederne i Region Midtjylland ses i LUS oversigten.


Det bemærkes, at der til de nye forløb skal laves tilhørende uddannelsesprogrammer

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-233-22

5. Deltagelse på kurser under fokuseret ophold og kompetenceophold (10.10-10.30, 20 min)

Det indstilles,

at udvalget drøfter kursusdeltagelse under fokuseret- og kompetenceophold i hoveduddannelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med PKL Charlotte Greens besøg på akutafdelingerne i Region Midtjylland er spørgsmålet omkring deltagelse på kurser under fokuseret ophold og kompetenceophold kommet op.


Der ønskes derfor et drøftelse af hvorvidt det bør og skal være muligt at deltage på obligatoriske kurser mens en HU-læge er i fokuseret ophold og/eller kompetenceophold.Beslutning

Kursernes placering kan være svære at ændre, men som udgangspunkt er udvalgets holdning, at man under de fokuserede ophold (maks 1 måned) bør tilstræbe fuldt fremmøde. Dvs. man så vidt mulig skal undgå at lægge kurser i de korte ophold. Hvis uddannelseslægerne alligevel bliver nødt til at deltage i kurser undervejs i fokuseret ophold, opfordrer uddannelsesudvalget til, at
man forlænger dem tilsvarende, for at sikre at uddannelseslægerne opnår de kompetencer, som de er planlagt til i de fokuserede ophold.


For kompetenceophold over én måned lægges op til minimum 90 % fremmøde.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-233-22

6. Pause (10.30-10.40, 10 min)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-233-22

7. Oplæg vedr inspektorrapport fra Akutafdelingen på RH Gødstrup (10.30-10.45, 15 min)

Det indstilles,

at oplægget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Akutafdelingen i Gødstrup havde inspektorbesøg den 28. november 2023.


Af rapporten fremgår, at fire af de 16 temaer vurderes utilstrækkelige. Det gælder for:

Uddannelsesplan

Undervisning, som afdelingen giver

Læring og kompetencevurdering

Arbejdstilrettelæggelse.


Herudover fremhæves udfordringer for mellemvagtslaget, vedr. den daglige supervision og feedback fra speciallægerne. Således oplever mellemvagterne, at der er et uforløst læringspotentiale og problemer med tilgængeligheden af bagvagterne.


Til gengæld vurderes "Introduktion til afdelingen" som særdeles god.


Rapporten er vedlagt.


UAO Christina Lehmann giver et kort oplæg på mødet med fokus på læring og gode fif til andre der skal have inspektorbesøg.


Beslutning

UAO Christina Lehmann gav et kort oplæg om inspektorbesøget, og
et kort oprids for baggrunden for rapportens resultater.


Afdelingen arbejder med at udarbejde en handleplan, som skal på DRRLV d. 28. maj.


Der gives en opfølgning på næste møde i uddannelsesudvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-77-504-22

8. Overdragelse mellem delansættelser (10.45-11.15, 30 min)

Direktionen indstiller,

at udvalget drøfter behov og muligheder vedr. struktureret overlevering mellem delansættelser i hoveduddannelsen.

Sagsfremstilling

Et stigende antal specialer formaliserer overdragelse mellem delansættelser i forbindelse med skift fra én af deling til den næste. Overdragelsen giver anledning til, at uddannelseslægen i samarbejde med den afgivende afdeling reflekterer over status for egen kompetenceopnåelse og dermed særlige indsatsområder eller interesser, der skal understøttes i overgangen fra én afdeling til en anden. Overdragelsen giver desuden den efterfølgende afdeling de bedste betingelser for at forberede modtagelsen af den nye uddannelseslæge og lave en relevant uddannelsesplan.


Der ønskes derfor en drøftelse i akutmedicin ift. hvorvidt der skal arbejde mere struktureret med overlevering fra delansættelse til delansættelse.Nedenfor er det beskrevet, hvordan en række specialer gør ift. formaliseret overdragelse. Listen er ikke udtømmende og er ment som inspiration.


Urologi (se bilag):

Nedenstående processer sker med samtykke fra uddannelseslægen.


Den afgivende UAO sender fire måneder før skift til ny afdeling følgende materialer til den modtagende UAO:

1. seneste uddannelsesplan,

2. 360 graders handleplan,

3. Opdateret OP-liste,

4. Opdateret CV,

5. seneste evaluering fra vejlederforum.


Herefter udpeges der en ny hovedvejleder til uddannelseslægen af den modtagende UAO. Den afgivende UAO indkalder til et videomøde med den modtagende UAO (evt. ny/gammel hovedvejleder). Dette videomøde placeres tre måneder før skift til ny afdeling. På selve overdragelsesmødet tages der referat, som efterfølgende sendes til HU-lægen samt den nye hovedvejleder. Se vedhæftede powerpoint for referatskabelon.


Dermato- venerologi:

Ved skift mellem hospitalsafdelinger sker overleveringssamtalen 3 måneder forud for afdelingsskift på initiativ fra afgivende uddannelsesafdeling/praksis. I forbindelse med skift mellem en hospitalsafdeling og en praksis planlægges overleveringssamtalen i stedet ½-1 måned forud for skiftet. Foruden uddannelseslægen selv er de to involverede UAO'er/tutorlæger tilstede. Overleveringen foregår mundtligt, mens parterne tager egne noter. Uddannelseslægen afgiver skriftligt samtykke forud for samtalen. Der er (indtil videre) fokus på kompetencer ift. medicinsk ekspert. Overleveringssamtalen varer mellem 10 og 15 min.


Kirurgi:

Indenfor kirurgi er der ikke udarbejdet en skabelon for overlevering. Uddannelseslægen bedes dog have en kompetenceoversigt med til samtalen, så det er muligt at belyse hvilke kompetencer, der mangler, og hvilke der er opnået. Omdrejningspunktet for samtalen er at afklare, hvorvidt uddannelseslægen er på rette vej. Herunder hvordan vedkommende indgår i afdelingen, og om der er særlige opmærksomhedspunkter. VUS udarbejder oversigt over, hvilke uddannelseslæger, der er i rotation, samt booker lokaler og sender invitation til UAO og uddannelseslægen om den fremtidige samtale. Samtalen placeres 1-3 måneder før skift. Der tages ikke referat, men der kan tages egne noter. Samtalen varer ca. ½ time.


Neurologi:

Overleveringen mellem delansættelserne foregår ved, at den afleverende UAO skriver en kort mail om, hvilke af de forventede kompetencer, der er opnået og andre eventuelle nyttige oplysninger (nogen udfylder et skema om uddannelseslægen) og sender det til modtagende UAO. Uddannelseslægen orienteres om indholdet og sættes cc på mailen. Det sker, når den tidsmæssige del af opholdet godkendes og ikke ved sideansættelserne.


Gyn-obs (Vedhæftet skema):

Uddannelseslægen udfylder i samarbejde med vejleder en samtykkeerklæring om, at UAO på den afgivende og modtagende afdeling må drøfte uddannelsesforløbet. Af samtykkeerklæringen fremgår det tydeligt, at uddannelseslægen har mulighed for at sige nej. Overleveringen foregår mundtligt umiddelbart efter de halvårlige møder i det specialespecifikke uddannelsesudvalg. UAO'erne forholder sig i overleveringen til alle lægeroller, men er særligt opmærksomme på de områder, hvor der er behov for forbedring.


Nefrologi (Vedhæftet skema):
Specialet har primo 2021 indfaset en skabelon til overleveringssamtaler, som er kvalificeret af uddannelseslæger fra specialet. Skabelonen understøtter en ensartet struktur for overleveringssamtaler. Det er som udgangspunkt hovedvejleder fra den afgivende afdeling, der er ansvarlig for at sikre overdragelse. De vejledere som har brugt skabelonen, er positive og tilkendegiver, at skabelonen er med til at understøtte h-lægernes selvrefleksion, samtidig med at overdragelsessamtalen gør det lettere for den modtagende afdeling at fortsætte uddannelsen.

Beslutning

PKL Charlotte har erfaret, at der specielt på AUH kan være behov for en overleveringssamtale/opstartssamtale/velkomstsamtale. Det er ikke nødvendigvis, fordi der er problemer med en læge, men mere for at få uddybet hvad f.eks. uddannelseslægens interesser og fokuspunkter er, så man kan lave en vagtplan, som er specielt designet til den enkelte uddannelseslæge. Ellers kan der nemt gå op til tre måneder, inden skemaet bliver tilpasset den enkeltes ønsker/interesser.


Aalborg/Hjørring har som sådan ikke overleveringsaftale, men idet der er færre uddannelseslæger, har UAO allerede viden om lægerne, inden de kommer på den nye afdeling, og de kan derfor få en tilpasset vagtplan fra starten.


Udvalget er som udgangspunkt interesseret i ideen og vil gerne arbejde for en løsning, hvor der ca. 3 måneder før skiftet afholdes en samtale mellem den afgivende afdeling, den modtagende afdeling og uddannelseslægen selv.


I første omgang har PKL’erne til opgave at udvikle et skema, som kan anvendes til overleveringssamtalerne.Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-233-22

9. Status på uddannelsesprogrammer (11.15-11.35, 20 min)

Det indstilles,

at udvalget giver status på uddannelsesprogrammer for intro og HU.

Sagsfremstilling

Der skal være godkendte uddannelsesprogrammer for alle opslåede uddannelsesforløb.
Alle uddannelsesprogrammer skal godkendes af Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer (UGUP) og skal revideres ved behov (fx ved omstrukturering, sammenlægninger o. lign.), og som minimum hvert 3. år.


Status for uddannelsesprogrammer


Intro:

2022: Horsens, AUH og Viborg

2021: Randers

2020: Vest/Gødstrup

2018: Hjørring, Aalborg


HU:

2023: Viborg-AUH

2021: Randers-AUH

2019: Aalborg-Hjørring, Hjørring- Aalborg, Horsens-AUH, Vest/Gødstrup-AUH


Alle programmer der er ældre end 2021 skal opdateres.

Beslutning

Der er lavet en plan for en skrivedag d. 4. juni for afdelingerne i Region Midtjylland.


Region Nordjylland står for selv at planlægge deres skrivedag/proces.


Kan man ikke deltage i skrivedagen, så er der en forventning om, at afdelingerne retter deres egne programmer til inden sommerferien. Det bemærkes, at det er vigtigt at få opstartet processen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-233-22

10. Status på forskningstræningsprojekter (11.35-12.05 (30 min)

Det indstilles,

at afdelingerne giver en status på forskningstræningsprojekter
at udvalget drøfter den gældende lægefaglig indstilling for forskningstræning i specialet.


Sagsfremstilling

Der ønskes en status over hvilke forskningstræningsprojekter, der aktuelt er i gang i specialet.


Hver afdeling orienterer om de igangværende projekter, som hoveduddannelseslægerne på deres afdeling arbejder med.

Afdelingerne bedes medbringe en oversigt over de igangværende projekter.

Orienteringen er tænkt både som en inspiration og en reminder i forhold til hoveduddannelseslæger, der endnu ikke er kommet i gang.


Herudover bedes udvalget tage stilling til hvorvidt den nuværende lægefaglige indstilling for forskningstræning fortsat er fuldt ud aktuel, eller om der er behov for tilpasninger.

Den nuværende indstilling er fra 2021 og skal derfor gennemses og evt. revideres.

Indstillingen er vedlagt.

Beslutning

Den Lægefaglige indstilling for forskningstræning skal opdateres, og det skal fremgå hvordan man tilmelder sig grundkurset og det specialespecifikke forskningstræningskursus via DASEM, som afholdes af Region Syddanmark


Det er på regionshospitalerne, at der igangsættes forskningstræning. Hvis man ikke har en forskningstræningsvejleder på den givne afdeling, så kan man kontakte PKL, som kan hjælpe med at formidle en vejleder.


Der opfordres endvidere til, at uddannelseslægen i samarbejde med forskningstræningsvejlederen husker at udfylde standard forskningstræningsaftalen. Denne kan findes på Videreuddannelsen-Nord: Forskningstræning - Videreuddannelsesregion Nord (videreuddannelsen-nord.dk)


Kopi af aftalen skal underskrives af PKL og sendes til Videreuddannelsessekretariatet. Dette sikrer også udbetaling af vejlederhonorar.


Udvalget aftaler, at hver især går hjem og rydder op i div. forskningstræningsprojekter/aftaler og på næste møde giver en status.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-233-22

11. Frokost (12.05-12.35, 30 min)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-233-22

12. Uddannelsesnyt fra afdelingerne (12.35-13.15, 40 min)

Sagsfremstilling

Hver afdeling deler status og erfaringer vedr. den lægelige videreuddannelse på afdelingen.

Beslutning

Aalborg:

 • Netop afholdt første temadag med stor succes.
 • Projekt igangsat på afdelingen, hvor man lærer fra de positive ting fra hinanden:
  learning from excellence. Dette sker via QA koder, som er placeret rundt omkring, så personalet i modtagelsen kan rose hinanden og beskeden sendes videre til f.eks. leder.


Hjørring:

 • Stort fokus på den kommende flytning
 • Man kører med skiftede fokus på forskellige uddannelsespunkter hver anden uge.
 • Har igangsat invers feedback på afdelingen, hvor bagvagten får feedback med fokus på vejleder- supervision funktionen.


Viborg:

 • Inverse feedback køres udelukkende af UKYL.
 • Torsdagstræning er hver anden gang simulation cases i ABCD – der udvælges uddannelseslæger, som uddannes som instruktor, der står for at lave cases til træningen.
 • Medicinsk Afdeling i Viborg bliver slået sammen med Diagnostisk Center i Silkeborg. Det betyder flere til Viborg – det dermed, at der kommer flere senge i akutafdelingen.


Horsens:

 • Malene er pt. eneste UAO i afdelingen, og derved er der igangsat en opgaveflytning til sekretæren, bl.a. ift. koordinering
 • Man har igangsat en ny måde at anvende feedbackmodel, som en måde at strukturere vejledermøderne. Formålet er en hjælp til lægen. (se vedhæftede bilag)


Randers:

 • Pædiatrien flyttes til AUH
 • Psykiatri-delen flyttes fra AUH til Randers – er i gang med at lave nyt uddannelsesprogram


Gødstrup:

 • Man arbejder på at implementere nye tiltag efter inspektorbesøget
 • Man er gået i gang med at udvikle et skema til inverse feedback, som bliver UKYL’ernes opgave
 • Man har et ønske om at indføre proceduretelefon


AUH:

 • Der er igangsat en række initiativer, herunder
  • Skemalagt bedside supervision
  • Månedlig undervisning fra ortopæd på morgenkonferencen.
  • Morgenkonference med mere uddannelsesfokus hver hverdag
  • Model til vejlederforummøde er under udvikling
  • Funktion på kald – undervejs med ny vagtplan med flere vagtlag
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-238-18

13. Nyt fra PKL (13.15-13.30, 15 min)

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

De to PKL'erne deler senest nyt ift. den lægelige videreuddannelse.


Formålet er at understøtte videndeling på tværs af hele Videreuddannelsesregion Nord ift. den lægelige videreuddannelse i specialet akutmedicin.

Beslutning

Der informeres om, at der i hoveduddannelse for Almen medicin skal afkortes 6 måneder af hospitalsblokken og disse tilføres praksis. Det er endnu uvist, hvordan det konkret bliver udmøntet.

PKL Charlotte har været på besøg på de fleste afdelinger i Region Midtjylland, og det er blevet drøftet, om der kunne være nogle kompetencer, som kunne gøres til fælles teoretisk undervisning, evt. suppleret med noget simulation. Alternativt på en mere systematisk måde, som er fælles for hele Region Midtjylland. Udvalget beslutter, at det er relevant at drøfte punktet på næste møde. PKL laver et oplæg. Udvalget kan melde ind med inputs inden d. 15. maj, og dette kan således holdes op med evalueringen af de andre kurser.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-77-504-22

14. Nyt fra VUS (13.30-13.35, 5 min)

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Specialevalgsdag 2024 (november 2023)
Sæt kryds i kalenderen den 30. oktober 2024, hvor der afholdes Specialevalgsdag i personalekantinen på AUH.

Specialerne vil traditionen tro få mulighed for at have en stand.

De postgraduate kliniske lektorer vil efter sommerferien få mulighed for at tilmelde specialet og angive navnet på en kontaktperson.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-233-22

15. Opdatering vedr. rammer for merit, merituddannelsesforløb, ubesatte forløb og fleksforløb (13.35-13.50, 15 min)

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Gennem det sidste halve år har der været uklarhed om, hvad den nye vejledning fra Sundhedsstyrelsen har af betydning for meritmulighederne i akutmedicin. Dertil har Sundhedsstyrelsen i slutningen af 2023 udmeldt en ny ramme for brug af ubesatte forløb, som gælder for alle specialer.


Med henblik på at skabe klarhed omkring muligheder for merit i akutmediicn, brug af ubesatte-, fleks- og merituddannelses-forløb har videreuddannelsessekretariatet lavet vedlagte notat.


Der er tale om et kompliceret område, hvor flere udmeldinger og vejledninger fra SST indgår.

Nedenfor har sekretariatet derfor opsummeret budskabet og de fremadrettede rammer i punktform.

Sekretariatet anbefaler, at man læser begge dele.


Merit i akutmedicin

 1. Hvis man allerede er speciallæge, skal man søge merit via de almindelige meritregler
 2. Hvis man alene søger merit på baggrund af tidligere speciallægeuddannelse (det gør de fleste) kan man maksimalt få merit for 50 % af uddannelsestiden i akutmedicin (det er ikke nyt)
 3. Hvis man mangler 50 % (36 måneder) eller mindre af tiden i speciallægeuddannelsen i akutmedicin kan man fortsat komme i en merituddannelsesforløb.
 4. Merituddannelsesforløb, under de almindelige meritregler skal fremover i udgangspunktet indeholde ansættelser på to forskellige akutafdelinger. Hver ansættelse skal være af minimum 12 måneders varighed.
 5. Oprettelse af merituddannelsesforløb sker fremadrettet i fleksforløb. Det er forløb, der er ubesat i ét speciale, men omdannes til uddannelsesforløb i et andet speciale(her akutmedicin). I 2024 accepterer sekretariatet, at der anvendes fleksforløb til merituddannelsesforløb, selvom der er ubesatte hoveduddannelsesforløb i akutmedicin.


Dimensionering, ubesatte forløb og fleksforløb fremadrettet

 • Sundhedsstyrelsen har udmeldt nye rammer for brug af ubesatte forløb.
  • Et hoveduddannelsesforløb, der er ubesat i en givende runde (runde 1) kan senest anvendes som et genopslag i den næste kommende runde (runde 2).
  • Hvis forløbet enten ikke slås op eller ikke besættes ifm. genopslaget flyttes forløbet til videreuddannelsesregionens pulje af fleksforløb.
  • Anvendelse af fleksforløb kræver, at der ikke er ubesatte forløb i eget speciale i seneste ansættelsesrunde (se dog punkt 5 ovenfor vedr. merituddannelse i 2024).Sekretariatet fortæller kort om rammerne på mødet og står derudover til rådighed for spørgsmål og uddybning ved behov.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-238-18

16. Næste møde (13.50-13.55, 5 min)

Sagsfremstilling

Dato for næste møde, punkter på næste møde, tema og emner.

Beslutning

Næste møde afholdes d. 18. september 2024 kl. 9.00-13.00 i Viborg

Viborg står for at booke forplejning og lokaler


Punkter til næste møde:


 • Opfølgning på inspektorrapport i Gødstrup
 • Forskningstræning
 • Fælles uddannelsesdage ved sjældne forekomster
 • Overlevering mellem delansættelser
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-238-18

17. Eventuelt (13.55-14.00, 5 min)

Sagsfremstilling

Aalborg: Simulation – er der krav, om at introlægerne kommer på kursus?

Beslutning

Her var holdningen – nej ikke umiddelbart.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-238-18

18. Deltagere

Sagsfremstilling

Tilstede:

Charlotte Gren (PKL RM og UAO AUH)

Marc Ludwig (PKL RN)

Malene Søby Christophersen(UAO Horsens)

Hans Just Andersen (UAO Viborg)

Nasrin Imamirad (UAO Randers)

Christina Katrin Lehmann (UAO Gødstrup)

Maika Shakar (UAO Hjørring)

Elisa Worthington (UAO Aalborg)

Heidi Helena Madsen (UAO AUH)

Rikke Graversen (UKYL AUH)

Gry Smedegaard Roy (UKYL AUH)

Tilbage til toppen