Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter på sine møder spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse.

Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.

Her finder du dagsordener og referater fra udvalgets arbejde

Abonnér

Dagsordner og referater

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Almen medicin - uddannelsesudvalg
den 29. november 2019 kl. 14:00
i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, Aarhus N


Sagnr.: 1-30-72-281-18

1. Godkendelse af dagsorden

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-281-18

2. Eventuel opfølgning på referat fra sidste møde

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-281-18

3. Drøftelse af KBU-lægers ønske om praksis ansættelse

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-281-18

4. Sammenhængende uddannelsesforløb

Det indstilles,

Drøftelse af sammenhængende uddannelsesforløb, herunder status på forløbene i Vest

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget skal drøfte, om der skal søges om at opslå flere sammenhængende uddannelsesforløb og hvor de skal placeres, eksempelvis i Viborg/Skive området.

 

Se status på de nuværende sammenhængende uddannelsesforløb i den vestlige del af regionen nedenfor.

 

Region Midtjylland har af Sundhedsministeriet fået tilladelse til at opslå op til fire sammenhængende uddannelsesforløb i almen medicin, bestående af sammenhængende KBU, Intro og hoveduddannelse i den vestlige del af Region Midtjylland.

 

De sammenhængende uddannelsesforløb har til formål at rekruttere flere uddannelseslæger til de lægedækningstruede områder.

 

De sammenhængende uddannelsesforløb i almen medicin i Region Midtjylland er stadig i opstartsfasen og der er således kun gennemført en runde. Der var ikke nogen kvalificerede ansøgere i den pågældende runde.

 

Til næste runde opslås to forløb med ansættelsesstart 1. august 2020.

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-281-18

5. Nyhedsmail for tutorlæger efter MMI

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget planlægger at lave en nyhedsmail, som sendes ud via praksis.dk efter hver MMI med nyt om rekrutteringssituationen og andre nyheder. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-281-18

6. Aftenmøder for tutorlæger

Det indstilles,

Program og plan for det videre forløb

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-281-18

7. Status på fælles temadag

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-281-18

8. Udvidelse af antal intro- og hoveduddannelsesstillinger

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget tager oriteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Kasper giver status på de seneste udvidelser i antallet af intro- og hoveduddannelsesstillinger

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-281-18

9. Prognose for lægedækningen i Region Midtjylland

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Strategisk Styring og Analyse har udarbejdet et bud på en prognose for lægedækningen i Region Midtjylland fra 2019-2040.

 

Prognosen bygger på data i forhold til, hvor mange HU-læger i almen medicin, der forventes at blive færdige fra 2019 og frem og i hvilken kommune, de bliver færdige i (fase 3) holdt op mod de praktiserende læger, der forventes at gå på pension i samme periode, også fordelt på kommuneniveau.

 

Jacob Frølund fra Strategisk Styring og Analyse, Lægedækning har lavet prognosen og vil præsentere den for uddannelsesudvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-77-1-18

10. Nyt fra VUS

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

NYT FRA VUS


Funktionstidsbestemmelse (August 2019)
I overenskomsten mellem YL og RLTN (=overenskomst med regionerne) er der en bestemmelse om funktionstid (§4 stk. 4 litra a). Bestemmelsen indebærer, at en læge højest må have været ansat i 2 år på en afdeling, der indgår i den/de ansøgte hoveduddannelsesforløb, når hoveduddannelsen påbegyndes. Denne bestemmelse har ikke været gældende for læger, der var underlagt 6-årsfristen.

 

Med bortfald af 6-års-fristen pr. 1. maj 2019 blev også læger med gennemført KBU samt visse udenlandsk uddannede læger dog også omfattet af funktionstidsbestemmelserne. Disse grupper har ikke haft mulighed for at forberede sig på denne væsentlige ændring.

 

Danske Regioner og Yngre Læger har den 24. juni 2019 derfor indgået aftale om, at der til og med 31. marts 2021 dispenseres fra funktionstidsbestemmelserne for følgende to lægegrupper:

 

  • alle yngre læger, der har gennemført KBU
  • læger, der har opnået autorisation til selvstændigt virke på andet grundlag end KBU efter 1. april 2010

 

Disse to grupper kan frit søge opslåede hoveduddannelsesforløb i specialerne de har gennemført en introduktionsuddannelse i.

 

Funktionstidsbestemmelserne er uændret gældende for alle læger, der har gennemført turnusuddannelse.

 

I kan se aftalen her. https://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/aftale-om-dispensation-fra-maksimal-funktionsperiode-juni-2019.pdf  

 

Besatte og ubesatte uddannelsesforløb (august 2019)

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte hoveduddannelsesforløb for Videreuddannelsesregion Nord, første halvår 2019 (Se bilag: Opslåede og besatte HU-stillinger 1. halvår 2019 VUR Nord). Tallene for 2018 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på www.videreuddannelsen-nord.dk. Den nationale oversigt for opslåede og besatte introduktionsstillinger i 2018 er ligeledes vedlagt (se bilag: Opslåede og besatte introduktionsstillinger i 2018). Tallene kan bl.a. bruges som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende.
 

Sammenhængende uddannelsesforløb (april 2019)

Videreuddannelsesregion Nord har af Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet som et femårigt pilotprojekt, fået dispensation til at tilbyde kommende KBU læger sammenhængende uddannelsesforløb i Kirurgi, Almen medicin og Psykiatri, i Region Nordjylland. De sammenhængende forløb består af KBU og introstilling samt KBU, introstilling og hoveduddannelsesforløb.

I de to seneste runder(2. halvår 2018 og 1. halvår 2019) er der i alt besat 8 sammenhængende uddannelsesforløb i Region Nordjylland fordelt på de tre specialer.

Psykiatri og neurologi har også fået dispensation til at opslå sammenhængende introstilling og hoveduddannelsesforløb, hvor både Region Midtjylland og Region Nordjylland indgår i et eller flere af forløbene. De to specialer har fået besat henholdsvis ét sammenhængende forløb hver i 1. halvår 2019. Fra 1. halvår 2020 har almen medicin i Region Midtjylland fået dispensation til i en femårig periode at opslå op til 4 sammenhængende uddannelsesforløb om året bestående af KBU, Introstilling og hoveduddannelsesforløb. Forløbene vil være forankret i den vestlige del af Region Midtjylland.

  

Nye KBU tal (opdateret oktober 2019)

  • Opdaterede tal omkring KBU-trækning. Udvikling i antal KBU-læger på landsplan fra 2015-2 og frem skulle inden for de kommende år bidrage til at afhjælpe de nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og H-forløb i Nordjylland og Midtjylland.

 

Runde

Nationalt*

VUR Nord**

Region Midtjylland**

Region Nordjylland**

1. halvår 2013

399

125

84

41

2. halvår 2013

385

118

82

36

1. halvår 2014

353

117

77

40

2. halvår 2014

335

109

75

34

1. halvår 2015

437

135

93

42

2. halvår 2015

533

162

111

51

1. halvår 2016

536

169

116

53

2. halvår 2016

641

208

140

68

1. halvår 2017

589

188

127

61

2. halvår 2017

634

208

138

70

1. halvår 2018

618

201

134

67

2. halvår 2018

734

241

163

78

1. halvår 2019

604

203

133

70

2. halvår 2019

639

 218

146

72

1. halvår 2020

613

204

134

61

*Antal tilmeldte til KBU

 

 

 

**Faktisk antal besatte forløb inkl. sammenhængende forløb i Region Nordjylland

 

 

 

MUK 2020

Videreuddannelsesregion Nord arrangerer sammen med Region Midtjylland og Region Nordjylland, Aarhus og Aalborg Universitet, DSMU og Lægeforeningen endnu en gang en dansk fælles medicinsk uddannelseskonference om lægeuddannelsen for alle aktører i den præ- og postgraduate lægeuddannelse.

 

Konferencen afholdes fra den 7. til den 9. juni 2020 i Aarhus. Tilmedlingen åbner via Plan2learn den 1. november 2019.

 

Se vedlagte flyer.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-281-18

11. Eventuelt

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-281-18

12. Deltagere

Sagsfremstilling

Deltog

Søren Prins, PKL

Roar Maagaard, PKL

Christian Pagh, AMU

Kate Klostergaard, AMU

Søren Svenningsen, AMU

Anders Vibæk, AMU

Julie Bæk-Jensen, AMU

Tobias Ottosen, DYNAMU

Maria Ervandian, DYNAMU

Jacob Frølund, Lægedækning, Region Midtjylland

Margit Højbjerg, Region Midtjylland

Kasper Clausen, Region Midtjylland

 

Deltog ikke

Joachim Frølund, PKL

Kirstine Würtz Iversen, DYNAMU

 

Tilbage til toppen