Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter på sine møder spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse.

Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.

Her finder du dagsordener og referater fra udvalgets arbejde

Abonnér

Dagsordner og referater

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Anæstesiologi - uddannelsesudvalg
den 18. januar 2022 kl. 09:00
i Kobberboksen, Hjørring

 


Sagnr.: 1-30-72-239-18

1. Velkommen, valg af dirigent og godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt. Mikka blev valgt som dirigent.


Deltagere: Helle LykkeskovNibro (PKL), Carsten Poulsen (UAO, Randers), Susanne Scheppan (UAO, AUH), Troels Munck Nielsen (UKYL, Hjørring), Ellen Kirkegaard (FYA), Mascha Bluhme Hoe (UKYL, Ålborg), Tutku Karaca (UKYL HEM), Nette Møller Nielsen (UAO, HEM), Toke Ravn (UAO, HEV), Anne Mette (UAO, Horsens), Majbritt Provstgaard (Ukyl, AUH), Christian Olesen (UKYL, AUH), Mikka Borup (UAO, Hjørring), Maria Fournais Langschwager (VUS).


Afbud: Marlene Kanstrup (UAO, Ålborg), Simon Ladehoff (UAO, Ålborg)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-239-18

2. Nyt fra afdelingerne

Beslutning

AUH: Der blev orienteret om, at inspektorbesøg skal planlægges, og at invers feedback planlægges indført – helst inden inspektorbesøget. Susanne og Christian er med til feedback grupperne for at sikre, at det er den kliniske vejlederfunktion, der evalueres og ikke det personlige. Der arbejdes hen imod, at HU-lægerne kun skal have 3 vagter per måned, for at opnå mere dagtid.

Horsens orienterede om: der er blevet ansat en ny ledende overlæge per 1/1. Afdelingen er meget presset pga. mangel på intensivsygeplejersker. Der er lige nu kun 4 intensivpladser, dette tal øges fra 1/2-22. Afdelingen fik en særdeles god inspektorrapport. Der slås en uklassificeret stilling op snarest.

Herning orienterede om: afdelingen flytter 31/1 og flytningen forventes afsluttet 20/3. Yngre læger kommer og flytter patienter op til vinterferien. Der er lige nu 2 introlæger og 1 postintro ansat, der mangler 1 introlæge.

Viborg orienterede om: der er p.t. ingen ledende overlæge – ansættelse er i gang. Godt fyldt med gode uddannelseslæger.

Ålborg orienterede om: Invers feedback er i gang. Fokus på de positive sider af det. Uddannelsespuls hvert halve år – afleveres om et par uger.

FYA orienterede om, at de ønskede at lave en samlet overordnet feedback/opfordringer fra ansættelsesudvalget til ansøgerne.

Hjørring orienterede om: Det går godt – mange læger. Ekstra overlæge og afdelingslæge ansat, mange i-læger.

Randers orienterede om: mange småprojekter. Der skal kigges på vagtstrukturen. Stigende aktivitetsniveau i vagten.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-239-18

3. Nyt fra VUS

Beslutning

Uddannelsesprogrammerne for Randers, Midt og Ålborg er for gamle (fra hhv. 2018, 2018 og 2015), Vest skal forventeligt have ændret en del navne efter flytning, AUH skal have ændret en del navne efter udflytning og omorganisering. VUS sender skabelonen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-239-18

4. Opfølgning på Klinikforum

Beslutning

De udpegede afdelinger ønsker ikke at deltage i prøvehandlingen om uddannelseslæger i akutlægebilen. Susanne har netop fået svar fra SST – vedhæftet referatet. Der lægges op til at uddannelseslæger, der lever op til standarderne kan varetage arbejdet på akutlægebilerne.

Den nye uddannelse vil tage 1-2 år, før den er oppe at køre. Der er stadig risiko for en tilsynssag, hvis uddannelseslægen står alene med en patient, der "kræver" behandling fra en speciallæge.

Der er møde med præhospitalet senere i januar, hvor uddannelsen, fremadrettet planlægning og finansiering skal diskuteres. Uddannelsen er ment som et fundament til at køre lægebil. Status på næste møde. Ved næste møde med de ledende overlæger skal punktet også tages op.  

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-239-18

5. Revision af intro-målbeskrivelsen

Beslutning

Det vil være lettere, hvis de besluttede kompetencer lægges i logbog.
Det planlægges at kompetencekortene lægges ind, når logbog moderniseres sidst på året.


Intro målbeskrivelse.

Side 5 Punkt 2 kan slettes.

Side 5 Punkt 4.1 – skal opdateres ift. den faglige profil.

Punkt 4.2.1. er anæstesi det rigtige valg – skal beholdes.

Punkt 4.2.3. skal opdateres. Kan det skrives mere overordnet uden at nævne antal, hvilket overflødiggør opdatering.

4.2.4 – "centreret om en patient ad gangen" – sjov formulering. Prioritering af opgaver. "Patienttransport" – afhængig af uddannelsessted.

side 9, linje 1. Uddannelsestagende SKAL have vagtfunktion.


4.3.2 Mangler sproglig stringens – kompetencekort og kompetencevejledning og –vurdering. Hvad er en kompetence? Hvordan foregår vurderingen? Kan det skrives i et mere dagligdags sprog, der kan læses af de uddannelsestagende? "Vurderes på flere forskellige måder – se nedenfor". Tilpas sproget efter målgruppen (elaborere – side 10).

Bliver cuscom score brugt?


4.3.3. Kurser – Forskelligt for de tre regioner, der kan ikke opnås enighed blandt VUR. Kurserne er ikke obligatoriske.


4.3.4.

·Komp. 13 og 14 kan lægges ind under kompetence 1.

·Komp. 3 skal opdateres til al relevant apparatur – formuleringen er gammeldags.

·Komp. 5 skal lægges under komp. 24 – i kommunikatorrollen.

·Komp. 4 og 6 slås sammen under komp. 4.

·Komp. 12 skriftlig opgave skal slettes

·Intensivkompetencerne (9, 10 og 11) kan slås sammen til én kompetence pga. 10 hverdages fokuseret ophold. Ellers skal opholdet forlænges.

·Under komp. 20 skal komp. 12 slettes.

·Komp. 22 – er den relevant for introuddannelsen? (god mening i h-uddannelsen)

·Komp. 27 – slette operationsgang. Komp. 27 og 28 slås sammen.

·Komp. 30 og 31 slås sammen.


Hele punkt 5 skal slettes.


Hvordan kan de enkelte kompetencer kobles op på kompetencekortene? Især ifm. omlægning af evaluer.dk og logbog.net. Ønskescenariet: 15 kompetencekort for intro-uddannelsen, hvor de eksisterende kompetencer står under. Kan det synliggøres, hvordan kompetencerne vurderes?


Porteføljen:

Skema side 7 er forvirrende, da tidsangivelserne ikke gælder alle steder. Slettes? Eller ændre overskriften til "forslag til tidsforløb".

Skal der underskrift på mini-CEX?

Cusumscore – er den obligatorisk? Stavefejl score.

Procedurekort

1. Luftvejshåndtering – stavefejl algoritme og herunder.

2. Anæstesiapparat – ikke en eksamen. stavefejl monitoreringsudstyr, ventilationssystem.

9., 10. og 11 skal slås sammen til et og revideres/forkortes. Strukturen om intensiv stuegang er vigtigst.

12. Forhold ved ABCD og ALS gennemgange. Opdateres.

13. Præ-tilsyn tilføjes.

14. Centrale og perifere blokade isf. neuroblokade.


Der skal arbejdes på at indføre UL som selvstændigt kompetencekort. Men ikke det foreslåede kompetencekort.


Skal procedurekortene revideres? Tages op på næste møde.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-239-18

6. Revision af uddannelsesprogrammer

Sagsfremstilling

Uddannelsesprogrammerne for Randers, Midt og Ålborg er for gamle (fra hhv. 2018, 2018 og 2015), Vest skal forventeligt have ændret en del navne efter flytning, AUH - er der ændringer efter alle strukturændringerne?

Beslutning

Der gennemgås oplæg fra VUS.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-239-18

7. Evt. og punkter til næste møde

Beslutning

UL-kurser for alle læger er blevet taget positivt imod.
God pris fra kursusudbyder ved køb af mere end 100 adgange. Kan det tages med til ledende overlæge møde eller i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.


Undervisning af i-lægerne i den aspirationstruede pt. – henvendelse fra DASAIMs anæstesiudvalg. Helle svarer – ligger i mesterlære og lokale e-doks.

Tilbage til toppen