Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter på sine møder spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse.

Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.

Her finder du dagsordener og referater fra udvalgets arbejde:

Abonnér

Dagsordner og referater

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Klinisk Onkologi - uddannelsesudvalg
den 16. januar 2023 kl. 09:00
i OPA 15, 8200 Aarhus N

 


Sagnr.: 1-30-72-265-18

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-265-18

2. Opfølgning på referat fra seneste møde

Sagsfremstilling

Referatet er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-265-18

3. Nyt fra afdelingerne

Sagsfremstilling

Hver afdeling orienterer om uddannelsesmæssige problemstillinger og nye uddannelsestiltag fra afdelingen.

Beslutning

Aarhus:


Afdelingen står lidt i et vadested, mens man venter på ansættelse af ny UAO. Der er tre UKYL'er, heraf en speciallæge i en kortere periode. Når der kommer ny UAO skal organiseringen gentænkes med en slags mellemlag. Det er svært at have føling med de teams, hvor der ikke er en UAO. Håber at kunne ansætte Christian (afdelingslæge og UKYL) som konsulent i en periode til at færdiggøre Emento app som introduktionsværktøj til nye læger. Afdelingen har fokus på vejledning og det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, og derudover at sætte kompetencevurdering i system, for bl.a. at fange uhensigtsmæssige uddannelsesforløb tidligere. Man har snakket om en workshop-dag i forhold til den nye målbeskrivelse. Der er fokus på emner fra 3-timersmøde. Der er gode overgange, når der kommer nye UKYL'er. Man mangler tid til at sidde med i ambulatoriet, når man er vejleder. Det er svært med tiden til vejledersamtaler, når man har fuldt ambulatorium.

Der er en del ansøgere til I-stillinger, og der kommer langsomt flere HU-læger. De yngre læger arbejder på at arrangere møder, hvor speciallæger kommer og fortæller om deres karrierevej som udløber af 3-timersmøde.


Aalborg:


Afdelingen er aktuelt godt bemandet på yngre læge siden, og vagtlagene fungerer, som de skal. Den nye målbeskrivelse fylder det hele, bl.a. arbejdet med at implementere og aktivere de nye kompetencemål. Der har været vejledermøde, hvor alle teams fik lektier for og skulle overveje, bl.a. hvordan yngre læger kom med til MDT. Der er planlagt opfølgning på et morgenmøde. Kompetencekortene bliver delt ud på de yngre læger, som derefter skal fremlægge dem i forhold til, hvordan de fungerer. Afdelingen har også egne kompetencekort, som de har tænkt sig at beholde. Ved PKL-besøg erfarede Maria, at de yngre læger var meget glade for afdelingen. Trine tænker, det hænger sammen med, at de er en mindre afdeling med regelmæssig opfølgning. De yngre læger er meget ansvarlige og tager ansvar for egen læring.


Aalborg har fået sit inspektorbesøg udsat, da der skal ansættes ny UAO.


Gødstrup:


Der har været en masse medicinstuderende og KBU-læger. Afdelingen er god til at få systemer til at organisere supervision af de yngre læger og medicinstuderende. De har brugt tid på at sikre, at der altid er en at spørge. Speciallægerne er gode til at inddrage de helt unge læger. Afdelingen arbejder også med Emento app'en. I en lang periode har der ikke været HU-læger. Den nye målbeskrivelse fylder derfor ikke så meget endnu. Man har rekrutteret lægevikarer fra de medicinstuderende. I øjeblikket er der en i-læge.


Medicinsk afd., Randers:


Afdelingen har ingen HU-læger i onkologi og har ikke haft det i et stykke tid. De skal have inspektorbesøg i april måned, der er meget arbejde i det men det er også en spændende proces.


FYO:


Man sender spørgeskema til alle I-læger, der stopper, for at høre, hvorfor eller hvorfor ikke, de har søgt HU-stilling. Resultatet skal præsenteres for DSKO. Der er ca. 60, der har svaret. Fyraftensmøder har ikke den store tilslutning, webinar fungerer bedre. Der har været afholdt internat, hvor der var stor opbakning.Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-265-18

4. Nyt fra PKL

Sagsfremstilling

Maria orienterer.

Beslutning

Maria fortalte om den nye målbeskrivelse og opfordrede til at deltage i MUK2023.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-209-22

5. Forskningstræning

Sagsfremstilling

Der ønskes en status over hvilke forskningstræningsprojekter, der aktuelt er i gang i specialet.


Hver afdeling orienterer om de igangværende projekter, som hoveduddannelseslægerne på deres afdeling arbejder med. Orienteringen er tænkt både som en inspiration og en reminder i forhold til hoveduddannelseslæger, der endnu ikke er kommet i gang.


Beslutning

Maria orienterede.


Aalborg har 4 projekter i gang.


Aarhus har ingen lige aktuelt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-209-22

6. Uddannelseslæge.dk

Sagsfremstilling

BertiL Selde Krogh fra Videreuddannelsessekretariatet kommer og fortæller om uddannelseslaege.dk.

Beslutning

Der var mange spørgsmål og Bertil svarede efter bedste evne. Det blev aftalt i forhold til den nye målbeskrivelse, at lave en oversættelse af kompetencer, så kan sekretariatet være behjælpelige med at flytte målbeskrivelse og godkende efter den nye.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-77-504-22

7. Nyt fra VUS

Sagsfremstilling

NYT FRA VUS


Vejledningsappen har ændret navn til Godvejledning.dk

Mange uddannelseslæger og vejledere har haft glæde af appen "Vejledning", hvor vigtige dokumenter og links med betydning for den postgraduate videreuddannelse er samlet. Denne app erstattes nu af hjemmesiden godvejledning.dk. Første gang du går ind på hjemmesiden på din mobil, får du mulighed for at tilføje til din hjemmeskærm – hvorefter den fungerer fuldstændig som en app.

Hjemmesiden er opbygget som den gamle app, og du kan her finde oplysninger om samtaler, dokumenter, undervisning, kompetencevurdering og karrierevejledning af betydning for KBU, intro- eller hoveduddannelse.


Der er vedhæftet en one pager, der kan udskrives eller videregives til vejledere og uddannelseslæger.


Midler til sprogundervisning til udenlandsk uddannede læger

I Region Midtjylland er det muligt at søge om 10.000 kr. til medfinansiering af et sprogforløb for uddannelseslæger. Afdelingen skal selv betale det resterende beløb. Det er en betingelse, at de kommunale sprogtilbud er opbrugt og at enhedens uddannelseskoordinerende overlæge har godkendt forløbet. Afdelingen vælger selv udbyder. Ved interesse for ordningen kan man kontakte Maja Bertz eller Kasper Hedegaard Clausen i VUS og høre nærmere.


Der findes ikke et lignende tilbud med centrale midler i Region Nordjylland, men der er muligheder for medfinansiering til lignende forløb på de enkelte enheder.


Baggrundsnotat

Region Midtjylland har udarbejdet notatet "Baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst". Notatet er opdateret september 2022 og er gældende for Region Midtjylland (se følgende to bilag: "Baggrundsnotat - 2022" og "Bilag til baggrundsnotat - 2022").


Besatte og ubesatte hoveduddannelsesforløb

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte hoveduddannelsesforløb for Videreuddannelsesregion Nord for andet halvår 2022 og hele 2022 inkl. fleksforløb (Se bilag: Indberetning H-stillinger 2. halvår 2022 + 2022 samlet VUR Nord). Tallene for 2022 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på www.videreuddannelsen-nord.dk. Tallene kan bl.a. bruges som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende.

Opslåede og besatte introduktionsstillinger

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om opslåede og besatte introduktionsstillinger for Videreuddannelsesregion Nord for 2022 (Se bilag: Indberetning af introduktionsstillinger 2022). Tallene for 2022 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på www.videreuddannelsen-nord.dk.

Fleksibilitet i antal i-stillinger

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger (se bilag: Administrationsnotat fleksibilitet i antal i-stillinger). Notatet beskriver mulighederne for, hvorvidt afdelinger kan få flere introduktionsstillinger end det maksimum de er angivet til i den lægefaglige indstilling.


På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2022, er der lavet opdaterede pejlemærker for, hvornår en afdeling kan søge om i-stillinger der overskrider afdelingens maksimumsdimensionering (se bilag: Specialer fordelt efter søgning til hoveduddannelsesforløb 2022). Der er sket følgende ændringer:


Ændringer i pejlemærker

Specialer

Fra pejlemærke 2 (lav søgning) til pejlemærke 3 (middel søgning)

Kl. Genetik

Fra pejlemærke 2 (lav søgning) til pejlemærke 3 (middel søgning)

Oftalmologi

Fra pejlemærke 3 (middel søgning) til pejlemærke 2 (lav søgning)

Kl. Mikrobiologi


MUK 2023 I Videreuddannelsesregion Nord er vi igen gået i gang med at arrangere den store danske fælles medicinske uddannelseskonference om lægeuddannelsen (MUK2023) for alle aktører i den præ- og postgraduate lægeuddannelse. MUK2023 afholdes d. 24.-26. september 2023 i Aarhus.

Tilmelding åbner den 1. februar 2023 via www.rm.plan2learn.dk, hvor man skal søge på "MUK2023"

Formålet med MUK2023 er at inspirere til videreudvikling og nytænkning af den lægelige uddannelse fra studie over videreuddannelse til efteruddannelse.

Konferencens overordnede tema er: ”Hvordan skaber vi lægers uddannelse i fremtiden - sammen?”. Invitation til MUK2023 er vedhæftet som bilag.
Beslutning

Maja orienterede.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-209-22

8. Kompetencevurdering

Sagsfremstilling

Berit Skjødeberg Toftegaard, UKO i Horsens, kommer og holder workshop om kompetencevurdering. De vedhæftede artikler bedes læst inden mødet. Øvrigt materiale udleveres på dagen i print.

Beslutning

Berit holdte et oplæg og herefter var der workshop med SWOT analyse og fremlæggelse for de øvrige grupper i tilknytning hertil. Berits slides er vedhæftet referatet sammen med eksempler på kompetencevurderingsmetoder.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-265-18

9. Næste møde

Sagsfremstilling

Dato for næste møde, punkter på næste møde, tema og emner.

Beslutning

Næste møde blev aftalt til den 22. januar 2024 kl. 9-15. Maria har en ide til et tema.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-265-18

10. Eventuelt

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-265-18

11. Deltagere

Sagsfremstilling

Tilstede:


Maria Kandi, PKL (formand)

Signe Christensen, UKYL Aalborg UH

Trine Lignell Guldberg, UAO, Aalborg UH

Lone Duval, UAO Gødstrup

Nicolaj Andreassen, UAO AUH

Jens Bak, UAO medicinsk afd. Randers

Peter Bank Pedersen, UKYL AUH

Kristine Wiborg Høgsbjerg, FYO


Maja Bertz, videreuddannelsessekretariatet (referent)


Afbud:


Anna Zaremba, UAO gastromed., Aalborg UH

Nina Voldby, UAO lungesygdomme AUH

Kasper Røikjær Jensen, UAO hæmatologi, Aalborg UH

Lars Skov Dalgaard, UAO medicinsk Gødstrup
Tilbage til toppen