Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter på sine møder spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse.

Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.

Her finder du dagsordener og referater fra udvalgets arbejde:

Abonnér

Dagsordner og referater

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Pædiatri - uddannelsesudvalg
den 8. september 2023 kl. 09:00
i Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 165, Indgang J, mødelokale J110

 


Sagnr.: 1-30-72-228-22

1. Kl. 9:00 - 9:15 Velkomst og godkendelse af dagsordenen v/Rikke Kaae

Det indstilles,

at dagsordenen godkendes

Sagsfremstilling

Der bydes velkommen ved Rikke Kaae, der startede som post graduat klinisk lektor (PKL) i pædiatri pr. 1. juni 2023.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-228-22

2. Kl. 9:15 - 9:45 Faktorer i den kliniske hverdag der øger sandsynligheden for at læring opstår?

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Oplæg ved Rikke Kaae om dagens tema: LÆRING - Hvor er vi? - Hvor skal vi hen?


Fokus på hvilke faktorer i vores kliniske hverdag der øger sandsynligheden for at læring opstår – samt hvilke faktorer der hindrer at effektive og gode uddannelsesmiljøer skabes.


Inspirationsoplæg, med udgangspunkt i den nyeste evidens indenfor medicinsk uddannelse, med henblik på fælles fremtidige visioner for hoveduddannelsen i pædiatri, Videreuddannelsesregion Nord.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-228-22

3. Kl. 9:45 – 10.30 Interaktiv status på uddannelsesmiljøet i Videreuddannelsesregion Nord

Det indstilles,

at det nuværende uddannelsesmiljø på afdelingerne drøftes

Sagsfremstilling

Der arbejdes med temaet (LÆRING - Hvor er vi? - Hvor skal vi hen?) ud fra følgende punkter:

  • Uddannelsesinitiativer på afdelingerne
  • Rekruttering (fleksibilitet; deltid, forskning, orlov – fordele og ulemper herved)
  • Kvalitet og kvantitet (herunder uddannelseslægernes evalueringer, fordeling af forsknings orlov pr. matrikel)
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-228-22

4. Kl. 10:30 – 10:45 Pause m. kaffe

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-228-22

5. Kl. 10:45 – 12.00 Fokuseret refleksion i grupper

Det indstilles,

at deltagerne reflektere over dagens tema

Sagsfremstilling

Følgende emner drøftes i grupper:

  • Selvreguleret læring
  • Forskning i kombination med hoveduddannelse
  • Facilitering af læringsmiljøet (fremtidige indsatser til optimering af uddannelsesmiljøet)
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-228-22

6. Kl. 12:00 – 12:30 Frokost

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-228-22

7. Kl. 12:30 – 13:30 Med afsæt i formiddagens program, Hvor skal vi hen?

Det indstilles,

at deltagerne bidrager med løsningsforslag til at skabe optimal og effektiv læring
at LFI for hoveduddannelsen i pædiatri drøftes

Sagsfremstilling

Følgende punkter drøftes i plenum:

  • Løsningsforslag og planer for indsatser (på baggrund af konklusioner tages der beslutning om konkrete handlingsplaner)
  • Diskussion vedrørende revidering af LFI for hoveduddannelsen i pædiatri


Den nuværende lægefaglige indstilling (LFI) for hoveduddannelse i pædiatri er godkendt d. 09.07.2019 og er vedhæftet som bilag. LFI'en skal gennemses hvert 3. år i forhold til kvalitetssikring. LFI'en skal derfor gennemses og eventuelt revideres.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-228-22

8. Kl. 13:30 - 14:00 Pause med rundvisning på Børn og Unge afdelingen

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-228-22

9. Kl. 14:00 - 15:00 Ordinært møde

Sagsfremstilling

Dagsorden for det ordinære møde


10. Opfølgning på referat fra seneste møde

11. Inspektorrapport fra Børn og Ungeafdelingen, Aalborg Universitetshospital

12. Inspektorrapport fra Børn og Ungeafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup

13. Ny lægefaglig indstilling for forskningstræning, pædiatri

14. Status på uddannelsesprogrammer

15. Genopslag af hoveduddannelsesforløb i pædiatri

16. I-kurser

17. Nyt fra VUS

18. Næste møde

19. Eventuelt

20. Deltagere

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-228-22

10. Opfølgning på referat fra seneste møde

Det indstilles,

at udvalget følger op på relevante punkter fra referatet

Sagsfremstilling

Sidste møde i uddannelsesudvalget blev holdt d. 28.11.22.

Referat er vedhæftet som bilag.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-228-22

11. Inspektorrapport fra Børn og Ungeafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Præsentation ved Ann-Margrethe Rønholt Christensen, Aalborg Universitetshospital.


Der er udarbejdet en inspektorrapport på baggrund af et rutinebesøg d. 3. februar 2023 på Børne- og ungeafdelingen, Aalborg Universitetshospital.


Vedhæftet er inspektorrapporten og kommentarer fra Sundhedsstyrelsens inspektorer.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-228-22

12. Inspektorrapport fra Børn og Ungeafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Præsentation ved Lisbeth M. T. Jensen, Regionshospitalet Gødstrup.


Der er udarbejdet en inspektorrapport på baggrund af et rutinebesøg d. 12. april 2023 på Børneafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup.


Vedhæftet er inspektorrapporten og kommentarer fra Sundhedsstyrelsens inspektorer.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-228-22

13. Ny lægefaglig indstilling for forskningstræning

Det indstilles,

at ændringerne i LFI'en drøftes og godkendes

Sagsfremstilling

På sidste uddannelsesudvalgsmøde d. 28.11.2022 blev den lægefaglige indstilling for forskningstræning i pædiatri drøftet i plenum. Det blev drøftet hvorvidt ambitionsniveauet er sat for højt i forhold til den tid, der er afsat til forskningsmodulerne.

Det videre arbejde med LFI'en nåede ikke at blive afsluttet inden Thomas Balslev fratrådte sin stilling som PKL i pædiatri. Rikke Kaae har derfor lavet en ny gennemgang af LFI'en for forskningstræning i pædiatri. Det tidligere og det nye udkast af LFI'en er vedhæftet som bilag.


Procedure vedrørende ny LFI

Den lægefaglige indstilling udfærdiges af specialets PKL og skal være i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen (VEJ nr. 9164 af 02/04/2014) samt Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord. Dokumentet bør udsendes til og drøftes med det specialespecifikke uddannelsesudvalg i forbindelse med udarbejdelse af ny LFI. Den lægefaglige indstilling indsendes til Videreuddannelsessekretariatet med henblik på godkendelse i Styregruppen for forskningstræning i Videreuddannelsesregion Nord på vegne af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-228-22

14. Status på uddannelsesprogrammer

Sagsfremstilling

Status på uddannelsesprogrammer

Der skal være godkendte uddannelsesprogrammer for alle opslåede uddannelsesforløb. Alle uddannelsesprogrammer skal godkendes af Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer (UGUP) og skal revideres ved behov (fx ved omstrukturering, sammenlægninger o. lign.), og som minimum hvert 3. år.

Der er vedhæftet et bilag med en oversigt over hvilke uddannelsesprogrammer i pædiatri, der er opdateret, udløber i år eller allerede er udløbet. Dem der er markeret med rød skal revideres i år.


Tidsplan for videre proces

Såfremt der skal opdateres et eller flere af uddannelsesprogrammerne i specialet, opfordrer Videreuddannelsessekretariatet (VUS) til, at uddannelsesudvalget opstarter proces for udarbejdelse/revidering af uddannelsesprogrammer, fastsætter deadlines og aftaler, hvorvidt de har behov for skrivemøder, hvor de kan få rådgivning fra VUS.


PKL og UAO'er er velkommen til at kontakte VUS ved behov for sparring ift. udfærdigelse af uddannelsesprogrammerne.

Link til skabelon for uddannelsesprogrammer
https://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesprogrammer/

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-228-22

15. Genopslag af hoveduddannelsesforløb i pædiatri

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der er ekstraordinært lavet genopslag af følgende 3 hoveduddannelsesforløb i pædiatri i Videreuddannelsesregion Nord:


Forløb 1: Aarhus – Randers

Forløb 2: Viborg – Aalborg

Forløb 3: Aalborg – Hjørring


Genopslagene laves udenfor de ordinære ansættelsesrunder med godkendelse fra Sekretariatschef Mads Skipper.

Der er ansøgningsfrist d. 5. september og ansættelsessamtalerne holdes fredag d. 22. september 2023 i Aarhus.

Forløbene har ansættelsesstart pr. 1. november 2023.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-228-22

16. I-kurser

Det indstilles,

at det besluttes hvornår der afvikles i-kurser i 2024 på de enkelte hospitaler

Sagsfremstilling

Mette Mølsted Sørensen, der er i-kursus koordinator, har lavet et forslag til nye datoer for i-kurserne i 2024.

Kurserne for de enkelte afdelinger er placeret i samme måned, som dette års kurser.

Hvis datoerne ikke passe ind i forhold til anden aktivitet for I-læger på de enkelte afdelinger eller andet, bedes afdelingerne melde ind med forslag om anden dato.


Udkast til oversigt over i-kurser i 2024:


1. kursusdag: Gødstrup; torsdag d. 21. marts 2024

2. kursusdag; AUH; torsdag d. 25. april 2024

3. kursusdag; Hjørring; torsdag d. 6. juni 2024

4. kursusdag; Viborg; torsdag d. 19. september 2024

5. kursusdag; Aalborg; tirsdag d. 24. oktober 2024

6. kursusdag; Randers; torsdag d. 21. november 2024

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-228-22

17. Nyt fra VUS

Sagsfremstilling

Præsentation ved Anne Krog Skovbo, Videreuddannelsessekretariatet Nord.


Specialevalgsdag 2023

I samarbejde med Videreuddannelsesregion Nord afholder Region Nordjylland i år specialevalgsdag for medicinstuderende og yngre læger. Specialevalgsdagen afholdes torsdag den 5. oktober 2023 kl. 15.15 – 18.30 på Aalborg Universitetshospital. I må allerede nu meget gerne sætte kryds i kalenderen.
PKL'er og UKO'er vil i den nærmeste fremtid modtage link til tilmelding samt program for dagen.
Hvis der er spørgsmål, kan I kontakte Maria Jul i Region Nordjylland (maria.jul@rn.dk)

Opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord for 1. halvår 2023 inkl. fleksforløb (Se bilag: Opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger - 1. halvår 2023). Tallene for 1. halvår 2023 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på www.videreuddannelsen-nord.dk. Tallene kan bl.a. bruges som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende.


Dimensioneringsplan 2024-2025

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny dimensioneringsplan for 2024-2025 (vedhæftet som bilag). Antallet af hoveduddannelsesforløb øges på landsplan fra 1.090 forløb (2023) til 1.140 forløb i 2024-2025. Øgningen sker inden for 13 specialer, hvoraf der dog ikke sker øgning af dimensioneringen i gynækologi og obstetrik, klinisk genetik og intern medicin: geriatri i Videreuddannelsesregion. Derudover øges ratioen for introduktionsforløb for fem specialer. Uddannelsesudvalgene i specialer med ændret dimensionering arbejder på opdatering af de lægefaglige indstillinger.


Der er ikke sket ændringer i antallet af hoveduddannelsesforløb i pædiatri, hvor dimensioneringen stadig ser ud som nedenstående i 2024-2025:


Danmark

VUR Øst

VUR Syd

VUR Nord

28

13

6

9


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-228-22

18. Næste møde

Det indstilles,

at det vedtages hvornår næste møde i uddannelsesudvalget skal holdes

Sagsfremstilling

Dato for næste møde fastsættes og eventuelle punkter, tema og emner drøftes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-228-22

19. Eventuelt

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-228-22

20. Deltagere

Sagsfremstilling

Tilmeldinger:

Rikke Kaae, PKL, Aarhus

Marie-Louise Elkjær Andersen, Overlæge/vikar for UAO, Viborg

Cathrine Carlsen Bach, UKYL, Viborg

Sara Yde Steffensen, UKYL, Viborg

Ann-Margrethe Christensen, UAO, Aalborg

Pawel Marcinski, UAO, Hjørring

Caroline Majgaard, UKYL, Hjørring

Anne Kirkeby Hansen, UAO, Aarhus

Sabine Frølich Maarbjerg, UKYL, Aarhus

Lisbeth M. T. Jensen, UAO, Gødstrup

Zebina Julie Marcher Heide Jensen , UKYL, Gødstrup

Nadja Lindberg Bonne, HU-læge fra Speciale selskabet, Gødstrup

Anne Krog Skovbo, VUS


Afbud:

Pernille Kure, UAO, Viborg

Christian Høst, UAO, Aarhus

Jette Hoffmann-Petersen, UAO, Randers

Jesper Thaarup, UAO, Aalborg

Astrid Bruun Rasmussen, UKYL, Aalborg (måske noget af dagen)

Line Futtrup, UKYL, Aalborg

Anne Marie Møller, UKYL, Hjørring

Vibeke Lücking, UKYL, Gødstrup

Mette Mølsted Sørensen, ansvarlig for intro-kurser

Tilbage til toppen