Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Her finder du dagsordener og referater for møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Når du klikker på en af mødedatoerne i venstre side, kan du se dagsorden, referat og bilag for det pågældende møde.

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer
Dagsordener og referater fra møder i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer offentliggøres ikke.
Hvilke uddannelsesprogrammer, der er blevet godkendt af udvalget fremgår af dagordnen til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
den 10. december 2015 kl. 14:00
i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N, Konferencerum Stuen


Pkt. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden
2 Godkendelse af referat
3 Temadrøftelse: Faculty development - Udvikling af de uddannelsesgivende
4 Pause (15 min.)
5 Lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen i almen medicin i Region Nordjylland
6 Lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen i almen medicin i Region Midtjylland.
7 Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsen i karkirurgi
8 Lægefaglig indstilling for hoveduddannelse i neurokirurgi
9 Lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelse i klinisk mikrobiologi
10 Lægefaglig indstilling for forskningstræning i gynækologi og obstetrik
11 Godkendelse af kommissorium for nyt udvalg - Udvalg for Udvikling af Uddannelsesgivende (UUU)
12 Opfølgning på uddannelsessituationen indenfor Radiologi
13 Drøftelse af inspektorrapport fra et opfølgende besøg den 26. marts 2015 på Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.
14 Opfølgning på inspektorbesøg på Urologisk Afdeling, HE Midt
15 Uddannelsesforholdene på Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
16 Orientering om inspektorrapporter
17 Orientering om notat vedrørede principper for fordeling af uddannelsessøgende læger til tutorpraksis i almen praksis
18 Orientering om konsekvenser af spareplanerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland
19 Orientering om KBU på Sygehus Vendsyssel
20 Orientering om vejledning om evaluering af uddannelsesstedet
21 Orientering om reviderede skabeloner til forskningstræningen
22 Revideret funktionsbeskrivelse for specialespecifikke postgraduate kliniske lektorer
23 Orientering om behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP
24 Indstilling af nyt medlem i Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer (UGUP)
25 Orientering omkring referencer ifm. besættelse af hoveduddannelsesforløb
26 Orientering vedr. opslag og besættelse af særligt pilotforløb i IM: lungesygdomme og Fagområdeuddannelsen i Akutmedicin
27 Orientering om opgørelse over 5-årsfristen i videreuddannelsesregion Nord
28 Orientering om indberetning af I og H-stillinger 2015
29 Orientering om midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum
30 Orientering om fratrædelser og forskningsorlov under hoveduddannelse i Videreuddannelsesregion Nord
31 Eventuelt
32 Deltagere
Sagnr.: 1-01-72-3-15

1. Godkendelse af dagsorden

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender dagsordenen.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-3-15

2. Godkendelse af referat

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender referatet.

Sagsfremstilling

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

 

Til orientering er Flemming Knudsens oplæg fra sidste rådsmøde lagt på Videreuddannelsesregion Nords hjemmeside, under referatet for rådsmødet d. 17. september 2015.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-3-15

3. Temadrøftelse: Faculty development - Udvikling af de uddannelsesgivende

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse nr. 1706 af 20. december 2006 har Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse til opgave at sikre:

 

 • Høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse
 • Anvendelse af relevante pædagogiske metoder og medvirke til udvikling af nye pædagogiske metoder
 • En pædagogisk-udviklende funktion til udvikling af undervisnings- og indlæringsmetoder i den kliniske basisuddannelse og i speciallægeuddannelsen
 • Kursus m.m. for vejledere, praksistutorer, uddannelsesansvarlige overlæger m.fl.

 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har således et ansvar for udvikling af de uddannelsesgivende (faculty development). Temadrøftelsen indeholder en status på området, og en drøftelse af mulige fremtidige tiltag på området - herunder forslag om at nedsætte et nyt udvalg "Udvalg for Udvikling af Uddannelsesgivende".

 

Følgende tre oplæg er programsat, hver med en varighed på mellem 15 og 20 minutter, inklusiv spørgsmål:

 

1. Faculty Development i Videreuddannelsesregion Nord (Bente Malling)

 

2. Faculty Developement på hospitaler (Susanne Nøhr)

 

3. Faculty Development i almen praksis og speciallægepraksis (Søren Prins)

 

Herefter lægges der op til drøftelse af Videreuddannelsesregion Nords forpligtelse og opgaveløsning – og hvor vil vi gerne bevæge os hen?

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-3-15

4. Pause (15 min.)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-149-11

5. Lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen i almen medicin i Region Nordjylland

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter og godkender antallet af stillinger der skal opslås hvert år i Region Nordjylland og dermed godkender den lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen i almen medicin i Region Nordjylland.

Sagsfremstilling

Der er behov for en lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen i almen medicin, da der ikke tidligere har været en lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen i specialet.

 

Denne lægefaglige indstilling afspejler den nuværende praksis for antallet af årlige opslag af introduktionsstillinger i Region Nordjylland samt principperne for, hvorledes stillingerne tildeles til almen praksis i Nordjylland. Disse principper har været anvendt over en længere årrække.

Der opslås årligt 45 introduktionsstillinger i Region Nordjylland. 

 

Ifølge Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan skal der i Videreuddannelsesregion Nord opslås minimum 111,8 og maksimum 172 introduktionsstillinger årligt. Fordelingen mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland følger den vanlige fordelingsnøgle med 1/3 til Region Nordjylland og 2/3 til Region Midtjylland. Region Nordjylland skal således opslå minimum 37,3 og maksimum 57,3 introduktionsstillinger årligt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-39-14

6. Lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen i almen medicin i Region Midtjylland.

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter og godkender antallet af stillinger der skal opslås hvert år i Region Midtjylland og den nuværende fordelingen på distrikter, og dermed godkender den lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen i almen medicin.

Sagsfremstilling

Der er behov for en lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen i almen medicin, da der ikke tidligere har været en lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen i specialet.

 

Denne lægefaglige indstilling afspejler den nuværende praksis for antallet af årlige opslag af introduktionsstillinger i Region Midtjylland, samt hvordan stillingerne er fordelt geografisk. Denne fordeling af stillinger har været anvendt over en længere årrække.

 

Fordelingen af introduktionsstillinger foregår som beskrevet i notatet Principper for fordeling af uddannelsessøgende læger til tutorpraksis i almen praksis. Notatet er på dagens dagsorden under dagsordenspunkt 17.

 

Nedenstående tabel viser den geografiske inddeling af regionens opslåede stillinger. Regionen er opdelt i de tre følgende distrikter: Distrikt Øst (Randers, Favrskov, Norddjurs, Aarhus, Syddjurs, Odder, Skanderborg, Hedensted og Horsens kommune), Distrikt Midt (Skive, Viborg og Silkeborg kommune) og Distrikt Vest (Holstebro, Lemvig, Struer, Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommune).

 

 

Ansættelsesdistrikt

Antal introduktions-stillinger

Vest

20

Midt

24

Øst

36

I alt

80

 

Ifølge Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan skal der i Videreuddannelsesregion Nord opslås minimum 111,8 og maksimum 172 introduktionsstillinger årligt. Fordelingen mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland følger den vanlige fordelingsnøgle med 1/3 til Region Nordjylland og 2/3 til Region Midtjylland. Region Midtjylland skal således opslå minimum 74,5 og maksimum 114,7 introduktionsstillinger årligt.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-104-15

7. Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsen i karkirurgi

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter og godkender den lægefaglige indstilling samt tillæg.

 

Sagsfremstilling

Indstillingen er udarbejdet af postgraduat klinisk lektor Jes Sandermann i et samarbejde mellem de tre uddannelsesgivende afdelinger (Aalborg, Aarhus og Viborg).

 

Indstillingen rummer en lægefaglig indstilling for hoveduddannelsen i karkirurgi i en opdateret skabelon, hvor der ikke er ændret på fordelingen af uddannelsesstillinger, årsværk og sammensætning af hoveduddannelsesforløb. Derudover indstilles det, at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkender et tillæg til den lægefaglige indstilling, så det bliver muligt at opslå ét hoveduddannelsesforløb med en ny forløbssammensætning. Baggrunden for dette tillæg er hensynet til optimal anvendelse af uddannelseskapaciteten på afdelingerne i Aalborg og Viborg, se også PKL's indstilling. Det er planen, at denne forløbssammensætning kun skal anvendes ved dette ene opslag.

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-149-15

8. Lægefaglig indstilling for hoveduddannelse i neurokirurgi

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender ny lægefaglig indstilling for hoveduddannelse i neurokirurgi.

Sagsfremstilling

Der er behov for en ny lægefaglig indstilling for hoveduddannelsen i neurokirurgi, idet der er sket en reduktion i antal hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord, fra 2 til 1 hoveduddannelsesforløb i forbindelse med dimensioneringsplanen for 2013-2017.

 

I forlængelse af den nye dimensioneringsplan blev der den 1. oktober 2012 afholdt et møde mellem de uddannelsesgivende afdelinger indenfor specialet, samt repræsentanter fra Videreuddannelsessekretariaterne i Nord og Syd. På dette møde blev det besluttet hvilke forløb der skulle fortsættes med under den nye dimensionering, samt hvordan forløbene skulle slås op. I den forbindelse blev der ikke udarbejdet en ny lægefaglig indstilling for hoveduddannelsen i neurokirurgi i Videreuddannelsesregion Nord, hvilket der her rettes op på. Stillingsfordelingen er udregnet ud fra den kadence for opslag af hoveduddannelsesforløb der blev besluttet på førnævnte møde.

  

Den lægefaglige indstilling er udarbejdet af de uddannelsesansvarlige overlæger i specialet, Helga Gulisano og Tina Obbekjær, idet der pt. ikke er nogen PKL i specialet. Indstillingen har været til høring hos de involverede hospitaler, og der har ikke været indsigelser.  

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-8-15

9. Lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelse i klinisk mikrobiologi

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender ny lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelse i klinisk mikrobiologi.

Sagsfremstilling

Som følge af spareplan 2015-2019 i Region Midtjylland skal de to nuværende klinisk mikrobiologiske afdelinger i regionen fusioneres til en afdeling, beliggende på Aarhus Universitetshospital. Dermed nedlægges afdelingen der er delt mellem hospitalsenhederne Midt og Vest. Som følge deraf skal introduktionsstillingerne forbundet med afdelingen Midt-Vest fordeles på de to tilbageværende klinisk mikrobiologiske afdelinger i Aalborg og Aarhus, hvilket denne indstilling sørger for.

 

Den lægefaglige indstilling er udarbejdet af PKL i specialet, Helga Schumacher, i samråd med uddannelsesudvalget. Indstillingen har været til høring hos de involverede hospitaler, og der har ikke været indsigelser.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-147-15

10. Lægefaglig indstilling for forskningstræning i gynækologi og obstetrik

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager den reviderede lægefaglige indstilling for gynækologi og obstetrik til efterretning.

Sagsfremstilling

Styregruppen for forskningstræning har godkendt en revideret lægefaglig indstilling for forskningstræning i gynækologi og obstetrik.

 

Den lægefaglige indstilling er revideret, da specialet ønsker at gøre hele den teoretiske del af forskningstræningen specialespecifik og således ikke længere benytte de fælles forskningstræningskurser, der udbydes af universiteterne.

 

Det bemærkes, at indstillingen er udarbejdet i den gamle skabelon, idet den reviderede skabelon ikke var udarbejdet på tidspunktet for udarbejdelsen.

 

Bilag: Lægefaglig indstilling for forskningstræning i gynækologi og obstetrik

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-3-15

11. Godkendelse af kommissorium for nyt udvalg - Udvalg for Udvikling af Uddannelsesgivende (UUU)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter og godkender kommissoriet for Udvalget for Udvikling af Uddannelsesgivende.

Sagsfremstilling

 

Det Regionale Råd For Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord (DRRLV) har jf. bekendtgørelse om de regionale råd for lægers videreuddannelse §§8-9 ansvar for udvikling af uddannelsesgivende i Videreuddannelsesregion Nord (Faculty Development).

 

Opgaven håndteres for nuværende bl.a. ved en række kompetenceudviklingstilbud for de uddannelsesgivende i regi af DRRLV og af Den Postgraduate pædagogiske Udviklende funktion. De eksisterende tilbud for de uddannelsesgivende fungerer i udgangspunktet rigtig fint og har et godt fagligt indhold.

Med henblik på en styrket og mere struktureret indsats på området foreslår Lektor Bente Malling og Sekretariatschef Berit Bjerre Handberg, at der oprettes et nyt udvalg for udvikling af uddannelsesgivende under DRRLV jf. vedhæftet udkast til Kommissorium for Udvalget for Udvikling af Uddannelsesgivende (UUU).

 

Udvalget skal fungere som kursusråd for de eksisterende kurser, der udbydes til uddannelsesgivende. Heri ligger sikring af fagligt indhold, opfølgning på kurser, evaluering af kurser og sparring for de involverede parter. For nuværende drejer dette sig om "Kursus for Uddannelsesansvarlige Overlæger" og "Vejlederkursus for Speciallæger". På sigt kunne et samarbejde med "Tutorlæge kurserne for almen praksis" vise sig relevant. Herudover skal udvalget have en udviklende funktion, hvor de blandt andet afsøger muligheder for og tager initiativ til udvikling af nye tilbud.

 

Helt konkret vil udvalget, blandt andet, kunne styrke arbejdet med implementering af kompetencevurderingsmetoder og uddannelsesplanlægning

 

Herudover skal udvalget sikre koordinering og sammenhæng mellem generelle kurser for uddannelseslæger og kompetenceudviklingstilbud til uddannelsesgivende.

  

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-199-15

12. Opfølgning på uddannelsessituationen indenfor Radiologi

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen om status på den lægelige videreuddannelse i radiologi til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

På mødet i DRRLV d. 17. september var inspektorrapporten fra HE Midt på dagsordenen. Desværre var det ikke muligt for afdelingen at deltage ved mødet.

UKO Jens Peter Nielsen berettede, at det nu går bedre på afdelingen.

Det blev besluttet, at rapporten tages til efterretning, og at rådet afventer det opfølgende inspektorbesøg primo 2016.

Det blev desuden besluttet, at en samlet gennemgang af samspillet mellem radiologi og lægelig videreuddannelse generelt, bliver taget op på næste møde i DRRLV den 10. december 2015.

 

Videre proces

Videreuddannelsessekretariatet har udvalgt fem fokuspunkter for gennemgangen af lægelig uddannelse for radiologi:

1.      Opnormeringen af introduktionsforløb i HE Horsens primo 2014

2.      Opstart af I-stillinger på Sygehus Thy-Mors

3.      Inspektorrapport HE Midt

4.      Den nye fælles vagt i Region Midtjylland og dens eventuelle indflydelse på lægelig videreuddannelse

5.      Plan for ansættelse af PKL i specialet (stillingen har været vakant siden december 2014)

 

 

Ad 1. Uddannelsen i HE Horsens

I marts 2013 blev PKL’s lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen afvist, da DRRLV ikke kunne støtte fordelingen af I-stillinger mellem regionshospitalerne.

Den 4. december 2013 indstillede PKL en ny fordeling, hvor Horsens blev øget med en max-i-stilling. Region Midtjylland kom med et forslag til en fordeling, hvor Horsens fik 3 minimumsstillinger og 4 maximumsstillinger.

Regionens forslag blev vedtaget. Der var dog bekymring fra yngre læger i DRRLV, om hvorvidt Horsens kunne løfte opgaven.

 

Der er vedlagt punktet en udtalelse fra HE Horsens´UAO og UKO. Af udtalelsen fremgår det, at hospitalsledelsen samt UKO og UAO gør en omfattende indsats for at holde et højt uddannelsesfagligt niveau. Det fremgår at HE Horsens har styrket I-uddannelsens introduktionsprogram, at uddannelsen har gennemgået en modulisering, således at I-lægen struktureret føres gennem I-uddannelsen. Ifølge udtalelsen tilkendegiver de unge læger i I-stillinger i Horsens, at uddannelsens kvalitet, målet på opnåede kompetencer og relevante progression, er tilfredsstillende. Tilsvarende fremgår det, at de officielle evalueringer, offentliggjort i evaluer.dk, underbygger HE Horsens egen opfattelse, idet Horsens opnår evalueringsresultater svarende til øvrige hospitalsenheder. Siden december 2013 har HE Horsens opslået og fået besat 3 I-stillinger for 2014/2015 og opslået 3 og p.t. fået besat 1 stilling for 2015/2016.

 

Ad 2. Opstart af introduktionsstillinger på Sygehus Thy-Mors

Den 15. marts 2015 godkendte DRRLV PKL’s indstilling til introduktionsuddannelsen, hvor Thy-Mors kom med som uddannelsessted og fik 1 max-i-stilling.

Stillingen er endnu ikke blevet opslået.

 

Der er vedlagt punktet en udtalelse fra Sygehus Thy-Mors´UKO Flemming Knudsen. Af udtalelsen fremgår det, at hospitalet afventer en fusion med Sygehus Vendsyssel pr. 1.1.2016.

Efter fusionen indgår radiologien i en fælles enhed. Sygehus Thy-Mors vil umiddelbart efter fusionen tage fat på opslag og rekruttering af I-læge. Ønsket om fastholdelse af I-stillingen baserer hospitalet på ønsket om at kunne udbyde en bred vifte af tilbud til KBU-læger med henblik på fremadrettede ansættelser.

 

Ad 3. inspektorrapport HE Midt

Ved seneste møde i DRRLV d. 17. september var inspektorrapporten for HE Midt på dagsordenen. Det blev aftalt at afvente HE Midts inspektorbesøg primo 2016, hvorefter HE Midt inviteres til møde i DRRLV primo 2016 med henblik på at præsentere en handlingsplan som opfølgning på inspektorbesøget primo 2016.

 

  

Ad 4. Den nye fælles vagt i RM og dens eventuelle indflydelse på uddannelse

Planlægningen af den nye fælles vagt pågår p.t. Den konkrete struktur kendes derfor ikke med sikkerhed. Med udgangspunkt i samtale med Holger Schildt Knudsen, Sundhedsplanlægning,

vides at der drøftes en model, hvor man samler akutte scanninger i tidsrummet kl. 23-08. Det drøftes at samle disse scanninger på en hospitalsenhed. Envidere drøftes det at samle skelet-scanninger enten i samme natcenter som omtalt eller i Grenå, hvor der er ledig radiograf-kapacitet. Overordnet er ønsket med at samle dele af scanningsopgaven på en eller eventuelt flere fælles enheder at kunne frigøre læge-ressourcer. Det er vanskeligt at vurdere hvorvidt et eller eventuelt to centre med fælles scannings-kapacitet vil få betydning for uddannelsen af radiologer. Forudsat at frigørelsen af læge-kapacitet om natten, medfører lettere adgang til radiologi-overlæger i dagtimerne for uddannelseslæger, så kan en samling af scanningsopgaverne have en positiv effekt på uddannelsen af kommende radiologer. Det forudsætter dog at eksempelvis uddannelsesforløbene tilrettelægges ud fra en sådan øget potentiel uddannelsesressource.

 

 

Ad 5. Plan for ansættelse af PKL

Videreuddannelsessekretariatet opslår ultimo 2015 den ledige PKL stilling i radiologi.  

 

 

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-99-15

13. Drøftelse af inspektorrapport fra et opfølgende besøg den 26. marts 2015 på Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter redegørelsen og tager den til efterretning.

Sagsfremstilling

Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside -

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/~/media/9063F16E8EA74002962720B1542D9D0E.ashx

 

Rapporten har disse kommentarer:

 

Der er tale om et genbesøg på en afdeling, der har yngre læger i introduktions- og hoveduddannelse.

Selvevalueringsrapporten er udfyldt af 5 uddannelseslæger.

Sundhedsstyrelsen beklager, at ingen speciallæger eller læger fra ledelsen har været inddraget, da en bred deltagelse i udfyldelse af selvevalueringen bedst belyser afdelingens videreuddannelse.

 

Af inspektorrapporten fremgår det, at der ved besøget var deltagelse fra sygehus-ledelsen (2), afdelingens speciallæger (5), uddannelseslæger (5) samt andre personalegrupper fra afdelingen (3).

Der er ikke helt overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selv-evaluering og inspektorrapporten, idet temascoringerne i inspektorrapporten er lidt mere positive.

Af inspektorrapporten fremgår det, at 6 temaer scores ”Særdeles god”, 9 temaer scores ”Tilstrækkelig” og et tema, nemlig ’Medicinsk ekspert’, scores ”Behov for forbedringer”.

 

Inspektorerne fremhæver, at afdelingens videreuddannelse er væsentlig forbedret siden sidste besøg (2014).

Konferencerne har fået bedre læringsværdi og der tages nu højde for uddannelseslægernes kompetenceniveau i arbejdstilrettelæggelsen.

 

Samlet set er det dog inspektorernes vurdering, at afdelingen har problemer med at skaffe et passende patientvolumen, der giver lægerne tilstrækkelige kompetencer i den medicinske ekspertrolle. Da denne rolle er helt central i uddannelsen af de yngre læger, er Sundhedsstyrelsen indstillet på, at afdelingen skal have et genbesøg om 2 år.

 

Endvidere bør det regionale system, sammen med de faglige rådgivere, overveje om afdelingens placering og vægt i hoveduddannelsen bør justeres.

 

Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et opfølgende besøg primo 2017.

 

Afdelingen har fremsendt en udtalelse/handleplan og vil på mødet i DRRLV orientere om tiltag som følge af inspektorbesøget.

Ledende overlæge Stig Andersen fra Geriatriske afdling på Aalborg Universitetshospital og specialet PKL Marianne Metz Mørch vil være til stede under behandling af punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-107-15

14. Opfølgning på inspektorbesøg på Urologisk Afdeling, HE Midt

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter orienteringen.

Sagsfremstilling

Afdelingen har fremsendt et notat vedrørende status på tiltagene på baggrund af inspektorrapporten. Ligeledes vil der på rådsmødet blive orienteret om status for handleplanen.

 

HE Midt oplyser, at der er taget hånd om alle problematikker, dog mangler der fortsat speciallægeressourcer på afdelingen. Udviklingen på afdelingen følges nøje af hospitalsledelsen, og der er aftalt opfølgningsmøde med deltagelse af repræsentanter for alle involverede parter i januar 2016. Det er hospitalsledelsens og afdelingsledelsens oplevelse, at alle parter har bidraget positivt og konstruktivt i forhold til at forbedre situationen.

 

Repræsentanter for HE Midt og den postgraduate kliniske lektor i specialet Nicolai Spjeldnæs deltager under drøftelsen.

 

Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – www.sundhedsstyrelsen.dk/da/tilsyn/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/viborg-hospital

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-75-15

15. Uddannelsesforholdene på Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at PKL orienterer om uddannelsesforholdene på Aalborg Universitetshospital.

Sagsfremstilling

På rådsmøde den 5. marts 2015 blev uddannelsesforholdene på Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital drøftet med udgangspunkt i klage fra uddannelseslægerne på afdelingen. PKL fik til opgave at følge op på sagen og det blev aftalt, at rådet skulle have en opfølgning ultimo 2015.

 

Den 31. august 2015 var der inspektorbesøg på afdelingen, hvilket gav anledning til følgende kommentarer:

 

Det drejer sig om et genbesøg efter knap 1½ år.

Ved sidste besøg fandtes behov for forbedringer inden for medicinsk ekspertrollen (operativ oplæring, herunder basal traumebehandling) og i arbejdstilrettelæggelsens hensyntagen til uddannelseslægernes kompetencebehov. Også supervision og feedback blev et indsatsområde. Indsatsområderne er i store træk opfyldt, dog synes det at være usikkert, om der altid er mulighed for supervision for KBU-læger i skadestuen.

 

Forud for det aktuelle besøg var der fremsendt en selvevaluering, hvori alle uddannelsessøgende læger og speciallæger har deltaget. I dennes temascoring fandtes ”Behov for forbedringer” i temaerne ’Uddannelsesplan’, ’Læring og kompetencevurdering’, ’Arbejdstilrettelæggelse’ og ’Miljø’.

Ved det velplanlagte besøg, hvor alle relevante parter deltog om end kun få faste speciallæger, fandt inspektorerne derimod, at ’Konferencernes læringsværdi’, ’Arbejdstilrettelæggelse’ og ’Læring og kompetencevurdering’ havde ”Behov for forbedringer”.

Vi finder det positivt at så væsentlige områder som den ’Individuelle uddannelsesplan’ og ’Læringsmiljøet’ på afdelingen findes ”Tilstrækkelig” sammen med de øvrige temaer, hvoraf ’Uddannelsesprogram’ rates yderligere godt.

I de efterfølgende kommentarer beskriver inspektorerne en højt specialiseret afdeling dækkende flere matrikler og med en nyligt indført sektoropdeling og akutleje for frakturpatienter, hvor mellemvagts-laget kan vedligeholde operative kompetencer.

 

Læringsmiljøet beskrives som godt og trygt og der er altid velvilje til at komme med råd og vejledning. Rapporten viser dog med tydelighed, at arbejdstilrettelæggelsen er en logistisk udfordring, når alle læger under uddannelse skal tilgodeses med hensyn til læringsbehov og supervision, især når ’spændet’ strækker sig fra KBU-start til HU-læger tæt på speciallægeanerkendelse.

 

Morgenkonferencen, som foregår i forbindelse med rtg.-konferencen synes kun at have begrænset uddannelsesværdi, og det anbefales af inspektorholdet, at man overvejer en egentlig konference inden rtg., hvor også arbejdstilrettelæggelsen indgår.

 

Inspektorerne fastlægger 2 indsatsområder, på baggrund af interviewene, som vi kan støtte og en tidsramme for disse og med hensyn til genbesøg som vi finder rimelig.

 

Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg ultimo 2019.

 

Bilag

 

Inspektorrapport - Ortopædkirurgisk Afdeling - Aalborg Universitetshospital - 31. august 2015

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-3-15

16. Orientering om inspektorrapporter

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Såfemt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående inspektorrapporter, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt.

 

 

Aarhus Universitetshospital, anæstesiologisk afdeling den 19. august 2015

 

Rapporten har disse kommentarer:

 

Rutine besøg efter 5 år. Selvevalueringen er overordentlig grundig og giver et nuanceret og detaljeret billede af afdelingens travle hverdag, uddannelsessituationer, udfordringer og miljø. SWOT-analysen afdækker de store muligheder og den fremdrift der er i afdelingen og de udfordringer den nære fremtid bringer.

 

Ved det velplanlagte besøg deltog alle relevante personalegrupper, inklusive hospitalsledelsen.

 

Inspektorerne ratede de 16 temaer stort set identisk med afdelingens selvevaluering. Alle temaer fik scoren ”Tilstrækkelig” (6) eller ”Særdeles god” (10).

I kommentarerne beskriver inspektorerne afdelingens gode og trygge miljø, den grundige og fyldestgørende introduktion der er så væsentlig i en afdeling med hyppige skift og den entusiasme og energi afdelingen, herunder UAO og UKYL, lægger i for at have et så optimalt uddannelsesniveau som muligt.

 

Alle formelle rammer for uddannelsen er på plads og følges, og vi finder det meget positivt at samarbejdsrelationerne fungerer til gavn for uddannelsen, og at arbejdstilrettelæggelsen har fokus på den enkeltes kompetencebehov og udvikling.

Undervisning understøttes og ligger på højt fagligt og praktisk niveau, med særlige moduler (skoler), der definerer milepæle i kompetenceudviklingen, når de er gennemført.  

 

Det anføres, at sygeplejerskerne mangler viden om HU-lægernes kompetenceniveau. Dette kunne opnås med egentlig EPA-stuktur i målsammensætningen og hermed ´kørekort’ til specifikke procedurer og arbejdsfunktioner. Denne oplevede mangel på transparens kan være en udfordring i samarbejdsrelationerne, men må kunne løses ved opdaterede personalesider på intranet eller lignende.

 

Afslutningsvis analyserer inspektorerne udsagn om kommende udfordringer og løsningsforslag ved den kommende fusion i Det Nye Universitetshospital. Vi har ingen kommentarer til dette, men er enige i de rejste problemer ved, at accelererede uddannelsesforløb og ønske om tidlig speciallægealder ikke kan harmonere med stor erfaring i specialet inden starten på HU-forløb.

 

De indsatsområder, der blev opstillet for 5 år siden er stort set opfyldt, dog angives præ-konferencerne stadig som et område, der kan optimeres.

 

Inspektorerne opstiller 2 indsatsområder, til yderligere styrkelse af denne gode uddannelsesafdeling.

 

Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg ultimo 2019.

 

 

Aarhus Universitetshospital, afdelingen for hjertesygdomme den 18. august 2015

 

Rapporten har disse kommentarer:

 

Inspektorbesøget er et rutinemæssigt genbesøg, men efter en så lang årrække hvorunder afdelingen er så markant omorganiseret, har det aktuelle besøg karakter af et førstegangsbesøg.

 

Forud for besøget var fremsendt en selvevaluering, udfyldt af uddannelseslægerne og hvor resultatet er et gennemsnit af individuelle scoringer.

SWOT-analysen var resultatet af drøftelse på et morgenmøde hvor alle læger deltog og som sådan kan tolkes som konsensus.

Det tidligere besøgs indsatsområder er i al væsentlighed gennemført.

 

Ved det aktuelle, velplanlagte besøg var der deltagelse af et repræsentativt udsnit af alle relevante grupper, inklusiv god repræsentation fra sygehusledelsen.

 

Inspektorerne ratede, identisk med selvevalueringen 12 temaer som ”Tilstrækkelig” og 4 temaer som ”Særdeles god”, herunder ’Medicinsk ekspert’, ’Undervisning’, ’Konferencer’ og ’Læringsmiljø’.  

Inspektorerne hæfter sig i kommentarerne særligt ved afdelingens gode undervisningskultur, hvor alle konferencer udnyttes til undervisning, ved uddannelseslægernes inddragelse og ved en meget åben dialogform.

Også den formaliserede undervisning findes af høj kvalitet.

Positivt er det ligeledes, at der er en god introduktion til afdelingen, en uddannelsesorienteret arbejdstilrettelæggelse og afdelingsledelsen/ UAO roses for stort engagement.

 

Denne store travle, driftstunge og forskningsaktive afdeling fungerer på højt fagligt og pædagogisk niveau som uddannelsesafdeling.

Inspektorerne kommenterer dog en del situationer, hvor indsatsen kan optimeres. De individuelle uddannelsesplaner bruges ikke altid som omdrejningspunkt for den individuelle læring, hvilket er beklageligt, da der i regionen er lagt et stort arbejde i at udvikle dette koncept. Ligeledes er der ikke altid mulighed for vejledning, supervision og umiddelbar feedback i forbindelse med stuegang på visse afsnit.

 

I den gode introduktion i afdelingen må fremhæves oplæring i ekkokardiografi både for intro-læger og læger i HU. For de sidstnævnte kunne dette indtænkes som en EPA i logbogen.

 

Inspektorerne fastsætter 2 indsatsområder, først og fremmest at flere speciallæger gennemfører vejlederkursus. Dette vil også bidrage til det andet indsatsområde med mere struktureret anvendelse af de individuelle uddannelsesplaner som uddannelsesinstrument og til optimeret supervision, feedback og anvendelse af strukturerede kompetencevurderingsmetoder.

Vi er enige i disse indsatsområder og terminerne for disse. For vejlederkurserne dog afhængig af logistiske forhold.

 

Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg ultimo 2019.

 

 

Aalborg Universitetshospital, Biokemisk afdeling den 28. august 2015

 

Rapporten har disse kommentarer:

 

Forrige besøg fandt sted i 2005, så aktuelle besøg har karakter af førstegangsbesøg.

Afdelingen er en stor klinisk biokemisk afdeling med regionsfunktion og flere højt specialiserede funktioner, og betjener flere matrikler med et meget stort antal analyser og patientkontakter. Afdelingen er forskningsaktiv og varetager introduktion (aktuelt 1 læge) og H-forløb (aktuelt 2 læger) i specialet.

Ved besøget deltog alle uddannelsessøgende, speciallæger, ledelsen og en repræsentant for hospitalsledelsen.

 

Inspektorerne ratede, stort set samstemmende med selvevalueringen alle temaer som ”Særdeles god” (14) og som ”Tilfredsstillende” (2).

 

Dette gode resultat kommenteres kort i rapporten, hvor der beskrives et godt og trygt læringsmiljø og en afdeling, der har fokus på uddannelse.

Afdelingen har gode initiativer vedrørende videreuddannelsen, herunder fjernundervisning med Aarhus, inddragelse af flere personalegrupper i videreuddannelsen som vejledere, og samarbejde i uddannelsesforhold med andre tværgående diagnostiske specialer i det diagnostiske center.

 

På længere sigt finder afdelingen, at rekruttering til specialet er det største problem for afdelingens uddannelsesforpligtelse.

 

Inspektorerne fastlægger enkelte indsatsområder, herunder nogle vedrørende strukturelle problemer vi ikke har kommentarer til.

 

Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg medio 2019.

 

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-39-14

17. Orientering om notat vedrørede principper for fordeling af uddannelsessøgende læger til tutorpraksis i almen praksis

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har ikke tidligere været et notat som beskriver hvilke præmisser uddannelseskoordinatorerne i almen medicin anvender i forbindelse med fordelingen af almen praksis til de uddannelsessøgende læger i Region Midtjylland. Derfor har Koncern HR, Sundhedsuddannelser i samarbejde med uddannelseskoordinatorerne, og med indput fra Nære Sundhedstilbud, forfattet det vedlagte bilag.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-3-15

18. Orientering om konsekvenser af spareplanerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

 

I Region Nordjylland er der betydelige rammebesparelser i hospitalsdriften, og det kan få betydning for uddannelsesstillinger - det kan dog ikke på nuværende tidspunkt siges hvorvidt det vil ske eller i givet fald hvordan. Region Nordjylland vil naturligvis fremover leve op til deres ansvar og overholde Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan. Administrativt sker der en reorganisering, hvor opgaverne der ligger inden for lægelig efter- og videreuddannelse overføres til HR, og bliver en del af uddannelsesopgaven. Der kan læses yderligere i bilagene "Fokus og fornyelse i Region Nordjylland" samt "Kompetenceforum kommissorium".

 

For Region Midtjylland er der vedlagt bilagene "Finansieringsmodel for lægelige uddannelsesstillinger" og  "Opmærksomhedspunkter fra VUS ift. SPAR 15-19". Førstnævnte indeholder de nye rammer for den fælles medfinansiering til lægelige uddannelsesstillinger i Region Midtjylland fra årsskiftet, mens at sidsnævnte indeholder de steder hvor VUS konkret har viden om, at Region Midtjyllands spareplan vil berøre den lægelige videreuddannelse. Derudover vil Ditte Hughes komme med et kort oplæg omkring spareplanens effekt på lægelig videreuddannelse i Region Midtjylland.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-3-15

19. Orientering om KBU på Sygehus Vendsyssel

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning, og drøfter status på området.

Sagsfremstilling

Vicedirektør Claus Brøckner Nielsen vil give en orientering om den nye klinikstruktur i Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy/Mors med baggrund i sammenlægningen af de to sygehuse.

 

Ledende overlæge Kjeld Gammelgaard vil deltage under behandlingen af punktet og vil sammen med PKL Jens Peter Kroustrup orientere om de konkrete initiativer der er taget med henblik på, at kvalitetssikre og konsolidere uddannelsen af KBU-lægerne ved Akutmodtagelsen i Hjørring.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-3-15

20. Orientering om vejledning om evaluering af uddannelsesstedet

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering om, at Sundhedsstyrelsen har udgivet vejledning om evaluering af uddannelsesstedet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-147-15

21. Orientering om reviderede skabeloner til forskningstræningen

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager de reviderede versioner af følgende dokumenter til efterretning:

 

 • Skabelon for specialespecifikke lægefaglige indstillinger
 • Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen
 • Skabelon til forskningstræningsaftale i almen medicin
 • Skabelon til forskningstræningsaftale i øvrige specialer
 • Ansøgningsskema til dispensation for forskningstræning
 • Skabelon til oversigt over forskningstræningsprojekter

 

Sagsfremstilling

Styregruppen for forskningstræning i Videreuddannelsesregion Nord, der er nedsat af DRRLV den 2. december 2014, fik bl.a. til opgave at revidere den eksisterende skabelon for specialespecifikke lægefaglige indstillinger til forskningstræningen - blandt andet for at sikre, at evalueringsstrategierne for forskningstræningen beskrives tydeligt.

 

Styregruppen har revideret skabelonen til den lægefaglige indstilling og processen med revision af specialernes lægefaglige indstillinger forventes påbegyndt ved VUS-PKL-UKO-dagen den 15. december 2015.

 

Udover skabelonen til den lægefaglige indstilling har styregruppen revideret følgende dokumenter:

 

 • Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen
 • Skabelon til forskningstræningsaftale i almen medicin
 • Skabelon til forskningstræningsaftale i øvrige specialer
 • Ansøgningsskema til dispensation for forskningstræning
 • Skabelon til oversigt over forskningstræningsprojekter

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-41-14

22. Revideret funktionsbeskrivelse for specialespecifikke postgraduate kliniske lektorer

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager den reviderede funktionsbeskrivelse for specialespecifikke postgraduate kliniske lektorer til efterretning.

 

at Berit Bjerre Handberg orienterer om den aktuelle proces for opslag af PKL-stillinger.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet har revideret funktionsbeskrivelsen for de specialespecifikke postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord. Den reviderede funktionsbeskrivelse har været drøftet med PKL'erne og har været i mailhøring hos Rådet, hospitalsenhederne, Region Nordjylland og Aarhus Universitet.

 

Der blev afgivet bemærkninger fra Region Nordjylland og Hospitalsenheden Vest, hvilket har givet anledning til få mindre ændringer, der er markeret i den vedlagte funktionsbeskrivelse.

 

Funktionsbeskrivelsen danner grundlag for de aktuelle opslag af PKL-stillinger.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-29-14

23. Orientering om behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer (UGUP) har på mødet den 29. okt behandlet 42 uddannelsesprogrammer. På baggrund af behandlingen af programmerne på mødet og efterfølgende nødvendige revideringer af uddannelsesprogrammerne, er der blevet godkendt 8, foreløbigt godkendt 18 og afvist 16 programmer.

 

Alle godkendte uddannelsesprogrammer findes på www.videreuddannelsen-nord.dk

 

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-29-14

24. Indstilling af nyt medlem i Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer (UGUP)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender udvalgets indstilling vedr. udpegning af nyt medlem til UGUP.

Sagsfremstilling

Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer (UGUP) er jf. udvalgets kommissorium sammensat af en formand og 6 medlemmer.

Formandsposten varetages af den postgraduate kliniske professor/ ledende lektor. 4 medlemmer repræsenterer DRRLV, herunder 2 uddannelsessøgende

Læger, og to uddannelsesgivende læger. Endvidere udvælges to medlemmer blandt gruppen af Postgraduate kliniske lektorer.

 

For nuværende består udvalget af følgende medlemmer:

Formand: Ledende lektor Bente Malling

 

Uddannelsesgivende:

Marianne Kleis Møller (UKO, HE Horsens)

Vibeke Ersbak (UKO HE Vest)

 

Uddannelsessøgende

Claus Bisgaard (YL)

 

PKL:

Carl Uggerhøj (PKL i Oftamologi)

 

Udvalget mangler at få udpeget to medlemmer, henholdsvis en PKL og en uddannelsessøgende, eftersom de tidligere udpegede medlemmer er trådt ud af udvalget.

Henover indeværende efterår har Udvalget arbejdet på at finde kandidater til de ledige pladser.

 

UGUP indstiller derfor, at PKL i Neurologi Erik Danielsen udpeges som medlem af UGUP blandt gruppen af Postgraduate kliniske lektorer.

Dertil forventer udvalgt at have en indstilling vedr. en uddannelsessøgende repræsentant med den 10. december.

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-3-15

25. Orientering omkring referencer ifm. besættelse af hoveduddannelsesforløb

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Videreuddannelsesregion Nord er der et politisk ønske om, at der indhentes referencer ved ansættelse af alle læger.

Ift. håndtering af referencer ved ansættelse i hoveduddannelsesforløb gælder nedenstående derfor fremover.

 

Ansættelsesudvalgene for ansættelse af læger i hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord håndterer referencer ved:  

 

 • Alle ansøgere har en godkendt etårig introduktionsstilling

 

 • Videreuddannelsessekretariatet indhenter skriftlig reference (før mødet i ansættelsesudvalget) på de ansøgere, der ikke på noget tidspunkt har haft en ansættelse på en af de afdelinger der er repræsenteret i ansættelsesudvalget

 

 • Ansættelsesudvalgets medlemmer fungerer som referencepersoner for de andre ansøgere  

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-97-15

26. Orientering vedr. opslag og besættelse af særligt pilotforløb i IM: lungesygdomme og Fagområdeuddannelsen i Akutmedicin

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter skriftlig høring godkendte Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den lægefaglig indstilling i Intern medicin (IM): lungesygdomme, der vedrører kombinationen hoveduddannelsen i IM: lungesygdomme med fagområdeuddannelsen i Akutmedicin.

 

Godkendelsen var betinget af, at der vil ske løbende opfølgning af pilotforløbene, og at uddannelsesprogrammerne for forløbene godkendes.

Uddannelsesprogrammet for forløbet, der involverer Aalborg Universitetshospital og Sygehus Vendsyssel blev godkendt 29.oktober 2015.

 

Der er ansat en læge i dette forløb med ansættelsesstart 1.december 2015.

Desuden er de to hoveduddannelsesforløb, der involverer Regionshospital Randers og Aarhus Universitetshospital aktuelt i opslag med ansættelsesstart 1.marts 2015. Uddannelsesprogrammerne for disse to forløb forventes godkendt på førstkommende møde i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer, januar 2016. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-170-11

27. Orientering om opgørelse over 5-årsfristen i videreuddannelsesregion Nord

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den halvårlige indberetning til Sundhedsstyrelsen omkring 5-årsfristen viser, at der på nuværende tidspunkt ikke er læger i Videreuddannelsesregion Nord, der er faldet for 5-årsfrsiten.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-7-15

28. Orientering om indberetning af I og H-stillinger 2015

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Indberetning til Sundhedsstyrelsen vedrørende I og H-stillingerne viser, at der i 2016 var 66 hoveduddannelsesforløb ud af 356 opslåede forløb i Videreuddannelsesregion Nord, der ikke blev besatte (18,5%) - disse fordelte sig på 22 specialer. Flere af opslagene var genopslag. I forhold til Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan var der 22 ubesatte ud af 344 (6,4%).

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-7-15

29. Orientering om midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen om godkendte introduktionsstillinger ud over maksimum til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger. Som opfølgning på denne beslutning skal der på hvert rådsmøde gives en kort status for udviklingen.

 

I 2015 er der, indtil videre, blevet oprettet 7 midlertidige I-stillinger ud over maksimum.

 

Aarhus Universitetshospital har fået tildelt 4 midlertidige stillinger:

2 ved Intern Medicin - Infektionsmedicin

1 ved Intern Medicin - Hepato-Gastroenterologi

1 ved Intern Medicin - Hæmatologi

 

Aalborg Universitetshospital har fået 2 midlertidige stillinger:

1 stilling ved Geriatrisk Afdeling

1 stilling ved Klinisk Biokemisk Afdeling

 

 

Sygehus Vendsyssel har fået 1 stilling ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

 

Alle tildelte stillinger er vurderet i forhold til specialet og en lav søgning til specialet eller stedet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-7-15

30. Orientering om fratrædelser og forskningsorlov under hoveduddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Oversigt over antallet og andelen af læger under hoveduddannelse, der enten fratræder hoveduddannelsesforløbet, eller får forskningsorlov. Data i notatet er baseret på læger der har påbegyndt hoveduddannelsen i årene 2010-2015, i Videreuddannelsesregion Nord. Denne opgørelse vil fremover blive lavet årligt, i november måned.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-3-15

31. Eventuelt

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-3-15

32. Deltagere

Tilbage til toppen