Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Her finder du dagsordener og referater for møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Når du klikker på en af mødedatoerne i venstre side, kan du se dagsorden, referat og bilag for det pågældende møde.

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer
Dagsordener og referater fra møder i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer offentliggøres ikke.
Hvilke uddannelsesprogrammer, der er blevet godkendt af udvalget fremgår af dagordnen til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
den 26. september 2018 kl. 13:00
i Konference 2, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Pkt. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 13.00 - 13.05)
2 Godkendelse af referat (5 min. kl. 13.00 - 13.05)
3 KBU Region Nordjylland - godkendelse af nye lægefaglige indstillinger (10 min. kl. 13.05-13.15)
4 KBU Regionshospitalet Horsens - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (10 min. kl. 13.05-13.15)
5 KBU Aarhus Universitetshospital - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (10 min. kl. 13.05-13.15)
6 Gynækologi og obstetrik introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (10 min. kl. 13.05-13.15)
7 Klinisk biokemi introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (10 min. kl. 13.05-13.15)
8 Plastikkirurgi Introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (10 min. kl. 13.05-13.15)
9 Neurologi hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (10 min. kl. 13.05-13.15)
10 IM: kardiologi hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (10 min. kl. 13.05-13.15)
11 Godkendelse af principper og rammer for afdelinger der kan indgå i meritvurderinger i overgange til akutmedicin (10 min. kl. 13.15-13.25)
12 Sammenhængende uddannelsesforløb i psykiatri i Videreuddannelsesregion Nord (10 min. kl. 13.25-13.35)
13 Sammenhængende uddannelsesforløb i neurologi i Videreuddannelsesregion Nord (10 min. kl. 13.35-13.45)
14 Godkendelse af vurderingsskema for KBU-læger ved ansøgning til sammenhængende uddannelsesforløb (10 min. kl. 13.45-13.55)
15 Forslag om kompetenceudviklingsforløb for UKYL'er og DYNAMU'er (10 min. kl. 13.55-14.05)
16 Orientering om 3-timersrapport 2017 fra Aalborg Universitetshospital (15 min. kl. 14.05-14.20)
17 Orientering om placering af 4 midlertidige introduktionsstillinger i almen medicin i Region Midtjylland (5 min. kl. 14.20-14.25)
18 Godkendelse af mødedatoer for DRRLV i 2019 (5 min. kl. 14.25-14.30)
19 Orientering: Høring over udkast til Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet
20 Orientering: Inspektorrapporter
21 Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum
22 Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP
23 Eventuelt
24 Deltagere

Sagnr.: 1-01-72-1-18

1. Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 13.00 - 13.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dagsordenen er vedlagt som bilag.

 

Punkterne 19 til 22 er orienteringspunker, der kun behandles på selve mødet, såfremt et medlem af Rådet ønsker dette. Såfremt et punkt ikke aktivt behandles på mødet, godkendes indstillingen.

Beslutning

Rådet godkendte dagsordenen.

 

Der var fra Yngre Lægers medlemmer ønske om aktivt at behandle dagsordenspunkterne 20 og 22.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-18

2. Godkendelse af referat (5 min. kl. 13.00 - 13.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender referatet.

Sagsfremstilling

Rådet godkendte referatet.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-18

3. KBU Region Nordjylland - godkendelse af nye lægefaglige indstillinger (10 min. kl. 13.05-13.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender de lægefaglige indstillinger.

Sagsfremstilling

Som følge af fusionen mellem Thisted Sygehus og Aalborg Universitetshospital har der været behov for at korrigere de tidligere lægefaglige indstillinger for den Kliniske Basisuddannelse i Region Nordjylland, ved henholdsvis Aalborg Universitetshospital (se bilag 1) samt Regionshospital Nordjylland (se bilag 2).

 

De lægefaglige indstillinger er blevet revideret af Uddannelseskoordinerende Overlæger Morten Kjølbye (Psykiatrien i Region Nordjylland), Susanne Nøhr (Aalborg UH) og Flemming Knudsen (RH Nordjylland).

 

De indstillede forløb følger de vedtagne rammer og retningslinjer for tilrettelæggelse af KBU (se bilag 3).

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

 

Der blev spurgt ind til baggrunden for fastholdelse af somatiske afdelinger som anden delansættelse. Forløbene der besættes med start i første halvår 2019 vil være de sidste forløb med somatiske afdelinger som anden delansættelse. Herefter vil der kun være almen praksis og psykiatri som anden delansættelse i Region Nordjylland.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-82-15

4. KBU Regionshospitalet Horsens - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (10 min. kl. 13.05-13.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Uddannelseskoordinerende overlæge ved Regionshospitalet Horsens (RH Horsens), Berit Skjødeberg Toftegaard, har opdateret den lægefaglige indstilling for KBU-forløb ved RH Horsens.

 

RH Horsens ønsker at inkludere kirurgisk afdeling i kommende KBU-forløb, med forløbstypen Kirurgisk afdeling - Almen Praksis.

 

De indstillede forløb følger de vedtagne rammer og retningslinjer for tilrettelæggelse af KBU (se bilag 2).  

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-82-15

5. KBU Aarhus Universitetshospital - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (10 min. kl. 13.05-13.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Uddannelseskoordinerende overlæge ved Aarhus Universitetshospital (Aarhus UH), Marianne Kleis Møller, har opdateret den lægefaglige indstilling for KBU-forløb ved Aarhus UH.

 

Aarhus UH ønsker at inkludere afdeling for blodsygdomme i kommende KBU-forløb, med forløbstypen Blodsygdomme - Almen Praksis.

 

Det indstillede forløb følger de vedtagne rammer og retningslinjer for tilrettelæggelse af KBU (se bilag 2).  

 

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

 

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-119-15

6. Gynækologi og obstetrik introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (10 min. kl. 13.05-13.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Punktet vedrører den delte introduktionsstilling mellem Regionshospital Nordjylland, Thisted og Aalborg Universitetshospital, der blev godkendt af Rådet d. 27. september 2017, med gyldighed i den nuværende dimensioneringsperiode og med evaluering senest i 2020.

Hospitalet i Thisted er pr. 1. maj 2018 blevet en organisatorisk del af Aalborg Universitetshospital, hvorfor det indstilles at flytte de 0,33 årsværk fra Regionshospital Nordjylland, Thisted til Aalborg Universitetshospital.

 

Der er enighed i uddannelsesudvalget om fordeling af stillinger.

Den lægefaglige indstilling har været i høring hos hospitalsledelsen, høringsfasen er afsluttet og der er ikke indkommet høringssvar med indvendinger.

PKL deltager ved mødet.

Beslutning

Inge Marie Møller, PKL i gynækologi og obstetrik, gennemgik baggrunden for den lægefaglige indstilling.

 

Forløbet der har delt geografisk placering mellem hospitalerne i Thisted og Aalborg skal stadigvæk evalueres, som det oprindeligt blev aftalt med Sundhedsstyrelsen, da der blev givet dispensation til sammensætningen af den delte introduktionsstilling.

 

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-26-15

7. Klinisk biokemi introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (10 min. kl. 13.05-13.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

I dimensioneringsplanen for 2018-2020 hæves antallet af introduktionsstillinger i klinisk biokemi i Videreuddannelsesregion Nord fra maksimalt 6 til maksimalt 7.

 

Den ekstra introduktionsstilling fordeles med en halv stilling til Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital og en halv stilling til Klinisk Biokemisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.

 

Den samlede fordeling af maksimumsstillinger er 64 % til Region Midtjylland og 36 % til Region Nordjylland, hvilket er i overensstemmelse med gældende aftale for fordeling af uddannelsesstillinger.

 

Der er enighed i det specialespecifikke uddannelsesudvalg om fordelingen af stillinger.

 

Der er fremsendt høringsbrev til hospitalsledelserne den 29. august 2018 med høringsfrist den 12. september 2018. Eventuelle indvendinger til den nye lægefaglige indstilling, vil blive præsenteret ved mødet i Rådet den 26. september.

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-121-15

8. Plastikkirurgi Introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (10 min. kl. 13.05-13.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den nye lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

I Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2018-2020 er dimensioneringen af introduktionsstillingeri Plastikkirurgi øget til minimum 4,5 og maksimum 6 introduktionsstillinger i Videreuddannelsesregion Nord, hvorfor der er behov for en ny lægefaglig indstilling der fordeler disse stillinger. 

Fordelingen af introduktionsstillingerne afviger fra den gældende aftale om, at stillingerne fordeles med 1/3 til Region Nordjylland og 2/3 til Region Midtjylland. Den lægefaglige indstilling fordeler 44 % af minimumsintroduktionsstillingerne og 50 % af maksimumsintroduktionsstillingerne til Region Nordjylland.

 

Den lægefaglige indstilling er udfærdiget af postgraduat klinisk lektor Tine Engberg Damsgaard efter drøftelse i det specialespecifikke uddannelsesudvalg i Plastikkirurgi i Videreuddannelsesregion Nord.

Den lægefaglige indstilling har været i høring hos hospitalsledelsen, høringsfasen er afsluttet og der er ikke indkommet høringssvar med indvendinger.

PKL deltager ikke ved mødet

 

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-113-15

9. Neurologi hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (10 min. kl. 13.05-13.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Der er brug for en ny lægefaglig indstilling i neurologi, da den nuværende er fra 2013 og i en ældre skabelon, hvori der blandt andet ikke fremgår hoveduddannelsesårsværk for de enkelte afdelinger.

Der er hverken ændringer i hoveduddannelsesforløbene eller i fordelingen af hoveduddannelsesårsværk, og den gældende aftale om, at årsværk fordeles med 1/3 til Region Nordjylland og 2/3 til Region Midtjylland er opfyldt.

 

Der er enighed i uddannelsesudvalget om den indstillede lægefaglige indstilling.

De involverede hospitaler er blevet orienteret om den lægefaglige indstilling og der er ikke modtaget indvendinger.

PKL deltager ikke ved mødet.

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-92-15

10. IM: kardiologi hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (10 min. kl. 13.05-13.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Der er brug for en ny lægefaglig indstilling i IM: kardiologi, idet specialet i dimensioneringsplanen for 2018-2020 er blevet udvidet med et hoveduddannelsesforløb. 

Fordelingen af hoveduddannelsesårsværk afviger fra den gældende aftale om, at årsværk fordeles med 1/3 til Region Nordjylland og 2/3 til Region Midtjylland. Den lægefaglige indstilling fordeler 30 % af hoveduddannelsesårsværkene til Region Nordjylland, men det samlede uddannelsesudvalg bakker op om den indstillede lægefaglige indstilling.

 

Med udvidelsen i den indstillede lægefaglige indstilling vurderes uddannelsespotentialet på Medicinsk afd., Regionshospitalet Nordjylland at være fuldt udnyttet.

For at følge den førnævnte aftale om fordeling af hoveduddannelsesårsværk, vil det kræve at alle hoveduddannelsesforløb involverende Regionshospitalet Randers skal være med Region Nordjylland. Dette skønnes uhensigtsmæssigt for det kliniske samarbejde med Aarhus Universitetshospital i Region Midtjylland. Det skønnes ikke geografisk hensigtsmæssigt at udarbejde hoveduddannelsesforløb der kombinerer Hospitalsenheden Vest, Diagnostisk Center Silkeborg eller Regionshospitalet Horsens med Region Nordjylland.

 

Uddannelsesudvalget har drøftet forslaget og bakker op om den lægefaglige indstilling.

Den lægefaglige indstilling har været i høring hos hospitalsledelsen, høringsfasen er afsluttet og der er ikke indkommet høringssvar med indvendinger. 

PKL deltager ikke ved mødet

 

Beslutning

Berit Bjerre Handberg (BBH), sekretariatschef, gennemgik baggrunden for den lægefaglige indstilling.

 

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-83-18

11. Godkendelse af principper og rammer for afdelinger der kan indgå i meritvurderinger i overgange til akutmedicin (10 min. kl. 13.15-13.25)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender rammenotatet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med oprettelse af specialet akutmedicin er der i Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger (BEK 96 af 02.02.2018) anført rammer for merit i forbindelse med implementeringen af specialet. Dette i §§ 20 og 21.

 

Begge paragraffer giver mulighed for at søge merit for ansættelse/funktion på akutafdelinger og afdelinger, der kan sidestilles med disse.

 

Sundhedsstyrelsens bruttoliste angiver, hvilke akutafdelinger der, i udgangspunktet, kan indgå i en meritvurdering. Derudover kan De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i de tre videreuddannelsesregioner konkret vurdere, hvorvidt og hvordan andre afdelinger kan indgå i meritvurderinger ift. tidmæssig merit.

 

For at give nogle håndterbare rammer for specialets PKL'er og videreuddannelsessekretariatet i arbejdet med meritvurderinger og meritafgørelser, er det hensigtsmæssigt med nogle overordnede rammer og principper for hvilke og hvorledes afdelinger kan indgå som meritgivende afdelinger i meritvurderingerne.

 

Udkastet til rammenotatet er udarbejdet af specialets PKL'er og Videreuddannelsessekretariatet. Desuden har notatet været til kommentering ved de to øvrige videreuddannelsessekretariater, hvorfra der er overordnet opbakning til rammerne. Notatet er for nuværende til kommentering ved Sundhedsstyrelsen. Det vedhæftede notat er magen til notatet, der er sendt til Sundhedsstyrelsen. Hvis der sker ændringer i notatet som følge af kommentarer fra Sundhedsstyrelsen fremsendes der en opdateret version af notatet forud for mødet i Rådet.

 

Beslutning

Trine Kirkegaard Petersen, sagsbehandler, gennemgik baggrunden for notatet, suppleret af Charlotte Green Carlsen, PKL i akutmedicin i Region Midtjylland. Det blev forklaret, at notatet skal ses som et supplement til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse og ventede vejledning.

Det blev pointeret, at meritvurderinger altid beror på konkrete og individuelle vurderinger.

 

Rådet godkendte notatet, og opfordrede alle læger ansat i akutafdelingerne om at søge merit med henblik på speciallægeanerkendelse i akutmedicin, såfremt dette er relevant.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-44-15

12. Sammenhængende uddannelsesforløb i psykiatri i Videreuddannelsesregion Nord (10 min. kl. 13.25-13.35)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

Det indstilles, at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse søger Sundhedsstyrelsen og Ældre– og Sundhedsministeriet om dispensation til, at der i årene 2019-2023 kan opslås 8 årlige sammenhængende uddannelsesforløb i psykiatri i Videreuddannelsesregion Nord indeholdende introduktionsuddannelse og hoveduddannelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af anbefalingerne i rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg "Lægedækning i hele Danmark" (januar 2017) indstilles det, at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse søger om dispensation til at etablere et femårigt pilotforsøg med sammenhængende uddannelsesforløb i psykiatrien i Videreuddannelsesregion Nord (anbefaling 2b, side 9).

 

2. Ændret geografisk fordeling af uddannelsesstillingerne i den lægelige videreuddannelse

 

b) etablering af forsøg med sammenhængende uddannelsesforløb (KBU, introduktionsstillinger, hoveduddannelsesforløb) i lægedækningstruede områder"(side 9)

 

1. Formål

Psykiatrien i Videreuddannelsesregion Nord er som helhed udfordret i forhold til rekruttering af læger, hvilket afspejles i en lav tilgang af uddannelseslæger til specialet. Psykiatriledelsen i Region Midtjylland og Region Nordjylland er derfor interesseret i at skabe fleksible og individuelle ansættelsesforhold for potentielle uddannelseslæger i specialet, som gør uddannelsesforløbene mere attraktive.

 

2. Dispensationens elementer

Det foreslås derfor, at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkender, at Sundhedsstyrelsen og Ældre– og Sundhedsministeriet søges om oprettelse af et pilotprojekt for en femårig periode (2019-2023), indeholdende sammenhængende intro- og hoveduddannelsesforløb i psykiatri.

 

3. Sammenhængende uddannelsesforløb (volumen)

Psykiatriledelserne ønsker, at der opslås op til 8 sammenhængende uddannelsesforløb årligt – intro- og hoveduddannelse i perioden for pilotprojektet. De sammenhængende uddannelsesforløb opslås indenfor rammerne af den gældende dimensioneringsplan.

 

Hoveduddannelsesforløbene til de sammenhængende uddannelsesforløb vil blive taget fra tidligere ubesatte ordinære hoveduddannelsesforløb. Grundet et stort antal ubesatte ordinære hoveduddannelsesforløb fra tidligere ansættelsesrunder, vil dimensioneringsplanens rammer overholdes med disse sammenhængende uddannelsesforløb. Dermed vil de allerede planlagte ordinære hoveduddannelsesforløb blive opslået uændret.

 

I bilag ses en oversigt over de konkrete sammenhængende uddannelsesforløb med ansættelsesvarighed, uddannelsesniveau og ansættelsessted.

 

4. Kvalitetssikring og evaluering

Alle sammenhængende uddannelsesforløb vil være underlagt samme regler som ordinære forløb. Herunder;

 

  • krav om ret til selvstændigt virke før tiltrædelse i introduktionsstilling
  • krav om gennemført og godkendt introduktionsstilling før tiltrædelse i et hoveduddannelsesforløb

 

De sammenhængende uddannelsesforløb er med ansættelse i forløbstyper og tilhørende uddannelsesprogrammer, som alle allerede er godkendt i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

 

Se bilag 2 for ansøgning til Sundhedsstyrelsen og Ældre– og Sundhedsministeriet om dispensation.

Beslutning

BBH og Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør for Psykiatrien Region Nordjylland, gennemgik baggrunden for ønsket om sammenhængende uddannelsesforløb i psykiatrien i Videreuddannelsesregion Nord. Psykiatrien håber, at muligheden for sammenhængende uddannelsesforløb kan styrke rekrutteringen til specialet.

 

Rådet roste initiativet og godkendte at søge Sundhedsstyrelsen om dispensation til, at der i årene 2019-2023 kan opslås op til 8 årlige sammenhængende uddannelsesforløb i psykiatri i Videreuddannelsesregion Nord indeholdende introduktionsuddannelse og hoveduddannelse.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-113-15

13. Sammenhængende uddannelsesforløb i neurologi i Videreuddannelsesregion Nord (10 min. kl. 13.35-13.45)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet søger Sundhedsstyrelsen og Ældre– og Sundhedsministeriet om dispensation til, at der i årene 2019 til 2023 kan opslås op til 3 årlige sammenhængende uddannelsesforløb i neurologi i Videreuddannelsesregion Nord indeholdende introduktionsuddannelse og hoveduddannelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af anbefalingerne i rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg "Lægedækning i hele Danmark" (januar 2017) indstilles det, at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse søger om dispensation til at etablere et 5 årigt pilotforsøg med sammenhængende uddannelsesforløb i neurologi (anbefaling 2b, side 9).

 

2. Ændret geografisk fordeling af uddannelsesstillingerne i den lægelige videreuddannelse

 

b) etablering af forsøg med sammenhængende uddannelsesforløb (KBU, introduktionsstillinger, hoveduddannelsesforløb) i lægedækningstruede områder" (side 9)

 

Formål

Neurologien i Videreuddannelsesregions Nord har de seneste år oplevet udfordringer i forhold til at besætte de opslåede hoveduddannelsesforløb. De involverede hospitals- og psykiatriledelser i Videreuddannelsesregion Nord er derfor interesseret i at skabe fleksible og individuelle ansættelsesforhold for potentielle uddannelseslæger i specialet, som gør uddannelsesforløbene mere attraktive.

 

Dispensationens elementer

Det anbefales, at der oprettes et pilotprojekt for en 5 årig periode (2019 til 2023), indeholdende sammenhængende uddannelsesforløb af følgende type: sammenhængende intro- og hoveduddannelsesforløb i neurologi.

 

Sammenhængende uddannelsesforløb (volumen)

Hospitals- og psykiatriledelserne for alle de involverede enheder ønsker, at der opslås op til 3 årlige sammenhængende uddannelsesforløb indeholdende introduktionsstilling samt hoveduddannelsesforløb i perioden for pilotprojektet.

 

De sammenhængende uddannelsesforløb opslås indenfor den gældende dimensionering.

 

Hoveduddannelsesforløbet i de sammenhængende uddannelsesforløb vil så vidt muligt blive "taget fra" de ubesatte hoveduddannelsesforløb i de tidligere ordinære ansættelsesrunder i neurologi. Hvis situationen opstår, hvor opslag af sammenhængende uddannelsesforløb ikke kan rummes indenfor dimensioneringsplanens rammer, reduceres der i antal opslag af ordinære hoveduddannelsesforløb, så dimensioneringen overholdes.

Det vil sige, at den samlede dimensionering i neurologi ikke ændres.

  

Vedlagt er beskrivelse af sammenhængende uddannelsesforløb med ansættelsesvarighed, uddannelsesniveau og ansættelsessted (se bilag 1).

 

Kvalitetssikring og evaluering

Alle sammenhængende uddannelsesforløb vil være underlagt samme regler som ordinære forløb, herunder:

 

  • krav om ret til selvstændigt virke før tiltrædelse i introduktionsstilling
  • krav om gennemført introduktionsstilling før tiltrædelse i et hoveduddannelsesforløb

 

De sammenhængende uddannelsesforløb er med ansættelse i forløbstyper og tilhørende uddannelsesprogrammer, som er godkendt i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

 

Udkast til ansøgning er vedlagt (se bilag 2).

Beslutning

BBH og Jens Friis Bak, lægefaglig direktør Hospitalsenheden Vest, gennemgik baggrunden for ønsket om sammenhængende uddannelsesforløb i neurologi i Videreuddannelsesregion Nord. De neurologiske afdelinger håber, at muligheden for sammenhængende uddannelsesforløb kan styrke rekrutteringen til specialet.

 

Rådet roste initiativet og godkendte at søge Sundhedsstyrelsen om dispensation til, at der i årene 2019 til 2023 kan opslås op til 3 årlige sammenhængende uddannelsesforløb i neurologi i Videreuddannelsesregion Nord indeholdende introduktionsuddannelse og hoveduddannelse.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-18

14. Godkendelse af vurderingsskema for KBU-læger ved ansøgning til sammenhængende uddannelsesforløb (10 min. kl. 13.45-13.55)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender vurderingsskemaet.

Sagsfremstilling

Til sammenhængende uddannelsesforløb bestående af introduktionsstilling samt hoveduddannelsesforløb kan der være ansøgere, der på ansøgningstidspunktet ikke har gennemføret deres KBU-forløb, og derfor ikke har tilladelse til selvstændigt virke.

 

Videreuddannelsessekretariatet har derfor udarbejdet vedlagte udkast til et vurderingsskema (se bilag 1), der kan udfyldes af en hospitals- eller psykiatriafdeling eller praksis, der er en del af KBU-lægens KBU-forløb. Vurderingsskemaet kan tidligst udfyldes efter gennemførsel af den første ansættelse på 6 måneder i KBU-forløbet.

Vurderingsskemaet viser, at den pågældende hospitals- eller psykiatriafdeling eller praksis vurderer, at KBU-lægen viser tilfredsstillende progression i forhold til målbeskrivelsen for KBU, og vurderes at kunne opnå de samlede KBU-kompetencer på tilfredsstillende niveau ved afslutning af sit KBU-forløb.

Beslutning

Rasmus Elgaard Petersen, sagsbehandler, gennemgik baggrunden for vurderingsskemaet.

Søren Prins, PKL i almen medicin i Region Midtjylland, kommenterede på, at der tidligst kan evalueres efter 6 måneder af KBU-forløb, hvilket ikke er det bedste tidspunkt, da KBU-lægerne efter 6 måneder skifter delansættelse.

 

Rådet godkendte skemaet med ovenstående kommentar. Skemaet tilrettes, så det tidligst kan udfyldes efter 5 måneder af KBU-forløbet.

Det endelige vurderingsskema er vedlagt (se bilag 2).

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-259-15

15. Forslag om kompetenceudviklingsforløb for UKYL'er og DYNAMU'er (10 min. kl. 13.55-14.05)

Udvalget for Udvikling af Uddannelsesgivende indstiller,

at Rådet drøfter og beslutter om der skal arbejdes videre med at udvikle et kompetenceudviklingsforløb for UKYL'er og DYNAMU'er.

Sagsfremstilling

På mødet i DRRLV 8. december 2016 præsenterede Bente Malling for første gang Udvalget for Udvikling af Uddannelsesgivendes (UUUs) ide om et kompetenceudviklingstilbud til UKYL'er og DYNAMU'er i Videreuddannelsesregion Nord. DRRLV tog dengang orienteringen til efterretning.

 

UUU har efterfølgende afdækket behovet for et kompetenceudviklingstilbud til denne målgruppe. Interessenter blev spurgt ind til de eksisterende opgaver og tilbud for UKYL'er og DYNAMU'er og til behov for kompetenceudvikling blandt UKYL'er og DYNAMU'er.

 

Afdækningen omhandlede:

- Input fra UKO'erne i Videreuddannelsesregionen ift. de eksisterende tilbud til UKYL'er og ift. hvilket behov UKO'erne så for et tilbud

- Elektronisk spørgeskema til alle UKYL'er og DYNAMU'er i Videreuddannelsesregion Nord

- Elektronisk spørgeskema til alle UAO'er og AMU'er i Videreuddannelsesregion Nord

- Telefoninterviews med fire ledende overlæger

- Input fra uddannelseslæger (deltagere i tilfældigt SOL 3 kursus)

 

Behov for kompetenceudvikling

Afdækningen viste en bred enighed om, at det kunne være relevant med et kompetenceudviklingstilbud til UKYL'er.

 

Der hvor UKYL'erne og DYNAMU'erne primært oplever og opleves at have udfordringer er i forbindelse med:

- Udvikling af uddannelsen

- Projektstyring

- Samspillet mellem uddannelse og drift

- Rolleafklaring (grænselandet mellem uddannelseslæge, seniorer læger, YL, UAO og ledelsen)

 

Derudover nævnes også udfordringer ift. kendskab til organisering af lægelig videreuddannelse og ageren inden for rammer og formalier.

 

Potentielle kompetenceudviklingstilbud 

UUU vurderer, at det er relevant at arbejde videre med et kompetenceudviklingstilbud til UKYL'er og DYNAMU'er i to dele.

 

1. En introduktion til UKYL/DYNAMU-rollen og opgaverne heri. Herunder organisering af og formalia i den lægelige videreuddannelse. UUU foreslår, at der udvikles et generisk materiale, som kan anvendes på de enkelte hospitalsenheder/praksis, som supplement og inspiration til de enkelte enheders introduktion til nye UKYL'er.

2. Et videregående forløb med fokus på; roller, personlig udvikling som uddannelsesleder, forbedringsmodellen og proces- og projektstyring. Dertil fokus på praktisk anvendelige redskaber.

 

Udover at dette er kompetencer der efterspørges blandt både UKYL'er/DYNAMU'er og ledelseslaget, vurderer UUU at et sådant kompetenceudviklingstilbud er vigtigt for at spotte fremtidens uddannelsesledere (UAO, UKO, AMU, PKL), idet tilbuddet kan bidrage til at vise en karrierevej inden for uddannelse.

 

På baggrund af drøftelser i UUU den 14. maj 2018 foreslår UUU, at der udarbejdes et pilotprojekt for et videregående kompetenceudviklingsforløb for UKYL'er/DYNAMU'er. Pilotprojektet vil indeholde udvikling af selve forløbet og gennemførelse af et pilothold. Herefter skal DRRLV tage stilling til om det er et tilbud, der skal implementeres.

 

UUU vurderer, at pilotprojektet vil koste ca. 100.000 kr. at udvikle og gennemføre. Økonomien hertil er ikke afklaret.

 

UUU ønsker, at DRRLV drøfter og tager stilling til om der i Videreuddannelsesregion Nord skal arbejdes videre på et sådan tilbud og på at finde de nødvendige ressourcer til et pilotprojekt. I så fald ønskes der input til, hvor det vil være relevant at søge sådanne midler.

Beslutning

Bente Malling, ledende lektor, gennemgik baggrunden for ønsket om et kompetenceudviklingsforløb for UKYL’er og DYNAMU’er i Videreuddannelsesregion Nord.
Forløbet skal udover at være kompetenceudviklende også ses som en mulighed for  udvikling af talenter indenfor uddannelse og ledelse.

 

Rådet drøftede herefter forslaget, som Rådet udtrykte stor opbakning til. Det blev drøftet, hvorvidt der er brug for en mere generisk beskrivelse af funktionerne som UKYL og DYNAMU, men eftersom forløbet er tænkt som et supplement til de lokale indsatser på området, er dette ikke umiddelbart nødvendigt.
Det blev bemærket, at UKYL’er og DYNAMU’er kan være på forskellige stadier i den lægelige videreuddannelse, hvilket det er vigtigt at være opmærksom på, såfremt kompetenceudviklingsforløbet realiseres.

 

Rådet drøftede afsluttende hvorvidt kompetenceudviklingsforløbet kan gøres obligatorisk for alle UKYL’er og DYNAMU’er, men det blev vurderet, at dette ikke er realistisk.

 

Rådet besluttede at bakke op om, at der arbejdes videre med at udvikle et kompetenceudviklingsforløb for UKYL'er og DYNAMU'er.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-18

16. Orientering om 3-timersrapport 2017 fra Aalborg Universitetshospital (15 min. kl. 14.05-14.20)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Aalborg Universitetshospital har frigivet rapport vedrørende 3-timersmødet i 2017, omhandlende det gode arbejdsliv og det kvalificerende fællesskab (se bilag 1).

 

I rapporten kan der læses om de væsentlige temaer, erfaringer og nye idéer, som de yngre læger samt deres kolleger og ledere på Aalborg Universitetshospital er kommet med i forhold til det gode lægearbejdsliv.

 

På mødet vil Susanne Nøhr holde et kort oplæg omkring rapporten.

 

Rapporten er vedlagt som bilag og kan yderligere læses via følgende link:

http://www.aalborguh.rn.dk/for-sundhedsfaglige/uddannelse-kurser-og-kompetenceudvikling/laegers-uddannelsesforum-(luf)/3-timersmoeder/3-timersrapporten-2017/-/media/Hospitaler/AalborgUH/For-sundhedsfaglige/Uddannelse,-kurser-og-kompetenceudvikling/LUF/3-timersmoeder/2017/3-timersrapporten-2017.ashx

Beslutning

Susanne Nøhr, uddannelseskoordinerede overlæge ved Aalborg Universitetshospital, holdt et oplæg om 3-timersrapporten fra Aalborg Universitetshospital.

 

Rådet roste arbejdet, og opfordrer alle hospitaler og psykiatrien til at dele erfaringer fra 3-timersmøderne i Rådet.

 

Det blev bemærket, at en del af de ting der havde været i fokus på Aalborg Universitetshospital var meget grundlæggende arbejdsmiljøsområder, såsom mulighed for pauser.

 

Rådet opfordrede desuden til, at UKYL’er fra psykiatrien deltager i de somatiske hospitalers uddannelsesnetværk og initiativer, så der kan skabes større sammenhold og netværk på uddannelsesområdet.

 

Oplægget er vedlagt (se bilag 2).

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-39-14

17. Orientering om placering af 4 midlertidige introduktionsstillinger i almen medicin i Region Midtjylland (5 min. kl. 14.20-14.25)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt "En læge tæt på dig – en plan for fremtidens almen praksis" (se bilag 1). I den forbindelse skal antallet af hoveduddannelsesforløb i almen medicin øges ekstraordinært fra 2019 med 30 hoveduddannelsesforløb i henholdsvis 2019 og 2020. Sundhedsstyrelsen har udmeldt, at 10 af hoveduddannelsesforløbene placeres i Videreuddannelsesregion Nord.

 

For at sikre et tilstrækkeligt antal ansøgere til de ekstra hoveduddannelsesforløb i Region Midtjylland, har direktionen i Region Midtjylland vedtaget, at opslå 4 "en-gangs" introduktionsstillinger med ansættelsesstart i efteråret 2018. Introduktionsstillingerne er med ansættelsesstart den 1. december 2018, og er grundet tidsplanen for besættelse af introduktionsstillinger i almen medicin i Region Midtjylland allerede i opslag.

De 4 introduktionsstillinger vil blive placeret i henholdsvis Herning, Viborg, Horsens og Randers.

 

Ved et senere møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse vil der komme en lægefaglig indstilling med en permanent øgning af introduktionsstillinger i almen medicin i Region Midtjylland og Region Nordjylland - samt nye lægefaglige indstillinger for hoveduddannelsesforløbene.

Beslutning

BBH og Søren Prins, PKL i almen medicin i Region Midtjylland, gennemgik baggrunden for punktet.

 

Rådet drøftede hvorvidt der er behov for flere introduktionsstillinger i almen medicin, udover de udvidelser, der allerede er i proces. Dette på baggrund af, at der ikke umiddelbart vurderes at være en tilstrækkelig fødekæde til hoveduddannelsesforløbene, som det ser ud nu. Herunder blev det drøftet, hvordan tutorlæge-kapaciteten i Region Midtjylland bedst udnyttes. Dette skal der tages højde for ved fordeling af fremtidige udvidelser af introduktionsstillinger i almen medicin.

 

Rådet drøftede på baggrund af ovenstående udfordringer og muligheder ift. de geografiske placeringer af uddannelsesstillinger.

 

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-18

18. Godkendelse af mødedatoer for DRRLV i 2019 (5 min. kl. 14.25-14.30)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender de foreslåede mødedatoer for 2019.

Sagsfremstilling

Følgende mødedatoer foreslås godkendt for 2019:

 

1. møde (Aarhus)

- Mandag d. 4. marts 2019

  

2. møde (Aalborg)

- Onsdag d. 29. maj 2019

 

3. møde (Viborg)

- Torsdag d. 26. september 2019

 

4. møde (Aarhus)

- Torsdag d. 5. december 2019

Beslutning

Rådet godkendte de foreslåede mødedatoer på nær datoen for det 2. møde, da denne dato er lige før Kristi Himmelfart.

I stedet vil det 2. møde blive afholdt mandag d. 27. maj 2019.

 

Videreuddannelsessekretariatet sørger for at sende mødeindkaldelser ud til alle medlemmer af Rådet.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-83-18

19. Orientering: Høring over udkast til Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet

Videreuddannelsessekretariatet indstiller

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen udsendte 6. juli 2018 høring over udkast til Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin

 

Videreuddannelsessekretariatet udsendte den 27. august et udkast til høringssvar til Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Høringssvaret var udarbejdet efter dialog med specialets to PKL'er og input fra de to politiske regioner.

 

På baggrund af kommentarer fra Rådet er et endeligt høringssvar (se bilag 1) sendt til Sundhedsstyrelsen på vegne af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

 

Videreuddannelsessekretariatet beklager den korte svarfrist Rådet fik til kommentering på udkastet.

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-18

20. Orientering: Inspektorrapporter

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående inspektorrapporter, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt.

 

Videreuddannelsessekretariatet vil gerne særligt rose følgende afdeling på baggrund af deres seneste inspektorrapport:

  • Reumatologisk afdeling U, Aarhus Universitetshospital - 16 ud af 16 temaer vurderes som "særdeles god".
  • Nuklearmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital - 13 ud af 16 temaer vurderes som "særdeles god".
  • Anæstesi og Intensiv, Aalborg Universitetshospital - 11 ud af 16 temaer vurderes som "særdeles god".

 

 

Reumatologisk afdeling U, Aarhus Universitetshospital den 17. april 2018

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Afdelingen blev besøgt 5 år forinden dette inspektorbesøg. Ved dette besøg var knap halvdelen af de uddannelsessøgende læger repræsenteret, mens en stor andel af speciallægerne var til stede. Cheflæge og uddannelseskoordinerende overlæge samt oversygeplejerske var ligeså deltagende i besøget.

 

Inspektorernes vurdering af afdelingen er i fuldkommen overensstemmelse med afdelingens selvvurdering. Afdelingen scorer højest mulig på samtlige temaer, hvilket illustrerer en højt specialiseret afdeling, der er yderst velfungerende.

 

Inspektorerne oplever en afdeling med en stor uddannelsesforpligtelse, hvor i alt 15 læger er i hoveduddannelsesforløb. En enkelt læge er i introduktionsstilling, mens der i hele semesteret konstant er omkring 10 medicinstuderende på afdelingen.

Uddannelse gives på alle niveauer og der forekommer en kultur med åbenhed og fagligt enggagement.

Speciallægerne på afdelingen er meget forskningsaktive og inspektorerne bemærker, at det er let for andre læger at blive tilknyttet et mindre projekt såfremt det ønskes.

De uddannelsessøgende læger har mulighed for at undervise 7. semesterstuderende på universitetet, såvel som at undervise sygeplejerskerne.

Der forekommer projekter på afdelingen, som de yngre læger frivilligt kan deltage i. Et projekt om optimering af røntgen konference har resulteret i bedre struktur og uddannelsesværdi ved disse konferencer.

 

Siden sidste besøg i 2013 har afdelingen arbejdet på før nedsatte indsatsområder. Samtlige indsatser er siden forbedret eller løst.

Inspektorerne udpeger ved dette besøg fire indsatsområder, der omhandler intern organisering og strukturering af arbejdsopgaver, hvilket vi ikke kan kommentere. Styrelsen støtter indsatsområdet, der vedrører styrket supervision.

 

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg primo 2022 eller snarest muligt derefter.

 

 

Nuklearmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital den 19. april 2018

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Inspektorerne har foretaget rutinebesøg på afdelingen som sidst blev besøgt i 2012.

 

Ved det aktuelle inspektorbesøg deltog, udover centerchef og afdelingsledelsen, 8 af afdelingens 9 speciallæger og 4 ud af 5 læger i uddannelsesstillinger. Endvidere deltog repræsentanter for bioanalytikerne og de ikke-lægelige akademikere.

 

Stort set samstemmende med afdelings selvevaluering, anfører inspektorerne 13 temaer som særdeles godt og de øvrige 3 tilfredsstillende opfyldt.

 

Selvom inspektorerne beskriver en afdeling med meget stort fokus på uddannelse og med få mangler, peger de dog på at særligt indøvning af apparaturlære, fx med brug af simulation/fantom, er emner der med fordel kan arbejdes videre med. Endvidere anbefaler inspektorerne, at afdelingen arbejder videre med tilpasning af uddannelsesprogrammer og kompetenceevaluering.

 

Sundhedsstyrelsen støtter disse anbefalinger og planlægger med, at næste inspektorbesøg finder sted som rutinebesøg 2022 eller snarest muligt derefter.

 

 

Anæstesi og Intensiv, Aalborg Universitetshospital den 25. og 26. juni 2018

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Rapporten fra rutinebesøg beskriver en stor, vagt-travl og forskningsaktiv afdeling, fordelt på to matrikler og med mange uddannelsesopgaver.

 

Ved møder med inspektorerne deltog, udover sygehusledelsen, 9 af afdelingens 46 speciallæger og 12 af 27 uddannelseslæger, de to UAO og repræsentanter for plejepersonalet.

 

Der er stort set kongruens mellem selvevalueringen og inspektorernes scoring af afdelingens uddannelsestemaer. Inspektorerne scorer 5 temaer som tilstrækkeligt opfyldt, 11 som særdeles godt.

 

Alle anbefalede tiltag fra sidste inspektorbesøg er enten implementeret, eller forbedret i væsentlig grad.

 

Inspektorerne afgiver i rapporten nye anbefalinger med henblik på at bedre uddannelsen yderligere, ved bl.a. at fremme bedre læring ved konferencer og møder samt at genindføre simulations/team-træning på begge matrikler. Sundhedsstyrelsen støtter disse forslag.

 

Uddannelseslægerne har overfor inspektorerne beskrevet hvordan det koster dem dagtid – hvor bl.a. formel uddannelse på specialafsnit og konferencer foregår - når de må træde til for at dække vagter. Inspektorerne adresserer også dette emne, men det må blive et ledelsesmæssigt ansvar at sikre såvel drift som uddannelse hvorfor Sundhedsstyrelsen ikke kommenterer yderligere herpå.

 

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som rutinebesøg i 2022 eller snarest muligt derefter.

 

 

Psykiatrien Nordjylland, PS Børn og Unge den 17. april 2018

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Inspektorerne har foretaget rutinebesøg på afdelingen som sidst blev besøgt i 2009. 

 

Ved det aktuelle inspektorbesøg deltog, udover den lægelige direktør, 3 af afdelingens 14 speciallæger og 6 ud af 10 læger i uddannelsesstillinger.

 

Stort set samstemmende med afdelings selvevaluering, anfører inspektorerne 15 temaer som tilfredsstillende opfyldt, men temaet konferencernes læringsværdi som utilstrækkeligt opfyldt.

 

Inspektorerne peger, på denne baggrund, især på tiltag der kan hæve læringsværdien af konferencer og faste lægemøder.

 

Siden inspektorbesøget har afdelingen meddelt at de har lavet konkrete planer for disse indsatser.

 

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som rutinebesøg 2022 eller snarest muligt derefter.

 

 

Ortopædkirurgiske behandlinger - Kirurgisk fællesafdeling, Regionshospitalet Randers den 11. april 2018

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Det planlagte besøg er et rutinebesøg, hvor seneste besøg var i 2014. Ved besøget var de uddannelsessøgende læger og speciallægerne flot repræsenteret. Fra ledelsen deltog sygehusdirektøren og uddannelseskoordinerende overlæge.

 

Der er fuldkommen overensstemmelse mellem inspektorernes vurdering og afdelingens egen vurdering. Samtlige temaer er scoret ”tilstrækkelig” eller ”særdeles god”, og inspektorerne fremhæver i rapporten, at afdelingen har været velorganiseret forud for inspektorbesøget.

 

Inspektorerne noterer sig en meget positiv opfattelse af afdelingen, der samtidig med at være meget produktiv viser et stort uddannelsesengagement. De yngre læger beskriver et trygt og positivt uddannelsesmiljø på afdelingen, og de fornemmer god opbakning og vilje til feedback.

 

Afdelingen har søgt at styrke forskningen med en forskningsansvarlig overlæge, og inspektorerne ser stort potentiale i at udbygge dette tiltag med en forskningsansvarlig yngre læge og samarbejde om forskning med Århus Universitetshospital og tværgående sygehuse. Inspektorerne stiller dette som forslag som en organisatorisk indsats i at styrke forskningen i afdelingen.

Som et nyt indsatsområde kan det store arbejdspres i skadeambulatoriet med fordel understøttes af bedre supervision. KBU og introduktionslægerne efterspørger stadig tandemambulatorier, der skal sikre adgang til deltagelse i ambulatorievirksomhed for den yngre læger, og dette indsatsområde bliver videreført i denne rapport.

Inspektorerne opstiller i alt fire nye indsatsområder, der foruden de førnævnte omhandler tværfaglig undervisning af studerende medicinere, sygeplejesker og KBU læger, der skal foretages af introduktions- og hoveduddannelseslæger. Et konkret forslag til sådan en indsats kunne ifølge inspektorerne være skadestueundervisning hver uge.

 

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg primo 2022 eller snarest muligt derefter.

Beslutning

Det blev bemærket, at der i flere af inspektorrapporterne er kommentarer til arbejdsmiljøet på afdelingerne.

 

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-35-72-7-15

21. Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger. Som opfølgning på denne beslutning skal der på hvert rådsmøde gives en kort status for udviklingen.

 

Siden sidste møde i DRRLV har urologisk afdeling, HE Vest fået godkendelse til at opslå et ekstra introduktionsforløb udover deres maksimums dimensionering.

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-29-14

22. Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer (UGUP) har afholdt møde den 31. august 2018.

 

Ved mødet blev der behandlet 30 uddannelsesprogrammer, hvoraf 27 blev godkendt.

 

De godkendte uddannelsesprogrammer er alle sendt tilbage til afdelingerne i løbet af september måned, da de skal behandle uddannelsesprogrammerne ud fra de kommentarer, UGUP havde på mødet.

 

3 uddannelsesprogrammer blev ikke godkendt, hvilket primært skyldes at planen for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse for uddannelseslægerne ikke var tilstrækkeligt beskrevet.

 

Næste møde i UGUP er den 2. oktober 2018.

Beslutning

Der blev spurgt ind til årsagen til, at de tre uddannelsesprogrammer ikke blev godkendt og hvilke konkrete programmer der var tale om. Dette blev drøftet.

 

UGUP mangler for tiden repræsentation af yngre læger. Rådet opfordrede interesserede til at søge.

 

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-18

23. Eventuelt

Beslutning

Rådet takkede sekretariatschef Berit Bjerre Handberg samt ledende overlæge Lene Mortensen for deres mangeårige arbejde i Rådet.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-18

24. Deltagere

Sagsfremstilling

Deltagere

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør Regionshospitalet Randers, formand

Lisbet Hørslev Pedersen, specialkonsulent, suppleant for den regionale administration, Region Nordjylland

Rikke Skou Jensen, vicedirektør, den regionale administration, Region Midtjylland

Ditte Hughes, afdelingschef, suppleant for den regionale administration, Region Midtjylland

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig vicedirektør Regionshospital Nordjylland, hospitalsledelsen, Region Nordjylland

Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør, Psykiatrien Region Nordjylland

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør Hospitalsenheden Vest, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Marianne Kleis Møller, uddannelseskoordinerende overlæge Aarhus Universitetshospital, suppleant for hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Anette Bagger Sørensen, uddannelseskoordinerende overlæge Hospitalsenhed Midt, suppleant for hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Susanne Nøhr, uddannelseskoordinerende overlæge Aalborg Universitetshospital, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Inger Brødsgaard, ledende overlæge Klinik Psykiatri Syd, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Inge Marie Møller, uddannelsesansvarlig overlæge Hospitalsenheden Horsens, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Lene Mortensen, ledende overlæge Regionshospitalet Randers, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Peter Grydehøj, uddannelsesansvarlig overlæge Psykiatrien Region Midtjylland, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Anne Balle Larsen, 1. reservelæge almen praksis, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Thea Heide Faaborg, 1. reservelæge Regionshospital Nordjylland, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Tue Kruse Rasmussen, reservelæge Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Anne Ramlov, 1. reservelæge Aalborg Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Therese Straarup, 1. reservelæge Hospitalsenhed Midt, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Søren Prins, praktiserende læge, almen praksis, Region Midtjylland

Søren Pihlkjær Hjortshøj, institutleder på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet 

Bente Malling, ledende lektor, postgraduat lægelig kompetenceudvikling

 

Fra VUS

Berit Bjerre Handberg, sekretariatschef

Rasmus Elgaard Petersen, sagsbehandler, referent

Trine Kirkegaard Petersen, sagsbehandler

 

Gæster

Charlotte Green Carlsen, PKL i akutmedicin - Region Midtjylland

 

Afbud 

Gurli Lauridsen, uddannelseschef, den regionale administration, Region Nordjylland

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør Aalborg Universitetshospital, hospitalsledelsen, Region Nordjylland

Claus Thomsen, lægefaglig direktør Aarhus Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Per Höllsberg, studieleder for medicin, Health - Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet

Tilbage til toppen