Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Her finder du dagsordener og referater for møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Når du klikker på en af mødedatoerne i venstre side, kan du se dagsorden, referat og bilag for det pågældende møde.

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer
Dagsordener og referater fra møder i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer offentliggøres ikke.
Hvilke uddannelsesprogrammer, der er blevet godkendt af udvalget fremgår af dagordnen til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
den 21. marts 2018 kl. 14:00
i Konference 2, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Pkt. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00 - 14.05)
2 Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05 - 14.10)
3 Temadrøftelse - Nyt speciale i akutmedicin (1 time 50 min. kl. 14.10 - 16.00)
4 Akutmedicin introduktionsuddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.00 - 16.05)
5 Pause (15 min. kl. 16.05 - 16.20)
6 Urologi introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.20 - 16.25)
7 Ortopædkirurgi introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.25 - 16.30)
8 Intern Medicin introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.30 - 16.35)
9 Neurologi introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.35 - 16.40)
10 Radiologi introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.40 - 16.45)
11 Radiologi hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.45 - 16.50)
12 Godkendelse af revideret delegeringsnotat i Videreuddannelsesregion Nord (5 min. kl. 16.50 - 16.55)
13 Drøftelse af håndtering af uhensigtsmæssige og kritiske inspektorrapporter (15 min. kl. 16.55 - 17.10)
14 Orientering fra møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 7. marts 2018 (10 min. kl. 17.10 - 17.20)
15 Indberetning af I- og H-forløb til Sundhedsstyrelsen for 2017 (10 min. kl. 17.20 - 17.30)
16 Orientering: Inspektorrapporter
17 Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum
18 Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP
19 Eventuelt
20 Deltagere

Sagnr.: 1-01-72-1-18

1. Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00 - 14.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dagsordenen er vedlagt som bilag.

 

Punkterne 16 til 18 er orienteringspunker, der kun behandles på selve mødet, såfremt et medlem af Rådet ønsker dette. Såfremt et punkt ikke aktivt behandles på mødet, godkendes indstillingen.

Beslutning

Der var ønske om drøftelse af dagsordenspunkt 18. Derudover blev det bemærket, at deltagerlisten samt generelle medlemsoversigt har brug for at blive opdateret. Videreuddannelsessekretariatet lovede at følge op på dette.

Med ovenstående bemærkninger godkendte Rådet dagsordenen.

 

Lone Winther Jensen (LWJ) bemærkede, at ved seneste inspektorårsmøde d. 13. marts 2018 fik Videreuddannelsesregion Nord to priser:

 

 • Medicinsk-endokrinologisk afdeling (MEA), Aarhus Universitetshospital blev kåret som årets uddannelsesafdeling
 • Akutafdelingen Hjørring, Regionshospital Nordjylland blev kåret som årets højdespringer

 

Rådet roste den flotte indsats fra de to afdelinger og begge vil blive inviteret til næste møde i DRRLV for at fortælle om indsatserne.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-17

2. Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05 - 14.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender referatet.

Sagsfremstilling

Der er ikke modtaget bemærkninger til referatet.

Beslutning

Rådet godkendte referatet.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-18

3. Temadrøftelse - Nyt speciale i akutmedicin (1 time 50 min. kl. 14.10 - 16.00)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller

at Rådet drøfter den overordnede sammensætning af hoveduddannelsesforløb i akutmedicin.
at Rådet drøfter hvorledes specialet akutmedicin skal håndteres i forhold til merit.
at Rådet tager henvendelsen vedrørende tolkning af BEK 96 til Sundhedsstyrelsen til orientering.

 

Sagsfremstilling

Den 02.02.2018 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen en ny bekendtgørelse for uddannelse af speciallæger og målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i akutmedicin.

 

Der pågår derfor nu et stort arbejde i alle tre videreuddannelsesregioner med at fastlægge de nærmere rammer for specialet akutmedicin.

 

På dagens temadrøftelse ønskes to overordnet områder drøftet, med henblik på at udstikke pejlemærker som Videreuddannelsessekretariatet og PKL'er kan arbejde videre ud fra.

1. Sammensætning af hoveduddannelsesforløb

2. Pejlemærker for meritvurdering

 

 

1. Sammensætning af hoveduddannelsesforløb 

Forud for at der i Videreuddannelsesregion Nord kan opslås hoveduddannelsesstillinger i akutmedicin er der behov for at få drøftet nogle overordnet rammer i VUR Nord for hvorledes hoveduddannelsen i akutmedicin skal sammensættes. Dette bl.a. for at give specialets PKL'er nogle pejlemærker forud for indstilling af hoveduddannelsesforløb til DRRLV

 

DRRLV godkendte 4. marts 2014 en vejledende retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord. Denne er vedhæftet som bilag. Overordnet giver vejledningen følgende rammer:

 • Ansættelsesvarigheden af de enkelte delansættelser skal være på mindst seks måneder
 • Ansættelsesvarigheden af de enkelte delansættelser skal være så lang som mulig
 • Antallet af forskellige ansættelsessteder skal minimeres til det nødvendige antal (minimum to ansættelser af 12 måneder på to forskellige afdelinger, hvoraf den ene skal være kontinuerlig)

 

Der ønskes en drøftelse af;

 • Skal der som minimum være 12 måneders ansættelse på et universitetshospital i alle HU-forløb?
 • Skal der være ansættelse og/eller fokuseret ophold på bl.a. pædiatriske afdelinger, i anæstesien, i Almen medicin, og/eller præhospitalet?

 

Såfremt der som minimum skal være 12 måneders ansættelse på et universitetshospital i alle HU-forløb, vil dette ved 12 årlige hoveduddannelsesstillinger, som minimum betyder fire årsværk i Region Nordjylland og otte årsværk i Region Midtjylland jf. den vedtaget fordelingsnøgle mellem de to politiske regioner.

 

Ud fra målbeskrivelsen har PKL'erne lavet to foreløbige forslag til opbygning af hoveduddannelsen. Disse ses nedenfor

 

Model A:

1 år

1 år

6 mdr.

2,5 år

Akutafdeling 1

Intern medicin

pædiatri

Akutafdeling 2

 

Model B:

1 år

1 år

6 mdr.

1 år

1,5 år

Akutafdeling 1

Intern medicin

Pædiatri

Akutafdeling 2

Akutafdeling 1

 

I årsværk ved fuld udrulning af 12 årlige hoveduddannelsesstillinger betyder dette for afdelingerne:

Akutafdelinger: 42 årsværk (8 afd. i VUR Nord)

Intern medicin: 12 årsværk (27 afd. i VUR Nord inkl. afdelinger på Regionshospitalerne såvel som Universitetshospitalerne)

Pædiatri: 6 årsværk (6 afd. i VUR Nord)

 

Til at hjælpe med kvalificering og deltagelse i drøftelsen har Videreuddannelsessekretariatet inviteret PKL'er og ledende overlæger fra Pædiatri, Anæstesi, Intern medicin med til mødet, med henblik på at får deres input til følgende spørgsmål:

- Hvordan skal kompetencerne, der relateres til pågældende speciale, opnås (ansættelse, fokuseret ophold, andet)?

- Hvilke konsekvenser kan det få for økonomi og drift?

- Er der tilstrækkelig uddannelseskapacitet på eksempelvis de pædiatriske afdelinger?

 

Oplægsholdere:

Helle Nibro (PKL i anæstesi, overlæge på AUH)

Thomas Balslev (PKL i pædiatri, overlæge på HEM, Viborg)

Lene Mortensen (Ledende overlæge på Medicinsk Afdeling RHR)

Stig Andersen (PKL i geriatri og ledende overlæge på Geriatrisk Afd. AaUH)

Charlotte Green (PKL i akutmedicin, overlæge AUH) og Marc Ludwig (PKL i akutmedicin og ledende overlæge på Akutafdelingen RH Nordjylland)

 

Gæsterne har hver 3-5 minutter til at indlede med deres betragtninger, og vil derefter deltage i Rådets drøftelse. Drøftelsen afrundes med en fælles opsamling.

 

2. Pejlemærker for meritvurdering 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at der bliver to veje til speciallægeanerkendelse via merit. Dels et "fast-track" (§ 21) for speciallæger, der har længere (mindst 60 måneders) ansættelse på en akutafdeling, og som har gennemført fagområdeuddannelsen. Dels en kompetencevurdering for læger (§20), der ligner den vanlige meritproces meget. Begge dele indenfor konkrete tidsfrister.

 

De to paragraffer har allerede givet anledning til en række spørgsmål fra læger, der ønsker at søge merit. Videreuddannelsessekretariatet har allerede modtaget de første ansøgninger.

Til disse er svaret indtil videre at;

- vi arbejder på at fastlægge en ansøgningsproces for meritvurderinger hurtigst muligt (hvilke dokumenter skal indsendes – eksempelvis funktionsbeskrivelser, vurderinger, dokumentationer)

- vi sigter på en så ensartet merit-proces som muligt på tværs af de tre videreuddannelsesregioner

- læger der er interesseret i at søge merit opfordres til at vente med at søge, til der er fastlagt en ansøgningsproces

- læger der ønsker at søge merit opfordres til at fremme merit muligheder ved at gå i gang med at blive kompetencevurderet i forhold til målbeskrivelsens kompetencer.

 

Arbejdet med, hurtigst muligt, at fastlægge rammer for, hvorledes merit-mulighederne i BEK 96 §§ 20 og 21 skal og kan håndteres har medført et øget behov for koordinering på tværs af råd, udvalg, videreuddannelsesregioner og politiske regioner. Der pågår derfor en række parallelle processer for nuværende.

Bekendtgørelsen herunder meritmulighederne har været og er på dagsordenen på SVADA (28. februar), i DNRLV (7. marts), i RUR-akut læger (15. marts), i det specialespecifikke uddannelsesudvalg (19. marts) og bliver omdrejningspunktet for et ekstraordinært møde i VUSAM den 23. marts. På mødet i VUSAM bliver især henvendelsen til Sundhedsstyrelsen vedr. tolkning af BEK 96 drøftet (bilag eftersendes)

Som indledning til drøftelsen vil Berit Bjerre Handberg give en status på processen.

 

Herudover har specialets to PKL'er Charlotte Green og Marc Ludwig udarbejdet et første udkast til proces og rammer for, hvorledes Videreuddannelsesregion Nord vil behandle meritvurderinger ift. §§20 og 21 (vedhæftet som bilag). Udkastet er udarbejdet på baggrund af den viden, der har været til stede primo marts 2018. På mødet vil de to PKL'er præsentere udkastet, hvorefter Rådet vil drøfte udkastet. Drøftelsen afrundes med en fælles opsamling.

Beslutning

Berit Bjerre Handberg (BBH) og Trine Petersen indledte temadrøftelse med at forklare formål og ramme for drøftelsen. Deres oplæg, der fungerede som ramme for temadrøftelsen er vedlagt (se bilag 8).

 

Første del af temadrøftelsen omhandlede sammensætningen af hoveduddannelsesforløb i akutmedicin.

 

Indledningsvist var der oplæg fra en række personer med input til hvordan hoveduddannelsen i akutmedicin kan sammensættes:

 

 • Lene Mortensen, ledende overlæge på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers: Gennemgik kompetencer der skal opnås på de medicinske afdelinger, hvordan de kan opnås samt hvilke krav det stiller til de medicinske afdelinger. Lenes oplæg er vedlagt (se bilag 9).

 

 • Stig Andersen, PKL i geriatri og ledende overlæge på geriatrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital: Fokuserede i sit oplæg på muligheden for at gøre kommende hoveduddannelseslæger til kultur- og læringsbærer på hospitalerne.

 

 • Helle Nibro, PKL i anæstesiologi: Fremlagde i sit oplæg hvordan tre fokuserede ophold henover en periode på seks måneder kan sammensættes, så hoveduddannelseslægerne opnår de relevante kompetencer relateret til anæstesien. Helles oplæg er vedlagt (se bilag 10).

 

 • Thomas Balslev, PKL i pædiatri: Drøftede hvordan kompetencerne relateret til pædiatrien kan opnås enten via en decideret ansættelse på en pædiatrisk afdeling, eller via et fokuseret ophold. Thomas' oplæg er vedlagt (se bilag 11).

 

 • Charlotte Green Carlsen og Marc Ludwig, begge PKL i akutmedicin: Gennemgik de to nyeste mulige modeller for hoveduddannelsen af akutmedicin. Deres oplæg er vedlagt (se bilag 12).

 

Efter oplæggene var der gruppedrøftelser hvor hver gruppe blev spurgt ind til to ting:

 

 1. Skal der i alle hoveduddannelsesforløb være 12 måneder på et universitetshospital?

 

 1. Hvilke specialer skal der være ansættelser/ophold i?
 • Varighed af disse ansættelser/ophold?
 • Alternativer, hvis der er udfordringer med uddannelseskapaciteten?

 

Der var derefter opsamling i plenum, hvor der bl.a. var følgende bemærkninger til de to spørgsmål:

 

Ad 1:

 • Der var generelt enighed om, at ansættelse på et universitetshospital vil være gavnligt.

 

 • Varigheden af en sådan ansættelse kan variere fra forløbssammensætning til forløbssammensætning.

 

Ad 2:

 • Det blev bemærket at kirurgi og ortopædkirurgi ikke skal overses, da der er en stor mængde af patienter med symptomer der relaterer sig til disse specialer på akutafdelingerne.

 

 • Det blev anbefalet at andre man kan orientere sig i Helle Nibros oplæg for anæstesien, og eventuelt blive inspireret til, hvordan fokuserede ophold kan indeholdes.

 

 • Det blev nævnt, at almen praksis kan forventes at visitere størstedelen af de patienter der kommer til akutafdelingerne, og at de almen praktiserende læger har haft en fire til seks måneders ansættelse på en pædiatrisk afdeling, som del af deres hoveduddannelse.

 

 • Søren Prins blev spurgt til, hvorvidt PKL'erne i almen medicin mener, at hoveduddannelseslægerne i almen medicin tilstrækkeligt opnår de akutte kirurgiske kompetencer på akutafdelingerne. Søren Prins svarede, at det er almen medicins erfaringer, at ansættelse på akutafdelingerne er tilstrækkeligt til at opnå de påkrævede kompetencer.

 

 • Det blev bemærket, at der vil være en grænse for, hvor mange fokuserede ophold indenfor forskellige specialer, der bør indarbejdes i hoveduddannelsen i akutmedicin, idet det kræver et stort logistisk arbejde og kan hæmme kontinuitet og progression i læringen.

 

BBH rundende den første del af temadrøftelsen vedrørende sammensætning af hoveduddannelsesforløbene i akutmedicin af med en opfordring til de enkelte hospitaler om, allerede nu at begynde at kompetencevurdere ansatte speciallæger på de lokale akutafdelinger, ud fra den "logbog" som Charlotte Green Carlsen har udarbejdet (se bilag 13 og 14).

 

Anden del af temadrøftelsen omhandlede pejlemærker i forhold til meritvurdering i akutmedicin. Dette startede med et oplæg af de to PKL'er i akutmedicins udkast til proces og rammer for meritvurderinger i Videreuddannelsesregion og en efterfølgende gruppedrøftelse.

 

Efter gruppedrøftelserne var der opsamling i plenum, med bl.a. følgende bemærkninger:

 

 • Hvis der usikkerhed omkring en læges kompetencer i akutmedicin er det bedre at den pågældende læge ansættes på  afdelinger, der kan kompetencevurdere dem, snarere end at have usikkerhed, om hvorvidt de besidder kompetencerne.

 

 • Det blev drøftet, hvorvidt ansættelser på afdelinger der går forud for akutafdelingerne, såsom medicinsk visitationsafsnit og kirurgisk visitationsafsnit, kan tælle med som relevante ansættelser ved meritvurderinger. Der blev ikke konkluderet på dette.

 

 • Det blev pointeret, at det er et ledelsesmæssigt ansvar, at stå på mål for de kompetencevurderinger, der foretages på hospitalerne, af læger der påtænker at søge merit.

 

 • Det blev anbefalet hurtigst muligt at få Lægevidenskabelige Selskabers fagområdegodkendelse, såfremt læger der vil søge merit ikke allerede har denne.

 

Efter opsamlingen takkede BBH og Trine Petersen for Rådets deltagelse og gæsterne for deres fremmøde og input.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-83-18

4. Akutmedicin introduktionsuddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.00 - 16.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Som følge af oprettelsen af specialet akutmedicin, en godkendt målbeskrivelse og en udmeldt dimensionering er der behov for en lægefaglig indstilling der fordeler introduktionsstillingerne i Videreuddannelsesregion Nord.

 

Sundhedsstyrelsen har udmeldt en dimensionering for 2018-2020 for akutmedicin i Videreuddannelsesregion Nord på 9-12 årlige Hoveduddannelsesstillinger (se bilag 2). Videreuddannelsesregion Nord påtænker at opslå 12 årlige hoveduddannelsesforløb i akutmedicin. Dette betyder med en 1,5-3 ratio af Introduktionsstillinger (I-stillinger), at der i Videreuddannelsesregion Nord skal fordeles 18 (min)-36 (max) I-stillinger.

 

Stillingerne fordeles jf. fordelingsnøglen mellem de to politiske regioner, således der i Region Midtjylland placeres 12/24 I-stillinger (2/3) og der i Region Nordjylland placeres 12 I-stillinger (1/3).

 

Denne lægefaglige indstilling (bilag 1) er drøftet i det specialspecifikke uddannelsesudvalg. Her var der konsensus om den forholdsmæssige fordeling af I-stillingerne mellem de to regioner, såvel som mellem hospitalsenhederne.

 

Den lægefaglige indstilling er i høring på hospitalsenhederne til og med 20. marts kl.12.00. Eventuelle indsigelser vil blive fremlagt på mødet 21. marts.

 

Bilag 2 er Sundhedsstyrelsens notat vedr. dimensioneringen af akutmedicin. Notatet blev præsenteret på mødet i NRLV den 7. marts. Der var ikke indsigelser til dette notat.

 

Akutafdelingerne på RH Randers og AUH har allerede fået godkendt et uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen. Akut og traumecentret, Aalborg Universitetshospital har indsendt et uddannelsesprogram til godkendelse på næste møde i UGUP 2. maj 2018. Det forventes, at de resterende afdelinger ligeledes indsender programmer til behandling i UGUP 2. maj 2018.

 

Specialets to PKL'er vil være til stede på mødet

 

Bilag:

Bilag 1: Underskrevet LFI akutmedicin intro

Bailg 2: Notat om dimensionering af HU i  akutmedicin

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-18

5. Pause (15 min. kl. 16.05 - 16.20)

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-107-15

6. Urologi introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.20 - 16.25)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Efter ønske fra Region Nordjylland flyttes 0,5 maksimums introduktionsstilling fra Aalborg Universitetshospital til Regionshospital Nordjylland, således at afdelingerne på de pågældende hospitaler fremadrettet indgår i en delt introduktionsstilling (2 x 6 måneder) i urologi.

 

Den lægefaglige indstilling er udarbejdet af PKL i specialet, Maiken Bjerggaard, efter drøftelse i det specialespecifikke uddannelsesudvalg, hvor der var enighed.

Den lægefaglige indstilling har været i høring hos hospitalsledelserne og der er ikke indkommet høringssvar med indvendinger.

 

PKL deltager ikke ved mødet.

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-75-15

7. Ortopædkirurgi introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.25 - 16.30)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

I dimensioneringsplanen for 2018-2020 hæves antallet at introduktionsstillinger i ortopædkirurgi i Videreuddannelsesregion Nord fra maksimalt 24 til maksimalt 30.

 

De ekstra 6 maksimums introduktionsstillinger er fordelt med 2 til Region Nordjylland og 4 til Region Midtjylland i overensstemmelse med gældende praksis for fordeling af uddannelsesstillinger.

Det samlede antal maksimums introduktionsstillinger er fordelt med 73% til Region Midtjylland og 27% til Region Nordjylland.

 

Der er enighed i uddannelsesudvalget om fordelingen af stillinger.

 

Den lægefaglige indstilling har været i høring hos hospitalsledelserne og der er ikke indkommet høringssvar med indvendinger.

 

PKL deltager ikke under punktet.

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-106-15

8. Intern Medicin introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.30 - 16.35)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

I dimensioneringsplanen for 2018-2020 hæves antallet af introduktionsstillinger i Intern Medicin i Videreuddannelsesregion Nord fra 102 til 132,5 minimumsstillinger og fra 178,5 til 212 maksimumstillinger.

 

Stillingerne fordeles med 2/3 til Region Midtjylland og 1/3 til Region Nordjylland i overensstemmelse med gældende aftale for fordeling af uddannelsesstillinger.

 

Region Midtjylland vil således have 88 minimumsstillinger og 141 maksimumsstillinger mens Region Nordjylland vil have 44 minimumsstillinger og 71 maksimumsstillinger. Den konkrete fordeling på hospitalsenheder og afdelinger fremgår af den lægefaglige indstilling.

 

Den lægefaglige indstilling er udarbejdet af de postgraduate kliniske lektorer i Intern Medicin: Jens Peter Kroustrup, Jens Frederik Dahlerup, Stig Andersen, Dorte Guldbrand Nielsen, Gitte Pedersen, Mogens Pfeiffer Jensen, Anette Bagger Sørensen, Ilse Christiansen og Ulla Møller Weinreich i Videreuddannelsesregion Nord

 

Den lægefaglige indstilling har været i høring hos hospitalsledelserne og der er ikke indkommet høringssvar med indvendinger.

 

PKL deltager ikke under punktet.

Beslutning

BBH gennemgik baggrunden for den lægefaglige indstilling.

 

Overlægerådet på Diagnostisk Center Silkeborg, Hospitalsenhed Midt har indsendt et brev med indsigelse mod den lægefaglige indstilling (se bilag 2). LWJ orienterede om indholdet i brevet.

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt understregede, at Hospitalsenhed Midt bakker op om den lægefaglige vurdering foretaget af de ni postgraduate kliniske lektorer i de intern medicinske specialer og ikke har indsigelser i forhold til den lægefaglige indstilling.

 

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-113-15

9. Neurologi introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.35 - 16.40)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Neurologi er i dimensioneringsplanen for 2018 til 2020 blev opdimensioneret i antal introduktionsstillinger - fra 13,5 minimums og 22,5 maksimums introduktionsstillinger til 18 minimums og 27 maksimums introduktionsstillinger.

 

Denne lægefaglige indstilling fordeler mængden af introduktionsstillinger jf. den nye dimensioneringsplan. Stillingerne fordeles med 2/3 til Region Midtjylland og 1/3 til Region Nordjylland i overensstemmelse med gældende aftale for fordeling af uddannelsesstillinger.

 

Der er enighed i uddannelsesudvalget om fordelingen af stillinger.

 

Den lægefaglige indstilling har været i høring hos hospitalsledelserne og der er ikke indkommet høringssvar med indvendinger.

 

PKL deltager ikke ved mødet.

Beslutning

Aarhus Universitetshospital bemærkede, at neurofysiologisk afdeling er fusioneret med neurologisk afdeling, og derfor ikke fremgår af den lægefaglige indstilling. Der dog et godkendt uddannelsesprogram for en introduktionsstilling der er ligeligt delt mellem neurofysiologi og neurologi, og som kan besættes efter behov.

 

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-199-15

10. Radiologi introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.40 - 16.45)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Dimensioneringen er øget fra 21-35 introduktionsstillinger til 22,5-37,5 introduktionsstillinger i 2018- 2020.

 

Der har været fremsat ønske fra Region Nordjylland om, at 1/3 af introduktionsstillingerne bliver placeret i Region Nordjylland.

Desuden har Aarhus Universitetshospital ønsket at afgive 1 minimums-introduktionsstilling og 2 maksimums-introduktionsstillinger.

HE Midt er af uddannelsesudvalget blevet bedt om at fremsende et forslag på en fordeling af introduktionsstillingerne internt mellem Diagnostisk Center, Silkeborg og Røntgen og Skanning, Viborg. PKL har godkendt den indsendte fordeling, som fremgår af den lægefaglige indstilling.

 

Der er enighed i uddannelsesudvalget om fordelingen af introduktionsstillinger.

 

Der er fremsendt høringsbreve til hospitalsledelserne d. 2. marts med svarfrist d. 14. marts. Alle hospitalsledelser har accepteret konsekvenserne af den nye lægefaglige indstilling.

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-30-72-199-15

11. Radiologi hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.45 - 16.50)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Dimensioneringen i radiologi er øget fra 14 til 15 hoveduddannelsesforløb årligt.

 

Der har været ønske fra Region Nordjylland om, at 1/3 af uddannelsesstillingerne placeres i Region Nordjylland. Derfor er det 15. forløb placeret i Region Nordjylland (Aalborg – Hørring).

Region Midtjylland har anbefalet, at der placeres mere uddannelsestid på regionshospitaler. Uddannelsesudvalget har taget højde for dette i udspillet til forløbstyper, hvor der flyttes 6 måneders uddannelsestid fra universitetshospitalerne til regionshospitalerne.

Overordnet betyder dette, at alle regionshospitaler får flere årsværk, mens antal årsværk på Aarhus Universitetshospital reduceres med 4,5 årsværk. Antal årsværk på Aalborg Universitetshospital er uændret.

 

Ny forløbstype:

1,5 år

1,5 år

1 år

Universitetshospital

Regionshospital

Universitetshospital

 

Der er enighed i uddannelsesudvalget om sammensætningen og om fordelingen af årsværk.

 

Der er fremsendt høringsbreve til hospitalsledelserne d. 1. marts med svarfrist d. 14. marts. Alle hospitalsledelser har accepteret konsekvenserne af den nye lægefaglige indstilling.

Beslutning

BBH gennemgik baggrunden for den lægefaglige indstilling.

 

Der blev spurgt ind til baggrunden for at flytte 6 måneders ansættelse fra universitetshospitalerne til regionshospitalerne. LWJ forklarede, at dette er indstillet fra specialets uddannelsesudvalg på baggrund af anbefalingerne i lægedækningsrapporten fra januar 2017, drøftelser i ledelsessystemet samt i Rådet på mødet d. 31. maj 2017.

 

Repræsentanter for de uddannelsessøgende læger bemærkede, at den uddannelsesmæssige kvalitet skal sikres ved flytning af uddannelsestid – dette var der enighed om i Rådet.

 

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-18

12. Godkendelse af revideret delegeringsnotat i Videreuddannelsesregion Nord (5 min. kl. 16.50 - 16.55)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender det reviderede notat.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet har revideret notatet "Delegering af kompetence for godkendelse af ændringer i lægelige uddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord".

 

Notatet beskriver, hvem der i praksis godkender ændringer i lægelige videreuddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord for:

 

1. Klinisk basisuddannelse

2. Introduktionsuddannelse

3. Hoveduddannelse

 

Målgruppen for notatet er Videreuddannelsesregion Nords uddannelsesgivende afdelinger, hospitalernes HR-afdelinger i Region Midtjylland samt administrationen i Region Nordjylland.

 

Der er ikke lavet større ændringer i notatet, men tilføjet flere præciseringer og uddybninger. Særligt brugen af ESK-numre i Evaluer.dk i forbindelse med fratrædelse og ESK-numre ved opslag på Sundhedsjob.dk kan fremhæves. Videreuddannelsessekretariatet skal ikke længere orienteres af hospitalerne vedr. deltid i KBU og introduktionsuddannelsen.

 

Det reviderede notat er afstemt og godkendt i de to politiske regioner.

 

Beslutning

Der var enkelte bemærkninger til notatet.

 

Rådet godkendte det reviderede notat med de faldne bemærkninger. Videreuddannelsessekretariatet tilretter notatet baseret på bemærkningerne og sender det til hospitalerne.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-17

13. Drøftelse af håndtering af uhensigtsmæssige og kritiske inspektorrapporter (15 min. kl. 16.55 - 17.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter håndteringen af utilfredsstillende og kritiske inspektorrapporter.

Sagsfremstilling

På mødet i Rådet d. 27. september 2017, blev der ønsket en drøftelse af håndteringen af utilfredsstillende og kritiske inspektorrapporter i Videreuddannelsesregion Nord. Hvad er målet med drøftelserne i Rådet - og hvordan opnås det mål.

Der var specielt ønske om at drøfte omfanget af fremmøde fra hospitaler og afdelinger, der har fået en kritisk inspektorrapport.

 

Den nuværende håndtering af inspektorrapporter er beskrevet i en retningslinje (se bilag 1). For utilfredsstillende og kritiske inspektorrapporter kan den nuværende procedure læses nedenfor.

 

 • Hvis rapporten giver udtryk for utilfredsstillende uddannelsesforhold, defineret ved, at der gennemføres opfølgende inspektorbesøg indenfor 2-3 år:
 1. Specialeansvarlig AC-fuldmægtig sender rapporten til orientering og opfølgning hos PKL.

 

 1. Specialeansvarlig AC-fuldmægtig aftaler processen for opfølgning med sekretariatschefen. Udgangspunktet er, at den specialeansvarlige AC-fuldmægtig straks sender rapporten til hospitals- og afdelingsledelse (cc. til PKL, UKO, ledende lektor og sekretariatschef) med henblik på at få handleplan til DRRLV.

 

 1. Rapport og handleplan dagsordenssættes til orientering og drøftelse i DRRLV. VUS og PKL vurderer, hvorvidt der er behov for fremmøde fra afdelingsledelse til mødet i DRRLV. DRRLV har mulighed for at tage rapporten og redegørelsen til efterretning, stille uddybende spørgsmål, aftale den nødvendige opfølgning, samt i yderste instans beslutte om afdelingen skal fratages sin status som uddannelsessted.

 

 1. Specialeansvarlig AC-fuldmægtig dagsordenssætter rapporten og handleplanen på førstkommende møde i det specialespecifikke uddannelsesudvalg.

 

 • Hvis rapporten giver udtryk for kritiske uddannelsesforhold, defineret ved, at Sundhedsstyrelsen kontakter Videreuddannelsesregionen, hospitalsledelsen og afdelingen:
 1. Specialeansvarlig AC-fuldmægtig sender rapporten til orientering og opfølgning hos PKL.

 

 1. Sekretariatschefen sender straks rapporten til hospitals- og afdelingsledelse (cc. til PKL, UKO, ledende lektor og specialeansvarlig AC-fuldmægtig) med henblik på en redegørelse og handleplan til førstkommende møde i DRRLV. Sekretariatschefen skal desuden oplyse, at der forventes fremmøde fra afdelingen og PKL ved samme rådsmøde.

 

 1. Den specialeansvarlige AC-fuldmægtig har ansvaret for at indsamle kommentarer og indarbejde dem i sagsfremstillingen til DRRLV samt at koordinere mødedeltagelsen fra hospitalet.

 

 1. DRRLV har mulighed for at tage rapporten og redegørelsen til efterretning, stille uddybende spørgsmål, aftale den nødvendige opfølgning, samt i yderste instans beslutte om afdelingen skal fratages sin status som uddannelsessted.

 

 

Videreuddannelsessekretariatet har derudover udarbejdet mailskabeloner der sendes til det berørte hospital i tilfælde af utilfredsstillende eller kritiske inspektorrapporter (se bilag 2).

Beslutning

LWJ gennemgik baggrunden for drøftelsen.

 

Rådet drøftede herefter håndteringen.

 

Søren Prins efterspurgte, at rapporter fra afdelinger hvor der er hoveduddannelseslæger i almen medicin bliver videresendt til PKL'ern i almen medicin.

 

Rådet ønsker fremmøde fra ledelsessystemet ved drøftelse af inspektorrapporter.

Der skal sikres gode rammer for drøftelser af inspektorrapporter og de opfølgende handleplaner. Videreuddannelsessekretariatet skal i dialog med afdelingen søge at tydeliggøre forventningerne hertil før mødet.

Drøftelserne skal tilstræbe fokus på dialog og fremadrettet læring.

 

Mailskabelonerne skal tydeliggøre hvad Rådet ønsker handleplanerne skal indeholde og at behandlingen i Rådet har fokus på den læring som afdeling har opnået gennem inspektorbesøget samt hvad det giver anledning til af forbedringer, der kan inspirere andre.

 

PKL deltager på mødet i DRRLV og skal samarbejde med hospitalerne frem mod drøftelsen i Rådet og i den efterfølgende opfølgningen herpå.

 

Videreuddannelsessekretariatet opdaterer retningslinjen samt mailskabelonerne på baggrund af Rådets bemærkninger.

 

Endeligt blev det aftalt, at der skal følges op på emnet, senest ultimo 2019.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-18

14. Orientering fra møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 7. marts 2018 (10 min. kl. 17.10 - 17.20)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Lone Winther Jensen vil orientere fra mødet i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 7. marts 2018.

 

Dagsordenen er vedlagt (se bilag 1).

Beslutning

LWJ orienterede fra mødet i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

 

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-35-72-7-15

15. Indberetning af I- og H-forløb til Sundhedsstyrelsen for 2017 (10 min. kl. 17.20 - 17.30)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsesregion Nord har indberettet besættelse af introduktions- og hoveduddannelsesforløb i 2017 til Sundhedsstyrelsen (se bilag 1).

På mødet vil Berit Bjerre Handberg gennemgå indberetningen.

 

Der er yderligere blevet udmeldt udkast til den nationale indberetning for 2017 (se bilag 2), der blev behandlet på mødet i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 7. marts 2018.

 

Der er 121 ubesatte hoveduddannelsesforløb ud af 392 opslåede forløb, hvilket svarer til 30,9% ubesatte forløb i 21 specialer.

Tages der højde for antallet af forløb taget fra tidligere runder, inden for et givent speciale, og der derfor kun ses på ubesatte forløb i forhold til dimensioneringen i 2017, er der 52 ubesatte forløb, hvilket svarer til 16,5% ubesatte forløb i 14 specialer.

Beslutning

BBH holdte et kort oplæg om indberetningen, og hvad forventningen er for de kommende år i forhold til at få besat introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Oplægget er vedlagt (se bilag 3).

 

Der blev efterspurgt en drøftelse af karrierevejledning ud af specialerne, og hvorvidt afdelingerne i Videreuddannelsesregion Nord er gode nok til dette.

 

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-18

16. Orientering: Inspektorrapporter

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående inspektorrapporter, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt.

 

Videreuddannelsessekretariatet vil gerne særligt rose følgende afdeling på baggrund af deres seneste inspektorrapport:

Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital - 14 ud af 16 temaer vurderes som "særdeles god".

 

 

Hospitalsenheden Vest, Medicinsk afdeling den 22. november 2017

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Siden sidste besøg, som fandt sted i 2014, er afdelingen blevet fraktioneret således at afdelingen nu er opdelt i Kardiologisk og Medicinsk afdeling. Dette opfølgende besøg omhandler Medicinsk afdeling.

 

Der er tale om en uddannelsesafdeling med 11 speciallæger, 5 læger i introduktionsforløb samt 25 læger i hoveduddannelsesforløb.

 

Afdelingen er en stor bred medicinsk afdeling med et højt patient flow og stor ambulant funktion. Der er således god mulighed for eksponering for mange interne medicinske problemstillinger. Afdelingen er dertil forskningsaktiv.

 

Indsatsområderne fra sidste besøg er alle på nær individelle uddannelsesplaner opfyldt. Uddannelsesplanerne lever således stadig ikke helt op til standarderne.  

 

Det aktuelle besøg var vel tilrettelagt og med deltagelse fra sygehusledelsen, speciallæger og uddannelsessøgende læger.

 

Inspektorerne beskriver en afdeling, som trods nogle turbulente år med meget udskiftning i ledelsen, har formået at opretholde en god stemning samt et positivt og godt læringsmiljø. Det noteres dertil positivt at afdelingen på flere områder har en positiv udvikling i gang. Af nylige initiativer på uddannelsesområdet er der blandt indført en uddannelsestavle hvor hver uddannelseslæge har sit eget chartek med synliggørelse af opnåede kompetencer samt hvor langt de er i deres uddannelsesforløb. Tavlen er endnu ikke kommet i brug for alle hvilket er ønskeligt.

Vedrørende forskning vurderer inspektorerne at der fortsat er behov for synliggørelse på dette område og det noteres derfor positivt at der også her er flere initiativer på vej.

 

Der er i al væsentlighed overensstemmelse mellem selvevalueringen og inspektorernes bedømmelse af uddannelsestemaerne. Fra inspektorrapporten bedømmes 7 temaer som værende ”Særdeles god”, 7 temaer ”Tilstrækkelig” og 2 temaer med ”Utilstrækkeligt”.

De to temaer som vurderes ”Utilstrækkeligt” er hhv. Forskning og Læring/Kompetencevurdering.

 

Således opstiller inspektorerne en række tiltag der kan forbedre uddannelsen på afdelingen. Disse omhandler bl.a.: Fast struktur for kompetencevurdering; udarbejdelse af individuelle uddannelsesplaner, overholdelse af vejledertider og synliggørelse af forskning.

Sundhedsstyrelsen finder, at indsatsområderne er relevante og at disse tiltag vil bidrage til en yderligere optimering af afdelingen. Enkelte forslag vedrører områder som vi ikke har bemærkninger til, da det ligger uden for Sundhedsstyrelsen resort, men vi ser naturligvis positivt på alle løsningsforslag, der tilsigter at styrke uddannelsesområdet.

 

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg medio 2021 eller snarest muligt derefter.

 

 

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk afdeling den 10. januar 2018

 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer:

 

Rapporten vedrører første besøg på afdelingen, som er opstået ved større fusion i 2016-17.

Inspektorerne anfører helt overordnet, at det er lykkedes afdelingen at udnytte de fordele fusionen indebærer, og har formået at opretholde et meget højt uddannelsesmiljø.

 

Ledelsen var repræsenteret med to læger ved inspektorbesøg, og såvel ved selvevalueringen som ved inspektorernes besøg deltog næsten alle afdelingens special-, og uddannelseslæger.

 

Samstemmende med selvevalueringen, fandt inspektorerne at 14 af de 16 temaer var særdeles godt opfyldt, to var tilstrækkeligt opfyldt.

 

Inspektorerne fremhæver, at afdelingen på bedste vis har implementeret de nyeste redskaber til kompetencevurdering for specialet, har indarbejdet dem i deres uddannelsesplaner og bruger redskaberne systematisk.

 

Sundhedsstyrelsen støtter inspektorernes anbefaling om synliggørelse af forskningsaktiviteter og at udvikle omkring praktisk laboratorieoplæring.

 

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som rutinebesøg primo 2022 eller snarest derefter.

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning, og roste Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital for den flotte inspektorrapport.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-35-72-7-15

17. Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger. Som opfølgning på denne beslutning skal der på hvert rådsmøde gives en kort status for udviklingen.

 

Siden sidste møde i DRRLV har Hæmatologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital fået godkendelse til, at opslå et ekstra introduktionsforløb udover deres maksimums dimensionering.

 

Beslutning

 Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-29-14

18. Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer (UGUP) har holdt møde d. 5 december 2017 og 2. marts 2018.

 

Ved mødet d. 5 december 2017 blev 20 programmer behandlet. 12 programmer blev godkendt og 8 programmer blev afvist.

 

Ved mødet d. 2. marts 2018 blev 21 programmer behandlet. 19 programmer blev godkendt og 2 programmer blev afvist.

 

Generelt fulgte de afviste programmer ikke skabelonen tilstrækkeligt og så var indholdet i flere afsnit, for nogle af de afviste programmer, ikke tilstrækkeligt beskrevet.

Beslutning

Der blev efterspurgt større grad af kommunikation i forhold til godkendelsesprocessen i UGUP. Videreuddannelsessekretariatet vil arbejde herpå.

 

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-18

19. Eventuelt

Tilbage til toppen

Sagnr.: 1-01-72-1-18

20. Deltagere

Sagsfremstilling

Deltagere

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør Regionshospitalet Randers, formand

Lisbet Hørslev Pedersen, specialkonsulent, suppleant for den regionale administration, Region Nordjylland

Ditte Hughes, afdelingschef, suppleant for den regionale administration, Region Midtjylland

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig vicedirektør Regionshospital Nordjylland, hospitalsledelsen, Region Nordjylland

Vibeke Ersbak, uddannelseskoordinerende overlæge Hospitalsenheden Vest, suppleant for hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør Hospitalsenhed Midt, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Gitte Eriksen, uddannelseskoordinerende overlæge Aarhus Universitetshospital, suppleant for hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Susanne Nøhr, uddannelseskoordinerende overlæge Aalborg Universitetshospital, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Flemming Knudsen, uddannelseskoordinerende overlæge Regionshospital Nordjylland, suppleant for uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Lene Mortensen, ledende overlæge Regionshospitalet Randers, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Inge Marie Møller, uddannelsesansvarlig overlæge Hospitalsenheden Horsens, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Anne Balle Larsen, 1. reservelæge almen praksis, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Thea Heide Faaborg, 1. reservelæge Regionshospital Nordjylland, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Christian Bjerre Høyer, 1. reservelæge Psykiatrien Region Midtjylland, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Anne Ramlov, reservelæge Hospitalsenheden Vest, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Søren Prins, praktiserende læge, almen praksis, Region Midtjylland

Søren Pihlkjær Hjortshøj, institutleder på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet 

  

Fra VUS

Berit Bjerre Handberg, sekretariatschef

Rasmus Elgaard Petersen, sagsbehandler, referent

Trine Kirkegaard Petersen, sagsbehandler

Karen Norberg, sagsbehandler

Thomas Bøttern Christensen, sagsbehandler

 

Gæster

Stig Andersen, PKL i geriatri

Thomas Balslev, PKL i pædiatri

Helle Nibro, PKL i anæstesiologi

Charlotte Green Carlsen, PKL i akutmedicin - Region Midtjylland

Marc Ludwig, PKL i Akutmedicin - Region Nordjylland

 

Afbud

Bente Malling, ledende lektor, postgraduat lægelig kompetenceudvikling

Inger Brødsgaard, ledende overlæge Klinik Psykiatri Syd, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Morten Noreng, lægefaglig direktør Aalborg Universitetshospital, hospitalsledelsen, Region Nordjylland

Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør, Psykiatrien Nordjylland

Claus Thomsen, lægefaglig direktør Aarhus Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Therese Straarup, 1. reservelæge Hospitalsenhed Midt, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Per Höllsberg, studieleder for medicin, Health - Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet

Rikke Skou Jensen, vicedirektør, den regionale administration, Region Midtjylland

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør Hospitalsenheden Vest, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Jacob Jacobsen, HR-chef, den regionale administration, Region Nordjylland  

Tilbage til toppen