Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Her finder du dagsordener og referater for møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Når du klikker på en af mødedatoerne i venstre side, kan du se dagsorden, referat og bilag for det pågældende møde.

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer
Dagsordener og referater fra møder i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer offentliggøres ikke.
Hvilke uddannelsesprogrammer, der er blevet godkendt af udvalget fremgår af dagordnen til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
den 26. maj 2016 kl. 14:00
i Regionshuset Aalborg, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Mødelokale K


Sagnr.: 1-01-72-1-16

1. Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00 - 14.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Efter 1 minuts stilhed til ære for Kjeld Martinussen godkendte Rådet dagsordenen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-16

2. Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05 - 14.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender referatet.

Beslutning

Rådet godkendte referatet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-8-15

3. Lægefaglig indstilling for hoveduddannelse i kl. mikrobiologi (5 min. kl. 14.10 - 14.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den nye lægefaglige indstilling for hoveduddannelse i kl. mikrobiologi.

Sagsfremstilling

Som følge af vedtaget spareplan for Region Midtjylland 2015-2019, er de to mikrobiologiske afdelinger i Region Midtjylland blevet fusioneret til én afdeling per 1.1.2016, der fysisk samles på Aarhus Universitetshospital. Der skal derfor udarbejdes en ny lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i kl. mikrobiologi, der tager højde for, at der i Videreuddannelsesregion Nord nu kun er mikrobiologiske afdelinger ved henholdsvis Aalborg -og Aarhus Universitetshospital.

 

I den nye indstilling (se bilag 1), er der udarbejdet tre nye forløbstyper, som vist nedenfor:

 

Forløbstype 1

KMA, Aalborg Universitetshospital

KMA, Aarhus Universitetshospital

12 mdr.

36 mdr.

 

Forløbstype 2

KMA, Aarhus Universitetshospital

KMA, Aalborg Universitetshospital

18 mdr.

30 mdr.

 

Forløbstype 3

KMA, Aarhus Universitetshospital

KMA, Aalborg Universitetshospital

KMA, Aarhus Universitetshospital

24 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

 

Dermed har man valgt at fjerne tre måneders ansættelse ved en infektionsmedicinsk afdeling, der var en del af de tidligere hoveduddannelsesforløb.

 

Opslagskadence vil være over en 4-årig cyklus, hvor der tre ud af fire år opslås forløbstyperne 1 og 2, mens at der hvert fjerde år opslås forløbstyperne 1 og 3.

 

Den nye lægefaglige indstilling er udarbejdet i samarbejde med følgende personer:

 

- Jan Nielsen, klinikchef ved Klinik Diagnostik, Aalborg UH

- Anne Bukh, centerchef ved Kræft- og inflammationscentret, Aarhus UH

- Tove Ejlertsen, ledende overlæge ved Kl. Mikrobiologisk afd., Aalborg UH

- Svend Ellermann-Eriksen, ledende overlæge ved Kl. Mikrobiologisk afd., Aarhus UH

- Marianne Kragh Thomsen, uddannelsesansvarlig overlæge ved Kl. Mikrobiologisk afd., Aarhus UH samt nytiltrådt PKL i specialet

- Jurgita Samulioniené, uddannelsesansvarlig overlæge ved Kl. Mikrobiologisk afd., Aalborg UH

- Susanne Nøhr, Uddannelseskoordinerende Overlæge, Aalborg UH

- Charlotte Green Carlsen, Uddannelseskoordinerende Overlæge, Aarhus UH

- Berit Bjerre Handberg, sekretariatschef ved Videreuddannelsessekretariat Nord

 

Den nye lægefaglige indstilling er sendt i høring ved udsendelse af denne dagsorden, og evt. høringssvar vil blive eftersendt. PKL Marianne Kragh Thomsen deltager ved rådsmødet.

 

Beslutning

Berit Bjerre Handberg (BBH) gennemgik baggrunden for den nye lægefaglige indstilling. Der var ikke indkommet høringssvar.

 

Rådet godkendte indstillingen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-60-16

4. Orientering om godkendte lægefaglige indstillinger for forskningstræning (5 min. kl. 14.15 - 14.20)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager den godkendte lægefaglige indstilling for forskningstræning i dermato-venerologi til efterretning.
at Rådet tager den godkendte lægefaglige indstilling for forskningstræning i infektionsmedicin til efterretning.

Sagsfremstilling

Styregruppen for forskningstræning har godkendt følgende lægefaglige indstillinger for forskningstræning:

 

- Dermato-venerologi

- Infektionsmedicin

Beslutning

Bente Malling, ledende lektor, orienterede og Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-16

5. Oplæg fra Diagnostisk Center Silkeborg (30 min. kl. 14.20 - 14.50)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager oplægget til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet vil der være deltagelse af Hanne Storm samt Ulrich Fredberg, henholdsvis uddannelsesansvarlig- og ledende overlæge ved Diagnostisk Center, HE Midt, Silkeborg.

 

Oplægget vil omhandle det arbejde og de prioriteringer som Diagnostisk Center gør ift. lægelig videreuddannelse, herunder de ledelsesmæssige perspektiver.

 

Diagnostisk Center har i deres seneste inspektorrapport modtaget den højest mulige score, og har efterfølgende modtaget Sundhedsstyrelsens uddannelsespris.

 

Konklusionen på inspektorrapporten lyder således:

 

Det drejer sig om et rutinebesøg efter 5 år. Medicinsk afdeling indgår i hospitalets diagnostiske center og er samlet set en meget stor medicinsk afdeling, der har regionsfunktion i adskillige intern medicinske specialer. Afdelingen deltager i lægelig grunduddannelse, klinisk basisuddannelse og i den fælles intern medicinske introduktion og har hoveduddannelsesforløb i 6 intern medicinske specialer og almen medicin. Afdelingen er særdeles forskningsaktiv, har et stort patientflow og en meget omfattende ambulant funktion.

 

Selvevalueringen har omfattet alle aktører og i det velplanlagte inspektorbesøg har alle relevante personalegrupper (dog ikke AP-lægerne) deltaget, inklusiv deltagelse fra hospitalsledelsen.

 

Samstemmende med selvevalueringen rater inspektorerne samtlige temaer som ”Særdeles god”, det vil sige maksimal scoring. Dette topresultat kommenteres og uddybes i inspektorernes kommentarer til rapporten, hvor der lægges vægt på, at der fra alle sider, inklusive organisatorisk er sat alle sejl til for at skabe såvel subjektive som objektive optimale rammer for videreuddannelse, og inspektorerne bemærker, at afdelingen har formået at gøre uddannelse af læger til en naturlig del af afdelingens funktioner, handlinger og kultur.

 

Der er indført mange forhold, der fremmer videreuddannelsen, således er arbejdstilrettelæggelsen og vagtskema tilpasset den enkelte uddannelseslæges særlige behov, og arbejdsfunktionerne er synkroniseret med vejlederens funktioner, således at der er optimal mulighed for supervision, vejledning og umiddelbar feedback i arbejdsfunktionen. Dette understøttes af grundig introduktion på alle niveauer, et optimalt forhold mellem antallet af vejledere og uddannelseslæger og at alle speciallæger har gennemført vejlederkursus.

 

Inspektorerne beskriver AP-lægernes uddannelse som lidt mere svingende og vi får det indtryk at der hersker en vis usikkerhed om læringsmålet for denne gruppe. Der er dog næppe tvivl om, at AP-lægerne i denne medicinske afdeling kan få en god uddannelse og forståelse for sekundærsektorens rolle og funktion i det sammenhængende patientforløb, indsats ved kroniske sygdomme og i behandlingen af den akutte medicinske patient.

 

Afdelingen har indført adskillige initiativer, herunder uddannelsesudvalg, vejledermøder, skemalagt tid til vejledersamtaler, inddragelse af uddannelsessøgende læger på alle niveauer i bed-side undervisning, administrative opgaver og udviklingsarbejde.

 

Vi finder det ligeledes eksemplarisk, at afdelingen har taget initiativ til medicinsk pædagogisk udviklingsprojekt med gruppesupervision af KBU-læger og individuel med anvendelse af coach til opnåelse af kompetence i rollerne og de brede læringsmål i den fælles grunduddannelse.

 

Sammenfattende er det vores indtryk, at afdelingen, centeret og hospitalet har formået at optimere rammer og indhold i videreuddannelsen, at indlejre uddannelseskultur og at fastholde et godt miljø som en naturlig del af den daglige drift og forskningsaktivitet.

 

Vi finder, at Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Silkeborg ved inspektorbesøget klart har vist vejen med hensyn til hvordan videreuddannelsen kan kvalitetsudvikles og sikres på en ny og god måde i en moderne afdelingsstruktur.

 

Inspektorerne opstiller enkelte forslag til indsatområder, som specielt retter sig mod at optimere videreuddannelsen af de almenmedicinske uddannelseslæger.

 

Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg medio 2019.

 

Som begrundelse for uddannelsesprisen skriver Sundhedsstyrelsen:

 

Uddannelsesprisen for den bedste afdeling gik til Medicinsk Afdeling, Diagnostisk Center ved Regionshospitalet Silkeborg. Afdelingen har formået at få scoringen helt i top og har fået det maksimale antal point ved alle temaer. Dette er en meget flot præstation og inspektorerne konkluderer i rapporten, at afdelingens uddannelse er blevet indlejret som en naturlig og velintegreret del af afdelingens dagligdag.

Beslutning

Hanne Storm og Ulrich Fredberg, henholdsvis uddannelsesansvarlig- og ledende overlæge ved Diagnostisk Center, HE Midt, Silkeborg, holdte oplæg omkring deres arbejde og erfaringer med lægelig uddannelse.

 

Rådet roste den store indsats der bliver gjort på afdelingen. De mange uddannelsespriser er meget fortjente.

 

Der blev spurgt ind til de tidsmæssige omkostninger. Hertil var svaret, at det kræver den rette kultur på afdelingen, og at det er en rigtig god investering, idet det betaler sig på den lange bane i form af dygtigere yngre læger, der hurtigere opnår de relevante kom-petencer. Dertil kommer at en god uddannelseskultur har meget stor positiv betydning for rekrutteringen.

 

Hanne Storm og Ulrich Fredbergs oplæg er vedlagt referatet (se bilag 1).

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-107-15

6. Opfølgning på inspektorbesøg på Urologisk afdeling, HE Midt (15 min. kl. 14.50 - 15.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter og tager inspektorrapporten til efterretning.

Sagsfremstilling

Der var opfølgende inspektorbesøg på Urologisk afdeling, HE Midt d. 27. april 2016.

 

Inspektorrapporten (se bilag 1) viser, at der er sket forbedringer på afdelingen.

Beslutning

BBH orienterede om den nye inspektorrapport, og foreslog at en drøftelse af rapporten udskydes til næste møde i Rådet, så der kan drøftes ud fra den komplette inspektorrapport inkl. kommentarer fra Sundhedsstyrelsen, og en handleplan fra afdelingen.

 

Rådet tog orienteringen til efterretning og udskød den egentlige drøftelse til næste møde i Det Regionale Råd for Lægers VIdereuddannelse.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-16

7. Drøftelse af inspektorrapport fra et rutinebesøg den 8. januar 2016 på Plastikkirurgisk Afdeling Z, Aarhus Universitetshospital (10 min. kl. 15.05 - 15.15)

Videreuddannelsessekretariatets indstiller,

at Rådet drøfter og tager inspektorrapporten til efterretning.

Sagsfremstilling

Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-universitetshospital/~/media/81705939CE2C430DB136D3DF6BD0FB2D.ashx

 

Rapporten har disse kommentarer:

 

Der er tale om et rutinebesøg på en afdeling, der har yngre læger i introduktions- og hoveduddannelse. 

 

Speciallæger og uddannelseslæger fra afdelingen har deltaget i udfyldelsen af selvevalueringen. Af inspektorrapporten fremgår det, at der ved besøget var deltagelse fra sygehusledelsen (3), afdelingens speciallæger (6), uddannelseslæger (5) samt andet personale fra afdelingen.

 

Der er stort set overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selvevaluering og i inspektorrapporten. Af inspektorrapporten fremgår det, at 2 temaer anføres under ”Særdeles god”, 7 temaer under ”Tilstrækkelig”, 6 temaer under ”Behov for forbedringer” og 1 tema under ”Utilstrækkelig”.

De temaer der anføres under ”Behov for forbedringer”/”Utilstrækkelig” er ’Uddannelsesplan’, ’Medicinsk ekspert’, ’Kommunikator’, ’Konferencernes læringsværdi’, ’Lærings- og kompetencevurdering’, ’Arbejdstilrettelæggelse’ og ’Læringsmiljøet på afdelingen’. 

 

Ifølge inspektorerne var besøget veltilrettelagt.

Afdelingens speciallæger gav udtryk for, at de meget gerne deltager i uddannelse og vejledning af de yngre læger.

De yngre læger oplever dog, at arbejdstilrettelæggelsen er utilstrækkelig og tager mere hensyn til drift end til uddannelse.

Derfor er uddannelseslægerne frustreret og oplever, at der mangler planlægning og mulighed for supervision i dagligdagen.

Videre vurderer inspektorerne, at der er behov for mere struktureret kompetencevurdering samt optimering af stuegangsfunktionen.

Sundhedsstyrelsen støtter op om rapportens indsatsområder og tilhørende tidsrammer.

 

Det anføres i rapporten, at ikke alle uddannelseslæger har modtaget en individuel uddannelsesplan.

De individuelle uddannelsesplaner er vigtige i forhold til at afstemme forventninger og sikre, at de relevante kompetencer opnås i uddannelsesforløbet.

I forhold til manglende uddannelsesplaner, skal Sundhedsstyrelsen bede om, at afdelingen inden den 1. juli 2016 tilkendegiver, at alle uddannelseslæger har modtaget en individuel uddannelsesplan.

 

Samlet set konkluderer inspektorerne, at uddannelsen ved afdelingen, på trods af engagement og stort uddannelsespotentiale, mangler struktur og planlægning.

 

Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et opfølgende besøg medio 2017.

 

 

PKL i Plastikkirurgi, Tine Engberg Damsgaard, deltager i mødet og vil redegøre for AUHs handleplan på baggrund af inspektorrapporten.

 

 

Beslutning

Der var deltagelse af Tine Engberg Damsgaard, PKL i plastikkirurgi, og Martin Heje, ud-dannelsesansvarlig overlæge på afdelingen, der kommenterede inspektorrapporten og redegjorde for afdelingens handleplaner.

 

Rådet drøftede afdelingens opfølgende planer som følge af inspektorrapporten og tog orienteringen til efterretning. Afdelingens handleplan er vedlagt referatet (se bilag 1 og 2).

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-16

8. Orientering om inspektorrapporter (5 min. kl. 15.15 - 15.20)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående inspektorrapporter, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt.

 

 

Regionshospitalet Randers, Afdeling for Folkeundersøgelser den 3. februar 2016

 

Rapporten har følgende kommentarer:

 

Inspektorrapporten giver indtryk af en veldrevet afdeling med et godt arbejds- og læringsmiljø.

 

Afdelingen har 1 I-læge samt 1 HU-læge under uddannelse til samfundsmedicin. I-lægen er for nuværende på barsel.

 

Der er tale om et rutinebesøg.

 

Der var en bred deltagelse i selvevalueringen, idet 3 speciallæger, 1 uddannelseslæge og 1 phD-studerende deltog i selvevalueringen.

Af inspektorrapporten fremgår det, at der ligeledes var en bred deltagelse under inspektorbesøget. Sygehusledelsen, afdelingens 3 speciallæger samt HU-lægen og den phD studerende samt andre personalegrupper deltog ved besøget.

 

Afdelingens selvevaluering af temaerne er identisk med inspektorernes. Både i selvevalueringen og i inspektorrapporten fremgår det, at samtlige 16 temaer anføres under ”Særdeles god”.

 

Det er inspektorernes indtryk, at uddannelsen er velintegreret i afdelingens drift og organisering. Desuden er der et godt, trygt og konstruktivt læringsmiljø med fokus på den enkeltes løbende udvikling.

 

Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg 2020.

 

 

Aalborg Universitetshospital, Akut Modtageafsnit den 20. januar 2016

 

Rapporten har følgende kommentarer:

 

Det er et førstegangsbesøg på en ret nyetableret afdeling, besøget var velplanlagt og forudgået af en selvevaluering, som bortset fra forskningsdeltagelse viste gode takter og klare tegn på, at der fra starten har været fokus på at integrere videreuddannelse af læger i afdelingens drift og øvrige arbejdsfunktioner.

Afdelingen har pt uddannelsesforpligtelse overfor KBU-læger og for AP-læger i disses hospitalsdel i mellem fase 1 og 2. Antallet af uddannelseslæger for sidstnævnte gruppe kan være ret svingende, hvilket må være en logistisk udfordring.

 

Ved besøget deltog alle relevante grupper, inklusive deltagelse fra hospitalsledelsen, herunder hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge.

 

Inspektorerne ratede alle temaer, bortset fra ’Forskning’ som ”Tilfredsstillende” (7) eller ”Særdeles god” (8), og opgraderer herved scoren fra selvevalueringen for flere temaer.

 

Inspektorerne hæfter sig især ved, at alle rammer og funktioner i videreuddannelsen er etableret og anvendes systematisk, herunder kompetencevurderingsmetoder og feedback, og at arbejdstilrettelæggelse – i det omfang en sådan kan forudses, altid tager hensyn til lægernes kompetenceprofil som er synlig og drøftes løbende ved uddannelsesmøder og ved vejledersamtaler.

 

Først og fremmest finder inspektorerne, at der er et godt lærings- og arbejdsmiljø, og at det er tydeligt, at uddannelse prioriteres højt både i afdelings- såvel som i hospitalsledelsen.

 

Vi er helt enige i, at uddannelseslæger med ansættelse på 4-6 måneder, næppe kan nå andet end at deltage i kasuistiske meddelelser. Både KBU – og AP-lægers fokus for læring ligger andetsteds, og de KBU og AP læger der er forskningsinteresserede har, eller vil nok snarere planlægge et ph.d.-forløb. Men det er meget positivt, at der er et akademisk, evidensbaseret videnskabeligt miljø og dette er tydeligt godtgjort.  

 

Sammenfattende er der tale om et overordentlig godt uddannelsessted, og scoringen kunne for flere temaers vedkommende godt have været øget.

Inspektorerne fastlægger 3 indsatsområder som vi er enige i, og som vil medvirke til yderligere optimering af den lægelige videreuddannelse.

 

Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg primo 2020.

 

 

Aarhus Universitetshospital, Neurokirurgisk Afdeling NK den 14. januar 2016

 

Rapporten har følgende kommentarer:

 

Neurokirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital er en stor neurokirurgisk afdeling med mange højt specialiserede funktioner inden for specialet.

Afdelingen har et betydeligt indlæggelsestal, ambulatoriefunktion og har udefunktion.

Afdelingen indgår i videreuddannelsen i specialet med intro- og HU-forløb.

 

Inspektorbesøget er et rutinemæssigt genbesøg efter 5 år. Der blev da fastsat flere indsatsområder indenfor meget væsentlige uddannelsesmæssige problemstillinger, herunder arbejdstilrettelæggelse, vejlederfunktion, uddannelsesplaner og læringsmiljø.

Disse indsatsområder er indfriet eller stærkt forbedret.

 

Besøget har været velplanlagt og der har ved besøget været deltagelse fra relevante faggrupper og deltagelse fra hospitalsledelsen, inklusiv hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge.

Inspektorerne rater 2 temaer som ”Behov for forbedringer” (’Medicinsk ekspert’ og ’Læring og kompetencevurdering’).

Inspektorerne begrunder de 2 temaer med, at det er et meget ambitiøst uddannelsesprogram, hvor mængden af kompetencer kan være vanskeligt at nå, samt at oplæring og vejledning i rygkirurgi fylder meget – måske også på bekostning af deltagelse i kraniekirurgiske indgreb. Herudover efterlyser inspektorerne anvendelsen af strukturerede kompetencevurderingsmetoder, f. eks OSATS.

De øvrige temaer findes ”Tilfredsstillende” (11) eller ”Særdeles god” (3).

 

Kommentarerne lader dog ingen tvivl om, at der er tale om en afdeling med et stort uddannelsespotentiale og et godt læringsmiljø, og med stort fokus på uddannelse på alle niveauer.

 

Inspektorerne opstiller 5 indsatsområder der retter sig mod medicinsk ekspertrollen og struktureret feedback, men som i øvrigt er en optimering af en god uddannelsesafdeling, der klart har styrket videreuddannelsen siden sidste besøg.

 

Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg primo 2020.

 

 

Regionshospitalet Viborg, Anæstesi- og Operationsafdelingen den 15. marts 2016

 

Rapporten har følgende kommentarer:

 

Genbesøg efter 4 år på en større regional anæstesiafdeling med regionale og enkelte landsdelsfunktioner, og med lægelig videreuddannelse indenfor specialet i intro og HU.

Afdelingen har desuden ledelsesfunktion på intensivafdelingen og den præhospitale indsats. Indsatsområderne fra tidligere inspektorbesøg findes indfriet.

 

Ved det velplanlagte besøg var der deltagelse fra relevante grupper og deltagelse fra hospitalsledelsen, inklusiv hospitalets UKOL. Plejepersonale fra op.-gang eller intensiv deltog ikke.

 

Inspektorerne rater, samstemmende med selvevalueringen, 10 temaer som ”Tilfredsstillende” og 6 som ”Særdeles god”.

 

Inspektorerne beskriver afdelingen som et godt uddannelsessted med et godt miljø, såvel læringsmæssigt, arbejdsmæssigt og socialt.

Der er en god introduktion, vejledning, feedback og stærk tværfaglighed og gode samarbejdsrelationer.

 

Alle rammer for den lægelige videreuddannelse er til stede og udnyttes på bedste vis, og vi finder det særdeles godt, at uddannelseslægernes kompetencebehov og progression er yderst transparent, og at der tages hensyn til dette i arbejdstilrettelæggelsen.

Det fremgår også, at der er en god kultur i afdelingen. Fejltagelser accepteres og bidrager til kollektiv læring, der er interesse i at udvikle videreuddannelsen, blandt andet ved at ændre konferencerne til tværfaglige, med styrket læring i de ’bløde’ roller samt bedre strukturering af den interne undervisning.

Opholdet på afdelingen for uddannelseslægerne er vagttungt, men en stor del af kompetenceerhvervelsen sker også i vagten, hvor der er tæt kontakt mellem vagtlagene.

Inspektorernes kommentarer beskriver i et og alt en særdeles god og velfungerende uddannelsesafdeling.

 

Inspektorerne opstiller 2 indsatsområder, som vi er enige i yderligere vil optimere videreuddannelsen.

 

Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg primo 2020.

 

 

Regionshospitalet Viborg, Ortopædkirurgisk Afdeling den 8. april 2016

 

Rapporten har følgende kommentarer:

 

Der er tale om et genbesøg på en afdeling, der har yngre læger i hoveduddannelse.  

 

Speciallæger og uddannelseslæger fra afdelingen har deltaget i udfyldelsen af selvevalueringen. Af inspektorrapporten fremgår det, at der ved besøget var deltagelse fra afdelingens speciallæger (6), uddannelseslæger (5) samt andet personale fra afdelingen.

 

Der er overvejende overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selvevaluering og i inspektorrapporten.

Af inspektorrapporten fremgår det, at 9 temaer anføres under ”Særdeles god” og 7 temaer under ”Tilstrækkelig”.  

 

Ifølge inspektorerne er afdelingen velfungerende og indsatsområder fra forrige besøg er indarbejdet. Det bemærkes dog, at afdelingen med fordel kan optimere den løbende kompetencevurdering af lægerollerne.   

 

Samlet set konkluderer inspektorerne, at afdelingen har et godt uddannelsesmiljø med et stort engagement i uddannelsen af de yngre læger.   

 

Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg primo 2020.

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning, og roste særligt Afdelingen for Folkeundersøgelser ved RH Randers for den flotte inspektorrapport.

Derudover er det værd at bemærke en fin inspektorrapport fra Akut Modtageafsnit, Aalborg Universitetshospital.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-91-16

9. Orientering om dimensionering 2018-2022 (5 min. kl. 15.20 - 15.25)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering om, at Sundhedsstyrelsen har fremsendt høringsmateriale i forbindelse med udarbejdelse af dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2018-2022. Rådet er høringspart vedrørende den samlede dimensionering for alle specialer, og dimensioneringen for hvert enkelt speciale.

 

Videreuddannelsessekretariatet har bedt de specialespecifikke PKL'er om deres vurdering af dimensioneringen i eget speciale.  PKL'ernes bidrag vil indgå i materialet til Rådets næste møde den. 15. september 2016, hvor Videreuddannelsessekretariatet forventer, at Rådet skal drøfte et udkast til høringssvaret.

 

Der orienteres i øvrigt om processen.

Beslutning

BBH orienterede om processen omkring den kommende dimensioneringsplan.

 

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-7-15

10. Orientering om indberetning af i- og h-forløb (5 min. kl. 15.25 - 15.30)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsesregion Nord har indberettet besættelse af i- og h-forløb 1. halvår 2016 til Sundhedsstyrelsen (se bilag 1). Der var 50 ubesatte hoveduddannelsesforløb (fordelt på 15 specialer) ud af 183 opslåede forløb, hvilket svarer til 27,3 % ubesatte. 11 af disse forløb er genopslag, der modsvares af vakante forløb i specialet. Tager man højde for dette, er der 39 ubesatte (fordelt på 14 specialer) ud af 172 opslåede forløb, svarende til 22,7 % ubesatte.

Beslutning

BBH orienterede om indmeldingen.

 

Rådet tog orienteringen til efterretning.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-7-15

11. Orientering om midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum (5 min. kl. 15.30 - 15.35)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger. Som opfølgning på denne beslutning skal der på hvert rådsmøde gives en kort status for udviklingen.

 

I 2016 er der, indtil videre, blevet oprettet 1 midlertidig i-stilling ud over maksimum. Aarhus Universitetshospital har fået 1 i-stilling i Hæmatologi ved afdeling R.

Beslutning

BBH orienterede om midlertidige introduktionsstillinger.

 

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-41-14

12. Orientering om PKL (5 min. kl. 15.35 - 15.40)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Pr. 1. maj 2016 er følgende nye PKL'er ansat:

 

- Anette Kjærgaard, Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest

- Arne Lücke, Radiologi, Aarhus Universitetshospital

- Dorte Guldbrand Nielsen, Kardiologi, Aarhus Universitetshospital

- Jens-Jacob Mølby Henriksen, Oto-rhino-Laryngologi, Aalborg Universitetshospital

- Marc Ludwig, Akutområdet i Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital

- Marianne Kragh Thomsen, Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital

 

Bente Malling orienterer herudover om status for den igangværende ansættelsesrunde.

Beslutning

Bente Malling orienterede om nyansatte PKL'er og processen for den igangværende an-sættelsesrunde.

 

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-29-14

13. Orientering om behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP (5 min. kl. 15.40 - 15.45)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer (UGUP) behandlede 9. marts og 12. maj i alt 71 programmer (se bilag 1 for oversigt over behandlede programmer).

 

Heraf er 12 foreløbigt godkendt, 25 afvist og 34 godkendt.

 

Den primære årsag til, at programmer ikke godkendes er beskrivelsen af den lokale anvendelse af lærings- og kompetencevurderingsmetoder i afsnit 3.2. I vedhæftede oversigt (se bilag 1), over behandlede programmer, er anvist årsag til, hvorfor de ikke er godkendt.

 

UGUP arbejder fortsat på at udvikle en ny skabelon for uddannelsesprogrammer, og på at tilpasse sagsbehandlingen af indstillede programmer, således processen omkring godkendelse uddannelsesprogrammer bliver mere håndterbar for klinikken, såvel som UGUP.

Beslutning

Bente Malling orienterede fra det seneste møde i udvalget, og den generelle situation omkring uddannelsesprogrammer i Videreuddannelsesregion Nord, herunder status for ny skabelon, der forventes klar til efteråret.

 

Rådet tog orienteringen til efterretning.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-16

14. Eventuelt (5 min. kl. 15.45 - 15.50)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-16

15. Pause (15 min. kl. 15.50 - 16.05)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-16

16. Temadrøftelse (1 time, 25 min. kl. 16.05 - 17.30)

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen vil denne gang handle om et potentielt speciale indenfor Akut, og perspektiver herpå.

 

Indledningsvist vil Berit Bjerre Handberg introducere emnet, hvorefter der vil være oplæg fra følgende personer:

 

- Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Randers

- Jørn Munkhof, ledende overlæge ved akutmodtagelsen, Aalborg Universitetshospital

- Jens Peter Steensen, direktør, Odense Universitetshospital

Beslutning

Temadrøftelse blev indledt med oplæg fra:

 

- Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Randers

- Jørn Munkhof, ledende overlæge ved akutmodtagelsen, Aalborg Universitetshospital

- Jens Peter Steensen, direktør, Odense Universitetshospital

 

På baggrund af oplæggene drøftede Rådet forskellige aspekter i et potentielt speciale i akutmedicin.

 

Som afslutning takkede BBH for en god og givtig temadrøftelse, med mange interessante perspektiver på et potentielt speciale i Akutmedicin der vil blive taget med – bl.a. i drøf-telserne af emnet i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

 

Oplæg fra Lone Winther Jensen og Jens Peter Steensen er vedlagt referatet (se bilag 1 og 2).

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-16

17. Deltagere

Sagsfremstilling

Deltagere:

Bente Malling, ledende lektor, postgraduat lægelig kompetenceudvikling

Vibeke Ersbak, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Søren Prins, praktiserende læge, almen praksis, Region Midtjylland

Mikkel Seneca, 1. reservelæge, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Mette Høtlzermann, reservelæge, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Gurli Lauridsen, uddannelseschef, den regionale administration, Region Nordjylland

Dan Fanøe Nilsson, specialkonsulent, suppleant for den regionale administration, Region Nordjylland

Susanne Nøhr, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, fast gæst, formand for DNRLV

Lykke Andersen, konsulent, fast gæst, Lægeforeningen Nordjylland

Søren Pihlkjær Hjortshøj, institutleder på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Michael Braüner Schmidt, centerchef, suppleant for hospitalsledelsen, Region Midtjylland

Marianne Kleis Møller, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Therese Straarup, reservelæge, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

 

Oplægsholdere/gæster:

Tine Engberg Damsgaard, PKL i plastikkirurgi

Martin Heje, uddannelsesansvarlig overlæge ved plastikkirurgisk afdeling Z, Aarhus Uni-versitetshospital

Ulrich Fredberg, ledende overlæge ved Diagnostisk Center, HE Midt, Silkeborg

Hanne Storm, uddannelsesansvarlig overlæge ved Diagnostisk Center, HE Midt, Silkeborg

Jørn Munkhof, ledende overlæge ved akutmodtagelsen, Aalborg Universitetshospital

Jens Peter Steensen, direktør, Odense Universitetshospital

 

Fra VUS:

Berit Bjerre Handberg, formand og sekretariatschef

Rasmus Elgaard Petersen, referent

Thomas Madsen Birk

Jesper Piculell

 

Afbud fra:

Claus Thomsen, lægefaglig direktør, hospitalsledelsen, Region Midtjylland

Thea Heide Faaborg, reservelæge, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Rikke Skou Jensen, vicedirektør, den regionale administration, Region Midtjylland

Charlotte Ringsted, prodekan for uddannelse, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Claus Hedebo Bisgaard, reservelæge, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

 

Ikke til stede:

Lise Høyer, praktiserende læge, fast gæst, Lægeforeningen Midtjylland

Morten Kjølbye, uddannelseskoordinerende overlæge, Psykiatrien, Region Nordjylland

Per Jørgensen, lægefaglig direktør, Psykiatrien, Region Midtjylland

Morten Noreng, lægefaglig direktør, hospitalsledelsen, Region Nordjylland

Lene Mortensen, ledende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Lisbeth Høeg-Jensen, enhedschef, fast gæst, Sundhedsstyrelsen

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør, hospitalsledelsen, Region Midtjylland

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig vicedirektør, hospitalsledelsen, Region Nordjylland

Flemming Knudsen, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Tilbage til toppen