Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Her finder du dagsordener og referater for møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Når du klikker på en af mødedatoerne i venstre side, kan du se dagsorden, referat og bilag for det pågældende møde.

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer
Dagsordener og referater fra møder i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer offentliggøres ikke.
Hvilke uddannelsesprogrammer, der er blevet godkendt af udvalget fremgår af dagordnen til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
den 30. november 2022 kl. 14:00
i Lokale B4, 1. sal, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

 


Pkt. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden (2 min. kl. 14.00 - 14.02)
2 Godkendelse af referat (3 min. kl. 14.02 - 14.03)
3 Inspektorrapport for Neurologi, Fysio- og Ergoterapi, Regionshospitalet Gødstrup (20 min. kl. 14.05 -14.25)
4 Temadrøftelse del 1: Præsentationer af årsrapporter, RH Randers og Aarhus UH (50 min. kl. 14.25 - 15.15)
5 Pause (10 min. kl. 15.15 - 15.25)
6 Temadrøftelse del 2: Planlægning af fremtidig afrapportering af årsrapporter (45 min. kl. 15.25 - 16.10)
7 Pause (5 min. kl. 16.10 - 16.15)
8 Kvalitetsmonitorering - forskning. udvikling, PKL og de formelle rammer (15 min. kl. 16.15 - 16.30)
9 Status for revision af LVU (10 min. kl. 16.30 - 16.40)
10 Høringssvar til dimensioneringsplan 2024-2028 (15 min. kl. 16.40 - 16.55)
11 Udvidelse af Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer (10 min. kl. 16.55 - 17.05)
12 Gynækologi og obstetrik introduktionsuddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling (5 min. kl. 17.05 - 17.10)
13 Oftalmologi introduktionsuddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling (5 min. kl. 17.10 - 17.15)
14 Oftalmologi hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling (5 min. kl. 17.15 - 17.20)
15 IM: Kardiologi hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglige indstilling (5 min. kl. 17.20 - 17.25)
16 Orientering: Inspektorrapporter
17 Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum
18 Orientering: PKL
19 Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP
20 Orientering: Indberetning af opslåede og besatte uddannelsesstillinger
21 Orientering: Priser modtaget i VUR Nord i 2022
22 Eventuelt (5 min. kl. 17.25 - 17.30)
23 Deltagere
Sagnr.: 1-01-72-1-17

1. Godkendelse af dagsorden (2 min. kl. 14.00 - 14.02)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dagsordenen er vedlagt som bilag.

Beslutning

Der blev budt velkommen til mødet og indledt med en kort præsentationsrunde.


Dagsordenen blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

2. Godkendelse af referat (3 min. kl. 14.02 - 14.03)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender referatet.

Sagsfremstilling

Referatet er vedlagt som bilag.


Der er ikke indsendt skriftlige bemærkningerne til referatet.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-44-18

3. Inspektorrapport for Neurologi, Fysio- og Ergoterapi, Regionshospitalet Gødstrup (20 min. kl. 14.05 -14.25)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager præsentation af udarbejdet handleplan til efterretning, og
at Rådet drøfter og godkender handleplanen.

Sagsfremstilling

Den 16. juni 2022 var der et rutinemæssigt inspektorbesøg på Neurologi, Fysio- og Ergoterapi, Regionshospitalet Gødstrup, rapporten kan læses her https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Nord/Goedstrup-Regionshospital/Neurologi/Inspektorrapport-160622.ashxSundhedsstyrelsens kommentarer til inspektorrapporten kan endvidere læses sidst i dette punkt.


Afdelingen har udarbejdet en handleplan på baggrund af inspektorbesøget. Hospitalsledelsen og uddannelseskoordinerende overlæge bakker op om denne. På mødet i DRRLV vil Neurologi, Fysio- og Ergoterapi fremlægge handleplanen, herunder allerede iværksatte samt kommende tiltag på afdelingen. Derudover vil Rådet gerne høre om hospitalets oplevelse med inspektorbesøget og rapporten, herunder:

 • Hvilken værdi og læring, hospitalet har fået ud af besøget
 • Hvilke råd og anbefalinger hospitalet vil give til andre afdelinger på baggrund af inspektorbesøget.


PKL Erik Hvid Danielsen vil på mødet afgive sin vurdering af uddannelsesforholdene og mulighederne for forbedring.


Fra Regionshospitalet Gødstrup deltager:

Cheflæge Birgitte Forsom Sandal

Uddannelseskoordinerende overlæge Vibeke Ersbak

Uddannelsesansvarlig overlæge Morten Stilund

Uddannelseskoordinerende yngre læge Demet Kilic


Sundhedsstyrelsen havde i forbindelse med inspektorrapporten følgende kommentarer:


Det drejer sig om et rutinebesøg på Neurologi, Fysio- og Ergoterapi på Regionshospitalet i Gødstrup. Seneste besøg var i 2014 da afdelingen var beliggende i Holstebro. Flytningen til Gødstrup blev gennemført i februar 2022 få måneder før dette inspektorbesøg.

Afdelingen har læger i KBU, introduktions- og hoveduddannelse i neurologi samt sideuddannelse i psykiatri.


Selvevalueringen var udarbejdet af 8 uddannelseslæger og 10 speciallæger ved drøftelse ved 2 morgenkonferencer. Temascoringen i selvevalueringen var overvejende tilstrækkelig med 8 temaer, 5 havde afdelingen vurderet særdeles gode og 3 var vurderet utilstrækkelige nemlig introduktion til afdelingen, undervisningen og konferencernes læringsværdi.


Inspektorerne scorer generelt afdelingen lavere end selvevalueringen, hvilket er velbegrundet i rapporten. Inspektorerne finder hele 9 af de 16 temaer som utilstrækkelige. Heraf flere der vægtes højt. De utilstrækkelige temaer ifølge inspektorerne er introduktion, uddannelsesplan, læring i rollen som medicinsk ekspert, forskning, undervisning, konferencernes læringsværdi, kompetencevurdering, arbejdstilrettelæggelse og læringsmiljøet generelt. Alle temaer afdelingen selv har scoret til særdeles gode, er ligeledes scoret lavere.


Inspektorerne bemærker at alle de interviewede uddannelseslæger er relativt nye i afdelingen og således tiltrådt efter flytningen i februar 2022. Få kender afdelingen fra Holstebro.

Inspektorerne beskriver i deres rapport en travl afdeling hvor man har en række udmærkede initiativer med fokus på uddannelse, men de anvendes ikke konsekvent og travlhed er ofte skyld i manglende supervision og aflysninger af f.eks. undervisning. Et eksempel er at man har et kørekort der skulle gøre forvagter klar til at gå i nattevagt. Det var dog ikke lykkedes nogle af de interviewede forvagter at opnå godkendelse af dette før de alligevel startede med selvstændige nattevagter. Det er utrygt for uddannelseslægerne at de ikke føler sig rustet til at varetage vagten.

Der mangler uddannelsesplaner for en del uddannelseslæger. Kompetencevurdering er uensartet og der er ofte for travlt til at gennemføre dette f.eks. ved stuegang.

Afdelingen har mange konferencer og kliniske seancer der med fordel kunne inddrages i uddannelsen, men der mangler et overblik så uddannelseslægerne kan se hvilke tilbud der er og har mulighed for at deltage i dem.


Af gode ting der fremhæves er et fællesambulatorium afdelingen 1-2 gange om måneden hvor 3 uddannelseslæger har ambulatorium i samme subspeciale, som så superviseres af en speciallæge fra subspecialet. Uddannelseslægerne roser dette initiativ, og afdelingen opfordres til at fastholde dette.


Afdelingen og inspektorerne har aftalt følgende indsatsområder:

 1. Introduktion til afdelingen
 2. Sikring af at samtlige uddannelseslæger har en aktuel uddannelsesplan.
 3. Medicinsk ekspert – med fokus på kompetencevurdering. Undervisning og arbejdstilrettelæggelse.
 4. Læring og kompetencevurdering – med fokus på vejledergruppen.
 5. Forskning – introduktion til afdelingens forskning allerede ved introduktion.


Alle indsatsområder er udførligt beskrevet og der er givet eksempler på hvordan indsatsen kan opnås. Sundhedsstyrelsen er enige i ovenstående og finder at det vil optimere afdelingens uddannelsespotentiale.


Samlet er der tale om en afdeling med væsentlige udfordringer på uddannelsesområdet. Allerede ved inspektorbesøget, var man dog i gang med at se på uddannelsesmiljøet, da der dagen forinden havde været temadag omkring dette, hvor flere ideer og tiltag blev drøftet. De 5 indsatsområder er en god start til at bedre uddannelsen. For at støtte afdelingen i dette og få styrket uddannelsesmiljøet planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et opfølgende i sommeren 2023.


Individuelle uddannelsesplaner er af stor betydning for de uddannelsessøgendes opnåelse af nødvendige kompetencer, og Sundhedsstyrelsen skal derfor bede om en tilkendegivelse senest 31. december 2022 af, om alle uddannelseslæger har modtaget individuelle uddannelsesplaner.

Beslutning

Afdelingen blev kort præsenteret bl.a. ift. patientgrupper og uddannelseslæger.


Handleplanens områder blev præsenteres ift. de lægefaglige roller.


Afdelingen har ikke tidligere oplevet udfordringer med evalueringer og rekruttering. Udflytningen til Gødstrup samt COVID-19 mm. påvirkede vante arbejdsgange og rutiner. Herefter kunne der spores en tendens til, at uddannelseslægernes evalueringer i Evaluer.dk skiftede fra grønne til gule.


Efter inspektorbesøget nedsatte afdelingen en forbedringsgruppe bestående af både uddannelseslæger og speciallæger.


Tiltag indtil videre, bl.a.:

 • Alle uddannelseslæger har fået en opdateret uddannelsesplan og der er etableret undervisning vedr. forskning.
 • Der er udarbejdet nyt introduktionsprogram, bl.a. ved brug af forløbsguide app'en fra Emento.
 • Ekstra speciallæge til stuegang for at sikre bedre supervision


Dertil kommer et øget fokus på vejledersamtaler og uddannelsesplaner for at sikre, at disse overholdes stringent. Der planlægges med at fastsætte rammerne for simulationstræning samt feed-back fra både de uddannelsessøgende og uddannelsesgivende læger. Der kommer i fremtiden til at være et større fokus på forskning og deltagelse heri for yngre læger på alle uddannelsestrin.


Rådet roste afdelingen for en meget omhyggelig handleplan samt et fokuseret arbejde med at føre denne ud i livet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

4. Temadrøftelse del 1: Præsentationer af årsrapporter, RH Randers og Aarhus UH (50 min. kl. 14.25 - 15.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager præsentationerne til orientering, og
at Rådet drøfter de overordnede tematikker og emner i rapporterne efter hver præsentation.

Sagsfremstilling

Del 1

Kl. 14.25 - 14.40: Præsentation af årsrapport 2021 for Regionshospitalet Randers


Rapporten gør status for den lægelige videreuddannelse på Regionshospitalet Randers i 2021 og fokuserer bl.a. på:

 • Uddannelse i tal
 • Uddannelsesteams - ledelse og evaluering
 • Supervision og feedback
 • Overdragelse af uddannelsesforløb
 • Evaluering af uddannelsestilrettelæggelsen


Rapporten præsenteres af uddannelseskoordinerende overlæge Annette Schlemmer.


Kl. 14.40 - 14.50: Drøftelse i plenum

Efter præsentationen vil der være mulighed for i plenum at drøfte evt. emner, spørgsmål eller fokusområder, som rådsmedlemmerne har hæftet sig særligt ved.


Det kan eksempelvis være:

 • Særligt interessante uddannelsesmæssige fokusområder, initiativer eller aktiviteter
 • Særligt inspirerende eller overførbare elementer i præsentationen
 • Specifikke spørgsmål eller perspektiveringer
 • Andet?Del 2

Kl. 14.50 - 15.05: Præsentation af årsrapport 2021 for Aarhus Universitetshospital


Rapporten gør status for den lægelige videreuddannelse på Aarhus Universitetshospital i 2021 og fokuserer bl.a. på:

 • Uddannelse i tal
 • Særlige tiltag bl.a. kollegial supervision af KBU-læger, ny tilgang til introduktion og overgange i speciallægeuddannelsen
 • Kvalitetssikring og monitorering af den lægelige videreuddannelse
 • Udvikling af uddannelsesorganisation og Faculty
 • Overdragelse af uddannelsesforløb


Rappoteren præsenteres af uddannelseskoordinerende overlæger Gitte Valsted Eriksen og Marianne Kleis Møller


Kl. 15.05 - 15.15: Drøftelse i plenum

Efter præsentationen vil der være mulighed for i plenum at drøfte evt. emner, spørgsmål eller fokusområder, som rådsmedlemmerne har hæftet sig særligt ved.


Det kan eksempelvis være:

 • Særligt interessante uddannelsesmæssige fokusområder, initiativer eller aktiviteter
 • Særligt inspirerende eller overførbare elementer i præsentationen
 • Specifikke spørgsmål eller perspektiveringer
 • Andet?

Beslutning

Præsentation af årsrapport, Regionshospitalet Randers:

 • Indeværende er hospitalets første årsrapport hvilke affødte overvejelser om dennes modtagere, formål og mening.
 • Den skal bl.a. fungere som et evaluerings- og udviklingsredskab. Det er tilstræbt, at den skal give det nemme overblik.
 • Den er bygget på forskellige former for data; survey, Evaluer.dk, 360 graders rapporterne samt data fra HR og LUS. Basistallene blev gennemgået.
 • Psykiatrien indgår i tallene de steder, hvor der er mulighed for det.
 • Der arbejdes med en indikatoroversigt.


I forlængelse af præsentationen fulgte en drøftelse af de evt. muligheder for at etablere fælles basis data på tværs af hospitalerne, eventuelt inddelt efter specialer. Der var en opmærksomhed på de to uddannelsesfunktioner - dels i PUF regi og dels i uddannelsesteams på hospitalerne og hvordan data samkoordineres på en fornuftig måde.


Præsentation af årsrapport, Aarhus Universitetshospital:

 • Rapporten er ændret lidt i den sædvanlige disposition og giver et overblik over den uddannelsesmæssige kvalitet på hospitalet.
 • Der er syv standarder for god uddannelse på AUH, hvori forskellige former for data medtages i rapporten.
 • Uddannelsesprogrammer er den nye datakilde i årets rapport.
 • Kompetencevurdering er som indikator et særligt fokusområde.
 • Overdragelse af uddannelsesforløb er et andet fokusområde, idet afdelingerne er så forbundne i et HU-forløb, at det vurderes som en nødvendighed med gode overdragelser.
 • Perspektiver i rapporten: Fokus på ledelseskompetencer, uddannelsesteamet, vejlederkompetencer, balancen imellem opgaver og kapacitet, trivsel, digitale løsninger, forskning under uddannelse samt patientens perspektiv.


Endeligt blev det tilkendegivet som positivt i højere udstrækning at samkoordinere noget af rapporternes indhold på tværs af hospitalerne.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

5. Pause (10 min. kl. 15.15 - 15.25)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-22

6. Temadrøftelse del 2: Planlægning af fremtidig afrapportering af årsrapporter (45 min. kl. 15.25 - 16.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender indledende forslag til fremtidig model for præsentation af hospitalernes årsrapporter
at Rådet drøfter og definerer principperne for det faglige indhold i en evt. fremtidig skabelon for afrapportering af rapporterne til rådet, og
at Rådet godkender oplæg til efterfølgende proces for at kvalificere model og fagligt indhold yderligere.

Sagsfremstilling

Del 1 - Fremtidig model

Videreuddannelsessekretariatet (VUS) får tilsendt de årlige kvalitetsrapporter vedr. den lægelige videreuddannelse fra hospitalerne i Videreuddannelsesregion Nord og har noteret sig den høje kvalitet af rapporterne samt det gavnlige perspektiv i at behandle disse i DRRLV. På denne baggrund foreslår VUS at systematisere afrapporteringen af rapporterne yderligere for at sikre mere tid og rum til faglig refleksion, videndeling samt sammenligning og inspiration på tværs af enheder.


Nedenstående forslag er ligeledes begrundet i en drøftelse på DRRLV mødet d. 1. juni 2022, hvor der fra Rådet lød en opfordring til i højere grad at behandle data fra Evaluer.dk (herefter uddannelseslæge.dk) på tværs af hospitalerne i videreuddannelsesregionen, hvilket kan give anledning til strategiske drøftelser om fx arbejdstilrettelæggelse, KBU og udvalgte specialer, hvor der kan være udfordringer på tværs af hospitalerne. En regelmæssig mulighed for at præsentere udvalgte kvalitetsmæssige emner på tværs af enheder, kan give et bedre grundlag for disse drøftelser.


VUS foreslår som udgangspunkt følgende model for afrapportering af rapporterne til DRRLV:

 • Én årligt afrapportering af kvalitetsrapporterne, hvor der afsættes et helt møde hertil (udover de fire vanlige DRRLV møder).
 • En "slank" skabelon over faglige emner/kvalitetsdata, som DRRLV forventer, at årsrapporterne som minimum indeholder med henblik på den årlige afrapportering. Det resterende indhold vil som vanligt være helt op til de enkelte enheder.
 • En ensretning i offentliggørelse af rapporterne fx i det sidste kvartal hvert år for at sikre behandling af alle rapporter på årsmødet.
 • Som udgangspunkt foreslås det at inddrage relevant repræsentation fra både uddannelsesgivende og uddannelsessøgende læger til den årlige afrapportering og drøftelse heraf, også for at få belyst de uddannelsessøgende lægers vinkel på uddannelseskvaliteten.


Sekretariatschef Mads Skipper vil mundtligt præsentere det foreløbige oplæg til modellen nærmere og uddybe tanker og bevæggrunde bag forslaget.


Rådet bedes efter oplægget kort præcisere evt. fordele og ulemper ved den foreslåede model samt drøfte det, hvis der ses umiddelbare fordele ved en anden type model for behandling/afrapportering af rapporterne.


Del 2 - Indhold i afrapportering

Rådet bedes i plenum drøfte mulige emner/data på tværs af enheder, som kan være fordelagtige at medtage i en fast skabelon for afrapportering af kvalitetsrapportering. Disse emner kan med fordel tage afsæt i allerede eksisterende tematikker i en eller flere af rapporterne.


Som indledende inspiration kan det fx dreje sig om:

 • Bestemte data, som kan være med til at belyse evt. udfordringer på tværs af enheder.
 • Erfaringer med bestemte uddannelsestiltag eller -aktiviteter, hvor det vil være fordelagtigt kontinuerligt at videndele på tværs af enheder.
 • Bestemte kvalitetsemner, som DRRLV med fordel kan følge tæt over tid.
 • Evt. en årlig status på uddannelseskapacitet og - kvalitet igennem fastsatte parametre.
 • Andre emner, som hospitalerne finder det relevant at byde ind med?


Det er sekretariatets forslag, at skabelonen for de faste punkter/emner i rapporterne er så "slank" som mulig og derved balancerer et "minimumskrav" fra Rådet ift. afrapporteringsemner. Dette for at skabe rum til at rapporterne stadigt er tilpassede lokale forhold og behov på de forskellige enheder.


Skabelonens opgave skal være at give DRRLV en endnu bedre mulighed for at følge det uddannelsesmæssige kvalitetsområde på tværs af hospitalerne og dermed opfylde sin funktion med at sikre uddannelseskvaliteten i videreuddannelsesregionen. Derfor skal skabelonen også gerne bidrage ind i den allerede eksisterende kvalitetsmonitoreringsmodel, som er godkendt af DRRLV.


Skabelonen skal også gerne udelukkende indeholde lokale data for at sikre plads til hospitalernes lokale forhold og samtidigt sikre et relevant samspil med den overordnende kvalitetsmonitorering, idet øvrige emner kan monitoreres centralt heri.


Del 3 - Fremtidig proces

Indeværende møde i DRRLV betragtes som rammesætning for fremtidig model og proces samt definition af de bærende principper for fagligt indhold til en evt. fremtidig skabelon.


Sekretariatet foreslår at fortsætte drøftelse af det faglige indhold i skabelonen på en kommende PKL-UKO-VUS temadag for at kvalificere og præcisere indholdet bedst muligt. Samtidigt vil det her være muligt at inddrage alle hospitalernes UKO'er for bl.a. at afprøve, om modellen for afrapportering af rapporterne kan holde vand, når den også holdes op imod lokale forhold.


Derudover vil drøftelser på en temadag giver mulighed for at inddrage PKL'ernes faglige sparring på tværs af specialer.


Temadagen kan evt. tilrettelægges i samarbejde med en udpeget arbejdsgruppe af DRRLV-medlemmer, som også vil kunne bringe en evaluering af temadagen tilbage til behandling i DRRLV inden endelig fastsættelse af fremtidig model og skabelon.


Medlemmerne i en evt. arbejdsgruppe kan fastsættes på mødet efter et bærende princip om:

 • Repræsentation af de uddannelsesgivende læger
 • Repræsentation af de uddannelsessøgende læger
 • Repræsentation af PUF
 • Repræsentation af VUS

Beslutning

Der blev introduceret til næste del af temadrøftelsen inkl. baggrund for dagens drøftelsen: En løbende refleksion vedr. hvordan drøftelserne tilknyttet rapporterne bedst muligt sættes i spil for at monitorere, videndele og inspirere på tværs af matrikler.

Det konkrete forslag til fremtidig rapportering i DRRLV af rapporterne blev gennemgået, herunder en opmærksomhed på at samkøre monitoreringen med PUF monitoreringen/kvalitetsmodellen.

Derefter fulgte en drøftelse, hvor Rådet støttede op om det konkrete forslag og bl.a. bemærkede følgende:
 • Det blev anset som udbytterigt med en fast skabelon på fælles indhold i rapporterne, om end dette ikke skal fordre en ensretning af rapporterne. Indholdet i skabelonen bestemmes senere efter drøftelse med PKL-UKO-VUS kredsen.
 • Det blev vurderet som meningsfyldt at kunne bruge fælles data på tværs af hospitalerne med en opmærksomhed på tallenes formål.
 • Et årsmøde skal gerne placeres først i kalenderåret for at sikre mulighed for at arbejde videre lokalt med emnerne i løbet af året.
 • Arbejdsgruppen skal have fokus på inddeling af mulige faglige emner, også teknisk ift. fx cut of på evalueringerne. Her er det centralt at blive enige om, hvilke parametre der vurderes relevante at måle på.
 • En ensretning af rapporterne skal også rumme plads til at lave indholdet om efter behov.


Psykiatrien, Region Nordjylland ønskede også at byde ind på den årlige gennemgang af rapporter. Årsrapporter er endnu ikke en fast etableret del af Psykiatrien, men der planægges med, at kommende UKO'er involveres heri. Relateret til almen medicin arbejdes der i forbindelse med revisionen af den lægelige videreuddannelse med en pendant til inspektorordningen, hvilket kan være et springbræt til at sikre løbende kvalitetsmæssig monitorering i almen praksis.


Tilmelding til arbejdsgruppen på mødet:

 • Anja Kirstein, uddannelseskoordinerende overlæge, Aalborg Universitetshospital
 • Annette Schlemmer, uddannelseskoordinerende overlæge, Regionshospitalet Randers
 • Anne Zahrtmann Møller, uddannelsessøgende læge, Hospitalsenhed Midt


PUF og VUS vil afklare egen repræsentation i arbejdsgruppen og herefter indkalde til første møde i arbejdsgruppen. Det vil være muligt for andre rådsmedlemmer at tilmelde sig arbejdsgruppen til og med udgangen af januar 2023 til mette.dahl@stab.rm.dk.


DRRLV godkendte indstillingerne.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-22

7. Pause (5 min. kl. 16.10 - 16.15)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-22

8. Kvalitetsmonitorering - forskning. udvikling, PKL og de formelle rammer (15 min. kl. 16.15 - 16.30)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet og PUF præsenterer her status for følgende områder som led i kvalitetsmonitoreringsmodellen.


- Forskning og udvikling inden for medicinsk pædagogik

- Kompetenceudvikling og aktivitet blandt PKL'er i VUR Nord

- Struktur og formelle rammer


Status for forskning og udvikling inden for medicinsk pædagogik og status for PKL korpset er primært baseret på tilbagemeldinger fra PKL'er omkring deres aktivitet i løbet af 2022. Data præsenteres på mødet af ledende lektor Flemming Randsbæk.


Status for de struktur og formelle rammer er primært baseret på de årlige specialegennemgange i Videreuddannelsessekretariatet. Status fremgår herunder og i det vedlagte bilag.


Der afrapporteres ift. tre elementer:

- Lægefaglige indstillinger for forløbssammensætning og fordeling af årsværk

- Lægefaglige indstillinger for forskningstræning

- Uddannelsesprogrammer.


Den fastsatte standard for alle tre elemeter er, at de som minimum skal revideres hver tredje år.


En revision hver 3. år betyder, at PKL, det specialespecifikke uddannelsesudvalg og den specialeansvarlige i sekretariatet, minimum hver 3. år, skal forholde sig til, hvorvidt de forskellige elementer fortsat afspejler virkeligheden, og/eller om der behov for tilpasninger eller forbedringer.


I afrapporteringen herunder forholder sekretariatet sig både til, hvornår de forskellige elementer sidst blev godkendt i Rådet, og hvorvidt elementerne er retvisende ift. den aktuelle virkelighed.


Lægefaglige indstillinger for forløbssammensætninger og fordeling af årsværk

Samtlige lægefaglige indstillinger, på nær to, er fuldt opdateret ift. at afspejle den aktuelle virkelighed, hvad angår forløbssammensætninger, såvel som fordeling af årsværk og dimensionering.

Kort overblik over status for LFI'er

Status/type og år for status

Introduktionsuddannelsen

Hoveduddannelsen


2020

2021

2022

2020

2021

2022

Mindre end 3 år siden

19

11

15

18

16

24

Mere end 3 år siden, men fuldt opdateret

11

19

15

17

22

14

Ikke retvisende

1

1

1

4

1

1


For de lægefaglige indstillinger, der er godkendt for mere end tre år siden, drøftes disse løbende med PKL'erne og de specialespecifikke uddannelsesudvalg, med henblik på at kvalitetssikre indstillingerne, herunder at de fortsat afspejler virkeligheden. På den bagrund vurderes det, at samtlige LFI, der er markeret med gul (29 stk.), fortsat er fuldt ud opdateret og afspejler virkeligheden også selvom de er mere end tre år gamle.


En samlet oversigt over de lægefaglige indstillinger for forløbssammensætning og fordeling af årsværk ses i bilaget under punkt 1.


Lægefaglige indstillinger for forskningstræningen

I forbindelse med afrapporteringen i 2020 var der stor opmærksomhed på de lægefaglige indstillinger for forskningstræningen, da blot 1 ud af de 39 lægefaglige indstillinger senest var godkendt inden for de sidste tre år.

En årsag til det store efterslæb var, at styregruppen for forskningstræning, som stod for godkendelse af de lægefaglige indstillinger, af forskellige årsager ikke var aktiv i periode 2017-2020.


Styregruppen er blevet startet op igen i 2021, herunder med fokus på behandling af indsendte udkast til nye lægefaglige indstillinger for forskningstræningen.


Status for de lægefaglige indstillinger i 2022 ser ud som vist herunder:


Kort overblik over status for LFI for forskningstræning

Status/ År for status

2020

2021

2022

Opdateret inden for de sidste 3 år

1

11

16

Opdateret for mere end 3 år siden

38

28

23


Andelen af opdaterede indstillinger er steget ift 2020 og 2021, men der er fortsat behov for fokus fremadrettet.


En samlet oversigt over de lægefaglige indstillinger for forskningstræningen ses i bilaget under punkt 2.


Uddannelsesprogrammer


Der udestår fortsat et arbejde med at opdatere uddannelsesprogrammer.


I 2022 ses, ift. 2021, en fremgang i andelen af specialer, der har en del af deres programmer godkendt inden for de sidste tre år. Der er dog fortsat en stor andel af programmerne, både for introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen, der skal revideres og opdateres.


I tabellen herunder fremgår et kort overblik over status for de forskellige uddannelsesprogrammer.


Kort overblik over status for uddannelsesprogrammer

Opdateret/Type og år for status

Intro

HU

KBU*


2020

2021

2022

2020

2021

2022

2022

Ja

9

5

6

12

11

7

0

Delvist

9

8

10

10

12

20

7

Nej

13

18

15

17

16

12

0

*Opdelt på enheder.


Der er for første gang medtaget et overblik over status for uddannelsesprogrammer for KBU. Status for disse er baseret på data på videreuddannelsessekretariatets hjemmeside (1. nov. 2022), hvor alle godkendte uddannelsesprogrammer fremgår, herunder hvornår de er godkendt. Hvis programmerne er godkendt i perioden 2020-2022 anses de for opdateret.


En samlet oversigt status for de enkelte specialer ses i bilaget under punkt 3.

Beslutning

Afrapporteringen tilknyttet PUF-delen af kvalitetsmonitoreringen blev gennemgået, herunder datagrundlaget, som bl.a. tæller spørgeskemabesvarelser fra PKL-korpset. Prosadelen i spørgeskemaundersøgelse vurderes til at være nyttig til at illustrere PKL'ernes virke og måde at varetage den medicinske pædagogiske funktion på. Standarder for sikring af PUF funktionen og metoden til at måle herpå blev også gennemgået.


Resultaterne blev gennemgået, bl.a.:

 • Der er sket en normalisering af PKL'ernes uddannelsesmæssige aktiviteter på den anden side af COVID-19 restriktionerne.
 • I spørgeskemaet fremhæver PKL'erne som noget nyt værdien af uddannelsesmæssig netværksdannelse.
 • Der kan spores en tendens til faldende deltagelse til de obligatoriske PKL-UKO-VUS temadage, hvilket der arbejdes fokuseret med.
 • Med hensyn til udfyldelse/opdatering af PURE profilerne er der sket et løft, men dette er fortsat et fokusområde.
 • Standarderne på det forskningsmæssige område er opfyldt med plads til forbedring, når det kommer til PURE profilerne.


Det blev nævnt, at der med den universitære ansættelse følger en forpligtigelse for at vedligeholde egen PURE profil, hvilket der kan indhentes support til i universitetsregi.


Derudover blev resultaterne for følgende standarder gennemgået:

 • At der afholdes minimum ét møde årligt i alle specialespecifikke uddannelsesudvalg.
 • At der behandles minimum ét medicinsk pædagogisk emne årligt på uddannelsesudvalgsmøderne.


Begge standarder vurderes opfyldt, når der samtidigt tages forbehold for at enkelte specialer har planlagt uddannelsesudvalgsmøde efter denne afrapportering. Forekomsten af typiske medicinske pædagogiske emner blev gennemgået og det kan ses, at der er sket en stigning i behandlingen af uddannelsesprogrammer, forskning og forskningstræning samt overdragelser imellem ansættelsessteder i uddannelsesforløbet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-137-20

9. Status for revision af LVU (10 min. kl. 16.30 - 16.40)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Som følge af Folketingsvalget har SST været nødt til at pausere møder med eksterne parter, hvilket også inkluderer møder i arbejdsgrupperne ifm. revisionsarbejdet.

Dette har medført en ny tidsplan. Tidsplanen er vedlagt.


VUS giver en kort mundtligt status ift. den nye tidsplan.


Siden sidste møde i DRRLV den 12. september 2022 har der været afholdt følgende møder:


- Den 23. august 2022 blev der afholdt en workshop i regi af arbejdsgruppe 1 vedr. kurser, forskningstræning og simulation. Deltagerkredsen var en udvalgt skare fra arbejdsgruppe 1. Dagsordenen fra mødet er vedlagt. Der er ikke modtaget referat fra mødet.


- Den 15. september blev der afholdt møde i arbejdsgruppe 1 med fokus på kompetenceniveau for speciallæger, struktur og opbygning af LVU, principper for målbeskrivelser og forskellige former for fleksibilitet. Dagsordenen for mødet er vedlagt. Der er ikke modtaget referat fra mødet.


- Den 19. september blev der afholdt sidste møde i arbejdsgruppe 2 med fokus på afrapportering fra underarbejdsgrupperne og på anbefalinger vedr. specialestruktur og efteruddannelse. Dagsordenen og referat fra mødet er vedlagt.


- Den 22. september blev der afholdt møde i arbejdsgruppe 4 med fokus på governance strukturen, karrierevejledning og anbefalinger. Dagsordenen og referat fra mødet er vedlagt.


Eftersom det sidste planlagte møde i arbejdsgruppe 4 er blevet aflyst, har SST i stedet fremsendt et udkast til anbefalinger til arbejdsgruppen vedr. governance med henblik på at modtage skriftlige bemærkninger. Baggrundsgruppe 4 har fået mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet. VUS sendte den 3. november en række bemærkninger til SST. Udkastet inkl. bemærkninger er vedlagt som bilag

Beslutning

Det blev nævnt, at der pga. den pågående regeringsdannelse ikke er sket nyt i revisionsarbejdet siden seneste møde i DRRLV. Der er indkaldt til møde i arbejdsgruppe 1 igen til januar 2023.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-165-22

10. Høringssvar til dimensioneringsplan 2024-2028 (15 min. kl. 16.40 - 16.55)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter høringssvar til dimensioneringsplan 2024-2028 med henblik på efterfølgende godkendelse ved formand.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har 1. september 2022 udsendt høringsmateriale vedrørende den kommende dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2024-2028. Ved det sidste møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) den 12. september gav Rådet sine indledende bemærkninger til et høringssvar, og det blev samtidig besluttet at nedsætte en gruppe under DRRLV, der kunne arbejde videre på Rådets høringssvar.


Arbejdsspørgsmål fra Sundhedsstyrelsen

I høringsmaterialet indgår følgende arbejdsspørgsmål fra Sundhedsstyrelsen:


1: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen på speciallæger? Er der forskel på regionsniveau?


2: Er der særlige kommunale og/eller regionale forskelle i efterspørgslen og udbuddet, som den kommende dimensioneringsplan skal tage højde for?


3: Vurderes udviklingen i efterspørgslen af speciallæger de kommende år at være større eller mindre end det forventede udbud, jf. hovedscenariet Figur 10? Med hvilken begrundelse?


4: Hvilke faktorer forventes at kunne få indflydelse på behovet for speciallæger?


Udkast til høringssvar

Den nedsatte gruppe under DRRLV har udarbejdet forslag til Rådets høringsbrev. Udkast til høringsbrevet er vedlagt som bilag og Rådets høringssvar fra 2019 er vedlagt til orientering.

Bidrag fra de interne høringer i Region Midtjylland, herunder specialeråd, og i Region Nordjylland indgår i høringssvaret.


Høringssvaret lægger op til følgende hovedbudskaber:

 • Videreuddannelsesregion Nord ønsker, at det samlede antal hoveduddannelsesforløb på nationalt plan fastholdes.
 • Der er fortsat ubesatte stillinger i videreuddannelsesregion Nord.
 • Den nuværende ramme sikrer stigning i antallet af speciallæger.
 • Dimensioneringsplanen sikrer styring på tværs af videreuddannelsesregionerne.


Videreuddannelsessekretariatet vil på baggrund af Rådets drøftelser revidere høringssvaret med henblik på efterfølgende godkendelse ved Rådets formand.


Gruppen har bestået af følgende repræsentanter:

 • Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Randers (formand for DRRLV)
 • Ditte Hughes, vicedirektør, suppleant for den regionale administration, Region Midtjylland
 • Gurli Lauridsen, uddannelseschef, den regionale administration, Region Nordjylland
 • Lisbet Hørslev Pedersen, specialkonsulent, den regionale administration, Region Nordjylland
 • Annette Schlemmer, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland
 • Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør Aalborg Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland
 • Anja Kirstein, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland
 • Søren Prins, praktiserende læge, almen praksis, Region Midtjylland
 • Flemming Randsbæk, ledende lektor, postgraduat lægelig kompetenceudvikling
 • Christine Kroer Nielsen, reservelæge, Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Beslutning

Udkastet til høringssvaret og det specifikke indhold heri blev drøftet.


Der var umiddelbart ikke enighed om alle formuleringerne i høringssvaret, bl.a. blev den stigende andel af ubesatte hoveduddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregionen versus fremtidige uddannelseslægers mulighed for at blive speciallæger drøftet. De uddannelsessøgende læger stillede sig betænkelige ved at være afsendere på høringssvaret i dets nuværende form og kunne derfor ikke umiddelbart tilslutte sig høringssvaret, medmindre der indskrives væsentlige rettelser vedr. balancen mellem udbuddet af uddannelsesstillinger og antal nyuddannede kandidater heri.


Det blev pointeret som konstruktivt, at høringssvaret fremhæver et behov for at styre dimensioneringen efter det samfundsmæssige behov for speciallæger og ikke efter antal kandidater, som uddannes fra universiteterne. Dette blev dog også vurderet som en kompleks opgave.


Følgende elementer i høringssvaret blev drøftet:

 • Der ønskes en tilføjelse i svaret vedr. udviklingen omhandlende at de ubesatte stillinger følges tæt ift. de uddannelsessøgendes muligheder for at blive speciallæger.
 • De uddannelsessøgende rådsmedlemmer betragtede det som en fordel, hvis det kan skrives mere specifikt, at en evt. højere besættelsesgrad af stillinger også fordrer, at der er tilstrækkelig uddannelseskapacitet til stede.
 • Med hensyn til fleksforløb var der en opmærksom på, at ordningen ikke skal skrævvride den nationale rekruttering til hoveduddannelse yderligere.


Det blev aftalt at slette to mindre afsnit i udkastet.


Der var ikke yderligere indvendinger til det fundamentale indhold i høringssvaret.


Videre proces blev aftalt: VUS tilretter efter anvisningerne på mødet og udsender det reviderede udkast til høring blandt rådsmedlemmerne. Efterfølgende indsendes det endelige høringssvar til Sundhedsstyrelsen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-45-22

11. Udvidelse af Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer (10 min. kl. 16.55 - 17.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender udvidelsen af Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer (UGUP) og dermed også godkender det reviderede kommissorium for udvalget.

Sagsfremstilling

Af hensyn til at imødekomme stigningen i mængden af uddannelsesprogrammer, indstilles det at udvide udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer (UGUP) med to medlemmer.


Formanden for UGUP, Flemming Randsbæk, indstiller derfor at følgende udpeges til at indgå i UGUP fra og med december 2022:


- Mary Kruse, UKO ved Regionshospitalet Nordjylland - indstilles som uddannelsesgivende læge

- Inge Marie Møller, PKL i Gynækologi og obstetrik - indstilles som PKL


Aktuelt er de uddannelsesgivende læger i UGUP ansat ved Region Midtjylland, hvilket også taler for, at Mary Kruse bliver en del af UGUP, så også Region Nordjylland er repræsenteret med en uddannelsesgivende læge.


Da der er ét PKL medlem, der er fratrådt UGUP i oktober 2022, bliver den reelle udvidelse i første omgang med én person. Der arbejdes på at finde yderligere en PKL, som er interesseret i at indgå i UGUP.


I samme ombæring indstilles det også, at rådet godkender det reviderede kommisorium, som kan findes i bilag.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-241-18

12. Gynækologi og obstetrik introduktionsuddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling (5 min. kl. 17.05 - 17.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik

Sagsfremstilling

Specialets lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen revideres, da den senest blev godkendt i september 2018, og for i højere grad at leve op til den aftalte fordeling mellem driftsregionerne. Indstillingen er udarbejdet i samarbejde med det specialespecifikke uddannelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Nord.


Ifølge den gældende dimensioneringsplan for 2022-2023 fra Sundhedsstyrelsen skal der opslås minimum 15 og maksimum 20 introduktionsstillinger årligt i specialet i Videreuddannelsesregion Nord.


Med den nye lægefaglige indstilling fordeler minimumsdimensioneringen sig med 33 % i Region Nordjylland og 67 % i Region Midtjylland. Maksimumsdimensioneringen fordeler sig ligeledes med 33 % i Region Nordjylland og 67 % i Region Midtjylland.


Den tidligere fordeling af minimumsdimensioneringen var 27 % i Region Nordjylland og 73 % i Region Midtjylland. For maksimumsdimensioneringen var fordelingen 30 % i Region Nordjylland og 70 % i Region Midtjylland.


Den lægefaglige indstilling er sendt i høring hos Regionshospitalet Gødstrup og Aalborg Universitetshospital. Eventuelle bemærkninger eller dissenser vil blive forelagt Rådet.

Beslutning

Den lægefaglige indstilling blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-280-18

13. Oftalmologi introduktionsuddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling (5 min. kl. 17.10 - 17.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har revurderet den lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelse i Oftalmologi fra 2017 og finder ikke anledning til at ændre på de godkendte forløbstyper eller fordelingen af introduktionsstillinger mellem hospitalsenheder og driftsregioner. Indstillingen opdateres derfor alene ift. flytningen fra HE Vest til RH Gødstrup, underskrift fra ny PKL samt en tastefejl i afsnittet vedr. det maksimale antal introduktionsstillinger. I den tidligere indstilling var der i prosaafsnittet under overskriften "Lægefaglig indstilling af fordeling af introduktionsstillinger" anført et maksimum på 13. Det rette tal er 14, hvilket også var anført i tabellen og dermed fordelt mellem uddannelsesstederne.


Årsværkene er fordelt med en tilstræbelse af 1/3 i Region Nordjylland og 2/3 del i Region Midtjylland. Den nøjagtige fordeling for minimumsdimensioneringen er 38,1 % i Region Nordjylland og 61,9 % i Region Midtjylland. Maksimumsdimensioneringen fordeler sig med 35,7 % i Region Nordjylland og 64,3 % i Region Midtjylland. Dette fastholder den hidtidige fordeling mellem driftsregionerne.


PKL, Chris Bath Søndergaard bakker op om indstillingen.
PKL deltager ikke under punktet.

Beslutning

Den lægefaglige indstilling blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-280-18

14. Oftalmologi hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling (5 min. kl. 17.15 - 17.20)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har revurderet den lægefaglige indstilling for hoveduddannelse i Oftalmologi fra 2016 og finder ikke anledning til at ændre på de godkendte forløbstyper eller fordelingen af hoveduddannelsesårsværk mellem hospitalsenheder og driftsregioner. Indstillingen opdateres derfor alene ift. flytningen fra HE Vest til RH Gødstrup samt underskrift fra ny PKL.


Årsværkene er fordelt med en tilstræbelse af 1/3 i Region Nordjylland og 2/3 del i Region Midtjylland. Den nøjagtige fordeling er 30,4 % i Region Nordjylland, 57,1 % i Region Midtjylland og 12,5 % i Praksis.


PKL, Chris Bath Søndergaard bakker op om indstillingen.
PKL deltager ikke under punktet.

Beslutning

Punktet blev udskudt, da der er behov for at foretage nye beregninger på den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-247-18

15. IM: Kardiologi hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglige indstilling (5 min. kl. 17.20 - 17.25)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Hospitalsenheden Vest har i forbindelse med flytningen til Regionshospitalet Gødstrup ønsket at ændre i forløbssammensætning for hoveduddannelsen i IM: Kardiologi ved Afdelingen for Hjertesygdomme, RH Gødstrup. Afdelingen vurderer, at hoveduddannelseslægerne bør eksponeres for mere end 6 måneders intern medicin under deres ophold. Tidligere har hoveduddannelseslægerne været ansat på Afdelingen for Hjertesygdomme i 24 måneder, hvoraf 6 måneder var allokeret til intern medicin på Medicinsk afdeling. Hoveduddannelseslægerne vil fremadrettet være ansat på Medicinsk afdeling i 12 måneder af hoveduddannelsesforløbet. Den nye forløbssammensætning er illustreret herunder:


 • 12 måneder - Medicinsk afdeling, RH Gødstrup
 • 12 måneder - Afdeling for Hjertesygdomme, RH Gødstrup
 • 24 måneder - Hjertesygdomme, Aarhus UH
 • 12 måneder - Afdeling for Hjertesygdomme, RH Gødstrup


Ændringen sker i fuld enighed mellem de involverede afdelinger. Det specialespecifikke uddannelsesudvalg er orienteret om ændringen pr. mail.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har tilstræbt at fordele hoveduddannelsesårsværkene efter fordelingsnøglen 1/3 i Region Nordjylland og 2/3 del i Region Midtjylland. Den nøjagtige fordeling er 30 % i Region Nordjylland og 70 % i Region Midtjylland. Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har aftalt, at den lægefaglige indstilling skal genbesøges, når rapporten fra Revisionen af den Lægelige Videreuddannelse foreligger.


Der er høringsfrist den 25. november 2022. Eventuelle dissenser vil blive forelagt rådet.


PKL, Dorte Guldbrand Nielsen bakker op om den nye lægefaglige indstilling.


Den lægefaglige indstilling er vedhæftet.

Beslutning

Den lægefaglige indstilling blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

16. Orientering: Inspektorrapporter

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående inspektorrapporter, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt.


Videreuddannelsessekretariatet har fået tilsendt følgende inspektorrapporter siden seneste møde i DRRLV:


1. Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital fra rutinebesøg d. 13. juni 2022 - syv temaer vurderes som 'tilstrækkelig' og de resterende ni temaer vurderes som 'særdeles god'.


1. Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Nord/Aarhus-Universitetshospital/Infektionsmedicin/Inspektorrapport-130622/SST-kommentarer-130622.ashx


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-7-15

17. Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger. På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger (se bilag: Administrationsnotat fleksibilitet i antal i-stillinger). Notatet beskriver mulighederne for, hvorvidt afdelinger kan få flere introduktionsstillinger end det maksimum de er angivet til i den lægefaglige indstilling. Som opfølgning på denne beslutning skal der på hvert rådsmøde gives en kort status for udviklingen.


Siden seneste møde i DRRLV er der ikke blevet godkendt nye i-stillinger udover maksimum.


Status for godkendte i-stillinger ud over maksimum er for 2022:


Speciale

Afdeling

Hospital

Periode

Akutmedicin

Akutafdelingen

Regionshospitalet Gødstrup

01-01.2022 - 31-12-2022

Akutmedicin

Akutafdelingen

Regionshospitalet Gødstrup

01-02-2022 - 31-01-2023

Infektionsmedicin

Infektionssygdomme

Aarhus Universitetshospital

01-01-2022 - 31-12-2022

Infektionsmedicin

Infektionssygdomme

Aarhus Universitetshospital

01-01-2022 - 31-12-2022

Infektionsmedicin

Infektionssygdomme

Aarhus Universitetshospital

01-01-2022 - 31-12-2022

Klinisk Onkologi

Kræftafdelingen

Aarhus Universitetshospital

01-03-2022 - 28-02-2023

Klinisk Onkologi

Kræftafdelingen

Aarhus Universitetshospital

01-03-2022 - 28-02-2023

Neurologi

Hammel Neurocenter

Hospitalsenhed Midt

01-04-2022 - 30-04-2023

Neurologi

Hammel Neurocenter

Hospitalsenhed Midt

01-04-2022 - 30-04-2023

Urologi

Urinvejskirurgisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital

01-06-2022 - 31-07-2022

Dermato-venerologi

Hud og Kønssygdomme

Aalborg Universitetshospital

01-08-2022 - 31-09-2022

Dermato-venerologi

Hud og Kønssygdomme

Aalborg Universitetshospital

01-09-2022 - 31-09-2022

Akutmedicin

Akutafdelingen

Regionshospitalet Randers

01-08-2022 - 31-07-2023

Akutmedicin

Akutafdelingen

Regionshospitalet Randers

01-08-2022 - 31-08-2023

Radiologi

Røntgen og Scanning

Hospitalsenhed Midt, RH Viborg

01-07-2022 - 31-08-2023

Dermato-venerologi

Hud og Kønssygdomme

Aarhus Universitetshospital

01-10-2022 - 31-12-2022

Karkirurgi

Karkirurgisk afsnit

Hospitalsenhed Midt

01-08-2022 - 31-07-2023

Thoraxkirurgi

Hjerte- Lungekirurgisk afsnit

Aalborg Universitetshospital

01-11-2022 - 31-10-2023

Neurologi

Neurologi

Aarhus Universitetshospital

01-11-2024 - 31-01-2024

Neurologi

Neurologi

Aarhus Universitetshospital

01-11-2024 - 31-01-2024


På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2022, er der lavet opdaterede pejlemærker for, hvornår en afdeling kan søge om i-stillinger der overskrider afdelingens maksimumsdimensionering (se bilag: Specialer fordelt efter søgning til hoveduddannelsesforløb 2022). Der er sket følgende ændringer:


Ændringer i pejlemærker

Specialer

Fra pejlemærke 2 (lav søgning) til pejlemærke 3 (middel søgning)

Kl. Genetol

Fra pejlemærke 2 (lav søgning) til pejlemærke 3 (middel søgning)

Oftalmologi

Fra pejlemærke 2 (lav søgning) til pejlemærke 3 (middel søgning)

Kl. Mikrobiologi


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-41-14

18. Orientering: PKL

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Nyansatte PKL'er

- Mikkel Børsen Rindom er ny PKL i plastikkirurgi fra den 1. oktober 2022. Mikkel arbejder til dagligt ved Plastik- og brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital.


- Sorosh Taba er ny PKL i arbejdsmedicin fra den 1. oktober 2022. Sorosh arbejder til dagligt ved Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital


Midlertidige forlængelse af PKL stillinger

Udgangspunktet var, at PKL stillingerne i neurokirurgi, klinisk onkologi og lungemedicin skulle opslås ved Aalborg Universitet. Da Aalborg Universitet fortsat arbejder på at få de sidste administrative detaljer på plads vedrørende ansættelsesforhold for PKL'er, er der lavet en midlertidig forlængelse for de tre PKL stillinger. Forlængelsen vil løbe frem mod, at stillingerne er opslået og besat på ny ved Aarhus Universitet. Det gør sig gældende for Helga Gulisano (PKL i neurokirurgi), Maria Kandi (PKL i klinisk onkologi) og Ulla Møller Weinreich (PKL i lungemedicin).


PKL'er der stopper

Følgende personer har opsagt deres stilling som PKL:


- Roar Maagaard stopper som PKL i almen medicin ved udgangen af december 2022.


- Thomas Balslev stopper som PKL i pædiatri ved udgangen af december 2022.


- Anders Husted Madsen stopper som PKL i kirurgi ved udgangen af december 2022


- Dorte Guldbrand stopper som PKL i kardiologi ved udgangen af februar 2023


- Morten Kjølbye stopper som PKL i psykiatri ved udgangen af februar 2023


Der skal lyde en stor tak til de fem PKL'er for deres store indsats inden for hver deres speciale.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-29-14

19. Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer (UGUP) havde oprindeligt planlagt møde den 28. oktober 2022. Kombinationen af en del afbud fra UGUP medlemmerne samt at der kun var indsendt 12 uddannelsesprogrammer, blev uddannelsesprogrammerne vurderet over mail og efterfølgende sendt til Videreuddannelsessekretariatet.


Af de 12 uddannelsesprogrammer blev 11 godkendt eller betinget godkendt. Det afviste uddannelsesprogram var fra neurologi (introduktionsstilling), som primært blev afvist på baggrund af, at det ikke fremgår tydeligt, hvornår de forskellige kompetencer skal opnås i løbet af ansættelsen.


Næste møde i UGUP er den 16. december 2022.


Der er aftalt følgende møder i UGUP for 2023:

- 3. marts 2023

- 9. juni 2023

- 1. september 2023

- 27. oktober 2023

- 15. december 2023


Afleveringsfrist for indstilling af uddannelsesprogrammer til godkendelse er en måned før mødedato.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-22

20. Orientering: Indberetning af opslåede og besatte uddannelsesstillinger

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet har pr. 31.10.2022 indberettet antal opslåede og besatte introduktionsstillinger i VUR Nord til Sundhedsstyrelsen. Opgørelsen er vedhæftet som bilag til Rådets orientering.


Opgørelsen omhandler 2022 (med ansættelsesstart 01.10.2021 til og med 30.09.2022) og indeholder antal opslåede introduktionsforløb og antal besatte forløb.


Videreuddannelsessekretariatet har pr. 31.10.2022 også indberettet antal opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger + fleksforløb i VUR Nord til Sundhedsstyrelsen. Opgørelsen er til Rådets orientering og findes vedhæftet.


Opgørelsen omhandler 2. halvår 2022 samt hele 2022 og indeholder bl.a. antal opslåede hoveduddannelsesforløb, antal ansøgere, antal besatte forløb og antal ubesatte forløb i forhold til opslåede forløb og i forhold til eventuel korrigeret dimensionering. Ved korrigeret dimensionering forstås antallet af dimensionerede forløb i henhold til den gældende dimensioneringsplan plus eventuelle ekstra forløb i henhold til en midlertidig dimensionering udmeldt af Sundhedsstyrelsen eller justering aftalt mellem videreuddannelsesregionerne. I 2022 har der ikke været korrigering i dimensioneringen for nogen specialer.

Opgørelsen viser også antallet af fleksforløb (opslåede, ansøgere, besatte) i VUR Nord i 2022.

Beslutning

Der var ønske om at løfte punkt 20 op til kort mundtlig drøftelse.


Det blev aftalt, at VUS undersøger den oprindelige beslutning i Videreuddannelsesregion Nord ift. besættelse af introduktionsstillinger udover maksimum og de indførte principper i forbindelse hermed, herunder det hensigtsmæssige heri.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-22

21. Orientering: Priser modtaget i VUR Nord i 2022

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsesregion Nord har modtaget følgende uddannelsesrelaterede priser i 2022, når det kommer til den lægelige videreuddannelse, som også tidligere har været drøftet i DRRLV:

 • Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers for at modtage Inspektorordningens højdespringerpris 2021.
 • Reumatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital for at modtage Inspektorordningens uddannelsespris 2021.


DRRLV anerkender det flotte arbejde i afdelingerne, som har resulteret i ovenstående priser.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

22. Eventuelt (5 min. kl. 17.25 - 17.30)

Beslutning

Der var ingen punkter til eventuelt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

23. Deltagere

Sagsfremstilling

Til stede

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Randers (formand)

Christine Kroer Nielsen, reservelæge, Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Anne Zahrtmann Møller, reservelæge, Hospitalsenhed Midt, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Flemming Randsbæk, ledende lektor, postgraduat lægelig kompetenceudvikling

Ditte Hughes, vicedirektør, suppleant for den regionale administration, Region Midtjylland

Søren Prins, praktiserende læge, almen praksis, Region Midtjylland (deltog virtuelt)

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Gødstrup, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Gurli Lauridsen, uddannelseschef, den regionale administration, Region Nordjylland

Inger Brødsgaard, ledende overlæge, Klinik Psykiatri Syd, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland (deltog virtuelt fra kl. 14.30)

Annette Schlemmer, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland (deltog virtuelt fra kl. 14.30)

Lise Wogensen Bach, prodekan, Health - sundhedsvidenskabeligt fakultet, Aarhus Universitet (deltog virtuelt)

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør Aalborg Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland (deltog virtuelt)

Sofie Lodahl Gjessing, reservelæge, Almen Praksis, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland (deltog virtuelt fra kl. 15.30)

Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør, Psykiatrien, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland (deltog virtuelt i mødets første halvdel)

Anja Kirstein, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland (deltog virtuelt)

Gitte Valsted Eriksen, uddannelseskoordinerende overlæge, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland og suppleant, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland


Gæster

Marianne Kleis Møller, uddannelseskoordinerende overlæge, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland

Erik Danielsen, PKL i neurologi (deltog virtuelt)

Vibeke Ersbak, uddannelseskoordinerende overlæge, Regionshospitalet Gødstrup, Region Midtjylland

Birgitte Forsom Sandal, cheflæge, Neurologi, Regionshospitalet Gødstrup, Region Midtjylland

Morten Stilund, Uddannelsesansvarlig overlæge, Neurologi, Regionshospitalet Gødstrup, Region Midtjylland

Demet Kilic, uddannelseskoordinerende yngre læge, Neurologi, Regionshospitalet Gødstrup, Region Midtjylland (deltog virtuelt)


Fra VUS

Mads Skipper, sekretariatschef

Trine Kirkegaard Petersen, sagsbehandler og specialkonsulent

Maja Betz Hansen, sagsbehandler og AC-fuldmægtig (deltager i punkt 1-3)

Casper Larsen, sagsbehandler og AC-fuldmægtig

Rune Kramer Knudsen, sagsbehandler og AC-fuldmægtig

Helle Østergaard, sagsbehandler og AC-fuldmægtig

Mette Dahl Jacobsen, sagsbehandler og AC-fuldmægtig (referent)


Afbud

Rikke Skou Jensen, konstitueret som koncerndirektør, den regionale administration, Region Midtjylland

Berit Skjødeberg Toftegaard, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Gitte Anna Madsen, formand, Lægeforeningen, Region Midtjylland

Kasper Pryds, reservelæge, Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Britt Lindegaard, på vegne af Lægeforeningen, Region Midtjylland

Claus Thomsen, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Lisbeth Uhrskov Sørensen, Overlæge, Psykiatrien Region Midtjylland, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland


Ikke til stede:

Søren Pihlkjær Hjortshøj, lægefaglig direktør, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Ina Houmann Jensen, næstformand i Yngre Læger i Region Nordjylland, på vegne af Lægeforeningen i Region Nordjylland

Jonas Bruun Kjærsgaard, reservelæge, Aalborg Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Jette Kolding Kristensen, vice-institutleder for uddannelse på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Tilbage til toppen