Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Her finder du dagsordener og referater for møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Når du klikker på en af mødedatoerne i venstre side, kan du se dagsorden, referat og bilag for det pågældende møde.

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer
Dagsordener og referater fra møder i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer offentliggøres ikke.
Hvilke uddannelsesprogrammer, der er blevet godkendt af udvalget fremgår af dagordnen til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
den 27. maj 2019 kl. 14:00
i Regionsrådssalen i Regionshuset Aalborg, Niels Bohrs vej 30, 9220 Aalborg Øst


Pkt. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00-14.05)
2 Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05-14.10)
3 Temadrøftelse - del 1 (55 min. kl. 14.10-15.05)
4 Pause (10 min. kl. 15.05-15.15)
5 Temadrøftelse - del 2 (45 min. kl. 15.15-16.00)
6 Pause (5 min. kl. 16.00-16.05)
7 Oplæg om kvalitetsrapport 2018 for lægelig videreudannelse, Aalborg Universitetshospital (15 min. kl. 16.05-16.20)
8 KBU-notat om rammer og retningslinjer (10 min. kl. 16.20-16.30)
9 Status på uddannelsesmiljø i Klinik Nord, Psykiatrien, Region Nordjylland (15 min. kl. 16.30-16.45)
10 Notat omhandlende drøftelser i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (10 min. kl. 16.45-16.55)
11 Samfundsmedicin Intro - godkendelse af lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.55-17.00)
12 Samfundsmedicin hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling (5 min. kl. 17.00-17.05)
13 Patologi introduktionsuddannelser - godkendelse af lægefaglig indstilling (5 min. kl. 17.05-17.10)
14 Urologi introduktionsuddannelser - godkendelse af lægefaglig indstilling (5 min. kl. 17.10-17.15)
15 Kirurgi hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 17.15- 17.20)
16 Thoraxkirurgi hoveduddannelse - Indstilling til ændring i hoveduddannelsesforløb (5 min. kl. 17.20-17.25)
17 Orientering: Inspektorrapporter
18 Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum
19 Orientering: PKL
20 Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP
21 Orientering: Indberetning af uddannelsesstillinger til SST
22 Eventuelt (5 min. kl. 17.25-17.30)
23 Deltagere
Sagnr.: 1-01-72-36-18

1. Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00-14.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dagsordenen er vedlagt som bilag.

 

Dagsordenspunkterne 17 til 21 er orienteringspunkter, der kun behandles på mødet, såfremt et medlem af Rådet ønsker dette. Såfremt et punkt ikke aktivt behandles på mødet, godkendes indstillingen per automatik.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

 

Der blev fra uddannelsessøgende lægers side indgivet ønske om at behandle orienteringspunkt 21 mundtligt til mødet.

 

Der blev budt velkommen til lægefaglig direktør Thomas Larsen og afdelingslæge Ina Houmann Jensen, som havde første møde tilbage i rådet.

 

Der blev orienteret om, at 1. reservelæge Therese Straarup havde sidste møde i rådet inden endt uddannelse. Thereses afløser vil blive indmeldt inden næste møde i DRRLV.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

2. Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05-14.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender referatet.

Sagsfremstilling

Der er efter oprindelig frigivelse af referatet modtaget mindre rettelser til referatet:

 • Punkt 3. Temadrøftelse - del 1: Mindre rettelser/specifikationer til oplæg omhandlende KBU i Almen Praksis (under beslutning)
 • Punkt 13. Ansøgning om sammenhængende uddannelsesforløb i almen medicin i Region Midtjylland: Rettelse til antal besatte sammenhængende uddannelsesforløb i Region Nordjylland (under beslutning)

 

Rettelserne er indarbejdet i vedhæftet referat.

Beslutning

Referat blev godkendt uden yderligere rettelser.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

3. Temadrøftelse - del 1 (55 min. kl. 14.10-15.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet med udgangspunkt i den nyligt offentligtgjorte Lægeprognose 2018-2040 drøfter uddannelsesperspektivet i den kommende dimensioneringsplan 2021-2025.

Sagsfremstilling

Første del af temadrøftelsen omhandler bl.a. resultaterne fra den nye lægeprognose og processen med udarbejdelsen af den nye dimensioneringsplan, gældende for 2021-2015. Denne del af temadrøftelsen vil bestå af forskellige oplæg, hvor der vil være mulighed for spørgsmål undervejs.

 

Sundhedsstyrelsen har i april 2019 offenligtgjort Lægeprognose 2018-2040, Udbuddet af læger og speciallæger. Arbejdet med prognoserne er forankret i Prognose- og Dimensioneringsudvalget, som er et permanent udvalg under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Lægeprognosen har forud for offenligtgørelsen været forelagt Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse i marts 2019.

 

Lægeprognosen samt en sammenfatning heraf er vedlagt som bilag. Sammenfatningen kan med fordel læses for et overblik over centrale tematikkker i Lægeprognosen.

 

Temadrøftelse i DRRLV vil med afsæt i lægeprognosen være koncentreret omkring de uddannelsesperspektiver, som Rådet ser i forhold til Videreuddannelsesregion Nord i den kommende dimensioneringsplan.

 

Oplægsholdere:

1. Gennemgang af lægeprognosen v/AC-Fuldmægtig Bertil Selde Krogh, VUS

 • Hvordan ser den nye lægeprognose ud, også i forhold til den tidligere prognose?
 • Hvordan ser det ud med data i Lægeprognosen og hvordan har det historisk set ud i Videreuddannelsesregion Nord?
 • Hvordan vil data påvirke det videre arbejde?

 

2. Processen op til den kommende dimensioneringsplan og hvad gør vi nu? v/Sekretariatschef Mads Skipper, VUS

 • Hvordan har den foreløbige proces set ud og tankerne i forbindelse hermed, herunder inddragelse af relevante parter?
 • Hvad har vi gjort anderledes end tidligere og hvorfor?
 • Hvad gør vi nu - kan vi kigge ind i den kommende dimensioneringsplan ud fra lægeprognosen?

 

3. Lægeprognosen set ud fra en hospitalsenhed v/Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt

 • Med udgangspunkt i lægeprognosen, hvilke udfordringer og fordele kan der være i forhold til den kommende dimensioneringsplan?
 • Hvordan sikrer vi med udgangspunkt i lægeprognosen tilstrækkelig uddannelseskapacitet på hospitalerne?
 • Hvordan påvirker fremtidens uddannelsesperspektiver et hospital?

 

Der vil efter hvert oplæg være afsat 5 minutter til opklarende spørgsmål og drøftelser affødt af oplæggene.

Beslutning

Temadrøftelsen blev indledt med tre forskellige oplæg omhandlende forskellige perspektiver på lægeprognosen og den kommende proces med høring og udarbejdelse af dimensioneringsplanen for 2021-2025.

 

1. Gennemgang af lægeprognosen v/AC-Fuldmægtig Bertil Selde Krogh, VUS

Oplægget indeholdt en gennemgang af lægeprognosen herunder væsentlige tal tilknyttet hertil og deres betydning for VUR Nord. Hvis fremskrivningen over de forskellige specialer holder stik, vil der komme en stigning i antal læger, hvilket betyder 56 procent flere læger i 2040. Denne stinging vil flade ud i 2055.

 

Den største stigning i antal beskæftigede læger på landsplan har været på hospitalerne med en stigning på 16 procent. Der blev også redegjort for den forventede stigning i antal læger, som opnår autorisation fremadrettet. Ifølge beregningerne vil der i 2020 ske et sammenfald imellem antal hoveduddannelsesstillinger og antal læger, som forventes at opnå autorisation, så der vil være én læge til samtlige stillinger.

 

Det kan fra år til år svinge meget indenfor specialerne ift. hvor mange hoveduddannelseslæger, som bliver færdiguddannede speciallæger.

 

Det blev drøftet, at lægeprognosen er en matematisk fremskrivningsmodel, der ikke forholder sig til det aktuelle behov. Aldersgruppen 65+ er stigende i befolkningen og lægeprognosen beskriver et øget sygdomsbillede i befolkningen, når sund/usund aldring også tages med i betragtningen. Med den aktuelle befolkningstilvækst forventes der flere læger per indbygger i fremtiden

 

2. Processen op til den kommende dimensioneringsplan og hvad gør vi nu? v/Sekretariatschef Mads Skipper, VUS

Oplægget omhandlende den tidligere proces i forbindelse med høring og udarbejdelse af den nuværende dimensioneringsplan samt indledende forslag til kommende proces op til dimensioneringsplanen for 2021-2025.

 

Lægeprognosen blev offentligtgjort i april 2019 og Sundhedsstyrelsen er i gang med at udarbejde høringsmateriale. Dimensioneringsplanen offentliggøres i juni 2020. I forbindelse med udarbejdelsen af den nuværende dimensioneringsplan var processen følgende efter indledende behandling i DRRLV:

 • Høring af PKL-kredsen
 • Høringsprocesser i henholdsvis Region Nordjylland og Region Midtjylland med involvering af direktørkredse, hospitalsledelser og specialeråd
 • Drøftelse af høringssvar fra DRRLV på rådsmøde.

 

Omlægget behandlede også forslag til processen i forbindelse med høringen af den kommende dimensioneringsplan:

 • Undlade den særskilte høring af PKL-kredsen, da denne også høres via specialerådene
 • Nedsættelse af en lille baggrundsgruppe, som repræsenterer de to driftsregioner for at afstemme ét samlet høringssvar
 • Udarbejdelse af høringssvar til februar 2020

 

3. Lægeprognosen set ud fra en hospitalsenhed v/Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt

Oplægget omhandlede især hvilke påvirkningerne, positive som negative, som lægeprognosen og den kommende dimensioneringsplan kan have på et hospital.

 

Der vil frem til 2040 ifølge lægeprognosen ske en stor stigning i uddannelsen af speciallæger. Samtidigt kan der ses en tendens til sammenhæng imellem det geografiske område for gennemført medicinstudie og senere ansættelse, hvilket på sigt evt. kan komme flere hospitaler til gode.

 

Det er samlet set en betydelig omkostning for et hospital at besætte alle uddannelsesstillinger i den stigende dimensionering, hvilket kan være en udfordring at finansiere. Det kan blive nødvendigt at omtænke ratioen imellem uddannelsesgivende og uddannelsessøgende læger. Det blev omtalt, hvordan det kan blive nødvendigt at finde nye veje i forbindelse med at skabe læringssituationer i den daglige drift samt at overveje, hvordan læringen bedst struktureres indenfor de nyere perspektiver i hospitalsvæsenet fx omlægning af stationær til ambulant behandling eller opfølgning per video. Her skal der være en opmærksomhed på den rette supervision og uddannelse i disse nye måder at møde patienten på.

 

Grundet udviklingen kan det i fremtiden vise sig sværere at få en hoveduddannelsesstilling indenfor ønsket speciale, hvilket kan betyde en udfordring ift. antal læger og fordelingen af uddannelsesstillinger. Der kan også være flere positive scenarier forbundet hermed fx en bedre lægedækning på landsplan, en mere robust organisering af læger på regionshospitalerne og generelt flere i fast ansættelse frem for ansættelse af vikarer. Det blev drøftet, at der kan være fordele ved at udnytte de uddannelsessøgende lægers kompetencer samt have en løbende opmærksomhed på, hvordan uddannelsesforløbene bedst sammensættes fx for at få vagtplanen sammensat og undgå udgifter på vikarer.

 

Andre mulige fremtidsperspektiver blev drøftet:

 • Udnytter vi i tilstrækkelig grad almen praksis og speciallægepraksis som uddannelsesteder?
 • Det stigende antal medicinstuderende betyder også flere KBU-læger, hvilket kan forudsætte andre læringsformer fx teamtræning og simulation end de nuværende.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

4. Pause (10 min. kl. 15.05-15.15)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

5. Temadrøftelse - del 2 (45 min. kl. 15.15-16.00)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet med udgangspunkt i den nyligt offentliggjorte Lægeprognose 2018-2040 drøfter uddannelsesperspektivet i den kommende dimensioneringsplan 2021-2025.

Sagsfremstilling

Anden del af Temadrøftelsen vil bestå af indledende gruppedrøftelser og herefter opsamling og konkretisering i plenum.

 

Temadrøftelse i grupper med efterfølgende opsamling i plenum.

 • Rådet inddeles i mindre grupper for at drøfte nedenstående spørgsmål vedr. holdninger/synspunkter og særlige opmærksomhedspunkter.
 • Der er afsat 25 min. til gruppedrøftelser i tidsrummet kl. 15.15-15-40.
 • Hver gruppe nedskriver korte konkrete input ud fra drøftelserne.

 

Hvilke holdninger og/eller synspunkter finder DRRLV, at det er vigtigt, at der tages med igennem den kommende proces?

 • Skal der arbejdes for at fastholde en stram styring via dimensioneringsplanen?
 • Hvordan skal der i en periode med de nuværende økonomiske ressourcer arbejdes for at sikre uddannelseskapaciteten og kvaliteten i uddannelsen?
 • Er der områder/emner der kalder på øget opmærksomhed (aftaler om sideuddannelser, frafald undervejs eller andet)?
 • Hvordan vil fremtidens behov for læger se ud og hvilke opgaver, skal de varetage?
 • Andet?

 

Hvilke særlige opmærksomhedspunkter er der i forhold til at sikre en god proces frem mod en ny dimensioneringsplan.

 • I forhold til inddragelse, informationsflow eller andet?
 • Særlige opmærksomhedspunkter?
 • Andet?

  

Herefter opfølgning på ovenstående spørgsmål i plenum i tidsrummet kl. 15.40-16.00. Hver gruppe præsenterer kort deres hovedpointer.

Beslutning

Rådsmedlemmerne blev inddelt i grupper og drøftede de præsenterede spørgsmål (vedhæftet). Herefter blev gruppernes pointer drøftet i plenum.

 

Sammenlagt præsenterede grupperne følgende overvejelser:

 • Der var en generel tilslutning til en dimensionering som ramme til at styre efter fx i modsætning til det helt frie marked, som kan blive svært og uoverskueligt at styre - også ift. evt. behov for at skrue ned.
 • Der var en generel opbakning til behovet for en form for efterspørgselsprognose, også ift. fremtidens behov for læger og hvilke opgaver, som de skal løse.
 • Hvad betyder den stigende brug af telemedicin for fremtidens uddannelsesopgave og lægelige opgaver?
 • Kan kunstig intelligens tænkes ind fx, hvor patienten får et indledende svar på nødvendigheden i at søge læge?
 • Kan tiden kalde på en retænkning af, hvor bredt versus specialiseret, som vi skal uddanne lægerne - skal alle fortsat tilbydes KBU-forløb eller kan der ske en indledende specialisering under medicinstudiet fx til de parakliniske specialer uden et decideret KBU-forløb?
 • Er det muligt at indtænke hospitalsdriften og simulationstræning på nye måder som grundlaget for uddannelse.
 • Der kan være en oplevelse af, at flere introduktionsstillinger i træk bruges uhensigtmæssigt fx som måde at købe ekstra tid/ruste uddannelseslægens faglige bredde - kan det være en fremtidig mulighed at oprette nye typer uddannelsesstillinger, der har til formål at klæde uddannelseslægerne yderligere på? En anden mulighed kan være et længere KBU-forløb.
 • Kan uddannelsesstederne blive bedre til tydeligt at definere opgave og evt. blive bedre til at indtænke fremtidens uddannelsesopgaver i de nye hospitalsbyggerier?
 • Skal det være en mulighed at uddanne forskellige grader af specialister i fremtiden fx en højt specialiseret kirurgisk "tekniker" kontra en bredere uddannet "basislæge".
 • Det er evt. muligt bedre at understøtte de medicinstuderendes kompetencer fx i journalskrivning og beslutningsevne allerede under studiet, så de postgraduat kan koncentere sig om tillæringen af andre kompetencer.

 

Derudover blev følgende overvejelser drøftet i den fælles opsamling som afslutning på temadrøftelsen:

 • Yngre Læger fandt det centralt at bibeholde en fortsat opmærksomhed på, hvordan uddannelsesforløbene skrues bedst muligt sammen.
 • Der blev støttet op om behovet for en fremtidig efterspørgselsprognose.
 • Der lød en opfordring til generelt ikke at se uddannelse som en belastning for uddannelsesafdelingerne, men derimod se det mulige potentiale i at oplære de uddannelsessøgende læger.
 • Det blev italesat, at der kan være behov for fortsat at skabe rum til uddannelse lokalt på afdelingerne og at alle speciallæger inddrages i den daglige uddannelse, herunnder sætte rammen for at involvere de uddannelsessøgende læger, så de i større udstrækning aktivt opsøger uddannelse og læringssituationer.
 • Det bør overvejes, om der kan findes nogle nye uddannelsesområder/læringssituationer i hospitalernes udegående funktioner samt det tværsektorielle samarbejde.
 • Hvordan udnyttes uddannelseskapaciteten og speciallæge ressourcerne bedst muligt i uddannelseskæden? Alle er et trin i kæden og kan bidrage til den fortsatte uddannelse af deres yngre kollegaer, så ressourcerne ikke misbruges.
 • Den korte gennemsnitlige liggetid kan være et problem i forbindelse med at se nok patienter til at sikre relevant uddannelse.
 • Almen praksis gjorde opmærksom på behovet for at sikre dækningen af den bredt uddannede læge, hvis der i alt for udpæget grad specialiseres i sundhedsvæsenet.
 • Behovet for at skrue ned for optaget til medicinstudiet blev drøftet.
 • Der bør i fremtiden sikres den rette balance imellem bredde og specialist kompetencer i lægedækningen.

 

Rådet havde følgende bemærkninger til den videre proces frem mod udarbejdelsen af den kommende dimensioneringsplan:

 • Det bør være tydeligt, hvad der er til drøftelse og hvad der er fastlagt. Der er behov for en tydeliggørelse af den ramme, som direktørkredsen sætter i processen fx de økonomiske rammer.
 • Det er ikke nødvendigt at udsende en særskilt høring af PKL-kredsen, når de høres igennem specialerne.
 • Der er et behov for en efterspørgselsanalyse/-prognose,
 • Det vil være nyttigt med en politisk udmelding af, hvad der prioriteres indenfor uddannelsesområdet. Hvad er/ hvor er man villig til at prioritere?
 • Det kan være fordelagtigt at sætte tal på ratioen imellem uddannelsesgivende speciallæger og uddannelsessøgende læger og tage denne økonomiske betragtning med ind i regionsrådene.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

6. Pause (5 min. kl. 16.00-16.05)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

7. Oplæg om kvalitetsrapport 2018 for lægelig videreudannelse, Aalborg Universitetshospital (15 min. kl. 16.05-16.20)

Videreudannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager oplægget til efterretning.

Sagsfremstilling

Susanne Nøhr, uddannelseskoordinerende overlæge, Aalborg Universitetshospital vil fremlægge hospitalets seneste kvalitetsrapport for den lægelige videreuddannelse.

 

Der er udarbejdet årsrapport for 2018 for den lægelige videreuddannelse, Aalborg Universitetshospital. Rapporten behandler blandt andet:

 • Organisering af den lægelige videreuddannelse på Aalborg Universitetshospital
 • Inspektorbesøg på hospitalet i 2018
 • Evalueringer i Evaluer.dk
 • Status på 3-timers møderne i 2018
 • Gennemførsel af vejlederkursus
 • Status på gennemførsel af 360-samtaler
 • Fokusområder til 2019.

 

På indeværende møde præsenteres centrale hovedpointer fra rapporten.

Beslutning

Årsrapporten fra Aalborg Universitetshospital blev præsenteret. Årsrapporten er et vigtigt supplement til 3-timers møderne og rapporten, som udarbejdes hvert tredje år på baggrund af møderne. Det blev fremlagt, hvordan årsrapporten medtager både de uddannelsesmæssige succeser og udfordringer samt fremtidig handleplan for fokusområder.

 

Det blev drøftet, at det igennem årsrapporten er blevet tydeliggjort, at evalueringerne i Evaluer.dk er påvirket af de manglende muligheder for anonymisering, hvilket er et generelt problem. De uddannelsessøgende giver udtryk for frygt for repressalier, hvis de giver en helt sandfærdig evaluering. Der opfordres på Aalborg Universitetshospital til at de uddannelsessøgende tager dialogen vedr. evalueringer samt tager dem med til slutsamtalen.

 

Det blev i forbindelse med de opfølgende spørgsmål drøftet, hvorvidt det via årsrapporterne er muligt for hospitalerne for undersøge muligheder for at hjælpe hinanden på tværs, når det kommer til fælles uddannelsesmæssige "smertespunkter" fx kirurgiske specialer.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-118-18

8. KBU-notat om rammer og retningslinjer (10 min. kl. 16.20-16.30)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender det reviderede notat om rammer og retningslinjer for KBU, evt. på betingelse af specifikke rettelser.
at Rådet tager stilling til, hvorvidt Gynækologiske og obstetriske afdelinger, Karkirurgiske afdelinger, Thoraxkirurgiske afdelinger og Neurokirurgiske afdelinger skal tilbydes deltagelse i første halvår af KBU-forløbet

Sagsfremstilling

Efter aftale på et tidligere møde i DRRLV skal der ske en revidering/drøftelse af notat om rammer og retningslinjer for KBU.

 

Notatet har indledende været behandlet på møde d. 4. marts 2019 i DDRLV, hvor der var en generel drøftelse af notatet og evt. behov for ændringer i forlængelse af temadrøftelsen omhandlende KBU.

 

Set i lyset af KBU-temadrøftelsen kom Rådet med følgende opmærksomhedspunkter relateret til notatet:

 • Kan notatet tage højde for den andel af kliniske ophold (2. delansættelse), som i fremtiden skal overgå til almen praksis? Kan dette medtages i forbindelse med hvilke specialer, der har mulighed for at indgå i første delansættelse og notatets beskrivelse af at gå i vagt. På nuværende tidspunkt beskriver notatet mest af alt funktionen 'at gå i vagt' og forholder sig ikke nærmere til tiden fx på døgnet, hvor der gås i vagt.
 • Punkt 9 i notatet vedr. første delansættelse på en hospitalsafdeling: Det kan evt. være gavnligt med en nærmere beskrivelse/konkretisering af kravet om at 'en mere erfaren læge skal være i tilstedeværelsesvagt på matriklen'. Dette bliver et meget vidt begreb fx på AUH, som er en meget stor matrikel. Der kan evt. ske en omformulering, så der fx er krav om at 'en mere erfaren læge skal være i tilstedeværelsesvagt i umiddelbar nærhed af KBU-lægen'. Der kan evt. være krav om, at den mere erfarne læge skal være indenfor samme speciale. Det er i denne forbindelse muligt at henvise til Sundhedsstyrelsens bestemmelse om, hvilke specialer der skal være til stede på et akuthospital.
 • Notatet kan i større grad tage højde for en generel beslutning om hvorvidt kontinuitet/sammenhæng eller bredde vægtes fagligt højest i KBU'en. Her kan kontinuitet/sammenhæng være et indledende bud fra rådet ift. at have den højeste prioritet for at sikre optimal læring. Det kan være sværere at lære, hvis KBU-lægerne hele tiden skifter afdeling, selvom dette også kommer an på tilgangen til læring i de forskellige afdelinger. Det kan på den anden side også være et problem, hvis en tilstrækkelig bredde ikke sikres, så KBU-lægerne fx ikke får erfaring med at genkende et akut abdomen i en akutafdeling. Problemstillingen bliver også påvirket af den praktiske opsætning af delansættelserne/opholdene fx bliver de korte kliniske ophold i almen praksis rost for deres læringstyngde, da uddannelseslægerne hurtigt får erfaring med at håndtere patienter 'hands on'
 • Notatet må gerne tage en aktiv stilling til kriterierne for at mestre erfaring - hvornår har KBU-lægerne fået tillært sig de tilstrækkelige generelle og specialiserede kompetencer? 
 • Det er måske ikke gavnligt at sætte alt for stramme regler for, på hvilke afdelinger, som det er muligt at have den første delansættelse af KBU-forløbet.

 

Ovenstående pointer er så vidt muligt indarbejdet i det vedhæftet udkast til revideret notat.

 

Efter den indledende drøftelse i DDRLV har det oprindelige notat været sendt i høring blandt hospitalsenhederne for yderligere inputs til rettelser. Der er i høringen indkommet høringssvar fra Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Aalborg Universitetshospital, ledelsen i Psykiatri og Social, Region Midtjylland samt Psykiatrien, Region Nordjylland (vedhæftet som bilag). Disse bemærkninger er så vidt muligt indarbejdet i notatet. Det har i mindre grad været muligt at indarbejde bemærkningerne fra Psykiatri og Social samt Psykiatrien, Region Nordjylland i rammenotatet, da udfasningen af KBU-lægernes delansættelse i Psykiatrien er fastlagt af Sundhedsstyrelsen.

 

I forhold til side 3 og 4 i notatet er der lavet en revidering af mulige ansættelsessteder i KBU-forløbet, som 2. delansættelse gradvist overgår til 100 procent almen praksis. Der er fire typer afdelinger, som står til at undgå af andet halvår, og samtidigt ikke indgår i første halvår, hvilket vil sige, at de ikke længere deltager i den kliniske basisuddannelse i VUR Nord: Gynækologiske og obstetriske afdelinger, Karkirurgiske afdelinger, Thoraxkirurgiske afdelinger og Neurokirurgiske afdelinger.

 

Såfremt Rådet vurderer det hensigtsmæssigt, at disse afdelinger for fremtiden får mulighed for at deltage i første halvår af KBU-forløbet, kan Videreuddannelsessekretariatet gennemføre en høring blandt specialerne ift., hvorvidt disse ønsker at indgå i første halvår af KBU-forløbet. Før en evt. høring gennemføres bedes Rådet tage stilling til, om disse fire typer afdelinger rummer tilstrækkelig bredde og patientindtag til at deltage i den kliniske basisuddannelse i VUR Nord. I praksis deltager én thoraxkirurgisk afdeling (Aalborg UH) i andet halvår på nuværende tidspunkt.

 

Efter indarbejdelse af indkomne høringskommentarer ønsker der på indeværende rådsmøde en decideret revidering af det tilrettede notat. Såfremt udkastet til revideret notat ikke umiddelbart kan godkendes, ønskes en drøftelse af de specifikke rettelser, som bør indarbejdes i notatet.

 

Såfremt rådet ønsker yderligere rettelser, vil disse blive indarbejdet og notatet medsendt som bilag til referat til rådets endelige godkendelse.

Beslutning

Notaten blev godkendt.

 

Det blev besluttet, at udarbejde et særskilt notat vedr. rammer og retningslinjer for KBU-lignende ansættelser af udenlandsk uddannede læger.

 

Mulighederne for at skærpe notatets krav til KBU-lægens adgang til supervision i tilstedeværelsesvagten blev drøftet. Det blev klarlagt, at det umiddelbart er et driftsanliggende at sikre en forsvarlig vagtnormering, så det ved behov er muligt at indhente supervision ved en mere erfaren kollega end ét uddannelsestrin over KBU-lægen (opnået ret til selvstændigt virke). Yngre læger blev opfordret til at fremlægge evt. tilfælde uden forsvarlig supervision/bagvagt, da ledende overlæge i så tilfælde vil være ansvarlig for at sikre vagtnormeringen. Vagtnormeringen/-organiseringen skal beskrives i uddannelsesprogrammerne og godkendes af UGUP for at sikre tilstrækkelig supervision.

 

Det vil være UGUP, som ud fra det enkelte uddannelsesprogram, vurderer, hvornår det ikke er en uddannelsesmæssig nødvendighed, at afdelingens KBU-læger går i aften-/natte-/weekendvagt.

 

DRRLV nåede ikke at behandle indstillingen til, hvorvidt Gynækologiske og obstetriske afdelinger, Karkirurgiske afdelinger, Thoraxkirurgiske afdelinger og Neurokirurgiske afdelinger skal tilbydes deltagelse i første halvår af KBU-forløbet. VUS foreslår derfor at gennemføre en høring herom. Rådsmedlemmerne bedes kontakte VUS, såfremt de er uenige heri.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

9. Status på uddannelsesmiljø i Klinik Nord, Psykiatrien, Region Nordjylland (15 min. kl. 16.30-16.45)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 6. december 2018 blev det besluttet, at der skal være en opfølgning på uddannelsessituationen på Klinik Psykiatri Nord, Psykiatrien Region Nordjylland på indeværende møde. Seneste inspektorrapport (vedhæftet som bilag) gav udtryk for utilfredsstillende uddannelsesforhold ved følgende 9 temaer, som alle blev vurderet som utilstrækkelig: "Uddannelsesplan", "kommunikator", "leder/administrator", "sundhedsfremmer", "akademiker", "forskning", "konferencernes læringsværdi", "læring og kompetencevurdering" samt "arbejdstilrettelæggelse".

 

På mødet d. 6. december 2018 udtrykte DRRLV bekymring for, om afdelingens udenlandsk uddannede læger er klædt godt nok på til at løfte opgaven som vejledere. Dette er en stor udfordring i forhold til uddannelsen af de yngre læger og det blev drøftet, hvorvidt det kan være nødvendigt at sikre bedre forudsætninger for at klæde lægerne på til at uddanne deres yngre kollegaer. Det blev ligeledes drøftet, at det er nødvendigt med et massivt fokus på uddannelse, da det betragtes som det vigtigste element i at rekruttere nye læger til psykiatrien. Der lød i rådet en opfordring til at undersøge forholdene for de nuværende KBU-læger nærmere. Der eksisterer en uddannelses- og ledelsesmæssig forpligtelse til at holde kontakt med KBU-lægerne og de andre uddannelsessøgende læger og sikre, at de trives. DRRLV udtrykte derudover anerkendelse for, at der er sket forbedringer på afdelingen, men var fortsat bekymret for uddannelsessituationen på afdelingen.

 

Derudover blev relevante indsatsområder i den nærmeste fremtid drøftet:

 • Der arbejdes på at arrangere et møde med afdelingens speciallæger for at gå i dialog med dem om implementering af relevante tiltag.
 • Fokus på at understøtte en generel holdningsændring i afdelingen omkring uddannelse og oplæring.

 

På baggrund af inspektorrapporten udarbejdede Klinik Psykiatri Nord en handleplan, der er vedlagt dette punkt. Oversigt over evalueringer fra evaluer.dk er vedlagt - denne viser en forbedring fra slutningen af 2017 og frem.

 

Morten Kjølbye, PKL i psykiatri og uddannelseskoordinerende overlæge for psykiatrien i Region Nordjylland vil på indeværende møde orientere om status på uddannelsessituationen på Klinik Nord, Psykiatrien Region Nordjylland.

 

Psykiatrien har endnu ikke modtaget besked om datoen for næste inspektorbesøg, men efter planen fra 2017 planlægges der med efteråret 2019.

Beslutning

Morten Kjølbye, PKL i psykiatri gav en opfølgning på de tiltag, som blev iværksat umiddelbart efter seneste status på DRRLV-mødet i december 2018. Det er PKL's vurdering, at det går bedre på afdelingen. Næste inspektobesøg er fastsat til august 2019 og der er kommet en ny UAO og UKYL på afdelingen.

 

De yngre læger på afdelingen fortæller, at introduktionsporgrammet nu fungerer og at de bliver præsenteret for deres uddannelsesplan. De beretter nu om et godt uddannelsesmiljø samt et bedre fagligt miljø. Morten Kjølbye har besøgt afdelingen flere gange siden seneste status på DRRLV og der er bl.a. blevet gennemført følgende tiltag:

 • Godt fungerende morgenkonferencer, hvor dagens case bliver præsenteret.
 • 'De kliniske 10 minutter' som fast ugentligt indslag, hvilket også fungerer godt.
 • Fast klinik
 • Fast undervisning hver onsdag
 • Bedside undervisningen er nu velfungerende, hvilket ikke var tilfældet under seneste status.

 

Opsummerende er det PKL's vurdering, at der nu er et bedre arbejdsmiljø, hvor der er plads til faglig udvikling. De yngre læger får relevant sparring i hverdagen og med bagvagten.

Afdelingen har opfyldt handleplanen fra det seneste inspektorbesøg.

 
Det blev aftalt, at der ikke følger en  ny mundtligt status fra PKL på DRRLV møde. DRRLV afventer den næste evaluering ved inspektorbesøg i august 2019.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-30-18

10. Notat omhandlende drøftelser i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (10 min. kl. 16.45-16.55)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter de udfordringsbilleder, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet til arbejdet i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (DNRLV).

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har april 2019 lovet at udarbejde fire udfordringsbilleder, som er blevet fremhævet ved 2018 temadrøftelserne i DNRLV: Fremtidens Sundhedsvæsen, Fremtidens lægeroller, Den prægraduate lægeuddannelse og Den Kliniske Basisuddannelse. Sundhedsstyrelsen udarbejder oplæg til de fire udfordringsbilleder til medio maj 2019, med henblik på at DNRLV skal inddeles i grupper og arbejde videre med konkrete opgaver indenfor de fire udfordringsbilleder til efterfølgende præsentation på DNRLV.

 

DRRLV bedes drøfte de mest centrale emner i de fire udfordringsbilleder, om der er nogle bestemte perspektiver eller emner, som DRRLV bør have en opmærksomhed på eller videregive til DNRLV.

 

Dagsordenspunktet opdateres med bilag, når Videreuddannelsessekretariatet modtager de fire udfordringsbilleder fra Sundhedsstyrelsen.

Beslutning

Notatet er udkommet senere end forventet fra Sundhedsstyrelsen i en meget overordnet udgave.
 
Det blev aftalt, at VUS tager imod bemærkninger til notatet per mail. VUS vil i forbindelse med efterspørgslen af bemærkninger også sætte en lidt mere struktureret ramme for, hvad der bør kommenteres på, evt. ud fra nogle specifikke spørgsmål. Derudover vil rådsmedlemmerne være velkomne til at komme med de kommentarer, som falder rådet ind.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-254-18

11. Samfundsmedicin Intro - godkendelse af lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.55-17.00)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin

 

Sagsfremstilling

Tidligere godkendte afdelinger er udgået, fordi de er nedlagt, ikke længere har speciallæger i samfundsmedicin eller ikke ønsker at opslå I-stillinger, og nye afdelinger er kommet til.

 

Ifølge den gældende dimensioneringsplan skal der opslås minimum 8 og maksimum 10 samfundsmedicinske introduktionsstillinger årligt i Videreuddannelsesregion Nord. I Samfundsmedicin indgår afdelinger udenfor regionalt regi (kommune og stat). Ingen afdelinger er i samfundsmedicin forpligtet på at opslå introduktionsuddannelsen. Afdelingerne har på grund af størrelse og økonomi varierende mulighed for at modtage uddannelseslæger. Der kan derfor ikke angives en fast fordeling af minimumsstillinger, men alene en vejledende fordeling af maksimumsstillinger. Fordelingen af uddannelsesstillinger aftales ad hoc mellem afdelingerne og PKL.

 

Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har behandlet den lægefaglige indstilling på sit møde den 5. november 2018. Den lægefaglige indstilling og fordelingen blev anbefalet af et enigt uddannelsesudvalg.

 

Der har været gennemført en høring ved de hospitalsenheder, som påvirkes af ændringer i den lægefaglige indstilling i perioden 10. april - 1. maj 2019. Det har ikke været indsigelser i høringsperioden.

Beslutning

Den lægefaglige indstilling blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-254-18

12. Samfundsmedicin hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling (5 min. kl. 17.00-17.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i Samfundsmedicin

Sagsfremstilling

Tidligere godkendte afdelinger er udgået, fordi de er nedlagt eller ikke længere har speciallæger i Samfundsmedicin ansat, og nye afdelinger er kommet til.

 

De væsentligste ændringer er derudover:

 • Anden samfundsmedicinske ansættelse er ændret til 18 måneder mod tidligere 12 måneder
 • Anbefalinger for de kliniske ansættelser er ændret til 6 måneders regulær hospitalsansættelse/ almen praksis/ psykiatri + 6 måneders ansættelse i afdeling med større tværfagligt og tværsektorielt fokus
 • Anbefaling om uddannelseslægernes deltagelse i de halvårlige uddannelsesdage, imens de er i klinisk ansættelse, skrives ind i indstillingen.

 

I hoveduddannelsen i samfundsmedicin indgår afdelinger udenfor regionalt regi (kommune og stat), der ikke er forpligtet til at opslå hoveduddannelsesstillinger. Desuden har afdelingerne på grund af størrelse og økonomi varierende mulighed for at modtage uddannelseslæger. Der kan derfor ikke angives en fast fordeling af hoveduddannelsesstillinger. Fordelingen af uddannelsesstillinger aftales ad hoc mellem afdelingerne og PKL. Fordelingen af antal årsværk i den lægefaglige indstilling er derfor alene vejledende.

 

Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har behandlet den lægefaglige indstilling på sit møde den 5. november 2018. Den lægefaglige indstilling og fordelingen blev anbefalet af et enigt uddannelsesudvalg.

 

Der har været gennemført en høring ved de involverede hospitalsenheder i perioden 10. april - 1. maj 2019. Det har ikke været indsigelser i høringsperioden.

Beslutning

Den lægefaglige indstilling blev godkendt.

 

DRRLV drøftede en bekymring for specialet i regi af behovet for sideuddannelse undenfor eget speciale, da det bliver stadigt sværere at få afdelinger til at varetage disse uddannelsesforløb. Der var enighed om, at det ikke skal være på de uddannelsessøgende lægers skuldre at skaffe en seks måneders sideuddannelse undenfor specialet og at det skal bringes til ledelsens kendskab, hvis dette er tilfældet. Afdelingerne har en uddannelsesmæssige forpligtigelse til at tilbyde det halve års sideuddannelse.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-251-18

13. Patologi introduktionsuddannelser - godkendelse af lægefaglig indstilling (5 min. kl. 17.05-17.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indtilling for introduktionsuddannelsen i Patologi.

Sagsfremstilling

De patologiske afdelinger i Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt blev per 1. oktober 2017 samlet i Hospitalsenhed Midt, RH Viborg. Dermed blev stillinger og uddannelseskapaciteten flyttet fra RH Holstebro til RH Viborg, hvilket den nye lægefaglige indstilling afspejler.

 

Derudover har der også været behov for at opdatere den lægefaglige indstilling, så den bedre rammer fordelingen af introduktionsstillinger med 1/3 til Region Nordjylland og 2/3 til Region Midtjylland.

 

To hospitaler påvirkes af ændringerne i den nye lægefaglige indstilling:

 • RH Viborg, Patologi går fra minimum 2 og maksimum 4 introduktionsstillinger til minimum 3 og maksimum 5 introduktionsstillinger.
 • Aalborg Universitetshospital, Patologisk Institut går fra minimum 5 og maksimum 6 introduktionsstillinger til minimum 4 og maksimum 5 introduktionsstillinger.

 

PKL vurderer, at der er tilstrækkeligt uddannelseskapacitet i RH Viborg til at øge antallet af introduktionsstillinger.

 

Den lægefaglige indstilling har været behandlet på møde i Uddannelsesudvalget for Patologi og er efterfølgende blevet rundsendt til udvalgets orientering. Der er enighed i udvalget om fordelingen af introduktionsstillinger.

 

Der har været gennemført en høring ved de hospitalsenheder, som påvirkes af ændringerne i den lægefaglige indstilling i perioden 9. maj - 23. maj 2019. Såfremt der kommer indsigelser i høringsperioden, opdateres dagsordenspunktet inden rådsmødet d. 27. maj 2019.

 

Mikkel Eld, PKL i Patologi deltager under punktet.

Beslutning

MIkkel Eld, PKL i patologi præsenterede baggrunden for indstillingen:

 • Et ønske om at sikre fordelingen af stillinger med 2/3 dele til Region Midtjylland og 1/3 til Region Nordjylland
 • Sammenlægning af de patologiske afdelinger i Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt
 • Lav besættelse af introduktionsstillinger i Region Nordjylland
 • En udvidet uddannelseskapacitet i Hospitalsenhed Midt.
 
Aalborg Universitetshospital rejste en opmærksomhed på et evt. fremtidigt behov for at revurdere fordelingen af antal introduktionsstillinger, da hospitalet oplever mangel på patologer og at der generelt forventes en stigning i antal læger i fremtiden. Muligheden for at ansøge om midlertidige I-stillinger ud over maks blev drøftet som en evt. relevant løsning i så tilfælde.

 

Den lægefaglige indstilling blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

14. Urologi introduktionsuddannelser - godkendelse af lægefaglig indstilling (5 min. kl. 17.10-17.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen i Urologi.

Sagsfremstilling

Med Budget 2019 har Region Midtjylland besluttet, at Urologisk Afdeling på Hospitalsenhed Midt (HEM) skulle lægges sammen med Urinvejskirurgisk Afdeling på Hospitalsenheden Vest (HEV). Denne sammenlægning betyder, at der er behov for en ny lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen i Urologi.

 

Urologisk Afdeling på HEM har hidtil skulle besætte 2-3 introduktionsstillinger i Urologi om året. Disse skal fordeles på de øvrige uddannelsesafdelinger i specialet. I det specialespecifikke uddannelsesudvalg var der enighed om, at stillinger skulle fordeles mellem Urinvejskirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital (AUH) og Urinvejskirurgisk Afdeling på HEV.

 

Det specialespecifikke uddannelsesudvalg var ligeledes enigt om, at begge enheder havde den tilstrækkelige uddannelseskapacitet til at uddanne de ekstra introduktionslæger. Den endelige fordeling af stillingerne var der, i udvalget, ikke enighed om.

 

Fordelingen af stillinger er sidenhen blevet drøftet mellem de to involverede ledende overlæger, UKO'erne på de to hospitalsenheder og de lægefaglige direktører.

 

Herefter er der nået enighed om, at stillingerne fordeles således AUH går fra 3-5 (min-max) til 3,5-5,5 (min-max). HEV går fra 2-3 (min-max) til 3,5-5,5 (min-max).

 

Der ændres ikke i fordelingen mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland.

 

Der har været gennemført en høring ved de involverede hospitalsenheder i perioden 12. april -3. maj 2019. Det har ikke været indsigelser i høringsperioden.

Beslutning

Den lægefaglige indstilling blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-111-15

15. Kirurgi hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 17.15- 17.20)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i Kirurgi

 

Sagsfremstilling

Postgraduat Klinisk Lektor for kirurgi Anders Husted Madsen indstillede til DRRLV d. 6. december 2018 en ny lægefaglig indstilling (LFI) for hoveduddannelsen i kirurgi. AUH indgav dissens til indstillingen, som følgelig ikke blev godkendt.

 

Rådet bad om, at indstillingen blev yderligere drøftet i det kirurgiske uddannelsesudvalg, herefter til drøftelse i Klinikforum og derefter indsendt igen til Rådet.

 

12. april 2019 blev der holdt møde om emnet med deltagelse af uddannelsesudvalget for kirurgi og de ledende overlæger eller stedfortræder på alle involverede kirurgiske afdelinger i videreuddannelsesregion Nord. På dette møde drøftedes den ikke godkendte lægefaglige indstilling, et kompromisforslag, der tidligere har været drøftet i det specialespecifikke uddannelsesudvalg, og to forslag til en ny LFI, som AUH foreslog i forbindelse med behandlingen af indstillingen i Rådet d. 6. december 2018.

 

Mødedeltagerne blev enige om et kompromis, der tager udgangspunkt i den indstilling, som ikke blev godkendt på mødet i Rådet den 6. december 2018, med følgende justeringer:

 

 • 6 måneders uddannelsestid flyttes fra tredje til første delforløb.
 • 2 måneders mammakirurgi gennemføres som en del af 1. delforløb. Mammakirurgi varetages for tiden på HE Midt og AUH. Uddannelsesudvalget aftaler nærmere, hvordan uddannelseslægerne fordeles mellem de to enheder.

 

Klinikforum har efterfølgende på sit møde den 3. maj 2019 givet sin opbakning til den lægefaglige indstilling.

Beslutning

Den lægefaglige indstilling blev godkendt.     
 
Der blev fra Aarhus Universitetshospital udtrykt ønske om, at uddannelsesprogrammerne for hoveduddannelsen i kirurgi blev opdaterede med de relevante ændringer hurtigst muligt og senest d. 1. januar 2020. Uddannelsesudvalget har møde i juni 2019 og der kan i denne forbindelse ske en henstilling til udvalget vedr. uddannelsesprogrammerne. Derudover var der fra AUHs side ønske om, at der blev kigget nærmere på det mammakirugiske område, da dette er mere kompliceret end som så.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-268-18

16. Thoraxkirurgi hoveduddannelse - Indstilling til ændring i hoveduddannelsesforløb (5 min. kl. 17.20-17.25)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den varslede nationale ændring i hoveduddannelsesforløb, Thoraxkirurgi.

Sagsfremstilling

De tre regionale råd for lægers videreuddannelse har modtaget en indstilling til ændring af det thoraxkirurgiske hoveduddannelsesforløb (landsdækkende speciale) fra Det Nationale Thoraxkirurgiske Videreuddannelsesudvalg (med repræsentantion af alle thoraxkirurgiske centre).

 

Ændringen er bl.a. foretaget på baggrund af et ønske om at ensrette hoveduddannelsesforløbet på tværs af de tre videreuddannelsesregioner samt et ønske om at optimere uddannelseslægernes læringsmæssige fordele ved fx fokuserede ophold (nærmere beskrivelse i bilag).

 

Oversigt over ændrede aspekter af hoveduddannelsesforløbet:

 • Det kardiologiske fokuserede ophold skal ligge indenfor de første 2 år og vare 2 x 2-3 uger.
 • Det lungemedicinske fokuserede ophold skal ligge indenfor de første 2 år og vare 4 uger.
 • I løbet af hoveduddannelseslægens sidste år, skal der vælges et kompetencegivende ophold på vagfri afdeling på op til 3 måneder (idekataloget).
 • De hoveduddannelseslæger, som ikke har udeår eller har stamafdeling på Rigshospitalet, skal gennemgå børnehjertekirurgi og transplantationskirurgi i løbet af et fokuseret ophold på 1 måned.

 

Nedenstående har ikke ændret sig:

 • Tidsmæssigt skal uddannelsen uændret vare 5,5 år
 • Øvrige sammensætning af hoveduddannelsesforløbene bibeholdes.

 

Der er ønske om at indstillingen skal være gældende for fremtidige hoveduddannelsesforløb (næste forløb er marts 2020) og for 2019 forløb, såfremt hoveduddannelseslægen og afdelingen ønsker dette.

 

Indstillingen er også sendt til ledende overlæger for de 4 nationale thoraxkirurgiske centre.

 

Indstillingen er godkendt af bestyrelsen for Dansk Thoraxkirurgisk Selskab med repræsentation fra de fire thoraxkirurgiske centre.

 

Der vurderes ikke behov for at ændre den gældende VUR Nord lægefaglige indstilling i forbindelse med pågældende ændringer i hoveduddannelsesforløbet, da ændringerne drejer sig om de fokuserende ophold og kompetencegivende ophold. De fokuserende ophold er i forvejen ikke medtaget i den lægefaglige indstilling, men arrangeres indenfor rammerne af de enkelte delansættelser i hoveduddannelsesforløbet.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

17. Orientering: Inspektorrapporter

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående inspektorrapporter, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt.

 

Videreuddannelsessekretariatet har fået tilsendt følgende inspektorrapporter siden seneste møde i DRRLV:

 • Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital - 4 ud af 16 temaer vurderes som 'tilstrækkelig'. De resterende temaer vurderes som 'særdeles god'.
 • Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Randers - 8 ud af 16 temaer vurderes som 'særdeles god'. De resterende temaer vurderes som 'tilstrækkelig'.
 • Kirurgisk afdeling (RH Herning), Hospitalsenheden Vest - 5 ud af 16 temaer vurderes som 'særdeles god'. De resterende temaer vurderes som 'tilstrækkelig'.
 • Tilsyn og Rådgivning Nord - Styrelsen for Patientsikkerhed - 4 ud af 16 temaer vurderes som 'tilstrækkelig'. De resterende temaer vurderes som 'særdeles god'.

 

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital ved besøg d. 16. november 2018

Sundhedsstyrelsen havde følgende kommentarer:

 • Rutinebesøg på en stor gynækologisk-obstetrisk afdeling med både regions- og højt specialiserede funktioner. Afdelingen varetager uddannelse for 3 læger i introduktionsstilling, 15 læger i hoveduddannelse (heraf gyn/obs: 10, almen medicin: 5).
 • Ved selvevalueringen deltog relevante parter, heraf dog en overvægt at speciallæger. Ved inspektorbesøget deltog ligeledes relevante parter, inklusiv repræsentation fra hospitalsledelsen og en anden faggruppe.
 • Temascoringen er overordnet set meget positiv, hvor inspektorernes vurdering generelt er højere end selvevalueringen. De har således vurderet 4 temaer som ”Tilstrækkelig” (”Medicinsk ekspert”, ”Leder/administrator”, ”Sundhedsfremmer” og ”Konferencernes læringsværdi”) og de øvrige 12 som ”Særdeles god”. Afdelingen har selv vurderet 8 temaer som ”Tilstrækkelig” og 8 temaer som ”Særdeles god”.   
 • Inspektorerne fremhæver brugen af mini-Ipads som evalueringsværktøj som et særligt og velfungerende initiativ, der sikrer evaluering og feedback i en travl hverdag. Desuden er der indført en pris for "”månedens supervisor”, hvilket bidrager til fortsat højt fokus på uddannelse i afdelingen. De beskriver afdelingen som velstruktureret med en god stemning og et godt uddannelsesmiljø, hvor også ledelsen prioriterer uddannelse højt. Således er der afsat skemalagt tid til vejledersamtaler hver 2. uge. Afdelingen råder desuden over to meget engagerede UAO’er, der dog bruger en væsentlig del af deres fritid på uddannelsesrelaterede opgaver.
 • Sundhedsstyrelsen ser særligt positivt på, at afdelingen bliver rost for at udnytte alle uddannelsessituationer optimalt bl.a. ved en høj grad af fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, der sikrer, at uddannelseslægerne kan deltage i uddannelsesrelevante aktiviteter forskellige steder i huset.
 • Inspektorerne og afdelingen har sammen aftalt fem indsatsområder fremadrettet med en tidshorisont på 3-6 mdr. Herunder ønskes mere skemalagt tid til UAO’ernes uddannelsesrelaterede opgaver, som også var et indsatsområde fra sidste besøg. Det er siden sidst bedret med 2x2 adm. dage/md, men der ønskes yderligere tid afsat hertil. Desuden indgår et indsatsområde, der vedrører afdelingens interne organisering, hvilket Sundhedsstyrelsen ikke kan forholde sig til. Herudover støtter vi de aftale indsatsområder og tilhørende tidshorisonter.
 • Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg ultimo 2022 eller snarest muligt derefter.

 

Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Randers ved besøg d. 4. december 2018

Sundhedsstyrelsen havde følgende kommentarer:

 • Rutinebesøg på en gynækologisk/obstetrisk afdeling, der varetager uddannelse for 3 læger i introduktionsstilling og 8 læger i hoveduddannelse (heraf almen praksis: 5, gyn/obs: 3).
 • Indsatsområderne fra sidste besøg var optimering af supervisorfunktion med oprettelse af nyt bølgeambulatorium i obstetrik og supervisor i gynækologi. Dette er ikke effektueret, men inspektorerne bemærker, at uddannelseslægerne oplever, at der alligevel er god supervision. Desuden var 'tid afsat til forskning' et indsatsområde, hvilket er bedret siden sidst, således at ”Forskning – Uddannelsessøgende lægers deltagelse i forskning” nu rates ”særdeles god” af såvel inspektorer som selvevalueringen.
 • Ved selvevalueringen deltog relevante parter. Fordelingen af uddannelseslæger og speciallæger er dog ikke angivet. Ligeledes deltog relevante parter under inspektorbesøget, herunder hospitalsledelsen og andre faggrupper.
 • Der er næsten fuld overensstemmelse mellem selvevalueringen og inspektorernes rating og alle temaer er ratet enten ”Tilstrækkelig” (8 temaer) eller ”Særdeles god” (8 temaer).
 • Inspektorerne har angivet flere punkter under særlige initiativer, herunder et flot introduktionsprogram, bølgeambulatorium, dysplasiambulatorium, fødegangskonference og gode forskningsmuligheder.
 • Vi finder det positivt, at der er tæt samarbejde mellem for- og bagvagter, at uddannelseslægerne oplever god mulighed for supervision og at uddannelseslægernes planlagte program prioriteres, også ved sygdom.    
 • Inspektorerne har fastlagt 3 nye indsatsområder med en tidsramme på 3-6 måneder. Det drejer sig om at bedre uddannelseslægernes mulighed for operationstræning, bedring af den interne kommunikation samt oprettelse af et nyt kursistambulatorium.
 • Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg ultimo 2022 eller snarest muligt derefter.

 

Kirurgisk afdeling (RH Herning), Hospitalsenheden Vest ved besøg d. 6. december 2018

Sundhedsstyrelsen havde følgende kommentarer:

 • Rutinebesøg på en bred, almen kirurgisk afdeling, der varetager uddannelse for 2 KBU-læger, 4 læger i introduktionsstilling og 8 læger i hoveduddannelse, herunder 1 i gynækologi.
 • Ved selvevalueringen deltog stort set alle læger i afdelingen, herunder samtlige uddannelseslæger. Ligeledes deltog relevante parter i inspektorbesøget, inkl. hospitalsledelsen og øvrige faggrupper. Dog var ingen KBU- eller AP-læger repræsenteret, da de er ansat i akutmodtagelsen.
 • Der er næsten fuld overensstemmelse mellem selvevalueringen og inspektorernes rating og alle temaer er ratet enten ”Tilstrækkelig” (selvevaluering 13, inspektorrapport 11) eller ”Særdeles god” (selvevaluering 3, inspektorrapport 5).
 • Inspektorerne har angivet flere punkter under særlige initiativer, herunder fasttrack oplæring i introuddannelsen, sammenlægning af røntgen- og morgenkonference med deltagelse af radiolog ved morgenkonference med stort læringsudbytte til følge. Inspektorerne bemærker, at afdelingen har dedikerede UAO og UKYL samt visionære UKO og lægelig direktør. Desuden bemærkes at introprogrammet er i top, god klinisk vejledning i det daglige samt gode muligheder for at forske. Dog kniber det med afholdelse af justeringssamtaler pga. tidspres og ligeledes efterspørger uddannelseslægerne mulighed for sparring og kompetencevurdering ifm. stuegang og ambulatoriefunktion.
 • Vi finder det positivt, at afdelingens læger, herunder særligt uddannelseslægerne, oplever læringsmiljøet på afdelingen som ”særdeles godt”, og at der er god mulighed for vejledning i det daglige.
 • Inspektorerne har fastlagt to indsatsområder med en tidsramme på 6 måneder. Det drejer sig om at løfte antallet af justeringssamtaler samt at bedre kompetencevurderingen ved udfyldelse af mini-cex. Styrelsen er enig i de fremsatte indsatsområder og tilhørende tidsrammer.
 • Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg ultimo 2022 eller snarest muligt derefter.

 

Tilsyn og Rådgivning Nord -Styrelsen for Patientsikkerhed ved besøg d. 19. februar 2019

Sundhedsstyrelsen havde følgende kommentarer:

 • Første besøg på en administrativ afdeling, der varetager uddannelse for 1 læge i introduktionsstilling og 3 læger i hoveduddannelse i samfundsmedicin.
 • Ved selvevalueringen deltog læger (7) såvel som øvrige fagpersonaler (3) i afdelingen. Dog er det ikke angivet, hvorvidt uddannelseslægerne er repræsenteret. Ved besøget deltog alle relevante parter, herunder bred repræsentation fra ledelsen samt øvrige faggrupper.
 • Inspektorerne scorede på tre temaer (”Uddannelsesplan”, ”Sundhedsfremmer” og ”Undervisning som afdelingen giver”) højere end selvevalueringen. Herudover var der fuld overensstemmelse i temascoringen. Inspektorerne vurderede i alt fire temaer som ”Tilstrækkelige” og 12 temaer som ”Særdeles gode”.
 • Inspektorerne fremhæver, at STPS har et fælles nationalt oplæringsprogram, der sikrer struktureret oplæring med et højt fagligt niveau samt at den uddannelsesansvarlige overlæge i afdelingen er lykkedes godt med at inddrage øvrige faggrupper i den lægelige videreuddannelse. Inspektorerne bemærker desuden, at afdelingen selv har stort fokus på kontinuerlig forbedring af den lægelige uddannelse og allerede ved besøgstidspunktet har iværksat nye tiltag på uddannelsesområdet. Ligeledes roser de afdelingen for at have fokus på udvikling af samtlige 7 lægeroller.
 • Inspektorerne og afdelingen har aftalt tre indsatsområder med en tidshorisont på 6-24 måneder. Sundhedsstyrelsen støtter disse samt tilhørende tidshorisonter.
 • Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg primo 2023 eller snarest muligt derefter.

Beslutning

DRRLV udtrykte anerkendelse for de flotte inspektorrapporter.

 

Det blev aftalt, at de afdelinger, som modtog priser i 2019 af inspektorordningne, inviteres til at afholde oplæg herom på næste møde d. 26. september 2019 i DRRLV.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

18. Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal I-stillinger. Som opfølgning på denne beslutning skal der på hvert rådsmøde gives en kort status for udviklingen.

 

Siden seneste møde i DRRLV har Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital fået godkendelse til en midlertidig udvidelse på tre I-stillinger udover maksimums dimensioneringen. Den midlertidige udvidelse er gældende i perioden:

 • stilling 1: d. 1. maj 2019 - 30. april 2020
 • stilling 2: d. 1. juni 2019 - 31. maj 2020
 • stilling 3: d. 1. august 2019 - 31. juli 2020

 

Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien har også fået godkendelse til en midlertidig udvidelse på to I-stillinger udover maksimums dimensioneringen. Den midlertidige udvidelse er gældende i perioden d. 1. maj 2019 - 30. april 2019 for begge stillinger.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-258-18

19. Orientering: PKL

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Nicolai Spjelnæs er blevet ansat som ny PKL i Urologi per 1. april 2019 til 31. marts 2024.

 

PKL i Plastikkirurgi Tine Engberg Damsgaard har opsagt sin PKL-stilling fra 1. juni 2019. Der startes en proces for at finde en afløser for Tine.

 

PKL i Rheumatologi Mogens Pfeiffer har opsagt sin stilling og fratræder per 1. august 2019. Stillingen vil snarest komme i opslag.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-73-18

20. Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer(UGUP) har afholdt møder den 15. marts, 29. marts, 4. april og 3. maj.

 

Møderne den 15. marts, 29. marts og 4. april har været med henblik på at få de fem uddannelsesprogrammerne for hoveduddannelsen i akutmedicin færdige før den 1. juni, hvor de første HU-læger starter.

 

Der arbejdes fortsat på uddannelsesprogrammerne, der forventes at være endeligt godkendt ultimo maj.

 

Ved mødet den 3. maj var der indsendt 18 uddannelsesprogrammer til vurdering, hvor alle uddannelsesprogrammer blev godkendt eller betinget godkendt.

 

UGUP møder i 2019:

8. februar 2019

3. maj 2019

28. juni 2019

13. september 2019

13. december 2019

 

Afleveringsfrist for uddannelsesprogrammer til vurdering er en måned før mødedato.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-7-15

21. Orientering: Indberetning af uddannelsesstillinger til SST

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet har per 1. maj 2019 indberettet det foreløbige antal opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger i VUR Nord til Sundhedsstyrelsen. Opgørelsen er vedhæftet som bilag til Rådets orientering.

 

Opgørelsen omhandler 1. halvår 2019 og indeholder bl.a. antal opslåede hoveduddannelsesforløb, antal ansøgere, antal besatte forløb og antal ubesatte forløb i forhold til opslåede forløb og koorigeret dimensionering. Ved koorigeret dimensionering forstås der antallet af dimensionerede forløb ifølge gældende dimensioneringsplan plus eventuelle ekstra midlertidige dimensionerede forløb udmeldt af Sundhedsstyrelsen eller justeringer aftalt mellem Videreuddannelsesregionerne.

 

Det er forventningen, at antallet af ubesatte stillinger i forhold til koorigeret dimensionering vil blive mindre i takt med, at alle ansættelsesrunder for 2019 gennemføres.

 

Antal opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger vil blive indberettet til Sundhedsstyrelsen igen til november 2019.

Beslutning

Yngre læge rettede en opmærksomhed imod, at nogle specialer fx reumatologi lider under store rekrutteringsproblemer og forespurgte, hvorvidt der er opmærksomhed på tiltag i denne forbindelse fx ved hjælp af genopslag.
 
Det blev drøftet, at det er muligt at kontrollere, om alle minimum introduktionsstillingerne i reumatologi bliver opslået som påkrævet. Hvis det ikke er tilfældet, skal der gøres noget herved.
 
Yngre læger rejste en overvejelse om, hvorvidt det kan være gavnligt at opslå mere end minimumskravet af introduktionsstillinger i de specialer, hvor der er store rekrutteringsvanskeligheder for at indfange så mange kandidater til hoveduddannelsesstillinger som muligt.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

22. Eventuelt (5 min. kl. 17.25-17.30)

Beslutning

Der var ingen punkter til eventuelt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

23. Deltagere

Sagsfremstilling

Deltagere

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør Regionshospitalet Randers, formand

Ditte Hughes, afdelingschef, suppleant for den regionale administration, Region Midtjylland

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør Hospitalsenheden Vest, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Susanne Nøhr, uddannelseskoordinerende overlæge Aalborg Universitetshospital, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Inge Marie Møller, PKL i Gynækologi og obsetetrik, Regionshospitalet Randers, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Therese Straarup, 1. reservelæge Hospitalsenhed Midt, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Tue Kruse Rasmussen, reservelæge Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Søren Prins, praktiserende læge, almen praksis, Region Midtjylland

Thea Heide Faaborg, 1. reservelæge Regionshospital Nordjylland, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør Aalborg Universitetshospital, hospitalsledelsen, Region Nordjylland

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør Hospitalsenhed Midt, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland, Ankommer kl. 15.30

Gitte Eriksen, uddannelseskoordinerende overlæge, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland

Berit Skjødeberg Toftegaard, uddannelseskoordinerende overlæge, Regionshospitalet Horsens, Region Midtjylland

Gurli Lauridsen, uddannelseschef, den regionale administration, Region Nordjylland

Bente Malling, ledende lektor, postgraduat lægelig kompetenceudvikling

Inger Brødsgaard, ledende overlæge Klinik Psykiatri Syd, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Flemming Knudsen, uddannelseskoordinerende overlæge Regionshospital Nordjylland, suppleant for hospitalsledelsen, Region Nordjylland

Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør, Psykiatrien Region Nordjylland, Ankommer kl. 15.00

Thomas Larsen, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Nordjylland, Region Nordjylland

Anne Ramlov, 1. reservelæge Aalborg Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Christine Kroer Nielsen, uddannelsessøgende læge, Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland

 

Fra VUS

Mads Skipper, sekretariatschef

Trine Kirkegaard Petersen, sagsbehandler

Bertil Selde Krogh, sagsbehandler

Mette Dahl Jacobsen, sagsbehandler, referent

 

Gæster

Ina Houmann Jensen, Næstformand i Yngre Læger i Region Nordjylland, på vegne af Lægeforeningen i Region Nordjylland

Lotte Torp, uddannelseskonsulent, den regionale administration, Region Nordjylland

Morten Kjølbye, uddannelseskoordinerende overlæge, Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Region Nordjylland, Ankommer kl. 16.00

Mikkel Eld, overlæge, præ- og postgraduat klinisk lektor i Patologi, Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland, Ankommer kl. 16.50

 

Afbud 

Rikke Skou Jensen, vicedirektør, den regionale administration, Region Midtjylland

Claus Thomsen, lægefaglig direktør Aarhus Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Søren Pihlkjær Hjortshøj, institutleder på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Per Höllsberg, studieleder for medicin, Health - Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet

Henrik Stig Jørgensen, enhedschef, Sundhedsstyrelsen

Peter Grydehøj, uddannelsesansvarlig overlæge Psykiatrien Region Midtjylland, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Jonas Bruun Kjærsgaard, reservelæge almen praksis, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Lisbet Hørslev Pedersen, specialkonsulent, suppleant for den regionale administration, Region Nordjylland

Tilbage til toppen