Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Her finder du dagsordener og referater for møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Når du klikker på en af mødedatoerne i venstre side, kan du se dagsorden, referat og bilag for det pågældende møde.

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer
Dagsordener og referater fra møder i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer offentliggøres ikke.
Hvilke uddannelsesprogrammer, der er blevet godkendt af udvalget fremgår af dagordnen til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
den 1. juni 2022 kl. 14:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Aalborg, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

 


Pkt. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00 - 14.05)
2 Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05 - 14.10)
3 Temadrøftelse: Hvorfor er forskning i medicinsk uddannelse vigtig, og hvad er Rådets ambitioner? (1 time kl. 14.10 - 15.10)
4 Temadrøftelse: Overgangen til den kliniske basisuddannelse - et konkret forskningseksempel (45 min. kl. 15.10-15.55)
5 Pause (15 min. kl. 15.55 - 16.10)
6 Oplæg: Kvalitetssikring af lægelig videreuddannelse i 2021 på Aalborg Universitetshospital (15 min. kl. 16.10-16.25)
7 Oplæg: Årsrapport 2021, Regionshospitalet Horsens (15 min. kl. 16.25-16.40)
8 Status på revisionen af den lægelige videreuddannelse (15 min. kl. 16.40-16.55)
9 Kvalitetsmonitorering generelle kurser og faculty development (10. min 16.55-17.05)
10 Gastroenterologi og Hepatologi hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling
11 Lungesygdomme hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling
12 Plastikkirurgi hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling
13 Kirurgi hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling
14 Geriatri hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling
15 Orientering om udvikling af Uddannelseslæge.dk (nyt logbog.net og evaluer.dk) (10 min. kl. 17.15-17.25)
16 Orientering: Inspektorrapporter
17 Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum
18 Orientering: PKL
19 Orientering: Registrering af deltid
20 Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP
21 Eventuelt (5 min. kl. 17.25-17.30)
22 Deltagere
Sagnr.: 1-01-72-1-17

1. Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00 - 14.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dagsordenen er vedlagt som bilag.Beslutning

Mads Skipper bød som fungerende mødeleder velkommen til mødet. Der blev informeret om, at ledende lektor Susanne Nøhr har valgt at gå på pension med udgangen af august 2022. Rådet takkede Susanne for sin mangeårige indsats inden for lægelig videreuddannelse.

Mette Dahl Jacobsen vil fra næste rådsmøde overtage sekretariatsbetjeningen af Rådet fra Casper Larsen. Der blev desuden budt velkommen til uddannelseslæge i psykiatri Mads Holbech Esmann, der er interesseret i uddannelsesområdet og forskning i medicinsk uddannelse, og derfor deltog i den første del af mødet som gæst.


Der var fra sekretariatet og Rådet ønskes om, at de skriftlige orienteringspunkter nr. 16, 18 og 19 drøftes mundtligt.


Dagsordenen blev herefter godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

2. Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05 - 14.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender referatet.

Sagsfremstilling

Referatet er vedlagt som bilag. Der er ikke kommet bemærkninger til referatet.


En eventuel opfølgning på paradigme for funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger afventer den endelige implementering af den nye overenskomst for overlæger i begge regioner.

Beslutning

Rådet godkendte referatet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

3. Temadrøftelse: Hvorfor er forskning i medicinsk uddannelse vigtig, og hvad er Rådets ambitioner? (1 time kl. 14.10 - 15.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller

at Rådet tager oplæggene til efterretning.
at Rådet drøfter forskning i medicinsk uddannelse, herunder Rådets ambitioner inden for området.

Sagsfremstilling

Forskning i medicinsk uddannelse er en væsentlig del af udviklingen af den lægelige videreuddannelse som én af Rådets hovedopgaver.


Med temaet får Rådet lejlighed til at drøfte status på og mulige initiativer og udvikling inden for forskning i medicinsk uddannelse. Der er planlagt følgende oplæg:


Forskning i medicinsk uddannelse og dets betydning for den lægelige videreuddannelse i Danmark

Oplægsholder: Mads Skipper, sekretariatschef, videreuddannelsessekretariatet


Igangværende forskning, eksempler på aktuelle forskningsprojekter og idéer til kommende forskningsområder

Oplægsholdere:

Flemming Randsbæk, ledende klinisk lektor

Jane Ege Møller, lektor, Aarhus Universitet

Susanne Nøhr, ledende klinisk lektor


Efter oplæggene vil der være en drøftelse af området, herunder Rådets ønsker til videreuddannelsesregionens ambitionsniveau inden for forskning i medicinsk uddannelse.


Beslutning

Sekretariatschef Mads Skipper indledte temadrøftelsen med oplæg om udviklingen inden for forskning i medicinsk uddannelse og dets betydning for den lægelige videreuddannelse. Det blev bl.a. fremhævet, at mange af de nuværende rammer i den lægelige videreuddannelse bygger på forskning i medicinsk uddannelse, herunder de syv lægeroller, kompetencevurderingsmetoder og færdigheds- og simulationstræning. Der er særligt fra år 2000 og frem sket en væsentlig stigning i antallet af publicerede forskningsartikler inden for medicinsk uddannelse. Forskningen rummer bl.a. nye temaer inden for narrativ medicin og forskning med brug af både kvalitative og kvantitative metoder (mixed methods-forskning).


Ledende lektor Flemming Randsbæk fortalte i sit oplæg bl.a. om PUF-ledelsens ønske om fortsatte udvikling inden for forskning i medicinsk uddannelse, herunder også blandt kredsen af PKL'ere. Derfor blev der i efteråret 2021 afholdt workshop om emnet, hvor igangværende forskningsprojekter blev præsenteret. Gennemgangen viste, at der er god bredde i forskningen – både hvad angår temaer og geografisk spredning på tværs af enheder i videreuddannelsesregionen. Gruppen genererede desuden sammen forslag til kommende forskningsområder. Her var der bl.a. opmærksomhed på mulighederne inden for kvalitativ forskning og at anvende kvalitetsudvikling som genstand for forskning.


Lektor Jane Ege Møller, der har en humanistisk baggrund, præsenterede i sit oplæg tværfaglige projekter inden for medicinsk uddannelse udgående fra Aarhus Universitet. I projekterne samarbejder forskere med forskellige baggrunde inden for bl.a. medicin, antropologi og kommunikation i undersøgelser af fx lægers syn på og håndtering af fejl og morgenkonference som fællesskabsritual. De fem præsenterede projekter er alle finansieret af uddannelses- og udviklingsmidler fra Region Midtjylland.


Ledende lektor Susanne Nøhr præsenterede i sit oplæg igangværende forskning udgående fra Aalborg Universitet, der bl.a. omfatter undersøgelse af nyuddannede lægers møde med sundhedsvæsenet og specialevalg. Forskningsprojekterne har et særligt fokus på de organisatoriske rammer og deres betydning for uddannelseslægers læring. Der var på universitetet en opmærksomhed på at styrke indsatsen for at understøtte fremtidens forskere inden for medicinsk uddannelse.


De fire præsentationer er vedlagt som bilag.


I plenumdrøftelsen blev følgende perspektiver fremført:

 • Der var et ønske om tværfaglighed i forskningen inden for området. Der var dog en opmærksomhed på, at det kan være tidskrævende at lære andre faggruppers kompetencer at kende, og at der bør være fokus på at udnytte de tværfaglige kompetencer bedst muligt.
 • Rådets opgave inden for området er bl.a. at understøtte en god ramme for den pædagogiske udviklende funktion og understøtte et fokus på tværfaglighed.
 • Der var et ønske om, at forskning i medicinsk uddannelse, herunder den pædagogisk udviklende funktions (PUF), skal være mere synlig, så det bliver tydeligere for personer med interesse for området, hvor de kan søge mere viden og skabe samarbejdsrelationer. Der var herudover forslag om, at området kan indgå i hospitalernes forskningsstrategier, og at der sikres bedre rammer og ressourcer til området.
 • Der var en opfordring til at opsøge inspiration fra forskning i og viden om læring hos voksne generelt, der ikke er specifikt for læger. Der findes allerede etablerede forskningsmiljøer, hvor det ville være relevant at samarbejde og søge inspiration.
 • Arbejdsgruppe 4 i revisionen af den lægelige videreuddannelse har gjort opmærksom på vigtigheden af den pædagogiske udviklende funktions betydning for den fortsatte udvikling af den lægelige videreuddannelse.
 • Der var et fokus på at understøtte fremtidens forskere inden for medicinsk uddannelse. Der blev eksempelvis foreslået formaliseret uddannelse inden for området.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-22

4. Temadrøftelse: Overgangen til den kliniske basisuddannelse - et konkret forskningseksempel (45 min. kl. 15.10-15.55)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager oplægget til efterretning.
at Rådet drøfter, hvilke opmærksomheder projektets resultater kan give anledning til i overgangen fra medicinstudiet til den kliniske basisuddannelse.

Sagsfremstilling

For at illustrere et konkret forskningsprojekt inden for medicinsk uddannelse vil Tine Klitgaard præsentere sit nyligt afsluttede ph.d.-projekt omhandlende den første tid som nyuddannet læge. Ph.d.-en udgår fra Enhed for Postgraduat Uddannelse, Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet. Afhandlingen har titlen “Newly Graduated Doctors’ first months of work. An ethnographic and participatory research study towards change”.


Efter oplægget kan Rådet drøfte, hvilke opmærksomheder projektets resultater kan give anledning til i overgangen fra medicinstudiet til den kliniske basisuddannelse. Drøftelserne er desuden relevante for revisionen af den lægelige videreuddannelse, hvor overgangen fra medicinstudie til KBU bliver behandlet.

Beslutning

I ph.d.-projektet har Tine Klitgaard lavet feltarbejde og fulgt og interviewet KBU-læger om deres oplevelse af overgangen fra medicinstudiet til ansat på et hospital. Studiet viser bl.a., at KBU-lægerne anser tiden som en vigtig og accelereret læringsperiode, der dog også opleves som en stor omvæltning fra medicinstudiet og som overvældende. Det kommer eksempelvis som følge af det oplevede ansvar, travlhed, manglende kendskab til de organisatoriske forhold/lokale procedurer og læringen i at indgå i samarbejde med kolleger. For at navigere i den nye rolle, udvikler KBU-lægen en række strategier. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at KBU-lægen kan have en undskyldende tilgang over for sygeplejersker, hvor de underspiller deres rolle for at sikre et godt samarbejde. KBU-lægen kan desuden være tøvende over for at kontakte bagvagt, fordi de ikke vil være forstyrrende, men i stedet fremstå kompetente og handlekraftige. Denne navigering mellem forskellig ageren er med til at presse KBU-lægen yderligere.


Gennem en række workshops (Change Laboratory) involverende KBU, UKYL og UAO på tværs af afdelingerne har forskningsprojektet affødt, at Aalborg Universitetshospital bl.a. har indført en obligatorisk introduktionsdag for nye KBU-læger. Her er der fokus på den nødvendige viden (need-to-know) for at kunne starte som KBU-læger, herunder lokale organisatoriske rammer og samarbejdet med andre faggrupper. Introduktionsdagen giver desuden et netværk for KBU-lægerne. Der er desuden etableret et månedligt forvagtsforum, hvor der er fokus på forskellige temaer (nice-to-know), der er relevant for KBU-lægen at blive introduceret til – og hvor der bygges videre på fællesskabet og refleksion med andre KBU.


Præsentationen og ph.d.-afhandlingen er vedlagt som bilag.


I den fælles drøftelse bemærkede Rådet bl.a. følgende:

 • Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om akutafdelinger fortsat bør indgå som uddannelsesafdeling for KBU-læger, da uddannelseslægerne møder uafklarede patienter med ofte komplekse problemstillinger, som kan være meget udfordrende for den nyuddannet KBU-læge.
 • Det er vigtigt at prioritere et rum – også fysisk – for KBU-læger, hvor de kan erfaringsudveksle.
 • Der var en opmærksomhed på et muligt forskningsmæssigt samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, da flere af udfordringerne for KBU-lægerne er en ledelsesopgave.
 • Der var en opmærksomhed på, at klinikopholdene under medicinstudiet kan bidrage til en lettere overgang fra medicinstudie til KBU. Det blev bl.a. bemærket, at KBU-læger, der havde haft klinikophold ved det samme hospital allerede havde et vist kendskab til de lokale forhold og derfor lettere kan navigere i rollen som ny KBU-læge ved det pågældende hospital, da bl.a. de organisatoriske forhold er kendte.
 • Overgang fra hospital til almen praksis er også en væsentlig transition, der kan være en opmærksomhed på.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

5. Pause (15 min. kl. 15.55 - 16.10)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-22

6. Oplæg: Kvalitetssikring af lægelig videreuddannelse i 2021 på Aalborg Universitetshospital (15 min. kl. 16.10-16.25)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager oplægget til efterretning.

Sagsfremstilling

Uddannelseskoordinerende overlæge Anja Kirstein vil på mødet præsentere kvalitetssikringsrapporten 2021 for den lægelige videreuddannelse ved Aalborg Universitetshospital samt udvalgte tematikker herfra.


Kvalitetssikringsrapporten 2021 opgør de tilgængelige kvalitetsindikatorer for den lægelige videreuddannelse på Aalborg Universitetshospital.

Rapporten behandler den lægelige videreuddannelset igennem bl.a. følgende emner:

 • Inspektorbesøg
 • Status fra 3-timersmøderne
 • Status på gennemførsel af 360-samtalerBeslutning

Rådet tog oplægget til efterretning. Præsentationen er vedhæftet som bilag.

Der blev stillet spørgsmål til erfaringer med den tværgående uddannelseskoordinerende yngre læge og dennes funktionsbeskrivelse. Hertil blev besvaret, at der har været gode erfaringer med den tværgående funktion, og at vedkommende refererer til den uddannelseskoordinerende overlæge, som også står for oplæring. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-22

7. Oplæg: Årsrapport 2021, Regionshospitalet Horsens (15 min. kl. 16.25-16.40)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager oplægget til efterretning.

Sagsfremstilling

Uddannelseskoordinerende overlæge Berit Skjødeberg Toftegaard vil på mødet præsentere årsrapporten 2021 for den lægelige videreuddannelse ved Regionshospitalet Horsens samt udvalgte tematikker herfra.


 • Aktiviteter i den lægelige videreuddannelse
 • Særlige tiltag bl.a. symposium om læring og forandringsledelse og uddannelse på tværs jf. indsatsområdet for 2022: Tværfaglighed & Arbejdsglæde
 • Tilbagemelding fra afdelingerne
 • Monitorering af lægelig videreuddannelse

Beslutning

Rådet tog oplægget til efterretning. Præsentationen er vedhæftet som bilag.

Der var fra Rådet en opfordring til at lave afrapportering af evalueringer fra evaluer.dk på tværs af hospitaler. Det kunne eksempelvis give anledning til strategiske drøftelser om fx arbejdstilrettelæggelse, KBU og udvalgte specialer, hvor der kan være udfordringer på tværs af hospitalerne. Dette område vil blive drøftet nærmere på et rådsmøde efter behandlingen af de øvrige årsrapporter.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-137-20

8. Status på revisionen af den lægelige videreuddannelse (15 min. kl. 16.40-16.55)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Processen omkring revisionen af den lægelige videreuddannelser følger fortsat den reviderede tidsplan.


Siden mødet i DRRLV i marts har der været afholdt møder i alle fire arbejdsgrupper.


Arbejdsgruppe 1 (Indhold) holdt møde den 12. maj med fokus på Kompetenceniveau for speciallægeanerkendelse, struktur og opbygning af den lægelige videreuddannelse, målbeskrivelser, kompetencevurdering og proces for drøftelser vedr. kurser, simulation og forskningstræning

Arbejdsgruppe 2 (Specialestruktur) holdt møde den 3. marts med fokus på status fra underarbejdsgrupperne, styrker og svagheder ved den danske specialestruktur, kriterier for specialer og struktur og niveauer i den lægelige efteruddannelse.

Arbejdsgruppe 3 (Dimensionering) holdt møde den 7. april med fokus på behovet for speciallæger, dimensionering i Grønland og Færøerne, lægers mobilitet og lægeprognoser.

Arbejdsgruppe 4 (Governance) holdt møde den 19. maj med fokus på modeller for governance, uddannelsesprogrammer, uddannelse i den kliniske enhed og kvalitetssikring og monitorering i den lægelige videreuddannelse.


Der er vedlagt referat fra mødet i arbejdsgruppe 2. Dertil er der vedlagt dagsordener for møderne i arbejdsgruppe 1, 3 og 4.


Baggrundgrupperne har været aktiveret forud for alle fire møder.


Revisionen var ligeledes dagsordensat i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelsen den 16. marts 2022 med en status for processen og status på kapitlerne 6-9 i afrapporteringen.


Repræsentanterne fra arbejdsgrupperne orienterer fra møderne, der har været afholdt i marts, april og maj 2022.


Hver af arbejdsgrupperne har et yderligere møde planlagt. Det sidste møde i arbejdsgrupperne afholdes den 22. september i arbejdsgruppe 4.


Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse skal efter planen drøfte anbefalinger og hovedrapport på deres møde den 10. oktober 2022.


Sundhedsstyrelsen holder konference om, hvordan læger i fremtiden skal uddannes den 22. juni.


Til punktet er vedlagt leverance og tidsplan fra Sundhedsstyrelsen


Overblik over arbejdsgrupper og repræsentanter fra Videreuddannelsesregion Nord


Arbejdsgruppe 1 - Indhold og omfang af opbygning af LVU samt lægeroller

Lægefaglig direktør, Regionshospitalet Randers/formand for det Regionale Råd Nord, Lone Winther Jensen

Lægefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital, Michael Braüner Schmidt

Ledende lektor, Aalborg Universitet, uddannelseskoordinerende overlæge, Aalborg Universitetshospital, Susanne Nøhr på vegne af Danske Regioner


Arbejdsgruppe 2 - Specialestruktur

Lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt, Claus Brøckner Nielsen

Lægefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital, Michael Braüner Schmidt


Arbejdsgruppe 3 - Modeller for dimensionering af videreuddannelsen

Lægefaglig direktør, Regionshospitalet Horsens, Nils Falk Bjerregaard

Lægefaglig direktør, Regionshospitalet Nordjylland, Søren Hjortshøj


Arbejdsgruppe 4 - Videreuddannelsens Governance

Lægefaglig direktør, Psykiatrien Region Nordjylland, Tina Gram Larsen

Sekretariatschef, Videreuddannelsesregion Nord, Mads SkipperBeslutning

Der blev informeret om en netop ændret tidsplan for revisionsarbejdet. Der vil blive indkaldt til flere møder i arbejdsgruppe 1, 2 og 4 i efteråret, hvor der særligt er et fokus på at konsolidere anbefalingerne til rapporten. Baggrundsgrupperne vil blive aktiveret forud for møderne i arbejdsgrupperne. I den reviderede tidsplan vil der være behandling af anbefalinger og hovedrapport ved mødet i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14. december.


Repræsentanterne fra arbejdsgrupperne orienterede om væsentligt nyt.


Arbejdsgruppe 1:

 • Målbeskrivelse og kompetencevurdering var på dagsordenen ved det seneste møde. Der var desuden en grundig gennemgang af Sundhedsstyrelsens forslag til principper for opbygning af den lægelige videreuddannelse. Der er endnu ikke modtaget referat.
 • Der afholdes et ekstramøde den 15. juni, hvor bl.a. de syv lægeroller, rammer for deltid og merit for uklassificerede stillinger skal drøftes.


Arbejdsgruppe 2:

 • Ved det næste møde sker der bl.a. afrapportering fra underarbejdsgrupper for beslægtede specialer. Styrker og svagheder ved den nuværende specialestruktur bliver desuden drøftet.


Arbejdsgruppe 3:

 • Der var på det seneste møde opbakning til, at alle læger, der ønsker det, fortsat skal have mulighed for at blive speciallæger.
 • Flytningsmønstre fra tidspunkt omkring speciallægeanerkendelse viste, at der er begrænset mobilitet mellem de tre videreuddannelsesregioner. Opgørelsen viste desuden, at en stor andel af læger med uddannelsesforløb i Region Nordjylland forbliver i regionen efter speciallægeanerkendelse.


Arbejdsgruppe 4:

 • Governancestrukturen med hensyn til antallet af videreuddannelsessekretariater og nødvendigheden af et regionalt råd blev drøftet. Der var fra gruppen opbakning til at fortsætte den nuværende organisering.
 • Herudover blev anvendelse af uddannelsesprogrammer, uddannelse i klinisk enhed og den pædagogiske udviklende funktion drøftet.
 • Videreuddannelsesregion Nords kvalitetsmonitoreringsmodel og eksempler på hospitalernes årsrapporter er blevet delt med arbejdsgruppen.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-22

9. Kvalitetsmonitorering generelle kurser og faculty development (10. min 16.55-17.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet den 5. december 2019 godkendte Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) udkastet til en kvalitetsmonitoreringsmodel.


Kvalitetsmonitoreringsmodellen er bygget op med 4 overordnede områder

 1. Udvikling af uddannelsesgiverne (Faculty Development)
 2. De obligatoriske generelle kurser og forskningstræning
 3. Forskning og udvikling inden for medicinsk pædagogik og den pædagogisk udviklende funktion
 4. Struktur og formelle rammer


Hermed følger den halvårlige afrapportering af kvalitetsmonitoreringsmodellen for følgende to områder:

 1. Udvikling af uddannelsesgiverne (Faculty Development)
 2. De obligatoriske generelle kurser og forskningstræning


På mødet gives der en mundtlig orientering af afrapporteringen med supplerende skriftligt datamateriale (vedhæftet)


Herunder opsummeres afrapporteringen ift. kvalitetsstandarderne i kvalitetsmonitoreringsmodellen.


De obligatoriske generelle kurser, forskningstræningskurserne og kurserne modtager alle pæne evalueringer, der alle i gennemsnit ligger over middel, hvilket er et af kvalitetsmålene. Det er en fortsættelse af tidligere år. Samtidig er det særlig positivt, at de fleste kurser formår at øge tilfredsheden i 2021 i forhold til tidligere år. Dette til trods af flotte evalueringer de tidligere år.


Et andet kvalitetsmål er årlige gennemsyn af eksisterende kurser. På seneste møde i Følgegruppen for de generelle kurser den 28. april 2022 blev samtlige generelle kurser gennemgået. Det samme skete i Udvalget for Udvikling af Uddannelsesgivende (UUU) i både foråret og efteråret 2021. Styregruppen for forskningstræning startede op igen i 2021 og har endnu ikke nået at gennemgå kurserne systematisk. Dette kan være et fokusområde i det kommende år. Herunder at ensarte evalueringsspørgsmålene med de øvrige kursusevalueringer.


Det sidste fastsatte kvalitetsmål er, at samtlige kurser skal revideres hver 3. år.

I UUU og i Følgegruppen for de generelle kurser er der drøftelser om, hvorvidt dette kvalitetsmål er et værdifuldt og relevant mål. Oplevelsen er, at kurserne revideres i tilstrækkeligt og nødvendigt omfang løbende hvert år. I dette arbejde er kursusevalueringerne centrale. Forventningen er derfor, at dette mål revideres ifm., at de ledende lektorer i 2022 gennemgår kvalitetsmonitoreringsmodellen.

Til punktet er vedhæftet datanotater for evalueringerne fra de generelle obligatoriske kurser, kurserne under UUU og fra de obligatoriske forskningstræningskurser.

Beslutning

Trine Kirkegaard Petersen præsenterede afrapporteringen i forhold til kvalitetsmonitoreringen af de generelle kurser og faculty development. Præsentationen er vedhæftet som bilag. Rådet tog rapporten til efterretning og bemærkede positivt de flotte evalueringer af kurserne, som videreuddannelsesregionen leverer.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-243-18

10. Gastroenterologi og Hepatologi hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling

VUS indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglig indstilling for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Gastroenterologi og hepatologi.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsesregion Nord skal jævnfør Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2022-2023 opdimensioneres i antallet af hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: Gastroenterologi og hepatologi. Videreuddannelsesregion Nord opdimensioneres fra 5 til 6 årlige hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: Gastroenterologi og hepatologi. Den nye dimensionering træder i kraft den 1. januar 2023.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har ved det halvårlige udvalgsmøde den 11. januar 2022 drøftet den fremtidig fordeling af hoveduddannelsesårsværk i Videreuddannelsesregion Nord. Uddannelsesudvalget indstiller på baggrund af denne drøftelse en ny fordeling af hoveduddannelsesårsværk i Videreuddannelsesregion Nord.


Uddannelsesudvalget har derudover ønsket, at ændre forløbssammensætningerne, således forløbet mellem Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet Gødstrup (tidligere Hospitalsenheden Vest) fjernes, mens der i stedet etableres en forløbstype mellem Aalborg Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt, Silkeborg.


Region Nordjylland er i den lægefaglige indstilling tildelt 33,3 % af det fremtidige antal hoveduddannelsesårsværk, mens Region Midtjylland er tildelt 66,7 % af det fremtidige antal hoveduddannelsesårsværk. Denne fordeling stemmer overens med den vedtaget fordelingsnøgle, hvor 1/3 af stillingerne placeres i Region Nordjylland og 2/3 i Region Midtjylland.


Den lægefaglige indstilling er vedhæftet i bilag.


Den lægefaglige indstilling har været i høring i perioden 11.03.2022-25.03.2022.


PKL Jane Fassov deltager i punktet.


Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-248-18

11. Lungesygdomme hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling

VUS indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglig indstilling for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Lungesygdomme.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsesregion Nord skal, jævnfør Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2022-2023, opdimensioneres i antallet af hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: Lungesygdomme. Videreuddannelsesregion Nord opdimensioneres fra 7 til 8 årlige hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: Lungesygdomme. Den nye dimensionering træder i kraft den 1. januar 2023.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg i IM: Lungesygdomme har ved møde den 12. oktober 2021 drøftet den fremtidige fordeling af hoveduddannelsesårsværk i Videreuddannelsesregion Nord. Uddannelsesudvalget indstiller på baggrund af denne drøftelse en ny fordeling af hoveduddannelsesårsværk i Videreuddannelsesregion Nord. Se vedhæftede bilag.


Årsværkene er fordelt med 31,25% til Region Nordjylland og 68,75% til Region Midtjylland. Denne fordeling stemmer overens med fordelingsnøglen, hvor 1/3 af stillingerne placeres i Region Nordjylland og 2/3 placeres i Region Midtjylland.


Det skal bemærkes, at IM:lungesygdomme fik ny Lægefaglig indstilling gældende for 2022, hvor årsværkene mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland blev ændret fra henholdsvis 26,6% (RN) og 72,3% (RM) til henholdsvis 37,12% (RN) og 62,86% (RM).

Den lægefaglige indstilling er vedhæftet i bilag.


Den lægefaglige indstilling har været i høring i perioden d. 29 april til d. 16. maj 2022.

PKL deltager ikke i mødet.

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-267-18

12. Plastikkirurgi hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling

Direktionen indstiller,

at Rådet godkender den nye lægefaglige indstilling for plastikkirurgi.

Sagsfremstilling

Specialets lægefaglige indstilling revideres, da mammakirurgien er blevet flyttet fra kirurgisk afdeling over på plastikkirurgisk afdeling på AUH (nu plastik- og brystkirurgisk afdeling). I den gamle lægefaglige indstilling for hoveduddannelse i plastikkirurgi var to af de seks måneders delansættelse på kirurgisk afdeling "øremærket" til mammakirurgi, hvilket gav mening, da brystkirurgien var placeret her. De to måneder har siden flytningen af mammakirurgien været en udfordring for såvel afdelingerne som uddannelseslægerne. Oplægget i den nye lægefaglige indstilling er at flytte to måneder fra den kirurgiske ansættelse til Plastik og Brystkirurgi, hvor den uddannelsestagende udelukkende arbejder med/uddannes i brystkirurgien. Det vil også ensrette uddannelsen med de fleste andre brystkirurgiske afdelinger i landet.


Den nye lægefaglige indstilling ændrer ikke på fordelingen af årsværk. Årsværkene er aktuelt fordelt med 27 % til Region Nordjylland, 20 % til Region Syddanmark (OUH) og 53 % til Region Midtjylland.


Den lægefaglige indstilling har været i høring hos alle involverede afdelinger og er blevet godkendt.


Specialets PKL deltager ikke under punktet.

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-45-18

13. Kirurgi hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling

Direktionen indstiller,

at Rådet godkender den nye lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Specialets lægefaglige indstilling revideres, da afdelingerne i Region Nordjylland har ønsket en ny forløbssammensætning. Det ønskes at ensrette alle hoveduddannelserne i kirurgi, så de alle forløber: regionshospital-universitetshospital-regionshospital. Det eneste forløb, der mangler at blive inkluderet i dette er Hjørring-Aalborg-Hjørring, hvilket gøres med den vedhæftede lægefaglige indstilling. Alle involverede afdelinger er blevet hørt og har godkendt ændringen.


Den nye lægefaglige indstilling ændrer ikke på fordelingen af årsværk. Årsværkene er aktuelt fordelt med 35 % til Region Nordjylland og 65 % til Region Midtjylland.


Specialets PKL deltager ikke under punktet.

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling. Det blev bemærket, at der er et ønske om opdaterede uddannelsesprogrammer i specialet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-244-18

14. Geriatri hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den nye lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Specialets lægefaglige indstilling revideres, da afdelingerne i Region Nordjylland har ønsket en ny forløbssammensætning. Afdelingerne i Region Midtjylland drøfter aktuelt gevinsten ved en lignende omlægning af forløbstyper.


Den nye lægefaglige indstilling ændrer ikke på fordelingen af årsværk. Årsværkene er aktuelt fordelt med 33 % til Region Nordjylland og 67 % til Region Midtjylland.


Den lægefaglige indstilling er sendt i høring. Eventuelle bemærkninger eller dissenser vil blive forelagt DRRLV.


Specialets PKL deltager ikke under punktet.

Beslutning

Det blev bemærket, at den lægefaglig indstilling ikke har været i høring, da der ikke er sket ændringer i fordeling af årsværk på afdelingerne. Den lægefaglige indstilling er i stedet for blevet sendt til hospitalerne til orientering. Rådet godkendte herefter den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-368-21

15. Orientering om udvikling af Uddannelseslæge.dk (nyt logbog.net og evaluer.dk) (10 min. kl. 17.15-17.25)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Leverandøren til systemerne logbog.net og evaluer.dk har tilbage i 2020 opsagt samarbejdsaftalerne med Danske Regioner, og der skal derfor være udviklet et nyt system til administration af den lægelige videreuddannelse til opstart den 1. november 2022.


Udviklingen af det nye system er organiseret i et projekt under Videreuddannelsesregionerne, og det nye system kommer til at hedde uddannelseslæge.dk. Projektet har en hjemmeside med løbende opdateringer, der kan tilgås via dette link: www.laegeuddannelsen.dk/logbognet/projekt-uddannelseslaegedk-nyt-logbognet-og-evaluerdk.aspx


På mødet vil der være en kort præsentation af status på projektet, en kort orientering om projektplanen med fokus på overgang til og implementering af det nye system samt et lille smugkig ind i det nye systems testmiljø.

Beslutning

Projektleder Bertil Selde Krogh præsenterede uddannelseslæge.dk og viste dele af testmiljøet. Præsentationen er vedlagt som bilag.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

16. Orientering: Inspektorrapporter

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående inspektorrapporter, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt.


Videreuddannelsessekretariatet har fået tilsendt følgende inspektorrapporter siden seneste møde i DRRLV:


1. Blodprøver og Biokemi, Hospitalsenhed Midt, Viborg - 11 ud af 16 temaer vurderes som "særdeles god", og fem temaer vurderes som "tilstrækkelig".

2. Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Herning - otte ud af 16 temaer vurderes som "tilstrækkelig", seks temaer vurderes som "særdeles god" og to temaer vurderes som "utilstrækkelig".

3. Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital - ni ud af 16 temaer vurderes som "tilstrækkelig", og syv temaer vurderes som "utilstrækkelig".

4. Afdelingen for kvindesygdomme, fødsler og fertilitet, Regionshospitalet Horsens - 10 ud af 16 temaer vurderes som "særdeles god", og seks temaer vurderes som "tilstrækkelig".

5. Afdeling for Folkeundersøgelser Overafdeling - Region Midt, Regionshospitalet Randers - 16 ud af 16 temaer vurderes som "særdeles god".

6. Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afdeling T, Thoraxkirurgisk sektion, Aarhus Universitetshospital - 10 ud af 16 temaer vurderes som "tilstrækkelig", og seks temaer vurderes som "særdeles god".1. Blodprøver og Biokemi, Hospitalsenhed Midt, Viborg

Sundhedsstyrelsens bemærkninger findes her:

SST-kommentarer-120122.ashx


2. Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Herning

Sundhedsstyrelsens bemærkninger findes her:

SST-kommentarer-130122.ashx


3. Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital

Sundhedsstyrelsens bemærkninger findes som bilag.


4. Afdelingen for kvindesygdomme, fødsler og fertilitet, Regionshospitalet Horsens

Sundhedsstyrelsens bemærkninger findes her:

SST-kommentarer-231121.ashx


5. Afdeling for Folkeundersøgelser Overafdeling - Region Midt, Regionshospitalet

Sundhedsstyrelsens bemærkninger findes her:

SST-kommentarer-170322.ashx


6. Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afdeling T, Thoraxkirurgisk sektion, Aarhus Universitetshospital

Sundhedsstyrelsens bemærkninger findes her:

SST-kommentarer-020322.ashxBemærkning:

Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital inviteres til at præsentere en handlingsplan på mødet den 12. september 2022.

Beslutning

Der blev orienteret om, at Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital, der har modtaget en kritisk inspektorrapport, er inviteret til at præsentere handlingsplan for Rådet ved mødet den 12. september.


Reumatologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital har modtaget Sundhedsstyrelsens uddannelsespris for bedste resultat af inspektorbesøg i 2021. Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers har modtaget årets højdespringerpris. Begge afdelinger bliver inviteret til det næste møde for at præsentere læringspunkter fra deres flotte resultater.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-7-15

17. Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger. Som opfølgning på denne beslutning skal der på hvert rådsmøde gives en kort status for udviklingen.


På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger. Som opfølgning på denne beslutning skal der på hvert rådsmøde gives en kort status for udviklingen.


Siden seneste møde i DRRLV er der godkendt midlertidige udvidelser af I-stillinger udover maksimumsdimensioneringen for følgende specialer, hospitaler og perioder:


Speciale

Afdeling

Hospital

Periode

Urologi

Urinvejskirurgisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital

01-06-2022 - 31-07-2022

Dermato-venerologi

Hud og Kønssygdomme

Aalborg Universitetshospital

01-08-2022 - 31-09-2022

Dermato-venerologi

Hud og Kønssygdomme

Aalborg Universitetshospital

01-09-2022 - 31-09-2022Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-41-14

18. Orientering: PKL

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Tak for indsatsen til Anette Kærgaard, der har opsagt sin stilling som PKL i arbejdsmedicin pr 30. april 2022.


Mikkel Eld er blevet genansat i sin stilling som PKL i patologisk anatomi og cytologi fra den 1. maj 2022.


Dorte Jensen er blevet ansat som ny PKL i nefrologi fra 1. juni 2022. Dorte arbejder til dagligt på Medicinsk afdeling i Viborg, HE Midt


Følgende PKL stillinger står til at udløbe til den 30. juni 2022:

- Anæstesiologi

- Almen medicin i distrikt Vest i Region Midtjylland

- Psykiatri

- Simulations og færdighedstræning i Region NordjyllandBeslutning

Der blev informeret om, at PKL-stillingerne i almen medicin og anæstesiologi vil blive opslået ved Aarhus Universitet. Det er desuden besluttet, at PKL-stillingerne i psykiatri og i simulations- og færdighedstræning i Region Nordjylland forlænges med en 1-årig konstituering ved Aalborg Universitet.


PKL-stillingen i arbejdsmedicin har været i opslag uden ansøgere og vil blive genopslået.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-12-20

19. Orientering: Registrering af deltid

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hoveduddannelse foregår som udgangspunkt på fuld tid, men hvis der er enighed imellem alle relevante parter, kan der planlægges uddannelse på deltid i en kortere eller længerevarende tidsperiode.


VUS registrerer løbende antallet af HU-læger, som har en deltidsansættelse, enten pga. forskning eller personlige årsager. I den seneste tidsperiode fra 2015-2021 er der sket en stabil øgning af HU-læger på deltid, hovedsagligt begrundet i personlige årsager.


Nedenstående præsenteres udviklingen i deltid (antal personer) fordelt på baggrund (enten forskning og personlige årsager) for 2015-2021. Personlige årsager kan dække over mange forskellige begrundelser fx delvis tilbagevenden til arbejde efter barsel/sygdom eller deltid begrundet i ønsket om en anden work-life-balance.


Antal delforløb på deltid i 2021:

Årsag

Total

Kvinde

Mand

Forskning

9

5

4

Personlige årsager

95

78

17

Ikke angivet

22

17

5


Udvikling i antal delforløb på deltid i 2015-2021:

Årsag

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Forskning

8

5

4

8

10

14

9

Personlige årsager

30

49

58

57

93

99

95

Ikke angivet

-

-

-

-

-

-

22

I alt

38

54

62

65

103

113

126


Data fra 2015-2020 er baseret på håndholdt registrering af deltidsansættelser overført til excel-ark af den enkelte VUS medarbejder, når vedkommende udarbejder opdaterede uddannelses- og ansættelsesaftaler for hoveduddannelseslæger, hvor der aftales deltid med et eller flere ansættelsessteder. Fra 1. januar 2021 er der ændret registreringspraksis, hvor deltidsansættelser registreres igennem Videreuddannelsen.dk i forbindelse med udarbejdelse af nye aftaler.Beslutning

Der blev udtrykt ønske om, at de personlige årsager bliver opdelt i flere kategorier for at nuancere opgørelsen. Der blev herudover foreslået, at tabellerne indeholder information om den samlede population for uddannelseslæger og opdelt i køn, så vurderingen af udviklingen og fordelingen mellem køn er mere retvisende.


Videreuddannelsessekretariatet noterede ønsket og vil undersøge, hvad der muligt. Der blev dog gjort opmærksom på, at registrering af mere specifikt årsag under kategorien personlige årsager kan blive vanskelig lovgivningsmæssigt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-29-14

20. Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer (UGUP) har afholdt møde den 25. marts 2022, hvor der var blevet indsendt 18 uddannelsesprogrammer til vurdering.


16 ud af de 18 uddannelsesprogrammer blev godkendt eller betinget godkendt. De resterende to uddannelsesprogrammer som blev afvist var hoveduddannelsesprogrammer fra reumatologi og tand- mund og kæbekirurgi. De to afviste uddannelsesprogrammer efterlevede ikke skabelonen tilstrækkeligt.


Nedenfor ses de planlagte UGUP møder for resten af 2022:

- 3. juni 2022

- 19. august 2022

- 28. oktober 2022

- 16. december 2022


Afleveringsfrist for indstilling af uddannelsesprogrammer til godkendelse er en måned før mødedato.


Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-22

21. Eventuelt (5 min. kl. 17.25-17.30)

Beslutning

Der blev orienteret om, at der afholdes en række ph.d.-forsvar inden for medicinsk uddannelse i juni.  

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

22. Deltagere

Sagsfremstilling

Til stede

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Randers (formand)

Berit Skjødeberg Toftegaard, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Christine Kroer Nielsen, reservelæge, Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Anne Zahrtmann Møller, reservelæge, Hospitalsenhed Midt, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Anette Bagger Sørensen, uddannelseskoordinerende overlæge, suppleant for hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Flemming Randsbæk, ledende lektor, postgraduat lægelig kompetenceudvikling

Ditte Hughes, vicedirektør, suppleant for den regionale administration, Region Midtjylland

Søren Prins, praktiserende læge, almen praksis, Region Midtjylland

Sofie Lodahl Gjessing, reservelæge, Almen Praksis, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Søren Pihlkjær Hjortshøj, lægefaglig direktør, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Susanne Nøhr, ledende lektor og uddannelseskoordinerende overlæge, Aalborg Universitetshospital, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Gødstrup, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Gurli Lauridsen, uddannelseschef, den regionale administration, Region Nordjylland

Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør, Psykiatrien, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Inger Brødsgaard, ledende overlæge, Klinik Psykiatri Syd, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Gitte Valsted Eriksen, suppleant, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Anja Kirstein, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Jonas Bruun Kjærsgaard, reservelæge, Aalborg Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region NordjyllandGæster

Britt Lindegaard, på vegne af Lægeforeningen, Region Midtjylland

Jane Fassov, PKL i Gastroenterologi

Tine Klitgaard, Aalborg Universitet

Jane Ege Møller, lektor, Aarhus Universitet

Mads Holbech Esmann, uddannelseslæge i psykiatriFra VUS

Mads Skipper, sekretariatschef (fungerende mødeleder)

Trine Kirkegaard Petersen, sagsbehandler og specialkonsulent

Camilla Holmgaard Madsen, praktikant

Sofie Brøndum Kristensen, sagsbehandler og AC-fuldmægtig

Bertil Selde Krogh, projektleder og AC-fuldmægtig

Casper Larsen, sagsbehandler og AC-fuldmægtig (referent)Afbud

Claus Thomsen, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Rikke Skou Jensen, vicedirektør, den regionale administration, Region Midtjylland

Kasper Pryds, reservelæge, Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Annette Schlemmer, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig, direktør Hospitalsenhed Midt, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Lise Wogensen Bach, prodekan, Health - sundhedsvidenskabeligt fakultet, Aarhus Universitet

Ina Houmann Jensen, næstformand i Yngre Læger i Region Nordjylland, på vegne af Lægeforeningen i Region Nordjylland

Gitte Anna Madsen, formand, Lægeforeningen, Region Midtjylland

Lisbeth Uhrskov Sørensen, Overlæge, Psykiatrien Region Midtjylland, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Jette Kolding Kristensen, viceinstitutleder for uddannelse på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør Aalborg Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Tilbage til toppen