Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Her finder du dagsordener og referater for møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Når du klikker på en af mødedatoerne i venstre side, kan du se dagsorden, referat og bilag for det pågældende møde.

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer
Dagsordener og referater fra møder i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer offentliggøres ikke.
Hvilke uddannelsesprogrammer, der er blevet godkendt af udvalget fremgår af dagordnen til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
den 4. marts 2021 kl. 14:00
i Virtuelt mødelokale: meet.rm13@rooms.rm.dk

 


Sagnr.: 1-01-72-1-21

1. Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00-14.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dagsordenen er vedlagt som bilag.


Dagsordenspunkterne 11 til 17 er orienteringspunkter, der kun behandles på mødet, såfremt et medlem af Rådet ønsker dette. Såfremt et punkt ikke aktivt behandles på mødet, godkendes indstillingen per automatik.


Sekretariatschef Mads Skipper vil bistå formanden med den virtuelle mødeledelse.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.


Der blev budt velkommen til henholdsvis ledende lektor Flemming Randsbæk og uddannelsessøgende læge Anne Zahrtmann Møller som nye medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.


Det var sidste møde med deltagelse af Inge Marie Møller, PKL i Gynækologi og obstetrik og der blev takket for tiden i rådet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-21

2. Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05-14.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender referatet.

Sagsfremstilling

Referatet fra seneste møde i DRRLV er vedlagt som bilag.


Der er ikke indkommet skriftlige bemærkninger til referatet.

Beslutning

Referatet blev godkendt.


Der blev indgivet ønske om at løfte de skriftlige orienteringspunkter 11, 14 og 15 op til mundtlig drøftelse.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-258-18

3. Ansættelse af to nye ledende kliniske lektorer (20 min. kl. 14.10-14.30)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet byder de nyansatte ledende lektorer velkomne, og
at Rådet tager præsentationen til orientering.

Sagsfremstilling

Der har over den seneste tid pågået en ansættelsesproces af to nye ledende lektorer for den Pædagogiske Udviklende Funktion tilknyttet henholdsvis Aalborg og Aarhus Universitet.


Stillingen som ledende lektor tilknyttet Aarhus Universitet samt tilknyttet klinisk funktion er blevet besat per 1. februar 2021. Stillingen som ledende lektor tilknyttet Aalborg Universitet pågår, på nuværende tidspunkt, de sidste ansættelsesmæssige justeringer. Herefter forventes begge stillinger offentliggjort.


Under dagsordenspunktet vil førstnævnte og eventuelt begge ledende lektorer præsentere sig selv og deres individuelle indgangsvinkel og fokus til stillingerne.

Beslutning

Det blev fortalt, at der på nuværende tidspunkt er blevet ansat en ledende lektor ved Aarhus Universitet. Den anden ansættelse ved Aalborg Universitet er stadigt i proces.


Overlæge Flemming Randsbæk er pr. 1. februar 2021 ansat som ledende klinisk lektor for den postgraduate lægelige kompetenceudvikling ved Aarhus Universitet i samarbejde mellem Videreuddannelsesregion Nord og Aalborg Universitet.


Flemming præsenterede sig selv for det resterende råd heriblandt baggrund, motivation for at søge stillingen og visioner for det videre arbejde.


Flemming Randsbæk er uddannet speciallæge i karkirurgi og er ansat som overlæge ved Kirurgisk afdeling, Karkirurgisk Klinik i Hospitalsenhed Midt.
Han vil være frikøbt 60 % af sin arbejdstid til at varetage funktionen som ledende klinisk lektor, de resterende 40 % vil være med fortsat funktion som overlæge ved Hospitalsenhed Midt.
Han kommer fra en stilling som ledende overlæge ved Forsvarets Sanitetskommando, og har tidligere arbejdet som koordinerende klinisk lektor ved Hospitalsenhed Midt.


Motivationen for at søge stillingen er begrundet i en flerårig interesse at bidrage til den lægelige videreuddannelse, bl.a. igennem lektorater. Den teambaseret ledelsesstruktur på tværs af regionsgrænserne har også været en motivationsfaktor.


Det blev defineret som en vision fortsat at skabe kontinuitet igennem hele videreuddannelsesregionen og igennem den lægelige videreuddannelse, mindske store/voldsomme overgange imellem uddannelsesforløbene og bidrage til det tværprofessionelle samarbejde.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-68-20

4. Temadrøftelse: Status på COVID-19 i Videreuddannelsesregion Nord (90 min. kl. 14.30-16.00)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen og oplæggene til efterretning.
at Rådet kommer med input relateret til lægelig videreuddannelse i en tid præget af COVID-19, og
at Rådet drøfter, hvordan den lægelige videreuddannelse nu og på længere sigt bedst muligt kvalitetssikres og rustes til den fremadrettede dagligdag med COVID-19.

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen er inddelt i tre dele:

 1. Generelt status på COVID-19 situationen og input hertil
 2. Tre oplæg
 3. Gruppedrøftelser og opsamling heraf i plenum


Temadrøftelsen vedrører derudover de COVID-19 relaterede påvirkninger på den lægelige videreuddannelse indtil videre og på længere sigt samt de fremadrettede tilpasninger fx i uddannelsesprogrammer, målbeskrivelser eller andet, som kan vise sig nødvendige i forbindelse med, at COVID-19 pandemien trækker ud.


Videreuddannelsessekretariatet ved sekretariatschef Mads Skipper giver en status på de seneste COVID-19 tiltag og restriktioner, som påvirker den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.


Denne status vil blandt andet berøre følgende emner:

 • Nuværende status på COVID-19 situationen, herunder ift. omplacering og kompetenceopnåelse
 • Kursusafvikling
 • Eventuelt andet relevant.


Efter den generelle status opfordres Rådsmedlemmerne til at dele eventuelt generelle tips og tricks eller andre relevante input relateret til den lægelige videreuddannelse i en tid præget af COVID-19.


1. Oplæg: Uddannelse i en COVID-19 tid

v/UAO Tina Nørregaard Gissel, Medicinsk og Hjertemedicinsk afdeling, Hospitalsenhed Midt


2. Oplæg: Udvalgte nedslag i kvalitetsdata vedr. uddannelsesforholdene under COVID-19 pandemien

v/uddannelseskoordinerende overlæger Gitte Valsted Eriksen og Marianne Kleis Møller, Aarhus Universitetshospital:


3. Oplæg: Erfaringer med virtuel kursusafvikling under COVID-19 pandemien

v/udviklingskonsulent Anne Beltoft Ørbæk, Region Nordjylland og Uddannelseskoordinerende overlæge Susanne Nøhr, Aalborg Universitetshospital:


Efter oplæggene lægges der op til gruppedrøftelse omkring, hvordan den lægelige videreuddannelse nu og på længere sigt bedst muligt kvalitetssikres og rustes til den fremadrettede dagligdag med COVID-19. Rådsmedlemmerne opfordres til at give input fx i forbindelse med egne uddannelsestiltag, ændringer eller tilpasninger relevante for uddannelse under COVID-19 pandemien.

Beslutning

Baggrunden blev kort drøftet: Hvad gør COVID-19 ved vores lægelige videreuddannelse – hvad har vi lært og hvad kan vi tage med os videre?


Temadrøftelsen blev igangsat med en række forskellige oplæg.


1. Oplæg: Uddannelse i en COVID-19 tid

v/UAO Tina Nørregaard Gissel, Medicinsk og Hjertemedicinsk afdeling, Hospitalsenhed Midt


Oplægget berørte de uddannelsesmæssige erfaringer, som det seneste år med COVID-19 har medført. Der var bl.a. fokus på:

 • Udfordringer, når morgenkonferencerne blev aflyst, da det forringede overblikket over uddannelseslægerne ift. deres igangværende opgaver og processer, men også ift. sygemeldinger. Inddragelse af hygiejnesygeplejerskerne havde stor betydning for at få genetableret morgenkonferencerne under de rette forhold.
 • COVID-19 skabte som en ny sygdom et øget behov for både faglige og kommunikative kompetencer. Trivsel var også en udfordring i perioden pga. de nye perspektiver, som COVID-19 medførte. Det var nødvendigt at etablere en række nye tiltag fx lokale nyhedsbreve for at skabe tryghed blandt personalet.
 • Den øget brug af værnemidler skabte nye læringssituationer fx blodprøvetagning. Uddannelseslægerne har også haft gode muligheder for at forske i COVID-19.
 • Der var fokus på at tænke nye veje ift. læring for at undgå "spildtid" fx via virtuelle løsninger. Virtuelle løsninger kan også frigive tid og ressourcer og tages med videre i fremtiden, når det vurderes meningsfyldt for uddannelsen.


2. Oplæg: Udvalgte nedslag i kvalitetsdata vedr. uddannelsesforholdene under COVID-19 pandemien

v/uddannelseskoordinerende overlæger Gitte Valsted Eriksen og Marianne Kleis Møller, Aarhus Universitetshospital:


Oplægget omhandlede uddannelsesmæssige kvalitetsdata med status fra primo 2021 fra Aarhus Universitetshospital med fokus på uddannelsesforholdene under COVID-19:

 • Evalueringer fra uddannelseslægerne ligger stabilt i Evaluer.dk. Der vil være fokus på evalueringerne medio 2021, når uddannelseslægerne har været i et helt uddannelsesforløb præget af COVID-19
 • COVID-19 har primært vakt bekymring for uddannelsesforholdene i de kirurgiske specialer.
 • Det er ikke optimalt for kompetenceopnåelsen, når uddannelseslæger starter et uddannelsesforløb med at arbejde hjemmefra. Der er behov for at se kollegaer i opstarten.
 • Der er sket et fald i mulighederne for at deltage i den planlagte undervisning. Det har bl.a. været udfordrende at finde mødelokaler, hvor det var muligt at overholde de hygiejniske retningslinjer. Ikke alle UAO'er har haft mulighed for at gennemføre virtuel undervisning. COVID-19 har klarlagt et behov for kompetenceudvikling af underviserne for at gennemføre pædagogisk succesfyldt virtuel undervisning.
 • De begrænsede muligheder for at samles i større kollegiale grupper ex. Afdelingskonferencer, kan på sigt have betydning for træning af beslutningsevnen blandt uddannelseslægerne.


3. Oplæg: Erfaringer med virtuel kursusafvikling under COVID-19 pandemien

v/udviklingskonsulent Anne Beltoft Ørbæk, Region Nordjylland og Uddannelseskoordinerende overlæge Susanne Nøhr, Aalborg Universitetshospital:


Oplægget var koncentreret omkring erfaringerne med at afholde og udvikle Læringskurset i Region Nordjylland som virtuelt format:

 • Læringskurset egner sig via fagligt indhold godt til at blive afholdt virtuelt. Det er krævende at omlægge et kursus fra fysisk til virtuelt, idet alt indhold skal omtænkes til det nye format, også ift. at undgå at trætte kursisterne igennem den virtuelle deltagelse.
 • Der skal planlægges med en plan A og plan B for alt indhold på kurset for sikre uforudsete tekniske vanskeligheder. Der er også behov for at tilføje ekstra viden omkring fx online etikette.
 • Nogle af de forskellige udfordringer ved online kursusafvikling blev gennemgået. Det kan fx være svært at facilitere mindre spontane gruppedrøftelser. Der blev også stiftet erfaringer med, at de tekniske udfordringer kan tage tid fra det faglige indhold. Det opleves generelt som en udfordring for kursisterne at sidde stille en hel dag og bevare koncentrationen samt disciplinen. Det opleves problematisk for KBU-lægerne at de ikke kan mødes fysisk og spejle sig i hinanden interaktionsmæssigt.
 • Fremtiden: Det kræver mere ressourcemæssigt for online undervisning og det kræver tildeling af kompetenceudvikling bl.a. ift. online kursusfacilitering og ekstra ressourcer til underviserne. I oplægget blev der også opstillet en række mulige fremtidsløsninger tilknyttet virtuel kursusafholdelse.


Efter gruppedrøftelserne blev der afholdt opsamling i plenum:

 • Det blev drøftet som en mulighed at oprette og videreudvikle et katalog med tips og tricks til at tilrettelægge og gennemføre interaktiv online undervisning, også fordi underviseren typisk ikke får den samme feed back fra kursisterne, når kurser/undervisning afholdes virtuelt. Aarhus Universitetshospital har et katalog målrettet mødesystemet Zoom.
 • I forhold til den daglige kliniske læring fordrer COVID-19 et mere kritisk/målrettet blik på opnåelse af kompetencer og evt. et fokus på, at det ikke bør være så tabubelagt at blive forlænget med henblik på kompetenceopnåelse. Det blev drøftet at COVID-19 også har givet nye læringsmæssige muligheder. Produktionen kan fx være nedsat pga. COVID-19, så der har været større fokus på læringen. Det vil være vigtigt fortsat at have blik for hvordan de gode elementer fx virtuelle løsninger passer ind i den fremtidige lægelige videreuddannelse. Der har været en stor omstillingsparathed i afdelingerne som med fordel kan videreføres fx ift. at opsøge nye læringssituationer og bruge det tværfaglige opgaveløsning ude i klinikken.
 • Det blev nævnt, at der er stor forskel udfordringerne/mulighederne relateret til COVID-19 på de forskellige afdelinger og i de forskellige specialer. COVID-19 har givet anledning til ekstra fokus på overdragelse imellem de forskellige delansættelser i uddannelsesforløbet for at skabe overblik over kompetenceopnåelse. COVID-19 har ligeledes givet anledning til en øget opmærksomhed på, hvordan konferencerne tilrettelægges og hvad de bruges til.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-21

5. PAUSE (10 min. kl. 16.00-16.10)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

6. Evaluering af kvalitetsmonitoreringsmodel (15 min. kl.16.10-16.25)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender indstillingen om at bibeholde kvalitetsmonitoreringsmodellen i den nuværende indholdsmæssige form samt en halvårlig mundtlig afrapportering heraf.

Sagsfremstilling

På mødet den 5. december 2019 godkendte Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) udkastet til en kvalitetsmonitoreringsmodel. Modellen blev færdigudviklet i samarbejde mellem Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) og Videreuddannelsessekretariatet (VUS) efter der på december mødet 2018 var indhentet input fra DRRLV til modellen. På mødet d. 5. december 2019 blev det ligeledes aftalt at evaluere på kvalitetsmonitoreringsmodellen efter det første år for at beslutte eventuelle tilpasninger af modellen og afrapporteringsformen.


Kvalitetsmonitoreringsmodellen skal supplere de eksisterende nationale kvalitetsdata fra Inspektorordningen og evaluer.dk. samt kvalitetsdata genereret på hospitalsenhederne, på uddannelsesafdelingerne, i almen praksis og i speciallægepraksis gennem enhedernes egne kvalitetsmodeller.


Kvalitetsmonitoreringsmodellen er bygget op med 4 overordnede områder

 1. Udvikling af uddannelsesgiverne (Faculty Development)
 1. De obligatoriske generelle kurser og forskningstræning
 2. Forskning og udvikling inden for medicinsk pædagogik
 3. Struktur og formelle rammer


Ved mødet i december 2019 godkendte DRRLV et årshjul for afrapportering vedrørende kvalitetsdata efter ovenstående model, hvilket vil sige, at afrapporteringen i 2020 blev fordelt således ud over de fire årlige møder i DRRLV:

 • Marts: Udvikling af uddannelsesgiverne (Faculty Development)
 • Maj: De obligatoriske generelle kurser og forskningstræning
 • September: Forskning og udvikling inden for medicinsk pædagogik
 • December: Struktur og formelle rammer


Da kvalitetsmonitoreringsmodellen blev godkendt på mødet d. 5. december 2019 blev der oprindeligt udtrykt bekymring for, om indførslen af modellen ville betyde en øget arbejdsbyrde omkring indrapportering af data. Det er sidenhen erfaret, at arbejdet med modellen er centralt forankret i Videreuddannelsessekretariatet og ved Den Pædagogiske Udviklende Funktion forankret ved Aarhus Universitet. Rådet pointerede ved samme lejlighed, at det må betragtes som meningsfyldt, at DRRLV systematisk drøfter uddannelseskvaliteten i Videreuddannelsesregionen, da DRRLV har til opgave at sikre høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse jvf. bekendtgørelse om De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.


VUS vurderer, at kvalitetsmonitoreringsmodellen igennem 2020 har vist sig som et anvendeligt og struktureret redskab til at holde et løbende fokus på uddannelseskvaliteten i videreuddannelsesregionen, og derfor foreslår VUS, at modellen fastholdes med mindre ændringer i afrapporteringen:

 • De fire ovenstående tematikker samles i to halvårlige mundtlige og skriftlige afrapporteringer i DRRLV til henholdsvist maj og december mødet.
 • Hvert år til december drøfter DRRLV behovet for et specielt fokus i det kommende år.
 • Den omfattende PKL rapport, som var del af datagrundlaget for afrapporteringen af forskning og udvikling indenfor medicinsk pædagogik, undlades i den fremtidige struktur for kvalitetsmonitoreringsmodellen. Afrapporteringen af denne tematik dækkes ind fra andre datakilder (evt. præcisering).
 • Hvert år sammensættes et notat, der samler og opsummerer resultaterne fra det forgangne år (2020 udgaven er vedhæftet som bilag). Notatet distribueres til Rådet, PKL kredsen, UKO kredsen og offentliggøres på VUS' hjemmeside.


Rådet anmodes om at godkende bibeholdelsen af kvalitetsmonitoreringsmodellen med tilpasningen i form af de ovenstående ændringsforslag.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.


Det blev præciseret, at der ikke planlægges med at lade hele det overordnede emne: Forskning og udvikling inden for medicinsk pædagogik udgå af kvalitetsmonitoreringsmodellen. Det er alene den tidligere udarbejdede PKL-rapport, som det foreslås at undlade i den fremtidige kvalitetsmonitorering. Den præcise fremtidige form på data, som skal benyttes til afrapportering af emnet, vil også blive defineret i dialog med de to kommende ledende lektorer.


Det blev drøftet som centralt at have et løbende fokus på, hvor der med fordel kan løftes en ekstra indsats indenfor uddannelsesområdet samt hvorvidt det høje niveau kan bibeholdes i Videreuddannelsesregion Nord.


Derudover blev mulighederne for at gøre det politiske niveau opmærksomme på kvalitetsmonitoreringen drøftet. Der kan med fordel arbejdes videre med, hvordan uddannelsesniveauet kan præsenteres ved de to regioner på et politisk niveau.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-137-20

7. Status på revision af den lægelige videreuddannelse (15 min. kl. 16.25-16.40)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager den opdaterede status til orientering, og
at Rådet giver input til overordnede opmærksomhedspunkter for Videreuddannelsesregion Nord ifm. revision af den lægelige videreuddannelse.

Sagsfremstilling

Efter aftale med Rådet orienteres og inddrages Rådet løbende i om arbejdet ifm. revision af den lægelige videreuddannelse.


Den 7. oktober og 21. oktober 2020 afholdte Sundhedsstyrelsen de første møder i henholdsvis arbejdsgruppe 1 og 2. Møderne havde grundlæggende karakter af at være opstartsmøder.


Den 2. december og 15. december afholdte Sundhedsstyrelsen de første møder i henholdsvis arbejdsgruppe 4 og 3.


Der var desuden planlagt anden runde møder i arbejdsgruppe 1 og 2 i december 2020. Disse møder blev aflyst som følge af COVID-19-travlhed i Sundhedsstyrelsen


I løbet af februar, marts og maj 2021 afholdes anden runde af møder i arbejdsgrupperne. I punktet er vedhæftet en oversigt over planlagte møder i alle fire arbejdsgrupper i 2021 og 2022. I den forbindelse aktiveres baggrundsgrupperne ligeledes, umiddelbart forud for møderne i arbejdsgrupperne.


På baggrund af møderne i oktober og december er det forventningen af gruppe 1, på mødet i februar, skal drøfte fordele og ulemper ved nuværende samt andre KBU modeller, samt et udkast til baggrundsafsnit til slutrapporten. Det forventes tilsvarende, at gruppe 2 på mødet i marts skal drøfte kriterierne for oprettelse af specialer, status fra tværgående underarbejdsgrupper for en række specialer samt eventuelt fagområder. Det videre arbejde i arbejdsgrupper 3 og 4 afhænger i høj grad af de kommende anbefalinger fra arbejdsgrupper 1 og 2.


Videreuddannelsessekretariatet giver en kort mundtligt overordnet status for arbejdet, hvorefter arbejdsgruppemedlemmerne i Rådet har mulighed for kort at orientere Rådet om deres oplevelser fra møderne.


DRRLV bedes herefter drøfte det foreløbige og forestående arbejde med revision af den lægelige videreuddannelse og derigennem give input til opmærksomhedspunkter i forbindelse med det videre arbejde.


Oversigt over de fire arbejdsgrupper og medlemmer fra Videreuddannelsesregion Nord


Arbejdsgruppe 1 - Indhold og omfang af opbygning af LVU samt lægeroller

Lægefaglig direktør, Regionshospitalet Randers/formand for det Regionale Råd Nord, Lone Winther Jensen

Lægefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital, Michael Braüner Schmidt


Uddannelseskoordinerende overlæge, Aalborg Universitetshospital, Susanne Nøhr på vegne af Danske Regioner


Arbejdsgruppe 2 - Specialestruktur

Lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt, Claus Brøckner Nielsen

Lægefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital, Michael Braüner Schmidt


Uddannelseskoordinerende overlæge, Aarhus Universitetshospital, Gitte Eriksen på vegne af Danske Regioner


Arbejdsgruppe 3 - Modeller for dimensionering af videreuddannelsen

Lægefaglig direktør, Regionshospitalet Horsens, Nils Falk Bjerregaard

Lægefaglig direktør, Regionshospitalet Nordjylland, Søren Hjortshøj


Arbejdsgruppe 4 - Videreuddannelsens Governance

Lægefaglig direktør, Psykiatrien Region Nordjylland, Tina Gram Larsen

Sekretariatschef, Videreuddannelsesregion Nord, Mads Skipper

Beslutning

Siden seneste møde i DRRLV er der ikke sket yderligere bevægelse på området. Sundhedsstyrelsen arbejder på en ny plan for den kommende mødestruktur. Det er blevet besluttet, at arbejdet med revision af den lægelige videreuddannelse forlænges tilsvarende med et halvt år før endelig afslutning.


Baggrundsgrupperne vil fortsat mødes forud for møderne i arbejdsgrupperne.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-146-18

8. Status på fleksforløb (10 min. kl. 16.40-16.50)

Videreuddannelsessekretariat indstiller,

at Rådet tager den opdaterede status til orientering.

Sagsfremstilling

På mødet i DRRLV orienteres om status for fleksforløb. Orienteringen skal ses i forlængelse af den skriftlige orientering sendt ud med seneste referat.


Processen i Region Midtjylland

 • Klinikforum har på sit møde den 9. oktober 2020 godkendt, at 6 ubesatte forløb fra 2. halvår 2020 i Region Midtjylland kan konverteres til fleks-forløb.
 • For at fastlægge, hvilke forløb Region Midtjylland ønsker at prioritere som fleks-forløb, er der gennemført en høring via hospitalsledelserne med frist den 23. februar 2021.
 • Klinikforum fastlægger en endelig fordeling og prioritering af nye fleks-forløb på mødet den 12. marts 2021
 • De forløb, der prioriteres af Klinikforum, indgår som en del af ansættelsesrunderne i marts til august 2021.


Processen i Region Nordjylland

Region Nordjylland har valgt at forhåndsprioritere følgende specialer til fleks-forløb: Psykiatri, Neurologi, Radiologi, Kirurgi, Lungemedicin og Almen Medicin.


Hvis et speciale ønsker at oprette et fleksforløb rettes henvendelse til afdelings- og hospitalsledelsen. Hospitalets UKO orienteres og inddrages efter behov. Såfremt afdelings- og hospitalsledelsen er enige om, at man ønsker at opslå et fleksforløb i det givne speciale, og med en konkret forløbssammensætning, orienteres Mennesker og Organisation (MO). Det forudsættes, at afdelingerne har sikret en forudgående dialog med alle involverede hospitaler/afdelinger.


Ønsker til konkrete forløb og forløbssammensætninger samles i MO i starten af 2021 med henblik på videreformidling til VUS.


I begge driftsregioner gælder, at der ikke ydes regional medfinansiering til fleksforløb.

Beslutning

I Videreuddannelsesregion Nord planlægges med at opslå seks ud af 17 mulige fleksforløb i 2021 med fordelingen fire i Region Nordjylland og to i Region Midtjylland indenfor specialerne Lungemedicin x 2, Neurokirurgi x 3 og Radiologi. Fristen for at indmelde forløb i Region Midtjylland er netop overskredet.

Det blev drøftet, at det er en ny og krævende proces at etablere fleksforløb. Det blev afklaret, at medfinansiering ikke fjernes fra ubesatte stillinger. I forlængelse heraf blev de forskellige finansieringsmodeller for Region Nordjylland og Region Midtjylland kort gennemgået. I Region Nordjylland er midlerne lagt ud til afdelingerne via de årlige budgetaftaler. Region Midtjylland har en medfinansieringsmodel, hvor en procentdel af lønnen medfinansieres fra central hold. En eventuelt dialog imellem hospitalsledelse og afdelingsledelse ift. at prioritere ressourcerne til fleksforløb ved behov/ønske vil foregå i lokalt regi.

Vigtigheden i at skelne imellem fleksforløb og ubesatte forløb blev drøftet. Processen med fleksforløb har gjort specifikke specialer opmærksomme på deres ubesatte forløb og hvordan de kan rekruttere på en ny/opfindsom måde ved at få genopslagene i spil.

Det blev drøftet at det på et senere tidspunkt vil være gavnligt at evaluere processen for tilrettelæggelse af fleksforløb og brugen heraf. Der var enighed om at der var negative og positive aspekter ved fleksforløb samt, at ordningen er værdifuld at afprøve.

Der lød en opfordring til at kigge ind i fremtiden og sørge for, at der bliver øget mulighed for at benytte muligheden for fleksforløb


Opsummering: Processen med at benytte fleksforløbordningen er opstartet og der kan forhåbentligt blive anvendt flere fleksforløb, som processen bliver mere kendt og etableret.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-146-18

9. Status på dimensioneringsplan 2022-2025 (10 min. kl. 16.50-17.00)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager den opdaterede status til orientering.

Sagsfremstilling

Der orienteres mundtligt på mødet om status på Sundhedsstyrelsens arbejde med at fastlægge en kommende dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2022-2025.

Beslutning

Den endelige dimensioneringsplan er endnu ikke offentliggjort. Det er afgjort, at uddannelsesstillingerne i Akutmedicin indgår i dimensioneringen uden, at stillingerne findes blandt uddannelsesstillinger i de øvrige specialer. Derudover forudses der et mindre antal udvidelser i specifikke specialer i Videreuddannelsesregion Nord.


Dimensioneringsplanen skal herefter endeligt godkendes i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og vil herefter blive offentliggjort i løbet af sommeren 2021.


Det blev drøftet, at dimensioneringen skal tilrettelægges ift. tilstedeværende uddannelseskapacitet. Det er endnu en overvejelse, hvorvidt de ansættelsessteder med rekrutteringsvanskeligheder kan konkurrere med andre lokale jobmuligheder i mere attraktive områder. Udkastet til dimensioneringsplanen blev også drøftet ift. uddannelsesstillingerne i Almen medicin og mulighederne for at sikre national lægedækning med det nuværende dimensioneringsforslag.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-68-16

10. Status på Karrierevalgsdag 2020 (20 min. kl. 17.00-17.20)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning, og.
at Rådet giver input til fremtidig afholdelse af karrierevalgsdagen

Sagsfremstilling

Karrierevalgsdagen afholdes skiftevis af Region Nordjylland og Region Midtjylland.


Karrierevalgsdagen 2020 blev afholdt af Region Midtjylland, men blev pga. COVID-19 omlagt til et virtuelt karrierevalgstema med en hjemmeside, hvor specialerne kunne præsentere sig selv i en tidsbegrænset periode fra 20. november til 18. december 2020.

Videreuddannelsessekretariatet modtog input fra 27 specialer samt Forsvarets Sanitetskommando og det Grønlandske Sundhedsvæsen. Sekretariatet indsatte ved de resterende 12 specialer kontaktoplysninger til specialets PKL og specialeselskabets hjemmeside.


Data for antallet af besøgende/visninger

Hjemmesiden havde i perioden 2445 sidevisninger og 357 unikke besøgende.


De fem mest viste specialer var:

1. Nefrologi (91 visninger)

2. Akutmedicin (58 visninger)

3. Almen Medicin (54 visninger)
4. Gynækologi og Obstetrik (53 visninger)
5. Samfundsmedicin (51 visninger)


Videreuddannelsessekretariatets erfaringer

Videreuddannelsessekretariatet har gjort sig følgende erfaringer ift. afholdelse af virtuel karrierevalgstema:

 • Det virtuelle karrierevalgstema har haft flere besøgende (357 besøgende) end de seneste fysiske karrierevalgsdage (ca. 150-200 besøgende).
 • Virtuel karrierevalgstema er for sekretariatet og formentlig også specialerne mindre ressourcekrævende end den traditionelle fysiske karrierevalgsdag.
 • Flere specialer fandt det svært at levere input, hvilket måske kan tilskrives uklarhed i formuleringen af opgaven eller den høje grad af frihed ift. formen.
 • Det er ikke muligt at sige noget om udbyttet af det virtuelle Karrierevalgstema, da der ikke er fastlagt eksplicitte målbare succeskriterier i form af eksempelvis forbedret rekruttering til trængte specialer eller færre fratrådte forløb/omvalg.


Fremtidige arrangementer

Videreuddannelsessekretariatet kan forestille sig flere forskellige muligheder for fremtidig afholdelse af karrierevalgsdagen:


 • Genoptagelse af det tidligere koncept for karrierevalgsdagen med fysisk "markedsplads", hvor specialerne er repræsenteret med stande og afholdelse af diverse oplæg.
 • Fysisk arrangement med korte mundtlige præsentationer/oplæg fra specialerne med mulighed for at de uddannelsessøgende herefter kan aftale en besøgsdag (kan ved behov afholdes virtuelt).
 • Fysisk arrangement udelukkende med "markedsplads" eller alene inspirations-/refleksionsoplæg fra for eksempel uddannelsessøgende læger omkring eget specialevalg.
 • Videreførelse af det virtuelle karrierevalgstema - evt. som en permanent del af Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside.


DRRLV bedes komme med input til fremtidig afholdelse af karrierevalgsdagen og formen på kommende arrangement(er) i forbindelse hermed.

Beslutning

Konceptet for den seneste virtuelle karrierevalgsdag blev præsenteret. Der havde været væsentligt flere besøgene på hjemmesiden end antal deltagere, som normalt plejer at deltage i de fysiske arrangementer.
 
Forskellige inputs til den næste karrierevalgsdag blev drøftet:
 • Mulighed for at interagere med repræsentanter fra specialerne fx igennem planlægning af besøg på afdelingerne ud fra den virtuelle præsentation af specialerne. Det kan eventuelt være en mulighed med en virtuel præsentation af specialerne og så arrangere nogle dage efterfølgende, hvor specialerne kan møde op til en kort præsentation/personlig interaktion. Det kunne også være gavnligt med et inspirationskatalog til specialerne (gerne igennem specialeselskaberne) til hvordan de laver gode virtuelle præsentationer. Det kan være en mulighed at gennemgå det allerede udarbejdede materiale ift. udarbejdelse af et eventuelt inspirationskatalog.
 • En kombination af virtuelt og fysisk arrangement, hvor de virtuelle præsentationer fx er tilgængelige 30 dage før det fysiske arrangement. Der kan være en god overvejelse om, hvordan der sikres en mere direkte kontakt igennem det virtuelle arrangement fx You Tube videoer eller lignende.
 • Det fysiske arrangement kan eventuelt hjælpe til at give deltagerne informationer om de specialer, som de umiddelbart ikke selv har tænkt på at undersøge nærmere.
 • Forslag om at medtage KBU-dagene i konceptet fx via online introduktion.
 • Der kan være en udfordring forbundet med at nå de medicinstuderende på universiteterne og sikre deres deltagelse. Det kan eventuelt være en mulighed at sikre udbredelse af informationen igennem FADL eller KBU-gruppe på Facebook. Et supplement med virtuelt oplæg kan også være en måde at sikre, at flest mulige kan deltage i arrangementet.
 
Det blev endvidere bemærket, at der ikke er defineret et fast succeskriterie for karrierevalgsdagen.
 
Bemærkninger og input bringes med i det videre arbejde med regionernes afholdelse af karrierevalgsdage.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

11. Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal I-stillinger. Som opfølgning på denne beslutning skal der på hvert rådsmøde gives en kort status for udviklingen.


Siden seneste møde i DRRLV har Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital fået godkendelse til en midlertidig udvidelse på tre I-stillinger i psykiatri udover maksimums dimensioneringen i perioden:

 • d. 1. februar 2021 til d. 31. januar 2022
 • d. 1. marts 2021 til d. 12. april 2022
 • d. 1. maj 2021 til d. 30. april 2022


Siden seneste møde i DRRLV har Regionspsykiatrien Randers fået godkendelse til en midlertidig udvidelse på en I-stilling i psykiatri udover maksimums dimensioneringen i perioden:

 • d. 1. februar 2021 til d. 31. januar 2022


Siden seneste møde i DRRLV har Akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt fået godkendelse til en midlertidig udvidelse på en I-stilling i akutmedicin udover maksimums dimensioneringen i perioden:

 • d. 1. februar 2021 til 31. januar 2022
 • Her bemærkes det dog, at afdelingen kun vil have et overlap udover maksimum dimensionering i en periode på fem måneder, hvorefter en anden I-læge bliver færdiguddannet og afdelingen igen går ned på maksimum dimensioneringen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.


DRRLV drøftede introduktionsstillinger i forbindelse med dagsordenspunkt 15.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-73-18

12. Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sidste møde i UGUP(Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer) i 2020 var den 27. november, hvor der var ni uddannelsesprogrammer til vurdering.


Tre af de i alt ni programmer blev ikke godkendt. De tre programmer var fra klinisk farmakologi.


I 2021 har der været ét møde i UGUP, som blev afholdt den 22. januar. Til mødet var der indsendt otte uddannelsesprogrammer til vurdering. Et uddannelsesprogram, som var et HU-program i almen medicin med hospitalsansættelse på AUH, blev ikke godkendt.


De resterende møder i 2021 er følgende:

 • 19. marts 2021
 • 25. juni 2021
 • 10. september 2021
 • 12. november 2021


Afleveringsfrist for indstilling af uddannelsesprogrammer til godkendelse er en måned før mødedato.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-21

13. Orientering: Inspektorrapporter

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet har ikke fået tilsendt inspektorrapporter fra Sundhedsstyrelsen siden seneste møde i DRRLV.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.


DRRLV drøftede en bekymring over, at hospitalerne fx Aarhus Universitetshospital er bagud med inspektorbesøg og muligheden for at bringe denne bekymring videre. Virtuelle inspektorbesøg som en eventuel mulighed blev også nævnt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-21

14. Orientering: Registrering af deltid

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hoveduddannelse foregår som udgangspunkt på fuld tid, men såfremt der er enighed imellem alle relevante parter, kan der planlægges med deltid i en kortere eller længerevarende tidsperiode.


VUS registrerer løbende antallet af HU-læger, som har en deltidsansættelse, enten pga. forskning eller personlige årsager. I den seneste tidsperiode fra 2015-2020 er der sket en stabil øgning af HU-læger på deltid, hovedsagligt begrundet i personlige årsager.


Nedenstående præsenteres udviklingen i deltid (antal personer) fordelt på baggrund (enten forskning og personlige årsager). Personlige årsager kan dække over mange forskellige begrundelser fx delvis tilbagevenden til arbejde efter barsel/sygdom eller deltid begrundet i ønsket om at få hverdagen til at hænge bedre sammen.


Fra 2018-2020 er der sket en mere markant stigning i deltid pga. personlige årsager fra 57 til 99 personer.


For samme periode er der også sket en stigning i deltid pga. forskning. Her drejer det sig dog om et væsentligt lavere antal personer, fra 8 personer i 2018 til 14 personer i 2020.


Forskning2015

2016

2017

2018

2019

2020

I alt


Personer

8

5

4

8

10

14

49Personlige årsager2015

2016

2017

2018

2019

2020

I alt


Personer

30

49

58

57

93

99

386Samlet2015

2016

2017

2018

2019

2020

I alt


Personer

38

54

62

65

103

113

435


Skema opdateret d. 19.01.2021

Data er baseret på håndholdt registrering af deltidsansættelser overført til excel-ark af den enkelte VUS medarbejder, når vedkommende udarbejder opdaterede uddannelses- og ansættelsesaftaler for HU-læger, hvor der aftales deltid med et eller flere ansættelsessteder. Fra 1. januar 2021 er der ændret registreringspraksis, hvor deltidsansættelser registreres igennem Videreuddannelsen.dk i forbindelse med udarbejdelse af nye aftaler.


Der er kutyme for at præsentere DRRLV for det opdaterede skema over deltidsansættelser en gang årligt. Der planlægges en fremtidig temadrøftelse i rådet af deltid i uddannelsesstillinger.

Beslutning

Data og øgningen i delansættelser i tidsperioden 2018-2020 blev kort drøftet. Der fremkom en overvejelse om, hvorvidt det vil være muligt at se, hvordan andelen af deltid fordeler sig imellem specialerne.


En kommende temadrøftelse vedrørende deltid blev også drøftet og der blev efterspurgt flere data på området i forbindelse med temadrøftelsen. VUS vil i denne forbindelse undersøge mulighederne for supplerende data.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-12-20

15. Orientering: Indberetning af introduktionsstillinger

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet har pr 1. november 2020 indberettet antal opslåede og besatte introduktionsstillinger i VUR Nord til Sundhedsstyrelsen. Opgørelsen er vedhæftet som bilag til Rådets orientering.


Opgørelsen omhandler 2020 (indtil 1. november 2020) og indeholder antal opslåede introduktionsforløb og antal besatte forløb.

Beslutning

Antal opslåede og besatte introduktionsforløb blev drøftet i sammenhæng med det faste orienteringspunkt til DRRLV vedrørende godkendelse af introduktionsstillinger ud over maksimum.


Specialet psykiatri blev drøftet som et eksempel, hvor der ifølge data umiddelbart ikke ser ud til at blive opslået antal minimum introduktionsstillinger samtidigt med, at psykiatriske afdelinger får godkendt introduktionsstillinger ud over maksimum samt hvorvidt der er risiko for, at emnet kan indikere en øst-vest problematik. Det blev nævnt, at Psykiatrien har fokus på at besætte stillingerne uanset geografi og slår disse op efter minimumsnormeringen.


Der blev redegjort for, at emnet er komplekst og data over opslåede og besatte introduktionsstillinger er behæftet med usikkerhed, da opslag kun findes i sundhedsjob.dk, men det er ikke før, at stillingerne bliver besat, at de kan videreføres over i evaluer.dk og trækkes heri. Derudover er data trukket i november og medtager derfor ikke eventuelle opslag i december 2020.


Der blev spurgt ind til, hvorvidt de sammenhængende forløb i fx Psykiatri medtages i opgørelse. VUS vil undersøge dette nærmere og analyserer processen ift. forretningsordenen omkring introduktionsstillingerne og hvor antal minimum og maksimum stillinger bliver opslået.


Der blev efterspurgt en tilbagevenden til en årlig en optælling af årets midlertidige introduktionsstillinger ud over maks. samt den årlige opdatering af ændringer i pejlemærker for søgning til specialerne i forbindelse med orienteringspunktet om midlertidige introduktionsstillinger udover maks., gerne ved fremtidige december møder i DRRLV. VUS kan indarbejde denne tilføjelse til orienteringspunktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-258-18

16. Orientering: PKL

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Besatte PKL stillinger:

I endokrinologi er Bjarke Johannessen Bruun startet som ny PKL fra den 1. februar 2021. Dea Kehler er ny PKL i akutmedicin fra Region Midtjylland fra den 1. marts 2021. De to ny PKL´er arbejder til dagligt på Regionshospitalet Randers. Tillykke til begge med den nye stilling.


PKL stillinger i opslag:

Simulation og færdighedstræning, Region Midtjylland

Klinisk immunologi


Derudover er stillingen i thoraxkirurgi fortsat ubesat og vil blive opslået senere.


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-21

17. Orientering: Årsrapport DRRLV 2020

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Vedlagt til Rådets orientering er en kort årsrapport over uddannelsesemner, behandlet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) i løbet af 2020. Rapporten skal forstås som en opsamling på dagsordenspunkterne behandlet i DRRLV (VUR Nord) i løbet af de fire møder afviklet i 2020.


I rapporten er fremhævet de dagsordenspunkter hvor Videreuddannelsessekretariatets har vurderet, at der igennem Rådets drøftelser på de enkelte møder er fremkommet en mere generel anbefaling, holdning, hensigt eller tilkendegivelse tilknyttet den lægelige videreuddannelse i VUR Nord.


Rapporten har ikke til hensigt at opsummere eller konkludere på de uddannelsesrelevante emner eller tematikker behandlet i løbet af 2020, men skal udelukkende tjene som en overskuelig og tilgængelig oversigt over de mere generelle og eventuelt overførbare hensigter/holdninger/anbefalinger/tilkendegivelser, som er fremkommet som følge af rådsdrøftelserne.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-21

18. Eventuelt (10 min. kl. 17.20-17.30)

Sagsfremstilling

Der var ingen punkter til eventuelt.


Inge Marie Møller takkede for en spændende tid i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-21

19. Deltagere

Sagsfremstilling

Deltagere

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør Regionshospitalet Randers, formand

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør Aalborg Universitetshospital hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland - deltager fra kl. 14.30

Inger Brødsgaard, ledende overlæge Klinik Psykiatri Syd, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Inge Marie Møller, PKL i Gynækologi og obstetrik, Regionshospitalet Randers, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Søren Prins, praktiserende læge, almen praksis, Region Midtjylland

Jonas Bruun Kjærsgaard, reservelæge, Aalborg Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Berit Skjødeberg Toftegaard, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Søren Pihlkjær Hjortshøj, lægefaglig direktør, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland - deltager fra kl. 16.30

Sofie Lodahl Gjessing , reservelæge, Almen Praksis, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Christine Kroer Nielsen, reservelæge, Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland - deltager fra kl. 15.30

Lisbeth Uhrskov Sørensen, Overlæge, Psykiatrien Region Midtjylland, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Gurli Lauridsen, uddannelseschef, den regionale administration, Region Nordjylland

Susanne Nøhr, uddannelseskoordinerende overlæge Aalborg Universitetshospital, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør, Psykiatrien, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Anne Zahrtmann Møller, reservelæge, Hospitalsenhed Midt, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Gitte Eriksen, uddannelseskoordinerende overlæge, Aarhus Universitetshospital, suppleant for hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig, direktør Hospitalsenhed Midt, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Flemming Randsbæk, ledende lektor, postgraduat lægelig kompetenceudvikling


Fra VUS

Mads Skipper, sekretariatschef

Ditte Louise Egeskov Munkedal, sagsbehandler og 1. reservelæge

Maria Langschwager, sagsbehandler og afdelingslæge

Marie-Louise Høgh, praktikant

Mette Dahl Jacobsen, sagsbehandler, referent


Gæster

Britt Lindegaard, på vegne af Lægeforeningen, Region Midtjylland

Anne Beltoft Ørbæk, Udviklingskonsulent, Region Nordjylland

Tina Nørregaard Gissel, Uddannelsesansvarlig overlæge, Medicinsk og Hjertemedicinsk afdeling, Hospitalsenhed Midt, Region Midtjylland


Afbud

Claus Thomsen, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Rikke Skou Jensen, vicedirektør, den regionale administration, Region Midtjylland

Ditte Hughes, vicedirektør, suppleant for den regionale administration, Region Midtjylland

Tue Kruse Rasmussen, 1. reservelæge, Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Sten Rasmussen, vice-institutleder for uddannelse på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Per Höllsberg, studieleder for medicin, Health - Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet

Ina Houmann Jensen, næstformand i Yngre Læger i Region Nordjylland, på vegne af Lægeforeningen i Region Nordjylland

Gitte Anna Madsen, formand, Lægeforeningen, Region Midtjylland

Tilbage til toppen