Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Her finder du dagsordener og referater for møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Når du klikker på en af mødedatoerne i venstre side, kan du se dagsorden, referat og bilag for det pågældende møde.

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer
Dagsordener og referater fra møder i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer offentliggøres ikke.
Hvilke uddannelsesprogrammer, der er blevet godkendt af udvalget fremgår af dagordnen til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
den 25. maj 2020 kl. 14:00
i Virtuelt møderum: meet.rm06@rooms.rm.dk

 


Pkt. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00-14.05)
2 Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05-14.10)
3 Afholdelse af DRRLV møder i 2020 (10 min. kl. 14.10-14.20)
4 Lægelig videreuddannelse under første fase af COVID-19 og herefter (20 min. kl. 14.20-14.40)
5 Lægelig uddannelse i Kirurgi i Region Nordjylland (20 min. kl. 14.40-15.00)
6 Årsrapport fra RH Horsens (10 min. kl. 15.00-15.10)
7 Kvaliteten i de obligatoriske generelle kurser og forskningstræningen (10 min. kl. 15.10-15.20)
8 Notat om evalueringsansættelser i VUR-Nord (10 min. kl.15.20-15.30)
9 Sammenhængende uddannelsesforløb i almen medicin i Region Midtjylland (10 min. kl. 15.30-15.40)
10 Udkast til holdningspapir fra DRRLV vedr. evalueringskulturen i VUR Nord (5 min. kl.15.40-15.45)
11 Nyt kommissorium for udvalg for godkendelse af uddannelsesprogrammer (UGUP) (5 min. kl. 15.45-15.50)
12 Psykiatri introduktionsuddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling (1 min. kl. 15.50-15.51)
13 Psykiatri hoveduddannelsen - godkendelse af lægefaglig indstilling (1 min. kl. 15.51-15.52)
14 Klinisk biokemi hoveduddannelsen - godkendelse af lægefaglig indstilling (1 min. kl. 15.52-15.53)
15 Neurologi hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling (1 min. kl. 15.53-15.54)
16 Orientering: Inspektorrapporter
17 Orientering: PKL
18 Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP
19 Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum
20 Orientering: Dimensionering for speciallægeuddannelsen
21 Eventuelt (6 min. kl. 15.54-16.00)
22 Deltagere
Sagnr.: 1-01-72-1-20

1. Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00-14.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dagsordenen er vedlagt som bilag.


Dagsordenspunkterne 16 til 20 er orienteringspunkter, der kun behandles på mødet, såfremt et medlem af Rådet ønsker dette. Såfremt et punkt ikke aktivt behandles på mødet, godkendes indstillingen per automatik.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.


Der blev indgivet ønske om kort at behandle punkterne 16, 17 og 20 mundtligt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

2. Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05-14.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender referatet.

Sagsfremstilling

Referatet er vedlagt som bilag.


Der er ikke indkommet skriftlige bemærkninger til referatet.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

3. Afholdelse af DRRLV møder i 2020 (10 min. kl. 14.10-14.20)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender, at de resterende DRRLV-møder i 2020 formodentligt afholdes som videomøder, medmindre udviklingen i COVID-19 situationen tillader andet, og
at Rådet godkender de foreslåede ændringer/tilpasninger af dagsorden og mødeform som beskrevet i sagsfremstillingen herunder.

Sagsfremstilling

I forbindelse med COVID-19 situationen kan det være svært at forudse, hvornår det igen bliver muligt at afholde DRRLV-møderne som vanligt bl.a. af hensyn til at sikre 2 meters afstand imellem mødedeltagerne. Sekretariatet overvejer derfor, hvordan møderne kan afholdes med mindre fysisk fremmøde og en øget brug af video, såfremt der bliver behov herfor i forbindelse med de resterende 2020-møder.


Det påtænkes ikke at udskyde DRRLV-møderne, til fuldt fysisk fremmøde igen er muligt, da det vurderes som vigtigt fortsat at få truffet løbende beslutninger relateret til den lægelige videreuddannelse, også under COVID-19 situationen.


Dette møde er omlagt til video-møde og det foreslås, at de resterende to møder for 2020 dvs. d. 24. september og 7. december som udgangspunkt også planlægges til virtuelle møder taget rådets størrelse og sammensætning af klinikere fra hele VUR Nord i betragtning.


Hvis det vurderes gavnligt, vil Sekretariatet fortsat booke fysiske mødelokaler (som ved dette møde), så det er muligt at mødes i mindre grupperinger med god afstand imellem mødedeltagerne. Rådsmedlemmerne bedes tilkendegive det, hvis der ikke er behov herfor. De allerede bookede mødelokaler bibeholdes i tilfælde af, at fysisk mødeafholdelse kan lade sig gøre senere på året.


Såfremt de resterende møde i 2020 afholdes helt eller delvist virtuelt, kan der blive behov for tilpasninger for at imødekomme denne form for mødeafholdelse:

 • Meget præcise indstillinger til dagsordenspunkterne for at lette den virtuelle mødeform
 • Tilpasninger af den sædvanlige dagsordensskabelon blandt andet omhandlende temadrøftelsen og mundtlige drøftelsespunkter
 • Højere grad af orienteringspunkter end ved fysiske møder
 • Afkortning af møderne, som udgangspunkt til en varighed af to timer medmindre andet taler herfor
 • Booking af et antal fysiske mødelokaler på forskellige lokationer, som rådsmedlemmerne kan benytte sig af.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.


Det blev aftalt at undersøge mulighederne for videomøde med flere virtuelle forsamlingsrum fx til gruppedrøftelser under en temadrøftelse.


De allerede eksisterende kalenderbookinger bibeholdes og VUS omlægger løbende til videomøder, såfremt det viser sig nødvendigt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

4. Lægelig videreuddannelse under første fase af COVID-19 og herefter (20 min. kl. 14.20-14.40)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning, og
at Rådet rejser eventuelle fælles opmærksomhedspointer relateret til den lægelige videreuddannelse i VUR Nord, såfremt der er behov for at holde et løbende fokus på bestemte emner.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet giver en status i forhold til, hvordan der er blevet bedrevet lægelig videreuddannelse i VUR Nord under COVID-19 situationen og hvilke uddannelsesmæssige ændringer, som situationen har resulteret i. Orienteringen gives af sekretariatschef Mads Skipper.


Herefter drøftes det i DRRLV, hvordan der bedst muligt bedrives lægelig videreuddannelse under den nuværende situation og fremadrettet, herunder om der bør holdes et særligt fokus på bestemte opmærksomhedsområder.

 • Hvordan bevares den uddannelsesmæssige kvalitet bedst muligt?

Beslutning

Punktet blev indledt med et oplæg fra Mads Skipper vedrørende påvirkningen af COVID-19 på den lægelige videreuddannelse i regionen:
 • Mobiliseringen af KBU-læger til COVID-19 beredskabet blev generelt oplevet som en kærkommen mulighed for hospitalerne.
 • Vedrørende HU-lægerne generelt har der været mulighed for, at lægerne blev fastholdt en til to måneder ekstra på de længere delansættelseser for at bidrage til COVID-19 beredskabet, såfremt der er enighed herom imellem relevante parter. VUS har foreløbigt ikke fået indmeldinger herpå.
 • Sundhedsstyrelsen har aflyst kurser til og med udgangen af juni. De tre videreuddannelsesregioner har fulgt denne strategi og koordineret indbyrdes undervejs. Der forventes fuld kursusaktivitet igen efter sommerferien, medmindre der sker en uforudset udvikling i pandemien.
 • Sundhedsstyrelsen har givet rammedispensation, så manglende kursusaktivitet ikke forhindrer opnåelse af ret til selvstændigt virke eller speciallægeanerkendelser.
 • Der kan lokalt på hospitalerne være uddannelseslæger, som skal forlænges pga. manglende kompetenceopnåelse, idet de har haft andre opgaver/manglende aktivitet under pandemi.
 
Der blev spurgt ind til den stringente aflysning af kursusaktivitet og hvorvidt andre løsninger var blevet overvejet fx genoptagelse af kurser i juni måned 2020, halvering af kursusdeltager eller videobaseret kursusafholdelse. Det blev italesat, at valget var baseret på Sundhedsstyrelsens retningslinjer og et ønske om at undgå potentiel krydssmitte på tværs af regionerne. I og med at Sundhedsstyrelsen er opdragsgiver, har der været en forpligtigelse til at følge samme retning omkring kurser. Kursusudbyderne er opmærksomme på, at pandemien kan vise sig langstrakt og er i gang med at opstille alternative kursusløsninger.
 
Det blev drøftet, at der er blandt uddannelseslægerne er en stor gruppe, som er samboende med personer i særlige risikogrupper fx gravide. Sundhedsstyrelsens seneste retningslinjer kan potentielt give udfordringer, da det bl.a. kan være problematisk at fritage lægerne for vagten eller andre relevante uddannelsesopgaver i en graviditets fulde varighed. Det blev afklaret, at emnet drøftes centralt i Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen.
 
Eventuelle fremtidige muligheder for fast at allokere KBU-lægerne i pandemiberedskabet i en kortere tidsperiode under deres hospitalsansættelse blev drøftet. Et sådant ophold kan eventuelt falde godt ind i deres kompetenceopnåelse, da det drejer sig om modtagelsen af den akutte patient. Rådet drøftede, at hvis det bliver et fast element i uddannelsen, skal opholdet skrives ind i alle de sædvanlige kanaler fx uddannelsesprogram. Der lød en opfordring til et tæt samarbejde med de lokale UAO'er på afdelingerne og koordinere uddannelsesforløbet herefter. Det blev klarlagt, at retningslinjerne omhandlende varetagelse af uddannelse af KBU-læger skal følges på sædvanlig vis, blandt andet forudsætningen om flere KBU-læger på en afdeling samtidigt.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-45-18

5. Lægelig uddannelse i Kirurgi i Region Nordjylland (20 min. kl. 14.40-15.00)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at DRRLV godkender handleplanerne for uddannelsen på de kirurgiske afdelinger i Aalborg og Hjørring

Sagsfremstilling

Inspektorrapporten fra besøget d. 9. oktober 2019 på Kirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital gav anledning til kritiske kommentarer bl.a., at læring i rollen som medicinsk ekspert er utilstrækkelig. Rapporten og fremtidige tiltag er drøftet af uddannelsesudvalget. UAO og afdelingsledelsen har lavet en handleplan, der fremlægges for DRRLV ved mødet.


Også uddannelsesforholdene på Kirurgisk afdeling på RH Nordjylland har været under kritik, dels af hoveduddannelseslægerne og dels af KBU-lægerne på afdelingen. Det er længe været kendt, at der var uddannelsesmæssige udfordringer på afdelingen og PKL har besøgt afdelingen tidligere og har sparret med UAO, UKO og afdelingsledelsen om løsninger. Situationen er dog nu tilspidset, idet uddannelseslægerne har rejst henvendelse til VUS og Hospitalsledelsen.


Inviterede gæster:

Anders Husted, PKL Kirurgi

Finn Kallehave, UAO, Kirurgisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Lars Maagaard, ledende overlæge på de kirurgiske afdelinger i Aalborg og Hjørring

Thomas Larsen, lægefaglig direktør RH Nordjylland


Drøftelsen i DRRLV om Kirurgi i Region Nordjylland vil forløbe således:

1. Fremlæggelse af inspektorrapport for Kirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital (PKL Anders Husted)

2. Fremlæggelse af handleplan for kritikpunkterne i inspektorrapporten (UAO Finn Kallehave)

3. Fremlæggelse af bekymringsbreve fra KBU-læger og hoveduddannelseslæger på kirurgisk afdeling i Hjørring (sekretariatschef Mads Skipper)

4. Fremlæggelse af handleplan for uddannelsen på kirurgisk afdeling, Hjørring (ledende overlæge Lars Maagaard og lægefaglig direktør, RH Nordjylland Thomas Larsen)

5. Spørgemål og drøftelse mellem de inviterede deltagere og DRRLV

Beslutning

Dagsordenspunktet blev indledt med et oplæg omhandlende inspektorrapporten fra besøget på kirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital og tilhørende handleplan:

 • Der er sket en udvidelse til to vagtlag undervejs, hvilket betyder færre vagter for at afhjælpe bemandingsudfordringer.
 • Der er indsat en professor til at vejlede i forskning.
 • Der er indført proceduretavle til at illustrere manglende procedurer ved fremmøde om morgenen.
 • Der er blevet etableret sideløbende ambulatorier indenfor hernie-området, så uddannelseslægerne simultant oplæres i beslutningstagning og operation.
 • Traumekald inkluderer nu kirurgisk bagvagt.
 • Der er sket en udvidelse til to akut-operationslejer.
 • Der arbejdes nu med implementering af et overdragelsesskema til at illustrere uddannelsesmæssig status ved skift imellem delansættelser. Skemaet forventes implementeret til efteråret 2020.


Det blev italesat, at der pågår et arbejde med at udarbejde en faglig profil for RH Nordjylland koblet til basiskirurgien. Det planlægges med at bruge et ledigt operationsleje i Hjørring til uddannelseslægerne til operation af simple hernier. Det blev italesat, at det formodentligt vil give uddannelseslægerne mulighed for at nå et højere antal procedurer.


I forhold til de indsendte bekymringsbreve vedrørende uddannelsesforholdende på kirurgisk afdeling på Regionshospitalet Nordjylland, så planlægges der bl.a. med et personaleseminar til efteråret, hvor der vil være fokus på det gode og trygge arbejdsmiljø. Det blev italesat, at det er vurderingen, at kulturen i afdelingen er ved at vende. En medarbejder er blevet allokeret til at få afdelingen optimeret skemamæssigt og uddannelsesmæssigt og skabe konneks herimellem.


Rådet udtrykte ros til afdelingerne for handleplanerne og anmodede om en status fra RH Nordjylland til forårsmødet 2021 i DRRLV med en evaluering/redegørelse for, hvor langt afdelingen er nået med de relevante tiltag. Denne redegørelse må meget gerne indeholde refleksioner over, om og hvorledes der er sket en bedring af læringsmiljøet for uddannelseslægerne.


Rådet drøftede mulighederne for at behandle uddannelsesområdet indenfor alle de skærende specialer i Videreuddannelsesregionen nærmere for at kigge nærmere på uddannelsesforholdene her og hvorvidt der kan etableres tiltag for at sikre den elektive uddannelse/oplæring i de skærende specialer, også af hensyn til fremtidig rekruttering.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

6. Årsrapport fra RH Horsens (10 min. kl. 15.00-15.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orientering om årsrapport for 2019 vedrørende lægelig videreuddannelse fra Regionshospitalet Horsens til efterretning.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er vedlagt til skriftlig orientering.


Uddannelseskoordinerende overlæge Berit Skjødeberg Toftegaard vil derudover på mødet fremlægge en kort mundtlig præsentation af de tre tiltag i 2019, som har givet størst anledning til stolthed samt årets største udfordring indenfor den lægelige videreuddannelse på RH Horsens.


Kort opsummering af rapportens tematikker:

I 2019 har der været fokus på samarbejde og god tone. Feedback betragtes som det vigtigste instrument i værktøjskassen og der er kommet øget fokus på, at feedback skal være specifik og skal foregå som en integreret del af arbejdet med patienten. Alle afdelinger har derudover indført regelmæssige systematiske drøftelser af uddannelseslæger, som efterfølgende sikres feedback.


To afdelinger har indført upward feedback på feedback, hvor uddannelseslægerne som gruppe drøfter, hvordan deres mere erfarne kolleger superviserer og giver feedback til dem. Herved øves uddannelseslægerne i at konkretisere, hvad der virker og ikke virker for dem selv. Den proces kan virke som et spejl og kan udvikle uddannelseslægens egne evner som feedbackgiver. Samtidig opstår der mulighed for, at den mere erfarne kollega, som får feedbacken kan optimere måden, hvorpå han/hun giver læring fra sig. Der har været fokus på debriefing på flere afdelinger efter vagt. På kvindeafdelingen er debriefing indført som et fast element, når flere faggrupper har samarbejdet på fødestuen.


Særlige indsatser i 2019 har været afholdelse af tre-timers møde, workshops i forandringsledelse, symposium i forandringsledelse, hjemmeside om lægelig videreuddannelse, fyraftensmøder, speciale i akutmedicin, ny fordeling af KBU-læger, postgraduat tværfagligt simulationsudvalg, færdighedslaboratorium i Simulations- og innovationscenteret, koordinerende møde om HU-læger i almen medicin, AMEE kongres, planlægning af MUK 2020 og HUMAN FIRST.

Beslutning

Dagsordenspunktet var fokuseret på et oplæg omhandlende årsrapporten for 2019 for lægelig videreuddannelse på RH Horsens:

 • Hovedfokus for 2019 har været samarbejde og god tone og der har herigennem været fokus på at gøre hinanden bedre igennem året.
 • Der har været fokus på at omsætte tiltag drøftet på tre timers møde til praksis.


Succeser:

 • Det er lykkes med at implementere feed-back som et konkret og individuel koncept. Der er blevet indført invers feed-back og defusing efter vagt på kvindeafdelingen.
 • Samtidigt er der blevet arbejdet med mind-settet omkring at minimere nul-fejls kulturen.
 • Hospitalet har haft flotte inspektorrapporter i 2019.


Udfordring:

 • Der er sket en stor udskiftning på UKYL-siden (uddannelsessystemet), hvilket kan byde på udfordringer, når det kommer til at sikre kontinuitet og overlevering.


Fokusområde for 2020 er læring på tværs og tværfagligt samarbejde, hvilket falder meget godt i tråd med COVID-19 situationen, som giver indsigt og respekt for det tværfaglige element i patientbehandlingen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-93-07

7. Kvaliteten i de obligatoriske generelle kurser og forskningstræningen (10 min. kl. 15.10-15.20)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

På mødet den 5. december 2019 godkendte DRRLV udkastet til en kvalitetsmonitoreringsmodel.

Samtidig godkendte DRRLV et årshjul for afrapportering vedrørende kvalitetsdata. På mødet i maj præsenteres DRRLV for kvalitetsdata vedrørende de generelle kurser og forskningstræningen.

 

De generelle kurser

Evalueringerne, der præsenteres i det vedlagte notat, viser, at kurserne evalueres flot og evalueres gennemsnitligt over middel. Dermed opfyldes den ene kvalitetsstandard jf. kvalitetsmonitoreringsmodellen. Særligt kan det bemærkes, at revisionen af SOL-kurserne har medført en stigende tilfredshed med disse kurser. Helt i tråd med undervisernes oplevelse af kursisternes tilfredshed med kurset.

 

Desværre er der fortsat udfordringer med at få kursusdeltagerne til at evaluere kurserne. Svarprocenten ligger på mellem 53 % og 81 %. Følgegruppen arbejder på at nå 100 % for alle.

 

Den anden kvalitetsstandard, der er opstillet for de generelle kurser er, at kurserne skal revideres hver 3. år. I 2019 har der ikke været en formel revision af de enkelte kurser. Kursuslederne præsenterede på mødet i Følgegruppen for de generelle kurser den 5. marts 2020 status og udfordringer for de enkelte kurser. På baggrund af disse præsentationer er Følgegruppen betrygget i, at kurserne fortsat er fuldt opdateret, og at kursusledelserne løbende udvikler kurserne bl.a. på baggrund af evalueringerne fra kursisterne. Status for de enkelte kurser fremgår i det vedlagte notat. Et område kursuslederne såvel som følgegruppe kommer til at arbejde videre med er hvorledes vi, udover det individuelle udbytte, kan understøtte det organisatoriske udbytte af kurserne.

 

Trine Kirkegaard fra VUS præsenterer kort data fra evalueringerne på DRRLV-mødet.

 

Følgegruppen for de generelle kurser

Følgegruppen har til opgave, at bidrage med en løbende optimering af de generelle kurser, og samtidig sikre en ensartet høj kvalitet i de generelle kurser, der som minimum lever op til Sundhedsstyrelsens vejledning.

 

I følgegruppen for de generelle kurser har der i 2019 været afholdt 2 møder.

På møderne har følgegruppen diskuteret:

 • Revision af kommissorium og forretningsorden
 • Rekruttering af undervisere
 • Kompetencekrav til undervisere
 • Transfer.

 

Som følge af det nye kommissorium og den dermed ændrede forretningsorden har følgegruppen i 2019 ikke diskuteret evalueringer fra de generelle kurser. Disse blev diskuteret efteråret 2018 og på følgegruppens møde i marts 2020. Gennemgangen af evalueringerne og de enkelte kurser følger dermed nu tidsmæssigt kvalitetsmonitoreringsmodellen, som er etableret i Videreuddannelsesregion Nord.

 

Følgegruppen har diskuteret rekruttering af og kompetencekrav til undervisere på de generelle kurser som led i kvalitetssikringen af kurserne. Det er oplevelsen, at det er blevet vanskeligere at rekruttere undervisere, og at underviserne har tiltagende svært ved at blive frigjort fra klinisk arbejde for at undervise på kurserne. Følgegruppen har på denne baggrund valgt ikke at opstille særlige krav til pædagogisk viden/kompetence for undervisere på kurserne, men i stedet på møderne i følgegruppen været i dialog med kursusudbydere om at sikre tilstrækkelig oplæring og kontinuerlig kompetenceudvikling af underviserne.

 

Følgegruppen har opfordret til at rekrutteringsproblematikken og krav til kompetenceudvikling af undervisere på de generelle kurser drøftes i Det Regionale Råd for Lægers videreuddannelse.

 

Det gennemgående tema for den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) har de sidste 2 år været transfer. Temaet har derfor også været diskuteret på følgegruppens møder. Rapporten "Fra Vejlederkursus til daglig uddannelsespraksis" har vist, at kendskabet til dette kursus er begrænset i de kliniske afdelinger og almen praksis på trods af, at dette kursus indeholder en projektdag, som gennemføres i egen afdeling/praksis. Ligeledes er det et generelt indtryk fra kursus for Uddannelsesansvarlige Overlæger (UAO), at kendskabet til de generelle kurser blandt UAO’er er begrænset. Manglende kendskab til kurserne på afdelinger og i almen praksis er en stor hindring for, at det lærte på kurserne udnyttes i den daglige klinik. Transfer og det at komme ”hjem fra kursus” er derfor et emne på alle kurserne. Derudover har Følgegruppen for de Generelle kurser udarbejdet informationsmateriale (”Two-pagers”) til alle kurser. Dette materiale udsendes til uddannelseslægen med anmodning om at videregive informationen til hovedvejleder og afdelingen generelt. Der er ikke lavet undersøgelse om, hvorvidt dette sker. For at skabe større transfer fra kurserne til daglig praksis, vil det formentlig være en fordel om information og mulighed for at udnytte kurserne bedre i daglig klinisk praksis formidles gennem ledelsen. Som nævnt ovenfor kommer følgegruppen og kursuslederne til at arbejde videre med hvorledes vi, udover det individuelle udbytte, kan understøtte det organisatoriske udbytte af kurserne.

 

Status fra Styregruppen for forskningstræning

Styregruppen for forskningstræning har til opgave at monitorere og evaluere forskningstræningsforløbene, og bidrage til en ensartet og høj kvalitet i den tilbudte forskningstræning. Styregruppen fungerer derudover som kursusråd for kurserne i forskningstræningen for de kurser, der udbydes fra Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.

 

Der har i 2019 ikke været afholdt møder i styregruppen grundet mange afbud til de planlagte møder. Styregruppen har godkendt lægefaglige indstillinger til forskningstræningen løbende via mail-korrespondance. Der er behov for at styrke indsatsen i styregruppens arbejde. Dette kunne måske opnås ved en ny-udpegning af styregruppen.

Beslutning

Der blev redegjort for, at de generelle kurser evalueres gennemsnitligt rigtigt godt. Der er fire indikatorer med fokus på selve kurset og alle kurser scorer 4,3 eller derover gennemsnitligt, på en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst . Dette tyder på godt indhold og fornuftigt forløb på kurserne. 

 

Udbytte og anvendelse af kurserne: Også her bliver kurserne evalueret rigtigt fint. Der kan spores en lille stigning, men der skal samtidigt tages forbehold for etableringen af en ny spørgeramme.

 

Forberedelse af kurserne: Langt de fleste kursister har på forhånd overvejet, hvad de gerne vil have ud af kurserne og synes også, at de har forberedt sig. Evalueringerne viser dog, at det er fåtallet, som italesætter deres forventninger med fx nærmeste leder inden kursusstart.

 

Det blev fastslået, at kurserne overordnet lever op Sundhedsstyrelsens rammer samt at kursisterne vurderes til at få et godt indhold og udbytte af kurserne. Følgegruppen arbejder videre med et fokus på at sikre endnu bedre udbytte af kurserne, herunder det organisatoriske udbytte.

 

Kursusudbydere har kortlagt nuværende udfordringer fx:

 • Akutkurset: Fokus på hvordan der kompetencevurderes hensigtsmæssigt samt hvordan læger uden forudgående erfaring med simulationstræning og team træning understøttes bedst muligt.
 • Læringskurset: Fokus på inddragelse af læringen i egen hverdag.
 • Vejledningskurset: Kursisterne oplever en diskrepans mellem teori og praksis i deres hverdag. Der arbejdes derfor med at italesætte denne diskrepans, men fortsat have fokus på 'best practice'.
 • Alle kursusudbydere har en fælles udfordring med rekruttering af undervisere til kurserne.

 

Det blev drøftet som en mulighed at reorganisere følgegruppen for forskningstræning, idet det opleves som stadigt udfordrende at samle gruppen til relevante møder.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-211-15

8. Notat om evalueringsansættelser i VUR-Nord (10 min. kl.15.20-15.30)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller

at DRRLV vedtager:
 1. at det fremsendte notat er gældende for evalueringsansættelser/KBU-lignende forløb i Videreuddannelsesregion Nord.
 2. at det fremsendte notat erstatter det eksisterende notat fra 2015 om udenlandske lægers uddannelse i Danmark.

Sagsfremstilling

På mødet i september 2019 drøftede DRRLV, hvilke afdelinger, der skal kunne varetage evalueringsansættelser/KBU-lignende forløb.

 

For nuværende er det kun de afdelinger, der fremgår i de lægefaglige indstillinger, der kan varetage evalueringsansættelser og KBU-lignende forløb og afdelingerne kan kun varetage det specifikke delforløb, som fremgår af de lægefaglige indstillinger.

 

DRRLV var på mødet i september enige om, at der generelt er brug for et bredere udbud af afdelinger, der kan godkendes til at have evalueringsansættelser/KBU-lignende forløb. Almen praksis ønskede specifikt, at flere afdelinger kan varetage 2. del af evalueringsansættelser/KBU-lignende forløb, da disse forløb ofte ikke er velegnede til uddannelsestilbuddet i praksis.

 

Som inspiration til nye retningslinjer har Videreuddannelsessekretariatet forhørt sig hos de øvrige videreuddannelsesregioner om deres procedurer for godkendelse af afdelinger til evalueringsansættelser/KBU-lignende forløb. I både Videreuddannelsesregion Syd og Øst kan alle hospitalsafdelinger varetage både 1. og 2. del af evalueringsansættelser. Dog har Videreuddannelsesregion Øst en tommelfingeregel om, at der skal være mindst to KBU-læger på hver afdeling ad gangen. Der er ikke evalueringsansættelser/KBU-lignende forløb i almen praksis i hverken Videreuddannelsesregion Syd eller Øst.

 

På baggrund af de tidligere drøftelser i rådet har Videreuddannelsessekretariatet udarbejdet et udkast til et notat, som beskriver nye retningslinjer for godkendelse af afdelinger, der indgår i evalueringsansættelser/KBU-lignende forløb.

 

Det foreslås, at det nye notat erstatter det eksisterende notat om udenlandsk uddannede læger fra 2015, som trænger til en opdatering.

 

Det nye notats opdrag er de generelle regler for evalueringsansættelser, drøftelserne i DRRLV på mødet i september 2019 samt Videreuddannelsessekretariatets erfaringsgrundlag. Dermed er notatet bygget op om følgende præmisser:

 

 1. Alle ansættelserne skal opfylde kravene til KBU- og evalueringsansættelser. Det vil sige, at lægerne skal kunne opnå kompetencer/kurser i målbeskrivelsen for KBU.
 2. Der skal være flere afdelinger, der kan varetage både 1., men i særlig grad 2. del af evalueringsansættelser/KBU-lignende forløb, end de, der fremgår af de lægefaglige indstillinger.
 3. Afdelinger, der ad hoc godkendes skal i forvejen have et etableret uddannelsesmiljø
 4. Proceduren for ad hoc godkendelse af afdelinger skal være effektiv, da der ofte er kort frist for godkendelsen.

Beslutning

Punktet blev indledt med en kort præsentation af notat-udkastet. Det blev fastslået, at uddannelsesforløbet godkendes lokalt på hospitalet og sendes til orientering til VUS som dokumentation. Der er ikke hjemmel til at afkræve udarbejdelse af uddannelsesprogram, når det kommer til de afdelinger, som ikke i forvejen er godkendt til KBU-forløb.  

 

Det blev drøftet, at kompetencefordelingen skal følge aftalen fra 2017 vedrørende fordeling af KBU-kompetencer på delansættelserne i evalueringsansættelser, så det fremgår tydeligt, hvornår de forskellige kompetencer opnås.

 

Det blev omtalt, at Region Nordjylland siden udarbejdelsen af notatet har taget beslutning om, at frafalde kravet, at begge delansættelser er planlagte ved evalueringsansættelsens start. Notatet vil blive tilrettet herefter.

 

Der var en drøftelse vedr., hvorvidt UKO eller en fremtidig PKL bør involveres til godkendelse af uddannelsesforløbet. Der er endnu ikke formelt set overleveret en opgave til UKO'erne vedrørende KBU-forløbene; men da der i en tid ikke har været ansat PKL’er indenfor KBU, har UKO-gruppen bidraget positivt til at sikre den faglige vurdering og godkendelse af forløbene. Notatet vil blive tilføjet dette forhold.

 

Det blev konkluderet, at notatet godkendes med de indeværende rettelser. Efter at notatet er blevet tilrettet, sendes det til skriftlig orientering blandt rådsmedlemmerne.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-144-18

9. Sammenhængende uddannelsesforløb i almen medicin i Region Midtjylland (10 min. kl. 15.30-15.40)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at DRRLV søger Sundhedsstyrelsen og Ældre- og Sundhedsministeriet om dispensation til, at der i årene 2021-2025 kan opslås to årlige sammenhængende uddannelsesforløb i almen medicin i Region Midtjylland indeholdende KBU, intro- og hoveduddannelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af anbefalingerne i rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg "Lægedækning i hele Danmark"(januar 2017) indstilles det, at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse søger om dispensation til at etablere et femårigt pilotforsøg med sammenhængende uddannelsesforløb i almen medicin med praksisansættelse i Skive kommune og hospitalsansættelse ved Hospitalsenheden Midt (anbefaling 2b, side 9)

 

"2. Ændret geografisk fordeling af uddannelsesstillingerne i den lægelige videreuddannelse

 

b) etablering af forsøg med sammenhængende uddannelsesforløb (KBU, introduktionsstillinger, hoveduddannelsesforløb) i lægedækningstruede områder"(side 9).

 

1. Formål

Skive kommune har i en årrække været lægedækningstruet. Region Midtjylland er derfor, sammen med PKL´erne i almen medicin, de almen medicinske uddannelseskoordinatorer og de yngre almen medicinske uddannelseskoordinatorer, interesseret i at skabe fleksible og individuelle ansættelsesforhold for potentielle uddannelseslæger i specialet, som gør uddannelsesforløbene, hvori Skive kommune indgår, mere attraktive. Der er desuden forhåbning om, at de potentielle ansøgere til de sammenhængende uddannelsesforløb efterfølgende bliver praktiserende læger i Skive kommune.

 

2. Dispensationens elementer

Det foreslås, at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkender, at Sundhedsstyrelsen og Ældre- og Sundhedsministeriet søges om oprettelse af et pilotprojekt for en femårig periode (2021-2025), indeholdende sammenhængende KBU, intro- og hoveduddannelsesforløb i almen medicin i Region Midtjylland.

 

3. Sammenhængende uddannelsesforløb (volumen)

Region Midtjylland ønsker, at der opslås op til to sammenhængende forløb årligt. De sammenhængende uddannelsesforløb opslås indenfor rammerne af den gældende dimensioneringsplan.

 

Såfremt de sammenhængende uddannelsesforløb bliver besat, vil de tilhørende intro- og hoveduddannelsesforløb blive taget ud af den vanlige opslagskadence. Eksempel:

Ansættelsesstart

Stillingstype

1. halvår 2021

KBU (fx Akutafdelingen, HE Midt – Almen praksis)

1. halvår 2022

Introduktionsstilling i Skive kommune

2. halvår 2022

Hoveduddannelsesforløb med hospitalsansættelse på HE Midt(Viborg)(30 mdr.) og praksis ansættelse i Skive kommune(24 mdr.)

I ovenstående eksempel vil det betyde, at én ordinær introduktionsstilling udgår af runden 1. halvår 2022 og ét ordinært hoveduddannelsesforløb udgår af runden 2. halvår 2022. 

 

Ansøgere der får tildelt et sammenhængende uddannelsesforløb udgår desuden af KBU-runden og det samme gør KBU-forløbene, som ansøgerne bliver ansat i.

 

Der indgår kun allerede godkendte uddannelsesforløb med tilhørende godkendte uddannelsesprogrammer af Det Regionale Råd i de konkrete sammenhængende uddannelsesforløb. Region Midtjylland vil sikre, at ansættelsesproceduren lever op til gældende krav og at relevante aktører involveres. Forsøgsordningen vil blive evalueret løbende.

 

4. Kvalitetssikring og evaluering

Ansøgere vil være kvalificeret til et sammenhængende uddannelsesforløb, hvis denne står til at færdiggøre sit medicinstudie og derfor er tilmeldt KBU lodtrækningen. Dette kontrolleres af Koncern HR, Sundhedsuddannelser. Alle sammenhængende uddannelsesforløb vil derudover være underlagt samme regler som ordinære forløb. Herunder;

 

 • Krav om ret til selvstændigt virke før tiltrædelse i introduktionsstilling
 • Krav om gennemført og godkendt introduktionsstilling før tiltrædelse i et hoveduddannelsesforløb

 

Nedenfor ses en oversigt over det sammenhængende uddannelsesforløb

 

Tid

Uddannelsesniveau

Ansættelsessted

6 mdr.

KBU

Hospitalsenheden Midt (Viborg)

6 mdr.

KBU

Almen praksis i Region Midtjylland

6 mdr.

Intro

Almen praksis i Region Midtjylland i Skive kommune

6 mdr.

Hoveduddannelse

Fase 1

Almen praksis i Region Midtjylland i Skive kommune

30 mdr.

Hoveduddannelse
Hospitalsdel*
Psykiatri ansættelse

Hospitalsenheden Midt

Regionspsykiatrien Midt

6 mdr.

Hoveduddannelse

Fase 2

Almen praksis i Region Midtjylland i Skive kommune

12 mdr.

Hoveduddannelse

Fase 3

Almen praksis i Region Midtjylland i Skive kommune

*Følgende hospitalsafdelinger indgår i hoveduddannelsen i de sammenhængende forløb i almen medicin ved HE Midt: Medicinsk afdeling(Viborg), Akutafdelingen, Børn og Unge, Kvindesygdomme og Fødsler.

 

Der er sendt høringsbreve til Hospitalsenheden Midt og Regionspsykiatrien Midt med svarfrist den 30. april 2020. Eventuelle indsigelser vil blive præsenteret ved mødet.

 

Se bilag for

- rapporten 'Lægedækning i hele Danmark'

- Ansøgning til Sundhedsstyrelsen og Ældre- og Sundhedsministeriet

Beslutning

Det blev fastlagt, at Skive-området er på listen over lægedækningstruede områder og at det er svært at rekruttere HU-læger hertil. Der vil være en løbende dialog og vurdering heraf i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og praksiskontoret ift., om initiativet kan løfte området.

 

Indstillingen blev godkendt. DRRLV gav opbakning til at søge dispensation og iværksætte relevante tiltag såfremt dispensationen gives.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

10. Udkast til holdningspapir fra DRRLV vedr. evalueringskulturen i VUR Nord (5 min. kl.15.40-15.45)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender holdningspapiret vedr. evalueringskulturen i Videreuddannelsesregion Nord

Sagsfremstilling

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) i Videreuddannelsesregion Nord drøftede, som en del af Rådets temadrøftelse, på deres møde den 26. september 2019, hvorledes DRRLV kan fremme en åben, konstruktiv og gensidigt forpligtende evalueringskultur i den lægelige videreuddannelse.

 

Som en del af drøftelse blev der nævnt muligheden for et holdningspapir fra DRRLV vedr. evalueringskulturen i Videreuddannelsesregion Nord.

Følgende emner til et evt. holdningspapir blev nævnt:

 • Det er centralt med åbenhed, ærlighed og viden om, hvornår man evaluerer og evalueres.
 • Opfordring til systematisk evaluering på afdelingen
 • Evaluer.dk som redskab til dialog, udvikling, gensidigt tillid og konstruktiv feedback
 • Opfordring til en kombination af mundtlig og skriftlig evaluering
 • Bruge spørgerammen fra Evaluer.dk til samtalerne for at skabe en forventning ift., hvad afdelingen gerne vil have evaluering på.
 • Man lærer bedst i et trygt og tillidsbaseret miljø

 

På baggrund af disse input og den øvrige drøftelse på mødet i september 2019, har Videreuddannelsessekretariatet udarbejdet et udkast til et holdningspapir.

 

Formålet med holdningspapiret er:

 • at beskrive DRRLV ønsker og forventninger til evalueringskulturen i Videreuddannelsesregion Nord.
 • at understøtte en åben, konstruktiv og gensidigt forpligtende evalueringskultur mellem uddannelsesstederne og uddannelseslægerne.
 • at give uddannelsesstederne og uddannelseslægerne et fundament til at arbejde med uddannelsesmæssige forbedringer på baggrund af evalueringerne.

 

Udkastet er vedhæftet.

 

Efter holdningspapiret er godkendt i Videreuddannelsesregion Nord, sendes det til orientering og inspiration ved Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Beslutning

Udkastet til holdningspapiret blev kort præsenteret. Det blev italesat som positivt, at papiret gør det tydeligt, at det ikke er muligt at forvente anonymitet samt at papiret bør formidles bredt ud bl.a. til UAO'erne og UKYL'erne på hospitalerne.

 

DRRLV drøftede, at papiret skal betragtes som retningsanvisende i de tilfælde, hvor der enkeltvis eksisterer afdelinger med en ikke ønskværdig evalueringskultur. Derfor skal holdningspapiret også distribueres til uddannelsesstederne og, UAO'er, UKYL'er, AMU'er, DYNAMU'er, UKO'er og PKL'er.

 

Aalborg Universitetshospital bruger et dialogredskab, som tager udgangspunkt i evaluer.dk spørgerammen, hvilket sikrer skriftlighed og ejerskab over vejledersamtalerne: https://aalborguh.rn.dk/service/nyhedsbase-luf/2019/12/optimering-af-yngre-laegers-uddannelsesforloeb-med-inddragelse-af-evaluer-dk

 

Adgang til dialogredskabet kan findes på hospitalets hjemmeside og linket sendes også ud til UAO'erne og UKYL'erne sammen med holdningspapiret.

 

Rådet godkendte udkastet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-73-18

11. Nyt kommissorium for udvalg for godkendelse af uddannelsesprogrammer (UGUP) (5 min. kl. 15.45-15.50)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender nyt kommissorium for UGUP

Sagsfremstilling

Nuværende kommissorium for UGUP er fra 2009, hvorfor VUS og UGUP har vurderet, at der er behov for en opdatering.
Vedhæftede kommissorium for UGUP 2020 indstilles derfor til godkendelse.


Kommissorium for UGUP 2009 er ligeledes vedhæftet.

Beslutning

Det nye kommissorium blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-275-18

12. Psykiatri introduktionsuddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling (1 min. kl. 15.50-15.51)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender indstillingen

Sagsfremstilling

Retspsykiatrisk afdeling, AUH Psykiatrien ønsker at indgå i introduktionsuddannelsen i psykiatri med ét årsværk.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg i psykiatri bakker op om, at afdelingen kan varetage funktionen som uddannelsesafdeling for introduktionslæger. Afdelingen har også fået godkendt deres uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen. Afdelingen er desuden allerede uddannelsesafdeling for hoveduddannelseslæger i psykiatri.


For at Retpsykiatrisk Afdeling, AUH Psykiatrien kan indgå i introduktionsuddannelsen, reduceres Afdeling for Depression og Angst med ét årsværk. Dermed er den samlede fordeling af årsværk fortsat 1/3 til Region Nordjylland og 2/3 til Region Midtjylland.


Der er sendt høringsbreve til de berørte afdelinger med svarfrist den 18. maj 2020. Eventuelle indsigelser vil blive præsenteret for rådet.


Se den lægefaglige indstilling i bilag.

Beslutning

Den lægefaglige indstilling blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-275-18

13. Psykiatri hoveduddannelsen - godkendelse af lægefaglig indstilling (1 min. kl. 15.51-15.52)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender indstillingen

Sagsfremstilling

Med forventning om at få flere hoveduddannelsesforløb i psykiatri besat, ønsker psykiatriledelsen i Region Midtjylland at gøre flere af hoveduddannelsesforløbene, der er placeret i Region Midtjylland, mere attraktive. Størstedelen af ændringerne vil være midlertidige og således gælde for de hoveduddannelsesforløb, der oplås i perioden 2021-2023. Fra og med forløbene, der opslås i 2024, vil fordelingen af årsværk vende tilbage til den normale fordeling på nær årsværk for Afdeling for Depression og Angst og Afdeling for Psykoser, hvilket vil blive uddybet senere i denne sagsfremstilling. Se tabel 1 for ændringerne af årsværk for de berørte afdelinger.


Tabel 1: Oversigt over fordeling af årsværk

Ansættelsessted

Nuværende antal

hoveduddannelsesårsværk

Midlertidigt antal årsværk ifm forløbene der opslås i perioden 2021-2023

Fremtidigt antal

hoveduddannelsesårsværk ifm forløbene der opslås fra 2024 og frem

Funktionelle Lidelser, AUH

0

0,5

0,5

Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien

11

11,8

10,75

Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien

11

11.7

10,75

Regionspsykiatrien Vest

6

2

6

Regionspsykiatrien Randers

3

4

3

Regionspsykiatrien Horsens

4

5

4


Overordnet set betyder ændringerne, at der flyttes årsværk fra Regionspsykiatrien Vest til Randers, Horsens og to psykiatriske afdelinger på AUH Psykiatrien. Øgningen på Funktionelle Lidelser bliver uddybet senere i denne sagsfremstilling. Psykiatriledelsen i Region Midtjylland vil give økonomisk kompensation til Regionspsykiatrien Vest, der bliver reduceret i antal årsværk. Dermed vil konsekvenserne primært basere sig på, at der i mindre grad kommer hoveduddannelseslæger i Regionspsykiatrien Vest. I den nuværende opslagskadence opslås der årligt fire forløb med ansættelse i Regionspsykiatrien Vest, svarende til tolv forløb i dimensioneringsperioden 2018-2020. Seks af de indtil videre 10 opslåede forløb har været ubesatte i gældende dimensioneringsperiode.


De berørte afdelinger, der får et øget antal årsværk har alle tilkendegivet, at de har uddannelseskapacitet til at varetage de ekstra hoveduddannelseslæger, det medfører.


Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital

På baggrund af ansøgning og oplæg fra Funktionelle Lidelser, AUH bakker det specialespecifikke uddannelsesudvalg op om, at afdelingen fremover kan indgå med 0,5 årsværk i hoveduddannelsen i psykiatri. Afdelingen har i ansøgning og oplæg blandt andet redegjort for hvilke målbeskrevne kompetencer, de kan opfylde. Derudover kan afdelingen oplyse om, at de har minimum 2 speciallæger i psykiatri ansat, hvilket også er et krav i retningslinjen for sammensætning af hoveduddannelsesforløb. At Funktionelle Lidelser, AUH indgår i hoveduddannelsen i psykiatri er en varig ændring fra og med forløbene der opslås i 2021. For at Funktionelle Lidelser kan indgå i hoveduddannelsen med 0,5 årsværk tages der 0,25 årsværk fra henholdsvis Afdeling for Depression og Angst og Afdeling for Psykoser ved AUH Psykiatrien, da de har forholdsvis mange årsværk og vurderes at kunne bære en reduktion.


Ændring i antal årsværk i psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatrien i Region Nordjylland har desuden besluttet, at flytte 0,5 årsværk fra Klinik Psykiatri Syd til Klinik Psykiatri Nord. De 0,5 årsværk skal være med ansættelse i ældrepsykiatien ved Klinik Psykiatri Nord.


Den samlede fordeling af årsværk er fortsat med 1/3 del til Region Nordjylland og 2/3 til Region Midtjylland.


Der er sendt høringsbreve til de berørte afdelinger med svarfrist 18. maj 2020


Eventuelle indsigelser vil blive præsenteret for rådet.

Beslutning

Den lægefaglige indstilling blev godkendt.


Det blev aftalt, at den lægefaglige indstilling bliver gennemgået og evt. tilrettet for evt. gentagelser vedr. de midlertidige og permanente ændringer.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-261-18

14. Klinisk biokemi hoveduddannelsen - godkendelse af lægefaglig indstilling (1 min. kl. 15.52-15.53)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Klinisk Biokemisk afdeling ved Hospitalsenheden Vest(HE Vest) skal indgå i hoveduddannelsen i klinisk biokemi. Afdelingen har desuden fået godkendt deres uddannelsesprogram.

 

Afdelingen ved HE Vest vil erstatte Klinisk Biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers(RH Randers), der aktuelt ikke har nogen speciallæger ansat, og som dermed ikke kan indgå i hoveduddannelsen. Afdelingen ved RH Randers vil indgå i hoveduddannelsen, når de igen har speciallæger og kan varetage funktionen som uddannelsesafdeling for hoveduddannelseslæger i specialet.

 

Det specialespecifikke uddannelsesudvalg i klinisk biokemi er enige om, at Klinisk Biokemisk afdeling ved Hospitalsenheden Vest(HE Vest) skal indgå i hoveduddannelsen i klinisk biokemi.

 

Der er sendt høringsbreve til de berørte afdelinger med svarfrist den 18. maj 2020. Eventuelle indsigelser vil blive præsenteret for rådet. 

Beslutning

Den lægefaglige indstilling blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-44-18

15. Neurologi hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling (1 min. kl. 15.53-15.54)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Den nye lægefaglige indstilling sker som følge af en ny tilføjet forløbssammensætning, der beklageligvis har været i opslag uden, at netop denne kombination fandtes i den gældende lægefaglige indstilling i forvejen og indstillingen sker altså for at rette op på denne fejl. Indstillingen ændrer ikke ved fordelingen af årsværk eller fordelingen mellem de to driftsregioner. Indstillingen har dermed ingen økonomiske konsekvenser for hospitalerne.

 

I forbindelse med et ønske om et genopslag af et tidligere ubesat forløb med udgangspunkt i HE Midt blev der af hensyn til uddannelseskapaciteten på Hjerne- og Rygkirurgi, AUH, byttet rundt på to delforløb af hver 3 måneders varighed, sådan at opholdet på en psykiatrisk afdeling kom først, efterfulgt af opholdet på Hjerne- og Rygkirurgi, AUH. Der findes i forvejen begge muligheder i den lægefaglige indstilling, og rækkefølgen af disse to ophold er ikke af betydning for uddannelsens kvalitet. F.eks. er det denne rækkefølge, man anvender ved de forløb, der har udgangspunkt i HE Vest. Hverken uddannelsesudvalget, PKL eller videreuddannelsessekretariatet var imidlertid opmærksomme på, at denne kombination og rækkefølge faktisk ikke findes i den nuværende lægefaglige indstilling med udgangspunkt i HE Midt. Der er nu ansat en læge i forløbet og det indstilles derfor at tilføje denne forløbstype i den lægefaglige indstilling. Der bliver lavet et uddannelsesprogram til forløbet.

 

PKL Erik Hvid Danielsen er enig i indstillingen.

 

Uddannelsesudvalget har været hørt og har ingen bemærkningen til indstillingen.  

Beslutning

Den lægefaglige indstilling blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

16. Orientering: Inspektorrapporter

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående inspektorrapporter, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt.


Videreuddannelsessekretariatet har fået tilsendt følgende inspektorrapporter siden seneste møde i DRRLV:


 1. Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital - 1 tema ud af 16 vurderes som 'tilstrækkelig' og de resterende temaer vurderes som 'særdeles god'.
 2. Røntgen og Skanning ved RH Holstebro og RH Herning, Hospitalsenheden Vest - 4 temaer ud af 16 vurderes som 'særdeles god', 1 tema som 'utilstrækkelig' og de resterende 11 temaer vurderes som 'tilstrækkelig'.
 3. Nyremedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital - 8 ud af 16 temaer vurderes som 'tilstrækkelig' og de resterende 8 temaer vurderes som 'særdeles god'.
 4. Patologi ved RH Viborg, Hospitalsenhed Midt - 12 ud af 16 temaer vurderes som 'tilstrækkelig', 1 tema som 'utilstrækkelig' og de resterende 3 temaer som 'særdeles god'.
 5. Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital - 2 ud af 16 temaer vurderes som 'tilstrækkelig' og de resterende temaer vurderes som 'særdeles god'. Inspektorerne anbefalede et genbesøg om to år i rapporten.


Blodbank og Immunologi Aarhus Universitetshospital ved besøg d. 19. november 2019

Sundhedsstyrelsen havde følgende kommentarer:

 • Rutine besøg på en immunologisk afdeling, som varetager uddannelsesfunktion for tre læger i introduktionsstilling og fire læger i hoveduddannelse.
  Ved udfyldelse af selvevalueringen deltog halvdelen af uddannelseslægerne og afdelingens speciallæger. Ved inspektorbesøget deltog seks uddannelseslæger, øvrige læger fra afdelingen, samt repræsentanter fra andre faggrupper og Hospitalsledelsen.
 • Inspektorerne og afdelingen er helt enige i temascoringen, som er meget god. Et tema vurderes tilstrækkeligt nemlig sundhedsfremmer, og de øvrige 15 temaer vurderes særdeles gode.
 • Af særlige initiativer på afdelingen nævnes forum for speciallæger med vejlederfunktion, hvor man foretager kollegial kompetenceevaluering for at styrke vejlederfunktion.
 • Inspektorerne beskriver en afdeling, som uddannelsesmæssigt er meget velfungerende med stort fokus på uddannelse og arbejdsmiljø. Alle beskriver UAOs uddannelsesindsats som stor, og der er generelt på afdelingen en positiv indstilling til videreuddannelse af læger. UAO har ligeledes god sparring og opbakning fra hospitalets uddannelseskoordinerende overlæger.
 • Uddannelseslægerne beskriver, at der er gode muligheder for supervision, og at alle konferencer og undervisningsseancer er tilrettelagt mhp. at give uddannelseslægerne størst muligt fagligt udbytte.
  Uddannelseslægerne beskriver dog, at der er stor travlhed i vagterne, og at de grundet få læger i vagtlaget har en del afspadsering, som giver mindre kontinuitet i læringen i dagtiden.
 • Alle tidligere indsatsområder er blevet implementeret.
 • Temascoringerne og kommentarerne udmønter sig i tre indsatsområder, herunder at hjælpe uddannelseslægerne med at administrere egen tid og at øge kvaliteten i vejledersamtaler. Alle tiltag som Sundhedsstyrelsen kan bakke op om og indenfor en realistisk tidshorisont.
 • Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg ultimo 2023 eller snarest muligt derefter.


Røntgen og Skanning ved RH Holstebro og RH Herning, Hospitalsenheden Vest ved besøg d. 25. november 2019

Sundhedsstyrelsen havde følgende kommentarer:

 • Rutinebesøg på en røntgenafdeling, som varetager uddannelse for fire læger i introduktionsstilling og fire læger i hoveduddannelse. Ved udarbejdelse af selvevalueringsrapport har et udvalg af læger, radiografer og sekretærer deltaget ved skriftligt at udfylde skemaer, dog fremgår det ikke, hvor mange uddannelseslæger, som har deltaget. Ved inspektorbesøget deltog alle uddannelseslæger, et udsnit af afdelingens speciallæger, herunder uddannelsesansvarlig overlæge og repræsentant fra sygehusledelsen.
 • Inspektorerne og afdelingen er nogenlunde enige i temascoringerne. Inspektorerne vurderer et tema utilstrækkeligt; læring og kompetencevurdering, 11 temaer tilstrækkelige og fire temaer særdeles gode herunder: leder/administrator, konferencernes læringsværdi, arbejdstilrettelæggelse og læringsmiljø på afdelingen.
 • Inspektorerne beskriver en afdeling med et trygt uddannelsesmiljø trods stor produktionsbyrde og delvis mangel på speciallæger. Uddannelseslægerne beskriver også, at der på afdelingen er et godt introduktionsprogram, ydermere beskriver uddannelseslægerne i Herning at de opnår stor selvstændighed, styrket af vagtarbejdet og de daglige visitationsopgaver. Efter ny uddannelsesansvarlig overlæge er kommet til er der kommet mere fokus på uddannelsen, og der er f.eks. daglig gennemgang af cases, og spontant initiativ til undervisning både i speciallægegruppen og gruppen af uddannelseslæger. Dog nævnes der, at der ønskes mere tid til undervisning.
 • Ikke alle vejledere har opdaterede vejlederkurser.
 • Inspektorerne beskriver at grunden til, at de har vurderet læring og kompetencevurdering som utilstrækkelig skyldes, at de obligatoriske kompetencevurderings skemaer ikke bliver brugt, men der i stedet bliver brugt uformelle vejledersamtaler. Ledende lektor Bente Malling har sidenhen rettet henvendelse til Hospitalsenheden Vest. Lægefaglig Direktør Jens Friis Bach har oplyst, at afdelingen har indført de obligatoriske kompetencevurderingsmetoder umiddelbart efter inspektorbesøget.
 • Temascoringerne og kommentarerne udmønter sig i en række indsatsområder, som omhandler struktureret udfyldelse af kompetencevurderingsskemaer, mere undervisning og sikring af vejlederkurser til alle vejledere. Indsatser som Sundhedsstyrelsen kan bakke op om.
 • Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg ultimo 2023 eller snarest muligt derefter.


Nyremedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital ved besøg d. 3. december 2019

Sundhedsstyrelsen havde følgende kommentarer:

 • Rutine besøg på en nyremedicinsk afdeling, som varetager uddannelsesfunktion for fire KBU-læger og fire læger i hoveduddannelse (tre indenfor nefrologi og en indenfor reumatologi).
 • Ved selvevalueringen deltog over halvdelen af uddannelseslægerne samt et udsnit af afdelingens speciallæger. Ved inspektorbesøget deltog seks uddannelseslæger, seks speciallæger, uddannelsesteamet samt repræsentanter fra andre faggrupper og Hospitalsledelsen.
 • Inspektorerne og afdelingen er enige om temascoringen. Otte temaer vurderes tilstrækkelige og otte temaer blev vurderet særdeles gode herunder bl.a. uddannelsesprogram, medicinsk ekspert og læringsmiljøet på afdelingen.
 • Af særlige tiltag på afdelingen nævnes mange forskellige tiltag herunder bl.a. forstuegang for KBU-læger, differentieret ambulatoriefunktion ud fra kvalifikationer, let tilgængelige kompetencekort, samt oversigtstavle over alle uddannelsessøgende med overblik over, hvilke kompetencer, de har fået opfyldt og hvilke, der mangler.
 • Uddannelseslægerne arbejder både i akut modtagelsen og på nyremedicinsk afdeling. Uddannelseslægerne skønner, at vagtarbejdet i modtagelsen er uddannelsesmæssigt relevant, men fylder en for stor andel af den samlede uddannelsestid. Arbejdsbelastningen er høj, og det beskrives derudover, at tonen fra sygeplejersker og koordinatorer kan være hård. Begge dele er i gang med at blive taget hånd om. Bl.a. er der netop lavet en vagtopgørelse og derudover er der ledelsesmæssigt et fokus på den gode omgangstone.
 • Der er stor glæde ved dagsarbejdet i nyremedicinsk afdeling, som er præget af stor faglighed, tilstrækkelig supervision og et godt arbejdsmiljø, også tværfagligt. Dog beskriver både uddannelseslægerne og sygeplejersker utryghed ved fagligheden og for lidt supervision på sengeafdelingerne om natten.
 • På hospitalet er der en gang om året et tre-timers møde, hvor uddannelseslægerne arbejder med forbedring af uddannelse i egen afdeling og på hospitalsplan.
 • Indsatsområderne fra sidste inspektorbesøg er alle implementeret.
 • Temascoringer og kommentarer udmønter sig i en række indsatsområder, som bl.a. omhandler introduktionsprogram for de første uger på afdelingen og at sikre supervision af uddannelseslægerne på sengeafdelingerne i vagten. Alle tiltag, som Sundhedsstyrelsen kan bakke op om og indenfor en realistisk tidshorisont.
 • Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg ultimo 2023 eller snarest muligt derefter.


Patologi ved RH Viborg, Hospitalsenhed Midt ved besøg d. 4. december 2019

Sundhedsstyrelsen havde følgende kommentarer:

 • Rutine besøg på en patologisk afdeling, som varetager uddannelsesfunktion for to læger i introduktionsstilling.
 • Ved udfyldelsen af selvevalueringen deltog begge uddannelseslæger, samt nogle af speciallægerne fra afdelingen. Ved inspektorbesøget deltog begge uddannelseslæger, en stor andel af speciallægerne fra afdelingen, samt repræsentanter fra andre faggrupper og sygehusledelsen.
 • Inspektorerne og afdelingen er helt enige om temascoringen, hvor tre temaer scores særdeles gode nemlig introduktion til afdeling, arbejdstilrettelæggelse og læringsmiljøet. 12 temaer scores tilstrækkelige og et tema scores utilstrækkelig, nemlig uddannelsesprogram.
 • Inspektorerne beskriver en velfungerende afdeling, der dog er præget af et stort arbejdspres. Afdelingen beskrives som velorganiseret, og der er et godt arbejdsmiljø. UAO beskrives som engageret i afdelingens fælles indsats på uddannelsesområdet.
 • Afdelingen benytter sig af systematisk EPA til kompetence evaluering, dog er der fra uddannelseslægerne et ønske om 360 graders evaluering af samarbejdsevnerne.
  Afdelingen beskrives som god til den uformelle, daglige, sideordnede oplæring og undervisning. Uddannelseslægerne føler at mængden af opgaver er afstemt efter kvalifikationer, og at der er adgang til supervision.
 • Temascoringerne og kommentarerne udmønter sig i en række indsatsområder, som bl.a. omhandler mulighed for fokuserede ophold, mere formaliseret undervisning, når der kommer en større gruppe af uddannelseslæger og opdatering af uddannelsesprogrammer. Derudover beskrives tiltag vedr. speciallægegruppen, som Sundhedsstyrelsen ikke har kommentarer til, selvom Sundhedsstyrelsen generelt støtter alle initiativer, der direkte eller indirekte understøtter optimering af uddannelsen på afdelingen.
 • Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg ultimo 2023 eller snarest muligt derefter.


Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital ved besøg d. 11. december 2019

Sundhedsstyrelsen havde følgende kommentarer:

 • Rutinebesøg på en akutafdeling, som varetager uddannelsesfunktion for 12 læger i KBU, syv læger i introduktionsstilling og fire læger i hoveduddannelse til almen medicin.
 • Ved udfærdigelse af selvevalueringen har mange af afdelingens læger deltaget, dog er det ikke præciseret, hvor mange uddannelseslæger, som har deltaget. Ved inspektorbesøget deltog 12 uddannelseslæger, samt et bredt udsnit af speciallæger og andre faggrupper fra afdelingen, samt repræsentanter fra Hospitalsledelsen.
 • Inspektorerne og afdelingen er nogenlunde enige i temascoringerne, to temaer er vurderet ”tilstrækkelige”; sundhedsfremmer og forskning og de øvrige 14 temaer er vurderet ”særdeles gode”.
 • Inspektorerne beskriver en lang række særlige initiativer på afdelingen.
  Der er en god introduktion til afdelingen med mulighed for individuel tilpasning. Ligeledes har alle uddannelseslæger på afdelingen struktureret uddannelsesplan og –program og der er tydelige oversigtstavler over kompetencer, som anvendes i udførslen af arbejdet og supervision. Således er der meget fokus på individuelle behov og uddannelsen tilrettelægges herefter. Afdelingen har ansat to UAO grundet den store uddannelsesopgave og personalet, som er med til uddannelseskoordination mødes ugentligt mhp. nærmere planlægning og koordinering af uddannelsen. Der er stor fokus på feedback af uddannelseslægernes faglige indsats, bl.a. vurderes alle journalindlæggelser/-planer indenfor 30 minutter af en speciallæge. Rollen som kommunikator øves ved ugentlige, faste, tværfaglige simulationsseancer. Derudover øves KBU-lægerne i lederrollen ved at stå for afviklingen af morgenkonferencerne.
 • Kommentarerne og temascoringerne udmønter sig i tre indsatsområder, som omhandler mere fokus på forskningsintroduktion med kasuistikker, samt fokus på rollen som sundhedsfremmer, og fastholdelse af det høje niveau for uddannelsen på afdelingen. Alle tre indsatsområder er nogle, som Sundhedsstyrelsen kan tilslutte sig.
 • Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg ultimo 2023 eller snarest muligt derefter.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.


Ift. inspektorrapporten for Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital blev det fastlagt, at der planlægges med et rutinebesøg igen om fire år.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-258-18

17. Orientering: PKL

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Bente Mallings stilling som ledende lektor udløber planmæssigt efter en fem årig periode med udgangen af juni 2020. Der rettes en stor tak til Bente for hendes tid i rådet og store arbejdsindsats i forbindelse hermed.


Aarhus Universitet (AU) har besluttet at sammenlægge de pædagogiske centre fra alle fakulteter til et samlet center. Den pædagogisk udviklende funktion (PUF) og alle PKL er pt ansat på Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU), der fra 1. oktober 2020 ikke længere vil eksistere som selvstændig enhed. Den pædagogisk udviklende funktion vil derfor fra 1. oktober 2020 organisatorisk blive tilknyttet Institut for Klinisk Medicin, Health (IKM). Dette betyder, at den kommende ledende lektor på AU og alle PKL’er fra 1. oktober vil blive ansat på IKM. PKL’erne vil blive orienteret om denne organisatoriske omlægning skriftligt fra HR-afdelingen på AU.


Der er udarbejdet en rapport om PKL’ernes kompetenceudvikling og deres arbejde med transfer gennem de seneste 2 år, som omtalt ved sidste rådsmøde. Rapporten vil blive fremsendt til rådet med referatet.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.


Det blev italesat, at der kommer en organisering af den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) jf. orientering på rådsmødet marts 2020. Det betyder bl.a., at der bliver ansat en kliniske ledende lektor ved begge universiteter i Videreuddannelsesregionen, og at PKL'erne over tid vil blive tilknyttet enten Aalborg eller Aarhus Universitet. Der vil komme en periode uden ledende lektor over sommeren og ind i efteråret, indtil ovennævnte stillinger er besatte.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-73-18

18. Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer(UGUP) har udskudt det planlagte møde den 3. april 2020 til den 14. maj 2020. Mødet den 14. maj vil blive afholdt som videomøde. Antallet af godkendte- og ikke godkendt programmer vil blive præsenteret for rådet til næste møde i DRRLV den 24. september 2020.Møder i UGUP i 2020:

5. juni 2020

4. september 2020

30. oktober 2020

27. november 2020


Afleveringsfrist for uddannelsesprogrammer til vurdering er en måned før mødedato.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

19. Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal I-stillinger. Som opfølgning på denne beslutning skal der på hvert rådsmøde gives en kort status for udviklingen.


Siden seneste møde i DRRLV har Videreuddannelsessekretariatet ikke godkendt nye midlertidige udvidelser udover maksimums dimensioneringen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-146-18

20. Orientering: Dimensionering for speciallægeuddannelsen

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Set i lyset af COVID-19 situationen har Sundhedsstyrelsen valgt at ændre på processen for udarbejdelsen af den kommende dimensioneringsplan. Det betyder, at der vil blive udarbejdet én plan for 2021 og efterfølgende en 5-årig plan for perioden 2022-2026. Dette initiativ er sat i værk for at sikre, at der foreligger en dimensionering af hoveduddannelsesforløb i rette tid for året 2021. I efteråret 2020 vil arbejdet på den 5-årige plan blive sat i gang.


Dimensioneringen for 2021 forventes således at svare til dimensioneringen for 2020. Det samlede antal uddannelsesforløb fastholdes (inklusiv de politisk aftalte udvidelser i almen medicin) og akutmedicin bliver uden for den samlede ramme i 2021 ligesom i 2020. Som en forsøgsordning vil der blive indført en fleksibilitet i forhold til mulighed for opslag i andre specialer af ubesatte forløb. Se vedlagte bilag med Sundhedsstyrelsens udkast til dimensioneringsplan 2021.


I forbindelse med planen for 2021, har Sundhedsstyrelsen givet teknikergruppen mulighed for at fremsende ønsker om, hvorvidt der er behov for ændringer i de enkelte videreuddannelsesregioner i forhold til planen for 2020. Teknikergruppen består af administrativt ansatte fra videreuddannelsessekretariaterne og repræsentanter fra YL. Da rammen skal fastholdes skulle eventuelle øgninger balanceres med reduktion af forløb i andet/andre specialer. Videreuddannelsessekretariatet foretog en hurtig høring i de to driftsregioner og ved PKL i almen medicin i uge 18. Der var i denne proces ikke ændringsforslag til antal hoveduddannelsesforløb, men det blev påpeget, at ratioen af introduktionsstillinger i Akutmedicin bør øges. Dette er videreformidlet til Sundhedsstyrelsen.


Udkast til dimensioneringsplanen 2021 drøftes på møde i Prognose og Dimensioneringsudvalget den 7. maj 2020.


Sundhedsstyrelsen har i dimensioneringsplanen for 2021 introduceret en fleksibilitetsordning med mulighed for at konvertere ubesatte stillinger til andre specialer svarende til op til 5 % af det samlede antal hoveduddannelsesforløb. Sundhedsstyrelsen benævner disse forløb som fleksforløb. Det beskrives i udkastet til dimensioneringsplanen for 2021, at et ubesat forløb vil kunne blive konverteret til et andet hoveduddannelsesforløb i videreuddannelsesregionen som et fleksforløb. Ændringerne som følger af fleksforløbene skal holdes inden for den samlede ramme og gælder ikke for hoveduddannelsesforløb i akutmedicin. 5 % af hoveduddannelsesstillingerne i Videreuddannelsesregion Nord svarer til 17 stillinger. Videreuddannelsessekretariatet er i gang med at udarbejde et forslag til proces for, hvordan dette kan implementeres i VUR Nord. DRRLV vil blive inddraget i processen på møderne efter sommerferien 2020.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.


Det blev drøftet, at der i forbindelse med fleksibilitetsordningen og den fremtidige proces for konvertering af forløbene sikres, at der ikke sker en skævvridning ift. vest/øst i lægedækningen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

21. Eventuelt (6 min. kl. 15.54-16.00)

Beslutning

Rådet takkede ledende lektor Bente Malling for en mangeårig indsats indenfor den lægelig videreuddannelse, herunder 5 år som ledende lektor for den Pædagogisk Udviklende Funktion.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

22. Deltagere

Sagsfremstilling

Deltagere

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør Regionshospitalet Randers, formand

Ditte Hughes, afdelingschef, suppleant for den regionale administration, Region Midtjylland

Susanne Nøhr, uddannelseskoordinerende overlæge Aalborg Universitetshospital, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Inge Marie Møller, PKL i Gynækologi og obstetrik, Regionshospitalet Randers, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Tue Kruse Rasmussen, reservelæge Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Søren Prins, praktiserende læge, almen praksis, Region Midtjylland

Jonas Bruun Kjærsgaard, reservelæge almen praksis, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Lisbet Hørslev Pedersen, specialkonsulent, suppleant for den regionale administration, Region Nordjylland

Berit Skjødeberg Toftegaard, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Thomas Larsen, lægefaglig direktør, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Anne Ramlov, 1. reservelæge Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Per Höllsberg, studieleder for medicin, Health - Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør Hospitalsenheden Vest, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Bente Malling, ledende lektor, postgraduat lægelig kompetenceudvikling

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør Aalborg Universitetshospital hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Thea Heide Faaborg, 1. reservelæge Regionshospital Nordjylland, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Gurli Lauridsen, uddannelseschef, den regionale administration, Region Nordjylland

Gitte Eriksen, uddannelseskoordinerende overlæge, Aarhus Universitetshospital, suppleant for hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Sten Rasmussen, vice-institutleder for uddannelse på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Lisbeth Uhrskov Sørensen, Overlæge, Psykiatrien Region Midtjylland, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland (deltager indtil kl. 15.15)

Vibeke Ersbak, uddannelseskoordinerende overlæge, Hospitalsenheden Vest, suppleant for hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Anette Bagger Sørensen, uddannelseskoordinerende overlæge, Hospitalsenhed Midt, suppleant for hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Morten Kjølbye, uddannelseskoordinerende overlæge, Psykiatrien, suppleant for hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland


Fra VUS

Mads Skipper, sekretariatschef

Trine Kirkegaard Petersen, sagsbehandler

Maria Fournais Langschwager, sagsbehandler og 1. reservelæge

Karen Norberg, sagsbehandler

Mette Dahl Jacobsen, sagsbehandler, referent


Gæster

Britt Lindegaard, på vegne af Lægeforeningen, Region Midtjylland

Ina Houmann Jensen, Næstformand i Yngre Læger i Region Nordjylland, på vegne af Lægeforeningen i Region Nordjylland

Gitte Anna Madsen, formand, Lægeforeningen, Region Midtjylland

Lars Maagaard, Klinikchef, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland

Finn Kallehave, Uddannelsesansvarlig overlæge, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland

Anders Husted Madsen, PKL i Kirurgi, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland

Flemming Knudsen, uddannelseskoordinerende overlæge, Regionshospitalet Nordjylland, Region Nordjylland

Marianne Sønderkjær, ledende uddannelseskoordinator, Regionshospitalet Nordjylland, Region Nordjylland


Afbud

Claus Thomsen, lægefaglig direktør Aarhus Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Rikke Skou Jensen, vicedirektør, den regionale administration, Region Midtjylland

Inger Brødsgaard, ledende overlæge Klinik Psykiatri Syd, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør, Psykiatrien, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør Hospitalsenhed Midt, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Tilbage til toppen