Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Her finder du dagsordener og referater for møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Når du klikker på en af mødedatoerne i venstre side, kan du se dagsorden, referat og bilag for det pågældende møde.

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer
Dagsordener og referater fra møder i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer offentliggøres ikke.
Hvilke uddannelsesprogrammer, der er blevet godkendt af udvalget fremgår af dagordnen til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
den 2. december 2021 kl. 14:00
i Konferencerummet, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus

 


Pkt. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00 - 14.05)
2 Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05 - 14.10)
3 Opsamling på temadrøftelse om deltid (10 min. kl. 14.10-14.20)
4 Revision af den lægelige videreuddannelse (1 time, 14.20-15.20)
5 Pause (10 min. kl. 15.20 - 15.30)
6 Kvalitetsmonitorering - afrapportering for 2. halvår 2021 (PUF og de formelle rammer) (20 min, 15.30-15.50)
7 Oplæg: Kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse, Aalborg Universitetshospital (15 min., 15.50-16.05)
8 Forlængelse af pilotprojekt for sammenhængende uddannelsesforløb i Region Nordjylland (10 min, 16.05-16.15)
9 Ansøgning om sammenhængende uddannelsesforløb i radiologi (10 min, 16.15-16.25)
10 Fleksforløb i Videreuddannelsesregion Nord status 2021 og proces i 2022 og 2023 (10 min, 16.25-16.35)
11 Pause (10 min, 16.35-16.45)
12 Infektionsmedicin hoveduddannelse - Godkendelse af lægefaglig indstilling
13 Psykiatri introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling
14 Psykiatri hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling
15 Klinisk biokemi introduktionsuddannelsen - godkendelse af ny lægefaglig indstilling
16 Klinisk biokemi hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling
17 Almen medicin introduktionsuddannelsen Region Midtjylland - godkendelse af lægefaglig indstilling
18 Akutmedicin - hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling
19 Akutmedicin - introduktionsuddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling
20 Neurologi hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling
21 Neurologi introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling
22 Radiologi hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling
23 Radiologi introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling
24 Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - hoveduddannelsesforløb - godkendelse af lægefaglig indstilling
25 Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - introduktionsuddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling
26 Børne- og ungdomspsykiatri introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling
27 Børne- og ungdomspsykiatri hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling
28 Orientering: Inspektorrapporter
29 Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP
30 Orientering: PKL
31 Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum
32 Orientering: Priser modtaget i VUR Nord, indeværende år
33 Orientering: Indberetning af introduktionsstillinger til Sundhedsstyrelsen
34 Orientering: Indberetning af hoveduddannelsesstillinger til Sundhedsstyrelsen
35 Eventuelt (5 min, 17.25-17.30)
36 Deltagere
Sagnr.: 1-01-72-1-18

1. Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00 - 14.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dagsordenen er vedlagt som bilag.


Beslutning

Kasper Pryds, uddannelsessøgende læge i Region Midtjylland, og Lise Wogensen Bach, prodekan på Health - sundhedsvidenskabeligt fakultet, Aarhus Universitet, blev budt velkommen som nye medlemmer af Rådet.


Dagsordenen blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-18

2. Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05 - 14.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender referatet.

Sagsfremstilling

Der har ikke været skriftlige bemærkninger til referatet.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-18

3. Opsamling på temadrøftelse om deltid (10 min. kl. 14.10-14.20)

.

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Rådet drøftede ved sit seneste møde deltid i den lægelige videreuddannelse. Nogle af budskaberne fra temadrøftelsen var bl.a.:


 • Det er væsentligt at skelne mellem deltid som følge af personlige årsager og som følge af ønsket om at styrke andre lægeroller, herunder forskning og ledelse. Svær sygdom hos enten den uddannelsessøgende læge eller nærmeste familie kan desuden være en årsag til deltid. Det kan være interessant at undersøge bevæggrundene for den store stigning i antallet af forløb på deltid som følge af personlige årsager, hvor årsag til deltid eksempelvis er et ønske om en anden work life-balance eller en generation af læger med en ændret opfattelse af identiteten som læge.
 • Det primære fokus i den lægelige videreuddannelse er at uddanne gode speciallæger uanset arbejdstid. Der er ikke evidens for, at en arbejdsuge på 37 timer er det meste optimale timeantal for at opnå kompetencerne i videreuddannelsen.
 • Der er forskel i omfanget af deltid for de forskellige specialer. Muligheden for deltid kan bl.a. blive brugt som en måde at skabe attraktive vilkår for specialer eller geografier med lav søgning.


Rådet opfordrede desuden til at undersøge PKL'ers erfaring med uddannelse på deltid, herunder viden om årsager til og konsekvenserne af deltid i den lægelige videreuddannelse. Kredsen af PKL'er, uddannelseskoordinerende overlæger og Videreuddannelsessekretariatet drøftede derfor deltid ved sin temadag den 11. november. Videreuddannelsessekretariatet vil orientere om budskaber fra dagen.

Beslutning

Mads Skipper præsenterede hovedbudskaber fra temadagen, hvor det bl.a. blev fremhævet, at der bør
tilbydes vejledning om deltids betydning for uddannelsen for læger, der ønsker deltid.
Oplægget findes som bilag.


Rådet drøftede deltid i den lægelige videreuddannelse. Der var et ønske om at kende omfanget af deltid som procentdel af alle uddannelsesforløb og det gennemsnitlige timetal for deltiden. Hertil blev det bemærket, at uddannelsesforløb på deltid fortsat udgør en lav andel af alle uddannelsesforløb, men at der de seneste år er sket en væsentlig stigning i antallet af forløb på deltid. Det er denne tendens, der er interessant.


Rådet bemærkede, at der er dialog mellem uddannelseslæge og ledelse ved ønske om deltid, men at der kan være et større fokus på følgevirkninger for uddannelsen frem for driftsmæssige hensyn. Hertil blev det oplyst, at nogle yngre læger oplever at blive frarådet deltid, og der derfor formentligt findes et stort mørketal for ønsket om deltid.


Uddannelsesstillinger udbydes på fuldtid, men der var et ønske om at afprøve forløb på deltid for at sikre mere struktur for deltidsforløb. Rådet betonede dog, at begge politiske regioner har politikker for fuldtid, og at det kunne være relevant at undersøge, hvad der driver ønsket om deltid, og hvad der skal til for at fastholde forløb på fuld tid.


Formanden konkluderede, at der fortsat er mange nuancer og perspektiver i emnet, og at dialogen kan fortsætte i bl.a. uddannelsesudvalg, lokalt på hospitaler og i regionale og nationale fora.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-137-20

4. Revision af den lægelige videreuddannelse (1 time, 14.20-15.20)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager status om revisionen af den lægefaglige videreuddannelse til efterretning.
at Rådet drøfter perspektiver på revisionsarbejdet.

Sagsfremstilling

Punktet vil bestå af tre dele:


 1. Orientering om den genstartede proces for revisionen af den lægelige videreuddannelse
 2. Tilbagemeldinger fra møder, der har været afholdt i arbejdsgruppe 1 og arbejdsgruppe 2
 3. Fælles drøftelse af Rådets perspektiver på revisionsarbejdet.


Sekretariatschef Mads Skipper vil indledningsvist orientere om Sundhedsstyrelsens genstartede proces for revisionsarbejdet, herunder mål og delmål samt tidsplan. Oplægget er vedhæftet som bilag.


Der har siden sidste møde i DRRLV været afholdt to møder i de nationale arbejdsgrupper:


Arbejdsgruppe

Dato

Leverancer

1 (Indhold)

10. november

 • Fælles uddannelsesindhold i LVU
 • Fleksibilitet i LVU og mulighed for at skifte speciale


2 (Specialestruktur)

1. december

 • Styrker og svagheder ved den danske specialemodel
 • Speciale- og fagområdekriterier


Videreuddannelsesregion Nords repræsentanter vil give tilbagemeldinger fra de to møder.


Afslutningsvist ønskes Rådets perspektiver på revisionsarbejdet, herunder pejlemærker for Videreuddannelsesregion Nord.


Overblik over arbejdsgrupper og repræsentanter fra Videreuddannelsesregion Nord

Arbejdsgruppe 1 - Indhold og omfang af opbygning af LVU samt lægeroller

Lægefaglig direktør, Regionshospitalet Randers/formand for det Regionale Råd Nord, Lone Winther Jensen

Lægefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital, Michael Braüner Schmidt


Ledende lektor, Aalborg Universitet, uddannelseskoordinerende overlæge, Aalborg Universitetshospital, Susanne Nøhr på vegne af Danske Regioner


Arbejdsgruppe 2 - Specialestruktur

Lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt, Claus Brøckner Nielsen

Lægefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital, Michael Braüner Schmidt


Uddannelseskoordinerende overlæge, Aarhus Universitetshospital, Gitte Eriksen på vegne af Danske Regioner (udtrådt pr. 15. november 2021). Gitte Eriksen indtræder i arbejdsgruppe 1 som repræsentant for Lægevidenskabelige Selskaber.


Arbejdsgruppe 3 - Modeller for dimensionering af videreuddannelsen

Lægefaglig direktør, Regionshospitalet Horsens, Nils Falk Bjerregaard

Lægefaglig direktør, Regionshospitalet Nordjylland, Søren Hjortshøj


Arbejdsgruppe 4 - Videreuddannelsens Governance

Lægefaglig direktør, Psykiatrien Region Nordjylland, Tina Gram Larsen

Sekretariatschef, Videreuddannelsesregion Nord, Mads Skipper
Beslutning

Mads Skipper præsenterede den genstartede proces for revisionen af den lægelige videreuddannelse.


Lone Winther Jensen refererede fra mødet i arbejdsgruppe 1, hvor der var fokus på fælles uddannelsesindhold. Arbejdsgruppen bakkede op om en opdeling af kompetencer, der skal være gældende for alle læger, for beslægtede specialer (fx medicinske og kirurgiske) og inden for de specifikke specialer. Fokus på fælles uddannelsesindhold for beslægtede specialer kan dog rejse spørgsmål om eventuel nedprioritering af de specialespecifikke kompetencer, og om hvor specialiseret speciallægeuddannelsen skal være. Arbejdsgruppen ønskede desuden at øge mulighederne for at opnå merit og skifte speciale.


Claus Brøckner Nielsen delte budskaber fra møde i arbejdsgruppe 2, der bl.a. havde berørt kriterier for specialer og rammer for fagområdeuddannelse. For fagområdeuddannelserne var der et ønske om en større involvering af regioner og eventuel Sundhedsstyrelsen i godkendelsen af fagområdeuddannelserne for at sikre en større ensartethed på tværs af specialerne.


Rådet deltog i afstemninger via Mentimeter om bl.a. ændringsmål for revisionsarbejdet, fremtiden for KBU'en og fagområdeuddannelserne. Rådets besvarelser kan ses i bilaget.


Gitte Eriksen bemærkede til spørgsmålet om uddannelsesprogrammerne, at der er et arbejde i gang om forståelse af uddannelsesprogrammer og –planer på tværs af landet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-18

5. Pause (10 min. kl. 15.20 - 15.30)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-21

6. Kvalitetsmonitorering - afrapportering for 2. halvår 2021 (PUF og de formelle rammer) (20 min, 15.30-15.50)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller

at Rådet tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet præsenterer her status for struktur og formelle rammer som led i kvalitetsmonitoreringsmodellen.

På rådsmødet i marts 2022 præsenteres data for Faculty Development.


Herunder gives status for

- lægefaglige indstillinger for forløbssammensætninger og fordeling af årsværk,

- lægefaglige indstillinger for forskningstræning

- uddannelsesprogrammer.


Den fastsatte standard for alle tre elemeter er, at de som minimum skal revideres hver tredje år.


En revision hver 3. år betyder, at PKL, det specialespecifikke uddannelsesudvalg og den specialeansvarlige AC'er i sekretariatet, minimum hver 3. år, skal forholde sig til, hvorvidt de forskellige elementer fortsat afspejler virkeligheden, og/eller om der behov for tilpasninger eller forbedringer.


I afrapporteringen herunder forholder sekretariatet sig både til, hvornår de forskellige elementer sidst blev godkendt i Rådet, og hvorvidt elementerne afspejler den aktuelle virkelighed.


Lægefaglige indstillinger for forløbssammensætninger og fordeling af årsværk

Samtlige lægefaglige indstillinger, på nær tre, er fuldt opdateret ift. at afspejle den aktuelle virkelighed, hvad angår forløbssammensætninger, såvel som fordeling af årsværk og dimensionering.


Hvis vi alene ser på, hvornår de lægefaglige indstillinger sidst blev godkendt i Rådet fordeler tallene sig som vist herunder:Introduktionsuddannelsen

Hoveduddannelsen


2020

2021

2020

2021

Mindre end 3 år siden

18

14

19

15

Mere end 3 år siden

13

17

20

24


For de lægefaglige indstillinger, der er godkendt for mere end tre år siden, har sekretariatet en løbende opmærksomhed på, hvorvidt disse fortsat afspejler virkeligheden og om der er basis for at lave ændringer. Den nye dimensioneringsplan kommer desuden naturligt til at betyde opdateringer for en række af indstillingerne. Videreuddannelsessekretariatet har særligt fokus på at få udarbejdet nye indstillinger for specialerne der er påvirket af den nye dimensioneringsplan.


I forbindelse med afrapporteringen i 2020 var der fem lægefaglige indstillinger, der blev vurderet til ikke længere at afspejle virkeligheden. Status for disse fremgår herunder


- Dermato- venerologi (HU): Godkendt maj 2021

- Dermato- venerologi (Intro): Godkendt september 2021

- Lungemedicin (HU): Godkendt september 2021 (igen december 2021)

- Nefrologi (HU): På dagsordenen december 2021

- Ortopædisk kirurgi (HU): Der er en proces i gang


En samlet oversigt over de lægefaglige indstillinger ses i bilaget.


Lægefaglige indstillinger for forskningstræningen

I forbindelse med afrapporteringen i 2020 var der stor opmærksomhed på de lægefaglige indstillinger for forskningstræningen, da blot 1 ud af de 39 lægefaglige indstillinger senest var godkendt inden for de sidste tre år.


En årsag til det store efterslæb var, at styregruppen for forskningstræning, som stod for godkendelse af de lægefaglige indstillinger, af forskellige årsager ikke var aktiv i periode 2017-2020.


Styregruppen er blevet startet op igen i 2021, herunder med fokus på behandling af indsendte udkast til nye lægefaglige indstillinger for forskningstræningen.


Ved udgangen af 2021 er der 11 lægefaglige indstillinger for forskningstræningen, der er godkendt inden for de seneste tre år. Der mangler dermed forsat opdatering af 28 indstillinger, hvoraf 12 er i proces eller afventer behandling i styregruppen.


En samlet oversigt over de lægefaglige indstillinger for forskningstræningen ses i bilaget


Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammer for introduktionsuddannelsen

For uddannelsesprogrammer for introduktionsuddannelsen gælder det, at samtlige uddannelsesprogrammer er godkendt inden for de seneste tre år i fem specialer.

I otte af de øvrige specialer er programmerne delvist opdaterede, hvilket betyder, at for nogle afdelinger er programmerne opdateret, og for andre er de ikke.


For de sidste 18 specialer gælder det, at alle uddannelsesprogrammerne for introduktionsuddannelsen er ældre end tre år. Flere af specialerne afventer nye målbeskrivelser eller ny lægefaglig indstilling, hvorfor de ikke har opdateret programmerne endnu.


I forhold til 2020 er dette en nedgang i opdaterede uddannelsesprogrammer i introduktionsuddannelsen. I 2020 var alle uddannelsesprogrammer i introduktionsuddannelsen opdaterede i ni specialer, delvist opdateret i ni specialer og manglende opdatering i 13 specialer.


Uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsen

For elleve specialer er alle uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsen opdateret inden for de seneste tre år. Uddannelsesprogrammerne i tolv af de øvrige specialer er delvist opdaterede, mens uddannelsesprogrammerne i de sidste 16 specialer ikke er opdateret inden for de sidste tre år.


I langt de fleste specialer, hvor programmerne ikke er opdateret, er de enten i gang med at opdatere uddannelsesprogrammerne eller afventer en ny målbeskrivelse eller lægefaglig indstilling.


Status i 2021 er meget lig status i 2020. I 2020 var alle uddannelsesprogrammer i hoveduddannelsen opdateret i 12 specialer, delvist opdateret i ti specialer og manglede opdatering i 17 specialer.


En samlet oversigt status for de enkelte specialer ses i bilaget.

Beslutning

Rådet tog orienteringen om kvalitetsmonitoreringen til efterretning. Der var fra Rådet et ønske om, at status for uddannelsesprogrammer kunne opgøres på hospitalsniveau for at få en bedre forståelse for, hvor udfordringerne ligger. Hertil blev det bemærket, at hoveduddannelsesforløb går på tværs af hospitaler, og at en opdeling på hospitalsniveau umiddelbart ikke bidrager med yderligere viden. For introduktionsuddannelsen, der er begrænset til ét hospital, kan en opdeling på hospitalsniveau muligvis være relevant. Der er en oplevelse af, at det kan være uklart, hvor i processen godkendelsen af uddannelsesprogrammet befinder sig.


Sekretariatet vil undersøge nærmere, hvordan processen med uddannelsesprogrammer kan forbedres.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-21

7. Oplæg: Kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse, Aalborg Universitetshospital (15 min., 15.50-16.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager oplægget til efterretning.

Sagsfremstilling

Uddannelseskoordinerende overlæge og ledende lektor Susanne Nøhr vil på mødet præsentere udvalgte tematikker fra den årlige rapport "Kvalitetsudvikling af den lægelige Videreuddannelse 2020, Aalborg Universitetshospital".


Kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse (postgraduate uddannelse) på Aalborg Universitetshospital sker primært igennem følgende tre redskaber:

 • Inspektorrapporter
 • Evaluer.dk
 • 3-timersmøderne


Rapporten giver også en status på arbejdet med at sikre, at alle speciallæger tilknyttet hospitalet har gennemført et gældende vejlederkursus.


Derudover behandles følgende tematikker:

 • Organiseringen af den lægelige videreuddannelse
 • 360-samtaler med uddannelseslægerne. Optimering af dette var et indsatsområde i 2020
 • Erfaringerne med at inddrage evaluer.dk som dialog- og feedbackredskab til optimering af uddannelsesmiljøet på afdelingerne
 • "3-timersrapporten 2020. Idégenering- og udveksling i en coronatid" beskriver uddannelsesmulighederne under (og efter) corona.

Beslutning

Oplægget udgik.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-21

8. Forlængelse af pilotprojekt for sammenhængende uddannelsesforløb i Region Nordjylland (10 min, 16.05-16.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet søger Sundhedsstyrelsen om en forlængelse af Region Nordjyllands pilotprojekt med sammenhængende uddannelsesforløb, så ordningen fremfor at ophøre i 2022 forlænges frem til og med 2025.


at Rådet søger Sundhedsstyrelsen om, at der i årene 2023 – 2025 kan opslås op til fire årlige sammenhængende forløb i Almen medicin i Region Nordjylland indeholdende KBU, intro og hoveduddannelsesforløb uden om KBU-lodtrækningssystemet.


at Rådet søger Sundhedsstyrelsen om, at der i årene 2023 – 2025 kan opslås op til fire årlige sammenhængende forløb i Psykiatri i Region Nordjylland indeholdende KBU, intro og hoveduddannelsesforløb uden om KBU-lodtrækningssystemet.


at Rådet søger Sundhedsstyrelsen om at fastholde muligheden for at opslå sammenhængende KBU-introforløb i Kirurgi, Almen medicin og Psykiatri i årene 2023 – 2025 uden om KBU-lodtrækningssystemet med en maksimal ramme svarende til det nuværende på ti forløb pr. halvår.

Sagsfremstilling

På møde i DRRLV 11. december 2017 bakkede DRRLV op om, at lave et pilotprojekt i Region Nordjylland med sammenhængende uddannelsesforløb i perioden 2018-2022. Da pilotprojektets periode nu er ved at løbe ud, er ordningen blevet evalueret i Region Nordjylland, og regionen ønsker på baggrund heraf, at DRRLV søger Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen om en forlængelse af ordningen i yderligere tre år. Ordningen ønskes fortsat som for nuværende dog med den ændringen, at regionen ikke længere finder det nødvendigt med muligheden for sammenhængende KBU-intro og hoveduddannelsesforløb i Kirurgi.


Den oprindelige aftale blev lavet i samarbejdet med Yngre Læger, og organisationen bakker op om en forlængelse af ordningen.


Evalueringen af ordningen har vist, at de ansatte læger har oplevet en ekstra tryghed ift. at bosætte sig i regionens yderområder, samtidigt med at regionen har fået ansat nogle uddannelseslæger i stillinger, som ellers muligvis ville have været ubesatte. Region Nordjylland ønsker derfor at fastholde ordningen, så regionen fortsat har mulighed for at give dette ekstra tilbud om tryghed ift. arbejds- og privatlivet til kommende uddannelseslæger, som er interesserede i udvalgte specialer og særlige geografier.

Beslutning

Rådet godkendte indstillingerne. Der var en opmærksomhed på, at sammenhængende uddannelsesforløb med KBU, intro og hoveduddannelsesforløb kan give smalt uddannede læger, hvilket kan tiltrække personer, der er meget sikre i deres specialevalg, eller læger, der ønsker sikkerhed for hele deres speciallægeuddannelse.


Det blev foreslået, at kendskabet til de sammenhængende uddannelsesforløb øges, og at ansøgningstidspunktet om muligt kan rykkes for at gøre flere medicinstuderende opmærksomme på ordningen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-259-18

9. Ansøgning om sammenhængende uddannelsesforløb i radiologi (10 min, 16.15-16.25)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse søger Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet om dispensation til, at der i årene 2022-2026 kan opslås op til to årlige sammenhængende uddannelsesforløb i radiologi indeholdende intro- og hoveduddannelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af anbefalingerne i rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg "Lægedækning i hele Danmark" (januar 2017) indstilles det, at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse søger om dispensation til at etablere et femårigt pilotforsøg med sammenhængende uddannelsesforløb i radiologi indeholdende introduktions- og hoveduddannelse (anbefaling 2b, side 9):


"2. Ændret geografisk fordeling af uddannelsesstillingerne i den lægelige videreuddannelse


b) etablering af forsøg med sammenhængende uddannelsesforløb (KBU, introduktionsstillinger, hoveduddannelsesforløb) i lægedækningstruede områder"(side 9).


1. Formål

Specialet radiologi har de seneste år oplevet udfordringer med at besætte hoveduddannelsesforløb i den nordlige del af Videreuddannelsesregion Nord. Ved de sidste fire ansættelsesrunder har der været ni ud af tolv ubesatte forløb, der involverede uddannelsesforløb i Region Nordjylland. PKL, det specialespecifikke uddannelsesudvalg og de nordjyske hospitalsafdelinger er derfor interesserede i at skabe fleksible og individuelle ansættelsesforhold for potentielle uddannelseslæger i specialet, som gør uddannelsesforløbene mere attraktive. Etablering af de sammenhængende forløb er et led i en række initiativer, der skal øge søgningen til nordjyske forløb.


2. Dispensationens elementer

Det foreslås, at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkender, at Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet søges om oprettelse af et pilotprojekt for en femårig periode (2022-2026), indeholdende sammenhængende intro- og hoveduddannelsesforløb i radiologi.


3. Sammenhængende uddannelsesforløb (volumen)

Videreuddannelsessekretariatet ønsker, at der opslås op til to sammenhængende forløb årligt. De sammenhængende uddannelsesforløb opslås inden for rammerne af den gældende dimensioneringsplan. Der indgår kun allerede godkendte uddannelsesforløb med tilhørende godkendte uddannelsesprogrammer af Det Regionale Råd i de konkrete sammenhængende uddannelsesforløb.


Videreuddannelsessekretariatet vil sikre, at ansættelsesproceduren lever op til gældende krav, og at relevante aktører involveres. Forsøgsordningen vil blive evalueret løbende.


4. Kvalitetssikring og evaluering

Ansøgere vil være kvalificeret til et sammenhængende uddannelsesforløb, hvis denne står til at opnå ret til selvstændigt virke. Dette kontrolleres af Koncern HR, Sundhedsuddannelser. Alle sammenhængende uddannelsesforløb vil derudover være underlagt samme regler som ordinære forløb. Herunder;


 • Krav om gennemført og godkendt introduktionsstilling før tiltrædelse i et hoveduddannelsesforløb


Nedenfor ses en oversigt over det sammenhængende uddannelsesforløbIntroduktionsstilling

1. hoveduddannelsesforløb (1½ år)

2. hoveduddannelsesforløb (1½ år)

3. hoveduddannelsesforløb (1 år)

Stilling 1

Aalborg Universitetshospital

Aalborg Universitetshospital

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Aalborg Universitetshospital

Stilling 2

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Aalborg Universitetshospital

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Aalborg UniversitetshospitalDer er sendt høringsbreve til Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland med svarfrist den 15. november 2021. Der er ikke gjort nogen indsigelser til pilotprojektet.


Ansøgningen kan ses i bilaget 'Ansøgning om sammenhængende uddannelsesforløb'.

Beslutning

Rådet godkendte ansøgningen. Det blev bemærket, at der bør være to årlige forløb.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-364-21

10. Fleksforløb i Videreuddannelsesregion Nord status 2021 og proces i 2022 og 2023 (10 min, 16.25-16.35)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse tager orientering om status for fleksforløb 2021 til efterretning
at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse tager orientering om proces for 2022 og 2023 til efterretning

Sagsfremstilling

Status for fleksforløb 2021

I forbindelse med dimensioneringsplanen 2021 for speciallægeuddannelsen blev der på forsøgsbasis etableret en mulighed for at konvertere et antal ubesatte hoveduddannelsesforløb i et speciale til ekstra hoveduddannelsesforløb i et andet speciale inden for samme videreuddannelsesregion. Disse konverterede forløb kaldes for fleksforløb og måtte i 2021 maksimalt udgøre 5 procent af de samlede hoveduddannelsesforløb i videreuddannelsesregionen. I Videreuddannelsesregion Nord fulgtes den normale fordelingsnøgle mellem de to driftsregioner, så der i Region Midtjylland kunne konverteres maksimalt 11 ubesatte hoveduddannelsesforløb til fleksforløb, og i Region Nordjylland kunne konverteres maksimalt 6 hoveduddannelsesforløb.


Vedlagt dette punkt er en oversigt over godkendte fleksforløb i Videreuddannelsesregion Nord i 2021 inklusiv fordeling på de to driftsregioner.

Der har været kørt lidt forskellige processer i de to driftsregioner med henblik på at få afdækket ønsker og behov for etableringen af fleksforløb. Herunder høring via hospitalsledelserne, strategiske drøftelser på regionsniveau, orientering af gruppen af PKL og UKO og endelige en ad hoc-godkendelse af de konkrete forløb.


I Region Midtjylland har det vist sig, at meget få afdelinger og specialer har ønsket at byde ind på at etablere fleksforløb i 2021. Flere interessenter som eksempelvis de uddannelsesansvarlige overlæger i afdelingerne har peget på, at den manglende medfinansiering er den primære årsag til, at der ikke bliver rejst ønske om etablering af flere fleksforløb.


I enkelte tilfælde har det ikke været muligt at nå at slå et ønsket fleksforløb op i 2021, hvorfor de først registreres som fleksforløb i 2022.


I Videreuddannelsesregion Nord er der i 2021 samlet slået seks stillinger op som fleksforløb, hvoraf det er lykkedes at besætte fem stillinger.


Fra Videreuddannelsesregion Syd er der orienteret om, at der er opslået nogle fleksforløb, men at rammen (11 stk.) ikke er udnyttet. Fra Videreuddannelsesregion Øst er der orienteret om, at der er opslået fleksforløb svarende til rammen (22 stk.) i 2021. Der afventes en endelig opgørelse fra Sundhedsstyrelsen over opslag af fleksforløb i 2021.


Proces for tildeling af fleksforløb i 2022 og 2023

I Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan for 2022 og 2023 er muligheden for at konvertere ubesatte forløb inden for samme videreuddannelsesregion blevet udvidet. I Videreuddannelsesregion Nord må der i hvert af de to kommende år således konverteres op til 34 hoveduddannelsesstillinger som fleksforløb. Med den aftalte fordeling af uddannelsesstillingerne mellem de to regioner i Videreuddannelsesregion Nord vil det svare til årligt 22 stk. (2/3) i Region Midtjylland og årligt 12 stk. (1/3) i Region Nordjylland.


Som nævnt under status for 2021, har det vist sig, at nogle fleksforløb først har kunnet opslås i 2022, hvorfor Videreuddannelsessekretariatet er vidende om, at der er tre fleksforløb på vej i opslag i Videreuddannelsesregion Nord i 2022 (2 i neurokirurgi og 1 i thoraxkirurgi).


På baggrund af erfaringerne fra forsøgsåret 2021 har Videreuddannelsessekretariatet overfor de to driftsregioner lagt op til en fleksibel løbende godkendelsesproces i 2022 og 2023 i lighed med den, der har været praktiseret i 2021. Vedlagt dette punkt et notat, der beskriver hvilke forhold og elementer, der skal være på plads forud for etableringen af et fleksforløb. Der har i begge driftsregioner været drøftet fordele og ulemper ved denne og alternative godkendelsesprocesser.


Region Midtjylland har via Klinikforum tilkendegivet, at de tilslutter sig den i notatet skitserede beslutningsproces.


Region Nordjylland har tilkendegivet, at de tilslutter sig den i notatet skitserede beslutningsproces.


Der lægges op til, at Rådet til mødet i december 2022 orienteres om status på fleksforløb for 2022.

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning. Danske Regioners bestyrelse har godkendt principper for brugen af fleksforløb. Dette omfatter bl.a., at ubesatte forløb i almen medicin som hovedregel ikke benyttes som fleksforløb, og at videreuddannelsesregionerne skal have opmærksomhed på, om der ved brug af fleksforløb findes ubesatte forløb inden for specialet i en anden region. Rådet bemærkede, at udnyttelsen af fleksforløbene i Region Midtjylland i rekrutteringstruede specialer kan øges ved at sikre bedre muligheder for finansiering.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-21

11. Pause (10 min, 16.35-16.45)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-246-18

12. Infektionsmedicin hoveduddannelse - Godkendelse af lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den opdaterede lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i Infektionsmedicin.

Sagsfremstilling

Den eksisterende lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i Infektionsmedicin er godkendt i 2014. Der er således vurderet behov for, at indstillingen revurderes og opdateres.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har drøftet den eksisterende lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i specialet og bakker fortsat op om denne. Udvalget bakker dermed også fortsat op om fordelingen af uddannelsesstillinger såvel som forløbstyper mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland. Der indstilles derfor ikke ændringer i fordeling af stillinger eller forløbstyper.

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-275-18

13. Psykiatri introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen i psykiatri

Sagsfremstilling

På baggrund af den nye dimensioneringsplan for 2022-2023 fra Sundhedsstyrelsen skal antal introduktionsstillinger i psykiatri øges. Tabel 1 nedenfor viser den nuværende dimensionering i 2021 samt udvidelserne i 2022 og 2023:


Tabel 1: Oversigt over udvidelse af introduktionsstillinger

Årstal

Minimumsdim.

Maksimumsdim.

2021

36

63

2022

52,5

84

2023

63,8

102


Psykiatriledelsen fra henholdsvis Region Midtjylland og Region Nordjylland er enige om at fordele introduktionsstillingerne med 1/3 til Region Nordjylland og 2/3 til Region Midtjylland. Fordelingen af stillingerne i de to regioner ses nedenfor i tabel 2:


Tabel 2: Fordeling af introstillinger mellem de to regioner


Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatrien i Region Midtjylland

Årstal

minimumsdim.

Maksimumsdim.

Minimumsdim.

Maksimumsdim.

2022

17,5

28

35

56

2023

21,3

34

42,5

68


Af stillingerne, der tildeles Psykiatrien i Region Nordjylland, er afdelingsledelsen ved Klinik Psykiatri Nord og Klinik Psykiatri Syd enige om en fordeling med 1/3 til Klinik Psykiatri Nord og 2/3 til Klinik Psykiatri Syd.


Afdelingsledelserne for psykiatrien i Region Midtjylland er tilsvarende blevet enige om en fordeling af de introstillinger, der er tildelt Psykiatrien i Region Midtjylland. Den samlede fordeling, fremgår af den lægefaglige indstilling, som kan ses i bilaget.


Den lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen i psykiatri har været i høring med svarfrist den 8. november 2021 ved Psykiatrien i Region Nordjylland og Region Midtjylland, og der er ikke indgivet dissens.


PKL har ikke mulighed for at deltage i mødet under dette punkt.

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-275-18

14. Psykiatri hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i psykiatri

Sagsfremstilling

På baggrund af den nye dimensioneringsplan for 2022-2023 fra Sundhedsstyrelsen skal psykiatrien i Videreuddannelsesregion Nord udvide antal årlige hoveduddannelsesforløb fra 18 til 21 i 2022 og yderligere fra 21 til 24,5 i 2023.


Det indstilles, at de tre hoveduddannelsesforløb i 2022 tildeles Psykiatrien i Region Midtjylland. Dette begrundes med, at psykiatrien i Region Nordjylland for nuværende har et relativt lavt antal introduktionslæger på afdelingerne, og derfor er vurderingen, at der ikke vil være nok ansøgere til at besætte forløbene, hvis et eller flere af dem placeres i Region Nordjylland. Psykiatrien i de to regioner vurderer derfor, at der vil være en større sandsynlighed for at få forløbene besat, når de placeres i Region Midtjylland. De to lægefaglige direktører i psykiatrien i henholdsvis Region Nordjylland og Region Midtjylland bakker op om denne fordeling, som er med 26,2 % hoveduddannelsesårsværk til Region Nordjylland og 73,8 % til Region Midtjylland.


Placeringen af den tilsvarende udvidelse med 4,5 hoveduddannelsesforløb i 2023 bliver i første omgang sat på hold, da psykiatrien i Region Nordjylland vil se tiden an i forhold til, om der kommer flere introduktionslæger på afdelingerne i henholdsvis Aalborg og Brønderslev. Placeringen af de 4,5 hoveduddannelsesforløb, der skal implementeres i 2023, vil der dermed blive tage stilling til i løbet af 2022.


Der har været ubesatte hoveduddannelsesforløb i psykiatrien i Region Nordjylland i samtlige ansættelsesrunder fra 2018 - 2021.


Den lægefaglige indstilling har været i høring ved de berørte hospitalsenheder samt Psykiatrien i Region Midtjylland med svarfrist den 8. november 2021. Der er ikke blevet indgivet dissens.


Specialets PKL har ikke mulighed for at deltage i mødet under dette punkt.


Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-261-18

15. Klinisk biokemi introduktionsuddannelsen - godkendelse af ny lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen i klinisk biokemi

Sagsfremstilling

Videreuddannelsesregion Nord skal udvide med én introstilling i klinisk biokemi jf. den nye dimensioneringsplan fra Sundhedsstyrelsen, som gælder i perioden 2022-2023.


Den konkrete udvidelse er en øgning af maksimumsdimensioneringen, fra 7 til 8.


Der kan gennemføres introduktionsuddannelse i specialet ved Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital.


Det indstilles, at den ekstra introstilling fordeles med 0,5 til Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital og 0,5 til Klinisk biokemisk afdeling, Aalborg Universitetshospital. Det vil betyde, at Aarhus Universitetshospital kan opslå maksimum 5 introstillinger om året (62,5 %), mens Aalborg Universitetshospital kan opslå maksimum 3 introstillinger om året (37,5 %).


Den lægefaglige indstilling kan ses i bilag.


Den lægefaglige indstilling er sendt i høring med svarfrist den 17. november. Eventuelle indsigelser vil blive præsenteret for Rådet på mødet den 2. december.


PKL deltager ikke under dette punkt.

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-261-18

16. Klinisk biokemi hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i klinisk biokemi

Sagsfremstilling

Regionshospitalerne, der indgår i hoveduddannelsen i klinisk biokemi, ønsker en mere jævn fordeling af hoveduddannelsesforløbene på regionshospitalerne.


Det indstilles derfor, at antal hoveduddannelsesårsværk reduceres fra 0,83 til 0,75 ved Klinisk Biokemisk Afdeling, HE Vest mens antal hoveduddannelsesårsværk øges fra 0,67 til 0,75 ved Blodprøver og Biokemi, HE Midt.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg bakker op om ovenstående indstilling.


Den lægefaglige indstilling kan ses i bilaget.


Der er sendt høringsbrev til de berørte hospitalsenheder med svarfrist den 17. november. Eventuelle indsigelser vil blive præsenteret for rådet på mødet den 2. december.


PKL deltager ikke under dette punkt.

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-281-18

17. Almen medicin introduktionsuddannelsen Region Midtjylland - godkendelse af lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen i almen medicin i Region Midtjylland

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udmeldt en ny dimensioneringsplan for lægelige uddannelsesstillinger i perioden 2022-2023.


Af dimensioneringsplanen for 2022-2023 fremgår det, at Videreuddannelsesregion Nord årligt skal opslå minimum 177 Introduktionsstillinger (I-stillinger) i almen medicin, hvilket er en øgning på 23,6 i forhold til nuværende dimensioneringsplan. Maksimumsdimensioneringen er uændret på 236 I-stillinger om året.


Klinikforum har ved møde den 5. november 2021, på bagrund af et forslag fra de almen medicinske uddannelseskoordinatorer og PKL'er i Region Midtjylland, anbefalet Direktionen i Region Midtjylland, at der udvides med i alt 16 årlige I-stillinger i almen medicin. Klinikforum anbefaler desuden, at en væsentlig andel af de i alt 16 I-stillinger placeres i rekrutteringsudfordrede områder, særligt i den vestlige del af Region Midtjylland.


Ved at øge antal I-stillinger i almen medicin, vil der potentielt blive et større ansøgerfelt til hoveduddannelsesstillingerne (H-stillinger), hvor der fortsat, med enkelte undtagelser, er udfordringer med at få de perifere H-stillinger besat. Et vist overskud af uddannelseslæger, der har gennemført en I-stilling i almen medicin, vil således øge muligheden for at få flere H-stillinger besat, herunder i de lægedækningstruede områder af regionen. Her er der primært tale om den vestlige del af regionen, hvor der i perioden 2019-2021 er i alt 12 ubesatte H-stillinger.


På baggrund af Klinikforums anbefaling om udvidelse og placering af I-stillingerne, foreslår de almen medicinske uddannelseskoordinatorer og PKL'er, at de 16 I-stillinger fordeles med 6 i Distrikt Øst, 4 i Distrikt Midt og 6 i Distrikt Vest. Dette forslag har Direktionen godkendt ved møde den 16. november 2021. Udvidelsen gælder i første omgang kun for 2022. Direktionen har besluttet, at der skal laves en prognose for, hvor mange I-stillinger, der er behov for i 2023 og frem. Prognosen skal dermed danne baggrund for beslutningen for, hvor mange I-stillinger, der skal opslås i 2023 i almen medicin i Region Midtjylland.


De pågældende 16 årlige I-stillinger placeres konkret med 4 i Aarhus og Syddjurs kommune, 2 i Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg kommune, 4 i Viborg, Skive og Silkeborg kommune samt 6 i kommunerne Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Lemvig og Struer.


Med en udvidelse på 16 årlige I-stillinger bliver der i alt opslået 130 I-stillinger i 2022. Se fordelingen i tabel 1 nedenfor.


Tabel 1: Fordeling af I-stillinger i almen medicin i Region Midtjylland

Antal introduktionsstillinger

Distrikt

Ansættelsessted

Antal introduktionsstillingerEfter

Distrikt Øst

Aarhus og Syddjurs

28

Randers, Norddjurs og Favrskov

20

Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg

22

Distrikt Midt

Viborg, Skive og Silkeborg

30

Distrikt Vest

Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Lemvig og Struer

30


I alt

130


Udvidelse i antal introstillinger i almen medicin for Region Nordjylland

Region Nordjylland har ved mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23. september 2021 fået godkendt, at de årligt skal opslå minimum 59 I-stillinger og maksimum 78,7 i perioden 2022-2023, svarende til 1/3 af den overordnende minimumsdimensionering og maksimumsdimensionering for Videreuddannelsesregion Nord. Det er en øgning med 8 I-stillinger i forhold til den nuværende minimumsdimensionering for Region Nordjylland.


Dermed opslår Region Midtjylland 130 I-stillinger, mens Region Nordjylland opslår minimum 59 I-stillinger, hvilket samlet er 189 I-stillinger i Videreuddannelsesregion Nord. Dermed efterleves den nye dimensioneringsplan.


Den lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen i almen medicin i Region Midtjylland bliver eftersendt.


PKL i almen medicin i Region Midtjylland, Søren Prins, deltager i mødet.

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-238-18

18. Akutmedicin - hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i akutmedicin


Sagsfremstilling

Dimensioneringsplanen for 2022-2023 fastlægger dimensioneringen for hoveduddannelsen i akutmedicin på 11 hoveduddannelsesforløb årligt.


I årene 2018-2021 har dimensionering for hoveduddannelsen i akutmedicin ligget på 9-12, hvoraf Videreuddannelsesregion Nord har valgt årligt at slå 12 hoveuddannelsesforløb op.

Dimensioneringen for 2022-2023 opleves derfor som en reduktion fra 12 til 11 årlige hoveduddannelsesforløb.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har sammen med specialets to PKL'er drøftet og valgt at indstille et forslag til en ny lægefaglig indstilling. Udvalget udtrykker dog bekymring for reduktionen, da de vurderer, at der er behov for flere hoveduddannelsesstillinger for at uddanne tilstrækkeligt med speciallæger i akutmedicin.


I det indstillede forslag fjernes der på skift mellem de seks forløbssammensætningen årligt et stillingsopslag. To ud af tre år fjernes der et stillingsopslag fra Region Midtjylland, mens der det tredje år fjernes et forløb fra Region Nordjylland. Derved fasholdes fordelingsnøglen vedr. årsværk med 1/3 til Region Nordjylland og 2/3 til Region Midtjylland.


Den lægefaglig indstilling har været i høring på hospitalsenhederne i perioden 26. oktober- 9. november 2021. Der er ikke modtaget indsigelser. Til gengæld er der modtaget følgende kommentarer fra fra ledende overlæge Ole Mølgaard på AUH:

"Vi vil dog igen gøre opmærksom på det uhensigtsmæssige i, at dimensioneringsplanen reducerer antallet af HU-stillinger fra 12 til 11 og totale antal I-stillinger fra 48 til 44 i VUR-Nord i et speciale, der er under opbygning."


"Der er tale om en samlet reduktion af uddannelseskapaciteten i en tid, hvor der er behov for at booste den nye speciallægeuddannelse. Den stemmer på ingen måde overens med 360 graders planen fra direktionen / sundhedsplanlægningen i Region Midt, der skal afhjælpe det store pres på specielt akutafdelingerne
- et af de konkrete løsningsforslag i 360 graders planen er at slå flere uddannelsesstillinger op.

Vi skal opfordre til, at speciallægeuddannelsen til akutmedicin dimensioneres således, at der inden for en kort årrække kan uddannes det antal akutlæger, der skal til for at bemande akutafdelingerne."


PKL deltager ikke på mødet.

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-238-18

19. Akutmedicin - introduktionsuddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen i akutmedicin


Sagsfremstilling

Dimensioneringsplanen for 2022-2023 fastlægger dimensioneringen for introduktionsuddannelsen i akutmedicin på minimum 22 og maksimum 44 introduktionsstillinger årligt.


I 2021 har dimensioneringen for introduktionsuddannelsen ligget på minimum 18 og maksimum 48.

Dimensioneringen for 2022-2023 øger derfor minimumsantallet af introduktionsstillinger, mens maksimum reduceres.

Dette sker fordi minimums-rationen ift. hoveduddannelsen er øget, mens maksimums-rationen ift. hoveduddannelsen er uændret.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har sammen med specialets to PKL'er drøftet og valgt at indstille et forslag til en ny lægefaglig indstilling. Udvalget udtrykker dog bekymring for reduktionen i maksimum, da de vurderer, at der er behov for flere introduktionsstillinger for at uddanne tilstrækkeligt med speciallæger i akutmedicin.


Med den nye lægefaglig indstilling placeres 32 % af minimumsdimensioneringen i Region Nordjylland, og 33 % af maksimumsdimensioneringen i Region Nordjylland.

Dette er en mindre ændring ift. tidligere, hvor Region Nordjylland har ligget på 33,33 % for både minimum og maksimum.


Den lægefaglig indstilling har været i høring på hospitalsenhederne i perioden 26. oktober-9. november 2021.

Der er ikke modtaget indsigelser. Til gengæld er der modtaget følgende kommentarer fra fra ledende overlæge Ole Mølgaard på AUH:


"Vi vil dog igen gøre opmærksom på det uhensigtsmæssige i at dimensioneringsplanen reducerer antallet af HU-stillinger fra 12 til 11 og totale antal I-stillinger fra 48 til 44 i VUR-Nord i et speciale, der er under opbygning. "


"Der er tale om en samlet reduktion af uddannelseskapaciteten i en tid, hvor der er behov for at booste den nye speciallæge uddannelse. Den stemmer på ingen måde overens med 360 graders planen fra direktionen / sundhedsplanlægningen i Region Midt, der skal afhjælpe det store pres på specielt i akutafdelingerne
- et af de konkrete løsningsforslag i 360 graders planen er at slå flere uddannelsesstillinger op. Vi skal opfordre til, at speciallægeuddannelsen til akutmedicin dimensioneres således, at der inden for en kort årrække kan uddannes det antal akutlæger, der skal til for at bemande akutafdelingerne."


PKL deltager ikke på mødet.


Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-44-18

20. Neurologi hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Dimensioneringsplanen for 2022-2023 fastlægger dimensioneringen for hoveduddannelsen i neurologi til 10 årlige hoveduddannelsesforløb. Dette er en stigning fra 9 i forrige dimensioneringsperiode.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har sammen med specialets PKL, Erik Hvid Danielsen, drøftet indstillingen og er enige om at indstille vedlagte forslag, dog med den bemærkning at der på sigt skal arbejdes på at lave forløbstyper, hvor udeåret er i Aalborg, f.eks. i kombination med Viborg. Dette vil medføre, at Aarhus og Aalborg igen vil få lige mange årsværk.


I det vedlagte forslag får Viborg hvert andet år et ekstra forløb, og det andet år slås en ny forløbstype op med AUH som udgangspunkt og udeår i Aalborg. Ved denne fordeling tilfalder 32,5 % af hoveduddannelsesårsværkene Region Nordjylland.


Den lægefaglige indstilling har været sendt i høring ved de berørte hospitalsenheder, og der er ikke modtaget nogen indsigelser.


PKL deltager ikke på mødet.


Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-44-18

21. Neurologi introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Dimensioneringsplanen for 2022-2023 fastlægger dimensioneringen for introduktionsuddannelsen i neurologi til minimum 20 og maksimum 30 introduktionsstillinger årligt. Dette er en øgning fra 18 til 20 inden for minimum og fra 27 til 30 inden for maksimum.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har sammen med specialets PKL, Erik Hvid Danielsen, valgt at indstille vedlagte forslag til en ny lægefaglig indstilling.


Med den nye lægefaglig indstilling placeres 30 % af minimumsdimensioneringen i Region Nordjylland mod tidligere 33 % og 30 % af maksimumsdimensioneringen mod tidligere 29 %.


Den lægefaglige indstilling har været sendt i høring ved de berørte hospitalsenheder, og der er ikke modtaget nogen indsigelser.


PKL deltager ikke på mødet.

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-259-18

22. Radiologi hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariat indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan for 2022 og 2023 øger antallet af hoveduddannelsesstillinger i radiologi fra 15 til 16 fra 2022. Derfor skal den lægefaglige indstilling opdateres. Med den øgede dimensionering øges frekvensen af forløbstypen, Aarhus-Silkeborg-Aarhus, så der opslås to forløb per år mod tidligere ét forløb per år. Med forslaget ændres fordelingen af uddannelsesårsværk fra 67,5%/32,5% til 69,5%/30,5% for hhv. Region Midtjylland og Region Nordjylland.


Den lægefaglig indstilling er sendt i høring hos de relevante hospitalsledelser med frist den 12. november 2021. Der er ikke modtaget nogen indsigelser.


PKL, Arne Lücke, og uddannelsesudvalget bakker op om den nye lægefaglige indstilling.


Specialets PKL deltager ikke på mødet.

Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-259-18

23. Radiologi introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har for 2022-2023 udarbejdet en ny dimensioneringsplan, som betyder et øget antal af introduktionsstillinger i radiologi. Derfor skal den lægefaglige indstilling for introduktionsforløb opdateres. Dimensionering af I-stillinger ændres fra 22,5-37,5 til 24-40 for hhv. minimum- og maksimumdimensioneringen. Den nuværende fordeling for stillinger (minimumdimensioneringen) mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland er hhv. 69% og 31% for Region Midtjylland og Region Nordjylland. Denne fordeling fastholdes med den foreslåede ændring.


Den lægefaglig indstilling er sendt i høring hos de relevante hospitalsledelser med frist den 12. november 2021. Der er ikke modtaget nogen indsigelser.PKL Arne Lücke og uddannelsesudvalget bakker op om den nye lægefaglige indstilling.


Specialets PKL deltager ikke på mødet.Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-263-18

24. Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - hoveduddannelsesforløb - godkendelse af lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Specialets PKL, det specialespecifikke uddannelsesudvalg og de ledende overlæger i specialet har ønsket, at ændre forløbssammensætningerne, så den nuværende første ansættelse på 30 måneder fremadrettet deles op på 18 måneders ansættelse i starten af uddannelsesforløbet og 12 måneder i slutningen af uddannelsesforløbet.


Der ændres i øvrigt ikke på fordelingen af årsværk mellem regioner eller afdelinger.


Nuværende opbygning:

KFNM afdeling 1

30 mdr.

Intern medicinsk afdeling efter aftale

6 mdr.

KFNM afdeling 2

12 mdr.


Fremtidig opbygning:

KFNM afdeling 1

18 mdr.

Intern medicinsk afdeling efter aftale

6 mdr.

KFNM afdeling 2

12 mdr.

KFNM afdeling 1

12. mdr.


Den lægefaglige indstilling er sendt i høring i perioden 4. november 2021 til 17. november 2021. Der er ikke modtaget indsigelser.


PKL deltager ikke på mødet.


Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-263-18

25. Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - introduktionsuddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

På baggrund af aftale mellem Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital flyttes ét årsværk i den lægefaglige indstilling fra Aarhus Universitetshospital til Aalborg Universitetshospital.


PKL og uddannelsesudvalget i specialet bakker op om den nye lægefaglige indstilling.


Med den fremadrettede fordeling er der 1/3 af årsværkene i Region Nordjylland og 2/3 af årsværkene i Region Midtjylland.


Den lægefaglige indstilling er sendt i høring i perioden 4. november 2021 til 17. november 2021. Der er ikke modtaget indsigelser.


PKL deltager ikke på mødet.Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-276-18

26. Børne- og ungdomspsykiatri introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling

Sagsfremstilling

Dimensioneringsplanen for 2022-2023 fastlægger dimensioneringen for introduktionsuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri til minimum 18 og maksimum 31,5 introduktionsstillinger årligt. Dette er en øgning fra 16 til 18 inden for minimum og fra 28 til 31,5 inden for maksimum.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har sammen med specialets PKL, Peter Ramsing, valgt at indstille vedlagte forslag til en ny lægefaglig indstilling.


Med den nye lægefaglig indstilling placeres 33 % af minimumsdimensioneringen i Region Nordjylland mod tidligere 25 % og 33 % af maksimumsdimensioneringen mod tidligere 28,6 %.


Den lægefaglige indstilling har været i høring på hospitalsenhederne uden indsigelser.


PKL deltager ikke på mødet.


Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-276-18

27. Børne- og ungdomspsykiatri hoveduddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den nye lægefaglige indstilling

Sagsfremstilling

Dimensioneringsplanen for 2022-2023 fastlægger dimensioneringen for hoveduddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri til 9 årlige hoveduddannelsesforløb. Dette er en stigning fra 8 i forrige dimensioneringsperiode.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har sammen med specialets PKL, Peter Ramsing, drøftet indstillingen og er enige om at indstille vedlagte forslag. Ved denne fordeling tilfalder 28% af hoveduddannelsesårsværkene Region Nordjylland, hvilket er en stigning fra de tidligere 25%.


Den lægefaglige indstilling har været i høring på hospitalsenhederne uden indsigelser.


PKL deltager ikke på mødet.


Beslutning

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-18

28. Orientering: Inspektorrapporter

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er ikke modtaget nye inspektorrapporter siden sidste møde.

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.  

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-29-14

29. Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer (UGUP) har afholdt møde den 21. september, hvor der var blevet indsendt ti uddannelsesprogrammer til vurdering. Syv af de ti uddannelsesprogrammer blev godkendt. To af de tre afviste uddannelsesprogrammer var i Lungemedicin, hvor programmerne primært blev afvist fordi det ikke var tydeligt, hvilke kompetencer, der skulle opnås i de forskellige delansættelser af hoveduddannelsesforløbene. Det sidste uddannelsesprogram var i pædiatri, hvor det blandt andet skal afklares, hvilke ansættelsesforhold der gælder for uddannelseslægen, når vedkommende er i en udefunktion.


Næste møde i UGUP er den 3. december 2021 (flyttet fra den 12. november), hvor der indtil videre er indsendt 15 uddannelsesprogrammer til vurdering.


Forud for mødet den 3. december 2021, har UGUP i løbet af 2021 samlet behandlet 45 uddannelsesprogrammer, hvoraf 42 er endt med at blive godkendt.


Med de 15 uddannelsesprogrammer til næste møde har UGUP samlet behandlet 60 uddannelsesprogrammer i 2021.


Nedenfor ses de planlagte UGUP møder for 2022:

- 25. marts 2022

- 3. juni 2022

- 19. august 2022

- 28. oktober 2022

- 16. december 2022


Afleveringsfrist for indstilling af uddannelsesprogrammer til godkendelse er en måned før mødedato.


Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.  

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-258-18

30. Orientering: PKL

Sagsfremstilling

Nyansatte PKL'er


- Janne Ladefoged Fassov ny PKL i gastro- og hepatologi fra 1. oktober 2021. Janne arbejder til dagligt ved Lever- Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital.


- Hans-Henrik Kimose er ny PKL i thoraxkirurgi fra den 1. oktober 2021. Hans-Henrik arbejder til dagligt ved Hjerte,- Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital.


- Trine Silkjær, ny PKL i hæmatologi fra 1. november 2021. Trine arbejder til dagligt ved Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital.


Det tre nye PKL'er ønskes tillykke med stillingen.


Introduktionsmøde for nye PKL'er

Alle nye PKL'er, der er blevet ansat i 2020 og 2021, er blevet inviteret til introduktionsdag med PUF-ledelsen den 7. januar 2022.


Genansatte PKL'er


Følgende PKL'er er blevet genansat i deres PKL-stilling fra den 1. oktober 2021:


Lone Sunde, Klinisk Genetik, Aalborg Universitetshospital

Erik Hvid Danielsen, Neurologi, Aarhus Universitetshospital

Thomas Starch Jensen, Kæbekirurgi, Aalborg Universitetshospital

Thomas Balslev, Pædiatri, Hospitalsenhed Midt

Torben Laursen, Klinisk Farmakologi, Aarhus Universitetshospital

Peter Ramsing, Børne- og Ungdomspsykiatri, Aarhus Universitetshospital

Roar Maagaard, Almen Medicin, Region Midtjylland

Søren Prins, Almen Medicin, Region Midtjylland


Tillykke med genansættelsen til de otte PKL'er.

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.  

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-7-15

31. Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger. Som opfølgning på denne beslutning skal der på hvert rådsmøde gives en kort status for udviklingen.


I 2021 er der oprettet 21 midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum:


2 stillinger i akutmedicin på Akutafdelingen, Hospitalsenhed Vest

1 stilling i oto-rhino-laryngologi på Øre-, Næse-, Halsafdelingen, Hospitalsenhed Vest

2 stillinger i urologi på Urinvejskirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest

2 stillinger i IM:kardiologi på Afdeling for Hjertesygdomme, Hospitalsenhed Vest

7 stillinger i psykiatri på Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien

1 stilling i psykiatri på Retspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien

1 stilling i neurologi på Neurologi, Aarhus Universitetshospital

1 stilling i klinisk farmakologi på Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

1 stilling i psykiatri på Regionspsykiatrien, Randers

1 stilling i akutmedicin på Akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt

2 stillinger i IM:hæmatologi på Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital


På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2021, er der lavet opdaterede pejlemærker for, hvornår en afdeling kan søge om introduktionsstillinger, der overskrider afdelingens maksimumsdimensionering (se bilag).


Sammenlignet med sidste år, er der sket følgende ændringer:


Ændringer i pejlemærker

Specialer

Fra pejlemærke 1 (høj søgning) til pejlemærke 3 (middel søgning)

Thoraxkirurgi

Fra pejlemærke 3 (middel søgning) til pejlemærke 1 (høj søgning)

Dermato-venerologi


Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.  

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-21

32. Orientering: Priser modtaget i VUR Nord, indeværende år

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsesregion Nord har modtaget flere uddannelsesrelaterede priser i 2021, når det kommer til den lægelige videreuddannelse. I forbindelse hermed ønskes det at anerkende følgende afdelinger for modtagelse af uddannelsespriser i 2021


 • På Regionshospital Randers har tidligere uddannelsesansvarlig overlæge Dea Kehler modtaget yngre akutmediciners uddannelsespris. Prisen uddeles til en person, der har gjort en ekstraordinær indsats i arbejdet med uddannelsen i akutmedicin. De yngre læger roser bl.a. Dea for at være en dygtig kommunikatør, der er god til at se den enkelte uddannelseslæges behov og udviklingspotentialer. Dea Kehler er efterfølgende blevet ledende overlæge på akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest.
 • Anne Gamst Christiansen, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling ved Hospitalsenhed Vest har modtaget Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere (FYGO)-prisen i 2021. FYGO-prisen bliver hvert år uddelt til en afdeling, leder, uddannelsesansvarlig, kollega eller lignende, der har gjort noget ganske særligt for yngre lægers uddannelse og oplæring. I indstillingen lægger de yngre læger vægt på Annes gode arbejde for at få uddannelsen mere i fokus organisatorisk og med relevant undervisning. Hun er interesseret i at følge op på alle uddannelseslægers udvikling i afdelingen. Som supervisor udgyder hun ro, vejleder og guider, så selv sværere situationer kan forblive på uddannelseslægens hænder, og hun følger op med konstruktiv feedback. Hun er en god rollemodel, er tilgængelig og tålmodig. Hun observerer, spørger ind og udfordrer uddannelseslægernes faglighed.
 • Uddannelsesansvarlig overlæge Gete Toft, Aalborg Universitetshospital har modtaget anerkendelse fra Yngre Plastikkirurger. Prisen uddeles til en person, som gennem det forløbne år har gjort en ekstraordinær indsats for uddannelse af yngre plastikkirurger. Gete roses bl.a. for sin evne til at motivere og udfordre yngre læger til at blive bedre. Hun giver god og konstruktiv feedback og følger altid op efter sam-operationer. Hun fordrer til refleksion og læring – hjælper på vej ved behov, men tager aldrig over, hvis det ikke er ønsket.


Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-21

33. Orientering: Indberetning af introduktionsstillinger til Sundhedsstyrelsen

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet har pr. 8. november 2021 indberettet antal opslåede og besatte introduktionsstillinger i VUR Nord til Sundhedsstyrelsen. Opgørelsen er vedhæftet som bilag til Rådets orientering.


Opgørelsen omhandler 2021 (med ansættelsesstart 01-01-2021 til og med 1-11-2021) og indeholder antal opslåede introduktionsforløb og antal besatte forløb.

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-21

34. Orientering: Indberetning af hoveduddannelsesstillinger til Sundhedsstyrelsen

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet har pr. 5. november 2021 indberettet antal opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger + fleksforløb i VUR Nord til Sundhedsstyrelsen. Opgørelsen er til Rådets orientering findes her: Statistik for uddannelsestillinger - Videreuddannelsesregion Nord (videreuddannelsen-nord.dk)


Opgørelsen omhandler 2. halvår 2021 samt hele 2021 og indeholder bl.a. antal opslåede hoveduddannelsesforløb, antal ansøgere, antal besatte forløb og antal ubesatte forløb i forhold til opslåede forløb og i forhold til eventuel korrigeret dimensionering. Ved korrigeret dimensionering forstås antallet af dimensionerede forløb i henhold til den gældende dimensioneringsplan plus eventuelle ekstra forløb i henhold til en midlertidig dimensionering udmeldt af Sundhedsstyrelsen eller justering aftalt mellem videreuddannelsesregionerne. I 2021 har der ikke været korrigering i dimensioneringen for nogen specialer.

Opgørelsen viser også antallet af fleksforløb (opslåede, ansøgere, besatte) i VUR Nord i 2021.

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-18

35. Eventuelt (5 min, 17.25-17.30)

Beslutning

Der var et ønske om et overblik over, hvad stigningen i dimensioneringen betyder for økonomien på hospitalerne. Hertil blev det oplyst, at Klinikforum i Region Midtjylland har drøftet dimensioneringens økonomiske betydning.


Det blev bemærket, at en del af de lægefaglige indstillinger ikke følger princippet om, at en tredjedel af uddannelsesårsværkene skal placeres i Region Nordjylland. Sekretariatet og uddannelsesudvalgene tilstræber at opnå den ønskede fordeling.
Der bør være fokus på den samlede fordeling på tværs af specialerne, da der for de enkelte specialer vil være afvigelser fra den aftalte fordeling mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-18

36. Deltagere

Sagsfremstilling

Deltagere:

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør Regionshospitalet Randers, formand

Inger Brødsgaard, ledende overlæge Klinik Psykiatri Syd, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Jonas Bruun Kjærsgaard, reservelæge, Aalborg Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Berit Skjødeberg Toftegaard, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Christine Kroer Nielsen, reservelæge, Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Gurli Lauridsen, uddannelseschef, den regionale administration, Region Nordjylland

Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør, Psykiatrien, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Anne Zahrtmann Møller, reservelæge, Hospitalsenhed Midt, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Kasper Pryds, reservelæge, Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig, direktør Hospitalsenhed Midt, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Flemming Randsbæk, ledende lektor, postgraduat lægelig kompetenceudvikling

Ditte Hughes, vicedirektør, suppleant for den regionale administration, Region Midtjylland

Søren Prins, praktiserende læge, almen praksis, Region Midtjylland

Mary Kruse, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Sofie Lodahl Gjessing, reservelæge, Almen Praksis, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Lise Wogensen Bach, prodekan, Health - sundhedsvidenskabeligt fakultet, Aarhus Universitet

Vibeke Ersbak, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Gitte Eriksen, uddannelseskoordinerende overlæge, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland


Fra VUS

Mads Skipper, sekretariatschef

Trine Kirkegaard Petersen, sagsbehandler og specialkonsulent

Maria Langschwager, sagsbehandler og afdelingslæge

Casper Larsen, sagsbehandler og AC-fuldmægtig (referent)


Gæster

Britt Lindegaard, på vegne af Lægeforeningen, Region Midtjylland


Afbud

Claus Thomsen, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Anette Schlemmer, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Rikke Skou Jensen, vicedirektør, den regionale administration, Region Midtjylland

Søren Pihlkjær Hjortshøj, lægefaglig direktør, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Lisbeth Uhrskov Sørensen, Overlæge, Psykiatrien Region Midtjylland, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Susanne Nøhr, ledende lektor og uddannelseskoordinerende overlæge, Aalborg Universitetshospital, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Ina Houmann Jensen, næstformand i Yngre Læger i Region Nordjylland, på vegne af Lægeforeningen i Region Nordjylland

Gitte Anna Madsen, formand, Lægeforeningen, Region Midtjylland

Jette Kolding Kristensen, viceinstitutleder for uddannelse på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør Aalborg Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland


Tilbage til toppen