Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Her finder du dagsordener og referater for møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Når du klikker på en af mødedatoerne i venstre side, kan du se dagsorden, referat og bilag for det pågældende møde.

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer
Dagsordener og referater fra møder i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer offentliggøres ikke.
Hvilke uddannelsesprogrammer, der er blevet godkendt af udvalget fremgår af dagordnen til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
den 7. december 2020 kl. 14:00
i Virtuelt møderum: meet.rm13@rooms.rm.dk

 


Sagnr.: 1-01-72-1-20

1. Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00-14.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dagsordenen er vedlagt som bilag.


Dagsordenspunkterne 14 til 20 er orienteringspunkter, der kun behandles på mødet, såfremt et medlem af Rådet ønsker dette. Såfremt et punkt ikke aktivt behandles på mødet, godkendes indstillingen per automatik.


Sekretariatschef Mads Skipper vil bistå formanden med den virtuelle mødeledelse.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.


Der var ønske om at behandle orienteringspunkt 19 mundtligt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

2. Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05-14.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender referatet.

Sagsfremstilling

Referatet fra seneste møde i DRRLV er vedlagt som bilag.


Der er ikke indkommet skriftlige bemærkninger til referatet.

Beslutning

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-137-20

3. Status vedr. revision af den lægelige videreuddannelse (20 min. kl.14.10-14.30)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet i DRRLV den 4. september 2020 orienterede sekretariatet Rådet om, at Sundhedsstyrelsen havde igangsat en revision af den lægelige videreuddannelse.


Arbejdet i Sundhedsstyrelsen er organiseret i fire arbejdsgrupper, hvor de tre videreuddannelsesregioner hver har to pladser i hver af de fire arbejdsgruppe. Dertil har Danske Regioner to pladser i hver gruppe. Arbejdsgrupperne blev endelig udpeget primo september 2020.


Etablering af baggrundsgrupper

På mødet 4. september bakkede Rådet op om, at der i Videreuddannelsesregion Nord etableres fire baggrundsgrupper med henblik på at rådgive og vejlede videreuddannelsesregionen. Herunder give input til og forberede videreuddannelsesregionens repræsentanter i Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper. De fire baggrundsgrupper svarer indholdsmæssigt til Sundhedsstyrelsens fire arbejdsgrupper.


Baggrundsgrupperne blev udpeget medio oktober, efter Rådet såvel som PKL-kredsen havde indstillet kandidater til baggrundsgrupperne.


Baggrundsgrupperne består af repræsentanter fra hospitalsledelserne, uddannelsesgiverne, uddannelsestagerne, PKL'erne og de to driftsregioner. Herudover er der reserveret plads til de to kommende ledende lektorer.


I udpegningen er der taget hensyn til spredning ift. geografi såvel som specialer. Derudover er det taget hensyn til præferencer i forhold til indhold blandt de indstillede.


Vedhæftet punktet er en oversigt over medlemmer i de fire baggrundsgrupper.


Baggrundsgrupperne aktiveres primært forud for møderne i Sundhedsstyrelsen.


Status vedr. møder i Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper

Den 7. oktober og 21. oktober afholdte Sundhedsstyrelsen de første møder i henholdsvis arbejdsgruppe 1 og 2. Møderne havde grundlæggende karakter af at være opstartsmøder. Arbejdsgruppemedlemmerne fra Videreuddannelsesregion Nord vil have mulighed for kort at orientere Rådet om deres oplevelser fra møderne.


Arbejdsgruppe 4 har første møde den 2. december. Arbejdsgruppemedlemmerne fra Videreuddannelsesregion Nord vil have mulighed for orientere kort fra mødet.

Arbejdsgrupperne 1, 2, og 3 afholder ligeledes møder i december, henholdsvis den 16., 10. og 15. december.


På baggrund af møderne i oktober er det forventningen af gruppe 1 på mødet i december skal drøfte fordele og ulemper ved nuværende samt andre KBU modeller samt et udkast til baggrundsafsnit til slutrapporten. Det forventes tilsvarende, at gruppe 2 på mødet i december skal drøfte kriterierne for oprettelse af specialer, status fra tværgående underarbejdsgrupper for en række specialer samt eventuelt fagområder. Dagsorden og indhold i grupperne 3 og 4 er endnu ikke kendt.


Forud for møderne i Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupperne i december mødes baggrundsgrupperne for første gang med henblik på opstart og forberedelse forud for møderne i Sundhedsstyrelsen.

Beslutning

Der blev orienteret om det foreløbige arbejde i de fire arbejdsgrupper, nedsat af Sundhedsstyrelsen:

 1. Indhold i og omfang af opbygning af den lægelige videreuddannelse samt lægeroller
 2. Specialestruktur
 3. Modeller for dimensionering af videreuddannelsen
 4. Videreuddannelsens governance.


Arbejdsgruppe 1:

Der har været afholdt første møde i arbejdsgruppen, hvor der var lagt op til en åben diskussion, når det kommer til lægerollerne, det lægelige arbejdsmarked og specialeudviklingen i fremtiden, også når det kommer til det fremtidige patientbehov og tværsektorielle perspektiv. Derudover blev rammerne for den kliniske basisuddannelse og strukturen heraf drøftet, herunder tidspunktet for tilkendelse af ret til selvstændigt virke. Der var enighed om nødvendigheden af en bred basisuddannelse.


Det er i forbindelse med første møde i arbejdsgruppen blevet aftalt at indsamle relevant medicinsk pædagogisk materiale på området til overblik og den videre drøftelse i gruppen.


Arbejdsgruppe 2:

I denne gruppe blev første møde også indledt med en åben drøftelse omkring de fremtidsmæssige perspektiver og behov for specialerne, herunder hvorvidt der kan blive behov for at redefinere bestemte specialer i fremtiden. Graden af specialisering i videreuddannelsen og den endelige fagspecialisering ved afslutning af hoveduddannelse samt selve opbygningen af uddannelsen blev også drøftet. Der var ikke nogle endelig konklusioner på mødet.


Arbejdsgruppe 3:

Det blev nævnt, at der endnu ikke har været afholdt første møde i arbejdsgruppen. Dimensionering anses for et centralt emne, da visse specialer og geografiske områder stadigt er udfordrede på lægedækningen og sikringen af relevante ansøgere til hoveduddannelsesstillinger. Videreuddannelsesregion Nord har en særlig interesse i at bidrage til at sikre lægedækningen for hele landet.


Arbejdsgruppe 4:

Det blev italesat, at gruppen skal beskæftige sig med bekendtgørelser og styringen indenfor videreuddannelse, herunder evalueringer og mulighederne i forbindelse med meritoverførsel. Under det første møde i arbejdsgruppe blev der umiddelbart ikke tilkendegivet ønsker til en anden national struktur end opdelingen i de tre videreuddannelsesregioner. Videreuddanelsessekretariaterne og de regionale råds funktioner blev drøftet og vurderet særdeles meningsfuld. Der var ønske om, at arbejdsgruppen bl.a. skulle kigge nærmere på bl.a. PUF, evaluering og vejledning, samt inspektorordningen. Forud for arbejdsgruppemødet blev der afholdt baggrundsgruppemøde og PKL-UKO-VUS temadag, hvilket gav mulighed for at viderebringe værdifulde input til mødet i arbejdsgruppen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-68-20

4. Status på COVID-19 i Videreuddannelsesregion Nord (20 min. kl. 14.30-14.50)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.
at Rådet kommer med input relateret til lægelig videreuddannelse i en tid præget af COVID-19.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet ved sekretariatschef Mads Skipper giver en status på de seneste COVID-19 tiltag og restriktioner, som påvirker den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.


Denne status vil blandt andet berøre følgende emner:


Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse forvarsles derudover om, at der til det kommende møde d. 4. marts 2021 planlægges med et dagsordenspunkt vedrørende de COVID-19 relaterede påvirkninger på den lægelige videreuddannelse indtil videre og på længere sigt samt de fremadrettede tilpasninger fx i uddannelsesprogrammer, målbeskrivelser eller andet, som kan vise sig nødvendige i forbindelse med, at COVID-19 pandemien trækker ud.


Som afslutning på dagsordenspunktet opfordres rådsmedlemmerne til at dele eventuelt generelle tips og tricks eller andre relevante input relateret til den lægelige videreuddannelse i en tid præget af COVID-19.

Beslutning

De nyeste (og kommende) restriktioner og anbefalinger relateret til COVID-19 blev drøftet.


Det blev også nævnt, at den generelle retningslinje for kursusafvikling og uddannelse i Region Midtjylland netop er blevet forlænget til og med udgangen af 2021.


Efter den seneste anbefaling fra Sundhedsstyrelsen afvikles kurser med maks. 20 deltagere ad gangen. Dette betyder også lokale variationer i kursusafviklingen fx med halvt online/halvt fysisk tilstedeværelse af kursisterne. Kurserne vil i den kommende tid blive afviklet som vanligt med de gældende restriktioner efter konkret individuel vurdering af kursusleder for at sikre overholdelse af anbefalingerne. Det blev foreslået, at fokus på den pædagogiske læring i forbindelse med virtuel undervisning bør fastholdes og udvikles i den kommende tid, også for at sikre at underviserne fortsat er klædt godt på til at varetage online undervisningen. Det kan eventuelt også blive nødvendigt at kompetencesikre de tekniske færdigheder der kræves i forbindelse med virtuel kursusafvikling.


Det blev drøftet, at det vil være oplagt at inddrage PKL'erne i forbindelse med indsamle relevante erfaringer og viden på området for online undervisning samt definere de pædagogiske aspekter, som er vigtige at indtænke i denne specifikke form for undervisning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

5. PAUSE (5 min. kl. 14.50-14.55)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

6. Oplæg: Årets højdespringer (20 min. kl. 14.55-15.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager oplægget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen uddeler hvert år i regi af inspektorordningen to uddannelsespriser: Bedste uddannelsesafdeling og Årets højdespringer.


I år blev prisen som 'Årets højdespringer' tildelt Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital. Prisen bliver givet til den afdeling, som ved en ihærdig indsats har rykket sig mest samlet set mellem to inspektorbesøg.


Afdelingen havde ved Inspektorbesøget i 2017 en del områder, der gjorde, at der var behov for umiddelbare indsatser samt et genbesøg i afdelingen allerede i foråret 2019. I den mellemliggende periode gennemførte afdelingen de aftalte indsatser. Resultatet var, at læringsmiljøet blev forbedret i en sådan grad, at alle de 16 læringsparametre i 2019 blev vurderet som enten "tilstrækkeligt" eller "særdeles godt" opfyldt. Dermed er afdelingen rykket fra en gennemsnitlig score på 2,5 til 3,7.


Derudover udtaler Sundhedsstyrelsen i forbindelse med prisoverrækkelsen: "Vi ved fra vores besøg, at det er muligt for afdelinger at forbedre deres læringsmiljø, hvis de gør en samlet og fokuseret indsats. Afdelingen på Aarhus Universitetshospital har arbejdet hårdt for at forbedre uddannelsen siden besøget i 2017, og det kan ses tydeligt i den nye vurdering. Afdelingen får derfor prisen for at honorere den indsats, de har sat ind med, for at skabe et godt og trygt læringsmiljø.”


Under oplægget deltager ledende overlæge Lone Susanne Jensen og UAO Charlotte Buchard Nørager fra afdelingen for at fortælle nærmere om baggrunden for uddannelsesprisen.

Beslutning

DRRLV ønskede afdelingen tillykke med prisen.


Afdelingen præsenterede et oplæg, som blandt andet omhandlede de tiltag og initiativer, som har ført til tildelingen af prisen:

 • Hovedfokus på struktur, når det kommer til uddannelsen på afdelingen
 • Alle uddannelseslæger fordeles i teams, hvor det er defineret hvilke kompetencer, der skal opnås i hvilke teams. Oversigten herover hænger fysisk på afdelingen.
 • Introduktionen til afdelingen er forbedret og påbegyndes inden opstart af uddannelsesstillingen.
 • Tiltag med dagens case er opstartet med stor succes.
 • Afdelingen har et fast uddannelsesteam, hvor faste møder og internat planlægges hen over året.
 • En række faste tiltag for uddannelseslægerne bl.a. fastsatte vejledermøder, journalclub og superviserede ambulatorier inkl. speciallægebackup (jf. vedhæftet præsentation for alle tiltagene).


Det blev drøftet, at der er opstået kultur for at prioritere uddannelse på afdelingen. Uddannelsestiltagene er blevet indført løbende og med fast struktur, hvilket har bidraget til at gøre disse til faste vaner. Der har været stor ledelsesopbakning hertil.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

7. Oplæg: Årets uddannelsessted (20 min. kl. 15.15-15.35)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager oplægget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen uddeler hvert år i regi af inspektorordningen to uddannelsespriser: Bedste uddannelsesafdeling og Årets højdespringer.


I år blev prisen som 'Bedste uddannelsesafdeling' tildelt Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital. Prisen bliver givet til den afdeling, som viser de bedste resultater i inspektorrapporten. Afdelingen scorede ved inspektorbesøget i november 2019, højeste point på 15 af de 16 målepunkter og fremhæves i øvrigt ved at have implementeret alle udpegede forbedringsinitiativer fra det forrige inspektorbesøg i 2015.


Derudover udtaler Sundhedsstyrelsen i forbindelse med prisoverrækkelsen: "Afdelingen får prisen for at være en afdeling, der har en god uddannelseskultur, hvor alle har en positiv indstilling til speciallægeuddannelsen og arbejder aktivt for et godt læringsmiljø; både uddannelseslæger, speciallæger og det ikke-lægelige personale.”


Under oplægget vil UAO Betina Samuelsen Sørensen fortælle nærmere om baggrunden for uddannelsesprisen.

Beslutning

DRRLV ønskede afdelingen tillykke med prisen.


Afdelingen præsenterede et oplæg, som blandt andet omhandlede de tiltag og initiativer, som har ført til tildelingen af prisen:

 • Der er blevet indført mange mindre tiltag over tiden med fokus på ledelse, uddannelse, psykologisk sikkerhed og tværfaglig involvering. Der opleves stor ledelsesopbakning til at prioritere uddannelse.
 • Kontinuerlig involvering af den samlede tværfaglige ledergruppe, også for at tydeliggøre andre faggruppers betydning i forbindelse med uddannelsen af de yngre læger
 • Fokus på at gøre uddannelse til en fast del af hverdagen
 • Involvering af uddannelseslægerne i afdelingens beslutninger, også udover de regelmæssige uddannelsesmøder.
 • Afdelingen har sat fokus på, hvad uddannelseslægerne bruger deres faglighed på og hvorfor.
 • Afdelingen prioriterer et grundigt introduktionsprogram og et fast fokus på uddannelse under morgenkonferencerne.
 • Fælles undervisning med andre specialer med en naturlig faglig snitflade


Det blev drøftet, at den gode uddannelseskultur, hvor uddannelse er indlejret i hverdagen, er fast etableret i afdelingen

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

8. Kvalitetsmonitoreringsmodel: Struktur og formelle rammer (20 min. kl. 15.35-15.55)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet præsenterer her sidste led i årshjulet for kvalitetsmonitoreringsmodellen: Struktur og formelle rammer. Herunder status for lægefaglige indstillinger for forløbssammensætninger og fordeling af årsværk, lægefaglige indstillinger for forskningstræning og uddannelsesprogrammer. Den fastsatte standard for alle tre elemeter er, at de skal revideres hver tredje år.


En revision hver 3. år betyder, at PKL, det specialespecifikke uddannelsesudvalg og den specialeansvarlige AC'er i sekretariatet, minimum hver 3. år, skal forholde sig til, hvorvidt de forskellige elementer fortsat afspejler virkeligheden og/eller om der behov for tilpasninger eller forbedringer.


I afrapporteringen herunder forholder sekretariatet sig både til, hvornår de forskellige elementer sidst blev godkendt i Rådet, og hvorvidt elementerne afspejler den aktuelle virkelighed.


Lægefaglige indstillinger for forløbssammensætninger og fordeling af årsværk

Samtlige lægefaglige indstillinger, på nær fem, er fuldt opdateret ift. at afspejle den aktuelle virkelighed, hvad angår forløbssammensætninger, såvel som fordeling af årsværk og dimensionering.


Hvis vi alene ser på hvornår de lægefaglige indstillinger sidst blev godkendt i Rådet fordeler tallene sig som vist herunder:Introduktionsuddannelsen

Hoveduddannelsen

≤ 3 år siden

18

19

≥ 3 år siden

13

20


For de lægefaglige indstillinger, der er godkendt for mere end tre år siden, har sekretariatet en løbende opmærksomhed på, hvorvidt disse fortsat afspejler virkeligheden og om der er basis for at lave ændringer.


Hvad angår de fem lægefaglige indstillinger, der er vurderet til ikke længere at afspejle virkeligheden, har sekretariatet en særlig opmærksomhed på disse i 2021 med henblik på opdatering og godkendelse i Rådet


En samlet oversigt over de lægefaglige indstillinger ses i bilaget.


Lægefaglige indstillinger for forskningstræningen

De lægefaglige indstillinger for forskningstræning godkendes gennem styregruppen for forskningstræning. Af forskellige årsager har styregruppen ikke været aktiv de seneste tre år. Derfor har det, i kun meget begrænset omfang, været muligt at få behandlet nye lægefaglige indstillinger for forskningstræningen. En ny udpegning til styregruppen er undervejs.


Status for nuværende er, at kun én lægefaglig indstilling for forskningstræning er godkendt inden for de sidste tre år.


I årene 2015-2017 blev 17 lægefaglige indstillinger for forskningstræningen revideret og godkendt. Dette skete bl.a. da det viste sig, at langt de fleste lægefaglige indstillinger, på daværende tidspunkt, var fra 2005 og 2006 og dermed havde behov for en opdatering.


Der er dermed forsat 20 specialer, der har lægefaglige indstillinger for forskningstræningen, der senest er revideret og godkendt i perioden 2005-2014. For 10 af disse foreligger, der udkast til behandling i styregruppen. Der er ligeledes behov for en revision af de øvrige 10 lægefaglige indstillinger.


Specialet akutmedicin, der blev oprettet i 2018, har et udkast, der afventer behandling i styregruppen.


En samlet oversigt over de lægefaglige indstillinger for forskningstræningen ses i bilaget


Uddannelsesprogrammer


Uddannelsesprogrammer for introduktionsuddannelsen

For uddannelsesprogrammer for introduktionsuddannelsen gælder det at samtlige uddannelsesprogrammer er godkendt inden for de seneste tre år i ni specialer.

I ni af de øvrige specialer er programmerne delvist opdateret, hvilket betyder, at for nogle afdelinger er programmerne opdateret og for andre er de ikke.


For de sidste 13 specialer gælder det, at alle uddannelsesprogrammerne for introduktionsuddannelsen er ældre end tre år. Flere af specialerne afventer nye målbeskrivelser eller ny lægefaglig indstilling, hvorfor de ikke har opdateret programmerne endnu.


Uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsen

For 12 specialer er alle uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsen opdateret inden for de seneste tre år. Uddannelsesprogrammerne i 10 af de øvrige specialer er delvist opdateret, mens uddannelsesprogrammerne i de sidste 17 specialer ikke er opdateret inden for de sidste tre år.


I langt de fleste specialer, hvor programmerne ikke er opdateret, er de enten i gang med at opdatere uddannelsesprogrammerne eller afventer en ny målbeskrivelse eller lægefaglig indstilling.


Arbejdet med at sikre opdaterede uddannelsesprogrammer sker i et samarbejde mellem PKL, uddannelsesudvalget, de specialeansvarlige AC'er i sekretariatet og Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer (UGUP) i samarbejde med uddannelsesprogramteamet i videreuddannelsessekretariatet. Det er en løbende proces og et stort arbejdet for alle parter. Sekretariatet og UGUP arbejder løbende på at optimere processen for behandling og godkendelse af uddannelsesprogrammer.


En samlet oversigt status for de enkelte specialer ses i bilaget.


Beslutning

Den sidste afrapportering for 2020 af kvalitetsmonitoreringsmodellen blev gennemgået, herunder struktur og formelle rammer. Til DRRLV mødet i marts 2021 planlægges der med at dagsordenssætte en evaluering af kvalitetsmonitoreringsmodellen efter, at denne har været i brug igennem et helt år.


Resultaterne tilknyttet kvalitetsstandarderne for faglig vurdering af de lægefaglige indstillinger og uddannelsesprogrammerne hvert tredje år blev gennemgået. Resultaterne kan også aflæses i ovenstående skema


Det blev italesat, at der igennem de seneste par uger indtil videre er blevet godkendt syv nye lægefaglige indstillinger for forskningstræning.


Det blev også nævnt, at revideringen af uddannelsesprogrammerne er en stor opgave. Der pågår i øjeblikket en proces i samarbejde mellem Videreuddannelsessekretariatet og Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer for at undersøge, om processen for godkendelse af uddannelsesprogrammer kan gøres mere smidig samtidigt med at kvaliteten bibeholdes.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

9. PAUSE (5 min. kl. 15.55-16.00)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-275-18

10. Status fra Psykiatri task force vedr. bekymringsbrevet fra psykiatrien (20 min. kl. 16.00-16.20)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ved mødet den 5. december 2019 blev DRRLV præsenteret for et bekymringsbrev (se bilag) fra det specialespecifikke uddannelsesudvalg i psykiatri angående den lægefaglige uddannelse i psykiatri i Videreuddannelsesregion Nord.


Bekymringsbrevet beskrev de lægefaglige og uddannelsesrelaterede problemer, som uddannelseslæger og uddannelsesansvarlige overlæge i psykiatrien oplever.


Ved mødet i DRRLV den 5. december 2019 blev det besluttet, at psykiatri task force bestående af de lægefaglige direktører, PKL i psykiatri, sekretariatschefen og HR repræsentanter fra Region Nordjylland og Region Midtjylland, skulle behandle bekymringsbrevet og efterfølgende afrapportere til DRRLV i 2020. Psykiatri task-force blev oprindeligt etableret med formålet om at øge rekrutteringen af uddannelseslæger i psykiatri i Videreuddannelsesregion Nord.


Bekymringsbrevet har i høj grad sat uddannelsen på dagsordenen i psykiatrien hos både den øverste psykiatriledelse og ved den enkelte afdelingsledelse. Dermed er der allerede igangsat flere initiativer på afdelingerne, herunder bedre forskningsmuligheder og muligheden for at udpege en person i psykiatrien i Region Midtjylland, der kan have en uddannelseskoordinerende funktion. Derudover ligger der en række opgaver hos det specialespecifikke uddannelsesudvalg i psykiatri i forhold til at fortsætte arbejdet med de initiativer, der er sat i gang for at styrke uddannelseskvaliteten.


Et af initiativerne er blandt andet udviklingen af et specialespecifikt vejlederkursus for speciallæger i psykiatri, der skal supplere det generelle vejlederkursus. Det specialespecifikke uddannelsesudvalg er kommet med forslag til indhold på kurset og i den forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med et mere konkret forslag til opbygning og indhold af kurset. Endvidere er der også nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde på at lave en mere formaliseret introduktion til samtaleteknikker for medicinstuderende for at rekruttere flere uddannelseslæger til specialet. Begge arbejdsgrupper mødes i januar 2021.


Initiativerne ovenfor og øvrige tiltag kan ses af referatet fra seneste møde i psykiatri task-force den 21. september 2020(se bilag).


I forhold til rekrutteringen til specialet opleves der et stigende antal ansøgere og dermed også flere besatte hoveudddannelsesforløb og sammenhængende uddannelsesforløb (Intro+hoveduddannelse).


Besatte hoveduddannelsesforløb i perioden 2018-2020 i VUR Nord(dimensioneringen er på 18 hoveduddannelsesforløb om året i VUR Nord):

Ansættelsesrunde

2018 1. halvår

2018 2. halvår

2019 1. halvår

2019 2. halvår

2020 1. halvår

2020 2. halvår

Antal besatte forløb i VUR Nord

5

5

8

9

5

9


Besatte sammenhængende uddannelsesforløb i perioden 2019-2020 i VUR Nord:

Ansættelsesrunde

2019 1. halvår

2019 2. halvår

2020 1. halvår

2020 2. halvår

Antal besatte forløb i VUR Nord

1

1

2

2


Psykiatri task-force har møde igen den 14. januar 2021.


På mødet i DRRLV den 7. december vil PKL, Morten Kjølbye give mundtlig status på arbejdet i psykiatri task-force samt arbejdet i det specialespecifikke uddannelsesudvalg.

Beslutning

Der blev gjort status på Psykiatri Task Force gruppens foreløbige arbejde og initiativer heriblandt:

 • Generelt opleves der et større fokus på uddannelse
 • Der har været iværksat forskellige initiativer for at øge rekrutteringen til specialet og der opleves en øget tilgang til uddannelsesstillingerne som følge heraf.
 • Begge politiske regioner arbejder med at forbedre de fokuserede ophold fx indenfor spiseforstyrrelse.
 • Der er blevet allokeret mere kontortid til at supportere UAO'erne i deres administrative opgaver.
 • Der planlægges med et kompetenceløft af UAO'erne.
 • Der arbejdes med en fælles model for udarbejdelse af uddannelsesprogrammerne inklusiv lokale tilpasninger.
 • Etablering af et fast introduktionskursus for alle nyopstartede uddannelseslæger for at klæde dem godt på til de centrale emner indenfor Psykiatri.
 • Etablering af et forskningsforum for alle uddannelseslæger, som har fået allokeret tid til forskning samtidigt med at fokus på forskning generelt øges
 • Tiltag med at udtynde vagtlaget, så uddannelseslægerne får mere tid i dagtimerne og derved opnår yderligere mesterlære ved speciallægerne. Dertil har der været fokus på at optimere bedside undervisningen i vagten.


Det blev drøftet, at tiltagene skal hjælpe en fast struktur indenfor uddannelse på vej og fastholde relevant ledelsesfokus.


DRRLV roste det foreløbige arbejde og tiltag, som er iværksat indenfor specialet. Der lød en opfordring til konsekvent at invitere Psykiatrien ind i de somatiske hospitalers lokale uddannelsesråd, hvor der er mulighed for det.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-185-20

11. Udpegning af nye medlemmer til Styregruppen for forskningstræning (10 min. kl. 16.20-16.30)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender de indstillede medlemmer til Styregruppen for Forskningstræning.

Sagsfremstilling

Det er tid til en ny-udpegning af Styregruppen for Forskningstræning. Kommissoriet er vedhæftet.


Udvalget udpeges af DRRLV efter indstilling fra Videreuddannelsessekretariatet.


Af kommissoriet fremgår det, at udvalget består af følgende medlemmer:

 • 1 formand (En af de kommende ledende lektorer. Disse stillinger er i øjeblikket i opslag. Når de ledende lektorer er ansat vil de forskellige udvalg under DRRLV, herunder Styregruppen for forskningstræning blive fordelt imellem dem. Sekretariatschef Mads Skipper er pt. konstitueret formand.)
 • 1 repræsentant for hospitalerne indstillet af Region Midtjylland
 • 1 repræsentant for hospitalerne indstillet af Region Nordjylland
 • 1 postgraduat klinisk lektor indstillet af Region Midtjylland
 • 1 postgraduat klinisk lektor indstillet af Region Nordjylland
 • 1 repræsentant for kursusledere fra Aarhus Universitet indstillet af Aarhus Universitet
 • 1 repræsentant for kursusledere fra Aalborg Universitet indstillet af Aalborg Universitet
 • 1 repræsentant for uddannelsessøgende læger indstillet af Yngre Læger.


Sekretariatschef Mads Skipper indstiller at følgende udpeges som medlemmer af Styregruppen for forskningstræning:


Formand: en ledende lektor


Repræsentant for hospitalerne indstillet af Region Midtjylland: Anders Rosendal Korshøj (nyudpegning)


Repræsentant for hospitalerne indstillet af Region Nordjylland: Anna Sofie Kjærgaard Hansen (nyudpegning)


Postgraduat klinisk lektor indstillet af Region Midtjylland: Anders Husted Madsen (genudpegning)


Postgraduat klinisk lektor indstillet af Region Nordjylland: Svend Erik Østgaard (nyudpegning)


Repræsentant for kursusledere fra Aarhus Universitet indstillet af Aarhus Universitet: Ulla Breth Knudsen (nyudpegning)


Repræsentant for kursusledere fra Aalborg Universitet indstillet af Aalborg Universitet: Jesper Karmisholt (nudpegning)


Repræsentant for uddannelsessøgende læger indstillet af Yngre Læger: Vinni Faber Rasmussen (nyudpegning)Anne-Mette Hvas, Bodil Steen Rasmussen, Lars Jørgen Østergaard, Mette Høltzermann og Torben Bjerregaard Larsen har ikke ønsket genudpegning.

Siden sidste udpegning er Carl Uggerhøj Andersen og Bente Malling endvidere udtrådt af udvalget grundet pension.


Med indstillingen af ovenfornævnte kandidater er vurderingen, at der sikres en tilstrækkelig erfaring, såvel som bredde i forhold til specialer og geografi.


Beslutning

Indstillingen blev godkendt.


Det blev meddelt, at Yngre Læger ønskede at indstille en fælles repræsentant for Region Midtjylland og Region Nordjylland på vegne af de uddannelsessøgende læger: Vinni Faber Rasmussen

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-259-15

12. Status og orientering vedr. UKYL og DYNAMU udviklingsforløbet (10 min. kl. 16.30-16.40)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 3.-4. september og 2. oktober 2020 har Videreuddannelsesregion Nord afholdt det første kompetenceudviklingsforløb for UKYL'er og DYNAMU'er. Forløbet var et pilotforløb.


UKO Berit Skjødeberg Toftegaard er kursusleder på forløbet, mens Trine Kirkegaard, Vinnie Greve, Tilde Kristensen og Mads Lind Ingermand har været med til udviklingen af og undervisning på forløbet.


Berit Skjødeberg Toftegaard og Trine Kirkegaard præsenterer de første foreløbige erfaringer og evalueringsdata fra forløbet.


Der arbejdes desuden på en evalueringsrapport fra forløbet, som forelægges DRRLV i 2021. Herunder fremadrettet anbefalinger.


Beslutning

De foreløbige erfaringer med kompetenceudviklingsforløbet blev præsenteret for DRRLV:
 • Formålet med forløbet har været at træne deltagernes forudsætninger for at kunne fungere som UKYL.
 • Programmet for kurset blev præsenteret. Dette indeholdt blandt andet oplæg om egne erfaringer som UKYL, forventningsafstemning, lederrollen, forandringsledelse og egne erfaringer med forandringer på uddannelsesområdet samt fokus på egen profil og hvordan denne bruges mest hensigtsmæssigt.
 • Processen for at etablere udviklingsforløbet blev gennemgået (dias vedhæftet som  bilag). Lige nu pågår der interviews i forbindelse med at evaluere forløbet.
 
Foreløbige tilbagemelding på skriftlige og mundtlige evalueringer blev drøftet:
 • Overordnet helhedsindtryk viser en relativ stor tilfredshed med udviklingsforløbet og der er indtil videre kommet rigtigt fine tilbagemeldinger.
 • Deltagerne er blevet spurgt ind til anvendelse og udbytte på selve kursusdagene, hvilket har resulteret i gode tilbagemeldinger.
 
Det blev nævnt at der planlægges med en endelig afrapportering i Udvalget for Udvikling af Uddannelsesgivende samt DRRLV inklusiv fremadrettede anbefalinger.
 
Det blev drøftet, at udviklingsforløbet kan være en mulighed for at træne ledelse og en yderst relevant start på udviklingen frem imod varetagelse af UAO posten.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-238-18

13. Akutmedicin introduktionsuddannelse - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.40-16.45)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af den næste dimensioneringsplan for 2021 er antallet af introduktionsstillinger inden for maksimum i akutmedicin i Videreuddannelsesregion Nord steget fra 36 til 48. De ekstra stillinger foreslås fordelt som i vedlagte lægefaglige indstilling. Fordelingen har været drøftet i det specialespecifikke uddannelsesudvalg for akutmedicin i Videreuddannelsesregion Nord.


Der er sendt høringsbreve til de berørte afdelinger med svarfrist den 18. november 2020. Eventuelle indsigelser vil blive præsenteret for rådet.


Se den lægefaglige indstilling i bilag.


Beslutning

Den lægefaglige indstilling blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

14. Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal I-stillinger. Som opfølgning på denne beslutning skal der på hvert rådsmøde gives en kort status for udviklingen.


Siden seneste møde i DRRLV har Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital fået godkendelse til en midlertidig udvidelse på en I-stilling i psykiatri udover maksimums dimensioneringen i perioden:

 • d. 1. oktober 2020 til d. 30. september 2021


Siden seneste møde i DRRLV har Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital fået godkendelse til en midlertidig udvidelse på tre I-stillinger i intern medicin: Hæmatologi udover maksimums dimensioneringen i perioden:

 • d. 1. januar 2021 til d. 31. december for en stilling
 • d. 1. februar 2021 til d. 31. januar 2022 for to stillinger


Siden seneste møde i DRRLV har Regionspsykiatrien Randers fået godkendelse til en midlertidig udvidelse på en I-stilling udover maksimums dimensionering i perioden:

 • d. 1. november 2020 til d. 31. oktober 2021

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

15. Orientering: Inspektorrapporter

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående inspektorrapporter, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt.


Videreuddannelsessekretariatet har fået tilsendt følgende inspektorrapporter siden seneste møde i DRRLV:


 1. Klinisk Biokemisk afdeling, Aalborg Universitetshospital - 3 ud af 16 temaer vurderes som 'tilstrækkelig' og de resterende temaer vurderes som 'særdeles god'.
 2. Kæbekirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital - 4 ud af 16 temaer vurderes som 'tilstrækkelig' og de resterende temaer vurderes som 'særdeles god'.


Klinisk Biokemisk afdeling, Aalborg Universitetshospital ved besøg d. 10. marts 2020

Sundhedsstyrelsen havde følgende kommentarer:

 • Det drejer sig om et rutinebesøg på en Klinisk Biokemisk afdeling, som varetager uddannelsesfunktion for 2 læger i introduktionsforløb og 1 læge i hoveduddannelse.
 • Ved selvevalueringen fremgår det, at der deltog 8 læger, hvilket antages at være alle afdelingens læger.
 • Ved inspektorbesøget deltog en bred repræsentation af relevante parter, herunder alle uddannelseslæger, den lægefaglige direktør, uddannelseskoordinerende overlæge, klinikchef, ledende overlæge, speciallæger, biokemikere og afsnitsledende bioanalytikere.
 • Der er stort set overensstemmelse mellem selvevalueringen og inspektorernes pointscoring af de 16 temaer, hvor begge parter har vurderet 13 ud af 16 temaer som særledes gode og 3 temaer som tilstrækkelige.
 • Ved sidste besøg i 2015 blev der aftalt tre indsatsområder, som der er taget hånd om.
 • Inspektorerne vurderer, at afdelingen er velfungerende og med vedvarende stort fokus på og prioritering af uddannelse og et ambitiøst og trygt læringsmiljø på trods af bl.a. en voksende opgaveportefølje.
 • Der er aftalt indsatsområder vedrørende bl.a. inddragelse af biokemikerne i kompetencevurdering af de yngre læger samt forventningsafstemning i forhold til løsning af opgaver.
 • Sundhedsstyrelsen bakker op om disse tiltag.
 • Der blev også peget på udfordringer ved rekruttering/fastholdelse samt fysiske rammer, som Sundhedsstyrelsen vurderer ligger uden for rammerne af inspektorordningen.
 • Sundhedsstyrelsen bakker dog op om alle tiltag, der kan gøre uddannelsen endnu bedre på afdelingen.
 • Det er planlagt, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutinebesøg om 4 år.


Kæbekirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital ved besøg d. 29. januar 2020

Sundhedsstyrelsen havde følgende kommentarer:

 • Det drejer sig om et rutinebesøg på en kæbekirurgisk afdeling, som varetager uddannelsesfunktion for fire tandlæger i hoveduddannelse.
 • Ved inspektorbesøget deltog relevante parter inklusiv sygehusets lægefaglige direktør, uddannelsestandlæger, specialtandlæger og andre relevante parter.
 • Der er fuld overensstemmelse mellem selvevalueringen og inspektorernes pointscoring af de 16 temaer. 4 temaer er vurderet ”tilstrækkelig” og 12 temaer ”særdeles god”.
 • Inspektorerne opfatter afdelingens uddannelsesforløb som særdeles velstruktureret og udbytterigt.
 • Ved sidste besøg i 2015 vurderede inspektorerne ligeledes, at afdelingen havde et stort uddannelsesmæssigt fokus og et godt undervisningsmiljø. Der er taget hånd om tidligere indsatsområder, og der er sket en række store tiltag på uddannelsesområdet.
 • For yderligere optimering af de allerede gode uddannelsesforhold er der aftalt indsatsområder for så vidt angår øget uddannelsesindhold af ambulatoriedage og øget uddannelsesværdi af konferencer og journal clubs.
 • Sundhedsstyrelsen bakker op om disse tiltag.
 • Desuden er der aftalt et indsatsområde vedrørende øgning af rekrutteringsgrundlaget til uddannelsesstillinger, hvilket ligger uden for rammerne for inspektorordningen.
 • Det er planlagt, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutinebesøg om 4 år.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-258-18

16. Orientering: PKL

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på ansættelse af to nye ledende kliniske lektorer for den pædagogisk udviklende funktion ved henholdsvis Aalborg Universitet og Aarhus Universitet

De sidste planlagte samtaler er afholdt/afholdes i løbet af november. Eventuel yderligere status gives på mødet i rådet den 7. december.


Ny PKL i Karkirurgi

15. oktober 2020 tiltrådte speciallæge Nikolaj Fibiger Grøndal som PKL i karkirurgi. Nikolaj er til dagligt ansat på karkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.
Nikolaj ønskes et hjerteligt velkommen.


Fire PKL stillinger opslået

Fire stillinger som PKL har været opslået/er i opslag med tiltrædelse 1. januar 2021 eller snarest herefter:

 • Simulations og færdighedstræning RM (opslået fordi ansættelsen udløber).
 • Intern medicin - Endokrinologi (opslået pga. opsigelse).
 • Akut Medicin i RM (opslået pga. opsigelse).
 • Klinisk Immunologi (opslået pga. opsigelse).

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-73-18

17. Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Det planlagte møde i udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer (UGUP) den 30. oktober 2020 blev aflyst grundet mange afbud. Da der var to uddannelsesprogrammer for introduktionsuddannelsen i intern medicin, der krævede en vurdering hurtigst muligt, blev de behandlet via mail. Ét af de to uddannelsesprogrammer blev ikke godkendt, da indholdet i programmet var placeret forkert i flere af afsnittene og da det ikke fremgik tydeligt, hvad uddannelseslægen skal deltage i under ansættelsen.


Næste møde i UGUP er den 27. november, hvor der i alt er indsendt 9 uddannelsesprogrammer til vurdering.


Derudover er der kommet en ny yngre læge repræsentant (Mette Iversen) i UGUP, som deltager i sit første møde den 27. november. På mødet den 27. november vil datoer for møderne i 2021 blive fastlagt.


Afleveringsfrist for uddannelsesprogrammer til vurdering er en måned før mødedato.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

18. Orientering: Inspirations- og opmærksomhedspunkter relateret til COVID-19

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På seneste møde i DRRLV blev det aftalt, at VUS ud fra de foreløbige erfaringer udarbejdede en oversigt over generelle inspirations- og opmærksomhedspunkter tilknyttet den lægelige videreuddannelse i en tid præget af COVID-19. Denne findes vedhæftet som bilag til rådets orientering og er baseret på de foreløbige erfaringer på tværs af specialerne, som eksempelvis er fremkommet under møder i uddannelsesudvalgene eller lignende.


Dokumentet udbygges løbende fra Videreuddannelsessekretariatets side, som der fremkommer eventuelle nye relevante betragtninger. Rådsmedlemmerne er også meget velkomne til at indmelde egne erfaringer eller opmærksomhedspunkter på mette.dahl@stab.rm.dk


Generelt har COVID-19 indtil videre krævet tilpasninger og stor fleksibilitet på uddannelsesområdet, hvilket hospitalsenhederne, specialerne, de uddannelsesgivende og uddannelsessøgende samt kursusudbydere og andre undervisere har mestret med stort engagement og professionalisme. Vedhæftet dokument opsamler en kort overblik over de erfaringer, som er mere generelle og dermed eventuelt kan tjene til inspiration på tværs af specialerne i og med, at COVID-19 fortsat har indvirkning på den lægelige videreuddannelse.


Derudover findes vedhæftet en kondensering af hovedpointerne fra artiklen: Training disrupted: Practical tips for supporting competency-based medical education during the COVID-19 pandemic, som også blev rundsendt i forbindelse med seneste møde i DRRLV.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-12-20

19. Orientering: Indberetning af hoveduddannelsesstillinger pr. 1. november 2020

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet har pr 1. november 2020 indberettet antal opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger i VUR Nord til Sundhedsstyrelsen. Opgørelsen er vedhæftet som bilag til Rådets orientering.


Opgørelsen omhandler 2. halvår 2020 og hele 2020 og indeholder bl.a. antal opslåede hoveduddannelsesforløb, antal ansøgere, antal besatte forløb og antal ubesatte forløb i forhold til opslåede forløb og i forhold til eventuel korrigeret dimensionering. Ved korrigeret dimensionering forstås antallet af dimensionerede forløb i henhold til den gældende dimensioneringsplan plus eventuelle ekstra forløb i henhold til en midlertidig dimensionering udmeldt af Sundhedsstyrelsen eller justering aftalt mellem videreuddannelsesregionerne. I 2020 har der ikke været korrigering i dimensioneringen for nogen specialer.

Beslutning

Der er blevet besat flere hoveduddannelsesforløb forløb i 2020 sammenlignet med 2019.


Nogle specialer får stadigt besat få stillinger. Det blev nævnt, at det eventuelt kan være værd at undersøge, om der kan være problemer med at få opslået introduktionsstillinger, også rettidigt i løbet af året.

Videreuddannelsessekretariatet vil undersøge muligheden for at registrere, hvor mange der klikker sig ind på hjemmesiden for specialernes virtuelle dag.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

20. Orientering: Priser modtaget i Videreuddannelsesregion Nord 2020

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Foruden Sundhedsstyrelsens to priser i regi af inspektorordningen har hospitalerne i Videreuddannelsesregion Nord modtaget flere uddannelsesrelaterede priser i 2020, når det kommer til den lægelige videreuddannelse.


I forbindelse hermed ønskes det at anerkende følgende afdelinger for modtagelse af uddannelsespriser i 2020:

 • Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Randers vandt i oktober Den Gyldne Yoda 2020 - Yngre Danske Ortopædkirurgers uddannelsespris. Prisen har til formål at anerkende en person, en afdeling eller en institution, der har gjort en særlig stor indsats for at forbedre uddannelsesvilkårene for yngre ortopædkirurger. Det er de yngre læger under uddannelse, der har nomineret afdelingen til prisen. I nomineringen fremhæver de bl.a., at man som yngre læge føler sig prioriteret, værdsat og som en vigtig del af afdelingen. De understreger også, at der er god mulighed for supervision og til at få gode råd i forbindelse med de daglige opgaver.
 • Medicinsk afdeling, kardiologi, Regionshospitalet Randers: Overlæge Kiomars Mahboubi har modtaget yngre kardiologers uddannelses pris. Det er en pris, der uddeles årligt for at hædre en person eller en afdeling som har ydet en ekstraordinær indsats for uddannelsen af læger indenfor kardiologi.
 • Psykiatrien, Region Nordjylland: Klinisk professor Marlene B. Lauritsen fra Børne- & Ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland fik i 2020 FYP-prisen (Foreningen af Yngre psykiatere). Prisen gives til en speciallæge, der har gjort noget særligt for at fremme det gode uddannelsesmiljø.
 • Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital: Afdelingslæge Signe Bødker Thim har modtaget Dansk Pædiatrisk Selskabs (DPS) uddannelsespris. Prisen gives til en enkelt person, et team, eller en afdeling som gør en særlig indsats i forhold til uddannelse af yngre pædiatere.


Afdelingerne og de relevante enkeltpersoner har modtaget særdeles flotte priser i 2020, hvilket vidner om en fortsat stor indsats indenfor den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-20

21. Eventuelt (15 min. kl. 16.45-17.00)

Beslutning

Der blev ikke behandlet punkter under eventuelt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

22. Deltagere

Sagsfremstilling

Deltagere

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør Regionshospitalet Randers, formand

Ditte Hughes, afdelingschef, suppleant for den regionale administration, Region Midtjylland

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør Aalborg Universitetshospital hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Inger Brødsgaard, ledende overlæge Klinik Psykiatri Syd, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Inge Marie Møller, PKL i Gynækologi og obstetrik, Regionshospitalet Randers, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Tue Kruse Rasmussen, 1. reservelæge, Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Søren Prins, praktiserende læge, almen praksis, Region Midtjylland

Jonas Bruun Kjærsgaard, reservelæge, Aalborg Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Berit Skjødeberg Toftegaard, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Søren Pihlkjær Hjortshøj, lægefaglig direktør, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Sofie Lodahl Gjessing , reservelæge, Almen Praksis, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Christine Kroer Nielsen, reservelæge, Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Marianne Kleis Møller, uddannelseskoordinerende overlæge, Aarhus Universitetshospital, suppleant for hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Vibeke Ersbak, uddannelseskoordinerende overlæge, Hospitalsenheden Vest, suppleant for hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Anette Bagger Sørensen, uddannelseskoordinerende overlæge, Hospitalsenhed Midt, suppleant for hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Lisbeth Uhrskov Sørensen, Overlæge, Psykiatrien Region Midtjylland, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Gurli Lauridsen, uddannelseschef, den regionale administration, Region Nordjylland

Susanne Nøhr, uddannelseskoordinerende overlæge Aalborg Universitetshospital, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør, Psykiatrien, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Sten Rasmussen, vice-institutleder for uddannelse på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet


Fra VUS

Mads Skipper, sekretariatschef

Trine Kirkegaard Petersen, sagsbehandler

Ditte Louise Egeskov Munkedal, sagsbehandler og 1. reservelæge

Maja Bertz Hansen, sagsbehandler

Maria Langschwager, sagsbehandler og afdelingslæge

Mette Dahl Jacobsen, sagsbehandler, referent


Gæster

Britt Lindegaard, på vegne af Lægeforeningen, Region Midtjylland

Ina Houmann Jensen, næstformand i Yngre Læger i Region Nordjylland, på vegne af Lægeforeningen i Region Nordjylland

Gitte Anna Madsen, formand, Lægeforeningen, Region Midtjylland

Lone Susanne Jensen, ledende overlæge, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland

Charlotte Buchard Nørager, uddannelsesansvarlig overlæge, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland

Betina Samuelsen Sørensen, uddannelsesansvarlig overlæge, Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland

Lægefaglig direktør Phuong le Reisinia, Psykiatrien, Region Midtjylland

Morten Kjølbye, uddannelseskoordinerende overlæge, Psykiatrien, suppleant for hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland


Afbud

Claus Thomsen, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig, direktør Hospitalsenhed Midt, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Sara Mathilde Radl Hensel, reservelæge, Regionshospitalet Randers, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Rikke Skou Jensen, vicedirektør, den regionale administration, Region Midtjylland

Per Höllsberg, studieleder for medicin, Health - Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet

Tilbage til toppen