Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Her finder du dagsordener og referater for møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Når du klikker på en af mødedatoerne i venstre side, kan du se dagsorden, referat og bilag for det pågældende møde.

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer
Dagsordener og referater fra møder i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer offentliggøres ikke.
Hvilke uddannelsesprogrammer, der er blevet godkendt af udvalget fremgår af dagordnen til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
den 24. maj 2023 kl. 14:00
i Konference 1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

 


Sagnr.: 1-01-72-1-17

1. Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00 - 14.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dagsordenen er vedlagt som bilag.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

2. Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05 - 14.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender referatet.

Sagsfremstilling

Referatet er vedlagt som bilag.


Der er ikke indkommet skriftlige bemærkninger til referatet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

3. Temadrøftelse (90 min. kl. 14.10 - 15.40)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter den nye akutplan for sygehusvæsenet.

Sagsfremstilling

Der blev den 23. februar 2023 indgået aftale mellem regeringen og Danske Regioner om en akutplan for sygehusvæsenet (vedhæftet som bilag).


Akutplanen er ikke et decideret uddannelsespapir, men formodes at få indvirkning på den daglige drift og herigenennem evt. også uddannelse på hospitalerne. På seneste møde i DRRLV blev akutplanen kortvarigt drøftet og det blev aftalt, at emnet med fordel kunne behandles som en temadrøftelse.


Akutplanen har følgende temaer:

 1. Afhjælpning af flaskehalse og bemandingsmæssige problemer
 2. Hurtigere autorisation af udenlandsk arbejdskraft
 3. Bedre brug af kapaciteten på de offentlige sygehuse
 4. Robustgørelse af akutmodtagelser
 5. Brug af kapaciteten på private sygehuse


Planen har tre målsætninger for en såkaldt normalisering af situationen:

 • Ventelister er nedbragt inden udgangen af 2024, så de erfarede ventetider er normaliseret i f.t. niveauet før covid-19 pandemien
 • Den samlede kirurgiske aktivitet (inkl. private) skal i gennemsnit være 3 % højere end i 2022.
 • Overholdelsen af udredningsretten i somatikken skal i løbet af 2023 normaliseres i f.t. niveauet før covid-19 pandemien


Indeværende temadrøftelse koncentreres om de fem temaer i akutplanen og herudfra fokuseres der på de underemner i hvert tema, som formodes at have størst tilknytning til uddannelsesområdet.


Temadrøftelsen består af følgende elementer:

 1. Kort indledning af dagsordenspunktet v/sekretariatschef Mads Skipper
 2. Drøftelse i plenum via kontinuum v/VUS
 3. Præsentationer af relevante perspektiver på akutplanen v/oplægsholdere
 4. Afsluttende drøftelse og opsamling v/VUS


Oversigt over oplæg:

Oplæg 1: Det ledelsesmæssige perspektiv på akutplanen (15 min.)

v/Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen, Hospitalsenhed Midt, Region Midtjylland


Oplæg 2: Evalueringsansættelser sat i relation til akutplanen (15 min.)

v/UKO Vibeke Ersbak og UAO Lone Duval, Kræftafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup, Region Midtjylland


Oplæg 3: Akutplanen, set fra uddannelseslægernes perspektiv (15 min.)

v/ Jonas Bruun Kjærsgaard reservelæge, klinisk assistent og UKYL på Øre-, Næse-, Halskirurgiskafdeling på Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

4. Pause (5 min. kl. 15.40 - 15.45)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-233-22

5. Inspektorrapport for Akutafdelingen, Regionshospitalet Nordjylland (15 min. kl. 15.45 - 16.00)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager præsentation af udarbejdet handleplan til efterretning, og
at Rådet drøfter og godkender handleplanen.

Sagsfremstilling

Den 13 december 2022 var der et rutinemæssigt inspektorbesøg på Akutafdelingen, Regionshospitalet Nordjylland (se bilag 1). Seneste besøg var i maj 2017.


Sundhedsstyrelsens kommentarer til inspektorrapporten kan læses sidst i dette punkt.


Afdelingen har derudover udarbejdet en handleplan på baggrund af inspektorbesøget. På mødet i DRRLV vil Akutafdelingen fremlægge handleplanen, herunder allerede iværksatte samt kommende tiltag på afdelingen. Derudover vil Rådet gerne høre om hospitalets oplevelse med inspektorbesøget og rapporten, herunder:

 • Hvilken værdi og læring, hospitalet har fået ud af besøget?
 • Hvilke råd og anbefalinger hospitalet vil give til andre afdelinger på baggrund af inspektorbesøget?


Fra afdelingen deltager:

 • Marc Ludwig, cheflæge
 • Maika Helena Shakar, UAO


Derudover deltager UKO Mary Kruse og lægefaglig direktør Charlotte Birkmose Rotbøl fra hospitalet.


Sundhedsstyrelsens bemærkninger:


Der er tale om et rutinebesøg. Sidste inspektorbesøg var i maj 2017.


Afdelingen uddanner KBU-læger, læger i introduktion (I-læger) og hoveduddannelse (H-læger) i akut medicin samt H-læger i almen medicin. Foruden uddannelsesansvarlig overlæge (UAO) er der 2 uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL).


12 ud af afdelingens 25 uddannelseslæger (primært KBU-læger) deltog i afdelingens selvevaluering. Ved inspektorbesøget deltog 5 ud af 15 KBU-læger, afdelingens 2 I-læger, 1 ud af 5 H-læger i almen medicin og 2 ud af 3 H-læger i akut medicin. Der var således god repræsentation af uddannelseslæger i akut medicin og mere begrænset repræsentation af afdelingens øvrige uddannelseslæger. Ledende overlæge, UAO, 4 speciallæger, lægelige direktør og uddannelseskoordinerende overlæge (UKO) og 2 akutsygeplejersker deltog ved inspektorbesøget.


Både afdelingens og inspektorernes temascoring er overvejende tilstrækkelig. Inspektorerne scorer ligesom afdelingen ’konferencernes læringsværdi’ og ’kompetencevurdering’ som utilstrækkelig og ’forskning’ som særdeles problematisk. Inspektorerne scorer ’uddannelsesplan’ tilstrækkelig, mens afdelingen scorer den utilstrækkelig.


Inspektorerne beskriver en afdeling med en engageret UAO, som forsøger at optimere uddannelsen indenfor de bestående rammer. Afdelingens årshjul for undervisning efter ABCDE fremhæves og KBU-lægernes læringsmiljø beskrives som trygt og velfungerende. Der udtrykkes derimod bekymring for mellemvagtslaget særligt grundet mangel på supervision. Denne gruppe af læger har ofte vagt udenfor dagstid og er meget alene med et stort ansvar fx ved ”rødt kald”. Bagvagten sidder fysisk adskilt, hvilket medfører en barriere ift. sidemandsoplæring og medicinsk bagvagt er sjældent tilstede i akutmodtagelsen i aftennattevagter. Kompetencevurdering for læger i mellemvagtslaget beskrives som sporadisk, og uden konsensus om, hvordan dette skal foregå. Uddannelseslægerne efterspørger større læringsudbytte af konferencerne, der ikke opleves at udnyttes optimalt. Arbejdstilrettelæggelsen tager ikke hensyn til uddannelseslægernes kompetencer/erfaringsniveau, hvilket inspektorerne opfordrer til samt at nye læger altid bør have dagvagt forud for aftennattevagt. UAO overvejer at oprette et ”kørekort” til ”rødt kald” dvs. et antal røde kald under supervision forud for selvstændig varetagelse, hvilket støttes af inspektorerne. I-lægerne har en udfordring ift. at opnå deres kirurgiske delkompetencer, da uddannelseslæger kun modtager akutte medicinske patienter. Der er tilrettelagt 4 ugers fokuseret ophold i skadestuen og arbejdes på en tilsvarende løsning ift. organkirurgiske patienter.


Indsatsområder fra sidste besøg er opnået fraset morgenkonferencens læringsværdi, der fortsat er et fokusområde.


Følgende indsatsområder er aftalt mellem inspektorer og afdeling:

 1. Supervision af læger i mellemvagtslag. Forslag om:

A.
Frigøre tid for BV i akutmodtagelsen – der opstilles en række konkrete forslag bl.a. om reduktion/flytning af opgaver til andre personalegrupper, placering af BV tæt ved MV

Samarbejdsaftale med medicinsk BV, evt. tilbud om ekstra vagt mhp. supervision


B.
Undersøge muligheden for funktion af intern medicinske uddannelseslæger i aftennattevagt mhp. mere dagstidsfunktion for akutafdelingens uddannelseslæger:

 1. Kompetencevurdering af læger i mellemvagtslag. Samme forslag som under punkt 1
 2. Øget læringsværdi af morgen- og middagskonference. Forslag om:

Morgenkonference: Begrænse til relevante sager med læringsværdi/særlig opmærksomhed

Middagskonference: Vurdere formålet med konferencen og struktur herfor

 1. Styrke forskning. Forslag om:

Idebank til små projekter/kasuistikker, vejledning fra forskningscenter/inspiration fra forskningsansvarlig fra fx Aalborg Akutafdeling, oprette delestillinger med delvis klinik og forskning

 1. I-læger i akut medicin skal modtage organkirurgiske patienter. Forslag om:

Fokuseret ophold med funktion i kirurgisk modtagelse, aftale omkring supervision og kompetencevurdering i relation til kirurgiske patienter


Sundhedsstyrelsen kan ikke kommentere på indsatsområder af strukturel karakter, da dette går ud over rammerne af inspektorordningen, men bakker generelt op om indsatser, som forbedrer uddannelsen. Sundhedsstyrelsen støtter de øvrige indsatsområder og forslag fra inspektorerne, som vi finder vil optimere afdelingens uddannelsespotentiale særligt ift. arbejdstilrettelæggelse og læringsmiljø, hvor der er behov for et løft. Problemstillingen omkring opnåelse af kirurgiske delkompetencer for I-læger beskrives som værende i proces mhp. en løsning.


Sundhedsstyrelsen hæfter sig ved den manglende mulighed for supervision og hermed også kompetencevurdering for læger i mellemvagtslaget og tilslutter sig derfor, at næste inspektorbesøg finder sted som et opfølgende besøg om 24 måneder. Sundhedsstyrelsen opfordrer sygehusledelsen til at støtte afdelingen i at løse de strukturelle udfordringer ift. denne gruppe af læger.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-9-23

6. Pause (10 min. kl. 16.00 - 16.10)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-9-23

7. Årsrapport, Aalborg Universitetshospital (15 min. kl. 16.10 - 16.25)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager præsentationen til orientering.

Sagsfremstilling

Aalborg Universitetshospital har siden seneste møde i DRRLV indsendt deres årsrapport for den lægelige videreuddannelse 2022 til VUS.


Der pågår for tiden et arbejde med at opbygge en ny struktur for præsentationerne af årsrapporterne i DRRLV. Indtil denne er fastlagt, inviteres hospitalsenhederne fortsat til at præsentere årsrapporterne for DRRLV som vanligt, så der sikres en løbende orientering i Rådet og imødekommes videndeling om lokale initiativer på hospitalerne.


Rapporten gør status for den lægelige videreuddannelse på Aalborg Universitetshospital og fokuserer bl.a. på:

 • Introduktion af nye uddannelseslæger
 • Særlige tiltag for at styrke uddannelsen
 • NordSims bidrag til den lægellige videreuddannelse i 2022
 • Inspektorbesøg til videndeling og inspiration
 • 360 graders samtaler, status og spørgeramme


Rappoteren præsenteres af uddannelseskoordinerende overlæger Anja Kirstein og Trine Lignell Guldberg.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-9-23

8. Kvalitetsmonitorering generelle kurser og faculty development (10 min. 16.25 - 16.35)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet den 5. december 2019 godkendte Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) udkastet til en kvalitetsmonitoreringsmodel.


Kvalitetsmonitoreringsmodellen er bygget op med 4 overordnede områder

 1. Udvikling af uddannelsesgiverne (Faculty Development)
 2. De obligatoriske generelle kurser og forskningstræning
 3. Forskning og udvikling inden for medicinsk pædagogik og den pædagogisk udviklende funktion
 4. Struktur og formelle rammer


Hermed følger den halvårlige afrapportering af kvalitetsmonitoreringsmodellen for følgende to områder:

 1. Udvikling af uddannelsesgiverne (Faculty Development)
 2. De obligatoriske generelle kurser og forskningstræning


På mødet gives der en mundtlig orientering af afrapporteringen med supplerende skriftligt datamateriale (vedhæftet)


Herunder opsummeres afrapporteringen ift. kvalitetsstandarderne i kvalitetsmonitoreringsmodellen.


De obligatoriske generelle kurser, kurserne under UUU og forskningstræningskurserne modtager alle flotte evalueringer, der alle i gennemsnit ligger over middel, hvilket er et af kvalitetsmålene.

Data for de enkelte kurser findes i de vedlagte datanotater.


Et andet kvalitetsmål er årlige gennemsyn af eksisterende kurser. På seneste møde i Følgegruppen for de generelle kurser den 28. april 2023 blev samtlige generelle kurser gennemgået. Det samme skete i Udvalget for Udvikling af Uddannelsesgivende (UUU) den 15. marts 2023. For samtlige kurser sker der en løbende udvikling, der bl.a. er drevet af kursusevalueringerne og af tilbagemeldingerne kursusledelserne modtager undervejs i kurserne.

I styregruppen for forskningstræning planlægges med en status for kurserne på deres møde i september 2023. Evalueringerne viser imidlertid, at kurserne opleves som relevante og som havende en god kursusledelse.


Særligt kan fremhæves en større revision af vejlederkurset for speciallæger, da der opleves et ændret kompetenceniveau og dermed behov for kompetenceudvikling hos vejlederne.

Desuden forsøger man på Akutkurset for KBU-læger i Region Nordjylland i efteråret 2023 at ændre i rækkefølgen på kursusdagene, med henblik på at optimere læringsflowet. Der er i projektet indlagt opfølgning på effekt og udbytte.


På tværs af Udvalget for Udvikling af uddannelsesgivende og Følgegruppen for de generelle kurser er der et ønske om at arbejde for en øget sammenhæng på tværs af kurserne. Målet er bl.a. at de overordnede grundelementer, på tværs af kurser og niveauer, er baseret på evidens og "best practise" indenfor medicinsk pædagogik.


Det sidste fastsatte kvalitetsmål er, at samtlige kurser skal revideres hver 3. år.

I UUU og i Følgegruppen for de generelle kurser er der drøftelser om, hvorvidt dette kvalitetsmål er et værdifuldt og relevant mål. Oplevelsen er, at den løbende udvikling og revision af kurserne der allerede sker er tilstrækkelig og sikre den tilstrækkelige og nødvendige kvalitet i kurserne. I dette arbejde er kursusevalueringerne centrale. Forventningen er derfor, at dette mål revideres ifm. en kommende gennemgang af kvalitetsmonitoreringsmodellen. Emnet har ikke være drøftet særskilt i styregruppen for forskningstræning. Det forventes dog, at en revision af modellen også vil gælde for kvalitetsmonitoreringen af forskningstræningen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-259-15

9. Udpegning til Udvalget for Udvikling af Uddannelsesgivende (5 min. kl. 16.35 - 16.40)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Medlemmerne i Udvalget for Udvikling af Uddannelsesgivende udpeges for 3 år adgangen. Udvalget blev senest nedsat og udpeget i 2019, hvorfor det nu er tid til en

ny-udpegning. Kommissoriet er vedhæftet.


Udvalget udpeges af DRRLV efter indstilling fra Videreuddannelsessekretariatet og Ledende lektor.

Af kommissoriet fremgår det, at udvalget består af følgende medlemmer:

- 1 formand (en af de ledende lektorer

- 1 uddannelsesfaglig kursusleder pr. kursus.

- 1-2 lægefaglige kursusledere pr. kursus

- 4-5 lægefaglige medlemmer (fx PKL, UKO, UAO, UKYL). Disse skal tilsammen repræsentere bred erfaring og interesse for kompetenceudvikling af uddannelsesgivende – samt indsigt i og tæt kontakt med daglig klinisk praksis. Samtidig skal en passende fordeling mellem de to politiske regioner sikres.


Ledende lektor Flemming Randsbæk og Sekretariatschef Mads Skipper indstiller at følgende udpeges som medlemmer i Udvalget for Udvikling af uddannelsesgivende for perioden 2023-2025


Konstitueret Formand: Joachim Frølund (PKL i almen medicin)


Uddannelsesfaglige kursusledere:

Vejlederkursus for speciallæger: Uddannelseskonsulent Rikke Willemoes, Center for kompetenceudvikling i Region Midtjylland (genudpegning)

Kursus for UAO'er: Uddannelseskonsulent Anne Beltoft, Læring, ledelse og uddannelse i Region Nordjylland (genudpegning)


Lægefaglige kursusledere:

Vejlederkursus for speciallæger: UKO Anja Kirstein, Aalborg Universitetshospital (nyudpegning)

Kursus for UAO'er: UKO Gitte Eriksen og PKL Anne Braae, Aarhus Universitetshospital (genudpegning)

Udviklingsforløb UKYL/DYNAMU: UKO Berit Toftegaard, Regionshospitalet Horsens (genudpegning)

Tutorkurser i Region Midtjylland: Praktiserende læge og PKL Signe Brøndt (nyudpegning)

Tutorlægekurser i Region Nordjylland: Speciallæge i almen medicin og AMU Joachim Nørmark, praktiserende læge (nyudpegning)


4-5 lægefaglige medlemmer

Afdelingslæge Thomas Greve, Kl. mikrobiologi, AUH (genudpegning)

UAO Bjarke Bruun, Medicinsk Afdeling, RH Randers (genudpegning)

UAO Constanze Merkel, Gyn.obs, RH Nordjylland (genudpegning)


Siden sidste udpegning er tidligere PKL i kirurgi Anders Husted og tidligere UAO Marlene Kanstrup udtrådt af udvalget.


UKO Anja Kirstein er både indstillet som lægefaglig kursusleder på vejlederkurset for speciallæger og som lægefagligt medlem. Hun indstilles dog kun på den ene plads. VUS har ikke modtaget yderligere forslag eller indstillinger til kandidater.


DRRLV har derfor mulighed for, på mødet, at indstille én til to yderligere medlemmer, som VUS kan gå i dialog med efterfølgende.


I den forbindelse gør VUS opmærksom på, at UUU har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt, at der i UUU også deltager læger under uddannelse og eventuelt et medlem med kobling til Psykiatrien.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-201-22

10. Karkirurgi introduktionsuddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling (2 min. kl. 16.40 - 16.42)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har revurderet den lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelse i Karkirurgi fra 2014 og finder ikke anledning til at ændre på fordelingen af introduktionsårsværk mellem hospitalsenheder og driftsregioner. Indstillingen opdateres derfor alene ift. ny skabelon samt underskrift fra ny PKL. Indstillingen har været sendt til orientering til de involverede hospitalsledelser.


Årsværkene er fordelt med en tilstræbelse af 1/3 i Region Nordjylland og 2/3 del i Region Midtjylland. Med den nye lægefaglig indstilling fordeler minimumsdimensioneringen sig med 33 % i Region Nordjylland og 66 % i Region Midtjylland. Maksimumdimensioneringen fordeler sig med 30 % i Region Nordjylland og 70 % i Region Midtjylland. Dette fastholder den hidtidige fordeling mellem driftsregionerne.


Den lægefaglige indstilling er vedhæftet som bilag.

PKL deltager ikke under punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-201-22

11. Karkirurgi hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling (2 min. kl. 16.42 - 16.44)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Det specialespecifikke udvalg i karkirurgi har ønsket at ændre på to af deres forløbstyper i den karkirurgiske hoveduddannelse samt tilføje en ekstra forløbstype til brug ved fleksforløb.

Indstillingen har været drøftet i det specialespecifikke uddannelsesudvalg og der har været enighed om indstillingen.


Den lægefaglige indstilling er i høring ved de berørte hospitalsenheder med svarfrist den 10. maj 2023. Eventuelle høringssvar vil blive fremlagt ved mødet.


Med den nye lægefaglige indstilling fordeler årsværkene mellem de to driftsregioner med 35 % i Region Nordjylland og 65 % i Region Midtjylland. Dette er en ændring ift. den hidtidige fordeling mellem driftsregionerne, som var 32 % til Region Nordjylland og 68 % til Region Midtjylland.

På grund af en administrativ fejl har fordelingen i den tidligere lægefaglig indstilling været opgivet til 60 % i Region Midtjylland og 40 % i Region Nordjylland.
Stillingerne har været slået op som aftalt, men den faktiske fordeling mellem afdelingerne har ikke stemt overens med det den tidligere lægefaglige indstilling foreskrev.

Dette rettes der op på i den nye lægefaglige indstilling.


Den lægefaglig indstilling er vedhæftet som bilag.
PKL deltager ikke under punktet.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-230-22

12. Gyn-obs hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling (2 min. kl. 16.44 - 16.46)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling

Sagsfremstilling

Den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik revideres som følge af behovet for præcisering af årsværkene på kirurgisk afdeling (tilpasning til gældende skabelon for lægefaglig indstilling) og almindelig opdatering jf. DRRLV's kvalitetsmonitoreringsmodel. Der ændres ikke i forløbstyper eller i fordelingen af hoveduddannelsesårsværk.


I den lægefaglige indstilling fordeler hoveduddannelsesårsværkene mellem de to driftsregioner sig fortsat således: 27 % af årsværkene er i Region Nordjylland, mens 73 % af hoveduddannelsesårsværkene er i Region Midtjylland. Fordelingen skyldes, at PKL i samarbejde med uddannelsesudvalget har vurderet, at den nuværende fordeling af årsværk er optimal ift. af benytte den samlede uddannelseskapacitet i Videreuddannelsesregion Nord. På møde i uddannelsesudvalget den 13. marts 2023 blev det aftalt, at udvalget skal drøfte muligheden for nye forløbstyper og evt. omfordeling af årsværk i forbindelse med, at uddannelsesudvalget skal forholde sig til, hvilke konsekvenser revisionen af den lægelige videreuddannelse får for specialet.


Den lægefaglig indstilling er vedhæftet som bilag.
PKL deltager ikke under punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-242-22

13. Endokrinologi hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling (2 min. kl. 16.46 - 16.48)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling

Sagsfremstilling

Den eksisterende lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i endokrinologi er godkendt i marts 2022 og revideres, da der tilføjes en forløbstype (Aalborg-Thisted).


Da Medicinsk afdeling, Thisted Sygehus og Endokrinologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital begge er en organisatorisk del af Aalborg Universitetshospital, har Videreuddannelsessekretariatet på vegne af DRRLV søgt og fået dispensation for 2-stedskravet, da hovedformålet med bestemmelsen ikke kompromitteres (se vedhæftede afgørelse fra Sundhedsstyrelsen).


Der ændres ikke i fordelingen af antal hoveduddannelsesårsværk, da forløbstypen ikke er en del af opslagskadencen. Forløbstypen kan benyttes ved, med de involverede afdelingers accept, at konvertere ubesatte forløb til denne forløbstype. Det er uddannelsesudvalgets intention, at forløbet kan inkluderes i opslagskadencen ved den forventede revision af specialets lægefaglige indstilling i forbindelse med revisionen af den lægelige videreuddannelse.


I den lægefaglige indstilling fordeler hoveduddannelsesårsværkene mellem de to driftsregioner sig fortsat således: 27 % af årsværkene er i Region Nordjylland, mens 73 % af hoveduddannelsesårsværkene er i Region Midtjylland.


Den lægefaglig indstilling er vedhæftet som bilag.
PKL deltager ikke under punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-227-22

14. Retsmedicin hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling (2 min. kl. 16.48 - 16.50)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Den nuværende lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i Retsmedicin er godkendt i 2014. Det specialespecifikke uddannelsesudvalg vurderer på den baggrund, at indstillingen bør opdateres.

Ifølge den gældende dimensioneringsplan fra Sundhedsstyrelsen skal der opslås 1/2 hoveduddannelsesforløb årligt i Videreuddannelsesregion Nord.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har drøftet de eksisterende forløbstyper og fordelingen af hoveduddannelsesårsværk. Udvalget bakker op om den eksisterende fordeling og de eksisterende forløbstyper. Der er således ikke ændringer i forløbstyper eller i fordelingen af årsværk


Den lægefaglige indstilling er vedhæftet som bilag.

PKL deltager ikke mødet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

15. Orientering: Inspektorrapporter

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående inspektorrapporter, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt.


Videreuddannelsessekretariatet har fået tilsendt følgende inspektorrapporter siden seneste møde i DRRLV:


1. Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Horsens fra rutinebesøg d. 12. januar 2023 - seks temaer vurderes som 'tilstrækkelig' og de resterende 10 temaer vurderes som 'særdeles god'.


2. Ortopædkirurgi, Hospitalsenhed Midt fra rutinebesøg d. 17. januar 2023 - fire temaer vurderes som 'særdeles god' og de resterende 12 temaer vurderes som 'tilstrækkelig'.


3. Røntgen og Skanning, Hospitalsenhed Midt fra rutinebesøg d. 27. oktober 2022 - ét tema vurderes som 'utilstrækkelig' (læring og kompetencevurdering), ét tema vurderes som 'særdeles god' og de resterende 14 temaer vurderes som 'tilstrækkelig'.

Inspektorrapporten behandles ikke særskilt som kritisk, idet der ikke planlægges med et opfølgende besøg indenfor 1-2 år.


4. PS Klinik Syd, Psykiatrien, Region Nordjylland fra rutinebesøg d. 24. januar 2023 - to temaer vurderes som 'utilstrækkelig (uddannelsesplan samt læring og kompetencevurdering) og de resterende 14 temaer vurderes som 'tilstrækkelig'.

Inspektorrapporten behandles ikke særskilt som kritisk, idet inspektorerne har anbefalet opfølgende næste besøg som et rutinebesøg om fire år.

Afdelingen skal sende om en skriftlig opfølgning med status for de anførte indsatsområder om 12 måneder til Sundhedsstyrelsen, som på baggrund af den skriftlige opfølgning vil vurdere, hvornår det er relevant at planlægge næste inspektorbesøg.


5. Neurologi, Aarhus Universitetshospital fra rutinebesøg d. 28. november 2023 - ét tema vurderes som 'tilstrækkelig' og de resterende 15 temaer vurderes som 'særdeles god'.


6. Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup fra rutinebesøg d. 16. januar 2023 - ét tema vurderes som 'utilstrækkelig' (uddannelsesprogram), fire temaer vurderes som 'tilstrækkelig' og de resterende 11 temaer vurderes som 'særdeles god'.

Inspektorrapporten behandles ikke særskilt som kritisk, idet der ikke planlægges med et opfølgende besøg indenfor 1-2 år.


7. Karkirurgisk afsnit, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital fra rutinebesøg d. 17. januar 2023 - tre temaer vurderes som 'utilstrækkelig' (Akademiker - Læring i rollen som akademiker, Undervisning - som afdelingen giver og Konferencernes læringsværdi), syv temaer vurderes som 'tilstrækkelig' og de resterende seks temaer vurderes som 'særdeles god'.

Inspektorrapporten behandles ikke særskilt som kritisk, idet der ikke planlægges med et opfølgende besøg indenfor 1-2 år.


8. Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital fra rutinebesøg d. 2. februar 2023 - to temaer vurderes som 'tilstrækkelig' og de resterende 14 temaer vurderes som 'særdeles god'.


9. Kirurgi, Regionshospitalet Randers fra rutinebesøg d. 25. januar 2023 - alle 16 temaer vurderes som 'særdeles god'.


10. Kvindesygdomme og Fødsler, Hospitalsenhed Midt fra rutinebesøg d. 19. januar 2023 - ét tema vurderes som 'utilstrækkelig' (forskning), syv temaer vurderes som 'tilstrækkelig' og de resterende otte temaer vurderes som 'særdeles god'.

Inspektorrapporten behandles ikke særskilt som kritisk, idet der ikke planlægges med et opfølgende besøg indenfor 1-2 år.


11. Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital fra rutinebesøg d. 1. februar 2023 - fem temaer vurderes som 'tilstrækkelig' og de resterende 11 temaer vurderes som 'særdeles god'.


1. Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Horsens

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: SST-kommentarer-120123.ashx


2. Ortopædkirurgi, Hospitalsenhed Midt

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: SST-Kommentarer-170123.ashx


3. Røntgen og Skanning, Hospitalsenhed Midt

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Nord/Hospitalsenhed-Midt/Radiologi/Inspektorrapport-271022/SST-kommentarer-271022.ashx


4. PS Klinik Syd, Psykiatrien, Region Nordjylland

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Nord/Psykiatrien-i-Region-Nordjylland/Klinik-Syd/Inspektorrapport-240123/SST-kommentarer-240123.ashx


5. Neurologi, Aarhus Universitetshospital

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Nord/Aarhus-Universitetshospital/Neurologi/Inspektorrapport-281122/SST-kommentarer-281122.ashx


6. Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Nord/Goedstrup-Regionshospital/Arbejdsmedicin/Inspektorrapport-160123/SST-kommentarer-160123.ashx


7. Karkirurgisk afsnit, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Nord/Aarhus-Universitetshospital/Karkirurgi/Inspektorrapport-170123.ashx


8. Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Nord/Aarhus-Universitetshospital/Geriatri/Inspektorrapport-020223/SST-kommentarer-020223.ashx


9. Kirurgi, Regionshospitalet Randers

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Nord/Regionshospitalet-Randers/Kirurgi/Inspektorrapport-250123/SST-Kommentarer-250123.ashx


10. Kvindesygdomme og Fødsler, Hospitalsenhed Midt

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: Opdateres med link, når dette er tilgængeligt


11. Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Nord/Aarhus-Universitetshospital/Dermato/Inspektorrapport-010223/SST-kommentarer-010223.ashx

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-7-15

16. Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger. Som opfølgning på denne beslutning skal der på hvert rådsmøde gives en kort status for udviklingen.


Siden seneste DRRLV møde er der blevet godkendt følgende nye i-stillinger udover maksimum:


Speciale

Afdeling

Hospital

Periode

Intern medicin, 2 stillinger

Diagnostisk Center

Hospitalsenhed Midt

01-05-2023 - 30-04-2024

Ortopædkirurgi, 1 stilling

Ortopædkirurgisk afdeling, Hjørring

Aalborg Universitetshospital

01-06-2023 - 31-05-2024

Ortopædkirurgi, 1 stilling

Ortopædkirurgi, Viborg

Hospitalsenhed Midt

01-06-2023 - 31-05-2024


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-41-14

17. Orientering: PKL

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Konstitueret PKL i psykiatri

Zywia Anna Brouer, som er uddannelseskoordinerende overlæge ved Psykiatrien i Region Midtjylland, er konstitueret PKL i psykiatri fra den 1. maj 2023 i perioden frem mod, at der ansættes en ny PKL i specialet. PKL stillingen i psykiatri har været genopslået flere gange uden, at der har været ansøgere. Stillingen forventes genopslået primo 2024.


Ny PKL i pædiatri

Rikke Kaae er ny PKL i pædiatri fra den 1. juni 2023. Rikke har sin kliniske ansættelse ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital.


Opsagte og ubesatte PKL stillinger

Peter Ramsing opsiger sin PKL stilling i Børne- og Ungdomspsykiatri til udgangen af august 2023. Der skal lyde en stor tak til Peter for hans store indsats.


Der er fortsat ubesatte PKL stillinger i kardiologi og kirurgi.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-29-14

18. Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

UGUP (Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer) har haft møde den 3. marts 2023 og 13. april 2023. Ved mødet det 3. marts var der indsendt 25 uddannelsesprogrammer til vurdering. Alle uddannelsesprogrammer blev godkendt eller betinget godkendt.

Ved mødet den 13. april var der indsendt 14 uddannelsesprogrammer til vurdering, hvoraf 11 blev godkendt eller betinget godkendt mens tre blev afvist. De tre afviste uddannelsesprogrammer var fra specialerne radiologi (to programmer) og ortopædkirurgi. De to afviste uddannelsesprogrammer i radiologi efterlevede ikke skabelonen tilstrækkeligt i flere af skabelonens afsnit. Uddannelsesprogrammet fra ortopædkirurgi manglede beskrivelse af kompetencevurderingsmetoder. De pågældende afdelinger, der indgår i de afviste uddannelsesprogrammer, er i dialog med Videreuddannelsessekretariatet med henblik på at få tilpasset og godkendt programmerne.


Næste møde i UGUP er den 9. juni 2023 med afleveringsfrist den 9. maj 2023.


I forbindelse med at Mary Kruse stopper som UKO ved Regionshospitalet Nordjylland, stopper hun også som medlem i UGUP. Formanden for UGUP og VUS arbejder på at finde et nyt medlem, der kan erstatte Mary Kruse.


Planlagte møder samt afleveringsfrist i 2023:

Mødedato

Afleveringsfrist*

9. juni 2023

9. maj 2023

1. september 2023

1. august 2023

27. oktober 2023

27. september 2023

15. december 2023

15. november 2023


* Afleveringsfrist for indstilling af uddannelsesprogrammer til godkendelse.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-101-11-22

19. Orientering: Opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger - 1. halvår 2023

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet har pr. 26. april 2023 indberettet antal opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger + fleksforløb i VUR Nord til Sundhedsstyrelsen. Opgørelsen er til Rådets orientering og findes vedhæftet.


Opgørelsen omhandler 1. halvår 2023 og indeholder bl.a. antal opslåede hoveduddannelsesstillinger, antal ansøgere, antal besatte stillinger og antal ubesatte stillinger i forhold til opslåede stillinger og i forhold til eventuel korrigeret dimensionering. Ved korrigeret dimensionering forstås antallet af dimensionerede stillinger i henhold til den gældende dimensioneringsplan plus eventuelle ekstra stillinger i henhold til en midlertidig dimensionering udmeldt af Sundhedsstyrelsen eller justering aftalt mellem videreuddannelsesregionerne.


Opgørelsen viser også antallet af fleksforløb (opslåede, ansøgere, besatte) i VUR Nord for 1. halvår 2023.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-216-20

20. Orientering: Udpegning til følgegruppen for de generelle kurser

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Medlemmerne i Følgegruppen for de generelle kurser udpeges for 3 år ad gangen. Følgegruppen blev senest nedsat og udpeget i 2019, hvorfor det nu er tid til en

ny-udpegning. Kommissoriet er vedhæftet.


I henhold til det kommissoriet skal Følgegruppen bestå af:

- 1 Formand (Formandsposten varetages af en af de postgraduate ledende lektorer)

- 1 Repræsentant for hver af kursusudbyderne

- 1 Uddannelseskoordinerende overlæge fra hver af de to politiske regioner

- 1 Repræsentant fra Almen praksis (evt. AMU eller PKL)

- 1 Repræsentant fra Yngre Læger.


På baggrund af ovenstående nyudpeges følgegruppen. Videreuddannelsessekretariatet har stået for processen, hvor de involverede parter er blevet bedt om at udpege hver deres repræsentant. Følgende står for udpegning af de enkelte medlemmer


- De uddannelseskoordinerende overlæger udpeges af den pågældende politiske region.

- Repræsentanterne fra kursusudbyderne udpeges af kursusudbyderen.

- Repræsentanten fra Almen praksis udpeges af de to regioner efter indstilling fra Lægeforeningen.

- Repræsentanten fra Yngre Læger udpeges af Yngre Læger.


Følgende er udpeget til Følgegruppen for de generelle kurser:

- Formand: UKO Gitte Eriksen fortsætter som konstitueret formand frem mod der ansættes en ny ledende lektor.

- Repræsentanter fra kursusudbydere:

- Region Midtjylland, Center for kompetenceudvikling: Vicekontorchef Thorkil Munch

- Region Nordjylland, Læring, ledelse og uddannelse: Uddannelseschef Gurli Lauridsen

- Uddannelseskoordinerende overlæger:

- Region Midtjylland: UKO Gitte Eriksen, Aarhus Universitetshospital

- Region Nordjylland: UKO Trine Lignell Guldberg, Aalborg Universitetshospital

- Repræsentant fra Almen praksis: PKL og praktiserende læge Søren Prins

- Repræsentant fra Yngre Læger: Afdelingslæge Maj Lesbo, Hospitalsenhed Midt

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

21. Eventuelt (10 min. kl. 16.50 - 17.00)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

22. Deltagere

Sagsfremstilling

Til stede

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Randers (formand)

Joachim Frølund, praktiserende læge, almen praksis, Region Midtjylland

Annette Schlemmer, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Lise Wogensen Bach, prodekan, Health - sundhedsvidenskabeligt fakultet, Aarhus Universitet

Sofie Lodahl Gjessing, reservelæge, Almen Praksis, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør, Psykiatrien, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland (deltager virtuelt i mødets start)

Anja Kirstein, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland og suppleant, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Berit Skjødeberg Toftegaard, uddannelseskoordinerende overlæge, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Danjal Hofgaard Hestoy, reservelæge, Aalborg Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Zywia Anna Brouer, Uddannelseskoordinerende overlæge, Psykiatrien Region Midtjylland, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Christine Cramer, reservelæge, Aarhus Universitetshospital, suppleant, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland (deltager virtuelt)

Flemming Randsbæk, ledende lektor, postgraduat lægelig kompetenceudvikling

Charlotte Birkmose Rotbøl, lægefaglig direktør, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland (deltager virtuelt)

Berit Bjerre Handberg, vicedirektør, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Inger Brødsgaard, projektleder, Psykiatrien, Region Midtjylland, uddannelsesgivende læger, indstillet af Lægeforeningen

Gitte Valsted Eriksen, uddannelseskoordinerende overlæge, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland, suppleant, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Lisbet Hørslev Pedersen, uddannelseskonsulent, Mennesker og Organisation, suppleant, den regionale administration, Region Nordjylland

Trine Louise Dahl, reservelæge, Regionshospitalet Gødstrup, uddannelsessøgende læge, Region Midtjylland, indstillet af Lægeforeningen

Vibeke Ersbak, uddannelseskoordinerende overlæge, Regionshospitalet Gødstrup, Region Midtjylland, suppleant, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland


Gæster

Torkil Lawaetz, på vegne af Lægeforeningen, Region Midtjylland (deltager frem til kl. 16.00)

Marc Ludwig, cheflæge, Akutafdelingen, Regionshospitalet Nordjylland, Region Nordjylland (deltager virtuelt)

Maika Helena Shakar, uddannelsesansvarlig overlæge, Akutafdelingen, Regionshospitalet Nordjylland, Region Nordjylland (deltager virtuelt)

Dea Kehler, PKL i akutmedicin (deltager virtuelt)

Mary Kruse, uddannelseskoordinerende overlæge, Regionshospitalet Nordjylland, Region Nordjylland

Jonas Bruun Kjærsgaard, uddannelseskoordinerende yngre læge, Øre-, Næse-, Halskirurgiskafdeling på Aalborg Universitetshospital og supleant til DRRLV, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Lone Duval, uddannelsesansvarlig overlæge, Kræftafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup, Region Midtjylland


Fra VUS

Mads Skipper, sekretariatschef

Trine Kirkegaard Petersen, sagsbehandler og specialkonsulent

Christian Petri Foged, sagsbehandler og AC-fuldmægtig

Helle Østergaard, sagsbehandler og AC-fuldmægtig

Rune Kramer Knudsen, sagsbehandler og AC-fuldmægtig

Sofie Brøndum Kristensen, sagsbehandler og AC-fuldmægtig

Mette Dahl Jacobsen, sagsbehandler og AC-fuldmægtig (referent)


Afbud:

Claus Thomsen, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Kasper Pryds, reservelæge, Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Ina Houmann Jensen, næstformand i Yngre Læger i Region Nordjylland, på vegne af Lægeforeningen i Region Nordjylland

Ditte Hughes, vicedirektør, den regionale administration, Region Midtjylland

Anne Zahrtmann Møller, reservelæge, Hospitalsenhed Midt, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Gurli Lauridsen, uddannelseschef, den regionale administration, Region Nordjylland

Britt Lindegaard, på vegne af Lægeforeningen, Region Midtjylland

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Gødstrup, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Jette Kolding Kristensen, vice-institutleder for uddannelse på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Gitte Anna Madsen, formand, Lægeforeningen, Region Midtjylland

Tilbage til toppen