Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Her finder du dagsordener og referater for møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Når du klikker på en af mødedatoerne i venstre side, kan du se dagsorden, referat og bilag for det pågældende møde.

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer
Dagsordener og referater fra møder i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer offentliggøres ikke.
Hvilke uddannelsesprogrammer, der er blevet godkendt af udvalget fremgår af dagordnen til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
den 4. marts 2019 kl. 14:00
i Konferencerum, OPA 15 (908728290), Regionshuset Aarhus Olof Palmes Alle 15


Sagnr.: 1-01-72-36-18

1. Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00-14.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dagsordenen er vedlagt som bilag.

 

Punkterne 15 til 18 er orienteringspunkter, der kun behandles på selve mødet, såfremt et medlem af Rådet ønsker dette. Såfremt et punkt ikke aktivt behandles på mødet, godkendes indstillingen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

2. Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05-14.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender referatet.

Sagsfremstilling

Der er ikke modtaget bemærkninger til referatet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

3. Temadrøftelse - del 1 (60 min. kl. 14.10-15.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter den nuværende KBU ordning samt, hvordan kvaliteten i KBU ordningen sikres i fremtiden,

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen vil på indeværende møde omhandle den nuværende KBU ordning og de fremtidsperspektiver, som Rådet kan se for ordningen.

 

Tiden kalder på inddragelse af nye perspektiver på KBU-ordningen samt refleksioner over, hvordan det er muligt fortsat at udvikle optimale lærings- og trivselsmuligheder for de nuværende og kommende KBU-læger. De seneste år er der sket en markant stigning i antal KBU-læger, hvilket øger presset på uddannelsesafdelingerne, måske især regionens akutafdelinger. Der er en stor opgave forbundet med at uddanne det stigende antal læger og det kan derfor også være nødvendigt at drøfte, hvorvidt der er behov for at tænke i nye baner for at sikre den optimale udnyttelse af uddannelseskapaciteten samt sikre bedst mulig læring for KBU-lægerne.

 

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse skal på mødet d. 6. marts behandle KBU-ordningen som temadrøftelse. Derfor bedes DRRLV også i indeværende temadrøftelse overveje hvilke input, som Videreuddannelsesregion Nord skal føre videre til det nationale råd.

 

Formen på temadrøftelsen vil være korte oplæg, som belyser KBU-ordningen fra forskellige vinkler og perspektiver. I anden del af temadrøftelsen inddeles Rådet i mindre grupper for at drøfte perspektiverne fra oplæggene samt input til fortsat udvikling og kvalitetssikring af KBU-ordningen i VUR Nord.

 

Oplægsholdere:

 • Baggrunden for temadrøftelsen - hvorfor er det givtigt at tale om KBU nu? v/ Sekretariatschef Mads Skipper, VUS
  • Hvorfor skal vi tale om KBU?
  • Hvordan er de nationale vinde?
  • Hvad skal vi have ud af temadrøftelserne?
 • KBU-forløb på hospitalet - hvordan ser det ud fra en UKO synsvinkel? v/UKO Anette Bagger Sørensen, HE Midt
  • Hvordan går det med KBU-ordningen?
  • Hvordan håndterer man det stigende antal KBU-læger ude i hospitalerne?
  • Hvordan sikres kvaliteten i uddannelsen, når antallet af KBU-læger stiger?
  • Hvis vi kan/skal gøre KBU bedre i VUR Nord, hvordan gør vi det så?
 • KBU-forløb i Almen Praksis - hvordan gør vi det bedst muligt? v/Praktiserende læge Søren Prins, PKL i Almen medicin
  • Hvordan går det overordnet med KBU'en i almen praksis?
  • Hvordan håndteres stigningen i antal KBU-læger ift. fortsat at sikre den gode uddannelse?
  • Hvordan kan vi i VUR Nord udnytte uddannelseskapaciteten i almen praksis bedst muligt fremadrettet?
 • KBU-lægernes trivsel - hvordan hjælper vi bedst KBU-lægerne godt i vej? v/UKO Susanne Nøhr, AaUH
  • Hvordan sikrer vi god trivsel og læring for KBU-lægerne i VUR Nord?
 • Oplevelser og refleksioner over KBU-forløbet - Hvad gør et godt KBU-forløb og hvordan sikrer vi det? v/Introduktionslæge Sofie Gjessing
  • Hvordan er det at være i KBU? Hvornår er det rigtigt godt og hvad skal der til?
  • Egne oplevelser igennem KBU-forløbet?
  • Hvornår og hvordan sikres KBU-lægerne et godt og læringsrigt forløb?

 

Opklarende spørgsmål/drøftelser vil blive taget under hvert oplæg.

 

Temadrøftelsen fortsætter efter pausen med gruppedrøftelser og en opsamling i plenum.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

4. Pause (10 min. kl. 15.10-15.20)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

5. Temadrøftelse - del 2 (45 min. kl. 15.20-16.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter den nuværende KBU ordning, samt hvordan kvaliteten i KBU ordningen sikres i fremtiden.

Sagsfremstilling

2. del af temadrøftelsen

 

Fortsat temadrøftelse

 • Rådet inddeles i mindre grupper og drøfter KBU-ordningen mere indgående med udgangspunkt i oplæggene.
 • Der er afsat 25 min. til gruppedrøftelser i tidsrummet kl. 15.20-15.45.

 

Gruppedrøftelserne kan med fordel tage udgangspunkt i de fem præsenterede perspektiver i oplæggene med følgende indlejrede spørgsmål:

 

 1. Nationalt, Regionalt og Hospitalsenhederne
 • Hvor ser vi KBU-ordningen i forhold til de generelle strømninger, der i øjeblikket kan være på området?
 • Hvordan sikrer vi på hospitalsniveau en optimal fordeling af KBU-lægerne samt optimal udnyttelse af uddannelseskapaciteten på tværs af afdelingerne?
 • Hvordan håndterer vi det stigende antal KBU-læger bedst muligt?

 

2.  UKO-perspektivet

 • Hvordan kan vi konkret forbedre KBU i VUR Nord?
 • Er akutafdelingerne ved at blive for pressede ift. det stigende antal KBU-læger og hvad kan konkrete forbedringsmuligheder være?

 

3. Almen praksis-perspektivet

 • Hvordan håndterer vi i almen praksis et stigende antal KBU-læger samtidigt med, at der kommer flere Intro- og Hoveduddannelseslæger?
 • Hvordan sikrer vi i VUR Nord en optimal fordeling af KBU-læger og udnytter uddannelseskapaciteten hos tutorlægerne bedst muligt i almen praksis?

 

4.  KBU-perspektivet

 • Hvordan sikrer vi også i fremtiden den bedst mulige læring for KBU-lægerne?
 • Har  vi nok fokus på KBU-lægers trivsel og hvordan kan vi højne den?

 

Overordnet: Hvilke input tager vi hver især med os fra oplæggene?

 • Hvad er de mest centrale input og hvorfor?
 • Hvordan sætter vi den viden i spil mht. konkrete forbedringer af KBU?
 • Er der specifikke input, som med fordel kan medtages til det nationale råd?

 

Hver grupper nedskriver korte konkrete input ud fra drøftelserne - der sker en opsamling på pointerne i plenum i tidsrummet kl. 15.45-16.05, hvor hver gruppe præsenterer deres hovedpointer.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

6. Pause (10 min kl. 16.05-16.15)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-118-18

7. KBU - notat om rammer og retningslinjer (10 min. kl. 16.15-16.25)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter evt. behov for ændringer i notatet, og
at Rådet kommer med input til notatet.

Sagsfremstilling

Efter aftale på et tidligere møde i DRRLV skal der ske en revidering/drøftelse af notat om rammer og retningslinjer for KBU.

 

Notatet vil derfor blive lagt op til en decideret revidering på næste møde i DDRLV d. 27. maj 2019. På indeværende møde ønskes en indledende dørftelse af notatet og evt. behov for ændringer i forlængelse af temadrøftelsen omhandlende KBU. Efter denne indledende drøftelse i rådet sendes notatet i høring blandt hospitalsenhederne, så det vil være muligt at medtage deres input i revideringen af notatet.

 

En drøftelse af notatet kan med fordel tage uddgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Ser rådet behov for generelle ændringer i notatet?
 • Er der nye perspektiver, som bør tilføjes notatet?
 • Bør specifikke passager fjernes i notatet?
 • Overordnede input og tanker i forbindelse med en generel opdatering af notatet?
 • Noget specifikt, som vil være vigtigt at medtage i høringen af hospitalsenheder?
 • Andet?
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

8. KBU Hospitalsenhed Midt, RH Viborg - godkendelse af ny lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.25-16.30)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Hospitalsenhed Midt har opdateret den lægefaglig indstilling for den kliniske basisuddannelse (KBU). Hospitalsenhed ønsker at tilføje et nyt KBU forløb: Medicinsk afdeling, RH Viborg og Almen praksis. Derudover er der sket en generel opdatering af den lægefalige indstilling, som nu indeholder følgende forløbstyper:

 • Akutafdelingen, RH Viborg - Almen Medicin
 • Akutafdelingen, RH Viborg - Psykiatri
 • Diagnostisk Center, RH Silkeborg - Almen Medicin
 • Medicinsk afdeling, RH Viborg - Almen Medicin

 

Uddannelsesprogrammet for det nye uddannelsesforløb behandles i Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer primo februar 2019.

 

Baggrunden for indstillingen er et stigende antal KBU læger samt at det nye speciale Akutmedicin nødvendiggør en omfordeling af KBU forløbende på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenheden ønsker derfor at inddrage Medicinsk afdeling i uddannelsen at kliniske basislæger.

 

Den nye lægefaglige indstilling har ikke været i høring ved Hospitalsenhed Midt forud for behandling i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, da ændringerne i indstillingen ikke vil have økonomiske konsekvenser.

 

Den nye lægefaglige indstilling er indstillet af de uddannelseskoordinerende overlæger ved Hospitalsenhed Midt Anette Bagger Sørensen og Jens Peter Nielsen. Der er ikke ansat en PKL indenfor KBU i Region Midtjylland.

 

UKO Anette bagger Sørensen præsenterer på mødet kort den nye lægefaglige indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

9. Oplæg om årsrapport 2017/18 for lægelig videreuddannelse, Regionshospital Horsens (15 min. kl. 16.30-16.45)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager oplægget til efterretning.

Sagsfremstilling

Berit Skjødeberg Toftegaard, uddannelseskoordinerende overlæge fra Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens vil fremlægge hospitalets seneste årsrapport for den lægelige videreuddannelse.

 

Der er udarbejdet årsrapport for 2017/18 for den lægelige videreuddannelse, Regionshospitalet Horsens. Rapporten behandler blandt andet:

 • Aktiviteter i lægelig videreuddannelse
 • Særlige indsatser
 • Tilbagemeldinger fra afdelingerne
 • Årsmøder 2017 og 2018 i lægelig videreudannelse
 • Monitorering af lægelige videreudannelse
 • Fremtidigt fokus

 

På indeværende møde præsenteres centrale hovedpointer fra rapporten.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

10. Urologi hoveduddannelsen - godkendelse af lægefaglig indstilling (5 min. kl. 16.45-16.50)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i Urologi.

 

Sagsfremstilling

Med Budget 2019 har Region Midtjylland besluttet, at Urologisk Afdeling på Hospitalsenhed Midt (HEM) skal lægges sammen med Urologisk Afdeling på Hospitalsenheden Vest (HEV). Denne sammenlægning betyder, at der er behov for en ny lægefaglig indstilling for hoveduddannelsen i Urologi.

 

Rådet godkendte 6. december 2018 en midlertidig lægefaglig indstilling for hoveduddannelsen i urologi. Indstillingen er kun godkendt for opslag af hoveduddannelsesstillinger i 2019, eftersom der i det specialespecifikke uddannelsesudvalg var et ønske om en større revision af fordeling og sammensætning af hoveduddannelsen i urologi.

 

Den lægefaglige indstilling Rådet forelægges nu er resultatet af revisionen.

 

Den nye lægefaglige indstilling ændrer både i forløbssammensætningen og i fordelingen af hoveduddannelsesårsværk mellem afdelingerne.

 

De nye forløbssammensætninger giver en mere ensartet sammensætning af hoveduddannelsen, hvor alle forløbstyper, i udgangspunktet indeholder tre ansættelser på to forskellige uddannelsesafdelinger. Sammensætningen forsøger desuden at tage højde for uddannelseskapaciteten på de forskellige afdelinger bl.a. ved at sikre, at de tre urologiske afdelinger både indgår i den tidlige og sene hoveduddannelse.

 

Den ændret fordeling af hoveduddannelsesårsværk skyldes sammenlægningen mellem Urologisk Afdeling på HEM og Urologisk Afdeling på HEV, og en justering af hvor længe hoveduddannelseslægerne skal være ansat på Urologisk Afsnit på Regionshospital Nordjylland.

 

Der ændres grundlæggende ikke i fordelingsnøglen mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland. I den tidligere lægefaglige indstilling var 32 % af årsværkene i hoveduddannelsen i urologi placeret i Region Nordjylland. I denne lægefaglige indstilling er dette øget til 34 % af årsværkene i hoveduddannelsen i urologi. Dermed går Region Midtjylland fra at have 68 % af årsværkene i hoveduddannelsen i urologi til at have 66 % af årsværkene hoveduddannelsen i urologi.

 

Den nye lægefaglige indstilling vil være gældende for forløb, der slås op i efteråret 2019.

 

Den lægefaglige indstilling er udarbejdet af afgående PKL Maiken Bjerggaard og et enigt specialespecifikke uddannelsesudvalg.

 

Den lægefaglige indstilling er i høring hos hospitalsenhederne i perioden 30. januar.-24. februar 2019. Eventuelle indsigelser vil blive eftersendt.

 

PKL deltager ikke på mødet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

11. Almen medicin hoveduddannelse Region Nordjylland - godkendelse af lægefaglig indstilling (10 min. kl. 16.50-17.00)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i Almen medicin i Region Nordjylland.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye målbeskrivelse for Almen medicin i 2013 blev der ændret på de daværende bloksammensætninger i Region Nordjylland. Den ændring, der blev foretaget i den forbindelse, vurderes ikke længere at være hensigtsmæssig. Det begrundes både med ændrede funktioner inden for særligt akutmedicin samt en uhensigtsmæssig forskel på de forskellige blokforløbs længde. Derfor er ønsket en mere ens bloksammensætning, da det vurderes at give et mere kontinuerligt flow for afdelingerne samt forbedret uddannelseskvalitet.

 

Den lægefaglige indstilling er derfor udfærdiget med et ønske om at ensarte de forskellige hoveduddannelsesforløb, samt at styrke de uddannelsessøgende lægers kompetencer inden for akutmedicin.

 

Det blev på et møde i Koordinationsgruppen for lægelig uddannelse, lægedækning og rekruttering d. 15. maj, 2017 konkluderet, at Koordinationsgruppen bakker op om den ændrede sammensætning. Desuden er Uddannelsesudvalget i Almen medicin i Region Nordjylland også enige om den ændrede sammensætning.

 

Den lægefaglige indstilling har været sendt i høring på de involverede hospitaler og i Psykiatrien. Regionshospitalet Nordjylland og Aalborg Universitetshospital har ingen bemærkninger til ændringerne. Psykiatrien har indgivet dissens imod en forkortelse af AP-lægernes ansættelse i Klinik Psykiatri Nord fra 5 til 4 måneder, da det ikke vurderes at være forsvarligt for kvaliteten af AP-lægernes uddannelse (Indsigelse fra Psykiatrien er vedlagt). Det drejer sig om 1/3 af Psykiatriens forløb i Region Nordjylland, hvor der flyttes en måned, mens de sidste 2/3 af forløbene fortsætter uændret. Disse 2/3 har fungeret uproblematisk med 4 måneders ansættelse.

 

Det er fortsat fungerende PKL i Almen medicins opfattelse, at den foreslåede ændring er hensigtsmæssig. For det første følger den målbeskrivelsen for Almen medicin, hvori det fremgår, at den foreslåede tidsramme for hospitalsdelen for psykiatrien er 3-4 måneder. Således vil det, med den nye ændring, fortsat ligge i "den høje ende" men ikke over det anbefalede, hvilket det gør i den nuværende sammensætning. Desuden giver det bedst mening, at ophold på de forskellige psykiatriske matrikler, er af samme varighed. De foreslåede ændringer medfører netop en ensartethed i de øvrige opholds varighed.

 

Der indstilles derfor til, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i Almen medicin i Region Nordjylland.

 

Fungerende PKL Joachim Nørmark har mulighed for at deltage per telefon under punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-281-18

12. Almen medicin hoveduddannelse Region Midtjylland - godkendelse af lægefaglig indstilling (5 min. kl. 17.00-17.05)

Videreudannelsessekretariatet indstiller,

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkender, at de seks ekstra årlige hoveduddannelsesforløb i almen medicin placeres med:

 

- Fire forløb med hospitalsansættelse ved Aarhus Universitetshospital og praksisansættelse i kommunerne Århus og Syddjurs.

 

- To forløb med hospitalsansættelse ved Regionshospitalet Horsens med praksisansættelse i kommunerne Odder, Skanderborg, Hedensted og Horsens.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt "En læge tæt på dig – en plan for fremtidens almen praksis". I den forbindelse skal antallet af hoveduddannelsesforløb i almen medicin øges ekstraordinært fra 2019 med 30 hoveduddannelsesforløb i henholdsvis 2019 og 2020. Sundhedsstyrelsen har udmeldt, at 10 af hoveduddannelsesforløbene placeres i Videreuddannelsesregion Nord. Region Midtjylland og Region Nordjylland er blevet enige om en fordeling med 6 hoveduddannelsesforløb til Region Midtjylland og 4 hoveduddannelsesforløb til Region Nordjylland.

 

Forslaget om placeringen af de 6 hoveduddannelsesforløb er udarbejdet på baggrund af en anbefaling fra uddannelsesudvalget i almen medicin i Region Midtjylland bestående af PKL´er, almen medicinske uddannelseskoordinatorer og yngre almen medicinske uddannelseskoordinatorer. Koncernøkonomi, Strategisk Styring og Analyse – Lægedækning er også inddraget i forslaget.

 

Forslaget til placeringen har været for Klinikforum den 1. februar 2019.

 

Forslaget til placeringen af de seks hoveduddannelsesforløb er gjort på baggrund af, at der er en skæv fordeling af antal hoveduddannelsesforløb per indbygger i den østlige del af Midtjylland sammenlignet med fordelingen i den midterste og vestlige del af Midtjylland.

 

Tre af forløbene vil første gang blive opslået med ansættelsesstart 1. august 2019 (2xAarhus UH og 1xRH Horsens) og de resterende tre med ansættelsesstart 1. november 2019 (2xAarhus UH og 1xRH Horsens).

 

Fra og med 2020 vil de indgå i en fast opslagskadence, så der for hver ansættelsesrunde bliver opslået i alt 3 Aarhus forløb svarende til 12 forløb om året og 3 Horsens forløb også svarende til 12 forløb om året.

 

Tabel 1 viser den samlede fordeling af hoveduddannelsesforløb per år på de fem hospitalsenheder fra 2018 og frem med antagelsen om, at de 6 ekstra hoveduddannelsesforløb bliver implementeret, som denne sagsfremstilling foreslår.

 

Tabel 1:

 

2018

2019

2020

Aarhus UH

8

12           

12            

RH Randers

12

12

13*

RH Horsens

10

12

12

HE Midt

13

13

13

HE Vest

15

15

15

I alt

58

64

65

 

*Øgningen fra 12 til 13 forløb for RH Randers i 2020 er vedtaget i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i 2018 som følge af den seneste dimensioneringsplan.

 

Der er sendt høringsbreve til de berørte afdelingers hospitalsledelser med svarfrist den 18. februar 2019 og dagsordenspunktet opdateres muligvis efter høringsfristens udløb. Eventuelle indsigelser vil blive præsenteret til mødet.

 

PKL Søren Prins forventes at deltage i mødet under dette punkt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-281-18

13. Ansøgning om sammenhængende uddannelsesforløb i almen medicin i Region Midtjylland (10 min. kl. 17.05-17.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse søger Sundhedsstyrelsen og Ældre- og Sundhedsministeriet om dispensation til, at der i årene 2020-2024 kan opslås 4 årlige sammenhængende uddannelsesforløb i almen medicin i Region Midtjylland indeholdende KBU, intro- og hoveduddannelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af anbefalingerne i rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg "Lægedækning i hele Danmark"(januar 2017) indstilles det, at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse søger om dispensation til at etablere et femårigt pilotforsøg med sammenhængende uddannelsesforløb i almen medicin med praksisansættelse i kommunerne Lemvig, Struer og Holstebro og hospitalsansættelse ved Hospitalsenheden Vest (anbefaling 2b, side 9):

 

"2. Ændret geografisk fordeling af uddannelsesstillingerne i den lægelige videreuddannelse

 

b) etablering af forsøg med sammenhængende uddannelsesforløb (KBU, introduktionsstillinger, hoveduddannelsesforløb) i lægedækningstruede områder"(side 9).

 

1. Formål

I almen medicin opslås der to typer af hoveduddannelsesforløb med hospitalsansættelse ved Hospitalsenheden Vest. Forskellen på de to forløb er placeringen af den medicinske ansættelse, som er på enten Regionshospitalet Herning eller Regionshospitalet Holstebro. Forløbet med den medicinske ansættelse i Holstebro er der store udfordringer med at få besat. I 10 ud af de seneste 13 ansættelsesrunder, har der været et eller flere ubesatte Holstebro forløb. Ligeledes er det svært at tiltrække uddannelseslæger til praksis i kommunerne Lemvig, Struer og Holstebro. Region Midtjylland er derfor, sammen med PKL´erne i almen medicin, de almen mediciske uddannelseskoordinatorer og de yngre almen medicinske uddannelseskoordinatorer, interesseret i at skabe fleksible og individuelle ansættelsesforhold for potentielle uddannelseslæger i specialet, som gør uddannelsesforløbene mere attraktive.

 

2. Dispensationens elementer

Det foreslås, at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkender, at Sundhedsstyrelsen og Ældre- og Sundhedsministeriet søges om oprettelse af et pilotprojekt for en femårig periode (2020-2024), indeholdende sammenhængende KBU, intro- og hoveduddannelsesforløb i almen medicin i Region Midtjylland.

 

3. Sammenhængende uddannelsesforløb (volumen)

Region Midtjylland ønsker, at der opslås op til 4 sammenhængende forløb årligt. De sammenhængende uddannelsesforløb opslås indenfor rammerne af den gældende dimensioneringsplan.

 

Hoveduddannelsesforløbene vil  omfatte tidligere ubesatte ordinære hoveduddannelsesforløb ved HE Vest. Grundet et stort antal ubesatte ordinære hoveduddannelsesforløb fra tidligere ansættelsesrunder, vil dimensioneringsplanens rammer overholdes med disse sammenhængende uddannelsesforløb. Dermed vil de allerede planlagte ordinære hoveduddannelsesforløb blive opslået uændret. Der indgår kun allerede godkendte uddannelsesforløb med tilhørende godkendte uddannelsesprogrammer af Det Regionale Råd i de konkrete sammenhængende uddannelsesforløb.

 

Region Midtjylland vil sikre, at ansættelsesproceduren lever op til gældende krav og at relevante aktører involveres. Forsøgsordningen vil blive evalueret løbende.

 

4. Kvalitetssikring og evaluering

Ansøgere vil være kvalificeret til et sammenhængende uddannelsesforløb, hvis denne står til at færdiggøre sit medicinstudie og derfor er tilmeldt KBU lodtrækningen. Dette kontrolleres af Koncern HR, Sundhedsuddannelser. Alle sammenhængende uddannelsesforløb vil derudover være underlagt samme regler som ordinære forløb. Herunder;

 

 • Krav om ret til selvstændigt virke før tiltrædelse i introduktionsstilling
 • Krav om gennemført og godkendt introduktionsstilling før tiltrædelse i et hoveduddannelsesforløb

 

Nedenfor ses en oversigt over det sammenhængende uddannelsesforløb

 

Tid

Uddannelsesniveau

Ansættelsessted

6 mdr

KBU

Hospitalsenheden Vest (RH Holstebro)

6 mdr

KBU

Almen praksis i Region Midtjylland

6 mdr

Intro

Almen praksis i Region Midtjylland i kommunerne Holstebro, Struer eller Lemvig

6 mdr

Hoveduddannelse

Fase 1

Almen praksis i Region Midtjylland i kommunerne Holstebro, Struer eller Lemvig

30 mdr

Hoveduddannelse
Hospitalsdel*
Psykiatri ansættelse

Hospitalsenheden Vest

 

Regionspsykiatrien Vest

6 mdr

Hoveduddannelse

Fase 2

Almen praksis i Region Midtjylland i kommunerne Holstebro, Struer eller Lemvig

12 mdr

Hoveduddannelse

Fase 3

Almen praksis i Region Midtjylland i kommunerne Holstebro, Struer eller Lemvig

*Følgende hospitalsafdelinger indgår i hoveduddannelsen i de sammenhængende forløb i almen medicin ved HE Vest: Medicinsk afdeling(RH Holstebro), Akutafdelingen, Børneafdelingen, Gynækologisk-obstetrisk afdeling.

 

Der er sendt høringsbreve til Hospitalsenheden Vest og Regionspsykiatrien Vest med svarfrist den 8. februar 2019. Der er ikke gjort nogen indsigelser til pilotprojektet. 

 

Ansøgningen kan ses i bilaget 'Ansøgning om sammenhængende uddannelsesforløb'.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

14. Procedure for genopslag af hoveduddannelsesstillinger (10 min. kl. 17.15-17.25)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter, hvorvidt proceduren for genopslag bør ændres.

Sagsfremstilling

Yngre læger har anmodet om en drøftelse af muligheden for at ensarte proceduren for genopslag af hoveduddannelsesforløb.

 

Baggrunden er, at Yngre Læger finder det uhensigtsmæssigt, at visse specialer kun laver genopslag, når de ved, de har kvalificerede kandidater. Yngre Læger efterlyser en mere ensartet procedure efter en holdning om, at det bør foregå mere formaliseret, så der sikres lige adgang for alle til at søge ubesatte forløb.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

15. Orientering: Inspektorrapporter

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående inspektorrapporter, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt.

 

Videreuddannelsessekretariatet har fået tilsendt følgende inspektorrapporter siden seneste møde i DRRLV:

 • Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest - 15 ud af 16 temaer vurderes som 'særdeles god'. De resterende temaer vurderes som 'tilstrækkelig'.
 • Plastiskkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital - 2 ud af 16 temaer vurderes som 'særdeles god', 1 tema vurderes som 'utilstrækkelig' og de resterende 13 temaer vurderes som 'tilstrækkelig'.
 • Pædiatrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital - 2 ud af 16 temaer vurderes som 'særdeles god' og de resterende temaer vurderes som 'tilstrækkelig'.

 

Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest ved besøg d. 28. september 2018

Sundhedsstyrelsen havde følgende kommentarer:

 • Afdelingen har i 2017 haft uddannelseslæger i specialet arbejdsmedicin, men har nu fem læger i introduktion- og fem i hoveduddannelse i samfundsmedicin. Ved inspektorbesøget deltog ni af uddannelseslægerne, ni af afdelingens speciallæger samt centerledelsen.
 • Inspektorerne scorer et enkelt tema (Forskning) som tilstrækkeligt, mens alle øvrige som særdeles godt opfyldt, og skriver, at det er en forbilledlig uddannelsesafdeling.
 • Særligt ved denne afdeling er, at en del af de lægelige opgaver udføres uden for afdelingen (i kommunerne), hvilket kræver en stærkere koordinering ift. vejledning i hverdagen. Inspektorerne beskriver, hvordan dette praktiseres med booking af supervision i vejledernes kalendere. Metoden har sine svagheder og kræver høj kalender-disciplin af vejlederne, men er nok den bedst mulige.
 • Ved forrige inspektorbesøg blev der også peget på, at forskning ikke er stærkt præsenteret i afdelingen men dog tilstrækkeligt til, at afdelingen lever op til kravene i målbeskrivelsen. Inspektorerne anbefaler, at der arbejdes videre på at udvikle muligheden for udviklingsopgaver for uddannelseslægerne.
 • Sundhedsstyrelsen støtter inspektorernes anbefalinger og planlægger med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutinebesøg i 2022 eller snarest muligt derefter.

  

Plastikkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital ved besøg d. 13. november 2018

Sundhedsstyrelsen havde følgende kommentarer:

 • Besøg på en lille afdeling med to lag, overlæger hhv uddannelseslæger, hvor uddannelseslægerne oplever fladt hierarki og god stemning.
 • Ved besøget deltog alle tre uddannelseslæger – I-stilling – og alle fire speciallæger samt klinikchef.
 • Temaet ”konferencernes læringsværdi” scoredes utilstrækkeligt, de øvrige temaer tilstrækkeligt eller særdeles godt opfyldt, stort set svarende til selvevalueringen.
 • Det blev aftalt med afdelingen, at der sættes ind ift. læringsudbyttet ved konferencer og formaliseret undervisning.
 • Sundhedsstyrelsen støtter dette og planlægger med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutinebesøg i slutningen af 2022 eller snarest muligt derefter.

 

Pædiatrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital ved besøg d. 23. november 2018 

Sundhedsstyrelsen havde følgende kommentarer:

 • Besøg på en stor aktiv – og uddannelsesaktiv – afdeling, der senest havde inspektorbesøg i 2014.
 • De fleste indsatser fra 2014 er der blevet arbejdet aktivt med. Afdelingen har dog ændret sit fokus ift indsatsen for at forbedre middagskonference, ved at forbedre udbyttet af morgenkonferencen.
 • Inspektorerne scorer temaerne ”Medicinsk ekspert” og ”Professionel” som særdeles godt opfyldt, alle øvrige temaer som tilstrækkelige. Alt i alt en smule mere positivt end selvevalueringen.
 • Inspektorerne har aftalt 5 indsatser med afdelingen, særligt med fokus på introduktion og læring ved formaliseret undervisning og konferencer.
 • Sundhedsstyrelsen støtter disse tiltag og planlægger med, at næste inspektorbesøg finder sted som rutinebesøg i slutningen af 2022 eller snarest muligt derefter.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-73-18

16. Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer(UGUP) afholdte møde den 14. december 2018 og 8. februar 2019.

 

UGUP møde den 14. december 2019:

 

Der var indsendt 34 uddannelsesprogrammer til vurdering, hvoraf 20 blev godkendt.

 

Årsagen til at de 14 uddannelsesprogrammer ikke blev godkendt var:

 

 • 12 af de afviste uddannelsesprogrammer var HU-programmer, som bestod af én samlet oversigt over alle kompetencerne, der skal godkendes på de forskellige afdelinger fx 'afdeling A' og 'afdeling B' i løbet af hoveduddannelsen. UGUP har fastlag, at kompetenceskemaet skal opdeles, så kompetencerne der skal opnås på 'afdeling A' også er beskrevet i programmet under afsnittet, der omhandler 'afdeling A' og ligeledes med 'afdeling B'. Dette var den primære årsag til at de 12 HU-programmer blev afvist. Dette vedrører specialerne Lungemedicin, Radiologi, Gastro og Plastikkirurgi.

 

 • Èt I-program(klinisk onkologi) manglede at angive arbejdsfunktion og kompetencevurderingsmetode i kompetenceskemaet.

 

 • Ét KBU-program(mavetarmkirurgi-almen praksis) manglede at beskrive, hvornår og hvordan vejledesamtalerne foregår under 1. delansættelse.

 

 

 

UGUP møde den 8. februar 2019:

 

Der var indsendt 14 uddannelsesprogrammer til vurdering, hvoraf ni blev godkendt.
To programmer blev ikke gennemgået grundet tekniske problemer med at åbne dokumentet - disse bliver derfor behandlet og vurderet efterfølgende over mail.

 

Årsagen til at de tre uddannelsesprogrammer ikke blev godkendt:

 

 • ét KBU-program (Anden ansættelse i Almen praksis) skal have gennemarbejdet deres kompetenceskema og manglede at beskrive arbejdsfunktion heri.
 • ét hoveduddannelsesprogram i Radiologi skal have justeret deres kompetenceskema grundet tvivl om, hvordan det skal læses ved brug af farvekoder.
 • ét introprogram i Intern Medicin mangler beskrivelse af i-lægens opgaver samt at angive arbejdsfunktion i kompetenceskemaet.

 

Øvrigt nyt fra UGUP:

Der er kommet en repræsentant fra Yngre Læger med i udvalget.

Der afholdes et ekstra møde til gennemgang af programmerne i akut medicin d. 15 marts.

 

UGUP møder i 2019:

8. februar 2019

3. maj 2019

28. juni 2019

13. september 2019

13. december 2019

 

Afleveringsfrist for uddannelsesprogrammer til vurdering er en måned før mødedato.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-258-18

17. Orientering: PKL

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Der er i øjeblikket en vakant stilling som PKL i urologi. Ansøgningsfristen er udløbet og der er nedsat et bedømmelsesudvalg. Det forventes at afholde ansættelsessamtaler medio april 2019.

 

 1. Siden seneste møde i DRRLV har PKL i feedback og vejledning opsagt sin stilling - stillingen vil ikke blive genopslået.

 

 1. Der er tre PKL'er, som kan fejre 25 års jubilæum som lektorer, ansat i Staten:
 • Roar Maagaard - PKL i Almen medicin -RM
 • Jens F. Dahlerup - PKL i Gastroenterologi og Hepatologi
 • Carl Uggerhøj Andersen - PKL i Oftalmologi
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

18. Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal I-stillinger. Som opfølgning på denne beslutning skal der på hvert rådsmøde gives en kort status for udviklingen.

 

Siden seneste møde i DRRLV har Urinvejskirurgisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro fået godkendelse til en midlertidig udvidelse på to I-stillinger udover maksimums dimensioneringen. Den midlertidige udvidelse er gældende i perioden:

Nr. 1.: 1.1.19-31.12.19

Nr. 2: 1.2.19-31.1.20

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

19. Eventuelt (5 min. kl. 17.25-17.30)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-36-18

20. Deltagere

Sagsfremstilling

Deltagere

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør Regionshospitalet Randers, formand

Lisbet Hørslev Pedersen, specialkonsulent, suppleant for den regionale administration, Region Nordjylland

Ditte Hughes, afdelingschef, suppleant for den regionale administration, Region Midtjylland

Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør, Psykiatrien Region Nordjylland

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør Hospitalsenheden Vest, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Susanne Nøhr, uddannelseskoordinerende overlæge Aalborg Universitetshospital, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Inge Marie Møller, uddannelsesansvarlig overlæge Hospitalsenheden Horsens, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Peter Grydehøj, uddannelsesansvarlig overlæge Psykiatrien Region Midtjylland, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Anne Balle Larsen, 1. reservelæge almen praksis, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Therese Straarup, 1. reservelæge Hospitalsenhed Midt, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Tue Kruse Rasmussen, reservelæge Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Anne Ramlov, 1. reservelæge Aalborg Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Søren Prins, praktiserende læge, almen praksis, Region Midtjylland

Thea Heide Faaborg, 1. reservelæge Regionshospital Nordjylland, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør Aalborg Universitetshospital, hospitalsledelsen, Region Nordjylland

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør Hospitalsenhed Midt, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Per Höllsberg, studieleder for medicin, Health - Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet

Gitte Eriksen, uddannelseskoordinerende overlæge, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland

Christine Kroer Nielsen, uddannelsessøgende læge, Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland

Berit Skjødeberg Toftegaard, uddannelseskoordinerende overlæger, Regionshospitalet Horsens, Region Midtjylland

 

Fra VUS

Mads Skipper, sekretariatschef

Trine Kirkegaard Petersen, sagsbehandler

Johan Grankvist, sagsbehandler

Esther Warming, sagsbehandler

Kasper Hedegaard Clausen, sagsbehandler

Mette Dahl Jacobsen, sagsbehandler, referent

 

Gæster

Sofie Gjessing, Introduktionslæge, tidligere UKYL i 1. ansættelse som KBU-læge

Henrik Stig Jørgensen, enhedschef, Sundhedsstyrelsen

Anette Bagger Sørensen, uddannelseskoordinerende overlæge Hospitalsenhed Midt, suppleant for hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

 

Afbud 

Rikke Skou Jensen, vicedirektør, den regionale administration, Region Midtjylland

Claus Thomsen, lægefaglig direktør Aarhus Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Gurli Lauridsen, uddannelseschef, den regionale administration, Region Nordjylland

Bente Malling, ledende lektor, postgraduat lægelig kompetenceudvikling

Søren Pihlkjær Hjortshøj, institutleder på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Inger Brødsgaard, ledende overlæge Klinik Psykiatri Syd, uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Flemming Knudsen, uddannelseskoordinerende overlæge Regionshospital Nordjylland, suppleant for hospitalsledelsen, Region Nordjylland

Tilbage til toppen