Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Her finder du dagsordener og referater for møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Når du klikker på en af mødedatoerne i venstre side, kan du se dagsorden, referat og bilag for det pågældende møde.

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer
Dagsordener og referater fra møder i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer offentliggøres ikke.
Hvilke uddannelsesprogrammer, der er blevet godkendt af udvalget fremgår af dagordnen til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
den 29. maj 2024 kl. 14:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Aalborg, Niels Bohrs vej 30, 9220 Aalborg Øst

 


Pkt. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00 - 14.05)
2 Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05 - 14.10)
3 Psykiatrien genindføres som delansættelse i KBU (50 min. kl. 14.10 - 15.00)
4 Omlægning af hoveduddannelsen i almen medicin (45 min. kl. 15.00 - 15.45)
5 Pause (10 min. kl. 15.45 - 15.55)
6 Inspektorrapport fra Akutafdelingen på RH Gødstrup (20 min. kl.15.55 - 16.15)
7 Opfølgning på inspektorrapport og bekymringshenvendelse - Akutafdelingen, Regionshospitalet Nordjylland (15 min. kl. 16.15 - 16.30)
8 Fælles model for kvalitetsmonitorering (20 min. kl. 16.30 - 16.50)
9 Kvalitetsmonitorering del 1 (15 min. kl. 16.50 - 17.05)
10 Status for fusion mellem Medicinsk Afdeling og Diagnostisk Center på HE Midt ift. den lægelige videreuddannelse (5 min. kl. 17.05 - 17.10)
11 Fleksforløb (5 min. kl. 17.10 - 17.15)
12 Lægefaglige indstillinger 5 min. kl. 17.15 - 17.20)
13 Klinisk Biokemi hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling
14 Psykiatri hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling
15 Orientering: Inspektorrapporter
16 Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum
17 Orientering: Opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger - 1.halvår 2024
18 Orientering: PKL
19 Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP
20 Orientering: Drøftelser af den kirurgiske uddannelseskapacitet i Region Midtjylland
21 Orientering: Opfølgning på inspektorbesøg 2021 på Øre-næse-halskirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
22 Eventuelt (10 min. kl. 17.20 - 17.30)
23 Deltagere
Sagnr.: 1-01-72-1-17

1. Godkendelse af dagsorden (5 min. kl. 14.00 - 14.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dagsordenen er vedlagt som bilag.


Mødet afholdes i Regionsrådssalen, Regionshuset Aalborg, Niels Bohrs vej 30, 9220 Aalborg Øst.


Vedlagte parkeringstilladelse kan udprintes til placering i bilens forrude. Den kan også afhentes i Regionshusets reception på selve dagen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

2. Godkendelse af referat (5 min. kl. 14.05 - 14.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender referatet.

Sagsfremstilling

Der er indkommet få mindre bemærkninger til referatet, som er indarbejdet i vedlagte og den elektroniske udgave af referatet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-14-22

3. Psykiatrien genindføres som delansættelse i KBU (50 min. kl. 14.10 - 15.00)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at orienteringen om psykiatriens genindførsel i den kliniske basisuddannelse tages til efterretning.
at Rådet drøfter og godkender revideret notat om rammer og retningslinjer for tilrettelæggelse af KBU-forløb.
at udkastet til dispensationsansøgningen til Sundhedsstyrelsen tages til efterretning.
at Rådet rådgiver om evalueringen af KBU-forløb med delforløb i psykiatri.

Sagsfremstilling

Psykiatri som del af den kliniske basisuddannelse

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet, at der fremover skal være delforløb i psykiatrien i den kliniske basisuddannelse (KBU). I modellen for implementering (vedlagt som bilag) skal der ske en gradvis opskalering, så mindst 5 pct. af KBU-forløbende i 2026 har ophold i psykiatrien stigende til 10 pct. i 2029. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har samtidigt slået fast, at kravet om delforløb i almen praksis for alle KBU-forløb fortsat er gældende. Ifølge bekendtgørelsen for KBU betyder det, at forløbet i psykiatri fungerer som sygehusafdeling og som udgangspunkt er placeret i det første delforløb, mens forløbet i almen praksis ligger i andet delforløb.


Videreuddannelsessekretariatet vil indledningsvist præsentere modellen for implementering. Herefter vil de uddannelseskoordinerende overlæger fra Psykiatrien i hhv. Region Nordjylland og Region Midtjylland præsentere deres planer for at varetage uddannelsesopgaven for de kommende forløb.


Rammer og retningslinjer for tilrettelæggelse af den kliniske basisuddannelse

I forbindelse med implementeringen af psykiatri i KBU-forløb er notatet om rammer og retningslinjer for tilrettelæggelse af KBU revideret, så det er tilpasset de kommende KBU-forløb med delforløb i psykiatrien og almen praksis. Dette reviderede notat er vedlagt som bilag. Rådet vil drøfte og godkende dette notat.


Dispensationsansøgning og evaluering af forløbene

Sundhedsstyrelsen har tilkendegivet, at de er positive over for at behandle ansøgninger om dispensation til eventuelle forsøgsordninger, herunder at ombytte rækkefølgen af forløbene, så almen praksis er placeret først og psykiatri efter. Fra alle videreuddannelsesregioner har der været udtrykt ønske om at afprøve forløbstypen, hvor psykiatri er i andet delforløb. Derfor arbejder repræsentanter fra de tre videreuddannelsesregioner på en fælles ansøgning om dispensation til Sundhedsstyrelsen. Et udkast til ansøgningen er vedlagt som bilag.


Sundhedsstyrelsen vil i vinteren 2026/27 gennemføre en evaluering af KBU-forløbene med delforløb i psykiatrien. Rådet kan give rådgivning til, hvordan Videreuddannelsesregionen kan bidrage til evalueringen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-199-22

4. Omlægning af hoveduddannelsen i almen medicin (45 min. kl. 15.00 - 15.45)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at rådet bidrager med bemærkninger til omlægningen af hoveduddannelsen i almen medicin

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen (SST) har den 14. februar 2024 officielt meddelt Videreuddannelsessekretariatet, at hoveduddannelsen i almen medicin skal omlægges, så 6 måneder flyttes fra hospitalsdelen til almen praksis. Det betyder, at hoveduddannelsen fra og med 2026 skal bestå af 30 måneders ansættelse i almen praksis og 24 måneders ansættelse i hospitalsdelen
(se bilag "Implementering af 30 mdr i almen praksis under HU i almen medicin" og "udkast til tidsplan for omlægning af HU i almen medicin").


Videreuddannelsessekretariaterne er inviteret til dialogmøde med SST den 10. juni 2024 med henblik på at afklare, hvilke kompetencer de almen medicinske hoveduddannelseslæger skal opnå under hospitalsdelen. SST vurderer, at en afklaring af hvilke kompetencer, der skal opnås i løbet af hospitalsansættelsen, vil skabe en bedre proces, når selve fordelingen af hospitalsansættelserne skal fastlægges.


SST har på den baggrund bedt de fem specialer, der indgår i hospitalsdelen af hoveduddannelsesforløbet i almen medicin, om at indsende de vigtigste ca. 10 problemstillinger en almen medicinsk læge skal kunne håndtere, set med deres øjne. Herunder også hvor- og af hvem de bedst kan lære at håndtere disse problemstillinger. Dansk Selskab for Almen medicin skal ligeledes indsende en liste over de kliniske problemstillinger, de vurderer de fremtidige hoveduddannelseslæger i almen medicin skal lære under hele hospitalsansættelsen.


Deltagere til dialogmødet den 10. juni er en repræsentant fra hver Videreuddannelsesregion, én repræsentant fra hvert specialeselskab, der skal repræsentere hospitalsspecialerne, der indgår i hoveduddannelsen i almen medicin, Dansk Selskab for Almen Medicin og de to driftsregioner (Region Sjælland og Region Nordjylland med én repræsentant fra hver driftsregion).
(se bilag "Mail fra SST 8. maj vedr. omlægning af HU i almen medicin")


Region Nordjylland og Region Midtjylland har været i løbende dialog i processen. For Region Midtjylland har omlægningen været for Kontaktforum den 29. april 2024. Derudover skal omlægningen også for Klinikforum den 17. maj 2024 med henblik på at få bidrag til den videre proces med at få hospitalsansættelsen fastlagt. I Region Nordjylland drøftes emnet på møde d. 23. maj 2024 i Koordinationsgruppen for lægelig videreuddannelse.


Det oprindelige formål med dialogmødet den 10. juni

Oprindeligt var formålet med dialogmødet med SST den 10. juni at afklare, hvordan de 24 måneder i hospitaldsdelen skulle fordeles mellem specialerne, som led i omlægning af hoveduddannelsen i almen medicin. Dog har SST den 8. maj 2024 meddelt, at processen med omlægningen har udviklet sig, så fokus til mødet den 10. juni i stedet for, som beskrevet ovenfor, bliver på, hvilke kompetencer de almen medicinske hoveduddannelseslæger skal opnå under hospitalsdelen.


Bilag:

 • Implementering af 30 mdr i almen praksis under HU i almen medicin
 • Udkast til tidsplan for omlægning af HU i almen medicin
 • Mail fra SST 8. maj vedr. omlægning af HU i almen medicin
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

5. Pause (10 min. kl. 15.45 - 15.55)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-233-22

6. Inspektorrapport fra Akutafdelingen på RH Gødstrup (20 min. kl.15.55 - 16.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at

Rådet tager præsentation af udarbejdet handleplan til efterretning, og

at

Rådet drøfter og godkender handleplanen.


Sagsfremstilling

Den 28. november 2023 var der inspektorbesøg på Akutafdelingen på RH Gødstrup (se inspektorrapport i vedlagte bilag). Seneste besøg var i 2017, før flytningen til Gødstrup.


Sundhedsstyrelsens kommentarer til inspektorrapporten kan læses sidst i dette punkt.


Akutafdelingen har udarbejdet en handleplan på baggrund af inspektorbesøget (se handleplanen i vedlagte bilag). På mødet i DRRLV vil Akutafdelingen fremlægge handleplanen, herunder allerede iværksatte samt kommende tiltag på afdelingen. Derudover vil Rådet gerne høre om afdelingens oplevelse med inspektorbesøget og rapporten, herunder:

 • Hvilken værdi og læring afdelingen har fået ud af besøget?
 • Hvilke råd og anbefalinger afdelingen vil give til andre afdelinger på baggrund af inspektorbesøget?


Fra afdelingen deltager Cheflæge Lubna Kokholm, UALO Maj Friis Jespersen og en uddannelseslæge. De deltager alle via video.


Sundhedsstyrelsens bemærkninger fremgår herunder:


Det drejer sig om et rutinebesøg på Akutafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup. Afdelingen uddanner læger i KBU, introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Ved selvevalueringen er der 18 KBU-læger, 8 læger i Introduktionsstilling i akut medicin og 13 hoveduddannelseslæger: 5 i akutmedicin og 8 i almen medicin (AP-læger).


Afdelingens selvevalueringsrapport er sendt ud til alle afdelingens læger til kommentering og derefter diskuteret på møde med deltagelse af 10 uddannelseslæger og to speciallæger.


Ved inspektorbesøget deltog 13 af 39 uddannelseslæger (5 KBU-læger, 2 H-læger i akutmedicin, og 3 H-læger i almen medicin), 3 speciallæger samt cheflægen og 3 uddannelsesansvarlige overlæger. Sygehus/centerledelsen var repræsenteret ved sygehusdirektøren og den uddannelseskoordinerende overlæge. Foruden deltog 3 sygeplejersker og en fysioterapeut.


Sundhedsstyrelsen bemærker, at Introduktionslægerne ikke deltog ved besøget og anbefaler generelt, at så mange uddannelseslæger som muligt deltager, således de forskellige uddannelsesgrupper er bredt repræsenteret.


Inspektorerne og afdelingen er overvejende enige med 11 af 16 samstemmende temascoringerne med 9 ”tilstrækkelige” og 2 ”utilstrækkelige” temaer.

Inspektorerne scorer et tema Introduktion til afdelingen bedre end afdelingen og ”særdeles god”; og vurderer 4 temaer lavere end afdelingen: således finder de, at Kommunikator og Samarbejder er ”tilstrækkelig” og læring og kompetencevurdering og Arbejdstilrettelæggelse er ”Utilstrækkelig”.


Inspektorerne finder samlet i alt fire temaer ”utilstrækkelige”: Uddannelsesplan; Undervisning, som afdelingen giver; læring og kompetencevurdering og Arbejdstilrettelæggelse, hvilket afspejles i indsatsområderne.


Inspektorerne beskriver en grundlæggende velfungerende, men travl afdeling med en historisk stærk uddannelsestradition, som har foranlediget mange gode uddannelsesinitiativer. KBU lægerne er generelt meget tilfredse og oplever en tryghed i dagligdagen med god adgang til supervision; særligt nævnes ”stjernefunktionen”, der giver mulighed for at observere traumekald og akut medicinske kald. AP-lægerne er overordnet også tilfredse, særligt med afdelingens organisation og struktur og den fremrykkede intern medicinske bagvagt. Men efterspørger flere praksisnære ortopædkirurgiske undersøgelser, som ex skulderundersøgelser mm. Der er også udfordringer; generelt vedr. uddannelsesplanerne og for mellemvagtslaget, der består af introduktions- og hoveduddannelseslæger i akutmedicin, vedr. den daglige supervision og feedback fra speciallægerne. Således oplever mellemvagterne, at der er et uforløst læringspotentiale og problemer med tilgængeligheden af bagvagterne.


Som særlige initiativer nævnes fast rotation af simulationstræning to gange pr. uge, tværfaglig in situ simulation på afdelingen, refleksionsgrupper for yngre læger faciliteret af coach, foruden også inverse feedback af speciallæger.


Indsatsområder fra sidste besøg i juni 2017 beskrives 2 af 3 områder implementeret og velfungerende. Det sidste område: Take home messages fra undervisningen gav for lavt udbytte og blev i enighed droppet.


Under besøget har afdelingen og inspektorer aftalt fokus på følgende indsatsområder:

1. Speciallæger deltager i morgenundervisningen

2. Implementering og opfølgning på uddannelsesplaner

3. Optimering af supervision, kompetencevurdering og udførsel af kliniske færdigheder

4. Synliggørelse af uddannelsesmuligheder

5. Implementering af procedurelæge-funktion


Der er beskrevet konkrete forslag til løsningsmuligheder i rapporten. Sundhedsstyrelsen bakker op om indsatsområderne, da det vurderes, at de kan bedre afdelingens uddannelse.


Overordnet beskrives en velfungerende uddannelsesafdeling med mange uddannelseslæger, hvor mange er tilfredse, men hvor særligt mellemvagtslaget oplever flere udfordrende forhold. Afdelingen har et stort patientflow og er under en omskiftelig periode, da afdelingen er under omorganisering med personaleudskiftning og ny ledelse.


Afdelingen er opmærksomme på vigtigheden af at bevare den gode, faste uddannelsesstruktur samtidig med etablering og videreudvikling af de nyaftalte indsatsområder.


Inspektorerne anbefaler et opfølgende besøg om 2 år. Idet inspektorerne vurderer fire temaer ”utilstrækkelige” hvoraf tre (Uddannelsesplan; læring og kompetencevurdering og Arbejdstilrettelæggelse.) er blandt de særligt vægtede temaer, bakker Sundhedsstyrelsen op om denne beslutning.


Der planlægges derfor et opfølgende besøg ultimo 2025 eller snarest derefter.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-233-22

7. Opfølgning på inspektorrapport og bekymringshenvendelse - Akutafdelingen, Regionshospitalet Nordjylland (15 min. kl. 16.15 - 16.30)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

I september 2023 præsenterede Akutafdelingen på Regionshospitalet Nordjylland status for implementering af handleplan for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV). Handleplanen havde baggrund i et inspektorbesøg den 13. december 2022 og en bekymringshenvendelse fra en række uddannelseslæger på afdelingen fra sommeren 2023. Afdelingen havde den 24. maj 2023 præsenteret en handleplan og status for denne på baggrund af inspektorrapporten.


DRRLV anerkendte i september 2023 det store arbejde med at implementere handleplanen. Samtidig blev den generelle vagtstruktur drøftet, særligt ift. muligheder for supervision i vagttid.

De uddannelsessøgende rådsmedlemmer udtalte bekymring for hvordan den medicinske mellemvagt er til stede på matriklen og i afdelingen.


DRRLV tilkendegav på mødet ønske om fortsat at modtage status fra afdelingen med beskrivelse af vagtstruktur til den oprindeligt planlagte tid.

Hospitalet og Akutafdelingen er på den baggrund blev bedt om at fremsende en skriftlig status.

Den skriftlige status, handleplan og inspektorrapport fra december 2022 er vedlagt.


UAO fra Akutafdelingen i Hjørring Maika Shakar deltager via video.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-12-24

8. Fælles model for kvalitetsmonitorering (20 min. kl. 16.30 - 16.50)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender det fremlagte forslag til fælles kvalitetsindikatorer for hospitalsenhederne i Videreuddannelsesregion Nord.
at Rådet beslutter den fremadrettede form for hospitalernes afrapportering på rådsmøderne.

Sagsfremstilling

I marts 2023 besluttede Rådet at Videreuddannelsesregion Nord skulle undersøge og fremlægge et forslag til en fælles model for kvalitetsmonitorering af uddannelseskvaliteten på hospitalerne, herunder hvorledes dette kunne afrapporteres til DDRLV. Til opgaven blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af UKO’erne fra hospitalerne i VUR Nord, en repræsentant fra de yngre læger og PUF-ledelsen. Arbejdet blev igangsat på baggrund af en tidligere temadrøftelse af emnet i 2022.


Siden foråret 2023 har arbejdsgruppen afholdt fem møder. Mads Skipper vil på vegne af arbejdsgruppen fremlægge resultaterne fra drøftelserne.


Udvælgelse af fælles indikatorer

Arbejdsgruppen har drøftet kvalitetsmålinger generelt, men med udgangspunkt i de eksisterende årsrapporter, som på nuværende tidspunkt allerede udarbejdes af de fleste af hospitalerne. Arbejdsgruppen gennemgik herefter en eksplorativ proces på baggrund af et fagligt oplæg fra Defactum vedr. netop kvalitetsmålinger, standarder og indikatorer. Arbejdsgruppen udvalgte herefter en række indikatorer, som hospitalerne i forvejen afrapporterede på, og hvor der var mulighed for en ensrettet dataindsamling samt afrapportering.


Gruppen indstiller på baggrund af drøftelserne i arbejdsgruppen følgende forslag til seks fælles indikatorer, som fremadrettet skal indgå i hospitalernes kvalitetsdata og dermed afrapporteringen til Rådet:


1. Deltagelse i vejlederkurser

2. Deltagelse i UAO/UALO kurser

3. Uddannelseslægernes evalueringer af uddannelsen

4. Inspektorbesøg/rapporter

5. Brug af kompetencevurderingsredskaber

6. Brug af 360 graders evaluering


For hver af de valgte indikatorer har arbejdsgruppen defineret et fælles udgangspunkt. I den forbindelse er der for hver indikator fastsat følgende parametre:


 • Hvad siger indikatoren om god uddannelse?
 • Målsætning (overordnet mål/hvilke fælles målsætninger)
 • Standard (konkrete målsætning)
 • Datakilde
 • Dataindsamling


Se vedhæftede indikatorskemaer samt eksempler på grafisk fremstilling (bilag 1).


Udvælgelse af fælles deskriptive data

Gruppen besluttede at udvælge og dermed indstille følgende fælles deskriptive data, med henblik på at kunne vise den demografiske fordeling i hospitalernes kvalitetsdata.


Demografiske faktorer

Data adgang

Besatte/ubesatte for HU

Regionale data, som i forvejen indleveres til Sundhedsstyrelsen


Antal speciallæge årsværk vs. antal uddannelseslæge

BI data (også på afdelingsniveau)

Antal uddannelseslæger på afdelinger

Fra LUS oversigt og evt. Uddannelseslæge.dk

Antal speciallæger, intro, KBU, HU, inspektorer, 360 feedback facilitatorer, basis og efteruddannede, PKL, UA(L)O, UKYL

Optælling lokalt

Evalueringsansættelser

Optælling lokaltHerudover er det op til det enkelte hospital at beslutte, hvad man ellers ønsker at følge af kvalitetsdata og udarbejde af årsrapporter.


Afrapportering på rådsmøderne samt evaluering

Gruppen har drøftet forskellige muligheder for afrapportering på rådsmøderne. Der er bl.a. forslag til at der én gang årligt afholdes et møde i DRRLV, hvor indholdet primært vedrører kvalitet, herunder afrapportering fra hospitalerne, den Pædagogiske Udviklende Funktion samt afrapportering fra sekretariatet. Der vil eventuelt kunne udvælges et
særligt fokus på tematikker, som havde fyldt det seneste år i Videreuddannelsesregionen.


Ovenstående forslag vil skulle indeholde en prioritering af temadrøftelser på de eksisterende møder, og Rådet bedes derfor drøfte, hvilken form den fremadrettede afrapportering fra enhederne bør have på rådsmøderne.


Arbejdsgruppen foreslår, at data fra 2024 skal indgå i et pilotprojekt, som herefter kan afrapporteres for Rådet i 1. halvår af 2025. Herefter skal der evalueres på resultaterne og værdien af den fælles afrapportering af kvalitetsdata til Rådet.Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-12-24

9. Kvalitetsmonitorering del 1 (15 min. kl. 16.50 - 17.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

På mødet den 5. december 2019 godkendte Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) videreuddannelsesregionens kvalitetsmonitoreringsmodel.


Hermed følger den halvårlige afrapportering af kvalitetsmonitoreringsmodellen for følgende to områder:

 1. Udvikling af uddannelsesgiverne (Faculty Development)
 2. De obligatoriske generelle kurser og forskningstræning


På mødet gives der en mundtlig orientering af afrapporteringen med supplerende skriftligt datamateriale (vedhæftet)


Herunder opsummeres afrapporteringen ift. kvalitetsstandarderne i kvalitetsmonitoreringsmodellen.


De obligatoriske generelle kurser, kurserne under Udvalget for Udvikling af Uddannelsesgivende (UUU) og forskningstræningskurserne modtager alle flotte evalueringer, der alle i gennemsnit ligger over middel, hvilket er et af kvalitetsmålene.

Data for de enkelte kurser findes i de vedlagte datanotater.


Et andet kvalitetsmål er årlige gennemsyn af eksisterende kurser. På seneste møde i Følgegruppen for de generelle kurser den 30. april 2024 blev samtlige generelle kurser gennemgået. Det samme gjorde i UUU for kurserne under UUU den 11. april 2024. For UUU vedrører det; UKYL og DYNAMU udviklingsforløbet, Vejlederkurset for speciallæger, Tutorlægekurset og UAO/UALO udviklingsforløbet. For samtlige kurser sker der en løbende udvikling, der bl.a. er drevet af kursusevalueringerne og af tilbagemeldingerne kursusledelserne modtager undervejs i kurserne.


I 2023 drøftede både UUU og Følgegruppen for de generelle kurser mulighederne for at arbejde for en øget sammenhæng på tværs af kurserne. Der planlægges i 2024 derfor med en prøvehandling, hvor man på tværs af de to udvalg/følgegrupper ser nærmere på et emne, der undervises i på tværs af kurserne. Hensigten er at give viden på tværs omkring indhold. Samtidig kan en sådan afdækning understøtte et spiral-curriculum på tværs af kurserne.


Det sidste fastsatte kvalitetsmål er, at samtlige kurser skal revideres hver 3. år.

I løbet er 2023 og fortsat i 2024 kan fremhæves en større revision af SOL 1 og Akutkuret i Region Nordjylland. Desuden er revisionen af Vejlederkurset for speciallæger fra 2023 fortsat i gang med at blive implementeret.


I UUU og i Følgegruppen for de generelle kurser er der imidlertid enighed om, at den løbende udvikling og revision af kurserne, der allerede sker, er den vigtige og værdifulde indikator ift. udvikling af kurserne. Begge fora foreslår derfor at dette mål revideres ifm. den kommende gennemgang af kvalitetsmonitoreringsmodellen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-225-22

10. Status for fusion mellem Medicinsk Afdeling og Diagnostisk Center på HE Midt ift. den lægelige videreuddannelse (5 min. kl. 17.05 - 17.10)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Diagnostisk Center, RH Silkeborg og Medicinsk Afdeling, RH Viborg fusionerer til Medicinsk Diagnostisk Center (MDC) pr. 1. september 2024. I den anledning har Videreuddannelsessekretariatet den 22. april 2024 afholdt møde med den uddannelseskoordinerende overlæge på HE Midt samt afdelingsledelsen ved Medicinsk Diagnostisk Center, RH Viborg. Mødet havde til formål at afklare de fremtidige uddannelsesforhold på MDC for de specialer, der for nuværende har uddannelsesforløb på enten Diagnostisk Center, RH Silkeborg eller Medicinsk afdeling, RH Viborg.


På baggrund af den aktuelle og fremtidige uddannelseskapacitet og patientgrundlag vurderer HE Midt, at det nye MDC fortsat kan løfte uddannelsesopgaven for de uddannelsesforløb, der normalt ville være placeret ved enten Diagnostisk Center, RH Silkeborg eller Medicinsk afdeling, RH Viborg.


Fusionen kræver opdaterede lægefaglige indstillinger for introduktionsuddannelsen i intern medicin samt for hoveduddannelsen i de specialer, der normalt har uddannelsesforløb ved enten Diagnostisk Center, RH Silkeborg, Medicinsk afdeling, RH Viborg eller Hjertesygdomme, RH Viborg. Da MDC, HE Midt fortsat vurderer, at de kan løfte den eksisterende uddannelsesopgave, lægges der derfor ikke op til ændringer i den nuværende fordeling af introduktions- og hoveduddannelsesårsværk i de berørte specialer.


Videreuddannelsessekretariatet planlægger med følgende proces hvad angår opdaterede lægefaglige indstillinger

 • Maj-juni 2024: Behandling af lægefaglige indstillinger i de specialespecifikke uddannelsesudvalg.
 • Juni-august 2024: Orientering til hospitalsledelserne.
 • 4. september 2024: Behandling og godkendelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.


Der afholdes ikke høring ifm. med de nye lægefaglige indstillinger, eftersom der ikke foretages ændringer i fordelingen af årsværk.

Det forventes til gengæld, at den nuværende fordeling af introduktions- og hoveduddannelsesårsværk skal drøftes i forbindelse med den kommende revisions af den lægelige videreuddannelse.


I forbindelse med fusionen arbejdes der ligeledes på nye uddannelsesprogrammet for forløbssammensætninger, der berøres af ændringerne.


Videreuddannelsessekretariatet er opmærksomt på, at fusionen allerede sker den 1. september 2024, mens de nye lægefaglige indstillinger først kommer til godkendelse i DRRLV den 4. september 2024.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-158-23

11. Fleksforløb (5 min. kl. 17.10 - 17.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at orienteringen om brug af genopslag af forløb tages til efterretning.
at Rådet godkender notat om proces for anvendelse af fleksforløb.

Sagsfremstilling

Ændret forståelse af genopslag

Sundhedsstyrelsen har i en mail fra 30. januar 2024 præciseret, at et ubesat uddannelsesforløb kan genopslås frem til startdatoen for den efterfølgende ordinære ansættelsesrundes forløb. Det betyder, at genopslag kun kan ske fra ubesatte forløb fra den forrige ansættelsesrunde, dvs. eksempelvis fra ansættelsesrunden 2024-1 til 2024-2.


Ubesatte forløb, der ikke bliver opslået eller besat ved næstkommende ansættelsesrunde tilføjes i stedet flekspuljen og kan anvendes til at lave fleksforløb. Fleksforløb er hoveduddannelsesforløb, der er ubesatte i ét speciale, der omdannes til hoveduddannelsesforløb i et andet speciale.


Proces for anvendelse af fleksforløb

Processen for anvendelsen af fleksforløb er beskrevet i vedlagte bilag. Der ønskes Rådets godkendelse af notatet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-9-23

12. Lægefaglige indstillinger 5 min. kl. 17.15 - 17.20)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender alle lægefaglige indstillinger samlet.

Sagsfremstilling

Lægefaglige indstillinger behandles som én samlet godkendelse på rådsmøderne, medmindre der er anledning fx dissens til at drøfte enkelte indstillinger mere indgående.


Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte andre indstillinger end ovenstående, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-203-22

13. Klinisk Biokemi hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Den nuværende lægefaglige indstilling definerer, at klinisk ansættelse efter aftale skal foregå på en afdeling indenfor et af følgende specialer: de 9 internmedicinske specialer, klinisk onkologi, almen medicin, pædiatri, psykiatri, anæstesiologi eller gynækologi-obstetrik. Det opleves som et ønske fra det klinisk biokemiske speciale yderligere at opnå mulighed for at aftale klinisk ansættelse indenfor det neurologiske speciale, hvilket PKL også vurderer som fagligt givende som sideuddannelse.


Det er blevet vurderet i uddannelsesudvalget for klinisk biokemi, at det i nogle hoveduddannelsesforløb kan give god faglig mening at inddrage neurologi som muligt speciale til klinisk ansættelse efter aftale. Fastlæggelsen af speciale til klinisk ansættelse sker i samarbejde imellem uddannelseslægen, de relevante afdelingsledelser og UAO'er/UALO'er samt PKL i Klinisk biokemi under hensyn til uddannelseskvaliteten i det samlede uddannelsesforløb.


Der ændres ikke i fordelingen af antal årsværk med vedhæftet lægefaglige indstilling.


Indstillingen har været i høring ved de involverede hospitaler, som har neurologiske afdelinger med deadline d. 12. april.


PKL i Klinisk biokemi Tina Parkner bakker op om den lægefaglige indstilling.

PKL deltager ikke under punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-216-22

14. Psykiatri hoveduddannelse - godkendelse af lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.


Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget for psykiatri drøfter løbende hvilke tiltag, der skal bidrage til at øge rekrutteringen til specialet, og derved besætte de 28 hoveduddannelsesforløb, som specialet er dimensioneret til.


Af rekrutteringshensyn valgte man derfor i perioden 2021-2023 at konvertere to hoveduddannelsesforløb tilhørende Regionspsykiatrien Gødstrup til hhv. et Randers forløb og et Horsens forløb. Den midlertidige ordning ophørte ved udgangen af 2023.


Regionspsykiatrien Gødstrup har dog sideløbende og specielt de seneste to år haft svært ved at tiltrække og ansætte hoveduddannelseslæger i deres forløb (2023: 3 ubesatte forløb ud af 4 opslåede forløb inkl. et genopslag og 2024: 3 ubesatte forløb ud af 3 opslåede forløb). Uddannelsesudvalget har derfor valgt at indstille at gøre den midlertidige ordning permanent for Randers-forløbet, og dermed tildeles Regionspsykiatrien Randers fremadrettet yderligere et hoveduddannelsesforløb (svarende til to årsværk), mens Regionspsykiatrien Gødstrup dermed mister et hoveduddannelsesforløb (svarende til 2 årsværk).


Indstillingen sker med henblik på, at Regionpsykiatrien Randers i forvejen har færrest årsværk ud af de psykiatriske afdelinger i Region Midtjylland og i perioden 2021-2023 har kunnet besætte det midlertidige forløb alle tre gange, hvor forløbet har været slået op. Det bemærkes desuden, at Regionspsykiatrien Randers på nuværende tidspunkt besætter deres i-stillinger til maximum, og derfor vurderer uddannelsesudvalget, at der er stor sandsyndighed for at Regionspsykiatrien Randers også fremadrettet kan besætte det ekstra forløb, som flyttes hertil.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har sammen med specialets konstitueret PKL, Zywia Brouer derfor valgt at indstille vedhæftet forslag til en ny lægefaglig indstilling.


Den lægefaglige indstilling for hoveduddannelse i psykiatri sendes i høring med svarfrist den 21. maj 2024 ved berørte hospitalsenheder. Eventuelle indsigelser vil blive fremlagt på rådsmødet.


Konstitueret PKL, Zywia Brouer deltager i mødet under dette punkt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

15. Orientering: Inspektorrapporter

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående inspektorrapporter, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt.


1. Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital fra opfølgende besøg d. 12. oktober 2023 - 11 temaer vurderes som 'særdeles god' og de resterende 5 temaer vurderes som 'tilstrækkelig'.


2. Neurologi, Fysio- og Ergoterapi, Regionshospitalet Gødstrup fra opfølgende besøg d. 24. oktober 2023 - fire temaer vurderes som 'særdeles god' og de resterende 12 temaer vurderes som 'tilstrækkelig'


3. Klinisk Farmakologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital fra rutinebesøg d. 6. september 2023 - tre temaer vurderes som 'tilstrækkelig' og de resterende 13 temaer vurderes som 'særdeles god'.


4. Intern Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens fra rutinebesøg d. 31. august 2023 - et tema (arbejdstilrettelæggelse) vurderes som 'utilstrækkelig', fem temaer vurderes som 'tilstrækkelig' og de resterende 10 temaer vurderes som 'særdeles god'.

Sundhedsstyrelsen har d. 28. februar 2024 modtaget opfølgende handleplan fra afdelingen. Inspektorrapporten behandles ikke særskilt som negativ, da der efter modtagelsen af handleplanen ikke anbefales opfølgende besøg.


5. Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital fra rutinebesøg d. 27. november 2023 - et tema (arbejdstilrettelæggelse) vurderes som 'utilstrækkelig', et tema vurderes som 'særdeles god' og de resterende 14 temaer vurderes som 'tilstrækkelig.

Inspektorrapporten behandles ikke særskilt som negativ, da der ikke anbefales opfølgende besøg.


6. Medicinsk Gastroenterologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital fra rutinebesøg d. 12. december 2023 - to temaer vurderes som 'utilstrækkelig' (læring og kompetencevurdering samt arbejdstilrettelæggelse), syv temaer vurderes som 'tilstrækkelig' og de resterende syv temaer vurderes som 'særdeles god'.

Inspektorrapporten behandles ikke særskilt som negativ, da der ikke anbefales opfølgende besøg.


7. PS Klinik Syd, Aalborg, Psykiatrien Region Nordjylland fra rutinebesøg d. 24. januar 2023 . to temaer vurderes som 'utilstrækkelig' (uddannelsesplan samt læring og kompetencevurdering) og de resterende 14 temaer vurderes som 'tilstrækkelig'.

Sundhedsstyrelsen har d. 3. april 2024 modtaget opdateret status på indsatsområderne fra afdelingen. Inspektorrapporten behandles ikke særskilt som negativ, da der efter modtagelsen af opdateret status ikke anbefales opfølgende besøg.


1. Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Nord/Aalborg-Universitetshospital/Ortopaedkirurgi/Inspektorrapport-121023/SST-Kommentarer-121023.ashx


2. Neurologi, Fysio- og Ergoterapi, Regionshospitalet Gødstrup

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Nord/Goedstrup-Regionshospital/Neurologi/Inspektorrapport-241023/SST-kommentarer-241023.ashx


3. Klinisk Farmakologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Nord/Aarhus-Universitetshospital/Klinisk-Farmakologisk-Afdeling/Inspektorrapport-060923/SST-kommentarer-060923.ashx


4. Intern Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: SST-kommentarer-310823.ashx


5. Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: SST-kommentarer-271123.ashx


6. Medicinsk Gastroenterologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: SST-kommentarer-121223.ashx


7. PS Klinik Syd, Aalborg, Psykiatrien Region Nordjylland

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: SST-kommentarer-240123.ashx

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-7-15

16. Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger. Som opfølgning på denne beslutning skal der på hvert rådsmøde gives en kort status for udviklingen.


Siden seneste møde i DRRLV er der blevet godkendt følgende I-stillinger ud over maksimum:


Speciale

Afdeling

Hospital

Periode

Klinisk Farmakologi, 1 stilling

Klinisk Farmakologisk Enhed

Aalborg Universitetshospital

01.05.2024 - 30.04.2025

Oto-rhino-laryngologi, 1 stilling

Øre-, Næse- og Halsafdelingen

Regionshospitalet Gødstrup

01.06.2024 - 31.05.2025

Klinisk Farmakologi, 2 stillinger

Klinisk Farmakologisk afdeling

Aarhus Universitetshospital

01.05.2024 - 31.05.2025

01.06.2024 - 31.05.2025


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-101-11-22

17. Orientering: Opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger - 1.halvår 2024

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet har den 1. maj 2024 indberettet antal opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger + fleksforløb i VUR Nord til Sundhedsstyrelsen. Opgørelsen er til Rådets orientering og findes vedhæftet.


Opgørelsen omhandler 1. halvår 2024 og indeholder bl.a. antal opslåede hoveduddannelsesstillinger, antal ansøgere, antal besatte stillinger og antal ubesatte stillinger i forhold til opslåede stillinger og i forhold til eventuel korrigeret dimensionering. Ved korrigeret dimensionering forstås antallet af dimensionerede stillinger i henhold til den gældende dimensioneringsplan plus eventuelle ekstra stillinger i henhold til en midlertidig dimensionering udmeldt af Sundhedsstyrelsen eller justering aftalt mellem videreuddannelsesregionerne.


Opgørelsen viser også antallet af fleksforløb (opslåede, ansøgere, besatte) i VUR Nord for 1. halvår 2024.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-41-14

18. Orientering: PKL

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Nyansatte PKL'er
Claudia Jaensch tiltrådte 1. april 2024 stillingen som PKL i Kirurgi. Claudia er ansat ved Mave- og Tarmkirurgi på Regionshospitalet Gødstrup.
Krista Dybtved Kjærgaard tiltrådte 1. april 2024 stillingen som PKL i Nefrologi. Krista er ansat ved Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital.

Mia Gebauer tiltrådte 1. april 2024 stillingen som PKL i Urolologi. Mia er ansat ved Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital.

Louise Devantier tiltrådte 1. maj 2024 stillingen som PKL i oto-rhino-laryngologi. Louise er ansat ved Øre,- Næse- og halskirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Trine Lignell Guldberg tiltrådte 1. maj 2024 stillingen som PKL i transitioner i lægelig videreuddannelse. Trine er ansat ved Aalborg Universitetshospital


Opslåede PKL stillinger

PKL stillingerne i 'simulation og færdighedstræning' og 'patologisk anatomi og cytologi' har været i opslag med ansøgningsfrist henholdsvis den 15. og 22. april 2024.

Opslag af PKL stillingen i psykiatri er i proces.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-29-14

19. Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

UGUP (Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer) har haft møde den 1. marts 2024 og 3. maj 2024.


Ved mødet den 1. marts 2024 var der indsendt 18 uddannelsesprogrammer til vurdering, hvoraf to af uddannelsesprogrammerne blev afvist. De afviste programmer var 1) et KBU-program med forløbssammensætningen "Kirurgisk afdeling, HE Midt-almen praksis", som efterfølgende er blevet godkendt og 2) et introduktionsprogram i ortopædkirugi, Aalborg Universitetshospital, som også er blevet godkendt efterfølgende.


Ved mødet den 3. maj 2024 var der indsendt 6 uddannelsesprogrammer, hvoraf to uddannelsesprogrammer blev afvist. De to afviste uddannelsesprogrammer var for introduktionsuddannelsen i psykiatri i Aalborg og i Randers. De pågældende afdelinger er informeret om UGUPs vurdering og er i gang med at tilrette uddannelsesprogrammerne.


Planlagte møder samt afleveringsfrist i 2024:

Mødedato

Afleveringsfrist til VUS

21. juni 2024

21. maj 2024

4. oktober 2024

4. september 2024

13. december 2024

13. november 2024


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-33-23

20. Orientering: Drøftelser af den kirurgiske uddannelseskapacitet i Region Midtjylland

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen tl efterretning.

Sagsfremstilling

I 2023 har Videreuddannelsessekretariatet og Koncern HR Sundhedsuddannelser i Region Midtjylland fulgt den kirurgiske uddannelseskapacitet inden for en række kirurgiske specialer. Det er sket på baggrund af bekymringshenvendelser bl.a. fra Yngre Læger i Region Midtjylland og fra PKL i ortopædisk kirurgi
ift. hvorvidt der i Region Midtjylland er den nødvendige og tilstrækkelige kirurgiske aktivitet til at sikre uddannelsen af speciallæger.


I løbet af vinter og foråret 2023 blev PKL'erne og Klinikforum inddraget i drøftelserne.


Hen over efteråret 2023 og foråret 2024 har Region Midtjylland arbejdet på at skabe et overblik over udviklingen i den kirurgiske aktivitet inden for uddannelseskritiske procedurer, over tid.

Data er baseret på en række udvalgte procedurekoder i BI-portalen og er trukket på tværs af de somatiske hospitaler i Region Midtjylland i perioden 2019-2023.


Klinikforum blev i marts 2024 præsenteret for disse data og drøftede på den baggrund situationen vedr. den kirurgiske uddannelseskapacitet i Region Midtjylland.


Konklusionen fra Klinikforum var i marts 2024, at der i udgangspunktet er procedurer nok til at sikre den nødvendige og tilstrækkelige speciallægeuddannelse inden for de pågældende specialer. Der var samtidig enighed om, at hospitalerne har en vigtig opgave i at sikre en arbejdstilrettelæggelse således, at læger under videreuddannelse deltager i de relevante kirurgiske procedurer.
Hvis der fremadrettet opleves udfordringer med at sikre den nødvendige kirurgiske uddannelse, kan det være relevant at undersøge andre muligheder for monitorere uddannelseslægernes kirurgiske aktivitet.


På baggrund af drøftelserne i Klinikforum har Videreuddannelsessekretariatet vurderet, at det videre arbejde, for nu, bør foregå i regi af Videreuddannelsesregion Nord. Planen er derfor, at de relevante PKL’er og specialespecifikke uddannelsesudvalg skal have mulighed for at drøfte den kirurgiske uddannelse, herunder kapacitet og arbejdstilrettelæggelse.


Til punktet er vedlagt et overblik over udviklingen i kirurgiske procedurer opdelt på proceduregrupper og specialer 2019-2023.Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-22

21. Orientering: Opfølgning på inspektorbesøg 2021 på Øre-næse-halskirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Evt. opfølgning på kritisk inspektorrapport fra 2021 - afhænger af, om der sker inspektorbesøg i 2022.


DRRLV behandlede i maj 2021 en negativ inspektorrapport fra Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. Her blev afdelingens handleplan taget til efterretning og generelt rost.


Det blev aftalt at afvente næste inspektorbesøg og herefter vurdere, om den nye rapport giver anledning til behov for, at afdelingen inviteres til endnu et møde i DRRLV for at give en orientering om den forventede positive udvikling. Det blev på daværende tidspunkt ikke vurderet som en nødvendighed, at afdelingen genbesøgte DRRLV.


Næste inspektorbesøg fandt sted maj 2023 (rapport vedhæftet som bilag) og tilsendt Videreuddannelsessekretariatet medio november 2023. I rapporten vurderes ti temaer som 'tilstrækkelig', fire temaer som 'særdeles god' og to temaer som 'utilstrækkelig'.


De utilstrækkelige temaer drejer som om:

 • Konferencernes læringsværdi
 • Læring og kompetencevurdering


I Sundhedsstyrelsens bemærkninger til rapporten (vedhæftet) anbefales det, at næste besøg planlægges som et rutinebesøg til foråret 2027 eller snarest derefter. Dermed vurderes rapporten som positiv efter Videreuddannelsessekretariatets retningslinjer og opfølgende består således alene af en skriftlig orientering. Det er også taget med i betragtningen at seneste rapport beskriver en afdeling i fortsat positiv udvikling med et godt uddannelsesmiljø.


Der opleves stadigt udfordringer på visse områder, hvorfor der også er aftalt nye relevante indsatsområder, især med fokus på:

 • Uddannelsesplan og kompetencekort
 • Supervision
 • Arbejdstilrettelæggelse/bemanding
 • Konferencernes læringsværdi


VUS anbefaler opsummerende, at der ikke sker yderligere ekstraordinær opfølgning i DRRLV, hvilket afdelingen også bakker op om.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

22. Eventuelt (10 min. kl. 17.20 - 17.30)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

23. Deltagere

Sagsfremstilling

Rådsmedlemmer:

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Randers (mødeleder)

Gurli Lauridsen, uddannelseschef, Mennesker og Organisation, den regionale administration, Region Nordjylland

Ditte Hughes, vicedirektør, Koncern HR, den regionale administration, Region Midtjylland

Berit Bjerre Handberg, vicedirektør, Aalborg Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Gitte Valsted Eriksen, uddannelseskoordinerende ledende overlæge, Aarhus Universitetshospital, Uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Vibeke Ersbak, uddannelseskoordinerende ledende overlæge, Regionshospitalet Gødstrup Uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Sofie Lodahl Gjessing, reservelæge, Almen Praksis, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Sigurd Beier Sloth, reservelæge, Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Joachim Frølund Hansen, praktiserende læge, Lægernes Hus - Ikast og Brande, almen praksis, Region Midtjylland

Flemming Randsbæk, ledende lektor, postgraduat lægelig kompetenceudvikling

Anja Kirstein, uddannelseskoordinerende overlæge, Aalborg Universitetshospital uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Susanne Scheppan, uddannelsesansvarlig ledende overlæge, Aarhus Universitetshospital, Uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland, Indstillet af Lægeforeningen

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør, Psykiatrien, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Danjal Hofgaard Hestoy, reservelæge, Aalborg Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Lise Wogensen Bach, prodekan, Health - sundhedsvidenskabeligt fakultet, Aarhus Universitet, deltager virtuelt

Kasper Pryds, reservelæge, Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Joachim Nørmark, praktiserende læge, Lægerne Kennedy Arkaden, almen praksis, Region Nordjylland

Trine Louise Dahl, reservelæge, Regionshospitalet Gødstrup, uddannelsessøgende læge, Region Midtjylland, indstillet af Lægeforeningen

Jakob Paludan, Lægefaglig direktør, Psykiatrien, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Jette Kolding Kristensen, vice-institutleder for uddannelse på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet


Suppleanter:

Berit Skjødeberg Toftegaard, uddannelseskoordinerende ledende overlæge, Regionshospitalet Horsens, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Annette Schlemmer, uddannelseskoordinerende ledende overlæge, Regionshospitalet Randers, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland


Gæster

Torkil Lawaetz, Lægeforeningen, Region Midtjylland

Vibe Lyng Lindgren, Lægeforeningen, Region Nordjylland

Maika Helena Shakar, UAO, Akutafdelingen, Regionshospitalet Nordjylland, deltager virtuelt

Lubna Kokholm, cheflæge, Akutafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup, deltager virtuelt

Maj Friis Jespersen, UALO, Akutafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup, deltager virtuelt

Uddannelseslæge, Akutafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup, deltager virtuelt

Zywia Brouer, konstitueret PKL i Psykiatri og uddannelseskoordinerende ledende overlæge, Psykiatrien, Region Midtjylland

Hanna Järnum Lilholt, uddannelseskoordinerende overlæge, Psykiatrien, Region Nordjylland


Fra VUS

Mads Skipper, sekretariatschef

Trine Kirkegaard Petersen, sagsbehandler og chefkonsulent

Casper Larsen, sagsbehandler og AC-fuldmægtig

Anne Krog Skovbo, sagsbehandler og professionsbachelor

Mette Dahl Jacobsen, sagsbehandler og AC-fuldmægtig (referent)


Afbud:

Gitte Anna Madsen, Lægeforeningen, Region Midtjylland

Tilbage til toppen