Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Her finder du dagsordener og referater for møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Når du klikker på en af mødedatoerne i venstre side, kan du se dagsorden, referat og bilag for det pågældende møde.

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer
Dagsordener og referater fra møder i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer offentliggøres ikke.
Hvilke uddannelsesprogrammer, der er blevet godkendt af udvalget fremgår af dagordnen til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
den 7. december 2023 kl. 14:00
i MidtSim, Teorilokale D, Hedeager 5, 2. sal, 8200 Aarhus N

 


Pkt. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden (3 min. kl. 14.00 - 14.03)
2 Godkendelse af referat (2 min. kl. 14.03 - 14.05)
3 Temadrøftelse (70 min. kl. 14.05 - 15.15)
4 Præsentation af årsrapport, Hospitalsenhed Midt (15 min. kl. 15.15 - 15.30)
5 Statusnotat 2022, Aarhus Universitetshospital (15 min. kl. 15.30 - 15.45)
6 Pause (20 min. kl. 15.45 - 16.05)
7 Inspektorrapport for Regionspsykiatrien Gødstrup (20 min. kl. 16.05 - 16.25)
8 Afrapportering af kvalitetsmonitorering 2. del 2023 (15 min. kl. 16.25 - 16.40)
9 Afrapportering fra arbejdet med hospitalernes kvalitetsdata til Rådet (15 min. kl. 16.40 - 16.55)
10 Godkendelse af nyt kommissorium for UGUP (5 min. kl. 16.55 - 17.00)
11 Lægefaglige indstillinger (20 min. kl. 17.00 - 17.20)
12 Akutmedicin introduktionsuddannelse - Godkendelse af Lægefaglig indstilling
13 Akutmedicin hoveduddannelsen - Godkendelse af Lægefaglig indstilling
14 Almen medicin Introduktionsuddannelse, Region Midtjylland - Godkendelse af lægefaglig indstilling
15 Anæstesiologi introduktionsuddannelse - Godkendelse af lægefaglig indstilling
16 Anæstesiologi hoveduddannelse - Godkendelse af lægefaglig indstilling
17 Neurologi Introduktionsuddannelse - Godkendelse af lægefaglig indstilling
18 Neurologi Hoveduddannelse - Godkendelse af lægefaglig indstilling
19 Plastikkirurgi hoveduddannelse - Godkendelse af lægefaglig indstilling
20 Psykiatri introduktionsuddannelse - Godkendelse af Lægefaglig indstilling
21 Psykiatri hoveduddannelse - Godkendelse af Lægefaglig indstilling
22 Radiologi Introduktionsuddannelse - Godkendelse af lægefaglig indstilling
23 Radiologi Hoveduddannelse - Godkendelse af lægefaglig indstilling
24 Urologi Introduktionsuddannelse - Godkendelse af lægefaglig indstilling
25 Urologi hoveduddannelse - Godkendelse af Lægefaglig indstilling
26 Orientering: Inspektorrapporter
27 Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum
28 Orientering: PKL
29 Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP
30 Orientering: Priser modtaget i VUR Nord i 2023
31 Orientering: Indberetning af opslåede og besatte uddannelsesstillinger
32 Orientering: Psykiatrien i 1. delansættelse, KBU
33 Orientering: Indsendt høringssvar
34 Eventuelt (10 min. kl. 17.20 - 17.30)
35 Deltagere
Sagnr.: 1-01-72-1-17

1. Godkendelse af dagsorden (3 min. kl. 14.00 - 14.03)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dagsordenen er vedlagt som bilag.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

2. Godkendelse af referat (2 min. kl. 14.03 - 14.05)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender referatet.

Sagsfremstilling

Referatet er vedlagt som bilag.


Der er indkommet én enkelt skriftlig bemærkninger til referatet, hvilket drejede sig om en præcisering af godkendelsesproceduren for uddannelsesprogrammerne i Videreuddannelsesregion Syd.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

3. Temadrøftelse (70 min. kl. 14.05 - 15.15)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager præsentationerne til orientering, og
at Rådet evaluerer og drøfter MUK 2023, også med henblik på en potentiel MUK 2026.

Sagsfremstilling

Tilbageblik på MUK 2023

En temadrøftelse med fokus på evaluering af Medicinsk Uddannelses Konference (MUK) 2023 samt videndeling og læring relateret til det faglige indhold af konferencen. Temadrøftelsen er også en lejlighed til at reflektere over konferencen i et fælles rum og dele egne erfaringer/oplevelse herfra.


Der har været afholdt MUK i Videreuddannelsesregion Nord (VUR Nord) i september 2023 med flot deltagerantal og efterfølgende gode evalueringer.


Del 1 - Evaluering

Efter afholdelse af MUK 2032 er der indkommet skriftlige evalueringer fra deltagere, som efterfølgende er blevet samlet i en mere generel opsummering.


Præsentation af opsummeringen v/Mads Skipper

 • De generelle linjer i evalueringerne og fokusområderne heri


Efterfølgende drøftelse

Plenumdrøftelse som understøtter et helheds(tilbage)blik på MUK 2023

Der kan med fordel være fokus på deltagende rådsmedlemmers oplevelse af MUK 2023 og hvilke erfaringer eller input, som det findes særligt relevant at dele i plenum efter følgende kategorier:

 • Hvad tager jeg med mig fra MUK 2023? Hvad er særligt relevant at videndele med evt. ikke-deltagende medlemmer og hvorfor?
 • Hvad var særligt vellykket ved konferencen og evt. mindre vellykket, set fra mit perspektiv? Hvorfor?
 • Hvad kan tages med videre i mit daglige arbejde og hvorfor?


Del 2 - Udvalgte uddrag

Udvalgte "highlights"/nedslag fra MUK 2023, ved nogle af de DRRLV medlemmer, som også havde oplæg på konferencen - til videndeling og inspiration.


1. Præsentation ved Gitte Eriksen (10 min.), som havde følgende oplæg på MUK 2023:


Hvad skal der til, hvis vi gerne vil udarbejde en anvendelig og fremtidssikret målbeskrivelse i mit speciale?

v/ Gitte Eriksen, Kristine Lundsgaard, Andreas Balslev


Kompetencevurdering i klinisk praksis, hvorfor er det så svært? Hvad mon der er på spil?

v/ Gitte Eriksen, Trine Lignell Guldberg


2. Præsentation ved Sofie Gjessing Miehe og Joachim Frølund (10 min.), som havde følgende oplæg på MUK 2023:


Specialevalg i et medicinsk uddannelsesperspektiv

v/ Sofie Gjessing Miehe, Nina Bjerre Andersen, Joachim Frølund


Efterfølgende drøftelse

Plenumdrøftelse med udgangspunkt i de udvalgte nedslag

 • Hvad bed jeg særligt mærke i fra præsentationerne og hvorfor?
 • Hvad kan måske relateres særligt meget til den daglige uddannelse og hvorfor?
 • Gode råd til hvis/når der evt. arrangeres MUK igen? Hvad skal der være mere/mindre af?


Hvorvidt og på hvilken måde kan specifikke perspektiver/vinkler/nedslag fra MUK 2023 evt. bringes med videre i DRRLVs strategiske arbejde/rådgivning fremover?

Hvordan kan det ses i sammenhæng med, hvor VUR Nord befinder sig på nuværende tidspunkt?

 • En opsamling af Rådets refleksioner herom.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-9-23

4. Præsentation af årsrapport, Hospitalsenhed Midt (15 min. kl. 15.15 - 15.30)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager præsentationen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hospitalsenhed Midt har indsendt årsrapport for den lægelige videreuddannelse 2022 til VUS.


Der pågår for tiden et arbejde med at opbygge en ny struktur for præsentationerne af årsrapporterne i DRRLV. Indtil denne er fastlagt, inviteres hospitalsenhederne fortsat til at præsentere årsrapporterne for DRRLV som vanligt, så der sikres en løbende orientering i Rådet og imødekommes videndeling om lokale initiativer på hospitalerne.


Årsrapporten gør status for den lægelige videreuddannelse på hospitalet og fokuserer bl.a. på:

 • Kvalitetsmonitorering af den lægelige videreuddannelse på Hospitalsenhed Midt
 • Ledelses- og uddannelseskompetencer samt vejledning
 • Arbejdstilrettelæggelse, transfer og læringsprogression
 • Uddannelsesmiljø og psykologisk tryghed


Årsrapporten præsenteres af uddannelseskoordinerende overlæger Anette Bagger Sørensen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-9-23

5. Statusnotat 2022, Aarhus Universitetshospital (15 min. kl. 15.30 - 15.45)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager præsentationen til efterretning.

Sagsfremstilling

Aarhus Universitetshospital har siden seneste møde i DRRLV indsendt statusnotat for den lægelige videreuddannelse 2022 til VUS.


Der pågår for tiden et arbejde med at opbygge en ny struktur for præsentationerne af årsrapporterne i DRRLV. Indtil denne er fastlagt, inviteres hospitalsenhederne fortsat til at præsentere årsrapporterne for DRRLV som vanligt, så der sikres en løbende orientering i Rådet og imødekommes videndeling om lokale initiativer på hospitalerne.


Notatet gør status for den lægelige videreuddannelse på hospitalet og fokuserer bl.a. på:

 • Oversigt over AUH's uddannelseshold og ledelsen af uddannelsesopgaven
 • Udvalgte tiltag fra 3-timers møder i 2022 med emnerne ”Karrierevejledning" og "Frit ud af boksen" inkl. de 11 inspirerende postere afdelingerne præsenterede på Årsmødet juni 2023
 • Overordnet vurdering af kvaliteten af den lægelige videreuddannelse på AUH
 • Præsentation af data og indikatorer fra ”Kvalitetsmonitoreringsmodellen” på afdelings- og hospitalsniveau i bilagsafsnittet.


Statusnotatet præsenteres af uddannelseskoordinerende overlæger Gitte Eriksen og Marianne Kleis Møller.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

6. Pause (20 min. kl. 15.45 - 16.05)

Sagsfremstilling

Der er afsat ekstra tid til pausen, så der er mulighed for at strække benene og se sig omkring i MidtSims nye lokaler.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-216-22

7. Inspektorrapport for Regionspsykiatrien Gødstrup (20 min. kl. 16.05 - 16.25)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager præsentation af udarbejdet handleplan til efterretning, og
at Rådet drøfter og godkender handleplanen.

Sagsfremstilling

Den 13. juni 2023 var der et inspektorbesøg i Regionspsykiatrien Gødstrup (se inspektorrapport i vedlagte bilag). Seneste besøg var i 2014.


Sundhedsstyrelsens kommentarer til inspektorrapporten kan læses sidst i dette punkt.


Psykiatrien har udarbejdet en handleplan på baggrund af inspektorbesøget (se handleplanen i vedlagte bilag med tilhørende bilag 1-4). På mødet i DRRLV vil Regionspsykiatrien Gødstrup fremlægge handleplanen, herunder allerede iværksatte samt kommende tiltag på afdelingen. Derudover vil Rådet gerne høre om afdelingens oplevelse med inspektorbesøget og rapporten, herunder:


 • Hvilken værdi og læring afdelingen har fået ud af besøget?
 • Hvilke råd og anbefalinger afdelingen vil give til andre afdelinger på baggrund af inspektorbesøget?


Fra Regionspsykiatrien Gødstrup deltager:

 • Chefsygeplejerske Tine Nyegaard Hansen
 • UKYL og læge Amir Sadeghilari
 • UAO og overlæge Michael Bo Pedersen
 • UAO i Socialmedicin og Rehabilitering og overlæge Dorte Balle Rubak


Sundhedsstyrelsens bemærkninger:

Det drejer sig om et runtinebesøg i psykiatrien Gødstrup. Siden er afdelingen flyttet til Gødstrup. Yngre læger og afdelingsledelsen har anmodet Sundhedsstyrelsen om et nyt inspektorbesøg. Planlagt inspektorbesøg i 2022 blev aflyst pga. sygdom i inspektorgruppen


Afdelingen uddanner læger i KBU, herunder evaluerings-KBU, introduktions- og hoveduddannelse i psykiatri samt hoveduddannelseslæger i neurologi og almen medicin. Afdelingen har aktuelt 4 KBU-læger, 2 introduktionslæger og 5 hoveduddannelseslæger, hvoraf 3 er i hoveduddannelse i almen medicin.


Ved selvevalueringen deltog 4 KBU-læger, 3 reservelæger (udenlandske speciallæger), 1 hoveduddannelseslæge i psykiatri, 9 speciallæger, uddannelsesansvarlig overlæge og cheflæge. Ved inspektorbesøget deltog 9 uddannelseslæger (ikke nærmere specificeret), 6 speciallæger, 7 andre (ikke nærmere specificeret) samt uddannelseskoordinerende overlæge og lægefaglig direktør.


Både afdelingen og inspektorerne scorer 9 temaer utilstrækkelig. Begge scorer medicinsk ekspert, kommunikator, leder/administrator, sundhedsfremmer, konferencens læringsværdi, lærings- og kompetencevurdering, arbejdstilrettelæggelse og læringsmiljøet utilstrækkelig. Inspektorerne scorer introduktion tilstrækkelig, da der siden selvevalueringen er indført systematik i introduktionen, mens professionel scores utilstrækkelig. De øvrige temaer scores tilstrækkelig.


Inspektorerne beskriver en afdeling, hvor personalet har et oprigtigt ønske om at skabe et godt uddannelsesmiljø. Rekrutteringsproblemer med deraf følgende speciallægemangel, ophør af KBU-ansættelser og flytning til Gødstrup ses som væsentlige udfordringer for uddannelsesmiljøet. Arbejdspresset gør det vanskeligt at prioritere uddannelse og UAO har måtte frasige sig posten pga. manglende tid til opgaven. Fra 1. april er ansat en UAO-konsulent 1 dag/uge. Inspektorerne fik indtryk af en manglende kultur omkring feedback og systematisk oplæring, og det opleves, at de mange vikarer ikke løfter supervisionsopgaven. Uddannelseslæger oplever ikke, at der er mulighed for sparring eller supervision fraset ved forvagt funktion, og de oplever at stå alene med stort ansvar, mens speciallægerne ikke føler at uddannelseslægerne efterspørger supervision. Der beskrives diskrepans ift. frustration blandt uddannelseslæger over ikke at blive inddraget i planlægning af uddannelsen og manglende dialog, selvom flere initiativer er iværksat af yngre lægegruppen. Fx er der efter ønske fra de yngre læger etableret en uddannelsestavle, som uddannelseslægerne har ansvaret for men ikke føler sig klædt på til at varetage. Uddannelseslægerne oplever ikke, at deres kompetencer vurderes løbende, og der mangler vejlederkompetencer ift. anvendelse af kompetencevurderingskort. Læringsmiljøet beskrives i nogle situationer som utrygt. Fx har uddannelseslægerne ikke tilstrækkelig tid til at forberede ”dagens case” og tonen på konferencer kan være hård. Efter selvevalueringen er der udarbejdet en handleplan, hvor nogle initiativer er iværksat fx er der efter selvevalueringen indført systematik i introduktion til afdelingen. Der er indført ”kørekort til vagt” men ikke klar struktur for, hvem der vurderer, om kompetencerne er opnået. Inspektorerne får indtryk af behov for en kulturændring mod mere inddragelse og tryghed i lægegruppen. Der er indtryk af velvilje ift. at sikre læringsmiljøet, men behov for dialog og særlig opmærksomhed for at driften ikke forhindrer dette.


Indsatsområde fra sidste besøg om øget samarbejde med universitetshospital omkring forskning/undervisning er opnået.


Inspektorerne opstiller efter aftale med afdelingen følgende indsatsområder:

 1. Gensidig dialog og inddragelse af UKYL og yngre læger ved fremtidige handleplaner. Forslag: Genetablere og opkvalificere fora til dialog og drøftelse med deltagelse af UKYL, speciallæger og yngre læge repræsentanter.
 2. Prioritere uddannelse, øge vejlederkompetencer og sikre systematisk kompetencevurdering og uddannelsesplaner.

Forslag: Fuldtidsansat UAO eller opgradering af UKYL og inddragelse af UKO.

3. Prioritere supervision og kompetenceudvikling af medicinsk ekspert.

Forslag om: Sikre gennemførsel af de i handleplanen beskrevne udviklingstiltag.


Inspektorerne opstiller en række indsatsområder, som vi finder vil optimere afdelingens uddannelsespotentiale. Sundhedsstyrelsen kommenterer ikke på indsatsområder af mere strukturel karakter, da dette ligger uden for rammerne af inspektorordningen. Sundhedsstyrelsen støtter dog generelt indsatser, der fremmer uddannelse.

Inspektorerne har anbefalet opfølgende besøg om 6 måneder.

Dette vurderes relevant for at understøtte gennemførsel af de planlagte uddannelsesmæssige tiltag i handleplanen samt understøtte en udvikling hen mod øget dialog og tryghed i lægegruppen. Sundhedsstyrelsen opfordrer afdelingen til at inddrage specialets PKL. Desuden orienteres det regionale råd for lægers videreuddannelse om rapporten.


Der planlægges derfor med, at næste inspektorbesøg finder sted som et opfølgende besøg om 6 måneder.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-9-23

8. Afrapportering af kvalitetsmonitorering 2. del 2023 (15 min. kl. 16.25 - 16.40)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager afrapporteringen til efterretning

Sagsfremstilling

På december mødet afrapporteres følgende temaer:

 • Forskning og udvikling inden for medicinsk pædagogik
 • Kompetenceudvikling og aktivitet blandt PKL'er i VUR Nord
 • Struktur og formelle rammer.


Status for forskning og udvikling inden for medicinsk pædagogik og status for PKL korpset præsenteres den vedlagte årsrapport for den Pædagogisk Udviklende Funktion

På mødet præsenterer Ledende lektor Flemming Randsbæk data og status.


Status for struktur og de formelle rammer opsummeres overordnet herunder. Status fordelt på specialer kan ses i vedlagte datanotat.

Afrapporteringen er baseret på den årlige specialegennemgang i Videreuddannelsessekretariatet og på sekretariatets oversigt over alle uddannelsesprogrammer.


Der afrapporteres ift. tre elementer:

 • Lægefaglige indstillinger for forløbssammensætning og fordeling af årsværk
 • Lægefaglige indstillinger for forskningstræning
 • Uddannelsesprogrammer.


Lægefaglige indstillinger for forløbssammensætning og fordeling af årsværk

Hvad angår lægefaglige indstillinger for fordeling og sammensætning af uddannelsesforløb er samtlige fuldt ud opdateret. For introduktionsuddannelsen gælder dog af 11 lægefaglige indstillinger er ældre end 3 år, mens det samme gælder for 10 af de lægefaglige indstillinger for hoveduddannelsen. Langt de fleste af disse indstillinger er enten under opdatering, bliver behandlet i DRRLV i december 2023 eller er blevet behandlet og genbekræftet i det specialespecifikke uddannelsesudvalg inden for de sidste 3 år.


Lægefaglige indstillinger for forskningstræning

Opdateringen en de lægefaglige indstillinger for forskningstræningen bevæger sig fremad. Siden sidste afrapportering er antallet af lægefaglige indstillinger, der er godkendt inden for de seneste tre år steget med seks. Der er dermed i dag 23 specialer der har fuldt ud opdateret lægefaglige indstillinger for forskningstræningen, mens 16 specialer mangler at opdatere deres.


Uddannelsesprogrammer

Vi ser samme udvikling for uddannelsesprogrammerne. Her er andelen af specialet med enten helt opdateret eller delvist opdateret uddannelsesprogrammer steget ift. 2022

For introduktionsuddannelsen er der tre yderligere specialer, der har fuldt opdateret uddannelsesprogrammer, mens der er to yderligere specialet, der har delvist opdateret programmer. Der er dog fortsat 10 specialer hvis introduktionsuddannelsesprogrammer ikke er opdateret. For hoveduddannelsen gælder det, at tre specialer mere end 2022 har fuldt ud opdateret uddannelsesprogrammer. Det betyder, at der fortsat er ni specialer, der ikke har opdateret uddannelsesprogrammer. For KBU er uddannelsesprogrammerne på seks ud af syv hospitaler delvist opdateret, mens et enkelt hospital er fuldt ud opdateret.


Der er generelt for uddannelsesprogrammerne ikke noget, der tyder på, at der er forskel på tværs af enhederne ift. andelen af opdateret uddannelsesprogrammer.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-9-23

9. Afrapportering fra arbejdet med hospitalernes kvalitetsdata til Rådet (15 min. kl. 16.40 - 16.55)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

På Rådsmødet den 30. november 2022 drøftede DRRLV den fremtidige afrapportering af hospitalernes årsrapporter. På mødet var der opbakning til at arbejde med en systematisering afrapporteringen med henblik på at sikre mere tid og rum til faglig refleksion, videndeling samt sammenligning og inspiration på tværs af enheder.


I løbet af 2023 har der været afholdt tre møder mellem PUF ledelsen, UKO'erne i Videreuddannelsesregion Nord og repræsentant for uddannelsessøgende læger.


Der har været god opbakning og der er i kredsen enighed om, at en systematisk og koordineret afrapportering til Rådet kan have en positiv betydning på den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord (VUR Nord). Herudover kan en systematisk afrapportering også understøtte videndeling og inspiration på tværs af enheder, mens det også kan være med til understøtte uddannelseskulturen i hele VUR Nord, fra de yngste uddannelseslæger, til de uddannelsesansvarlige og til den øverste ledelse.


Der er samtidig enighed om, at årsrapporterne fra enhederne ikke skal være ens, men at der kan være værdi i at enkelte indikatorer og elementer går på tværs og afrapporteres ensartet til DRRLV.


På baggrund af drøftelser i arbejdsgruppen arbejdes der for nuværende videre med følgende elementer:

- Data for deltagelse på vejlederkurser og kursus for UAO/UA-LO

- Data for uddannelseslægernes evalueringer af uddannelsen

- Data vedr. inspektorbesøg/rapporter

- Brug af kompetencevurderingsmetoder


Næste skridt er at udarbejde forslag til:

- Hvordan de forskellige elementer skal defineres

- Nærmere definition af, hvad elementerne siger om god uddannelse

- Hvilke fælles målsætninger der skal anlægges

- Hvilke data der skal anvendes og hvordan det skal fremstilles


Derudover lægges op til, at der skal være en række deskriptive data, der afrapporteres sammenligneligt.


Mads Skipper giver på mødet status for processen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-45-22

10. Godkendelse af nyt kommissorium for UGUP (5 min. kl. 16.55 - 17.00)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender det nye kommissorium for UGUP.

Sagsfremstilling

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) vedtog ved seneste møde (13. september) en ny organisering af Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer (UGUP). Den nye organisering af UGUP vil bestå af en fast rotationsordning, hvor fire PKL'er skiftes til at være medlem af UGUP 3 år ad gangen. Det skal dermed være en del af PKL-funktionen at indgå i UGUP. UGUP skal desuden bestå af en uddannelsesgivende læge og en uddannelsessøgende læge fra Region Midtjylland og en uddannelsesgivende læge og en uddannelsessøgende læge fra Region Nordjylland.


Baggrunden for at ændre organiseringen af UGUP er med henblik på at sikre et tilpas stort udvalg, som i højere grad matcher den mængde uddannelsesprogrammer, der skal vurderes i løbet af et år. På den baggrund bliver der fra det samlede PKL-korps taget et stort fælles ansvar for at sikre kvaliteten af uddannelsesprogrammerne. Som følge af revisionen af den lægelige videreuddannelse forventes det desuden, at alle målbeskrivelser skal opdateres, hvilket også vil medføre, at samtlige uddannelsesprogrammer skal opdateres, hvilket taler for at sikre et robust UGUP.


Kommissorium er vedhæftet som bilag.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-9-23

11. Lægefaglige indstillinger (20 min. kl. 17.00 - 17.20)

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender alle lægefaglige indstillinger samlet.

Sagsfremstilling

Lægefaglige indstillinger behandles som én samlet godkendelse på rådsmøderne, medmindre der er anledning fx dissens til at drøfte enkelte indstillinger mere indgående.


Det vil fremgå af oversigten herunder, såfremt nogle lægefaglige indstillinger er forbundet med særlige forbehold eller, såfremt der er indkommet indsigelser i høringen:

 • Plastikkirurgi hoveduddannelse: Den lægefaglige indstilling blev behandlet på seneste DRRLV møde, hvor det blev besluttet at udsætte indstillingen til indeværende møde. Den lægefaglige indstilling er dagsordenssat med opdateret sagsfremstilling og samme indstilling.
 • Radiologi introduktionsuddannelse: PKL indstiller en opdateret lægefaglig indstilling, hvor den øget dimensionering fordeles ud på enhederne efter faglig vurdering. Uddannelsesudvalget og PKL har dog bekymringer vedr. den markante stigning af minimums dimensioneringen, hvilke især er centeret omkring den aktuelle uddannelseskapacitet og supervisionsmuligheder. Disse bekymringer er beskrevet skriftligt og vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.


Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte andre indstillinger end ovenstående, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-233-22

12. Akutmedicin introduktionsuddannelse - Godkendelse af Lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling

Sagsfremstilling

Dimensioneringsplanen for 2024-2025 fastlægger dimensioneringen for introduktionsuddannelsen i akutmedicin på minimum 39 og maksimum 52 introduktionsstillinger årligt. Det er en stigning på 12 ift. minimum og 8 ift. maksimum.


Årsagen er at ratioen mellem minimumsintroduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger stiger fra 2 til 3. Ratioen for maksimum fastholdes på 4. Samtidig øges antallet af hoveduddannelsesstillinger i specialet.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg i akutmedicin har i august 2023 drøftet fordelingen af uddannelsesstillinger som følge af den nye dimensionering.

Der er i udvalget enighed om indstillingen.


Indstillingen afspejler bl.a. at hoveduddannelsesstillingerne i Region Midtjylland er forsøgt fordelt ligeligt mellem regionshospitalerne, hvorfor det samme er forsøgt for introduktionsstillingerne.


Med den nye lægefaglig indstilling fordeler minimumsdimensioneringen sig med 33,3 % i Region Nordjylland og 66,7 % i Region Midtjylland. Maksimumsdimensioneringen fordeler sig med 32,7 % i Region Nordjylland og 67,3 % i Region Midtjylland. Dette er en lille ændring ift. den hidtidige fordeling mellem driftsregionerne, hvor minimumsdimensioneringen fordelte sig med 31,8 % i Region Nordjylland og 68,2 % i Region Midtjylland. Maksimumsdimensioneringen fordelte sig med 32,9 % i Region Nordjylland og 67,1 % i Region Midtjylland.


Forslaget til ny lægefaglig indstilling har været i høring i perioden 1.-15. november. Der er ikke modtaget dissens.


PKL i Region Midtjylland Charlotte Green deltager under punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-233-22

13. Akutmedicin hoveduddannelsen - Godkendelse af Lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling

Sagsfremstilling

I dimensioneringsplanen for 2024-2025 hæves antallet af hoveduddannelsesforløb i specialet akutmedicin fra 11 til 13 årlige hoveduddannelsesforløb.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har drøftet og er enige om den foreslået fordeling af hoveduddannelsesstillingerne.

Der ændres ikke i forløbssammensætningerne.


Med den nye lægefaglige indstilling fordeler hoveduddannelsesårsværkene sig med 30,8 % i Region Nordjylland og 69,2 % i Region Midtjylland. Det betyder en afvigelse ift. tidligere og ift. den aftalte fordelingsnøgle mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland der er og har været på 33,3 % i Region Nordjylland og 67,7 % i Regions Midtjylland.


Afvigelsen skyldes hensyn til besættelse af hoveduddannelsesstillinger. Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har vurderet, at rekrutteringssituationen er bedre i Region Midtjylland ift. Region Nordjylland, hvorfor det giver mening at placere en større andel af hoveduddannelsesårsværk og stillinger i Region Midtjylland end fordelingsnøglen foreskriver.


Forslaget til ny lægefaglig indstilling har været i høring i perioden 1. -15. november. Der er ikke modtaget dissens.


PKL i Region Midtjylland Charlotte Green deltager under punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-199-22

14. Almen medicin Introduktionsuddannelse, Region Midtjylland - Godkendelse af lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan for 2024-2025 fastlægger en øgning af minimums intro-rationen fra 1,5 til 1,6, svarende til en øgning på 11,8 af minimumsdimensioneringen for introduktionsstillinger i almen medicin i Videreuddannelsesregion Nord.


I Videreuddannelsesregion Nord skal der ifølge dimensioneringsplanen for 2024-2025 fortsat årligt opslås 118 hoveduddannelsesforløb i almen medicin, hvoraf 76 er placeret i Region Midtjylland, efter aftale med Region Nordjylland. Ved at multiplicere minimums intro-rationen på 1,6 med de 76 hoveduddannelsesforløb, resulterer det i, at der årligt skal opslås mindst 121,6 introduktionsstillinger i almen medicin i Region Midtjylland. Region Midtjyllands maksimumsdimensionering er fortsat 152.


Fordelingen mellem driftsregionerne forbliver uændret, hvor både minimums- og maksimumsdimensioneringerne fordeles med 35,6 % til Region Nordjylland og 64,4 % til Region Midtjylland.


Administrationen af det almene medicinske speciale er delegeret til Region Nordjylland og Region Midtjylland.


Den lægefaglige indstilling har været for det specialespecifikke uddannelsesudvalg i almen medicin i Region Midtjylland.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-232-22

15. Anæstesiologi introduktionsuddannelse - Godkendelse af lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Dimensioneringsplanen for 2024-2025 fastlægger dimensioneringen for introduktionsuddannelsen i anæstesiologi på minimum 28,5 og maksimum 38. Dette er en stigning fra minimum 27 og maksimum 36 i forrige dimensioneringsperiode. Seneste ændring i specialet var i 2018, hvor der blev reduceret i antal uddannelsesstillinger ved hospitalerne RH Horsens, RH Gødstrup (dengang RH Herning), RH Viborg og RH Randers.


Den lægefaglige indstilling har været drøftet i det specialespecifikke uddannelsesudvalg. Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har i drøftelserne vedr. placering af det øgede antal introduktionsforløb taget afdelingernes uddannelseskapacitet med i betragtning.


Som følge af de samlede drøftelser var der enighed i udvalget om følgende fordeling af de øgede introduktionsforløb:

 • Viborg øges med 1 minimum stilling og 1 maksimum stilling
 • Randers øges med 0,5 minimum stilling og 1 maksimum stilling.


Den øgede dimensionering af introduktionsforløb følger det ekstra hoveduddannelsesforløb, som indgår i den nye dimensioneringsplan.


Med den nye lægefaglig indstilling fordeler minimumsdimensioneringen sig med 24,56 % til Region Nordjylland og 75,44 % til Region Midtjylland. Maksimumsdimensioneringen fordeler sig med 23,68 % til Region Nordjylland og 76,32 til Region Midtjylland.


Dette er en ændring ift. den hidtidige fordeling mellem driftsregionerne. Den hidtidige fordeling af minimumsdimensionering var på 25,93 % til Region Nordjylland og 74,07 % til Region Midtjylland. Den tidligere maksimumsdimensionering fordelte sig på 25 % procent til Region Nordjylland og 75 % til Region Midtjylland.


Det bemærkes, at det alene er regionshospitalerne, som varetager introduktionsuddannelsen i anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord. Det kan derfor være svært at honorere den gængse procentvise fordeling med 1/3 til Region Nordjylland og 2/3 til Region Midtjylland, da det så ville betyde at Regionshospitalet Nordjylland skulle varetage 1/3 af alle uddannelsesforløb som ét ud af fem regionshospitaler i videreuddannelsesregionen. Det er den umiddelbare vurdering, at en øgning af introduktionsstillinger på nuværende tidspunkt kan risikere at udfordre uddannelseskapaciteten i afdelingen.


Såfremt specialet opnormeres i næste dimensioneringsplan, kan det overvejes, at opdimensionere antal uddannelsesstillinger ved RH Nordjylland og RH Horsens.


Høring

Den lægefaglige indstilling har været i høring ved de berørte hospitalsenheder med deadline d. 15. november. Der er ikke indkommet indsigelser i forbindelse med høringen.


PKL i Anæstesiologi deltager ikke i punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-232-22

16. Anæstesiologi hoveduddannelse - Godkendelse af lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Dimensioneringsplanen for 2024-2025 fastlægger dimensioneringen for hoveduddannelsen i anæstesiologi på 19 forløb. Dette er en stigning fra 18 forløb i forrige dimensioneringsperiode. Der blev senest ændret i specialets dimensionering i 2018, hvor Videreuddannelsesregion Nord blev reduceret med to hoveduddannelsesforløb. Dengang frafaldt et AUH – Herning/Gødstrup forløb samt et halvt Aalborg - Randers forløb/Aalborg - Viborg per år (skiftevis udtaget af forløbskadencen per år).


Den lægefaglige indstilling har været drøftet i det specialespecifikke uddannelsesudvalg. Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har i drøftelserne vedr. placering af det opdimensioneret hoveduddannelsesforløb taget afdelingernes uddannelseskapacitet, både på universitets- og på regionshospitalerne, med i betragtning.


Som følge af de samlede drøftelser i uddannelsesudvalget var der enighed om at placere det ekstra forløb i Region Midtjylland, skiftevis med kombinationen Aarhus UH - RH Viborg og AUH - RH Randers. Dvs. at der med indeværende lægefaglige indstilling tilbageføres årsværk til AUH, RH Viborg og RH Randers efter forrige reduktion. Dermed bringes de to regionshospitaler op til niveau med RH Gødstrup i antal årsværk. PKL vurderer, at det kan blive relevant at opnormere RH Horsens og evt. Aalborg UH, såfremt specialet igen opdimensioneres i næste dimensioneringsperiode.


Med den nye lægefaglige indstilling fordeles årsværkene mellem de to driftsregioner med 36,84 % til Region Nordjylland og 63,16 % til Region Midtjylland. Dette er en ændring ift. hidtidige fordeling mellem driftsregionerne, som lød på 39 procent af det samlede antal årsværk til Region Nordjylland og 61 procent til Region Midtjylland.


Høring

Den lægefaglige indstilling har været i høring ved de berørte hospitalsenheder med deadline d. 15. november. Der er ikke indkommet indsigelser i forbindelse med høringen.


PKL i Anæstesiologi deltager ikke i punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-211-22

17. Neurologi Introduktionsuddannelse - Godkendelse af lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter og godkender forslaget til den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

I dimensioneringsperioden for 2024-2025 hæves antallet af introduktionsårsværk i specialet Neurologi fra 20 til 27,5 minimum og fra 30 til 38,5 i maksimum i Videreuddannelsesregion Nord.

De opnomerede introduktionsårsværk er fordelt med udgangspunkt i fordelingsnøglen mellem de to driftsregioner: 1/3 til Region Nordjylland og 2/3 til Region Midtjylland. Det betyder, at introduktionsårsværkene fremadrettet er fordelt med 30,9% til Region Nordjylland og 69,1% til Region Midtjylland for minimumsdimensioneringen og med 32,5% til Region Nordjylland og 67,5% i Region Midtjylland for maksimusdimensioneringen. Den hidtidige fordeling var på 30% til Region Nordjylland og 70% til Region Midtjylland for både minimum- og maksimumsdimensioneringen.

Uddannelsesudvalget i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord har drøftet fordelingen og er enige om denne og indstillingen.

Den lægefaglige indstilling sendes i høring ved hospitalsledelserne med en svarfrist den 5. december 2023. Eventuelle indsigelser vil blive fremlagt på rådsmødet.

PKL Erik Hvid Danielsen deltager ikke på mødet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-211-22

18. Neurologi Hoveduddannelse - Godkendelse af lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter og godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

I dimensioneringsperioden for 2024-2025 hæves antallet af hoveduddannelsesforløb i specialet Neurologi fra 10 til 11 i Videreuddannelsesregion Nord.

De to yderligere hoveduddannelsesforløb er fordelt med udgangspunkt i fordelingsnøglen mellem de to driftsregioner: 1/3 til Region Nordjylland og 2/3 til Region Midtjylland. Det betyder, at hoveduddannelsesårsværkene fremadrettet er fordelt med 32,7% til Region Nordjylland og 67,3% til Region Midtjylland. Dette er en mindre forskel fra den seneste lægefaglig indstilling, hvor fordelingen var på 32,5% til Region Nordjylland og 67,5% til Region Midtjylland.

Uddannelsesudvalget i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord har drøftet fordelingen og er enige om denne og indstillingen.


Den lægefaglige indstilling sendes i høring ved hospitalsledelserne med en svarfrist den 5. december 2023. Eventuelle indsigelser vil blive fremlagt på rådsmødet.

PKL Erik Hvid Danielsen deltager ikke på mødet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-215-22

19. Plastikkirurgi hoveduddannelse - Godkendelse af lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

De plastikkirurgiske afdelinger på Aalborg UH og Aarhus UH har ikke de funktioner for brandsårsbehandling, der er nødvendige for at HU-læger i plastikkirurgi kan opnå målbeskrivelsens kompetencer inden for brandsår. For at opnå de målbeskrevne kompetencer er det derfor nødvendigt at HU-læger fra VURN har ophold på enten Odense Universitetshospital eller Rigshospitalet.
HU-læger ansat i HU-forløb med ansættelsesforløb på AUH og AAUH skal derfor til Rigshospitalet for at opnå de målbeskrevne kompetencer inden for brandsårsbehandling. Dette ophold har hidtil været et fokuseret ophold på 3 måneder.


Jævnfør notat om: Vejledende retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb – 2014, punkt 4. skal "…fokuserede ophold være så kort som muligt, og maksimalt vare en måned."
VURN ønsker derfor at ændre det fokuserede ophold på Afdelingen for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling ved Rigshospitalet til en 3 måneders ansættelse.

Udover efterlevelsen af det vejledende notat, vurderes det værende en uddannelsesmæssig fordel at sikre et klart ansætteles- og arbejdsgiverforhold ved en regulær ansættelse bl.a. med tydeliggørelse af referencelinjer samt forhold vedrørende GDPR i forhold til journalopslag og juridisk ansvar.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har sammen med specialets PKL, Mikkel Børsen valgt at indstille vedhæftet forslag til en ny lægefaglig indstilling.


Med den nye lægefaglige indstilling fordeler årsværkene mellem de to driftsregioner sig med 53,5 % til Region Midtjylland, 24 % til Region Nordjylland og 22,5% til andre regioner. Dette er en ændring ift. den hidtidige fordeling mellem driftsregionerne, som var på 53,5 % til Region Midtjylland, 26,5 % til Region Nordjylland og 20 % til andre regioner.


Den lægefaglige indstilling har været i høring ved de berørte hospitalsenheder med svarfrist den 21. august 2023. Der er ikke modtaget indsigelser.


Den lægefaglig indstilling er vedhæftet som bilag.
PKL deltager under punktet.


Den lægefaglige indstilling bliver også behandlet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Øst den 4. dec. 2023

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-216-22

20. Psykiatri introduktionsuddannelse - Godkendelse af Lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.


Sagsfremstilling

Dimensioneringsplanen for 2024-2025 fastlægger dimensioneringen for introduktionsuddannelsen i psykiatri på minimum 70 og maksimum 112. Dette er en stigning fra minimum 63,8 og maksimum 102 i forrige dimensioneringsperiode.


Med den nye lægefaglig indstilling fordeler minimumsdimensioneringen sig med 32,9 % i Region Nordjylland og 67,1 % i Region Midtjylland. Maksimumsdimensioneringen fordeler sig med 33,0 % i Region Nordjylland og 67,0 % i Region Midtjylland. Dette er en lille ændring fra 2023, hvor fordelingen for minimumsdimensioneringen var 33,4 % i Region Nordjylland og 66,6 % i Region Midtjylland og maksimumsdimensioneringen var 33,3 % i Region Nordjylland og 66,7 % i Region Midtjylland.


Psykiatriledelsen fra henholdsvis Region Midtjylland og Region Nordjylland er enige om ovenstående fordeling.


Af stillingerne, der tildeles Psykiatrien i Region Nordjylland, er afdelingsledelsen ved Almen Psykiatrisk afdeling Syd og Almen Psykiatrisk afdeling Nord enige om en fordeling med 1/3 til Almen Psykiatrisk afdeling Nord og 2/3 til Almen Psykiatrisk afdeling Syd.


Afdelingsledelserne for psykiatrien i Region Midtjylland er tilsvarende blevet enige om en fordeling af de introstillinger, der er tildelt Psykiatrien i Region Midtjylland.


Den samlede fordeling, fremgår af den lægefaglige indstilling, som kan ses i bilaget.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har sammen med specialets konstitueret PKL, Zywia Brouer, drøftet fordelingen og valgt at indstille vedhæftet forslag til en ny lægefaglig indstilling.


Den lægefaglige indstilling sendes i høring ved Psykiatrien i Region Nordjylland og Region Midtjylland med en svarfrist den 1. december 2023. Eventuelle indsigelser vil blive fremlagt på rådsmødet.


Konstitueret PKL Zywia Brouer deltager ikke i punktet.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-216-22

21. Psykiatri hoveduddannelse - Godkendelse af Lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Dimensioneringsplanen for 2024-2025 fastlægger antallet af årlige hoveduddannelsesforløb i urologi på 28. Dette er en stigning fra 25,5 årlige hoveduddannelsesforløb i forrige dimensioneringsperiode.


Det betyder, at der årligt skal besættes 2,5 yderligere hoveduddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord. Dette svarer til 10 årsværk årligt. Det indstilles, at alle 2,5 hoveduddannelsesforløb svarende til 10 årsværk, placeres i Region Nordjylland.


De 2,5 hoveduddannelsesforløb, som tildeles Region Nordjylland består af allerede godkendte forløbstyper.


Med den nye lægefaglige indstilling fordeler årsværkene mellem de to driftsregioner som vist herunder med 32,1 % i Region Nordjylland og 67,9 % i Region Midtjylland. Dette er en ændring fra 2023, hvor fordelingen var 25,5 % i Region Nordjylland og 74,8 % i Region Midtjylland.


For hoveuddannelsesforløbene i psykiatri har den hidtidige fordelingen af årsværkene mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland været 3/4 til Region Midtjylland og 1/4 til Region Nordjylland, altså en skævvridning af den tilstræbte fordeling.


Dette har imidlertid været en aftale mellem de to regioner for en periode, hvor Region Midtjylland har haft større succes med at besætte forløbene. Aftalen har altid haft målet, at Region Nordjylland med tiden skulle have stillingerne retur, evt. når de selv kunne besætte forløbene, så fordelingen igen kunne ramme ca. 1/3 og 2/3.

Med opdimensioneringen på 2,5 hoveduddannelsesforløb er det muligt at opnå fordelingen på 1/3 til Region Nordjylland. Region Midtjylland besætter stadig flere forløb end Region Nordjylland, men i og med at specialet er blevet kraftigt opdimensioneret de seneste år, så kan Region Midtjylland end ikke besætte alle deres hoveuddannelsesforløb, og derved vil yderligere forløb til Region Midtjylland ikke give mening på nuværende tidspunkt. Placerer man derimod de 2,5 forløb i Region Nordjylland nu, undgår man senere at skulle omfordele forløb fra Region Midtjylland til Region Nordjylland jf. ovenstående.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har sammen med specialets konstitueret PKL, Zywia Brouer drøftet fordelingen, og valgt at indstille vedhæftet forslag til en ny lægefaglig indstilling.


Den lægefaglige indstilling for hoveduddannelse i psykiatri sendes i høring ved de berørte hospitalsenheder med svarfrist den 1. december 2023. Eventuelle indsigelser vil blive fremlagt på rådsmødet.


Konstitueret PKL, Zywia Brouer deltager ikke i mødet under dette punkt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-217-22

22. Radiologi Introduktionsuddannelse - Godkendelse af lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter og godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

I dimensioneringsperioden for 2024-2025 hæves antallet af introduktionsårsværk i specialet Radiololgi fra 24 til 36 minimum og fra 40 til 45 i maksimum i Videreuddannelsesregion Nord.

De opnomerede introduktionsårsværk er fordelt med udgangspunkt i fordelingsnøglen mellem de to driftsregioner: 1/3 til Region Nordjylland og 2/3 til Region Midtjylland. Det betyder, at introduktionsårsværkene fremadrettet er fordelt med 30,6% til Region Nordjylland og 69,4% til Region Midtjylland for minimumsdimensioneringen og med 33,3% til Region Nordjylland og 66,6% i Region Midtjylland for maksimusdimensioneringen. Den hidtidige fordeling var på 31% til Region Nordjylland og 69% til Region Midtjylland for minimumsdimensioneringen og 32,5% til Region Nordjylland og 67,5 til Region Midtjylland for maksimumsdimensioneringen.

Uddannelsesudvalget i Radiologi i Videreuddannelsesregion Nord har drøftet fordelingen og er enige om denne og indstillingen. Uddannelsesudvalget må dog konstatere, at antallet af introduktions stillinger overstiger det antal, som de enkelte afdelinger kan klare, for at yde en god uddannelse og forberedelse til en evt. hoveduddannelses stilling.


Den lægefaglige indstilling sendes i høring ved hospitalsledelserne med en svarfrist den 5. december 2023. Eventuelle indsigelser vil blive fremlagt på rådsmødet.

PKL Arne Oliver Lücke deltager som udgangspunkt ikke på mødet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-217-22

23. Radiologi Hoveduddannelse - Godkendelse af lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet drøfter og godkender den lægefaglige indstilling

Sagsfremstilling

I dimensioneringsperioden for 2024-2025 hæves antallet af hoveduddannelsesforløb i specialet Radiololgi fra 16 til 18 i Videreuddannelsesregion Nord.

De to yderligere hoveduddannelsesforløb er fordelt med udgangspunkt i fordelingsnøglen mellem de to driftsregioner: 1/3 til Region Nordjylland og 2/3 til Region Midtjylland. Det betyder, at hoveduddannelsesårsværkene fremadrettet er fordelt med 27,1% til Region Nordjylland og 72,9% til Region Midtjylland. Dette er en mindre forskel fra den seneste lægefaglig indstilling, hvor fordelingen var på 30,5% til Region Nordjylland og 69,5% til Region Midtjylland. De to yderligere hoveduddannelsesforløb er begge placeret i Region Midtjylland, da afdelingen på Aalborg Universitetshospital har vurderet, at de ikke har den fornødne uddannelseskapacitet til en øgning.

Uddannelsesudvalget i Radiologi i Videreuddannelsesregion Nord har drøftet fordelingen og er enige om denne og indstillingen.


Den lægefaglige indstilling sendes i høring ved hospitalsledelserne med en svarfrist den 5. december 2023. Eventuelle indsigelser vil blive fremlagt på rådsmødet.

PKL Arne Oliver Lücke deltager som udgangspunkt ikke på mødet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-219-22

24. Urologi Introduktionsuddannelse - Godkendelse af lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.


Sagsfremstilling

Dimensioneringsplanen for 2024-2025 fastlægger dimensioneringen for introduktionsuddannelsen i urologi på minimum 12 og maksimum 21. Dette er en stigning fra minimum 10 og maksimum 17,5 i forrige dimensioneringsperiode.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har sammen med specialets PKL, Nicolai Spjeldnæs, drøftet fordelingen og valgt at indstille vedhæftet forslag til en ny lægefaglig indstilling.


Med den nye lægefaglig indstilling fordeler minimumsdimensioneringen sig med 33,3 % i Region Nordjylland og 66,7 % i Region Midtjylland. Maksimumsdimensioneringen fordeler sig med 33,3 % i Region Nordjylland og 67,7 % i Region Midtjylland. Dette er en ændring ift. den hidtidige fordeling mellem driftsregionerne, hvor minimumsdimensioneringen fordelte sig med 30 % i Region Nordjylland og 70 % i Region Midtjylland, og maksimumsdimensioneringen fordelte sig med 31 % i Region Nordjylland og 69 % i Region Midtjylland.


Den lægefaglige indstilling sendes i høring ved de berørte hospitalsenheder med svarfrist den 1. december 2023. Eventuelle indsigelser vil blive fremlagt på rådsmødet.


Den lægefaglige indstilling er vedhæftet som bilag.

PKL Nicolai Spjeldnæs deltager ikke i punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-219-22

25. Urologi hoveduddannelse - Godkendelse af Lægefaglig indstilling

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling.

Sagsfremstilling

Dimensioneringsplanen for 2024-2025 fastlægger antallet af årlige hoveduddannelsesforløb i urologi på 6. Dette er en stigning fra 5 årlige hoveduddannelsesforløb i forrige dimensioneringsperiode.


Det specialespecifikke uddannelsesudvalg har sammen med specialets PKL, Nicolai Spjeldnæs, besluttet at revurdere de eksisterende forløbstyper samt forløbskadence med henblik på en revision af forløbssammensætningen.


Indstillingen af de nye forløbstyper tager udgangspunkt i den ledelsesmæssige opbakning fra de enkelte afdelinger samt i uddannelsesudvalgets nedenstående overvejelser:


 • Ved at udelade Gødstrup/Aalborg forløbene fremadrettet, vil AUH dermed indgå i alle de nye forløb, hvorved alle uddannelseslæger får mulighed for et forløb på en højtspecialiseret afdeling.
 • De nye delforløb på AUH er af kortere varighed modsat tidligere, og idet AUH indgår i alle nye forløb, så vil afdelingen derfor opleve et højere antal uddannelseslæger i kortere perioder end før. Det betyder flere individuelle uddannelses- og introduktionsprogrammer, hvilket vil være mere tidskrævende. Dette kompenseres for med højere antal årsværk til AUH.
 • Med en forenkling fra seks til fire forskellige forløbstyper, hvoraf to af dem opslåes to gange årligt bliver det mere overskueligt for uddannelseslægerne.
 • Mindre transporttid for uddannelseslægerne.
 • I alle Aalborg/Aarhus forløb indgår et 6 måneders delforløb i Hjørring, hvor uddannelseslægen får mulighed for at opnå kompetencer i benigne urologiske operationer. Samme mulighed for kompetenceopnåelsen gør sig gældende for delforløb i Gødstrup, hvorved alle uddannelseslæger har samme muligheder for tilegnelse af kompetencer indenfor benigne urologiske operationer.
 • Idet Hjørring opdimensioneres til 1,5 årsværk fra tidligere 0,5 årsværk, stiger Aalborg ikke i årsværk, men det vurderes at ovenstående punkt vedr. mulighed for kompetenceopnåelse højner uddannelseskvaliteten for alle hoveduddannelseslæger uanset forløbstype. Med ovenstående forslag følger fordelingen fortsat den tilstræbte fordelingsnøgle mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland.
 • Alle tre store afdelinger får en ligelig fordeling af H3-læger.


Med den nye lægefaglige indstilling fordeler årsværkene mellem de to driftsregioner med 31,67 % i Region Nordjylland, og 68,33 % i Region Midtjylland. Dette er en ændring ift. den hidtidige fordeling mellem driftsregionerne, som var 34 % i Region Nordjylland og 66 % i Region Midtjylland.


De reviderede forløbstyper opslås første gang med start efterår 2024.


Den lægefaglige indstilling sendes i høring ved de berørte hospitalsenheder med svarfrist den 1. december 2023. Eventuelle indsigelser vil blive fremlagt på rådsmødet.


Den lægefaglige indstilling er vedhæftet som bilag.


PKL Nicolai Spjeldnæs deltager ikke i punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

26. Orientering: Inspektorrapporter

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående inspektorrapporter, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet (VUS) snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt.


1. Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital fra rutinebesøg d. 10. maj 2023 - otte temaer vurderes som 'tilstrækkelig' og de resterende otte temaer vurderes som 'særdeles god'.


2. Kvindesygdomme & Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup fra rutinebesøg d. 22. februar 2023 - syv temaer vurderes som 'tilstrækkelig' og de resterende ni temaer vurderes som 'særdeles god'.


3. Arbejds- og miljømedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital fra rutinebesøg d. 11. maj 2023 - ni temaer vurderes som 'tilstrækkelig' og de resterende syv temaer vurderes som 'særdeles god'.


VUS har derudover modtaget seneste inspektorrapport for Øre-, Næse-, Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital fra opfølgende besøg d. 24. maj 2023. Tidligere negative inspektorrapporter fra afdelingen har før været behandlet i DRRLV, senest i september 2020 og maj 2021. VUS planlægger derfor med en skriftlig orientering vedr. seneste inspektorbesøg på afdelingen til DRRLV mødet i marts 2024.


1. Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Nord/Aarhus-Universitetshospital/Urologi/Inspektorrapport-100523/SST-Kommentarer-100523.ashx


2. Kvindesygdomme & Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Nord/Goedstrup-Regionshospital/Gyn-obs/Inspektorrapport-220223/SST-Kommentarer-220223.ashx


3. Arbejds- og miljømedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Sundhedsstyrelsens bemærkninger kan findes her: https://www.sst.dk/da/-/media/Inspektorrapporter/Nord/Aalborg-Universitetshospital/Arbejdsmedicin/Inspektorrapport-110523/SST-kommentarer-110523.ashx

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-7-15

27. Orientering: Midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger. Som opfølgning på denne beslutning skal der på hvert rådsmøde gives en kort status for udviklingen.


Speciale

Afdeling

Hospital

Periode

Intern medicin, 1 stilling

Hjertesygdomme

Regionshospitalet Gødstrup

01.01.2024 - 31.12.2024


På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2023, er der lavet opdaterede pejlemærker for, hvornår en afdeling kan søge om I-stillinger der overskrider afdelingens maksimumsdimensionering (se bilag: Specialer fordelt efter søgning til hoveduddannelsesforløb - 2023). Der er sket følgende ændringer:


Ændringer i pejlemærker

Specialer

Fra pejlemærke 3 (Middel søgning) til pejlemærke 2 (Lav søgning)

Anæstesiologi

Fra pejlemærke 4 (lav søgning) til pejlemærke 4 (middel søgning)

Kardiologi

Fra pejlemærke 2 (Lav søgning) til pejlemærke 3 (Middel søgning)

Retsmedicin


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-41-14

28. Orientering: PKL

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på PKL stillinger:

Ny tværgående PKL stilling i organisatorisk arbejdspladslæring er blevet besat fra den 1. december 2023. Stillingen besættes af Kristian Brogaard Krogh, som er speciallæge i anæstesiologi og har sin kliniske ansættelse på AUH. Kristian har lavet ph.d. inden for medicinsk uddannelse og er fortsat forskningsaktiv inden for området. PKL stillingen i organisatorisk arbejdspladslæring skal være med til at styrke den postgraduate medicinske uddannelsesforskning i Videreuddannelsesregion Nord.


Stillingen som PKL i kardiologi er opslået ved Aalborg Universitet med ansøgningsfrist den 30. november 2023 og med tiltrædelse den 1. februar 2024 eller snarest derefter.


Stillingen som PKL i kirurgi er fortsat ubesat.


Dorte Jensen fratræder sin stilling som PKL i nefrologi til udgangen af december 2023. Der skal lyde et tak for indsatsen til Dorte.


Intromøde for nye PKL'er:

Mads Skipper og Flemming Randsbæk, som udgør den daglige ledelse af PKL'erne, afholdte den 31. oktober introduktionsmøde for syv PKL'er, der er startet inden for den seneste tid, med henblik på at klæde dem på til de opgaver, der ligger i funktionen som PKL.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-29-14

29. Orientering: Behandling af uddannelsesprogrammer i UGUP

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

UGUP (Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer) har haft møde den 1. september 2023 og 27. oktober 2023.


Ved mødet den 1. september var der indsendt 13 uddannelsesprogrammer til vurdering, hvoraf 12 blev godkendt eller betinget godkendt. Det afviste program, som var fra patologisk anatomi og cytologi, blev primært afvist grundet kompetenceskemaet, som ikke efterlevede kravene fra skabelonen. De pågældende afdelinger, der indgår i det afviste uddannelsesprogram, er i dialog med Videreuddannelsessekretariatet med henblik på at få tilpasset og godkendt programmet.


Ved mødet den 27. oktober var der indsendt 16 uddannelsesprogrammer til vurdering, hvor alle blev godkendt eller betinget godkendt.


Næste møde i UGUP er den 15. december 2023.


Planlagte møder samt afleveringsfrist i 2024:

Mødedato

Afleveringsfrist til VUS

1. marts 2024

1. februar 2024

3. maj 2024

3. april 2024

21. juni 2024

21. maj 2024

4. oktober 2024

4. september 2024

13. december 2024

13. november 2024


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-22

30. Orientering: Priser modtaget i VUR Nord i 2023

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsesregion Nord har modtaget følgende uddannelsesrelaterede priser i 2022, når det kommer til den lægelige videreuddannelse:


Uddannelsesprisen: Fadl's Klinikpris 2022

Medicinsk afdeling, RH Randers modtog i 2022 Fadl’s Klinikpris for bedste uddannelsesafdeling for den prægraduate uddannelse.


Dansk Cardiologisk Selskabs uddannelsespris 2023

Cheflæge Jens Refsgaard, Hjertesygdomme, Hospitalsenhed Midt, RH Viborg har modtaget denne uddannelsespris.


Yngre Kirurgers uddannelsespris

UAO Marlene Julia Sørensen, Kirurgi, Regionshospitalet Randers, har fået Yngre Kirurgers uddannelsespris.


Yngre Ortopædkirurgers uddannelsespris 2023

På Dansk Ortopædkirurgisk Kongres i november 2023, blev Yngre Ortopædkirurgers uddannelsespris 2023 ”Den gyldne YODA” tildelt UAO Anne Mette Sørensen og tidligere UAO Stefan Teglhus Jensen, Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.

I samme omgang vandt Hans Christian Vistisen, Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg UH sammen med øvrige forfattere YODA Best Paper 2023 konkurrencen


DRRLV anerkender det flotte arbejde i afdelingerne, som har resulteret i ovenstående priser.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-22

31. Orientering: Indberetning af opslåede og besatte uddannelsesstillinger

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet har pr. 01.11.2023 indberettet antal opslåede og besatte introduktionsstillinger i VUR Nord til Sundhedsstyrelsen. Opgørelsen er vedhæftet som bilag til Rådets orientering.


Opgørelsen omhandler 2023 (med ansættelsesstart 01.10.2022 til og med 30.09.2023) og indeholder antal opslåede introduktionsforløb og antal besatte forløb.


Videreuddannelsessekretariatet har pr. 01.11.2023 også indberettet antal opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger + fleksforløb i VUR Nord til Sundhedsstyrelsen. Opgørelsen er vedhæftet som bilag til Rådets orientering.


Opgørelsen omhandler 2. halvår 2023 samt hele 2023 og indeholder bl.a. antal opslåede hoveduddannelsesforløb, antal ansøgere, antal besatte forløb og antal ubesatte forløb i forhold til opslåede forløb og i forhold til eventuel korrigeret dimensionering. Ved korrigeret dimensionering forstås antallet af dimensionerede forløb i henhold til den gældende dimensioneringsplan plus eventuelle ekstra forløb i henhold til en midlertidig dimensionering udmeldt af Sundhedsstyrelsen eller justering aftalt mellem videreuddannelsesregionerne. I 2023 har der ikke været korrigering i dimensioneringen for nogen specialer.

Opgørelsen viser også antallet af fleksforløb (opslåede, ansøgere, besatte) i VUR Nord i 2023.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-9-23

32. Orientering: Psykiatrien i 1. delansættelse, KBU

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen har på pressemøde d. 12. oktober 2023 tilkendegivet intention om at genindføre Psykiatrien i den kliniske basis uddannelse (KBU) sammen med en række andre initiativer og indsatser, som skal løfte psykiatriområdet.
Beslutningen indebærer, at en andel af de KBU-læger, der ellers ville have været på en somatisk sygehusafdeling i første delansættelse af KBU’en, i stedet vil komme på en psykiatrisk sygehusafdeling.


Andelen af KBU-forløb med 1. delansættelse i Psykiatrien samt tidspunkt for implementeringen af ændringen er endnu ikke kendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-9-23

33. Orientering: Indsendt høringssvar

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,

at Rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet, Region Midtjylland besluttede d. 23. august 2023, at administrationen skulle udarbejde et sparekatalog med forslag til besparelser for 2024. Med budgetforliget blev der prioriteret midler til blandt andet Psykiatrien og Regionshospitalet Gødstrup og der skal samtidig findes besparelser for 237 mio. kr.


På baggrund af budgetforliget er der udarbejdet et politisk sparekatalog 2024 for Region Midtjylland. Politisk Sparekatalog omfatter forligspartiernes forslag til besparelser og har været sendt i høring ved relevante parter heriblandt DRRLV i perioden d. 6. - 20. november 2023.


VUS har på DRRLVs vegne udarbejdet et høringssvar til sparekataloget, som bekendt har været i en kort mail-høring blandt rådets medlemmer inden endelig godkendelse ved formanden.


Der indkom bemærkninger til høringssvaret fra de uddannelsessøgende læger, som VUS kvitterede for samt indførte en enkelt tilpasning i høringssvaret på baggrund af.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

34. Eventuelt (10 min. kl. 17.20 - 17.30)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-1-17

35. Deltagere

Sagsfremstilling

Rådsmedlemmer:

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Randers (formand)

Ditte Hughes, vicedirektør, Koncern HR, den regionale administration, Region Midtjylland

Berit Bjerre Handberg, vicedirektør, Aalborg Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Charlotte Birkmose Rotbøl, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Nordjylland, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Gitte Valsted Eriksen, uddannelseskoordinerende overlæge, Aarhus Universitetshospital, Uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Vibeke Ersbak, uddannelseskoordinerende overlæge, Regionshospitalet Gødstrup Uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Danjal Hofgaard Hestoy, reservelæge, Aalborg Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland, deltager virtuelt

Sofie Lodahl Gjessing, reservelæge, Almen Praksis, uddannelsessøgende læger, Region Nordjylland

Kasper Pryds, reservelæge, Aarhus Universitetshospital, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Trine Louise Dahl, reservelæge, Regionshospitalet Gødstrup, uddannelsessøgende læge, Region Midtjylland, indstillet af Lægeforeningen

Sigurd Beier Sloth, reservelæge, Hospitalsenhed Midt, uddannelsessøgende læger, Region Midtjylland

Joachim Nørmark, praktiserende læge, Lægerne Kennedy Arkaden, almen praksis, Region Nordjylland

Joachim Frølund Hansen, praktiserende læge, Lægernes Hus - Ikast og Brande, almen praksis, Region Midtjylland

Flemming Randsbæk, ledende lektor, postgraduat lægelig kompetenceudvikling

Jette Kolding Kristensen, vice-institutleder for uddannelse på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Gurli Lauridsen, uddannelseschef, Mennesker og Organisation, den regionale administration, Region Nordjylland

Anja Kirstein, uddannelseskoordinerende overlæge, Aalborg Universitetshospital uddannelsesgivende læger, Region Nordjylland, deltager virtuelt

Lise Wogensen Bach, prodekan, Health - sundhedsvidenskabeligt fakultet, Aarhus Universitet


Suppleanter:

Annette Schlemmer, uddannelseskoordinerende overlæge, Regionshospitalet Randers, uddannelsesgivende læger, Region Midtjylland

Hanna Järnum Lilholt, uddannelseskoordinerende overlæge, Psykiatrien, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland, deltager virtuelt


Gæster

Gitte Anna Madsen, Lægeforeningen, Region Midtjylland

Ina Houmann Jensen, Lægeforeningen, Region Nordjylland, deltager virtuelt

Torkil Lawaetz, Lægeforeningen, Region Midtjylland

Nick Mora Kristensen, akademisk medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Marianne Kleis Møller, uddannelseskoordinerende overlæge, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland

Anette Bagger Sørensen, uddannelseskoordinerende overlæge, Hospitalsenhed Midt, Region Midtjylland

Zywia Brouer, uddannelseskoordinerende overlæge, Psykiatrien, Region Midtjylland

Tine Nyegaard Hansen, chefsygeplejerske, Regionspsykiatrien Gødstrup, Psykiatrien, Region Midtjylland

Amir Sadeghilari, UKYL og læge, Regionspsykiatrien Gødstrup, Psykiatrien, Region Midtjylland

Michael Bo Pedersen, UAO og overlæge, Regionspsykiatrien Gødstrup, Psykiatrien, Region Midtjylland

Dorte Balle Rubak, UAO i Socialmedicin og Rehabilitering, Regionshospitalet Gødstrup og PKL i Samfundsmedicin

Charlotte Green, PKL i Akutmedicin, deltager fra kl. 17.00

Mikkel Børsen, PKL i plastikkirurgi, deltager fra kl. 17.00


Fra VUS

Mads Skipper, sekretariatschef

Trine Kirkegaard Petersen, sagsbehandler og specialkonsulent

Rune Kramer Knudsen, sagsbehandler og AC-fuldmægtig

Helle Østergaard, sagsbehandler og AC-fuldmægtig

Mette Dahl Jacobsen, sagsbehandler og AC-fuldmægtig (referent)


Afbud:

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør, Psykiatrien, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Nordjylland

Jakob Paludan, Lægefaglig direktør, Psykiatrien, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt, hospitals- og psykiatriledelserne, Region Midtjylland

Tilbage til toppen