Sekretariatet for lægers videreuddannelse - Nord (VUS) beskæftiger sig med en bred vifte af emner, der relaterer sig til den lægelige videreuddannelse indenfor Videreuddannelsesregion Nord (bestående af de politiske regioner Region Nordjylland og Region Midtjylland). Det vil sige tiden fra kandidateksamen til opnåelse af speciallægeanerkendelse.

Rammer

VUS arbejder indenfor rammerne udstukket af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse, Danske Regioner, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsen.

Organisatorisk er VUS placeret som en afdeling i Koncern HR i Region Midtjylland.

Opgaver

Det overordnede formål for VUS er at sikre, at der uddannes det ønskede antal speciallæger i videreuddannelsesregionen. Dets hovedopgaver er:
 

  • at sekretariatsbetjene Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
  • at sikre, at speciallægeuddannelsen tilrettelægges indenfor rammerne af  Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplaner, bekendtgørelser og vejledninger
  • at planlægge, opslå og besætte hoveduddannelsesforløb i alle 38 lægelige specialer i Videreuddannelsesregion Nord (for almen medicin kun i Region Midtjylland), herunder at varetage de tilhørende IT-systemer
  • at håndtere ændringer af uddannelsesforløb som følge af barsel, sygdom, forskning og lignende (for almen medicin dog kun i Region Midtjylland)
  • at håndtere den kliniske basisuddannelse
  • at rådgive og vejlede alle interessenter og samarbejdspartnere om lægelig videreuddannelse
  • karrierevejledning af uddannelsessøgende læger
  • at håndtere de generelle kurser og forskningstræningen
  • at bidrage til udvikling af den lægelige videreuddannelse