Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter på sine møder spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse.

Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.

Her finder du dagsordener og referater fra udvalgets arbejde:

Abonnér

Dagsordner og referater

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i IM Infektionsmedicin - uddannelsesudvalg
den 29. november 2023 kl. 14:00
i Aalborg Universitetshospital

 


Sagnr.: 1-30-72-238-22

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget godkender dagsordenen.


Sagsfremstilling

Der gøres opmærksom på, at mødet afholdes med fysisk deltagelse.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-238-22

2. Opfølgning på referat fra seneste møde

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget godkender referatet.


Sagsfremstilling

Referatet fra det seneste møde i uddannelsesudvalget er vedlagt som bilag.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-238-22

3. Hoveduddannelse ved Medicinsk afdeling, Aalborg UH, Thisted

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget tager oplægget til efterretning, og drøfter om der skal arbejdes videre mod en etablering af et hoveduddannelsesforløb mellem Medicinsk afdeling, Aalborg UH, Thisted og Infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg UH.


Sagsfremstilling

Medicinsk afdeling, Aalborg UH, Thisted ønsker at etablere ét hoveduddannelsesforløb mellem dem og Infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg UH. Hoveduddannelsesforløbet er udelukkende møntet på flexforløb, hvorfor de ikke tildeles nogle af de nuværende hoveduddannelsesårsværk. Den postgraduate kliniske lektor og Videreuddannelsessekretariatet besøgte Medicinsk afdeling, Aalborg UH, Thisted den 27. oktober 2023 og fik en flot præsentation af afdelingen. På baggrund af besøget bakker den postgraduate kliniske lektor og Videreuddannelsessekretariatet op om en etablering af ét hoveduddannelsesforløb.UAO Trine Langfeldt Hagen fra Medicinsk afdeling, Aalborg UH, Thisted deltager i uddannelsesudvalgsmødet og vil præsentere forslaget. Herunder begrundelsen bag samt forslag til fordelingen af tid og kompetencer mellem Medicinsk afdeling, Aalborg UH, Thisted og Infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg UH.


Med udgangspunkt i ovenstående bedes uddannelsesudvalget tage stilling til, om der skal arbejdes videre mod en etablering. Medicinsk afdeling, Aalborg UH, Thisted og Infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg UH skal være opmærksom på, at der ikke medfølger finansiering til et flexforløb, hvorfor afdelingerne selv skal dække alle omkostninger.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-238-22

4. Inspektorrapport - RH Randers

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.


Sagsfremstilling


Lotte fremlægger hovedkonklusionerne fra rapporten.


Rapporten er vedlagt som bilag.


Inspektorerne havde følgende bemærkninger:


Det drejer sig om et rutinebesøg på medicinsk afdeling i Randers. Der er tale om en stor medicinsk afdeling der har uddannelseslæger i 11 forskellige specialer. Afdelingen har læger i introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i internmedicinske specialer samt hoveduddannelse i almen medicin, klinisk farmakologi og akutmedicin. Der er 43 uddannelseslæger på afdelingen ifølge selvevalueringen.


Selvevalueringen er udarbejdet af et bredt udvalg af afdelingens læger med god repræsentation af uddannelseslæger på forskellige niveauer. Afdelingen temascoring er overvejende særdeles god mens 2 temaer (uddannelsesplan, samarbejder) er vurderet som tilstrækkelige. Inspektorerne scorer alle temaer som særdeles gode hvilket er velbegrundet i rapporten.


Ved besøget deltog repræsentanter for lægegruppen fra alle specialer og uddannelsesniveauer samt sygehusledelse og repræsentanter fra andre relevante personalegrupper.


Inspektorerne beskriver et veltilrettelagt besøg med godt fremmøde. De giver et billede af en medicinsk afdeling der tilbyder en bred intern medicinsk uddannelse med mulighed for individuelle uddannelsesforløb og interesse. Afdelingen beskrives som særdeles velorganiseret med mange strukturerede uddannelsesaktiviteter. Der er en stor vilje til uddannelse og alle personalegrupper deltager i uddannelsen af læger i en positiv atmosfære.


Inspektorerne fremhæver at denne afdeling formår at varetage uddannelse for intet mindre end 11 specialer og dermed håndtere 11 målbeskrivelser og endnu flere uddannelsesprogrammer samt individuelle uddannelsesplaner, forbilledligt organiseret. Her fremhæves blandt andet afdelingens uddannelseshjemmeside (www.medicinsk.randers.rm.dk)., samt et dedikeret uddannelsesteam bestående af 2 UALO og 2 UKYL der i samarbejde med en engageret vagtplanlægger får det hele til at gå op i en højere enhed.Status på tidligere indsatsområder: Seneste besøg var i 2012 så dette er ikke vurderet relevant af inspektorerne.


Under besøget har afdelingen og inspektorerne aftalt følgende indsatsområder der kan være med til at løfte den allerede eminente uddannelse endnu højere.

1. Fokuserede ophold i relevante ambulatorier for HU læger i Almen medicin.

2. Optimering af middags- og specialespecifikke konferencer.


Begge indsatsområder er udførligt beskrevet med forslag til indsatser. Sundhedsstyrelsen er enige i disse indsatsområder.


Medicinsk afdeling i Randers er en stor medicinsk afdeling hvor man formår at give en særdeles god uddannelse trods mange forskellige specialer og mange uddannelseslæger. De har bevist at man ved en struktureret organisering kan gøre det muligt at løfte uddannelsen i en meget stor afdeling til et sjældent set godt niveau. Det skal afdelingen have stor ros for. Sundhedsstyrelsen vil gerne opfordre til at de fortsætter det gode arbejde og meget gerne deler ud af deres erfaringer til andre afdelinger, som evt. kan få glæde af dem.


Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutinebesøg om 4 år i foråret 2027 eller snarest muligt derefter.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-238-22

5. Inspektorrapport - RH Gødstrup

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.


Sagsfremstilling

Lars fremlægger hovedkonklusionerne fra rapporten.


Rapporten er vedlagt som bilag.


Bemærkninger fra inspektorerne:


Det drejer sig om et rutinebesøg på Medicinsk afdeling, Regionshospitalet i Gødstrup. Det er en stor bred intern medicinsk afdeling der har introduktions og hoveduddannelsesforløb i de intern medicinske specialer hæmatologi, nefrologi, lungemedicin, infektionsmedicin, gastroenterologi, geriatri, kardiologi, reumatologi, endokrinologi, ud over dette er der hoveduddannelseslæger fra specialerne almen medicin, onkologi og akutmedicin. Ud over dette er der KBU læger tilknyttet afdelingen. Som følge af dette har afdelingen et ganske stort antal uddannelseslæger - ifølge selvevalueringen 51 i alt, hvilket overgår antallet af speciallæger.


Seneste inspektorbesøg var i 2017, men det var før afdelingen i 2022 blev oprettet af en fusion af de medicinske afdelinger fra Herning og Holstebro sygehuse. Der er således første gang afdelingen har inspektorbesøg i den nuværende konstellation.


Selvevalueringsrapporten er udarbejdet af et passende udvalg af læger fra de forskellige vagtlag og uddannelsesforløb. Afdelingens temascoring er god med 8 temaer der scores tilstrækkeligt og 8 der scores særdeles godt. Inspektorerne er overvejende enige i afdelingens scoring de scorer dog læring og kompetencevurdering som tilstrækkeligt mod afdelingens særdeles god. Dette er velbegrundet i rapporten.


Inspektorerne beskriver et velforberedt og veltilrettelagt besøg. De beskriver en stor men veldrevet afdeling hvor den lægelige videreuddannelse er i rivende udvikling. Der er et dedikeret uddannelsesteam og ledelsesmæssig opbakning til både nye tiltag indenfor uddannelse men også ved behov for ændringer. Samtidig formår man at implementere nye tiltag i respekt for de forskellige uddannelseskulturer der er bragt sammen i den fusionerede afdeling som rummer mange specialer.


Uddannelseslægerne fremhæver ifølge inspektorerne at der altid er mulighed for supervision og sparring med en senior læge. Hvilket bidrager til et trygt og anerkendende uddannelsesmiljø.


Inspektorerne har sammen med afdelingen fundet frem til nogle udfordringer for afdelingens uddannelse som er detaljeret beskrevet og

velbegrundet i rapporten og som adresseres i nedenstående indsatsområder:


1. Opnåelse af akutmedicinske kompetencer.

2. Struktureret kompetencevurdering med brug af kompetencevurderingskort

3. Fælles tilgang til supervision og feedback på tværs af specialerne i afdelingen.


Der er under de enkelte indsatsområder givet forslag til relevante indsatser.


Sundhedsstyrelsen er enige i og som vi finder vil optimere afdelingens allerede gode uddannelsespotentiale.


Samlet set er der tale om en yderst velfungerende uddannelsesafdeling der formår at løfte uddannelsen for et meget stort antal

uddannelseslæger. De skal have ros for de mange fine tiltag og den vellykkede uddannelse så kort efter en fusion hvor mange forskellige

kulturer er bragt sammen i en meget stor afdeling. Ovenstående indsatsområder vil være med til at hæve uddannelsen endnu højere, og

afdelingen opfordres til at fortsætte deres gode arbejde. Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutinebesøg i foråret 2027 eller snarest muligt derefter.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-238-22

6. Opfølgning på lægefaglig indstilling

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.


Sagsfremstilling

Den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i IM: Infektionsmedicin blev godkendt ved Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 13. september 2023. HE Midt, Viborg er således en del af hoveduddannelsen fra 2023 og frem. Den gældende lægefaglige indstilling er vedlagt som bilag.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-238-22

7. Rekruttering til inspektorordningen ved SST

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.


Sagsfremstilling

VUR Nord er blevet gjort opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen mangler inspektorer og junior inspektorer inden for IM: Infektionsmedicin. Vi opfordrer interesserede hoveduddannelseslæger og speciallæger til at kontakte Sundhedsstyrelsen, hvis de finder inspektorordningen interessant.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-238-22

8. 360 graders evaluering - Ny spørgerammer

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter den nye spørgerammer.


Sagsfremstilling

Den postgraduate kliniske lektor uddyber punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-238-22

9. Nyt fra afdelingerne

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget tager orienteringerne til efterretning.


Sagsfremstilling

Hver afdeling orienterer om uddannelsesmæssige problemstillinger og nye uddannelsestiltag fra afdelingen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-238-22

10. Nyt fra VUS

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget tager orienteringerne til efterretning.


Sagsfremstilling

Dimensioneringsplan 2024-2025 (august 2023)

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny dimensioneringsplan for 2024-2025 (vedhæftet som bilag). Antallet af hoveduddannelsesforløb øges på landsplan fra 1.090 forløb (2023) til 1.140 forløb i 2024-2025. Øgningen sker inden for 13 specialer, hvoraf der dog ikke sker øgning af dimensioneringen i gynækologi og obstetrik, klinisk genetik og intern medicin: geriatri i Videreuddannelsesregion. Derudover øges ratioen for introduktionsforløb for fem specialer. Uddannelsesudvalgene i specialer med ændret dimensionering arbejder på opdatering af de lægefaglige indstillinger.


Specialevalgsdag 2024 (november 2023)
Sæt kryds i kalenderen den 30. oktober 2024, hvor der afholdes Specialevalgsdag i personalekantinen på AUH.

Specialerne vil traditionen tro få mulighed for at have en stand.

De postgraduate kliniske lektorer vil efter sommerferien få mulighed for at tilmelde specialet og angive navnet på en kontaktperson.

Opslåede og besatte introduktionsstillinger (Oktober 2023)

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om opslåede og besatte introduktionsstillinger for Videreuddannelsesregion Nord for 2023 (Se bilag: Indberetning af introduktionsstillinger - 2023). Tallene for 2023 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på www.videreuddannelsen-nord.dk.

Opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger (Oktober 2023)

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord for 2. halvår 2023 og hele 2023 inkl. fleksforløb (Se bilag: Opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger - 2023). Tallene for 2. halvår 2023 og hele 2023 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på www.videreuddannelsen-nord.dk. Tallene kan bl.a. bruges som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende.


Fleksibilitet i antal I-stillinger (Oktober 2023)

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger (se bilag: Administrationsnotat fleksibilitet i antal I-stillinger). Notatet beskriver mulighederne for, hvorvidt afdelinger kan få flere introduktionsstillinger end det maksimum de er angivet til i den lægefaglige indstilling.


På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2023, er der lavet opdaterede pejlemærker for, hvornår en afdeling kan søge om I-stillinger der overskrider afdelingens maksimumsdimensionering (se bilag: Specialer fordelt efter søgning til hoveduddannelsesforløb - 2023). Der er sket følgende ændringer:


Ændringer i pejlemærker

Specialer

Fra pejlemærke 3 (Middel søgning) til pejlemærke 2 (Lav søgning)

Anæstesiologi

Fra pejlemærke 4 (lav søgning) til pejlemærke 4 (middel søgning)

Kardiologi

Fra pejlemærke 2 (Lav søgning) til pejlemærke 3 (Middel søgning)

Retsmedicin


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-238-22

11. Næste møde

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.


Sagsfremstilling

Dato for næste møde, punkter på næste møde, tema og emner.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-238-22

12. Eventuelt

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-238-22

13. Deltagere

Sagsfremstilling

Tilstede:

- Lotte Ebdrup (Overlæge, RH Randers)

- Hanne Arildsen (UAO & PKL, AUH)

- Lars Skov Dalgaard (UAO, HE Vest)

- Jacob Bodilsen (UAO, AAUH)

- Gitte Petersen (UAO, AAUH)

- Shakil Shakar (Overlæge, RH Nordjylland)

- Karina Frahm (Specialerepræsentant).

- Rajesh Mohey (Overlæge, HE Midt, Viborg)

- Rune Knudsen (AC-fuldmægtig VUS)

- Trine Hagen Langfeldt (UAO, Aalborg UH, Thisted)


Afbud:


Tilbage til toppen