Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter på sine møder spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse.

Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.

Her finder du dagsordener og referater fra udvalgets arbejde:

Abonnér

Dagsordner og referater

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Psykiatri - uddannelsesudvalg
den 9. april 2024 kl. 13:00
i Virtuelt

 


Sagnr.: 1-30-72-216-22

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Det indstilles,

at dagsordenen godkendes

Sagsfremstilling

Dagsordenen er vedlagt som pdf.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.


Punkt til eventuelt: Vedr. mulighed for fritagelse for nattevagt i HU-forløb i psykiatri – henvendelse fra Videreuddannelsesregion Øst.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-216-22

2. Opfølgning på referat fra seneste møde

Det indstilles,

at der følges op på seneste referat

Sagsfremstilling

Referatet fra seneste møde i september 2023 er vedhæftet.

Beslutning

Intet at bemærke.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-216-22

3. Refleksioner fra delforløb på Afdeling for Funktionelle Lidelser

Det indstilles,

at udvalget tager oplægget til efterretning og drøfter Helles erfaringer

Sagsfremstilling

Hoveduddannelseslæge Helle Frank Merewether har som den første hoveduddannelseslæge i Psykiatri i Videreuddannelsesregion Nord gennemført et delforløb på Afdeling for Funktionelle Lidelser. Helle deltager på dagens møde, hvor hun vil præsentere sine erfaringer og refleksioner fra opholdet ud fra et uddannelsesperspektiv.

Der er efterfølgende mulighed at udvalget drøfter og evaluerer på den fortsatte relevans af delforløbet og de opnåede kompetencer.

Beslutning

Helle gav et kort oplæg om hendes delforløb på Afdeling for Funktionelle Lidelser. Helle har haft et ophold, som er relevant for den psykiatriske hoveduddannelse. Arbejdet i Funktionelle Lidelser har været meget lig arbejdet i psykiatrien, og uddannelsesmæssigt har det været meget relevant og udbytterig. Arbejdsopgaver har indbefattet patientundervisning og psykoterapi, mens case load dog har været lavere. Dette har i stedet givet mulighed for fordybelse. Helles oplevelse har været, at det også fremadrettet giver mening, at nogle af de psykiatriske HU-læger kommer forbi Funktionelle Lidelser og at 6 måneder er passende ift. at opnå kompetencerne. Hun føler ikke, at hun med denne forløbssammensætning kommer til at mangle noget i hendes hoveduddannelse.UAO på Afd. for Funktionelle Lidelser, Lise Gormsen, fortalte, at afdelingen også har haft en god oplevelse med at have en psykiater i et delforløb hos dem, og hun vurderer at det fortsat giver god mening, at flere psykiatere
stifter bekendtskab med at funktionelle lidelser.

Lise fortalte desuden generelt om uddannelsesmiljøet på afdelingen, som for tiden dog ikke inkluderer en HU i psykiatri, men Hu i samfundsmedicin samt yderligere tre andre yngre læger i uklassificeret stillinger. På afdelingen er der også yngre psykologer, medicinstuderende og forskningsstuderende.

På afdelingen er der gode muligheder at bedrive forskningsaktivitet og

Husk at der er muligt at kontakte helle for yngre læger, som evt. er interesseret i forløb ved FL.


PKL afslutter punktet med at fortælle, at med den kommende revision af speciallægeuddannelsen, som i høj grad lægger op til, at der skal være flere generalistkompetencer i speciallægeuddannelsen, så understøtter delforløb ved afd. for Funktionelle Lidelser dermed også dette. Derudover sendes en opfordring til at tage fat i Helle, hvis man har yngre læger, der er interesseret i at vide mere om forløbene ved Funktionelle Lidelser.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-216-22

4. Nyt fra afdelingerne

Sagsfremstilling

Hver afdeling orienterer om uddannelsesmæssige problemstillinger og nye uddannelsestiltag fra afdelingen.

Almenpsykiatrisk afdeling Syd, Aalborg havde tilbage i januar 2023 et inspektorbesøg, men da afdelingens UAO'er endnu ikke har haft mulighed for at dele deres oplevelser fra inspektorbesøget, indgår dette, som et punkt under "Nyt fra afdelinger". Inspektorrapporten samt SST kommentarer er vedlagt som bilag.

Beslutning

Aalborg Syd:

UAO Ida Kattrup gav en kort tilbagemelding på inspektorbesøget, hvor fokus i høj grad var på manglende uddannelsesplaner fra primært AP-læger og at uddannelsesprogrammer skulle opdatere. Begge ting har man været i gang med at arbejde med , og for punktet vedr. de manglende uddannelsesplaner for AP-lægerne, har man udviklet et skema (se vedhæftede) , som hjælper dem med at se meningen med at udarbejde en plan.
Man har også påbegyndt udviklingen af en uddannelseshjemmeside, opkvalificering af vejledere mv. Afdelingen har netop sendt en rapport tilbage til inspektorordningen, men mangler en tilbagemelding.


Funktionelle Lidelser:

 • Man er udfordret af besparelserne på AUH, og desværre betyder det, at der er endnu færre i afdelingen. Det har dog heldigvis ikke påvirket uddannelse og forskningen på afdelingen. Det kan dog betyde endnu længere ventetider
 • UAO er selv i gang med specialistuddannelsen i psykoterapi, og kan blive en god ressource fremadrettet.


ADA:

 • Man er godt i gang med undervisningen på afdelingen.
 • Der er også gang i afprøvning af et projekt, som afholder undervisning i seksuelle afvigelser sammen med afd. R., hvor der arbejdes med cases. Man håber i den forbindelse at det kan være med til at optimere uddannelsen og på den måde få endnu mere undervisning ind på afdelingen.


AFP:

 • Pt. har afdelingen mellem 22 og 24 uddannelseslæger, et stabilt hold af UKYL’er og et uddannelsesteam på 4-5 læger.
 • UALO-stillingen kommer i opslag snarest.
 • Man har haft møde med UKO, hvor man her fik fortalt om årshjulet.
 • Man er godt i gang med div. uddannelsestiltag herunder 360 graders evaluering
 • Afdelingen oplever dog visse udfordringer ifm. omstruktureringer – herunder bl.a. implementering af rehabiliteringssenge, og derved formentlig mere overbelægning samt at man mister demens afsnittet til ADA.


Horsens:

 • Der er speciallæger på alle afsnit, men man afventer ny ledelse.
 • Det har i en længere periode været svært at rekruttere i-læger, men man har lige pt. 3 som er i gang, og det er bestemt positivt.


Viborg:

 • Man har fået ny UKYL på afdelingen.
 • Man har gang i et nyt tiltag mhp. rekruttering og fastholdelse i specialet. Her udpeges en yngre læge, som er pipeline ansvarlig, det betyder at denne har fokus på, at de læger som kommer i stud.med. ophold, og dem som går i uklassificeret også bliver opfordret til at søge en karriere i psykiatrien fremadrettet.
 • Har pt. i-læger ansat på minimum normerings niveau, men oplever dog at være udfordret af økonomien og har dermed ikke råd til pt. at ansætte udover min. dimensionering
 • To speciallæger på afdelingen er netop er startet på specialuddannelsen i psykoterapi.
 • Silkeborg hører formelt under Viborg, men har pt. kun en HU-læge, som snart skal videre. Man kunne derfor godt overveje, om det evt. kan indgå i uddannelsesprogrammerne at man skal til Silkeborg også.


Gødstrup:

 • Pt. har man to i-læger og to hu- læger, 4 AP-læger
  samt stud.med., som kommer over sommeren.
 • Der er opfølgende inspektorbesøg d. 12. juni 2024.
 • Man har for nylig afholdt en temadag og det går fint med at få afholdt undervisning. Generelt er der siden sidste inspektorbesøg blevet arbejdet meget hårdt på at få uddannelsen i gang igen med mange nye tiltag, og dermed tilbage på skinner.
 • Der er kommet en ny UAO: Michael Bo Pedersen.


Randers:

 • Der er gang i mange spændende projekter, herunder udvikling af et projekt om psykologisk tryghed.
 • Der er pt. mange i-læger ansat i afdelingen.
 • Der er for nyligt blevet afholdt temadag, som var en god og spændende dag, hvor der arbejdet med mange vigtige ting. Bl.a. en uddannelsestavle (se bilag)


Retspsykiatrien:

 • Oplever en ujævn kadence af uddannelseslæger, og derved også en stor udskiftning på UKYL siden, da de kun er der 6 måneder ad gangen.
 • Man er i gang med at udvikle en hjemmeside samt det fortsatte arbejde med SKO


Brønderslev:

Ikke repræsenteret på dagens møde


Retspsykiatrien, Aalborg:

 • Ny UAO på afdelingen, Lene Hoy Christensen, som var ved at
  ved at finde på plads.
 • Afdelingen har pt. hu-læge og har netop haft et fokuseret ophold også.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-216-22

5. Nyt fra PKL

Det indstilles,

at udvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter eventuelle relevante punkter

Sagsfremstilling

PKL og UKO for Region Midtjylland Zywia Brouer og UKO for Region Nordjylland vil informere om følgende punkter:


 • Omlægning af den almen medicinske hoveduddannelse, hvor 6 måneder flyttes fra hospitalsdelen til almen praksis fra 2026
 • Status på implementering af psykiatri i KBU
 • Vidensdeler fra PKL-UKO-VUS temadag
 • Ny målbeskrivelse for Grunduddannelsen i Psykoterapi

Beslutning

PKL gav en status på følgende:


 • Omlægning af den almen medicinske hoveduddannelse, hvor 6 måneder flyttes fra hospitalsdelen til almen praksis fra 2026. Der skal afkortes i hospitalsdelen, men man har dog bestemt at AP-lægerne forsat skal have 3-4 måneder i psykiatrien. Der er en længere proces inden man er klar til implementering, så det bliver spændende at se, hvordan det påvirker psykiatrien
 • Implementering af psykiatri i KBU, hvor KBU skal tilbage i psykiatrien. Det var oprindelig planlagt til at være i del 1, men man søger om en dispensation for at kunne få dem på del 2, så man kan forvente at der kommer begge typer. Når det er fuldt ud implementeret, skal der være 10 % af KBU i psykiatrien. Man afventer noget afklaring ift. vagtarbejdet for KBU’erne og der skal også være fokus på fordelingen, og at der min. kommer 4 KBU-læger pr. år på en afdeling. Det betyder derfor også at det ikke er alle afdelinger, som kan få del af KBU’erne.
  Man håber at det kan opstartes allerede i start i 2025
 • Vidensdeling fra PKL-UKO-VUS temadag. Her var fokus på vejledning, og i den forbindelse vil PKL/VUS forsøge at invitere en af oplægsholderne til at holde en workshop på det kommende uddannelsesudvalgsmøde.
 • Ny målbeskrivelse for Grunduddannelsen i Psykoterapi. Denne ligger på DPS’ hjemmeside, og er nu lettere at forstå. Der lyder en opfordring til at orientere jer i dokumenterne, hvor der er sket ændringer, og dermed sikre, at der ikke er nogen der kommer i klemme, når de skal søge om speciallægeanerkendelse, fordi de mangler noget.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-77-504-22

6. Nyt fra VUS

Sagsfremstilling

NYT FRA VUSSpecialevalgsdag 2024 (november 2023)
Sæt kryds i kalenderen den 30. oktober 2024, hvor der afholdes Specialevalgsdag i personalekantinen på AUH.

Specialerne vil traditionen tro få mulighed for at have en stand.

De postgraduate kliniske lektorer vil efter sommerferien få mulighed for at tilmelde specialet og angive navnet på en kontaktperson.

Opslåede og besatte introduktionsstillinger (Oktober 2023)

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om opslåede og besatte introduktionsstillinger for Videreuddannelsesregion Nord for 2023 (Se bilag: Indberetning af introduktionsstillinger - 2023). Tallene for 2023 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på www.videreuddannelsen-nord.dk.

Opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger (Oktober 2023)

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord for 2. halvår 2023 og hele 2023 inkl. fleksforløb (Se bilag: Opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger - 2023). Tallene for 2. halvår 2023 og hele 2023 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på www.videreuddannelsen-nord.dk. Tallene kan bl.a. bruges som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende.


Fleksibilitet i antal I-stillinger (Oktober 2023)

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger (se bilag: Administrationsnotat fleksibilitet i antal I-stillinger). Notatet beskriver mulighederne for, hvorvidt afdelinger kan få flere introduktionsstillinger end det maksimum de er angivet til i den lægefaglige indstilling.


På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2023, er der lavet opdaterede pejlemærker for, hvornår en afdeling kan søge om I-stillinger der overskrider afdelingens maksimumsdimensionering (se bilag: Specialer fordelt efter søgning til hoveduddannelsesforløb - 2023). Der er sket følgende ændringer:


Ændringer i pejlemærker

Specialer

Fra pejlemærke 3 (Middel søgning) til pejlemærke 2 (Lav søgning)

Anæstesiologi

Fra pejlemærke 4 (lav søgning) til pejlemærke 4 (middel søgning)

Kardiologi

Fra pejlemærke 2 (Lav søgning) til pejlemærke 3 (Middel søgning)

Retsmedicin


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-216-22

7. SKO – struktureret klinisk observation- erfaringer fra Horsens

Det indstilles,

at udvalget tager oplægget til efterretning og eventuelt drøfter Horsens' erfaringer med SKO


Sagsfremstilling

På seneste møde delte UAO Thea Færch Grønfeldt, at afdelingen i Horsens havde igangsat arbejdet med at anvende klinisk struktureret supervision i forbindelse med kompetencevurdering (SKO – struktureret klinisk observation). Hun delte her det skema, som afdelingen anvender (skema plus vejledning vedlagt). På dagens møde vil Thea dele afdelingens erfaringer med at anvende kompetencevurderingsmetoden.

Beslutning

På mødet gav UALO, Thea Færch Grønfeldt et kort oplæg med fokus på de erfaringer, man har gjort sig i Horsens ved at bruge Struktureret Klinisk Observation (SKO) som kompetencevurderingsmetode i uddannelsen af deres yngre læger, som er noget de har arbejdet med igennem flere år, og specielt gennem det seneste år, om end de ikke er i mål endnu.


 • God læringsmetode – giver mulighed for feedback ud fra samtalen.
 • Overraskende er det ikke nødvendigvis pga. manglende speciallæger på afdelingen, men at det kan skyldes mange andre ting. Man har mødt flere barrierer, som man har forsøgt at arbejde med, f.eks.:
  • Der er i høj grad tale om en kulturændring, da det er tidskrævende og der skal være nok, som ønsker at give supervisionen.
  • Man oplever også, at det kan være en udfordring for uddannelseslægerne. Det hænger sammen med psykologisk sikkerhed, og selvom det ikke en eksamen, så kan det godt føles sådan for uddannelseslægerne.
  • Strukturen betyder også noget – ambulatorie vs. sengeafdelinger. Der skal f.eks. laves aftaler til morgenkonferenceren, om hvem der er til rådighed i løbet af dagen.
  • For ambulatorierne, kan man f.eks. lægge det i kalenderen, men det kan stadig være en udfordring
  • Skemaer kan printes ud, så de er let tilgængelige.
  • Der er tavler, så man kan sætte streger, når man har haft en SKO.
  • Det italesættes på vejledermøder o.l.


Afdelingen har planer om at lave en SWOT-analyse i den kommende tid.


Efter Theas oplæg drøftede udvalget forskellige muligheder for at implementere SKO på alle afdelinger, om kompetencevurderingsmetode. Følgende synspunkter blev fremlagt:


 • Kan man rykke sammen og lave noget sammen på tværs af afdelingerne. Det er en kompetencevurderingsmetode, som er lovpligtig, og det er derfor nødt til at være en metode, at alle anvender.
 • Det er et fælles ansvar at få udviklet en kultur ift. SKO.
 • UKYL netværksmøde –kan man sætte det på som en undervisningsgang med SKO fokus. Evt. kan man bruge Theas erfaringer?
 • Aalborg har igangsat SKO på afdelingen, og nu er det efterhånden blevet en fast del af sengeafsnittene, men det stadig halter i ambulatorierne.
 • Hvis nogen har udviklet noget ift. registrering enten fysisk eller online, opfordres man til at dele det med udvalget.
 • Man kan få feedback via SKO fra flere forskellige faggrupper - det er blot læger som skal godkende kompetencerne i uddannelseslæge.dk. Man skal bare have fokus på oplæring og introduktion til de involverede.


Punktet sættes på igen på næste møde i uddannelsesudvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-216-22

8. Fordeling af årsværk mellem afdelinger i Region Midtjylland for hoveduddannelse

Det indstilles,

at udvalget drøfter forslaget om at flytte årsværk i hoveduddannelsen mellem to afdelinger

Sagsfremstilling

Hoveduddannelse:

På opfordring fra UKO, Zywia Brouer, lægges der op til en drøftelse af, hvorvidt der bør flyttes ekstra årsværk til Randers, som pt. har 4 årsværk. Et forslag går på at flytte årsværk fra Gødstrup, som pt. har 7 årsværk.


Oversigt over antal hoveduddannelsesstillinger fordelt på ansættelsessteder i Region Midtjylland i nuværende dimensioneringsperiode:

Ansættelsessted

Nuværende antal

hoveduddannelsesårsværk

Funktionelle Lidelser, AUH

1

Neurologi, AUH

4

Neurologisk afd, Gødstrup

3

Neurologisk Afd, HE Midt

2

Afdeling for Depression og Angst, Psykiatrien RM

14,75

Afdeling for Psykoser, Psykiatrien RM

16,75

Retspsykiatrisk Afdeling, Psykiatrien RM

4

Regionspsykiatrien Midt, Psykiatrien RM

11,5

Regionspsykiatrien Gødstrup, Psykiatrien RM

7

Regionspsykiatrien Randers, Psykiatrien RM

4

Regionspsykiatrien Horsens, Psykiatrien RM

8Af rekrutteringshensyn valgte man i perioden 2021-2023 at omkonventere to af Gødstrups forløb til hhv. et Randers forløb og et Horsens forløb. Den midlertigdige ordning ophørte ved udgangen af 2023. Gødstrup har dog sideløbende og specielt de seneste to år haft svært ved at tiltrække og ansætte hoveduddannelseslæger i deres forløb (2023: 3 ubesatte forløb ud af 4 opslåede inkl. et genopslag og 2024: 3 ubesatte forløb ud af 3 opslåede forløb). Det kan derfor drøftes, hvorvidt man skal gøre den midlertidige ordning permanent for Randers forløbet. Dette med henblik på, at Randers i forvejen har færrest årsværk og i perioden 2021-2023 har kunne besætte det midlertidige forløb alle tre gange, hvor forløbet har været opslået. Det bemærkes desuden at Randers på nuværende tidspunkt besætter deres i-stillinger til maximum.


Det nuværende Gødstrup forløb, som har været omkonverteret til et Randers forløb i 2021-2023:

Neurologisk afd., Gødstrup

Regionspsykiatrien Gødstrup

Retspsykiatrisk afdeling, Psykiatrien RM

Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien

6 mdr.

24 mdr.

6 mdr.

12 mdr.


Det tidligere midlertidige Randers forløb, som nu ønskes permanent:

Neurologisk afd., Gødstrup

Regionspsykiatrien Randers

Retspsykiatrisk afdeling, Psykiatrien RM

Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien

6 mdr.

24 mdr.

6 mdr.

12 mdr.


Ændringen i årsværk for hhv. Gødstrup og Randers, hvis ovenstående forslag implementeres, vil betyde følgende ændring:

Ansættelsessted

Nuværende antal

hoveduddannelsesårsværk

Fremtidig antal

hoveduddannelsesårsværk


Regionspsykiatrien Gødstrup, Psykiatrien RM

7

5

Regionspsykiatrien Randers, Psykiatrien RM

4

6


OBS: Forud for mødet bedes UAO/UALO drøfte udkastet lokalt med deres afdelingsledelse, så vi på mødet kan tage højde for ledelsesmandaterne.


Beslutning

Forud for mødet havde afdelingsledelsen fra Regionspsykiatrien Gødstrup og Regionspsykiatrien Randers forholdt sig til ovenstående, og de havde begge accepteret ændringerne.


Der indkom ikke andre kommentarer fra udvalget og VUS arbejder videre med den nye lægefaglige indstilling frem mod en endelig godkendelse i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.


Efter mødets afholdelse og en gennemgang af opslagskadencen for de psykiatriske hoveduddannelsesforløb har PKL i samarbejde med VUS vurderet, at det nye Randers forløb bør placeres i første halvår og derved vil komme til at erstatte følgende forløb:Neurologisk afd., Gødstrup

Regionspsykiatrien Gødstrup

Retspsykiatrisk afdeling, Psykiatrien RM

Afdeling for Angst og Depression, AUH Psykiatrien

6 mdr.

24 mdr.

6 mdr.

12 mdr.


Derved vil det nye Randers forløb hedde:

Neurologisk afd., Gødstrup

Regionspsykiatrien Randers

Retspsykiatrisk afdeling, Psykiatrien RM

Afdeling for Angst og Depression, AUH Psykiatrien

6 mdr.

24 mdr.

6 mdr.

12 mdr.


Ændringen tager udgangspunkt i, hvor mange forløb hhv. Gødstrup og Randers indgår i, i de to halvår, for at fordele antallet af hoveduddannelseslæger ligeligt gennem året.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-216-22

9. Opsamling på overdragelse mellem delansættelser

Det indstilles,

at udvalget følger op på eventuelle erfaringer med overlevering mellem delansættelser

Sagsfremstilling

På seneste møde drøftede udvalget, hvorvidt overlevering mellem delansættelser kunne have potentiale i psykiatrien. Man aftalte at gå hjem og se på, hvorvidt det kunne afprøves, og så genbesøge punktet på dagens møde.

Beslutning

Region Nordjylland havde allerede en uformel, men mere eller mindre struktureret at overlevering mellem delansættelserne, som fungerer godt. Punktet sættes på til næste gang.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-216-22

10. Næste møde

Sagsfremstilling

Dato for næste møde, punkter på næste møde, tema og emner.

Beslutning

Næste møde: den 9. sep. 2024 fra 9-14 i Aarhus. Lokalitet følger.  
Ønsker til temaer/punkter:
 • SKO -opfølgning
 • Opsamling på overdragelse mellem delansættelser
 • Vejledning – workshop af Maria Louise Gamborg
 • Rekruttering – vidensdeling mellem RN og RM
 • Fælles fodslag ift. vagt osv.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-216-22

11. Eventuelt

Beslutning

VUS har modtaget en forespørgsel fra Videreuddannelsesregion ØST vedr. mulighed for fritagelse for nattevagt i HU-forløb i psykiatri


Deltagerne i udvalget fortalte, at de kunne huske, at man har givet dispensation til én HU-læge, som af helbredsmæssige årsager ikke kunne gå i nattevagt under hele forløbet, men som ellers gik i aften og weekendvagt. Ellers er der mest tale om periodevis fritagelse fra nattevagter, hvis det er i forbindelse med en specifik årsag.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-216-22

12. Deltagere

Sagsfremstilling

Tilstede:

Zywia Brouer, PKL og UKO for Region Midtjylland

Thea Færch Grønfeldt, UALO, Regionspsykiatrien Horsens

Trine Grue, UALO, Regionspsykiatrien Midt

Evelina Jurgelevic, UAO, Almenpsykiatrien Syd, Aalborg

Ida Kattrup, UAO, Almenpsykiatrien Syd, Aalborg

Peter Møller Andersen, UAO, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien

Lise Gormsen, UAO, Funktionelle Lidelser, AUH

Hanna Järnum Lilholt, UKO for Psykiatrien Region Nordjylland

Signe Riemer Friis, UKYL, Regionspsykiatrien Midt (Silkeborg)

Christian Noe, UKYL, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien

Lene Hoy Christensen, UAO,
Retspsykiatrien, Almenpsykiatrien Syd, Aalborg

Frederik Ahlers, UKYL, Afdeling for Depression og Angst

Mads Rask, UKYL, Regionspsykiatrien Gødstrup

Mille Knudsen, UKYL, Almenpsykiatrien Syd, Aalborg

Jenny Korsgaard Rahbek, UKYL, Regionspsykiatrien Midt

Lisbeth Uhrskov Sørensen, UALO, Retspsykiatrisk afdeling, AUH Psykiatrien

Nadia Hoeg, UKYL, Regionspsykiatrien, Randers

Helle Østergaard, Videreuddannelsessekretariatet (referent)


Afbud:

Mille Knudsen, UKYL, Almenpsykiatrien Syd, Aalborg

Josif Naumovski, UAO, Almenpsykiatrien Nord, Brønderslev

Anezka Bizikova, UKYL, Almenpsykiatrien Syd, Aalborg

Martin Andreas Jarl, UKYL, Retspsykiatrisk afdeling, AUH Psykiatrien

Nanna Leach Glintborg, UKYL, Afdeling for Depression og Angst

Signe Kirk Dahl, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien

Lone Jensen, ledende overlæge, Ældrepsykiatrien, Almenpsykiatrisk afd. Nord, Brønderslev

Anders Lindelof, UALO Regionspsykiatrien Randers

Mads Leth, UKYL, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien

Inge-Alice de Miranda, UAO, Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien

Mette Viller Thorgaard, UALO, Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien

Michael Bo Pedersen, UALO , Regionspsykiatrien Gødstrup

Amir Sadeghilari, UKLY, Regionspsykiatrien Gødstrup

Daniel Rabjerg Barrit, UKYL, Regionspsykiatrien Horsens

Balasz Gustav Sari, UKYL Almenpsykiatrien Nord, Brønderslev

Sara Boelt Søgård Larsen, UKYL, Almenpsykiatrien Syd, Aalborg

Amy Petersen, UKYL, Almenpsykiatrisk afdeling Syd, Aalborg

Helle Mereweather, UKYL, Regionspsykiatrien Horsens

Markus Lind Østermark, UKYL, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien

Linda Nielsen, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien

Amalie Grooss, UKYL, Afdeling for Depression og Angst

Sissel Esbjerg Jakobsen, UKYL, Regionspsykiatrien MidtTilbage til toppen