Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter på sine møder spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse.

Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.

Her finder du dagsordener og referater fra udvalgets arbejde:

Abonnér

Dagsordner og referater

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Urologi - uddannelsesudvalg
den 6. december 2022 kl. 09:00
i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, lokale 14

 


Sagnr.: 1-30-72-269-18

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

VUS indstiller,

at dagsordenen godkendes

Sagsfremstilling

Velkommen til

 • Casper Therkildsen, ny UKYL fra AUH.
 • Dennis Bækhøj Kortsen, ny UKYL, AalborgUH
 • Birgitte Louise Poulsen, ny UKYL, AalborgUH

Beslutning

Dagsorden godkendes. Der bydes velkommen til nye UKYL'er og udvalget præsenteres.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

2. Opfølgning på referat fra seneste møde

Sagsfremstilling

Der kan bl.a. følges op på


 • Simulationstræning - status og plan for fremtiden


Beslutning

Opfølgning på simulationstræning fra sidste møde, hvor man besluttede at laparoskopi kursene ophørte.

Pernille Skjold Kingo skal deltage på et møde ved ACROBATIC - Dansk Forskningscenter for kræftkirurgi fredag d. 9. dec., hvor hun skal fortælle om de eksisterende kurser for urologi, herunder også simulationskurser, som vurderes at være fremtiden. Det bemærkes at det til tider kan være en logistisk en udfordring, at kurserne kan afholdes på det rigtige tidspunkt for uddannelseslægen.


Mia Gebauer orienterer om at Maria Lindgren, AUH er inviteret til at deltage i SAKS for at fortælle om det urologiske speciale.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

3. Oplæg om inspektorbesøg/rapport på Urinvejskirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Sagsfremstilling

Aalborg UH havde inspektorbesøg tilbage i april. På uddannelsesudvalgsmødet i juni blev det besluttet, at afdelingen giver et oplæg vedr. inspektorbesøget på det kommende møde d. 6. dec. 2022. UAO Helle Handler giver derfor et oplæg på dagens møde med fokus på erfaringer fra inspektorbesøget. Inspektorrapporten samt "Om inspektorrapporten" er vedlagt som bilag.

Beslutning

Helle Handler Petersen orienterer om inspektorbesøget tilbage i april. Afdelingen bliver forud for besøget bedt om at vurdere sig selv, og denne vurdering viser sig at være i tråd med inpsektorvurderingen.


Forud for besøget skal afdelingen indsende mange dokumenter, og her har de lavet et samlet overblik over alle de uddannelsesmuligheder, som findes på afdelingen. Dagen med selve inspektorbesøget forløb stille og roligt. Det involverede personale (læger og repræsentater for de enkelte afsnit) blev inviteret ind til en samtale med inspektorene, og dagen blev afsluttet med en uformel evaluering af besøget. Efterfølgende modtag afdelingen en skriftlig rapport.

Helt overordnet er rapporten positiv og afdelingen vurderes til at være et godt uddannelsessted.

Fokuspunkterne i rapporten er følgende 3 punkter:

1) Manglende kompetencevurdering af KBU læger – der er allerede iværksat en løsning på dette punkt.

2) Ambulatoriespor - her vurderes det, at der er et stort spring mellem de to eksisterende ambulatorierspor. Der er iværksat en proces med at lave ambulatorier, som passer til de enkelte uddannelseslæger og deres faglige niveau.

3) Forskningen på afdelingen vurderes mangelfuld – man har nu opslået en stilling som forskningsansvarlig overlæge på afdelingen.


Det konkluderes, at det er et stort arbejde at forberede et inspektorbesøg. Sidste inspektorbesøg på Aalborg UH Urologi var for 17 år siden.


Gødstrup havde inspektorbesøg tilbage i 2019 og AUH i 2014.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

4. Fordeling af introduktionsstillinger

Det indstilles,

at fordelingen af introduktionsstillinger drøftes

Sagsfremstilling

Aalborg UH ønsker 0,5 flere introdutionsstillinger. Der er åbenhed ift. hvorvidt det skal tages fra minimum eller maksimum. Baggrunden for dette skyldes, at Aalborg UH ønsker at udnytte uddannelseskapaciteten bedst muligt mellem de to afdelinger i Region Nordjylland. En øgning på 0,5 introduktionsstilling på Aalborg UH betyder, at AUH eller Gødstrup skal afgive 0,5 introduktionsstilling enten af mininimum eller maksismum.


Oversigt over nuværende antal introduktionsstillinger/årsværk fordelt på ansættelsessteder

Ansættelsessted

Fremtidigt antal introduktionsårsværk


Minimum

Maksimum

Aalborg Universitetshospital,

Urinvejskirurgisk

Afdeling


3


5

Regionshospital

Nordjylland, Urologisk Afsnit


0


0,5

Aarhus Universitetshospital,

Urinvejskirurgisk

Afdeling


3,5


6

Regionshospitalet

Gødstrup, Urinvejskirurgisk Afdeling K


3,5


6

Ialt

10

17,5


Hvis man ændrer i minimum, vil det have betydning for medfinansieringen for den afdeling, der afgiver 0,5 introduktionsstilling, mens medfinansieringen ikke vil blive påvirket, hvis der ændres i maksimum.


Hvis der flyttes 0,5 introduktionsstilling til Aalborg UH, så betyder det at minimumsdimensioneringen vil fordele sig med 35 % i Region Nordjylland og 65 % i Region Midtjylland. Maksimumsdimensioneringen vil fordele sig med 34,3 % i Region Nordjylland og 65,7 % i Region Midtjylland.


Afdelingerne i Region Nordjylland ønsker endvidere en ny forløbstype, hvor det vil hedde: Aalborg UH, Urinvejskirurgisk afd. og derefter Regionshospitalet Nordjylland, Urologisk Afsnit.


Den nuværende lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen er vedhæftet.


Der gøres opmærksom på, at medlemmerne af udvalget fra hhv. Gødstrup og AUH skal have afklaret om der er ledelsesmæssig opbakning til evt. ændringer forud for mødet.


Såfremt udvalget ønsker at indstille en ny fordeling af introduktionsstillingerne skal dette endeligt godkendes i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelsen.

Forud for dette skal både afdelingsledelserne og hospitalsledelserne høres.


Beslutning

Der er enighed om, at det vil være oplagt at flytte en halv introstilling til Aalborg. Det vil betyde, at man således fast kan opslå stillingen Aalborg-Hjørring, hvilket vil være fordelagtigt. Hverken Gødstrup eller Aarhus ønsker dog afgive en halv stilling. Minimumstallene er vigtige af hensyn til normering, men det lykkedes heller ikke at anbefale at flytte en halv stilling af maksimumstallene. Denne mulighed ville dog ellers ikke har nogen budgetmæssig betydning for Gødstrup og Aarhus.


Alle ansøgninger om at oprette ekstra introstillinger ud over maksimum er accepteret af PKL og en sådan accept vil fortsætte så længe, der er tomme hoveduddannelsesforløb i region Syd. Der bliver udtrykt håb om, at man snart skal øge antallet hoveduddannelsesstillinger og dermed antallet af introstillinger. Konklusionen på punktet bliver, at selvom man ønsker at flytte en halv stilling til Aalborg, så lykkedes det ikke at blive enige om en indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

5. Status på målbeskrivelse og uddannelsesprogrammer

Det indstilles,

at der gives en status på målbeskrivelsen samt arbejdet med uddannelseprogrammerne.

Sagsfremstilling

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Urologi Hoveduddannelsen er nu tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Den er desuden vedhæftet her.


Der ønskes en status på det allerede udførte arbejde med uddannelsesprogrammerne samt hvor meget arbejde der mangler, inden uddannelseprogrammerne kan sendes til godkendelse.

Status gives ved UAO fra førstnævnte afdeling.


Gødstrup-Aarhus-Gødstrup

Gødstrup-Aalborg-Gødstrup

Aalborg-Fr.havn-Aarhus-Aalborg

Aalborg-Gødstrup-Aalborg

Aarhus-Aalborg- Aarhus

Aarhus-Gødstrup-Aarhus


Beslutning

Fra 1. januar skal alle nyansatte uddannes efter den nye målbeskrivelse.


Næste møde i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer er d. 3. marts 2023.

Afleveringsfrist for indstilling af uddannelsesprogrammer til godkendelse er d. 3. feb. 2023.


Uddannelsesprogrammerne vurderes tæt på at være klar. Gødstrup skal have opdateret deres til Regionshospitalet Gødstrup, og alle UAO'er skal rette deres egne programmer til med de sidste rettelser.

Herefter skal det sendes til
Helle Østergaard (heoest@rm.dk
), VUS, som samler og justerer kompetencer til.

Fristen for at sende rettede versioner til Helle er: Senest d. 10. januar 2023.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-185-20

6. Status på forskningstræningsprojekter

Det indstilles,

at afdelingerne videndeler
at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der ønskes en status over hvilke forskningstræningsprojekter, der aktuelt er i gang i specialet.


Hver afdeling orienterer om de igangværende projekter, som hoveduddannelseslægerne på deres afdeling arbejder med. Orienteringen er tænkt både som en inspiration og en reminder i forhold til hoveduddannelseslæger, der endnu ikke er kommet i gang.


Herudover giver afdelingerne status på hvorvidt, alle HU-læger, der skal igennem forskningstræningen, enten har en forskningstræningsaftale eller er ved at gøre en klar.

Beslutning

Der foregår en drøftelse i udvalget om punktet. PKL og VUS orientere om at projekterne fortsat skal godkendes på normal vis via vejleder og PKL. Punktet på uddannelsesudvalgsmødet kan bruges til at skabe opmærksomhed om forskningstræningen og som inspiration mellem afdelingerne.
Der drøftes følgende punkter:
 • Der mangler overblik over hvem der i fase 2, som man tidligere fik fra Evaluer. Opdatering d. 12.12.22. Overblikket skulle snarest kunne findes i Uddannelselæge.dk.
 • Man mangler gennemskuelighed for kurser. Urologisk kurser bliver ikke gennemført regelmæssigt. YDU's hjemmeside giver et godt overblik over hvad er skal opfyldes.
 • Dennis Bækhøj Kortsen rejser et opmærksomhedspunkt vedr. at afholdelse af model 2 kurset mangler fast kadence. Pernille S. Kingo vil gå videre med punktet, og vil efterspørge fast kadence ved kursusudbyder.
 • Det bemærkes, at mange skal på det urologi-specifikke kursus som afholdes i januar. Dette skyldes bl.a. mange aflysninger.
 • Katja Dettmann foreslår, at UAO forud for uddannelsesudvalgsmøderne tjekker op på hvorvidt de relevante uddannelseslæger er kommet i gang med forskningstræning eller om HU2-lægerne har gennemført kurserne. Hvis der så er nogen, der mangler at komme i gang, så skal man gerne reagere.
 • Dennis Bækhøj Kortsen foreslår, at UKYL'erne tjekker, hvem der står til at skulle i gang i løbet af det næste halve år, på deres møder.


Til inspiration har Pernille S. Kingo har lavet en idebank på AUH, som kan give ideer til kommende forskningsprojekter for uddannelseslæger i afdelingen.

Vedlagt ses status på forskningstræningsprojekter hos AUH, evt. som inspiration:
 • Peter (HU3): dispensation pga. tidligere udgivne kasuistikker om hhv. absces og colontumor hos en cryopt, og migration af clips fra en part. nefrektomi til tarm, samt oplæg på NUF x 2 om opgørelser af testikler og langtidsoverlevelse efter cryo.
 • Casper (HU2): Opgørelse af cryo data. Vejleder Tommy
 • Charlotte (HU2):Opgørelse fra prostatadatabase (pos. resektionsrande og recidiv), Vejleder Anne
 • Anette (HU3): hvordan det er gået vores robotassisterede prostatektomi patienter 3 mdr. postoperativt mest med fokus på deres AK/tromboseprofylakse behandling og evt. tromber/blødning. Vejleder Anja
 • Reza:intet planlagt
 • Kristian: opgørelse af cava trombe patienter. Kigge på overlevelse og morbiditet. Vejleder Tommy og Anna giver en overblik over de udd. læger i fase 2, som skal er i gang.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-263-18

7. Lægeprognosen 2021-2045

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

PKL vil orientere kort om den nyeste udgave af Lægeprognosen 2021-2045, som blev udgivet i juni 2022.


Nogle af hovedkonklusionerne om det fremtidige udbud af læger og speciallæger er, at udbuddet af læger i arbejdsstyrken inklusiv orlov i grundscenariet vil stige med cirka 60 pct. fra 28.181 læger i 2021 til 45.486 læger i 2045 svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 2,0 pct.


Herudover viser prognoserne, at udbuddet af speciallæger forventes at være stigende i hele perioden fra 16.808 i 2021 til 29.188 i 2045. Samlet set svarer stigningen til, at der i 2045 forventes cirka 74 pct. flere speciallæger end i 2021 med en årlig gennemsnitlig stigning på 2,3 pct. Stigningen i antallet af læger og speciallæger er højere i den nye prognose sammenlignet med den tidligere (2018-2035), hvilket formentlig skyldes højere besættelsesgrad og øget dimensionering.


Sundhedsstyrelsen har sendt prognosen i høring frem til 2. januar 2023. Herefter udarbejdes en ny dimensioneringsplan (jf. vedhæftet præsentation, sidste side). Udvalget bedes drøfte evt. opmærksomhedspunkter i forbindelse med høringen.


Videreuddannelsesregionen og de to driftsregioner er høringsparter i processen.

PKL'erne og de enkelte uddannelsesudvalg bliver ikke hørt særskilt via videreuddannelsesregionen. Til gengæld er specialeselskaberne høringsparter, hvorfor sekretariatet anbefaler, at specialet anvender selskabet som kanal for bemærkninger og ønsker. PKL er desuden velkommen til at gøre Videreuddannelsessekretariatet opmærksom på særlige forhold eller behov.


Internt i Region Midtjylland bliver specialerådene også hørt som led i udarbejdelsen af Region Midtjyllands høringssvar.


Til punktet vedlagt det samlede høringsmateriale og det særlige høringsmateriale for Urologi.

Beslutning

PKL orienterer om lægeprognosen frem til 2045. Både Dansk Urologisk Selskab og Region Midt´s urologiske specialeråd har svaret og bekræftet behovet for at øge antallet af urologer.

Der er øget i antal hoveduddannelsesstillinger opslået årligt i region Øst og Syd, men ikke i Nord (fra 6-2-5 til 7-3-5). Udvalget undrer sig lidt over øgningen i antallet hoveduddannelsesstillinger i region Syd, da man de sidste mange år ikke har kunnet besætte alle stillingerne. Man ser frem til en øgning i uddannelsesregion Nord.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

8. Nyt fra PKL

Sagsfremstilling

PKL orienterer.

Beslutning

PKL orienterer om følgende punkter:


 • Arbejdet med revision af den lægelige videreuddannelse.
 • Pernille S. Kingo orienterer om de nuværende og fremtidige simulationskurser. Der var ønske om at sætte dette emne på dagsordenen til det kommende møde.
 • Vedtægtsændringer i DUS´s uddannelsesudvalg der medfører, at vi nu kan have 2 repræsentanter (Christina Gade Jespersen, som én af de to) med i udvalget fra hver uddannelsesregion.
 • Der blev 17/11 afholdt en vellykket karrierevalgsdag i Aarhus.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

9. Nyt fra afdelingerne

Sagsfremstilling

Hver afdeling orienterer om uddannelsesmæssige problemstillinger og nye uddannelsestiltag fra afdelingen.  

Beslutning

Gødtrup:
 • Tre-timers møde: Netop afholdt, og skal fremægges den efterfølgende dag. Mødet viste, at uddannelseslægerne generelt er glade for uddannelsen, men skal foregå justeringer ift. telefonerne. Der er fokus på faste teams, opgavelister og løsninger.
 • Akut kort: Disse laves af akutafdelingen, og gennemses af urologi. Disse ligger på E-doc.
 • Supervision: Det afholdes en gang pr. uge i hhv. Gødstrup og Viborg.
 • Palliativ læge (Anne Mette): Man har en palliative læge, som går stuegang på afdelingen. Det fungerer godt, og på baggrund af dette påtænker man at udvikle et årshjul med forskellige tværfaglige teamer.

AUH:
 • UKYL: Der er kommet en ny UKYL på afdelingen - Casper Therkildsen. Afdelingen har også fået to tidligere UKYL'er fra Aalborg, og de har netop været på 360 graders kursus.
 • EAU dag: I september blev der afholdt EAU dag på afdelingen med stor succes.
  Mia Gebauer fortæller, at det kræver stor planlægning, og opfordrer til at komme i gang med planlægningen tidlig.
 • Oplæring: Linea (HU1) startede i sidste uge i oplæring i
  prostata ambulatoriet. Hun går sammen med sygeplejsker, andre udd.læge og speciallæger og modtager supervison hver tirsdag. Forløbet skal evalueres om et par uger, men indtil videre er de begejstret, og forestiller sig, at det også kan anvendes til introduktionslæger.
 • Tre-timers møde: Der er afholdt tre-timers møde med fokus på karrierevejledning, og udvikling af skemaer var på programmet.
 • Kurser:
o
Simulationskurser kurser kører godt på OP, med OP-sygeplejersker. Der er lige nu to simulatorer. Overordnet er evalueringen god, men der efterspørges mere tid. Kurset er dog ment som et basiskursus, som skal dermed giver adgang til at kunne øve videre selv. Kurset udbydes til KBU og intro.
o
TurB simulationskurser kører også videre, nu som et-dags kursus og med mere teori.
Hjørring:
 • Flytning og bemanding: Flytningen til Hjørring har desværre betydet, at man mangler OP personale, da disse har opsagt deres stillinger. Man har dog stadig urologiske sygeplejersker, og denne løsning har vist sig meget effektiv og kører godt. Lige nu har man kun to læger samt én på barsel. Teoretisk skulle der være OP hver dag, men det er ikke muligt. Afdelingen har to vikarer, som arbejder periodevis. Afdelingen modtager en introdutionslæge til 1. marts. Generelt opleves der store bemandingsproblemer.

Aalborg UH:
 • UKYL: To nye UKYL'er -
  Dennis Bækhøj Kortsen og Birgitte Louise Poulsen
 • Status på uddannelsesstillinger: Lige nu har man ansat en delestilling med Frederikshavn. Man oplever desuden flere ansøgere til stillingerne i Aalborg.
 • Ambulatorie: Der arbejdes på at lave ændringer ambulatoriet med decideret pakkespor, hvor det bliver muligt at tage de yngre læger med ind til de opgaver, hvor der mangler personale.
 • Simulation: Man har det første simulationsprogram i robotkirugi, og man oplever at der er mange ting i gang på området.

Under dette punkt diskuterer man også skemaer, som kan anvendes, når man til lægemøder ndiskuterer og vurderer de forskellige uddannelseslæger. Der er forskellige meninger om anvendeligheden af disse skemaer. De har dog den fordel, at man husker at komme med forslag til fokusområder. Det blev også foreslået at de uddannelsessøgende i visse tilfælde kunne selvevaluere sig på forhånd.

Vedlagt er skemaer fra Aalborg UH, til inspiration for de resterende afdelinger.


RMUK:
Idet RMUK system lukker i start 2023, så prøver man ude på afdelingerne at finde frem til, hvad man kan gøre, indtil der er mulighed for at anvende Uddannelseslæge.dk til formålet.

Opdatering d. 12.12.22. Opbevaring af udviklingsskemaer og andet materiale, som før blev gemt i RMUK kan allerede nu gemmes på uddannelseslægen.dk. Dette gøres under den enkelte uddannelseslæge under fanen i venstre side: "Vejledning". Ved at trykke på det blå kryds under "Vejledersamtaler", kan man oprette nye typer af samtaler, herunder udviklingssamtaler o.l. og uploade div. udfyldte skemaer og andre dokumenter under den enkelte samtale. Der er stadig behov for, at man anvender egne skemaer, men disse kan nu opbevares på uddannelseslægen.dk, hvis ønskes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-77-116-22

10. Nyt fra VUS

Sagsfremstilling

NYT FRA VUS


Nye KBU tal (opdateret august 2022)

Opdaterede tal omkring KBU-trækning. Udvikling i antal KBU-læger på landsplan fra 2015-2 og frem skulle inden for de kommende år bidrage til at afhjælpe de nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og H-forløb i Nordjylland og Midtjylland.


Runde

Nationalt*

VUR Nord**

Region Midtjylland**

Region Nordjylland**

1. halvår 2013

399

125

84

41

2. halvår 2013

385

118

82

36

1. halvår 2014

353

117

77

40

2. halvår 2014

335

109

75

34

1. halvår 2015

437

135

93

42

2. halvår 2015

533

162

111

51

1. halvår 2016

536

169

116

53

2. halvår 2016

641

208

140

68

1. halvår 2017

589

188

127

61

2. halvår 2017

634

208

138

70

1. halvår 2018

618

201

134

67

2. halvår 2018

734

241

163

78

1. halvår 2019

604

203

133

70

2. halvår 2019

639

218

146

72

1. halvår 2020

613

193

133

60

2. halvår 2020

675

227

152

75

1. halvår 2021

534

180

120

57

2. halvår 2021

745

245

162

83

1. halvår 2022

584

193

128

65

2. halvår 2022

663

232

154

78


*Antal tilmeldte til KBU


**Faktisk antal besatte forløb inkl. sammenhængende forløb i Region Nordjylland og Region MidtjyllandBaggrundsnotat (September 2022)

Region Midtjylland har udarbejdet notatet "Baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst". Notatet er opdateret september 2022 og er gældende for Region Midtjylland (se følgende to bilag: "Baggrundsnotat - 2022" og "Bilag til baggrundsnotat - 2022").


Besatte og ubesatte hoveduddannelsesforløb (Oktober 2022)

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte hoveduddannelsesforløb for Videreuddannelsesregion Nord for andet halvår 2022 og hele 2022 inkl. fleksforløb (Se bilag: Indberetning H-stillinger 2. halvår 2022 + 2022 samlet VUR Nord). Tallene for 2022 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på www.videreuddannelsen-nord.dk. Tallene kan bl.a. bruges som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende.

Opslåede og besatte introduktionsstillinger (Oktober 2022)

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om opslåede og besatte introduktionsstillinger for Videreuddannelsesregion Nord for 2022 (Se bilag: Indberetning af introduktionsstillinger 2022). Tallene for 2022 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på www.videreuddannelsen-nord.dk.

Fleksibilitet i antal i-stillinger (Oktober 2022)

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger (se bilag: Administrationsnotat fleksibilitet i antal i-stillinger). Notatet beskriver mulighederne for, hvorvidt afdelinger kan få flere introduktionsstillinger end det maksimum de er angivet til i den lægefaglige indstilling.


På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2022, er der lavet opdaterede pejlemærker for, hvornår en afdeling kan søge om i-stillinger der overskrider afdelingens maksimumsdimensionering (se bilag: Specialer fordelt efter søgning til hoveduddannelsesforløb 2022). Der er sket følgende ændringer:


Ændringer i pejlemærker

Specialer

Fra pejlemærke 2 (lav søgning) til pejlemærke 3 (middel søgning)

Kl. Genetol

Fra pejlemærke 2 (lav søgning) til pejlemærke 3 (middel søgning)

Oftalmologi

Fra pejlemærke 3 (middel søgning) til pejlemærke 2 (lav søgning)

Kl. Mikrobiologi

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

11. Næste møde

Sagsfremstilling

Dato for næste møde, punkter på næste møde, tema og emner.

Beslutning

Uddannelsesudvalget mødes igen tirsdag d. 13. juni 2023 i Aarhus.
Det aftales på mødet, at man næste gang ønsker 3 timer til uddannelsesudvalgsmødet, og derved indkaldes der til møde kl. 8.00-11.00. Med efterfølgende ansættelsessamtaler. Tidspunktet kan justeres, alt efter hvor mange ansøger, der skal indkaldes til samtale.

UKYL'erne beslutter endvidere at holde et seperat møde efter mødet i uddannelsesudvalget. Der bookes et møderum af VUS. Dennis Bækhøj Kortsen vil stå for at finde en dagsordensansvarlig.


På dagsorden til næste gang:

Nuværende og fremtidige simulationskurser.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

12. Eventuelt

Beslutning

Katja Dettmann har lavet en Facebook gruppe omhandlende urologiske kongresser. Her kan man finde inspiration og evt. aftale at følges ad. Gruppen hedder "Urologen på kongres". Meld jer gerne ind, og inviter dem I kender ind i gruppen.

Katja har desuden deltaget i et oplæg ved navn "Emotional toll of complicated proceduces", og her fik hun inspiration til at arbejde videre med den manglede forberedelse, man som uddannelseslæge kan opleve og behovet for at tale med uddannelseslægen og eventuel debriefsessioner.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

13. Deltagere

Beslutning

Tilstede:

Nicolai Spjeldnæs (PKL, AUH) Formand

Mia Gebauer Madsen (UAO, AUH)

Christina Gade Jespersen (UAO, RHG)

Helle Handler Petersen (UAO, AalborgUH)

Casper Therkildsen (UKYL, AUH)

Pernille Skjold Kingo (UKYL, AUH)

Kasper Drimer Berg(UKYL, RHG)

Dennis Bækhøj Kortsen (UKYL, AalborgUH)

Birgitte Louise Poulsen (UKYL, AalborgUH)

Marianne Trier Bjerre (UKYL, RHG)

Katja Dettmann (UAO, Fr.havn)

Helle Østergaard (VUS, referent)
Afbud:


Tilbage til toppen