Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter på sine møder spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse.

Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.

Her finder du dagsordener og referater fra udvalgets arbejde:

Abonnér

Dagsordner og referater

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Urologi - uddannelsesudvalg
den 12. december 2023 kl. 09:00
i Regionshuset Aarhus Olof Palmes Alle 15, lokale 2

 


Sagnr.: 1-30-72-219-22

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

VUS indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen godkendes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-219-22

2. Opfølgning på referat fra seneste møde

Sagsfremstilling

Referatet fra sidste uddannelsesudvalg d. 13. juni og 21. september er vedlagt som bilag.

Beslutning

Opfølgning på sidste møde: Fællesundervisning - der skal findes en ny dato. UKYL'erne vil stå for planlægningen denne gang.
Introkursuset gentages, det er forsat i regionalt regi. Denne gang er det den 16. – 17. maj, og bliver et to-dags kursus, som afholdes i Horsens.
 

Der tilføjes et punkt under eventuelt: Hvidbog – udvalget kan komme med input til hvidbogen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-219-22

3. Nyt fra PKL

Sagsfremstilling

PKL orienterer.


Beslutning

PKL giver en update på revisonen, som lige pt. ligger stille hos sundhedsministeren. Det vides endnu ikke endeligt, hvornår man forventer, at det konkrete arbejde med revisionen påbegyndes, men arbejdet kommer til at løbe over de næste år. Revisionsrapporten, som dog er forholdsvis ukonkret ift. den praktiske implementeringsproces, har bl.a. fokus på generalister vs. specialister, tættere samarbejde med de beslægtede specialer, og hvad skal man kunne uanset speciale. Generelt bliver det spændende at følge, hvordan det kommer til at påvirke det urologiske speciale. Der vil skulle udarbejdes nye specialebeskrivelser, og de kommer til at danne baggrund for målbeskrivelse, uddannelsesprogrammer osv. Uddannelsesudvalget under DUS kommer til at skulle stå for arbejdet, men det er vigtigt at bidrage til dette arbejde.
 
PKL er endvidere deltaget i en række møder og kurser, som der videndeles fra:  
 • Dansk selskab for medicinsk uddannelse, hvor PKL deltog i flere workshops/oplæg – bl.a.:
o    Workshop om invers feedback, og i den forbindelse fik han en god dansk bog om uddannelse, som deles med udvalget.
o    Hørte om studieundersøgelse, som peger på at hver 2. studerende bliver påvirket i deres specialevalg i deres klinikophold.
o    Oplæg med en canadisk oplægsholder, som omhandlede ledelse, og var meget lig vores 360 grader evalueringer med ledelsesspørgerammen.
o    Oplæg om et videoprojekt i Tanzania, hvor det viste sig at video kan give meget læring, men forudsætter 100 procent tryghed. I en dansk kontekst ville der skulle defineres et klart læringsmål, hvis man ønsker at anvende det.
 
 • Urologi Fellow udvalget. Ansøgningsfristen er feb/marts. PKL sørger fremadrettet for at UAO'erne får orienteringen om ansøgningsrunderne sammen med afdelingsledelsen.
 • DUS' uddannelsesmøde: Christina og Nicolai har deltaget.
 • Der har været afholdt et rigtig godt første årsmøde for UAO'er, hvor de fleste deltog.
 
Der orienteres desuden om følgende arrangementer:
 
 • EBU IN-service assesment d. 11-15. marts 2024. Gødstrup har ikke meldt sig til i år, pga. den overordnede udmelding fra Regionsledelsen omkring tilbasgeholdenhed ift. deltagelse o.l. Udvalget drøfter om dette ikke hører under lægers uddannelse, og derfor er obligatorisk at deltage i.
 • Danehoffet: Tilmelding til Danehoffet kommer i løbet af foråret. Husk at reservere tid til at en uddannelsessøgende og dennes vejleder kan deltage uge 34 (tirsdag til torsdag, 20.-22. august).
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-77-504-22

4. Nyt fra VUS

Sagsfremstilling

NYT FRA VUS


Dimensioneringsplan 2024-2025 (august 2023)

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny dimensioneringsplan for 2024-2025 (vedhæftet som bilag). Antallet af hoveduddannelsesforløb øges på landsplan fra 1.090 forløb (2023) til 1.140 forløb i 2024-2025. Øgningen sker inden for 13 specialer, hvoraf der dog ikke sker øgning af dimensioneringen i gynækologi og obstetrik, klinisk genetik og intern medicin: geriatri i Videreuddannelsesregion. Derudover øges ratioen for introduktionsforløb for fem specialer. Uddannelsesudvalgene i specialer med ændret dimensionering arbejder på opdatering af de lægefaglige indstillinger.


Specialevalgsdag 2024 (november 2023)
Sæt kryds i kalenderen den 30. oktober 2024, hvor der afholdes Specialevalgsdag i personalekantinen på AUH.

Specialerne vil traditionen tro få mulighed for at have en stand.

De postgraduate kliniske lektorer vil efter sommerferien få mulighed for at tilmelde specialet og angive navnet på en kontaktperson.

Opslåede og besatte introduktionsstillinger (Oktober 2023)

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om opslåede og besatte introduktionsstillinger for Videreuddannelsesregion Nord for 2023 (Se bilag: Indberetning af introduktionsstillinger - 2023). Tallene for 2023 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på www.videreuddannelsen-nord.dk.

Opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger (Oktober 2023)

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord for 2. halvår 2023 og hele 2023 inkl. fleksforløb (Se bilag: Opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger - 2023). Tallene for 2. halvår 2023 og hele 2023 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på www.videreuddannelsen-nord.dk. Tallene kan bl.a. bruges som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende.


Fleksibilitet i antal I-stillinger (Oktober 2023)

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger (se bilag: Administrationsnotat fleksibilitet i antal I-stillinger). Notatet beskriver mulighederne for, hvorvidt afdelinger kan få flere introduktionsstillinger end det maksimum de er angivet til i den lægefaglige indstilling.


På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2023, er der lavet opdaterede pejlemærker for, hvornår en afdeling kan søge om I-stillinger der overskrider afdelingens maksimumsdimensionering (se bilag: Specialer fordelt efter søgning til hoveduddannelsesforløb - 2023). Der er sket følgende ændringer:


Ændringer i pejlemærker

Specialer

Fra pejlemærke 3 (Middel søgning) til pejlemærke 2 (Lav søgning)

Anæstesiologi

Fra pejlemærke 4 (lav søgning) til pejlemærke 4 (middel søgning)

Kardiologi

Fra pejlemærke 2 (Lav søgning) til pejlemærke 3 (Middel søgning)

Retsmedicin


Beslutning

VUS informerer om, at de lægefaglige indstillinger for hhv. hoveduddannelse og introduktionsstillingerne blev godkendt i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. I umiddelbar forlængelse af dagens møde, sørges det for at de nye I-numre bliver oprettet i Uddannelseslæge.dk – UPDATE: er sket.
PKL opfordrer desuden til, at afdelingerne så vidt muligt sørger for at få besat introduktionsstillingerne, så der er kandidater til det ekstra H-forløb, som slås op fremadrettet.

Der informeres også kort om den kommende dimensioneringsplan for 2026-20xx. Arbejdet påbegyndes i løbet af 2024, og der kommer høringsperioder og mulighed for at påvirke antallet af stillinger i specialet i løbet af efteråret 2024.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-219-22

5. Inspektorrapport AUH

Sagsfremstilling

Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital havde d. 10. maj 2023 et rutine inspektorbesøg. UAO Mia Gebauer Madsen giver et oplæg på dagens møde med fokus på erfaringer fra inspektorbesøget. Inspektorrapporten og SST kommentarer er vedlagt som bilag.


Beslutning

Mia giver en mundligt orientering om inspektorbesøget. Rapporten og selvevalueringen stemmer godt overens.
Indsatsområderne opstillet af inspektorerne er:

1) Morgenkonference. Forslag om forbedring af stemning og læring, samt forslag om, at strukturen for overleveringen strømlines.

- Oplevelsen var dog at dette punkt kom til at fylde forholdsvis meget, idet der ikke var mange andre udfordringer på afdelingen. Der er allerede igangsat tiltag for at forebygge dette.
Bl.a. i form af revision af vagtoverleveringsskema, der er anvendes på møderne (Mia deler med udvalget), valg af ordstyrer til møderne og så har UKYL'erne lavet nogle nudging tiltag, så der bliver et større fokus på, hvad er planen, og man vil derved forsøge at udnytte læringspotentialet bedre.


2) Tilgængelighed af BV i modtagelsen. Forslag om kulturændring med f.eks. viderestilling af telefon under operationer eller hyppigere fysisk tilstedeværelse.

- Selve modtagelsen flyttes, så man kommer tættere på, hvor det sker. Der tales desuden om at oprette en mellemvagtsfunktion, men dette vil først være relevant, når der bliver ansat flere i-læger.


3) OP uddannelseskapacitet. Forslag om en buffer i skemaet, eller om andre kan løse opgaven med prøvesvar, så uddannelseslægerne kan øge deres operative kompetencer.

- Her kan udfordringen med en buffer være, at denne så vil blive brugt ved sygdom.


4) Superviseret blærespor i ambulatoriet (planlagt af afdelingsledelsen).

- er i gangsat


Afdelingen gode råd til kommende inspektorbesøg:
 • Planlægning af evalueringsrapporten i god tid
 • Få sat god tid af til selvevalueringen – AUH lavede det online – lavede det i to grupper med efterfølgende swot-analyse
 • Læs inspektorhåndbogen
 • Selve besøget - planlæg så alle uddannelseslæger er tilstede, sørg for at lukke spor, så man har mulighed for at deltage i møderne. Planlæg så alle kan deltage i afslutningsmødet.
 • Man skal vente med at godkende rapporten, til efter man har haft mødet med hospitalsledelsen og UKO'en.

Afdelingen vil efterfølgende påbegynde arbejdesøge om EBU-certificering.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-219-22

6. Nyt fra afdelingerne

Sagsfremstilling

Hver afdeling orienterer om uddannelsesmæssige problemstillinger og nye uddannelsestiltag fra afdelingen.  

Beslutning

AUH:
 • Kommunikativ feedback – videreudvikling af projektet, som Casper har udtænkt ift. feedback fra sygeplejersker. Lige pt. har man kørt et pilotprojekt i Randers. Der gives en samlet feedback til uddannelseslægen, og planen er, at det skal ligge efter ca. 3 måneder, altså noget før vejledersamtalen.
 • Invers-feedback - afdelingen prøver at få det op at køre, men oplever udfordringer, og det kører ikke helt.
 • Funktionsbeskrivelser –  Der er udarbejdet funktionsbeskrivelser på alle opgaver gennem det seneste halve år. Formålet er at forsøge at uddelegere opgaverne til uddannelseslægerne, så de også føler sig inkluderet. Dette er i tråd med kompetencerne inden for lægelig ledelse og skaber ligeledes synlighed.
 • Der anvendes kompetencesedler i dag.kir.amb.  
 • Afdelingen kommer til at mangle en UKYL fra 1. marts.
 
Gødstrup:
 • På afdelingen har man TurB oplæringsdage
 • Der afholdes 3-timers møder – og det opleves, at der er en god stemning i afdelingen og mulighed for mange OP dage.
 • Afdelingens onkologiske læge, Annemette, har tværfaglig fællesundervisning – det fungerer rigtig godt.
 • Tiden uden leder har forløbet uden de store udfordringer.
 
Aalborg:
 • Afdelingen har et supervisionsambulatorie (½ dag om ugen), hvor uddannelseslægen får mulighed for at prøve at have f.eks. én pt. og resten af tiden lytter man. Forsøget er gjort fast fremadrettet. Det har vist sig at være en god start, hvor uddannelseslægerne er engageret og der er god mulighed for uddannelse.
 • Man har afholdt en uddannelsesdag – med emnet psykologisk tryghed. Det var meget inspirerende, og lærerigt.
 • Man mangler bagvagtlæger – hvilken går ud over stuegangsfunktionen og det fylder meget på afdelingen.
 • Man får fremadrettet flere KBU-læger, som vil kunne støtte og aflaste hinanden, hvilket forventes at blive det godt.
RHN:
 • Ranva er startet på afdelingen
 • Man har indført at uddannelseslægen anden uge tager med til Thisted, hvor der er et rent benignt spor. Det fungerer godt. Der er stadig en hel del benignt i Hjørring, så der er gode mulighed for at uddannelseslægerne kan udvikle de benigne kompetencer.
 • Bemandingssituationen er stadig udfordret blandt speciallæger. Vagtfunktionen er udsat indtil videre.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-219-22

7. Orientering fra MUK2023

Det indstilles,

at udvalget vidensdeler fra MUK2023

Sagsfremstilling

Flere af udvalgets medlemmer deltog i september i MUK2023. Under punktet kan der videndeles fra deltagelse i relevante workshops/oplæg, ekspempelvis kompetencevurdering og trygt arbejdsmiljø. Man er meget velkommen til at medbringe kortere oplæg, som kan holdes for udvalget.

Beslutning

PKL vidensdeler fra det oplæg, som hedder "Kunsten at være fejlbarlig – også som læge" og "Kompetencevurdering"
Se vedhæftede slides.
På baggrund af dette drøfter udvalget, hvorvidt det kunne være relevant at have en temadag i uddannelsesudvalget med emnet psyologiske tryghed.


Mia fortæller kort om oplægget, der handlede om work-life-balance.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-185-20

8. Status på forskningstræningsprojekter

Det indstilles,

at udvalget drøfter status på forskningstræningsprojekterne

Sagsfremstilling

Hver afdeling orienterer om de igangværende projekter, som hoveduddannelseslægerne på deres afdeling arbejder med. Orienteringen er tænkt både som en inspiration og en reminder i forhold til hoveduddannelseslæger, der endnu ikke er kommet i gang.

Beslutning

Hver afdeling giver et kort orientering om de forskningstræningsprojekter, som er i gang på afdelingerne. Det aftales, at der på næste møde er behov for at gennemgå det mere detaljeret, herunder også formalia bl.a. vejlederaftaler o.l. Indtil da henvises til VUS hjemmesiden for alt info vedr. forskningstræning (Forskningstræning - Videreuddannelsesregion Nord (videreuddannelsen-nord.dk)).  

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-219-22

9. Udvælgelse af HU-læger til dissektionskursus

Sagsfremstilling

Punktet er sat på mødets dagsorden efter aftale med Mia Gebauer Madsen.

Beslutning

Kurserne afholdes hhv. forår og efterår.
Der kan udvælges 2- 3 urologiske hoveduddannelseslæger til at deltage, og der skal derved findes to-tre til både forår og efterår.

Navne indsendes til Mia, som sørger for at indmelde navnene samlet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-219-22

10. Næste møde

Sagsfremstilling

Dato for næste møde, punkter på næste møde, tema og emner.

Beslutning

Næste møde i uddannelsesudvalget er d. 18 juni. kl. 9.00 – 12.00 i Aarhus på Olof Palmes Alle. Lokale følger.


Emner:

 • Forskningstræning
 • Evt. gennemgang af hvidbogD. 11. marts holder udvalget et skrivemøde. Dette møde er allerede lagt i kalenderen. Kasper Clausen (ansvarlig for uddannelsesprogrammerne) fra VUS deltager også.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-219-22

11. Eventuelt

Beslutning

Hvidbog: Det besluttes at ansættelsesudvalget færdiggør arbejdet med Hvidbogen, og efterfølgende deles denne med uddannelsesudvalget, som kan komme med input til denne, evt. på næste møde.  

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-219-22

12. Deltagere

Beslutning

Tilstede:

Nicolai Spjeldnæs (PKL, AUH)

Mia Gebauer Madsen (UAO, AUH)

Christina Gade Jespersen (UAO, RHG)

Helle Handler Petersen (UAO, Aalborg UH)

Kristian Fog-Poulsen (UKYL, AUH)

Katja Dettmann (UAO, RHN)

Madeleine Andersson Gotschalck, (UKYL, RHG)

Birgitte Louise Poulsen (UKYL, Aalborg UH)

Linea Blichert-Refsgaard (UKYL, AUH)

Dennis Bækhøj Kortsen - deltager virtuelt (UKYL, Aalborg UH)

Helle Østergaard (VUS, referent)Afbud:

Kasper Drimer Berg (UKYL, RHG)


Tilbage til toppen