Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter på sine møder spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse.

Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.

Her finder du dagsordener og referater fra udvalgets arbejde

Abonnér

Dagsordner og referater

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Urologi - uddannelsesudvalg
den 14. december 2021 kl. 09:00
i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, lokale F9

 


Sagnr.: 1-30-72-269-18

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

VUS indstiller,

at dagsordenen godkendes

Sagsfremstilling

Dagsordenen er vedlagt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

2. Opfølgning på referat fra seneste møde

VUS indstiller,

at udvalget følger op på relevante punkter i referatet fra 27. maj 2021

Sagsfremstilling

Referatet er vedhæftet.


Der kan bl.a. følge op på:

- Undervisning på tværs af afdelinger

- Uddannelsesprogrammerne

- opdatering af faglig profil

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

3. Nyt fra PKL

VUS indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

PKL orienterer om senest nyt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

4. Opdatering af lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen

Det indstilles,

at udvalget drøfter og indstiller en ny fordeling af introduktionsstillingerne i specialet

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet har opdaget, at der er sket en fejl i forbindelse med de seneste lægefaglige indstillinger (LFI) for introduktionsuddannelsen i urologi.


I den nuværende og de foregående LFI'er er der fordelt minimum 10 og maksimum 16 introduktionsstillinger.

Dimensioneringsplanen foreskriver dog, at der skal være 17,5 og ikke 16 som maksimum. Minimumstallet er fortsat korrekt.


Udvalget bedes derfor drøfte og indstille, hvordan differencen mellem 16 og 17,5 skal fordeles mellem uddannelsesafdelingerne.


VUS har udarbejdet et forslag, hvor Aalborg Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Vest hver øges med 0,5 årsværk i maksimum.

Ansættelsessted

Nuværende antal introduktionsårsværk

Fremtidigt antal introduktionsårsværk

Minimum

Maksimum

Minimum

Maksimum

Aalborg Universitetshospital, Urinvejskirurgisk Afdeling

3

4,5

3

5

Regionshospital Nordjylland, Urologisk Afsnit

0

0,5

0

0,5

Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgisk Afdeling K

3,5

5,5

3,5

6

Hospitalsenheden
Vest, Urinvejskirurgisk Afdeling K

3,5

5,5

3,5

6

I alt

10

16

10

17,5


Med forslaget ændres der ikke ved den fastsatte fordelingsnøglen (1/3 og 2/3) mellem de to driftsregioner.

For minimumsdimensioneringen er årsværkene fordelt med 30 % i Region Nordjylland og 70 % i Region Midtjylland.

For maksimumsdimensioneringen er årsværkene fordelt med 31 % i Region Nordjylland og 69 % i Region Midtjylland.


Hvis udvalget kan bakke op det vedlagte forslag, sendes forslaget efterfølende i høring på hospitalerne og behandles derefter i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Dette forventes i marts 2022.


De uddannelsesansvarlige bedes drøfte det vedlagte forslag med afdelingsledelsen forud for mødet den 14. december og således de kan fungere som ledelsesrepræsentanter på mødet.



Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

5. Orientering om flexforløb

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

I Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan for 2022 og 2023 er muligheden for at konvertere ubesatte forløb inden for samme videreuddannelsesregion blevet udvidet. I Videreuddannelsesregion Nord må der i hvert af de to kommende år således konverteres op til 34 hoveduddannelsesstillinger som fleksforløb.


VUS orienterer om muligheder for flexforløb.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

6. Podcast til urologisk uddannelse

Det indstilles,

at udvalget drøfter punktet

Sagsfremstilling

På sidste møde i udvalget omtalte AUH muligheden for at udarbejde en podcast med uddannelsesindhold til brug for uddannelseslægerne i specialet.

Udvalget var enigt om, at der skulle følges op på forslaget og arbejdet på det kommende møde.


AUH bedes give en status for projektet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

7. Brug af kompetencekort

Det indstilles,

at udvalget følger op på brugen af kompetencekort, herunder drøftelserne på sidste møde

Sagsfremstilling

På de sidste to møder i uddannelsesudvalget har udvalget drøftet brugen af kompetencekort og hvorledes dette kan optimeres.

Udvalget var enigt om at der skulle følges op løbende.


Herunder er opsummeret drøftelser og konklusioner fra sidste møde.

Afdelingerne oplevede at brugen af kompetencekort går op og ned og at det er et område der kræver vedvarende fokus, hvis det skal lykkes.



Udvalget foreslog en række forskelle initiativer:

- Forslag om at uddannelseslægerne selv skal lave mapperne og at dette skal tjekkes og godkendes af hovedvejleder.

- Mere inddragelse af skemaerne i den individuelle uddannelsesplan og ifm. vejledermøderne. Dertil øget fokus på uddannelsesprogrammer og uddannelsesplaner ift. introduktion af nye uddannelseslæger og ifm. første vejledersamtale.

- Fokus på uddannelse af vejledere ift. brug af uddannelsesprogrammer, kompetenceskemaer og andre af de formelle rammer omkring uddannelsen.


Afdelingerne bedes give en status for arbejdet med kompetencekort og drøfte eventuelle fremadrettede tiltag.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

8. Nyt fra afdelingerne

VUS indstiller,

at afdelingerne gensidigt videndeler og orienterer om uddannelsen

Sagsfremstilling

Hver afdeling orienterer om uddannelsesmæssige problemstillinger og nye uddannelsestiltag fra afdelingen.

Afdelingerne bedes have særligt fokus på uddannelseslægernes muligheder for at opnå de målbeskrevne kompetencer som følge af COVID-19 og det generelle pres på sundhedsvæsnet.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-77-1-18

9. Nyt fra VUS

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling


NYT FRA VUS


Dimensioneringsplan 2022-2023

Sundhedsstyrelsen har pr. 28. juni 2021 udmeldt dimensioneringsplanen for den lægelige videreuddannelse for perioden 2022-2023.

Den nye dimensioneringsplan er vedhæftet som bilag.



Besatte og ubesatte hoveduddannelsesforløb (november 2021)

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte hoveduddannelsesforløb for Videreuddannelsesregion Nord for andet halvår 2021 og hele 2021 inkl. fleksforløb (Se bilag: Indberetning H-stillinger Nord 2. halvår 2021 + 2021 samlet). Tallene for 2021 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på www.videreuddannelsen-nord.dk. Tallene kan bl.a. bruges som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende.

Opslåede og besatte introduktionsstillinger (december 2021)

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om opslåede og besatte introduktionsstillinger for Videreuddannelsesregion Nord for 2021 (Se bilag: Indberetning af I-stillinger 2021). Tallene for 2021 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på www.videreuddannelsen-nord.dk.

Fleksibilitet i antal i-stillinger (november 2021)

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger (se bilag: Administrationsnotat fleksibilitet i antal i-stillinger). Notatet beskriver mulighederne for, hvorvidt afdelinger kan få flere introduktionsstillinger end det maksimum de er angivet til i den lægefaglige indstilling.


På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2021, er der lavet opdaterede pejlemærker for, hvornår en afdeling kan søge om i-stillinger der overskrider afdelingens maksimumsdimensionering (se bilag: Specialer fordelt efter søgning til hoveduddannelsesforløb 2021). Der er sket følgende ændringer:


Ændringer i pejlemærker

Specialer

Fra pejlemærke 1 (høj søgning) til pejlemærke 2 (lav søgning)

Pædiatri

Fra pejlemærke 2 (lav søgning) til pejlemærke 3 (middel søgning)

Anæstesiologi

Fra pejlemærke 2 (lav søgning) til pejlemærke 3 (middel søgning)

Kirurgi

Fra pejlemærke 2 (lav søgning) til pejlemærke 3 (middel søgnig)

Gynækologi-obstetrik

Fra pejlemærke 3 (middel søgning) til pejlemærke 2 (lav søgning)

Dermato-venerologi


Nye KBU tal (opdateret november 2021)

  • Opdaterede tal omkring KBU-trækning. Udvikling i antal KBU-læger på landsplan fra 2015-2 og frem skulle inden for de kommende år bidrage til at afhjælpe de nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og H-forløb i Nordjylland og Midtjylland.


Runde

Nationalt*

VUR Nord**

Region Midtjylland**

Region Nordjylland**

1. halvår 2013

399

125

84

41

2. halvår 2013

385

118

82

36

1. halvår 2014

353

117

77

40

2. halvår 2014

335

109

75

34

1. halvår 2015

437

135

93

42

2. halvår 2015

533

162

111

51

1. halvår 2016

536

169

116

53

2. halvår 2016

641

208

140

68

1. halvår 2017

589

188

127

61

2. halvår 2017

634

208

138

70

1. halvår 2018

618

201

134

67

2. halvår 2018

734

241

163

78

1. halvår 2019

604

203

133

70

2. halvår 2019

639

218

146

72

1. halvår 2020

613

193

133

60

2. halvår 2020

675

227

152

75

1. halvår 2021

534

180

120

57

2. halvår 2021

745

245

162

83

1. halvår 2022

584

193

128

65


*Antal tilmeldte til KBU


**Faktisk antal besatte forløb inkl. sammenhængende forløb i Region Nordjylland og Region Midtjylland


Baggrundsnotat (november 2021)

Region Midtjylland har udarbejdet notatet "Baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst". Notatet er opdateret november 2021 og er gældende for Region Midtjylland (se følgende to bilag: "Baggrundsnotat 2021" og "Bilag til baggrundsnotat 2021").



Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

10. Næste møde

Sagsfremstilling

Dato for næste møde, punkter på næste møde, tema og emner.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

11. Eventuelt

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-269-18

12. Deltagere

Sagsfremstilling

Tilstede:

 

 

Afbud:

 

Tilbage til toppen