Sundhedsstyrelsens inspektorordning bidrager til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse på alle landets uddannelsesafdelinger. 

Inspektorerne er læger med kendskab til og interesse for den lægelige videreuddannelse. Der lægges vægt på, at disse læger har erfaring fra arbejde som enten uddannelsesansvarlig, vejleder, underviser eller lignende. Læger under uddannelse kan fungere som juniorinspektorer.

Hvad bruges inspektorrapporterne til
Inspektorbesøg og rapporterne er først og fremmest et redskab, der anvendes lokalt på de enkelte hospitaler og afdelinger i arbejdet med den lægelige videreuddannelse.

Herudover behandler Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse alle inspektorrapporter, mens de også drøftes i de specialespecifikke uddannelsesudvalg.

Hvis en rapport giver anledning til spørgsmål, kritik eller lignende, vil det pågældende hospital og den pågældende afdeling blive inviteret til at deltage i et møde i DRRLV med henblik på fremlæggelse af handleplan.

Administration af inspektorordningen
Inspektorordningen administreres af Sundhedsstyrelsen. For yderligere information om inspektorordningen, se Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Den postgraduate kliniske lektors opgave
Som postgraduat klinisk lektor er det din opgave at dagsordenssætte alle inspektorrapporter inden for specialet på møde i det specialespecifikke uddannelsesudvalg med henblik på at dele erfaringer. Ved kritiske inspektorrapporter kan der være behov for, at du bistår afdelingen i udarbejdelsen af en handleplan, som præsenteres på møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.