Udvalg for godkendelse af uddannelsesprogrammer
I Videreuddannelsesregion Nord er der nedsat et stående udvalg under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV). Udvalgets opgave er at godkende indstillede uddannelsesprogrammer på vegne af Det Regionale Råd.

Mødedatoer
Udvalget holder møder ca. 6 gange årligt, og datoerne for kommende møder og deadline for indsendelse af uddannelsesprogrammer og PKL’s indstilling om godkendelse af uddannelsesprogram, kan ses på siden mødedatoer under Det Regionale Råd.
Det kan forventes en svarfrist på én uge, efter programmerne har været behandlet på møderne.

Skabeloner til uddannelsesprogrammer
Udvalget har udarbejdet en skabelon, du som PKL eller UAO skal bruge, når du udarbejder nyt eller reviderer et uddannelsesprogram.

Skabelonerne skal anvendes for alle nye VUR Nord uddannelsesprogrammer fra 1. januar 2017.

Skabelon for uddannelsesprogram - Klinisk Basisuddannelse
Skabelon for uddannelsesprogram - Introduktionsstilling
Skabelon for uddannelsesprogram - Hoveduddannelsesstilling
Vejledning til uddannelsesprogrammer

Den grønne tekst i skabelonen markerer, hvilke afsnit, der skal udfyldes og forklarer også, hvad der forventes af det pågældende tekstafsnit. Den grønne forklaringstekst kan slettes efterfølgende.

Videreuddannelsessekretariatet står til rådighed for sparring og svar på spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af uddannelsesprogrammerne.

Kontaktpersoner:
Kasper Clausen, email: kascla@rm.dk
Sanne Hvidberg, email: sahvid@rm.dk
Rune Kramer Knudsen, email: rune.knudsen@midt.rm.dk

 

Skabeloner til PKL’s indstilling til godkendelse
Udvalget har ligeledes udarbejdet en skabelon, som du som PKL skal bruge, når du indsender din indstilling om godkendelse af et nyt eller revideret uddannelsesprogram til Videreuddannelsessekretariatet.
Indstillingen skal foreligge inden behandling i udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer.

Skema til indstilling af uddannelsesprogrammer - Klinisk Basisuddannelse
Skema til indstilling af uddannelsesprogrammer - Introduktionsuddannelse
Skema til indstilling af uddannelsesprogrammer - Hoveduddannelse 

Procedure for godkendelse af Uddannelsesprogrammer
Videreuddannelsesregion Nord har en fastlagt procedure for godkendelse uddannelsesprogrammer, som skitseret nedenfor. Proceduren gælder alle lægelige specialer.

Alle programmer skal i udgangspunktet udformes efter samme skabelon (hhv. for KBU, Almen Medicin og I/H)

Alle uddannelsesprogrammer skal godkendes af DRRLV – og skal revideres ved behov (fx ved omstrukturering, sammenlægninger o.lign.), og som minimum hvert 3. år.

  • Uddannelsesansvarlige overlæger fra alle involverede afdelinger (inkl. afdelinger med fokuserede ophold) udarbejder i fællesskab uddannelsesprogrammet for hvert enkelt stillingstype og forløb, evt støttet af hospitalets uddannelseskoordinerede overlæge og PKL. UAO skal koordinere med eget ledelsessystem og er primært ansvarlig for den del af programmet, der vedrører egen afdeling. UAO og PKL kan få praktisk hjælp og sparring til udformning og indhold fra Videreuddannelsen Nord (Sekretariatet).
  • Det færdige samlede program for hele uddannelsesforløbet sendes til specialets PKL (for akutafdelingens programmer inddrages både PKL i akutafdelingen og PKL for specialet/KBU).
  • PKL gennemser, at programmet opfylder skabelonens retningslinjer, og at indhold er i orden sv. til målbeskrivelse og aftaler i specialets uddannelsesudvalg. Sekretariatet hjælper også gerne her med sparring ift opfyldelse af formelle krav.
  • PKL indstiller uddannelsesprogrammet til godkendelse ved indsendelse af udfyldt indstillingskema (KBU/I/H) og program til Sekretariatet.
  • Sekretariatet gennemser programmerne og returnerer til PKL, hvis der identificeres manglende opfyldelse af de formelle krav.
  • Sekretariatet fremsender det færdige program til sagsbehandling i Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
  • Udvalget godkender programmet eller returnerer det med bemærkninger til ændringer.
  • Orienteringspunkt til DRRLV.
  • Sekretariatet færdigbearbejder det godkendte program layoutmæssigt til offentliggørelse på sekretariatets hjemmeside samt adviserer PKL.