Udvalg for godkendelse af uddannelsesprogrammer
I Videreuddannelsesregion Nord er der nedsat et stående udvalg under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV). Udvalgets opgave er at godkende indstillede uddannelsesprogrammer på vegne af Det Regionale Råd.

Mødedatoer
Udvalget holder møder ca. 6 gange årligt, og datoerne for kommende møder og deadline for indsendelse af uddannelsesprogrammer og PKL’s indstilling om godkendelse af uddannelsesprogram, kan ses på siden mødedatoer under Det Regionale Råd.
Videreuddannelsessekretariatet vil give en tilbagemelding på uddannelsesprogrammerne inden for to uger, efter uddannelsesprogrammerne har været behandlet i UGUP.

Skabeloner til uddannelsesprogrammer
Udvalget har udarbejdet en skabelon, du som PKL eller UAO skal bruge, når du udarbejder nyt eller reviderer et uddannelsesprogram.

Skabelon for uddannelsesprogram - Klinisk Basisuddannelse
Skabelon for uddannelsesprogram - Introduktionsstilling
Skabelon for uddannelsesprogram - Hoveduddannelsesstilling

Den grønne tekst i skabelonen markerer, hvilke afsnit, der skal udfyldes og forklarer også, hvad der forventes af det pågældende tekstafsnit. Den grønne forklaringstekst kan slettes efterfølgende. Derudover kan der findes hjælp i vejledningen til udarbejdelse af uddannelsesprogrammer.

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

UAO'er mv. kan finde formkrav til uddannelsesprogrammer med ansættelser på kliniske afdelinger efter aftale i nedenstående vejledning.

Vejledning for visse små tværgående specialers ansættelser på kliniske afdelinger efter aftale


Videreuddannelsessekretariatet står til rådighed for sparring og svar på spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af uddannelsesprogrammerne.

Skabelon til PKL’s indstilling til godkendelse
Udvalget har ligeledes udarbejdet en skabelon, som du som PKL skal bruge, når du indsender din indstilling om godkendelse af et nyt eller revideret uddannelsesprogram til Videreuddannelsessekretariatet. Vær opmærksom på at indstillingen skal foreligge inden behandling i udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer.

Skema til indstilling af uddannelsesprogrammer for alle uddannelsesniveauer (KBU, Introduktionsstillinger, Hoveduddannelsesstillinger) 

Procedure for godkendelse af Uddannelsesprogrammer
Videreuddannelsesregion Nord har en fastlagt procedure for udarbejdelse og godkendelse af uddannelsesprogrammer, som skitseret nedenfor. Proceduren gælder alle lægelige specialer.

Uddannelsesprogrammet skal udformes i den gældende skabelon (KBU, intro eller hoveduddannelse).

Alle uddannelsesprogrammer skal godkendes af DRRLV – og skal revideres ved behov (fx ved omstrukturering, sammenlægninger o.lign.), og som minimum hvert 3. år.

  • Uddannelsesansvarlige overlæger fra alle involverede afdelinger (inkl. afdelinger med fokuserede ophold) udarbejder i fællesskab uddannelsesprogrammet for hvert enkelt stillingstype og forløb, evt. støttet af hospitalets uddannelseskoordinerede overlæge, UKYL'er og/eller specialets PKL. UAO skal koordinere med eget ledelsessystem og er primært ansvarlig for den del af programmet, der vedrører egen afdeling. UAO'er, UKYL'er og PKL kan få praktisk hjælp og sparring til udformning og indhold fra Videreuddannelsen Nord (Sekretariatet).
  • Det udarbejdede uddannelsesprogram for hele uddannelsesforløbet sendes til gennemlæsning ved specialets PKL (for akutafdelingens uddannelsesprogrammer inddrages både PKL i akutafdelingen og PKL for specialet/KBU).
  • PKL sikrer, at uddannelsesprogrammet opfylder skabelonens retningslinjer, og at indholdet er i orden sv. til målbeskrivelse og aftaler i specialets uddannelsesudvalg. Sekretariatet hjælper også gerne her med sparring ift. opfyldelse af formelle krav.
  • PKL indstiller uddannelsesprogrammet til godkendelse ved indsendelse af udfyldt indstillingsskema (KBU/I/H) og program til Sekretariatet.
  • Sekretariatet læser uddannelsesprogrammerne og returnerer til afsender samt PKL, hvis uddannelsesprogrammet ikke lever op til de formelle krav.
  • Sekretariatet fremsender det færdige uddannelsesprogram til sagsbehandling i Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
  • Udvalget godkender uddannelsesprogrammet eller returnerer det med bemærkninger.
  • Orienteringspunkt til DRRLV.
  • Sekretariatet færdiggør det godkendte uddannelsesprogram layoutmæssigt til offentliggørelse på sekretariatets hjemmeside samt adviserer de ansvarlige UAO'er, evt. UKYL'er, PKL og sagsbehandler.