Når du er i et hoveduddannelsesforløb og der kommer ændringer, er det vigtigt, at både Videruddannelsessekretariatet og de berørte afdelinger får besked om ændringerne. For alle ændringer gælder som udgangspunkt to grundregler:

  • Alle overgange mellem delforløb, skal ske til den første i måneden. Derfor kan du opleve, at dit første delforløb efter en orlov vil blive forlænget en smule, således at det afsluttes den sidste dag i måneden. Det sker for at lette introduktionen på din nye afdeling og for at gøre det nemmere at planlægge vagter. Se eksempel længere nede på siden.
  • Rækkefølgen af dine delforløb ligger som udgangspunkt fast. Det vil sige, at efter endt orlov vil rækkefølgen af dine delforløb fortsætte som oprindeligt planlagt, men blot med andre datoer.


Barselsorlov
Er du under hoveduddannelse og skal på barsel, skal du inden påbegyndt barsel informere alle de berørte afdelinger om orloven.

Senest 8 uger efter fødslen skal du informere din afdeling om de endelige datoer for din orlov.

Hvis orloven betyder, at det samlede fravær overstiger de tilladte 10% fravær skal Videreuddannelsessekretariat og de øvrige berørte afdelinger ligeledes kontaktes.

Hvis orloven inkl. andet fravær i pågældende delansættelse holder sig under de 10% tilladte fravær, er der i udgangspunktet ikke behov for en erstatningsansættelse.

Hvis orloven inkl. andet fravær i pågældende delansættelse overstiger de tilladte 10% fravær, laves der en erstatningsansættelse svarende til hele fraværet.

Når de endelige datoer for orloven ligger fast udarbejder Videreuddannelsessekretariatet en ny uddannelsesaftale, der bliver sendt til både dig og de afdelinger, der bliver berørt af ændringerne i dit hoveduddannelsesforløb.

  • Som udgangspunkt "fastfryses" det resterende uddannelsesforløb i forbindelse med barsel. Det betyder, at det resterende forløb forskydes med orlovens varighed.
  • Alle delansættelser starter til den 1. i måneden. Det betyder, at hvis eksempelvis en barselsperiode giver en ”skæv” dato for overgang fra en delansættelse til en andet, skal den første delansættelse forlænges til sidste dag i måneden.

Orlov
Hvis du ønsker orlov til for eksempel at forske, skal du have accept fra alle de afdelinger, der bliver berørt af orloven. Inden du formelt hører afdelingerne kan du med fordel kontakte videreuddannelsessekretariatet med henblik på at afklare om din orlov lever op til de i bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger fastsatte regler (6 mdrs. reglen, 2-steds-kravet mm.). Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du ønsker et kombinationsforløb. Hvis du ønsker orlov skal du være opmærksom på om du skal flytte eventuelle obligatoriske kurser, da der kan være nogle udfordringer i forbindelse med løn, kørselspenge, forsikring osv. - da du under en forskningsorlovsperiode ikke er tilknyttet din hoveduddannelse. Der gælder også særlige regler hvis du holder barsel under forskningsorlov.

 

Deltidsstilling
Hoveduddannelsen til speciallæge foregår som udgangspunkt på fuld tid. Under særlige betingelser kan dele af hoveduddannelsen dog være på deltid. 

Deltidsansættelsen kan finde sted i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet efter barselsorlov, på grund af særlige, personlige forhold eller i forbindelse med forskning (kombinationsstilling). Der kan findes yderligere oplysninger herom på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvis du ønsker at søge om deltid under dit hoveduddannelsesforløb, skal du indhente accept fra den afdeling* hvorpå du ønsker deltid og indhente accept fra alle de afdelinger som bliver berørt(rykket) som følge af dit ønske om deltid. Send efterfølgende en henvendelse, hvor dokumentationen på afdelingernes accept fremgår, til den specialeansvarlig VUS-sagsbehandler. VUS-sagsbehandleren vil efterfølgende gå videre med en vurdering af din henvendelse.

* Ved deltid under en delansættelse ved Almen praksis skal PKL ligeledes inddrages og acceptere deltiden.

Vær opmærksom på, at deltid jf. Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger § 12 stk. 3 minimum skal være på halvtid svarende til 18,5 timer/ugen.

Forlængelse af forløb på grund af fravær
Hvis du er fraværende i mere end 10 % af tiden i et delforløb, skal din ansættelse forlænges svarende minimum til dit fravær. Fravær er for eksempel sygdom, barsel, omsorgsdage og barnets sygedag.

Møder og kurser som den uddannelsessøgende læge er blevet sendt på efter aftale med ansættelsesstedets ledelse tæller ikke som fravær

Ferie regnes ikke som fravær. Det er dit ansvar, i samarbejde med afdelingen, at dokumentere at dit fravær ikke overstiger 10 %.

Når afdelingen underskriver din attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement, bekræfter de, at dit fravær er under 10 %. Hvis du har for meget fravær, skal du kontakte Videreuddannelsessekretariatet, så der kan laves en ny uddannelseskontrakt til dig. Du behøver ikke involvere de efterfølgende afdelinger, da Videreuddannelsessekretariatet orienterer dem.

Udregning af fravær
Til udregning af fravær bruger vi i Videreuddannelsessekretariatet en model, der opererer med hele antal dage. I modellen er der 30 dage på en måned og 360 dage på et år. Da du maksimalt må være fraværende i 10 % af tiden, betyder det, at du højest må have 36 fraværsdage på et år, før du skal forlænges. 

Der gælder de almindelige arbejdsmarkedsregler i forhold til fravær. Det betyder, at hvis du melder dig syg fredag og rask igen onsdag, tæller både fredag, lørdag, søndag, mandag og tirsdag som fraværsdage. Det gælder også selvom du ikke havde planlagt tjeneste mellem fredag og onsdag.

Procedure
Når du skal søge om ændring af dit uddannelsesforløb skal følgende fremgå af ansøgningen:

  • Navn og speciale
  • Årsag til ændring
  • Det samlede forløb før ændringen
  • Det samlede forløb efter ændringen
  • Fulde navn og titel på den ledende overlæge, der accepterer ændringsforsalget.

Du kan med fordel bruge det skema, der er nedenfor til din ansøgning. Når du har udfyldt skemaet (regnearket), markerer du det udfyldte skema og kopierer det direkte ind i din email. Ansøgningen sender du via email til de berørte afdelinger. Når du har deres accept, sender du dem sammen med ansøgningen videre til den sagsbehandler, der har dit speciale.

I menuen til højre finder du skema til ansøgning om ændring

Når Videreuddannelsessekretariatet har færdigbehandlet din ansøgning, vil du modtage en email på den emailadresse, som du har angivet i www.videreuddannelsen.dk. De berørte afdelinger vil også få besked og der vil blive sendt en kopi til Sundhedsstyrelsen.

Orienteringsbrev til HR-afdelingerne vedr. erstatningsansættelser for hoveduddannelseslæger.

Eksempler på ændringer i hoveduddannelsesforløb
Barselsorlov
Den yngre læges hoveduddannelsesforløb ser oprindeligt sådan ud:

Blok A12 måneder01-01-20xx -31-12-20xx   Blok B6 måneder01-01-20xx - 30-06-20xx  Blok C18 måneder01-07-20xx -  31-12-20xx  Blok A12 måneder01-01-20xx -31-12-20xx


I slutningen af den første A-blok, skal den yngre læge på barsel fra 16. november til 7. august, eller i alt 8 måneder og 23 dage. Det nye uddannelsesforløb skal kun godkendes af afdeling A, inden det sendes ind til Videreuddannelsessekretariatet. Den samlede tid på afdeling A bliver på 12 måneder og 8 dage, da lægens ansættelse forlænges frem til sidste dag i måneden. Det nye forløb ser sådan ud:

 Blok A10 mdr + 15 dage01-01-20xx -15-11-20xx  Barsel8 mdr. + 23 dage16-11-20xx -07-08-20xx  Blok A1 mdr. + 23 dage08-08-20xx -30-09-20xx  Blok B6 mdr.01-10-20xx -31-03-20xx  Blok C18 mdr. 01-04.20xx -30-09-20xx - Blok A12 mdr. 01-10-20xx -30-09-20xx

 

Fravær
Den yngre læges hoveduddannelsesforløb ser oprindeligt sådan ud:

 Blok A12 måneder01-01-20xx -31-12-20xx   Blok B6 måneder01-01-20xx - 30-06-20xx    Blok C18 måneder01-07-20xx -  31-12-20xx   Blok A12 måneder01-01-20xx -31-12-20xx


I løbet af første delforløb, blok A, er den yngre læge fraværende i alt 20 dage på grund af omsorgsdage, barns sygedage og egne sygedag. De 20 dage ligger dog under grænsen på 10 % (som i dette tilfælde vil svare til 36 dage) og skal derfor ikke forlænges. 

I næste delforløb, blok B, er den yngre læge endnu engang fraværende 20 dage af samme årsag som tidligere. Denne gang skal lægen dog forlænges med minimum 20 dage, da 10 % af 6 måneder svarer til 18 dage og dermed er overskredet. Det er den yngre læge og afdelingen der har ansvaret for, at give besked til Videreuddannelsessekretariatet om, at delforløbet skal forlænges. Reglen om at delforløb skal afsluttes den sidste dag i måneden gør, at den yngre læge i dette tilfælde bliver forlænget med en måned.