Hvis du inden ansættelse i hoveduddannelse har erhvervet en ph.d- eller doktorgrad kan du få dispensation fra forskningstræningen.

I forbindelse med din tiltrædelse vil du blive oprettet i uddannelseslaege.dk. Når dette er sket skal du uploade dit Ph.d-bevis under forskningstræning og herefter orientere Videreuddannelsessekretariatet om, at det er gjort (vus@stab.rm.dk) Videreuddannelsessekretariatet vil herefter sørge for, at du får dispensation fra forskningstræningen.

Forventer du at opnå ph.d graden inden afsluttet hoveduddannelse, er der også mulighed for at søge dispensation for forskningstræningen.

Hvis du har gennemført et forskningsår prægraduat, kan du få dispensation fra Kursus i Videnskabelig metode - Modul I.

Ansøgning om dispensation sendes til Videreuddannelsessekretariatet.

Dispensation kan efter konkret vurdering gives fra det specialespecifikke projekt og fremlæggelsen. Tidligere forskning inden for specialet som har resulteret i godkendte (peer review) artikler (mindst en som 1. forfatter eller mindst tre som medforfatter) vil kunne lægges til grund for en sådan dispensation. Det samme gælder forskning, der har resulteret i poster på international konference (alene 1. forfatteren kan tildeles dispensation for en poster). Ansøgning herom stiles til videreuddannelsessekretariatet, og der vedlægges dokumentation for tidligere forskningserfaring i form af PubMed oversigt eller udskrift af godkendt abstract

I særlige tilfælde er der mulighed for at dispensere for hele eller dele af forskningstræningen ved vurderingen af dine akademiske meritter og forskningsmetodologiske kurser. Også her indsendes ansøgning med dokumentation til Videreuddannelsessekretariatet.