Det overordnede formål med forskningstræningen er at opøve kompetence i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden, anvende denne viden til kritisk vurdering samt evaluering af etableret praksis. Forskningstræningsforløbet er specielt rettet mod træning af akademikerrollen og mod udvikling af professionel tilgang til praksis.

I forbindelse med forskningstræningen findes der  en række muligheder for at få dispensation. Se mere om dispensationsmulighederne her

Indhold
Forskningstræningen gennemføres som et forløb af maksimalt 20 dages varighed fordelt på 5-10 dages teori og 10 dage til udarbejdelse af et selvstændigt projekt. De 20 dage, der afsættes til forskningstræningen, skal være sammenhængende halve eller hele dage. Hvert speciale har udarbejdet en lægefaglige indstilling vedrørende forskningstræning. Heraf fremgår, hvilke konkrete kompetencer fra de enkelte specialers målbeskrivelse, som forventes opnået i forskningstræningen, og hvilke specifikke krav der stilles. Nogle specialer har egne tilrettelagte kursusforløb andre deltager i generelle kursustilbud udbudt af universiteterne. 

Tidsfrister
Forskningstræningsmodulet skal som udgangspunkt påbegyndes indenfor de første to år af hoveduddannelsen og gennemføres i løbet af 12 måneder. Forskningstræningsforløbet skal afsluttes senest 6 måneder før afslutning af hoveduddannelsesforløbet.

Kurser
De fælles kurser i videnskabelig metode er opbygget af et grundmodul (modul I, 3 dage) og et fortsættelsesmodul (modul II, 4 dage). Man skal selv sørge for tilmelding på AU's hjemmeside

Nogle specialer deltager i modul II udbudt af universiteterne mens andre har egne tilbud inden for specialet.

Nogle specialer har også krav til at afrapporteringen foregår fælles.

Du opfordres til at se den specialespecifikke lægefaglige indstilling for nærmere oplysninger eller til at kontakte din vejleder for forskningstræningen. 

Standardaftale om forskningstræning
Inden du påbegynder forskningstræningsforløbet, skal du udfylde en standardaftale om det obligatoriske forskningstræningsmodul i Videreuddannelsesregion Nord. For Almen medicin skal du benytte denne standardaftale. Aftalen udarbejdes mellem dig og din vejleder for forskningstræning. Aftalen skal indgå i din portefølje som dokumentation for gennemført og godkendt forskningstræningsmodul. Kopi af aftalen skal underskrives af PKL og sendes til Videreuddannelsessekretariatet. 

Kursusbevis
Hvis specialet endnu ikke er tilknyttet logbog.net skal du hente et kursusbevis for gennemført forskningstræning. Kursusbeviset gælder for hele forskningstræningsforløbet og skal benyttes i forbindelse med ansøgning om speciallægeanerkendelse.

Kursusbevis


Yderligere oplysninger
Den øvrige tilrettelæggelse og ansvarsfordeling i forhold til forskningstræning er anført i Videreuddannelsesregion Nords vejledning vedrørende forskningstræning.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Videreuddannelsessekretariatet, Helle Østergaard, HEOEST@rm.dk

Retsgrundlag
I henhold til 'Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger' skal der indgå et forskningstræningsforløb i den lægelige videreuddannelse til speciallæge, som er obligatorisk for alle læger i hoveduddannelse. 

Vejledning
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord har udarbejdet en vejledning, som beskriver formål og indhold med forskningstræningen.