Projektets problemformulering skal tage udgangspunkt i en problemstilling fra uddannelsesstedet. Projektet skal resultere i et skriftligt produkt der fremlægges mundtligt. Projektet kan fx have form af udarbejdelse eller revision af en instruks, en klinisk vejledning, et minireview, en analyse af implementering af klinisk praksis eller en litteraturgennemgang.

Der skal udpeges en vejleder for forskningstræning. Bemærk at specialerne kan stille individuelle krav til vejlederen og vejledningen.

I samarbejde med din vejleder skal du sikre, at der udarbejdes en plan for et forskningstræningsprojekt, der er realistisk at gennemføre inden for rammen på 10 projektdage.

En oversigt over ansvarsfordelingen i forskningstræningen mellem dig, vejleder, uddannelsesansvarlig overlæge og PKL kan ses i Videreuddannelsesregion Nords vejledning om forskningstræning.

Vejleder for forskningstræning
Vejleder for forskningstræningen udpeges på den afdeling, hvor det selvstændige projekt er forankret. Den uddannelsesansvarlige overlæge på denne afdeling har ansvaret for, at der udpeges en vejleder for forskningstræning til hver enkelt yngre læge. Det fremgår af indstilling fra specialet, hvornår i hoveduddannelsesforløbet forskningstræningen skal gennemføres. Den uddannelsesansvarlige overlæge kan inddrage specialets Postgraduate kliniske lektor (PKL) med henblik på at udpege en vejleder for forskningstræning i de få tilfælde, hvor vejleder ikke umiddelbart kan udpeges.

Krav til vejledere
Vejleder for forskningstræning skal have dokumenteret forskningserfaring. Vejleder for forskningstræning kan eventuelt varetage vejledning for en større gruppe yngre læger i hoveduddannelse. 

Vejleder for forskningstræning skal sammen med den yngre læge sikre, at der udarbejdes en plan for et projekt, der er realistisk inden for rammen på 10 projektdage. Vejleder skal godkende projektbeskrivelse.

Vejledning
Der skal indgås konkrete aftaler om mødedatoer og mødehyppighed mellem vejleder for forskningstræning og yngre læge. Vejlederen for forskningstræning skal gennemgå afrapporteringen af projektet og give feedback på den, og vejlederen for forskningstræning skal være til stede under den mundtlige fremlæggelse. Vejlederen for forskningstræning skal godkende projektet på baggrund af den samlede præstation. I nogle specialer skal PKL også godkende forløbet.

Skriftlig beskrivelse af det selvstændige projekt
Den skriftlige projektbeskrivelse skal indeholde en redegørelse for projektets formål, dets forløb samt præsentation af væsentlige resultater. Der kan være angivet præcise rammer i de enkelte specialers indstilling vedrørende forskningstræning. Projektbeskrivelsen indgår i Aftalen om forskningstræning, der også sendes i kopi til videreuddannelsessekretariatet.

Mundtlig fremlæggelse
Den mundtlige fremlæggelse af projektet kan ske ved en undervisningssession på den afdeling, hvor projektet er forankret. Fremlæggelse kan ske på et seminar, hvor flere projekter fremlægges samlet, eller der kan arrangeres fremlæggelse på konference, ved årsmøde eller lignende. Der er angivet mere præcise rammer i de enkelte specialers indstillinger vedrørende forskningstræning. Her kan der også være angivet rammer for skriftlig præsentation.

Godkendelse af forskningstræning
Modul I og II Kurserne attesteres af den kursusansvarlige uanset om det er fælles kurserne eller de specialespecifikke. 

Vejleder for forskningstræning attesterer gennemførelse og præsentation af det selvstændige projekt på Uddannelseslæge.dk

Endelig attesterer forskningsvejleder den samlede præstation som godkendelse af projektet.

Af den lægelige indstilling om forskningstræning fremgår ligeledes, hvilke kompetencer i målbeskrivelsen, som forventes opnået i forskningstræningen. Når projektet er godkendt, kan den kliniske hovedvejleder attestere opnåelse af disse kompetencer i din logbog.

Manglende godkendelse
Hvis vejlederen ikke kan godkende projektet, lægger vejlederen sammen med den yngre læge en plan for ændringer, som giver mulighed for at projektet kan godkendes. Hvis denne plan ikke fører til, at projektet kan godkendes inden for rimelig tid, inddrages specialets PKL med henblik på planlægning af et nyt forskningstræningsforløb med en ny vejleder for forskningstræningen.