Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter på sine møder spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse.

Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.

Her finder du dagsordener og referater fra udvalgets arbejde:

Abonnér

Dagsordner og referater

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Arbejdsmedicin - uddannelsesudvalg
den 18. juni 2024 kl. 10:00
i Mødelokalet 1, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus

 


Sagnr.: 1-30-72-231-22

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Det indstilles,

at dagsordenen godkendes.

Sagsfremstilling

Der bydes velkommen til mødet.


Indmelding af evt. punkter til Eventuelt.


Dagsordenen er vedhæftet som pdf fil med henblik på lettere udprint.


Forplejning:

 • Sandwich samt kaffe/the/vand


OBS. Mødet er afkortet til kl. 10.00-12.00 som følge af tilpasning til dagsordenen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-231-22

2. Opfølgning på referat fra seneste møde

Det indstilles,

at referatet godkendes.

Sagsfremstilling

Referatet fra seneste møde d. 11. januar 2024 er vedhæftet som bilag. Der har været lejlighed til at kommentere skriftligt på referatet i forbindelse med elektronisk udgivelse.


Hvis der er punkter fra referatet, som kræver opfølgning, bedes udvalget drøfte disse.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-231-22

3. Nyt fra afdelingerne

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning og relevante emner drøftes i plenum til eventuel videndeling og inspiration.

Sagsfremstilling

Hver afdeling orienterer om uddannelsesmæssige problemstillinger og nye uddannelsestiltag fra afdelingen.


Det foreslås at der i orienteringen også fokuseres på at fortælle om eventuelle uddannelsesmæssige tiltag, som forholdsvist let kan overføres til andre afdelinger.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-231-22

4. Nyt fra PKL

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget tager PKL's orientering om nyt siden seneste møde til efterretning.

Sagsfremstilling

Sorosh vil som PKL orientere om evt. relevante uddannelsesemner, herunder blandt andet:

 • Ny LFI til forskningstræning udarbejdet af PKL er lagt på VUS' hjemmeside
 • Kort orientering om to seminarer PKL har deltaget i
 • Status på dispensationsansøgninger, merit o. lign. siden sidst.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-231-22

5. Status på lægefaglig indstilling for hoveduddannelse

Det indstilles,

at udvalget drøfter, hvorvidt der stadig er mulighed for at arbejde videre med en midlertig ændring i den lægefaglige indstilling forhoveduddannelse.

Sagsfremstilling

På seneste uddannelsesudvalgsmøde blev det aftalt at undersøge mulighederne for at opdatere den lægefaglige indstilling for hoveduddannelse i arbejdsmedicin med en midlertidig ændring, hvor sideuddannelserne i Region Nordjylland udskiftet med sideuddannelser i Region Midtjylland i ét enkelt HU-forløb, nærmere bestemt forløbskombinationen:

 • Arbejdsmedicin, Aarhus - Lungemedicinsk afdeling, Aalborg - Reumatologisk afdeling, Aalborg - Psykiatrien, Aalborg - ansættelse efter aftale - Arbejdsmedicinsk klinik, Aalborg.


Der har foreløbigt været drøftet en prøveperiode på tre år. Forløbskadencen vil efter planen så se ud som nedenstående (forudsat at der ikke kommer ad hoc ændringer):


Forløb 1: Århus-Gødstrup (sideuddannelser i Region Midtjylland)

Forløb 2: Århus-Aalborg (sideuddannelser påtænkes at flyttes til Region Midtjylland)

Forløb 3: Aalborg-Århus (sideuddannelse Region Nordjylland)

Forløb 4: Gødstrup-Århus (sideuddannelser i Region Midtjylland)


2024-2: forløb 4

2025-1: forløb 1+2

2025-2: forløb 3

2026-1: forløb 4+1

2026-2: forløb 2

2027-1: forløb 3+4


Arbejdsmedicinsk klinik, Aalborg, hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge samt den centrale administration i Region Nordjylland (efter dialog med de involverede hospitalsledelser for Aalborg UH og Psykiatrien) har indledningsvist accepteret den midlertidige flytning af sideuddannelser.


Herefter er der blevet taget kontakt til de involverede hospitalsledelser i Region Midtjylland, der i så tilfælde ville modtage ekstra sideuddannelser:

 • Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital
 • Diagnostisk Center, RH Silkeborg
 • Depression og Angst, Psykiatrien


Status er, at Lungesygdomme, AUH samt Diagnostisk Center er delvist positivt indstillede overfor en midlertidig ændring og Psykiatrien har tilkendegivet, at de gerne indgår i ekstra sideuddannelse.


Uddannelsesudvalget bedes drøfte, om der skal tages flere skridt i processen og i så tilfælde, hvad disse bør være.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-231-22

6. HU-læger i ansættelse ved Diagnostisk Center

Det indstilles,

at udvalget tager orienteringen til efterretning og evt. drøfter fremtidig proces, såfremt relevant.

Sagsfremstilling

Sorosh og VUS har modtaget henvendelse fra Diagnostisk Center (DC), RH Silkeborg grundet fremtidigt sammenfald af 5 arbejdsmedicinske HU-læger på samme tid omkring årsskiftet 2024-2025.


Det kan DC ikke honorere og de har foreslået en anden uddannelsessammensætning for HU-lægerne i den pågældende periode, som PKL ikke vurderer lægefaglig tilstrækkeligt for sideuddannelse i det arbejdsmedicinske speciale. Der arbejdes derfor på at flytte rundt på nogle af HU-lægernes forløb, så der maksimalt er to arbejdsmedicinske HU-læger på DC på samme tid.


Der behandles generelle principper for ombytningen af delansættelser og ikke direkte personsager på indeværende møde.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-231-22

7. Status på uddannelsesprogrammer

Det indstilles,

at videre proces for opdatering af uddannelsesprogrammer drøftes.

Sagsfremstilling

Kort status på uddannelsesprogrammer

Emnet blev behandlet på seneste møde i uddannelsesudvalget og indeværende punkt er en mulighed for at vende evt. ændringer i status siden sidst. I og med at der er udkommet en ny målbeskrivelse, skal alle uddannelsesprogrammer som bekendt revideres og godkendes i Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer (UGUP).


Følgende opdaterede uddannelsesprogrammer er godkendte og på hjemmeside på nuværende tidspunkt:

 • Hoveduddannelse: Aarhus - Gødstrup og Gødstrup - Aarhus
 • Introduktionsuddannelse: Gødstrup, Aalborg og Aarhus


UGUP mødes på følgende tidspunkter i det resterende år:


2024

Mødedato

Afleveringsfrist **

4. oktober 2024

4. september 2024

13. december 2024

13. november 2024


**Afleveringsfrist for indstilling af uddannelsesprogrammer til godkendelse.


Tidsplan for videre proces

I forbindelse med opdatering af uddannelsesprogrammerne i specialet, opfordrer Videreuddannelsessekretariatet (VUS) generelt til, at uddannelsesudvalget fastsætter deadlines og aftaler.


Uddannelsesudvalget bedes gøre status for processen med revidering af de øvrige uddannelsesprogrammer samt aftale videre proces og deadlines.

Link til skabelon for uddannelsesprogrammer: https://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesprogrammer/

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-77-504-22

8. Nyt fra VUS

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

NYT FRA VUS


Orientering om arbejdet med kommende dimensioneringsplan (maj 2024)

Sundhedsstyrelsen har oplyste, at det forventes, at arbejdet med den kommende dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen fra 2026 og frem igangsættes i efteråret 2024 og at en ny dimensioneringsplan offentliggøres marts 2025. Tidsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i, at den kommende dimensioneringsplan udarbejdes på baggrund af gældende Lægeprognose 2021-2045.


Genopslag og fleksforløb (april 2024)
Sundhedsstyrelsen har i en mail fra 30. januar 2024 præciseret, at et ubesat uddannelsesforløb kan genopslås frem til startdatoen for den efterfølgende ordinære ansættelsesrundes forløb. Det betyder, at genopslag kun kan ske fra ubesatte forløb fra den forrige ansættelsesrunde, dvs. eksempelvis fra ansættelsesrunden 2024-1 til 2024-2.


Ubesatte forløb, der ikke bliver opslået eller besat ved næstkommende ansættelsesrunde tilføjes i stedet flekspuljen og kan anvendes til at lave fleksforløb.


Fleksforløb er hoveduddannelsesforløb, der er ubesatte i ét speciale, der omdannes til hoveduddannelsesforløb i et andet speciale.


Vær opmærksom på følgende i forbindelse med anvendelse af fleksforløb

 • Til fleksforløb kan kun anvendes forløbssammensætninger, der i forvejen er godkendte i den lægefaglige indstilling
 • Et fleksforløb skal skriftligt godkendes ved de involverede hospitalsledelser.
 • Der medfølger ikke medfinansiering eller andre yderligere centrale lønmidler.
 • Et speciale kan anvende fleksforløb, hvis der fra den seneste ansættelsesrunde ikke er nogen ubesatte forløb i specialet.


Kontakt din specialeansvarlig i VUS i god tid inden næste ansættelsesrunde, hvis der er ønske om at anvende et fleksforløb.


Opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger (Maj 2024)

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord for 1. halvår 2024 inkl. fleksforløb (Se bilag: Opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger - 1. halvår 2024). Tallene for 1. halvår 2024 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på www.videreuddannelsen-nord.dk. Tallene kan bl.a. bruges som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende.


Regionale kandidatbanker - Udenlandsk uddannede læger

Region Midtjylland har i foråret 2024 etableret en regional kandidatbank til udenlandsk uddannede læger. Dermed har både Region Midtjylland og Region Nordjylland etableret regionale kandidatbanker for udenlandsk uddannede læger. Formålet med de regionale kandidatbanker er at skabe en platform, hvor hospitalsenhederne efter behov kan tilgå ansøgninger fra udenlandsk uddannede læger. I kandidatbankerne kan de udenlandsk uddannede læger søge følgende ansættelser:


Evalueringsansættelser af 2x6 måneders varighed


 • Region Midtjylland
  • KBU-lignende forløb for læger der er uddannet inden for EU, EØS og Norden, men som ikke har opnået autorisation og ret til selvstændigt virke i udlandet.
  • Evalueringsansættelse af 2x6 måneder for læger der er uddannet uden for EU, EØS og Norden.


Link til den regionale kandidatbank - Midtjob.dk

 • Region Nordjylland
  • KBU-lignende forløb for læger der er uddannet inden for EU, EØS og Norden, men som ikke har opnået autorisation og ret til selvstændigt virke i udlandet.
  • Evalueringsansættelse af 2x6 måneder for læger der er uddannet uden for EU, EØS og Norden.


Link til den regionale kandidatbank - rn.dk/kbu-udenlandsk-uddannet-læge


Evalueringsansættelser af 1x6 måneders varighed


 • Region Midtjylland og Region Nordjylland
  • Evalueringsansættelse af 6 måneder for speciallæger der er uddannet uden for EU, EØS og Norden, hvis speciale er anerkendt i Danmark og har en minimumvarighed svarende til den danske speciallægeuddannelse.


Link til den regionale kandidatbank - Midtjob.dk


Der kan rettes henvendelse til VUS@stab.rm.dk (Region Midtjylland) og christoffer.knudsen@rn.dk (Region Nordjylland) ved spørgsmål om de regionale kandidatbanker.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-231-22

9. Næste møde

Det indstilles,

at udvalget fastlægger et tidspunkt for næste møde, i forbindelse med afholdelse af ansættelsesudvalgsmøde samme dag.

Sagsfremstilling

Dato for næste møde, punkter på næste møde, tema og emner drøftes og fastlægges.


Næste møde i uddannelsesudvalget afholdes altid samme dag som ansættelsessamtalerne til HU-stillinger.


Konkrete datoforslag kan være:

 • Uge 2: Onsdag d. 8. januar eller torsdag d. 9. januar
 • Uge 3: Mandag d. 13. januar - fredag d. 17. januar


Såfremt der kommer specifikke ønsker til temaer eller dagsordenspunkter til næste møde, kan disse også løbende sendes til Mette D. Ellers indhenter Mette også dagsordenspunkter tættere på mødedatoen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-231-22

10. Eventuelt

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-231-22

11. Deltagere

Sagsfremstilling

Tilstede:

Sorosh Taba - Aarhus Universitetshospital (PKL og mødeleder)

Anette Kærgaard - Regionshospitalet Gødstrup

Mette Lausten Hansen - Aarhus Universitetshospital

Tine Halsen Malling - Aalborg Universitetshospital

Signe Hjuler Boudigaard - yngre læge i specialet

Mette Dahl Jacobsen - Videreuddannelsessekretariatet (referent)

Tilbage til toppen