Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter på sine møder spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse.

Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.

Uddannelsesudvalget er sammensat af repræsentanter fra de afdelinger, der indgår i speciallægeuddannelsen.

I udvalget finder du altid: 

 • PKL (formand) 
 • Uddannelsesansvarlig overlæge fra alle afdelinger 
 • Repræsentation fra uddannelsessøgende i videreuddannelsesregionen 
 • Videreuddannelsessekretariatets AC-fuldmægtig, der sekretariatsbetjener specialet

Her finder du dagsordener og referater fra udvalgets arbejde:

Abonnér

Dagsordner og referater

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Gynækologi og obstetrik - uddannelsesudvalg
den 11. oktober 2023 kl. 09:00
i Regionshospitalet Viborg

 


Sagnr.: 1-30-72-230-22

1. Godkendelse af dagsorden

Det indstilles,

at udvalget godkender dagsordenen

Beslutning

Deltagere:


Inge Marie Møller (PKL)
Sanne Steenfeldt Tipsmark, (VUS, Referent)
Susanne Axelsen, UAO, Aarhus Universitetshospital
Camilla Skovvang Borg, UKYL, Aarhus Universitetshospital
Anne-Kathrine Bertelsen, UAO, Regionshospitalet Randers

Anna Schou Løve, UKYL, Regionshospitalet Randers
Mathias Gottschalck, UKYL, Hospitalsenhed Midt
Linn Elisabeth Helleland, UAO, Hospitalsenhed Midt

Stine Leenskjold, UAO, Aalborg Universitetshospital
Helle Larsen, UAO, Aalborg Universitetshospital
Mette Thimm, i-læge, Aalborg Universitetshospital
Jens Christian Tofteby Knudsen, UAO, Aalborg Universitetshospital, Thisted

Susanne Greisen, UAO, Regionshospitalet Horsens
Gitte Bro Schmidt, FYGO
Lise Lambæk, UKYL Aalborg Universitetshospital


Dagsordenen blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-230-22

2. Nyt fra PKL

Det indstilles,

at udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Inge Marie orienterer om følgende:


 • status på revisionen af den lægelige videreuddannelse
 • revision af uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsen (senest maj 2024)
 • kurser
 • 360 graders evaluering (ny spørgeramme og facilitatorer)

Beslutning

Inge Marie orienterede (se vedhæftede powerpoint, punkt 2).


Uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsen

Det blev aftalt, at afdelingerne reviderer h-programmerne inden næste møde i uddannelsesudvalg og taler sammen med de lokale kirurgiske afdelinger om, hvorvidt der skal ændres noget. Udvalget drøfter i fællesskab ændringerne, som forventeligt er minimale.


360 graders feedback

Udvalget var enige om, at den nye 360 graders feedback spørgeramme med fordel kan placeres i fase 3 og fase 4 (næstsidste og sidste delansættelse på henholdsvis regionshospital og universitetshospital).


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-230-22

3. Nyt fra UU

Det indstilles,

at udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Anne Gamst, medlem af uddannelsesudvalget under DSOG, orienterer om seneste nyt fra uddannelsesudvalget.


Beslutning

Inge Marie og Gitte Bro orienterede fra UU (se vedhæftede powerpoint, punkt 3).


 • Inge Marie orienterede om, at DSOG har sendt høringssvar vedr. ny speciallægeuddannelse. Høringssvaret sendes med referatet ud til udvalget.
 • Der blev orienteret om en udfordring fra Region Syddanmark, hvor der er underskrevet kompetencer, der ikke er opfyldt. Det er særligt hysterektomier, der er udfordrende, da en stor del laparoskopiske hysterektomier er omlagt til robot. Der er fra Region Syd sendt en bekymringsskrivelse til UU, men det fremgår ikke hvad Region Syd har gjort for at forebygge denne manglende kompetenceopnåelse. Det er stærkt problematisk, at der angiveligt underskrives kompetencer som ikke er opnået.


 • Gitte Bro orienterede om et pilotprojekt vedrørende inddragelse af speciallægepraksis i hoveduddannelsen. Anne Gamst er hovedansvarlig for projektet.
  Holdningen hos PKL er fortsat, at så længe kompetencerne i Videreuddannelsesregion Nord kan opnås i sygehusregi, så er det ikke nødvendigt med fast inddragelse af speciallægepraksis som en del af hoveduddannelsen. Der var opbakning til denne holdning i uddannelsesudvalget. Afdelingerne har fortsat mulighed for individuelle ad hoc aftaler.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-230-22

4. Nyt fra FYGO

Det indstilles,

at udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Gitte Bro Schmidt og Maria Gjaldbæk orienterer om FYGOS seneste tiltag.


Beslutning

Gitte Bro orienterede:


 • Der har slut august været holdt fælleskursus med anæstesiologerne, hvor uddannelseslæger fra både gyn-obs og anæstesiologi deltog.
  Der var fremlæggelse med cases og kurset fik efterfølgende rigtig gode evalueringer.
 • Der er igen kommet gang i aftenkurserne, der har haltet lidt efter COVID, fordi uddannelseslægerne har været glade for den virtuelle form. Adspurgt angiver de dog, at udbyttet ved fremmødekurser er større. FYGO oplever nu heldigvis, at der begynder at komme flere uddannelseslæger til de fysisk aftenkurser.
 • Der kommer et heldagsarrangement i samarbejde med nefrologerne i april 2024. Fokus vil være på samarbejde og fælles patienter. FYGO er desuden i gang med planlægningen af næste FYGO-kursus, hvor der vanen tro vil være masser af hands-on træning.
 • Gyn-obs var repræsenteret på Specialernes dag i Aalborg den 5. oktober 2023, hvor der var mulighed for hands-on at prøve flere af specialets facetter.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-230-22

5. Seneste ansættelsesrunde

Det indstilles,

at udvalget evaluerer seneste ansættelsesrunde og drøfter behovet for fremadrettede justeringer


Sagsfremstilling

Formand for ansættelsesudvalget, Susanne Greisen, orienterer om seneste ansættelsesrunde.

Uddannelsesudvalget besluttede ved seneste møde, at der fortsat bør laves dataopgørelse (antal) vedr. kopper og bristninger (fremgår af det nye hjælpeskema) med henblik på at monitorere, om der fortsat er udfordringer med at nå det i målbeskrivelsen fastsatte antal operative procedurer. Susanne gennemgår data fra seneste runde.


Beslutning

Susanne Greisen orienterede (se vedhæftede powerpoint).
Susanne gennemgik kvalifikationerne for de ansøgere, der blev tildelt en stilling i den aktuelle runde (anonymiseret form). Det blev aftalt, at den ledelsesrepræsentant, der er ansvarlig for at læse op på den enkelte ansøger, melder ind til Susanne, om de gynækologiske og obstetriske procedurer er opnået (antallet angivet i målbeskrivelsen).

Der var opbakning til at fortsætte med formøderne.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-230-22

6. Inspektorbesøg på Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Gødstrup

Det indstilles,

at udvalget tager orienteringerne til efterretning


at udvalget erfaringsudveksler på baggrund af de to inspektorbesøg.

Sagsfremstilling

Følgende afdelinger har haft inspektorbesøg og fremlægger deres inspektorrapport:


Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg

Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Regionshospitalet Gødstrup


Rapporterne kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Inspektorrapporter - Sundhedsstyrelsen

Beslutning

Linn præsenterede processen for inspektorbesøget på afdelingen på Hospitalsenhed Midt og den tilhørende handleplan. Afdelingen havde besøg den 19. januar 2023 (se vedhæftede powerpoint).


Gitte Bro præsenterede processen for inspektorbesøget på afdelingen på Regionshospitalet Gødstrup og den tilhørende handleplan. Afdelingen havde besøg den 22. februar 2023 (se vedhæftede powerpoint).


Afdelingen på Aarhus Universitetshospital havde inspektorbesøg den 4. januar 2023, men har endnu ikke modtaget rapporten. Afdelingen har rykket for den.

Afdelingen på Regionshospitalet Randers skal have inspektorbesøg november 2023.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-230-22

7. Besøg på afdelingen

Sagsfremstilling

Værtsafdelingen viser rundt eller orienterer om et aktuelt uddannelsestiltag

Beslutning

Mathias holdt oplæg om den kirurgiske træning af i- og h-læger med spørgsmålet: gør vi det godt nok? (se vedhæftede powerpoint).
Uddannelsesudvalget konkluderede, at der er behov for at kigge på antallet af de kirurgiske procedurer i målbeskrivelsen, da disse ikke længere er i overensstemmelse med forekomsten (generelt færre kirurgiske indgreb). Inge Marie bringer problemstillingen op i UU med henblik på presserende revision af krav til opnåede kompetencer.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-230-22

8. Deltid

Det indstilles,

at udvalget udveksler perspektiver på deltid i hoveduddannelsen

Sagsfremstilling

PKL ønsker en status på deltid i specialet. Herunder en dialog med afdelingerne om følgende:


 • Hvor udbredt er deltid i hoveduddannelsen på de enkelte afdelinger?
 • Hvordan er deltiden arrangeret? (eksempelvis med én ugentlig fridag)
 • Hvad er årsagen til deltid? (eksempelvis forskning, personlige årsager, eller sygdom)
 • Hvordan fungerer deltiden for den pågældende, kollegaer, afdelingen som helhed?
 • Er der særlige opmærksomheder ift. deltid og uddannelse, som kan deles med uddannelsesudvalget?


Beslutning

Inge Marie orienterede om, at baggrunden for punktet er, at hun skal holde oplæg om deltid på DMSU's årsmøde, hvor hun som PKL skal give sit perspektiv på deltid. Her særligt fokus på deltid grundet personlige årsager. Hun derfor input fra udvalget.


Afdelingerne tilkendegav, at de generelt siger ja til alle AP-læger, der efterspørger deltid, da AP-lægerne ikke er en del af vagten. Afdelingerne er mere tilbøjelige til at sige nej til deltid for HU-læger, da det besværliggør arbejdstilrettelæggelsen/uddannelsestilrettelæggelsen. De fleste afdelinger har dog én eller flere HU-læger på nedsat tid grundet personlige årsager. Uddannelseslægerne på deltid skal fortsat tage del i vagten og er ikke skånet for overarbejde eller ekstra vagter.


Afdelingerne gav udtryk for følgende opmærksomhedspunkter i forhold til deltid under uddannelse:

 • Afdelingsledelsen skal balancere hensynet til den enkelte med hensynet til fællesskabet
 • Det er vigtigt, at afdelingsledelse/UAO(UALO) forventningsafstemmer vilkår inden uddannelseslægen får accept af deltid
 • Nogen gange kan fleksibilitet (eksempelvis ift. mødetidspunkt) erstattet et deltidsønske
 • Der er et kønsaspekt i deltid
 • Alternativet til deltid kan være mange sygemeldinger
 • Deltid giver et forlænget forløb, der kan være godt for både uddannelseslæge og afdeling
 • En (uddannelses)arbejdsplads skal kunne rumme medarbejdere i forskellige livsfaser jf. Region Midtjyllands livsfasepolitik
 • Ønsket om deltid er kommet for at blive - vi må finde en struktur, så det kan lade sig gøreTilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-230-22

9. MUK 2023

Det indstilles,

at udvalget deler viden og refleksioner fra MUK 2023

Sagsfremstilling

Mange af uddannelsesudvalgets medlemmer har deltaget i MUK - medicinsk uddannelseskonference 2023, 24.-26. september 2023.
Hver konferencedeltager holder et kort oplæg af 5-10 minutters varighed. Oplægget kan eksempelvis være en refleksion over eget konferenceudbytte, et resume af en session eller andet.


Konferencedeltagerne er: Anna Schou Løve, Anne-Kathrine Bertelsen, Gitte Bro Schmidt, Inge Marie Møller, Linn Helleland, Sanne Tipsmark, Susanne Axelsen, Susanne Greisen, Vibeke Ersbak.

Beslutning

Anne-Katrine og Anna fra Regionshospitalet Randers holdt oplæg om sessionen: den svære samtale med uddannelseslægen (se vedhæftede oplæg).
Sanne supplerede med konflikttrappen fra samme session (se vedhæftede oplæg).


Gitte holdt oplæg om sessionen: Virtual Reality/VR - hvad duer det til som læringsredskab? (se vedhæftede powerpoint).

Inge Marie holdt oplæg om plenumsessionen med Mille Mortensen om psykologisk tryghed (se vedhæftede powerpoint).

Linn holdt oplæg om en session om forskellen mellem feedback og debriefing (se vedhæftede powerpoint).


Susanne Axelsen holdt oplæg om sessionen om revisionen af lægelig videreuddannelse, hvor hun selv deltog i en paneldebat (se vedhæftede powerpoint).


Susanne Greisen holdt oplæg om pointerne fra de canadiske oplægsholdere (Kevin Eva, Maria Mylopoulos, Ryan Brydges) (se vedhæftede powerpoints).Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-230-22

10. I-kurser

Det indstilles,

at udvalget drøfter erfaringer på baggrund af seneste i-kurser med henblik på eventuelle justeringer i kurserne


Sagsfremstilling

Hospitalsenhed Midt og Aalborg Universitetshospital orienterer om seneste kurser i henholdsvis gynækologi (december 2022) og obstetrik (juni 2023).


Afdeling

Emne/ Tidspunkt

Regionshospitalet Horsens

Gynækologi – december 2023

Aarhus Universitetshospital

Obstetrik – juni 2024

Regionshospitalet Gødstrup

Gynækologi – december 2024

Regionshospital Nordjylland

Obstetrik – juni 2025

Regionshospitalet Randers

Gynækologi – december 2025

Hospitalsenhed Midt

Obstetrik – juni 2026

Aalborg Universitetshospital

Gynækologi – december 2026
Beslutning

Afdelingen i Aalborg orienterede om at seneste i-kursus i obstetrik på Aalborg Universitetshospital var rigtig godt og fik gode evalueringer. Der var blandt andet hands-on træning af postpartum blødning på fantom.


Næste i-kursus er i gynækologi i Horsens den 20. november 2023.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-230-22

11. Næste møde

Det indstilles,

at udvalget aftaler sted og dato for næste møde


Sagsfremstilling

Møderne roterer sædvanligvis efter nedenstående kadence.


PKL foreslår, at næste møde bliver den 8. marts eller alternativt den 12. marts eller 5. maj 2024 hos afdelingen i Gødstrup.


Beslutning

Det blev aftalt, at næste møde bliver fredag den 8. marts på Regionshospitalet Gødstrup.Emner til næste møde:
cup-anlæggelse
mini-cex (erfaringsudveksling)
Det trygge læringsmiljø/psykologisk sikkerhed og trivsel

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-230-22

12. Eventuelt

Beslutning

Gitte orienterede om, at der var en rigtig god session om udarbejdelse af målbeskrivelser på MUK, som evt. kunne bruges i forbindelse med et uddannelsesudvalgsmøde.

Tilbage til toppen