Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter på sine møder spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse.

Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.

Her finder du dagsordener og referater fra udvalgets arbejde:

Abonnér

Dagsordner og referater

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Anæstesiologi - uddannelsesudvalg
den 21. maj 2024 kl. 08:00
i Mødelokale K240, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Gødstrup, Hospitalsparken 15, 7400 Herning

 


Sagnr.: 1-30-72-232-22

1. Evaluering af seneste ansættelsesrunde

Sagsfremstilling

Kun for ledelsesrepræsentanter fra ansættelsesudvalget.


Mette har på forhånd skrevet (mail 100424): Tidsskema over ansættelser (anvendes i forbindelse ansøgning til HU) er også vedhæftet til videreformidling, hvis det bliver relevant. Skemaet findes også på VUS’ hjemmeside under fanen ’stillingsopslag’ – ’tidsopdelt CV’: https://www.videreuddannelsen-nord.dk/stillingsopslag/tidsopdelt-cv/ Derudover er der indsat link til skemaet direkte i vejledningen til ansøgningsprocessen. Jeg går videre med at få vurderingsskemaet og vurderingsskemaet til ansættelsesudvalget slettet fra VUS’ hjemmeside. Skal det rigtige vurderingsskema oploades til VUS’ hjemmeside? I så fald bedes det tilsendes VUS, da vi mig bekendt ikke har andre udgaver.


Mikka har på forhånd skrevet: På næste URSARN møde vil jeg foreslå at vi gennemgår skemaerne til ansøgningen generelt. De er ikke ret gode og svære både at udfylde og læse. De bidrager ikke til ret meget overblik og får ofte et helt håbløst format når de er udfyldt.

Beslutning

Det blev italesat som positivt, at DASAIMS repræsentant ved denne ansættelsesrunde var gennemgående for alle tre videreuddannelsesregioner og at rollen som specialerepræsentant blev varetaget på passende facon.


Vægtning af postgraduat vs. prægraduat forskningsaktiviteter blev drøftet. Der lød en opfordring til fortsat individuel vurdering ved de enkelte kandidater vedr. fx prægraduat forskningsår og undervisningstimer, hvor også det samlede indtryk af aktiviteter præ- og postgraduat inddrages.


Karriererådgivning til eksterne ansøgere blev drøftet. Rådgivningen til ansøgere til udformning af ansøgning bør evt. ensrettes. Rådgivningen til ansøgere til udformning af ansøgning bør evt. ensrettes. Der blev også nævnt eksempel med deling af skemaer/værdilægning med UAO i anden videreuddannelsesregion i forbindelse med at sikre gennemsigtig i karriererådgivningen. Der lød en opfordring til, at ansøgere søger karriererådgivning inden ansøgning ved UAO indenfor regionen – gerne præciseres på FYA’s hjemmeside (Holger er ansvarlig for at bringe budskabet videre).


Vurderingsskema sendes til Mette (Anne Mette ansvarlig herfor), som lægges på hjemmeside under ’specialespecifikt ansøgningsproces’.


Andre skemaer stammer fra DASAIMS uddannelsesudvalg og bibeholdes. Undervisningsskema blev vurderet lidt forvirrende. Det blev aftalt at lave en henstilling til DASAIM om en national opdatering af skema, inkl. krav om underskrift af kurser og undervisning (henstilling om at det bliver på tro og love frem for underskrift (Helle ansvarlig herfor)).

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-232-22

2. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Det indstilles,

at dagsordenen godkendes, og
at referatet fra seneste møde godkendes.

Sagsfremstilling

Velkommen, navnerunde, valg af dirigent, godkendelse af referatet fra sidste møde d. 6. februar 2024 og af dagsordenen til dette møde

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.


Der blev budt velkommen og opsummeret, at Christian er valgt som dagens dirigent.

Der blev gennemført en kort præsentationsrunde.


Referatet fra seneste møde blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-232-22

3. Nyt fra VUS

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

NYT FRA VUS


Orientering om arbejdet med kommende dimensioneringsplan (maj 2024)

Sundhedsstyrelsen har oplyste, at det forventes, at arbejdet med den kommende dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen fra 2026 og frem igangsættes i efteråret 2024 og at en ny dimensioneringsplan offentliggøres marts 2025. Tidsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i, at den kommende dimensioneringsplan udarbejdes på baggrund af gældende Lægeprognose 2021-2045.


Specialevalgsdag 2024 (november 2023)
Sæt kryds i kalenderen den 30. oktober 2024, hvor der afholdes Specialevalgsdag i personalekantinen på AUH.

Specialerne vil traditionen tro få mulighed for at have en stand.

De postgraduate kliniske lektorer vil efter sommerferien få mulighed for at tilmelde specialet og angive navnet på en kontaktperson.

Opslåede og besatte introduktionsstillinger (Oktober 2023)

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om opslåede og besatte introduktionsstillinger for Videreuddannelsesregion Nord for 2023 (Se bilag: Indberetning af introduktionsstillinger - 2023). Tallene for 2023 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på www.videreuddannelsen-nord.dk.

Fleksibilitet i antal I-stillinger (Oktober 2023)

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger (se bilag: Administrationsnotat fleksibilitet i antal I-stillinger). Notatet beskriver mulighederne for, hvorvidt afdelinger kan få flere introduktionsstillinger end det maksimum de er angivet til i den lægefaglige indstilling.


På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2023, er der lavet opdaterede pejlemærker for, hvornår en afdeling kan søge om I-stillinger der overskrider afdelingens maksimumsdimensionering (se bilag: Specialer fordelt efter søgning til hoveduddannelsesforløb - 2023). Der er sket følgende ændringer:


Ændringer i pejlemærker

Specialer

Fra pejlemærke 3 (Middel søgning) til pejlemærke 2 (Lav søgning)

Anæstesiologi

Fra pejlemærke 4 (lav søgning) til pejlemærke 4 (middel søgning)

Kardiologi

Fra pejlemærke 2 (Lav søgning) til pejlemærke 3 (Middel søgning)

Retsmedicin


Genopslag og fleksforløb (april 2024)
Sundhedsstyrelsen har i en mail fra 30. januar 2024 præciseret, at et ubesat uddannelsesforløb kan genopslås frem til startdatoen for den efterfølgende ordinære ansættelsesrundes forløb. Det betyder, at genopslag kun kan ske fra ubesatte forløb fra den forrige ansættelsesrunde, dvs. eksempelvis fra ansættelsesrunden 2024-1 til 2024-2.


Ubesatte forløb, der ikke bliver opslået eller besat ved næstkommende ansættelsesrunde tilføjes i stedet flekspuljen og kan anvendes til at lave fleksforløb.


Fleksforløb er hoveduddannelsesforløb, der er ubesatte i ét speciale, der omdannes til hoveduddannelsesforløb i et andet speciale.


Vær opmærksom på følgende i forbindelse med anvendelse af fleksforløb

 • Til fleksforløb kan kun anvendes forløbssammensætninger, der i forvejen er godkendte i den lægefaglige indstilling
 • Et fleksforløb skal skriftligt godkendes ved de involverede hospitalsledelser.
 • Der medfølger ikke medfinansiering eller andre yderligere centrale lønmidler.
 • Et speciale kan anvende fleksforløb, hvis der fra den seneste ansættelsesrunde ikke er nogen ubesatte forløb i specialet.


Kontakt din specialeansvarlig i VUS i god tid inden næste ansættelsesrunde, hvis der er ønske om at anvende et fleksforløb.


Opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger (Maj 2024)

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord for 1. halvår 2024 inkl. fleksforløb (Se bilag: Opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger - 1. halvår 2024). Tallene for 1. halvår 2024 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på www.videreuddannelsen-nord.dk. Tallene kan bl.a. bruges som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende.


Regionale kandidatbanker - Udenlandsk uddannede læger

Region Midtjylland har i foråret 2024 etableret en regional kandidatbank til udenlandsk uddannede læger. Dermed har både Region Midtjylland og Region Nordjylland etableret regionale kandidatbanker for udenlandsk uddannede læger. Formålet med de regionale kandidatbanker er at skabe en platform, hvor hospitalsenhederne efter behov kan tilgå ansøgninger fra udenlandsk uddannede læger. I kandidatbankerne kan de udenlandsk uddannede læger søge følgende ansættelser:


Evalueringsansættelser af 2x6 måneders varighed


 • Region Midtjylland
  • KBU-lignende forløb for læger der er uddannet inden for EU, EØS og Norden, men som ikke har opnået autorisation og ret til selvstændigt virke i udlandet.
  • Evalueringsansættelse af 2x6 måneder for læger der er uddannet uden for EU, EØS og Norden.


Link til den regionale kandidatbank - Midtjob.dk

 • Region Nordjylland
  • KBU-lignende forløb for læger der er uddannet inden for EU, EØS og Norden, men som ikke har opnået autorisation og ret til selvstændigt virke i udlandet.
  • Evalueringsansættelse af 2x6 måneder for læger der er uddannet uden for EU, EØS og Norden.


Link til den regionale kandidatbank - rn.dk/kbu-udenlandsk-uddannet-læge


Evalueringsansættelser af 1x6 måneders varighed


 • Region Midtjylland og Region Nordjylland
  • Evalueringsansættelse af 6 måneder for speciallæger der er uddannet uden for EU, EØS og Norden, hvis speciale er anerkendt i Danmark og har en minimumvarighed svarende til den danske speciallægeuddannelse.


Link til den regionale kandidatbank - Midtjob.dk


Der kan rettes henvendelse til VUS@stab.rm.dk (Region Midtjylland) og christoffer.knudsen@rn.dk (Region Nordjylland) ved spørgsmål om de regionale kandidatbanker.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Herudover var der en drøftelse vedr. principperne for fraværs- kontra kompetencebaseret forlængelse.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-232-22

4. USabcd

Sagsfremstilling

Opfølgning fra sidste møde: USabcd, hvor er vi? Bordet rundt

 • Hvor er vi hver især?
 • Hvordan tænker vi, det skal gøres?
 • Hvordan passes det ind i dagligdagen?

Beslutning

Der blev gjort status for implementeringen bordet rundt, og det blev tydeligt, at implementeringen er nået længst på de afdelinger, hvor der er tilknyttet en fast og vedholdende tovholder.


Det blev anbefalet at gennemføre en håndfast plan og fordelingsnøgle for hvornår hvilke kursusdele gennemføres på afdelingen. Det blev tydeliggjort, at det hovedsageligt er uddannelseslægerne, som benytter sig af tilbuddet. På AUH er det typisk de yngste afdelingslæger, som er involverede i projektet, også i form af undervisning af HU-lægerne.


Ambitionerne for kurset blev drøftet og der blev nævnt et forslag om at afvente Horsens modellen og herefter kopierer denne samt evt. afholde temadage på tværs af matrikler. I Viborg fokuseres der i øjeblikket på undervisning af Intro-lægerne.


Det blev foreslået at indtænke A-kursus i ultralyd i forbindelse med fremtidig lokal undervisning af HU-lægerne.


Christian har haft korrespondance med kontaktperson fra Usabcd, der vil kontakte UAO’erne (mulighed for at videregive anden kontaktperson fra afdelingen) med henblik på overblik, råd og vejledning til fx opbygningen af undervisningen (Christian rundsende Anjas kontaktoplysninger).


Der lød et forslag om at etablere en regional netværksgruppe bestående af ildsjæle på ultralyd-området med henblik gensidig sparring og inspiration. De enkelte URSARN medlemmer kan lokalisere relevante personer til netvæksgruppen i egne afdelinger, hvor det bliver op til gruppen selv at fastsætte fx implementeringsstrategi og tempo samt fokusområder. Det blev anbefalet at udarbejde et tentativt kommissorium og sikre ledelsesopbakningen (i forlængelse af den allerede afgivne accept til projektet) til gruppens arbejdsform og proces. Gruppen kan selv opdatere kommisoriet efter oprettelse. Gruppens formål kan være at løfte niveauet/fokus på ultralyd og dermed styrke den daglige brug af ultralyd ved at fremme implementeringen i afdelingen.


Deadline til næste URSARN: Fastsætte tovholdere på afdelingen til projektet og pege på ildsjæle til netværksgruppe (tage dette med egen ledelse). Christian blev udpeget som bindeled imellem URSARN og en evt. netværksgruppe. Anne Cathrine prøver at lokalisere person til gruppen på egen afdeling. Repræsentanter for uddannelseslægerne kan med fordel også inkluderes i netværksgruppen, evt. en fra AUH og Aalborg (evt. forankres i FYA).

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-232-22

5. Nyt fra I-lægerne

Sagsfremstilling

Nyt fra I-lægerne, v. I-læger fra Randers, Viborg og Hjørring ifølge "I-læge-rotations-planen.

Beslutning

Randers: afdelingen har fået ny UKYL og skal indenfor nærmeste fremtid have ny UALO. Der er blevet udtrykt generel tilfredshed med undervisning og niveau men ønske om faste datoer for yngre læger møder, hvilket er implementeret på nuværende tidspunkt. Der har for nyligt været et fokus på at sikre, at uddannelseslægerne ikke har for mange vagter for at sikre kompetenceopnåelse


Hjørring: Der har for nyligt været afviklet tre timers møde med fokus på læring og supervision. Yngre læge møder afholdes ad hoc men regelmæssigt. Der har i marts måned været afholdt lokal kursussession i blokader med adgang til Usabcd en uge forinden (ingen formaliseret opfølgning).

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-232-22

6. Kommissorium URSARN

Sagsfremstilling

Opdatering af det supplerendes kommissorium for URSARN. Kan vedhæftede udkast godkendes af URSARN, og hvad er den videre proces? V. Helle Lykkeskov Nibro og Mette Dahl Jacobsen

Beslutning

Der blev anmodet og sikret godkendelse af det opdaterede kommissorium. Rettelserne er godkendt i VUS’ regi og kan herefter partshøres ved cheflægerne ved de respektive afdelinger. Ændringer i kommissoriet blev gennemgået i plenum og speciallæge/UKYL slettet, så der bare står UKYL. Den nedsatte styregruppe tilknyttet URSARN blev drøftet og det blev anbefalet at genoplive denne med repræsentation af PKL, Region Nord og Region Midt; Josefine, Elise og Anne Mette blev valgt.


Mette rundsender den opdaterede udgave til 14 dages høring ved cheflægerne med alle UAO’er cc. parthøringen bedes videresendt til egen cheflæge, hvis VUS’ listen over cheflæger ikke er helt opdateret.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-232-22

7. Videndeling vedr. elektronisk erfaringsregistrering

Sagsfremstilling

Elektronisk erfaringsregistrering – et system, der dur! V. Niels Secher

Beslutning

I Horsens er det obligatorisk, at elektronisk erfaringsregistrering sker i REDCap.


Niels gennemgik egne erfaringer med erfaringsregistrering ved opstart af hoveduddannelse og fremefter.


Kravene for erfaringsregistrering er beskrevet i specialets målbeskrivelse (defineres af den enkelte afdeling) og blev gennemgået indledende. I kompetencevurderingen indgår egen erfaringsregistrering. Denne kan evt. bruges til både at registrere kvantitativt (antal af forskellige cases) og kvalitativt (indholdet af cases, succesrate).


Den elektroniske registrering via REDCap blev fremlagt visuelt. Det relevante/optimale antal procedurer under uddannelse for at sikre læring blev drøftet efterfølgende. Det blev pointeret, at egen registreringen også kan bruges fra uddannelseslægens side til at sikre, at hun/han bliver tilbudt det nødvendige antal procedurer for at lære disse (primært i starten af uddannelsesforløbet, herefter skifter fokus til vedligehold). Det blev også italesat, at det også er nødvendigt at vurderer uddannelseslægens kompetenceniveau ud fra en samlet individuel vurdering. Det blev også vurderet som vigtigt at reflektere over, hvilke procedurer og antal heraf, der er særligt vigtige for at sikre uddannelsen, til gavn for begge parter.


Vigtigheden af at formålet er klart for uddannelseslægerne fx et hjælperedskab til at bringe kvalitet ind i vejledersamtalerne blev drøftet. Afdelingen kan bruge registreringen som et styringsredskab til at sikre uddannelsen lokalt.


Der blev vist et eksempel på opbygning af erfaringsregistrering i REDCap (sikkert system) – Her har der været fokus på generelt at mindske antal klik i registreringen. Det er muligt at styre, hvem der har adgang til den enkeltes erfaringsregistrering. I Horsens har vejleder adgang til de uddannelseslæger, som de er vejledere for og UAO har adgang til alle uddannelseslægers registreringer. Der kan kopieres definitioner af succes/mislykkes forsøg ind i registreringsmulighederne. Der blev advokeret for, at registreringerne også kan drøftes på speciallægemøde, når/hvis relevant. Erfaringsregistreringen kan ligeledes bruges til at udlede bestemte læringsmæssige fokuspunkter til skemalægges orientering.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-232-22

8. Frokost

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-232-22

9. Uddannelsen i Gødstrup

Sagsfremstilling

Uddannelsen i Gødstrup, v. Christian Melchior Olesen

Beslutning

Der blev redegjort for uddannelsesforholdene og rotationen imellem Intensiv og OP ved RH Gødstrup. Afdelingen benytter sig af en uddannelsestavle, som gennemgås min. én gang månedligt ift. progression og kompetenceopnåelse. Uddannelsesopholdet indledes med en ”flyvefærdigheds-periode”, hvor de nystartede uddannelseslæger følges med anæstesi-sygeplejerskerne. Herefter fokuseres på ”blok-skole” sammen med speciallægerne. Der blev redegjort for de typiske procedurer i afdelingen.


Efter ”flyverfærdigheds-perioden” går intro-lægerne med i aftenvagt og efter intensivopholdet også nattevagter. Der arbejdes på at sikre, at intro-lægerne på sigt kommer til at tage flere og mere selvstændige vagter. Der blev argumenteret for at sikre en læringsmæssig balance ved også at have en tilstrækkeligt mængde dagtid.


Uddannelse i video-laryngoskopi blev også drøftet. I Horsens medtages det i forbindelse med træning på fantomer (efter alm. laryngoskopi). Her er det også muligt at supervisere undervejs ift. at undgå unødige skader på patienter (fx tandskader).

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-232-22

10. Nyt fra afdelingerne

Sagsfremstilling

Hver afdeling orienterer om uddannelsesmæssige problemstillinger og nye uddannelsestiltag fra afdelingen. Ikke kun, men dog igen også med fokus på de seneste sparerunders betydning for uddannelsen, bordet rundt.

Beslutning

Hver afdeling redegjorde for egne erfaringer fra uddannelsesområdet, også sat i relation til evt. besparelser som lokalt ikke virker til at få den store generelle påvirkning på uddannelsesområdet. Udvalgte pointer inddrages herunder:


AUH: Der er kommet fuldtallige speciallæger på Intensiv, hvilket afføder krav om afspadsering for resterende speciallæger, som fordrer mindre tid til uddannelse.


Randers: Afdelingen har været ramt af høj vagthyppighed på speciallægesiden, hvilket forsinker implementeringen af flere 2024 uddannelsestiltag (for at sikre den daglige supervision).


Vagtarbejde for uddannelseslæger og tilhørende supervision blev generelt drøftet.


Horsens: Der opleves stor variation af mængden/tilgangen af HU-læger, hvilket der tages højde for i vagtplanlægningen med overlæge i rådighedsvagt (tilkald). Der er indført ændringer i intro-lægernes introduktionsprogram med mere tid på organstuerne (fokus på patientsikkerhed og intro-lægernes psykologiske sikkerhed).

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-232-22

11. Nyt fra DASAIMs uddannelsesudvalg

Sagsfremstilling

Nyt fra DASAIMs uddannelsesudvalg, v. Anne Chathrine Haug

Beslutning

Det blev fortalt, at der pågår en igangværende revidering af håndbog for uddannelse, hvilket skal udmunde i en mindre bog til nystartede UAO’er/UALO’er.


Der blev spurgt ind til holdninger for fokuserede ophold på intensiv (for akutmedicinerne). Det blev pointeret som gavnligt med et større samarbejde med intensiv – det kan skride med kravet om bagvagt til bagvagt (inddragelse af medicinsk bagvagt).


Horsens arbejder med en bagvagt huddle ift. at flytte patienter på intensiv eller ej (med god effekt). Der blev argumenteret for at øge samarbejde med akutmedicin og andre faggrupper (med relevant opgavefordeling), dog ikke med henblik på at de skal visitere til intensiv. Det kan være relevant at markere klare opgavegrænser, så irrelevant opgaveglidning ikke finder sted. Der blev argumenteret for løbende forventningsafstemning med uddannelsessøgende indenfor akutmedicin ift. relevant opgavefordeling, også af patienthensyn.


Der lægges ikke umiddelbart op til fælles kurser/snitflader med akutmedicin i revisionen af den lægelige videreuddannelse, tværtimod orienteres akutmedicin mere imod de intern medicinske specialer.


Der blev ikke umiddelbart vurderet som gavnligt med flere ugers ophold for akutmedicinerne på intensiv.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-232-22

12. Nyt fra PKL

Sagsfremstilling

OBS: Punktet udgår, medmindre vi har meget, meget god tid! Der har været nationalt PUF/UKO/VUS-seminar om den nye speciallægereform, nyt herfra, v Helle Lykkeskov Nibro

Beslutning

Der blev kort refereret fra det nyligt afviklede nationale PKL-UKO-VUS seminar.


Specialets høringssvar til revisionen af den lægelige videreuddannelse indeholdt pointe omkring øgning af tid til HU, hvis der skal indarbejdes flere kompetencer i uddannelsesforløbet. Der er endnu ikke nyt vedr. dette emne.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-232-22

13. Fordeling af HU-læger

Sagsfremstilling

Fordeling af HU-lægerne på 4. år og en eventuel – frivillig – flytning til et andet hospital. Hvordan kan det gøres, og hvad er formalia inkl. finansiering. V. Helle Lykkeskov Nibro og Mette Dahl Jacobsen

Beslutning

Der blev redegjort for igangværende og fremtidige udsving ift. fordelingen af HU-læger. Der blev redegjort for formalia i forbindelse med overflytning inkl. skriftlig accept fra alle involverede parter samt det faktum, at medfinansiering i Region Midtjylland 'ikke følger lægen' ved evt. flytninger. "Naturlige" udsving fx begrundet i barsel, orlov, deltid el.lign. forventes indenfor vide rammer håndteret internt i afdelingerne.


Punktet dagsordenssættes til næste møde med cheflægerne.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-232-22

14. Eventuelt

Beslutning

Emner til eventuelt blev behandlet løbende i dagsordenen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-232-22

15. Næste møde

Sagsfremstilling

Møder til efteråret 2024:

 • 10. september, AUH
 • 12. december, Randers


Emner til mødet d. 10. september:

 • Deltid: Der lød en opfordring til fremtidigt punkt til URSARN: deltid i introduktionsuddannelsen. Det blev pointeret, at det kan være svært at sikre det samme faglige indhold i introduktionsuddannelsen på deltid pga. færre dagtider samt opgaveglidning til andre yngre læger. Der efterlyses en fælles holdning/retningslinjer i URSARN til deltid i introduktionsuddannelsen. Der opleves et stigende ønske om deltid i introduktionsuddannelse. Det blev pointeret, at det altid vil være en individuel konkret vurdering fra arbejdsgivers side at bevillige deltid og det hører under ledelsesretten at afvise deltidsønsker, hvis disse ikke kan honoreres. Diskussionen kan med fordel evt. udmunde i et nedskrevet princippapir til deling med cheflægerne til december-mødet. Forberedelse: Undersøgelse af, hvad de faktiske forhold for deltid er under introduktionsuddannelse ude på enhederne? Evt. udarbejde en business case ift. at illustrere det økonomiske tab for uddannelseslægen ved deltid i to-tre år. Der blev italesat et fokus på at overenskomsten skal overholdes både for den gruppe, som går på deltid og dem som fortsat går på fuldtid i afdelingen.
 • Uddannelseslæge.dk – gerne opsummering på godt/skidt, hvordan bruges det på afdelinger, Hvad skal der ligge på uddannelseslæge.dk
 • Fejlfindingskultur, se seneste referat fra februar.
 • Status på USabcd og evt. oprettelse af regional netværksgruppe, se også dagsordenspunkt 4


Emner til mødet d. 12. december:

 • Fordeling af HU-læger på regionshospitalerne
 • Status på USabcd: Indført på alle afdelinger undtagen i Hjørring.


Fremtidigt punkt til URSARN?: Hvordan strukturerer vi uddannelsen, når der også er andre faggrupper, som skal lære/undervises samtidigt – evt. træne det som en ren ”uddannelsesstue”. Hvad er UAO’s opgave heri? En opgave for tværfagligt uddannelsesråd, fx lokalt ved AUH. HLK indarbejder oplæring på stuerne i planlægningen af morgendagens program. Vigtigheden af forventningsafstemning (fx fra morgenstunden) blev pointeret.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-232-22

16. Deltagere

Sagsfremstilling

Tilstede:

Anne Mette Skjødt-Jensen, UAO Horsens

Carsten Søndergaard Poulsen, UAO RH Randes

Tina Guldager, YL repræsentant, RH Randers (1. halvår 2024)

Christian Melchior Olesen, UAO, Gødstrup

Martin Dixen Wolder, UKYL RN Nordjylland

Josefine Hejlesen, UKYL afdelingslæge, RN Nordjylland

Simon Ladehoff Thomsen, UAO, Aalborg UH

Jacob Keller Andersen, UAO Aalborg UH

Mads Svennesen, UKYL, Aalborg UH

Anne Eldrup Vester, UAO for HLK-anæstesi, AUH

Karsten Hølledig Gadegaard UAO for B&O 3 AUH

Anne Cathrine Haug, UAO for B&O 2 AUH

Susanne Scheppan, UAO for B&O 1, AUH

Helle Lykkeskov Nibro, PKL og UAO for Intensiv, AU (PKL)

Niels Dalsgaard Nielsen, UKYL, Bedøvelse & Operation Nord, AUH

Holger Munck, UKYL, AUH

Elise Arem Gundersen, UKYL fra november 2024, AUH

Betina Vest Hansen, UAO, RH Viborg

Louise Provstgaard Holm, repræsentant for FYA


Afbud:

Johanne Marie Holst, UKYL Horsens

Mikka Borup, UAO, RH Nordjylland

Tilbage til toppen