Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter på sine møder spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse.

Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.

Her finder du dagsordener og referater fra udvalgets arbejde:

Abonnér

Dagsordner og referater

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Anæstesiologi - uddannelsesudvalg
den 31. august 2023 kl. 08:30
i Mødelokale F1, stuen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

 


Sagnr.: 1-30-72-232-22

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Det indstilles,

at dagsordenen godkendes.

Sagsfremstilling

Der bydes velkommen til mødet.


Forplejning:

  • Morgenbrød og kaffe/the/vand
  • Sandwich til frokost


Dagsordenen er også vedhæftet som pdf fil med henblik på udprint.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-232-22

2. udvælgelse af ansøgere

Det indstilles,

at udvalget udvælger kandidater til samtaler d. 14.-15.september.

Sagsfremstilling

Der er indkommet 23 ansøgninger til 11 hoveduddannelsesforløb og der udvælges et passende antal kandidater, som indkaldes til samtale. Der tages udgangspunkt i den faglige profil.


Kandidaternes ansøgninger og prioriteringer af forløb fremgår af Videreuddannelsen.dk.


Efter udvælgelse af ansøgere til samtaler, afholdes det resterende møde alene for URSARN medlemmer.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-229-22

3. Ny dimensionering, Hoveduddannelse

Det indstilles,

at udvalget aftaler placering af det nye hoveduddannelsesforløb, som medfølger med dimensioneringsplanen 2024-2025.

Sagsfremstilling

Med dimensioneringsplanen 2024-2025 stiger specialet med ét hoveduddannelsesforløb per år, dermed en stigning fra 18 til 19 forløb gældende for hele dimensioneringsperioden. Den gældende lægefaglige indstilling er vedhæftet som bilag.


Nuværende fordeling af årsværk (dimensioneringsplan 2022-2023):

Ansættelsessted

Forhenværende antal HU-årsværk

Gældende antal HU-årsværk

AUH

33

30

Randers

4

3,5

Viborg

4

3,5

Gødstrup

5

4

Horsens

3

3

Aalborg

27

24

Hjørring

4

4

I alt

80

72Med den gældende lægefaglige indstilling er der på nuværende tidspunkt en fordeling på 39 procent af det samlede antal årsværk til Region Nordjylland og 61 procent til Region Midtjylland. Der eksisterer principiel aftale om en fordelingsnøgle på 1/3 til Nordjylland og 2/3 til Region Midtjylland.


Der blev senest ændret i specialets dimensionering i 2018, hvor Videreuddannelsesregion Nord blev reduceret med to hoveduddannelsesforløb. Dengang frafaldt et AUH – Herning/Gødstrup forløb samt et halvt Aalborg - Randers forløb/Aalborg - Viborg per år (skiftevis udtaget af forløbskadencen per år) og den tilhørende reducering i årsværk kan aflæses af ovenstående tabel.


Der opslås hoveduddannelsesstillinger efter den gældende forløbskandence:Udvalget bedes efter aftale med PKL drøfte følgende mulighed med hensyn til placering af det nye forløb:

  • Der tilføjes skiftevis et AUH-Viborg og AUH-Randers forløb per år som følge af øget dimensionering.


Fremtidig fordeling af årsværk vil i så fald være følgende (ændringer markeret med gult):

Ansættelsessted

Gældende antal HU-årsværk

Fremtidigt antal HU-årsværk

AUH

30

33

Randers

3,5

4

Viborg

3,5

4

Gødstrup

4

4

Horsens

3

3

Aalborg

24

24

Hjørring

4

4

I alt

72

76


Med ovenstående model vil den procentvise fordeling være på 36,84 procent til Region Nordjylland og 61,84 procent til Region Midtjylland.


Det kan evt. overvejes, om dimensioneringsperioden 2024-2025 skal fungere som en prøveperiode for ny fordeling af årsværk.


Hver enkelt UAO/UALO er ansvarlig for at drøfte ovenstående forslag samt afdelingens uddannelseskapacitet med egen ledelse, gerne inden indeværende møde.


Den lægefaglige indstilling har betydning for omfanget af medfinansiering i Region Midtjylland. Finansieringsmodellen for uddannelsesstillinger i Region Midtjylland er vedhæftet. Der gøres opmærksom på, at medlemmerne af udvalget skal sikre ledelsesmæssig opbakning til den lægefaglige indstilling.


Efter indeværende møde udarbejdes udkast til lægefaglig indstilling, som sendes i høring vedrørende de økonomiske konsekvenser ved de hospitaler, som berøres af ændringer og til orientering ved de resterende hospitaler.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-229-22

4. Ny dimensionering, Introduktionsuddannelse

Det indstilles,

at udvalget aftaler placering af de nye introduktionsforløb, som medfølger med dimensioneringsplanen 2024-2025.

Sagsfremstilling

I dimensioneringsplanen for 2022-2023 er Videreuddannelsesregion Nord tildelt en dimensionering på min. 27 og max 36 introduktionsforløb. Med den nye dimensioneringsplan stiger fordelingen til min. 28,5 og max 38 forløb.


Den gældende lægefaglige indstilling er vedhæftet som bilag og den nuværende fordeling af årsværk kan også aflæses herunder.


Ovenstående skema er fra den gældende lægefaglige indstilling, hvilket vil sige, at det er kolonnen 'fremtidigt antal introduktionssårsværk', som viser den nuværende fordeling. Kolonnen 'Nuværende antal introduktionsstillinger' viser fordelingen, før specialet blev reduceret i forløb i 2018 og det kan derved aflæses, hvor der blev reduceret i antal stillinger dengang.


Med den gældende lægefaglige indstilling er der på nuværende tidspunkt en fordeling på 25,93 procent af minimum introduktionsstillinger og 25 procent af maksimum introduktionsstillingerne til Region Nordjylland. Der eksisterer principiel aftale om en fordelingsnøgle på 1/3 til Nordjylland og 2/3 til Region Midtjylland.


Det kan overvejes, hvorvidt den øgede dimensionering af introduktionsforløb skal følge det ekstra hoveduddannelsesforløb, som indgår i den nye dimensioneringsplan. Når udvalget har aftalt placering af de nye introduktionsforløb, udarbejdes der ny lægefaglig indstilling inkl. beregning af kommende fordeling af årsværk.


Det kan evt. overvejes, om dimensioneringsperioden 2024-2025 skal fungere som en prøveperiode for ny fordeling af årsværk


Afdelingernes egne ønsker til placeringen af introduktionsforløbene samt uddannelseskapacitet konfereres gerne med egen ledelse inden mødet.


Den lægefaglige indstilling har betydning for omfanget af medfinansiering i Region Midtjylland. Finansieringsmodellen for uddannelsesstillinger i Region Midtjylland er vedhæftet. Der gøres opmærksom på, at medlemmerne af udvalget skal sikre ledelsesmæssig opbakning til den lægefaglige indstilling. For Region Midtjylland er det gældende, at der kun medfinansieres til antal min. stillinger.


Efter indeværende møde udarbejdes udkast til lægefaglig indstilling, som sendes i høring vedrørende de økonomiske konsekvenser ved de hospitaler, som berøres af ændringer og til orientering ved de resterende hospitaler.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-232-22

5. Eventuelt

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-232-22

6. Deltagere

Sagsfremstilling

Tilstede:

Helle Lykkeskov Nibro, AUH og PKL

Anne Mette Skjødt-Jensen, RH Horsens og formand for ansættelsesudvalg

Simon Ladehoff Thomsen, Aalborg UH

Susanne Scheppan, AUH

Nette Møller-Nielsen, RH Viborg

Carsten Søndergaard Poulsen, RH Randers

Mikka Borup, RH Nordjylland

Jakob Keller Andersen, Aalborg UH

Christian Melchior Olesen, RH Gødstrup

Holger Nordstrøm Munck, specialeudpeget yngre læge

Matilde Eriksen, YL

Anne Cathrine Haug, DASAIM

Karsten H. Gadegaard, AUH

Niels Eykens Hjørnet, AUH


Afbud:

Anders Skjelsager, specialeudpeget

Tilbage til toppen