Læringskursus udbydes af Region Nordjylland, HR – Uddannelse, Læring og Ledelse.

Formål
Kurset er centreret om overgangen fra universitetet til den kliniske hverdag. Vi arbejder med betydningen af skiftet fra at lære i en teoretisk kontekst på universitetet til en arbejdsrelateret læring i klinikken. Formålet med læringskurset er at sikre, at alle basislæger bliver styrket i vedvarende at opsøge og kvalificere læringsmuligheder i den kliniske hverdag. Dette indebærer, at basislægen bliver mere bevidst om egen kompetencer, potentialer og ønsker i forhold til det fremtidige valg af speciale samt at kunne forholde sig målrettet og kritisk til egen uddannelse.

Efter endt kursus er målet, at du kan:

 • Identificere egne læringsbehov og muligheder i den kliniske hverdag 
 • Tage ansvar for egen læring
 • Reflektere over ønsker, muligheder og begrænsninger i forhold til læring og din rolle som professionel 

 Kurset skal således:

 • Styrke din viden om rammerne for den postgraduate uddannelse
 • Styrke din viden om, hvordan du lærer bedst
 • Bibringe dig et overblik over uddannelsesdokumenter
 • Give dig et overblik over, hvad der bliver forventet af dig som KBU-læge
  • Sætte fokus på kommunikation og samarbejde med kolleger og andre samarbejdspartnere (læringsmål 13 i målbeskrivelsen)
  • Styrke din refleksion over egen og andres praksis – herunder opgavevaretagelse, grænser, planlægning af læring og formidling af undren (læringsmål 15 i målbeskrivelsen)

Yderligere information
For yderligere oplysninger om kursets indhold, afholdelse, tilrettelæggelse samt tilmelding henvises til kursusudbyderens hjemmeside: 

Region Nordjylland

Retsgrundlag
Målbeskrivelsen for den Kliniske Basisuddannelse findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Kontaktperson
Anne Ørbæk, Kursusleder
annoer@rn.dk 
tlf.: 2248 7428