Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter på sine møder spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse.

Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.

Her finder du dagsordener og referater fra udvalgets arbejde:

Abonnér

Dagsordner og referater

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Patologisk anatomi og cytologi - uddannelsesudvalg
den 17. november 2023 kl. 09:00
i Mødelokale 1, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus

 


Sagnr.: 1-30-72-229-22

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Det indstilles,

at dagsordenen godkendes.

Sagsfremstilling

Der bydes velkommen til mødet.


Indmelding af evt. punkter til Eventuelt.


Dagsordenen er vedhæftet som pdf fil med henblik på lettere udprint.


Forplejning:

 • Morgenbrød samt kaffe/the/vand
 • Sandwich inden mødets afslutning

Beslutning

Der blev budt velkommen til mødet og gennemført en kort præsentationsrunde.


Dagsordenen blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-229-22

2. Opfølgning på referat fra seneste møde

Det indstilles,

at referatet godkendes.

Sagsfremstilling

Referatet fra seneste møde d. 18. november 2023 er vedhæftet som bilag.


Mødet omhandlede som bekendt alene nye lægefaglige indstillinger for intro- og hoveduddannelse som følge af ny dimensionering. Indstillingerne er siden blevet behandlet og godkendt i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse og vil være gældende fra 2024.


Evt. relevant opfølgning fra referatet behandles.

Beslutning

Der var ingen supplerende bemærkninger og referatet blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-229-22

3. Uddannelsesprogrammer

Det indstilles,

at relevante rettelser i uddannelsesprogrammet for hoveduddannelse AUH-Viborg samt udfyldelse af skemaet for kompetenceopnåelse koordineres og fastlægges.

Sagsfremstilling

Der pågår som bekendt en opdatering af samtlige uddannelsesprogrammer som følge af ny målbeskrivelse.


For nuværende er status følgende:

 • Introduktionsprogrammet for RH Randers er godkendt og på VUS' hjemmeside
 • Introduktionsprogrammet for RH Viborg og betinget godkendt i UGUP og afventer de sidste endelige rettelser, før programmet lægges på VUS' hjemmeside
 • Introduktionsprogrammet for AUH og betinget godkendt i UGUP og afventer de sidste endelige rettelser, før programmet lægges på VUS' hjemmeside
 • De resterende introduktionsprogrammer for Aalborg UH og RH Nordjylland afventer indsendelse til VUS og herefter UGUP.
 • Uddannelsesprogrammet for hoveduddannelsen ved Aarhus UH-HE Midt, Viborg blev afvist af UGUP, hvorfor der er behov for større justeringer inden det kan godkendes
 • De resterende hoveduddannelsesprogrammer afventer indsendelse til VUS og herefter UGUP.


Opdatering af uddannelsesprogrammerne har senest været behandlet på uddannelsesudvalgsmøde d. 16. juni 2023. Her blev molekylære analyser bl.a. drøftet, jf. vedhæftet referat.


Der afsættes 1-2 timer for dagsordenspunktet til koordinering vedr. uddannelsesprogrammer for HU, især ift. skemaet for kompetenceopnåelse.


Rune Kramer Knudsen fra VUS deltager i punktet med henblik på vejledning til især udflydelse af skemaet for kompetenceopnåelse, også ift. inspiration til opdatering af de resterende HU-programmer.

Rune giver indledningsvist en opsummering/kortere oplæg herom.

Beslutning

Status for de nuværende programmer blev kort gennemgået. Introprogrammerne for Viborg og AUH forventes også snart godkendt efter de endelige rettelser (primært præciseringer). Aalborg er lidt på bagkant med opdatering af uddannelsesprogrammer, da der afventes tiltrædelse af ny UAO per 1. februar 2024. Der forventes opdatering i starten af det nye år. Viborg og Randers delen af hoveduddannelsesprogrammerne kan udarbejdes inden, så Aalborg delen kan kobles på.


EPA blev drøftet. Det blev nævnt, at der i VUR Nord eksisterer en bred forståelse af EPA som metode til at vurdere kompetencekort. I specialet er EPA kompetencevurderingsmetode, hvilket der var enighed om. Der blev i udvalget udtrykt undren over, at kommenteringen af uddannelsesprogrammerne ikke tog hensyn til målbeskrivelsens definition af EPA. Kompetencekort siger noget om selve formen på opgaven/kompetencen. Begrebet står tilsvarende i målbeskrivelsen og det blev foreslået at kigge på begrebsafklaring i forbindelse med udarbejdelse af den næste målbeskrivelse. Emnet kan bringes videre i Udvalget for målbeskrivelse i DPAS.


Det blev aftalt, at EPA skrives ind i programmerne som oprindeligt med relevante præciseringer fx EPA3 sammen med de resterende rettelser, hvorefter introprogrammerne indsendes til Rune på ny.


Hoveduddannelsesprogrammer: Det blev klarlagt, at UGUP primært har bemærkninger til præciseringer af antal måneder, hvor kompetencerne forventes opnås. Der kan være variationer ift., hvornår HU-lægerne opnår kompetencerne alt afhængigt af varierende søjleophold. Kompetenceopnåelse og tidsintervaller hertil skal i skemaet gerne afspejle det ideelle/optimale forløb.


Det blev drøftet, at HU-lægerne selv kan vælge, om de følger den gamle eller nye målbeskrivelse i uddannelseslæge.dk. Skift til nye målbeskrivelse i uddannelseslæge.dk uden tilhørende godkendte uddannelsesprogrammer (tilknyttet den nye målbeskrivelse) tages med tilbage internt i VUS og drøftes principielt med efterfølgende tilbagemelding til uddannelsesudvalget.


Kompetenceskemaet blev gennemgået på mødet med henblik på at præcisere anvendte EPA og antal måneder til kompetenceopnåelse. Der blev formuleret supplerende standard prosatekst til kompetenceskemaet i fællesskab.


Videre plan:

Det blev aftalt, at Arne og Stine herefter opsplitter kompetenceskemaet, så det passer til de enkelte delansættelser, hvorefter det indsendes til Rune, som indsætter det i programmerne og rundsender til udvalgsmedlemmerne med henblik på de endelige rettelser. Først tilrettes AUH-Viborg-AUH programmet, så dette HU-program herefter kan bruges som skabelon. Herefter følger AUH-Randers-AUH programmet og så Aalborg programmet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-229-22

4. Nyt fra PKL

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget tager PKL's orientering om nyt siden seneste møde til efterretning.

Sagsfremstilling

Mikkel vil som PKL orientere om evt. relevante uddannelsesemner.


Efterfølgende evt. drøftelse om emnerne i plenum.

Beslutning

Temadag i uddannelsesudvalget i DPAS blev drøftet. EPA var bl.a. et emne på temadagen og det var interessant at høre nærmere om, hvordan EPA'en benyttes på forskellige måder på nationalt plan. Den går kun på medicinsk ekspert men ikke på de andre lægeroller, så det blev også drøftet, om der skulle udvikles EPA på nogle af de andre lægeroller. Molekylær patologi blev også gennemgået og det blev på temadagen nævnt, at behandlingen af molekylære analyser skal være klinisk relevant i hverdagen, men det kan være relevant at skrive op, hvilke prøver man som uddannelseslæge har deltaget i.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-229-22

5. Nyt fra afdelingerne

Det indstilles,

at der sker en gensidig orientering om nyheder af uddannelsesmæssig betydning siden sidste møde i uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Hver afdeling orienterer om uddannelsesmæssige problemstillinger og nye uddannelsestiltag fra afdelingen.


Der foreslås en gensidig orientering om evt. uddannelsesmæssige problemstillinger og uddannelsestiltag i forhold til to forskellige perspektiver:


 1. En generel orientering om nyheder af uddannelsesmæssig betydning.
 • Hver afdeling deler evt. nyheder, problemstillinger og andet relevant til fælles orientering og refleksion.


 1. En mere specifik orientering under overskriften 'stjæl vores gode ide'.
 • Hver afdeling bedes præsentere et vellykket uddannelsestiltag, som vurderes generelt relevant og overfør bart.

Beslutning

Hjørring: Afdelingen har ingen uddannelseslæger på nuværende tidspunkt.


Aalborg: Senior ressourceperson i obduktioner har afholdt oplæg vedr. hvem der vurderes mest meningsfyldte til at obducere, når obduktionerne er faldende i antal. Det blev overvejet, om det bør være introlæger, som obducere. Det er op til den enkelte afdeling, selvom kompetencen er lagt over i HU målbeskrivelsen. Emnet bør evt. løftes op i specialet på et årsmøde med henblik på relevante ændringer i næste målbeskrivelse.


Der blev rejst spørgsmål, om hvad praksis er ift. EPA og der var enighed om at EPA underskrives, når kompetencen er opnået i det enkelte team uafhængigt af, hvornår kurset er bestået.


Viborg: Afdelingen har ikke haft nye initiativer siden seneste uddannelsesudvalgsmøder, men har lige afholdt tre timers møde, så måske der sker mindre justeringer herefter.


Randers: Der har været afholdt inspektorbesøg i sidste uge, hvilket gav en generel positiv opsummering fra inspektorerne i slutningen af besøget. Det blev aftalt, at afdelingen præsenterer inspektørbesøget samt rapport til næste uddannelsesudvalgsmøde. Der har også været afholdt tre timers møde i afdelingen. Yderligere supervision i huset og til udskæring er indført.


Aarhus: Der opleves i øjeblikket god søgning til intro-stillingerne samt flere relevante besøg af andre uddannelseslæger. Der blev udtrykt en generel bekymring for uddannelsesmulighederne i Randers og der blev aftalt særskilt møde imellem afdelingerne med deltagelse af PKL, VUS og de respektive UKO'er, når rapporten fra det nylige inspektorbesøg i Randers er modtaget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-229-22

6. Nyt fra VUS

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

NYT FRA VUS


Specialevalgsdag 2024 (november 2023)
Sæt kryds i kalenderen den 30. oktober 2024, hvor der afholdes Specialevalgsdag i personalekantinen på AUH.

Specialerne vil traditionen tro få mulighed for at have en stand.

De postgraduate kliniske lektorer vil efter sommerferien få mulighed for at tilmelde specialet og angive navnet på en kontaktperson.

Opslåede og besatte introduktionsstillinger (Oktober 2023)

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om opslåede og besatte introduktionsstillinger for Videreuddannelsesregion Nord for 2023 (Se bilag: Indberetning af introduktionsstillinger - 2023). Tallene for 2023 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på www.videreuddannelsen-nord.dk.

Opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger (Oktober 2023)

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord for 2. halvår 2023 og hele 2023 inkl. fleksforløb (Se bilag: Opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger - 2023). Tallene for 2. halvår 2023 og hele 2023 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på www.videreuddannelsen-nord.dk. Tallene kan bl.a. bruges som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende.


Fleksibilitet i antal I-stillinger (Oktober 2023)

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger (se bilag: Administrationsnotat fleksibilitet i antal I-stillinger). Notatet beskriver mulighederne for, hvorvidt afdelinger kan få flere introduktionsstillinger end det maksimum de er angivet til i den lægefaglige indstilling.


På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2023, er der lavet opdaterede pejlemærker for, hvornår en afdeling kan søge om I-stillinger der overskrider afdelingens maksimumsdimensionering (se bilag: Specialer fordelt efter søgning til hoveduddannelsesforløb - 2023). Der er sket følgende ændringer:


Ændringer i pejlemærker

Specialer

Fra pejlemærke 3 (Middel søgning) til pejlemærke 2 (Lav søgning)

Anæstesiologi

Fra pejlemærke 4 (lav søgning) til pejlemærke 4 (middel søgning)

Kardiologi

Fra pejlemærke 2 (Lav søgning) til pejlemærke 3 (Middel søgning)

Retsmedicin


Beslutning

Der blev orienteret mundtligt om seneste nyt fra VUS, hvilket blev taget til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-229-22

7. Næste møde

Det indstilles,

at dato og sted for næste møde i uddannelsesudvalget aftales.

Sagsfremstilling

Dato/sted for næste møde, punkter på næste møde, tema og emner.


Der kan indmeldes evt. punkter, temaer og emner til næste møde i Uddannelsesudvalget. Såfremt der kommer specifikke ønsker til temaer eller dagsordenspunkter til næste møde, kan disse også løbende sendes til Mette. Ellers indhenter Mette også dagsordenspunkter tættere på mødedatoen.

Beslutning

Der blev ikke vedtaget en dato for næste møde i uddannelsesudvalget. Mette udsender invitation hertil.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-229-22

8. Eventuelt

Beslutning

Mikkel orienterede om, at der planlægges med PKL-besøg på afdelingerne efter nytår. Der udsendes forslag til datoer til de enkelte afdelinger.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-229-22

9. Deltagere

Sagsfremstilling

Tilstede:

Mikkel Eld (mødeleder og PKL), Aalborg UH

Elisabeth H. Lynnerup Rusholt, Aalborg UH

Anders Oest, UKYL, RH Nordjylland

Parag Dabir, Cheflæge og UALO, RH Randers

Mary Holten Bennetsen, UKYL. RH Randers, deltager virtuelt

Arne Vidar Tind Wøyen, UALO, RH Viborg

Stine Horskær Madsen, UALO, AUH

Rune Kramer Knudsen, VUS

Mette Dahl Jacobsen, VUS (referent)


Afbud:

Simon Lenler-Eriksen, UKYL, RH Viborg

Lene Agerbo, UAO, RH Nordjylland

Anja Høegh Brügmann, cheflæge og konstitueret UAO, Aalborg UH

Tilbage til toppen