Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter på sine møder spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse.

Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.

Uddannelsesudvalget er sammensat af repræsentanter fra de afdelinger, der indgår i speciallægeuddannelsen.

I udvalget finder du altid: 

 • PKL (formand) 
 • Uddannelsesansvarlig overlæge fra alle afdelinger 
 • Repræsentation fra uddannelsessøgende i videreuddannelsesregionen 
 • Videreuddannelsessekretariatets AC-fuldmægtig, der sekretariatsbetjener specialet

Her finder du dagsordener og referater fra udvalgets arbejde:

Abonnér

Dagsordner og referater

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Patologisk anatomi og cytologi - uddannelsesudvalg
den 14. maj 2024 kl. 09:00
i Mødelokale 13, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus

 


Sagnr.: 1-30-72-229-22

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Det indstilles,

at dagsordenen godkendes.

Sagsfremstilling

Der bydes velkommen til mødet.


Da PKL stillingen i øjeblikket er vakant, vælges der en ordstyrer blandt de øvrige mødedeltagere.

Referent: Mette Dahl, VUS


Indmelding af evt. punkter til Eventuelt.


Dagsordenen er vedhæftet som pdf fil med henblik på lettere udprint.


Forplejning:

 • Morgenbrød samt kaffe/the/vand


OBS. Mødet er afkortet til kl. 09.00-11.00 som følge af tilpasning til dagsordenen.


Virtuelt mødelokale: meet.rm01@rooms.rm.dk

Beslutning

Arne blev valgt som ordstyrer.


Mødet blev indledt med en præsentationsrunde.


Dagsordenen blev godkendt.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-229-22

2. Opfølgning på referat fra seneste møde

Det indstilles,

at referatet godkendes.

Sagsfremstilling

Referatet fra seneste møde d. 17. november 2023 er vedhæftet som bilag.

  

Evt. relevant opfølgning fra referatet behandles.

Beslutning

Referatet blev godkendt.


Det blev aftalt at følge op på emnet vedr. uddannelseslægernes evt. tilknytning til ny målbeskrivelse i uddannelseslæge.dk, sat i relation til opdaterede uddannelsesprogrammer.


Efter mødet: Det er blevet afklaret, at der principielt skal foreligge nye uddannelsesprogrammer (efter ny målbeskrivelse), før uddannelseslæger skiftes fra forhenværende til nuværende målbeskrivelse i uddannelseslæge.dk. Efter en særskilt vurdering i VUS kan der dog dispenseres herfor, hvis de manglende uddannelsesprogrammer færdiggøres hurtigst muligt og det giver bedst fagligt mening, at uddannelseslægen skifter målbeskrivelse. Heri skal der også ske en afvejning af, hvornår lægen har påbegyndt uddannelsesforløbet, da det evt. vurderes mest meningsfyldt for de læger, som for nyligt har påbegyndt uddannelsen.

Nystartede uddannelseslæger tilknyttes automatisk den nye målbeskrivelse i uddannelseslæge.dk.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-77-504-22

3. Håndtering af opgaver i forbindelse med manglende PKL

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet bruger i flere tilfælde PKL'en til at indhente lægefaglige vurderinger i meritsager, personsager om deltid, udvidelse af intro-stillinger osv.


I perioder uden en PKL vil Videreuddannelsessekretariatetet bede uddannelsesudvalget hjælpe med at løse følgende opgaver i specialet:


 • Uddannelsesudvalgsmøder: Udvalget vil blive inddraget ift. indhentning af punkter til dagsordener og styring af møder.
 • Personlige forløbsændringer (f.eks. uhensigtsmæssige uddannelsesforløb og dispensationssager): UAO/UALO fra den/de akutelle delansættelser vil blive spurgt om deres faglige vurdering af ændringen i uddannelseslægens forløb.
 • Meritsager: I de tilfælde hvor en læge søger om merit vil ansøgningen blive vurderet af to UAO'er/UALO'er fra andre enheder i specialet end den enhed, som lægen aktuelt er ansat hos (under samtykke fra uddannelseslægen)
 • Lægefaglige indstillinger: Udvalget vil, som altid, blive inddraget i vurdering af lægefaglige indstillinger. Sekretariatschefen vil stå som underskriver.
 • Andet: Ved ansøgning om ekstra i-stillinger eller oprettelse af fleksforløb, vil UAO'er/UALO'er fra de aktuelle afdelinger blive spurgt ind til vurdering af uddannelseskapaciteten.


Endelige afgørelser træffes som vanligt i Videreuddannelsessekretariatet på vegne af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning og der blev spurgt ind til, hvornår PKL stillingen forventes besat.


Efter mødet: Det har ikke været muligt at afklare præcist, hvornår PKL-stillingen forventes besat, da dette beror på individuel aftale med udvalgt kandidat, da der ikke er opsigelsesperiode. Et forsigtigt bud kan dog være efter sommerferien. Samtaleinvitationer udsendes fra universitetet, så VUS er ikke involveret i dato/tidspunkt herfor.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-229-22

4. Nyt fra afdelingerne

Det indstilles,

at der sker en gensidig orientering om nyheder af uddannelsesmæssig betydning siden sidste møde i uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Hver afdeling orienterer om uddannelsesmæssige problemstillinger og nye uddannelsestiltag fra afdelingen.


Der foreslås en gensidig orientering om evt. uddannelsesmæssige problemstillinger og uddannelsestiltag i forhold til to forskellige perspektiver:


 1. En generel orientering om nyheder af uddannelsesmæssig betydning: Hver afdeling deler evt. nyheder, problemstillinger og andet relevant til fælles orientering og refleksion.


 1. En mere specifik orientering under overskriften 'stjæl vores gode ide': Hver afdeling bedes præsentere et vellykket uddannelsestiltag, som vurderes generelt relevant og overfør bart.

Beslutning

Hver afdeling orienterede om nyt fra egen afdeling, heriblandt følgende uddrag:


Viborg:

 • Nyligt overstået inspektorbesøg, hvilket var en god oplevelse. Molekylær patologi blev nævnt som et fokusområde, så afdelingen kontakter evt. AUH med henblik på at undersøge mulighederne for fokuseret ophold.
 • Tre timers møde: Fokus på implementering af tiltag, også for at sikre at uddannelsesinitiativer videreføres trods manglende overlap imellem introlæger.


Randers:

 • EPA er sat i system via skema for at sikre at der opretholdes en rutine med at udføre disse. Derved har alle uddannelseslæger EPA-uge på skift.


AUH:

 • Proces med at sikre at uddannelseslægen ser de aktuelle analyser indenfor molekylær patologi ved at følge en molekylær biolog (sidemandsoplæring i ti analyser og indarbejde i svaret i 50 analyser) samt via et fokuseret ophold i laboratoriet. Uddannelseslægerne bliver også præsenteret for komplekse analyser igennem neuro-teamet.
 • Der er modtaget midler til at udvikle et evalueringsværktøj, hvor både uddannelseslæge og supervisor besvarer ud fra deres forståelse af evne til at svare selvstændigt.
 • Der indsamles løbende cases til case-kassen til brug ved fx præsentation kasuistik.


Aalborg:

 • Nyligt afviklet tre timers møde, hvilket resulterede i to initiativer, relateret til dels udflytningen til nyt universitetshospital og kommende supervisionsrum og dels til uddannelsesplaner vedr. fremhævelse af uddannelseslægernes stærke sider.
 • Implementering af tidlig karrieresti-samtale imellem uddannelseslæge, UAO og cheflæge umiddelbart efter ansættelsesstart.
 • Implementering af introduktionskursus i molekylærbiologi for både intro- og hoveduddannelseslæger.


Hjørring:

 • Afdelingen ser frem til at modtage hoveduddannelseslæger i 2024 og dermed igen have uddannelseslæger i afdelingen.
 • Opslag af introduktionsstillinger er blevet udsat til efteråret 2024 pga. økonomiske hensyn.


Der var derudover en drøftelse af EPA og hvordan der sikres en relevant/korrekt brug heraf. Der blev italesat et ønske om mere strømlinet/ensartet brug af EPA på nationalt plan og spurgt ind til, om EPA som værktøj trænger til en revurdering.

Der var enighed om, at det vurderes relevant at bringe emnet ind i uddannelsesudvalget for DPAS.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-77-504-22

5. Nyt fra VUS

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

NYT FRA VUS


Genopslag og fleksforløb
Sundhedsstyrelsen har i en mail fra 30. januar 2024 præciseret, at et ubesat uddannelsesforløb kan genopslås frem til startdatoen for den efterfølgende ordinære ansættelsesrundes forløb. Det betyder, at genopslag kun kan ske fra ubesatte forløb fra den forrige ansættelsesrunde, dvs. eksempelvis fra ansættelsesrunden 2024-1 til 2024-2.


Ubesatte forløb, der ikke bliver opslået eller besat ved næstkommende ansættelsesrunde tilføjes i stedet flekspuljen og kan anvendes til at lave fleksforløb.


Fleksforløb er hoveduddannelsesforløb, der er ubesatte i ét speciale, der omdannes til hoveduddannelsesforløb i et andet speciale.


Vær opmærksom på følgende i forbindelse med anvendelse af fleksforløb

 • Til fleksforløb kan kun anvendes forløbssammensætninger, der i forvejen er godkendte i den lægefaglige indstilling
 • Et fleksforløb skal skriftligt godkendes ved de involverede hospitalsledelser.
 • Der medfølger ikke medfinansiering eller andre yderligere centrale lønmidler.
 • Et speciale kan anvende fleksforløb, hvis der fra den seneste ansættelsesrunde ikke er nogen ubesatte forløb i specialet.


Kontakt din specialeansvarlig i VUS i god tid inden næste ansættelsesrunde, hvis der er ønske om at anvende et fleksforløb.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.


Der blev derudover orienteret om, at Sundhedsstyrelsen har oplyst, at det forventes, at arbejdet med den kommende dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen fra 2026 og frem igangsættes i efteråret 2024 og at en ny dimensioneringsplan offentliggøres marts 2025. Tidsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i, at den kommende dimensioneringsplan udarbejdes på baggrund af gældende Lægeprognose 2021-2045.


Der blev givet en reminder på datoen for næste karrierevalgsdag d. 30. oktober 2024, AUH. Det blev aftalt, at Danny er tovholder på specialets stand og Sonja efterspørger i egen afdeling, om der er interesserede deltagere, gerne uddannelseslæger. Der planlægges med 3-4 deltagere i alt. AUH har stadigt poster og materiale, som kan medbringes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-45-22

6. Status på uddannelsesprogrammer

Det indstilles,

at videre proces for opdatering af uddannelsesprogrammer aftales.

Sagsfremstilling

Status på uddannelsesprogrammer

Emnet blev behandlet på seneste møde i uddannelsesudvalget. I og med at der er udkommet en ny målbeskrivelse, skal alle uddannelsesprogrammer som bekendt revideres og godkendes i Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer (UGUP).


Følgende opdaterede uddannelsesprogrammer er godkendte og på hjemmeside på nuværende tidspunkt:

 • Hoveduddannelse: Aarhus - Viborg
 • Introduktionsuddannelse: Viborg, Randers og Aarhus


På seneste møde blev følgende aftalt:

Først tilrettes AUH-Viborg-AUH programmet, så dette HU-program herefter kan bruges som skabelon. Herefter følger AUH-Randers-AUH programmet og så Aalborg programmet.


UGUP mødes på følgende tidspunkter i det resterende år:


2024

Mødedato

Afleveringsfrist **

21. juni 2024

21. maj 2024

4. oktober 2024

4. september 2024

13. december 2024

13. november 2024


**
Afleveringsfrist for
indstilling af uddannelsesprogrammer til godkendelse.


Tidsplan for videre proces

I forbindelse med opdatering af uddannelsesprogrammerne i specialet, opfordrer Videreuddannelsessekretariatet (VUS) generelt til, at uddannelsesudvalget fastsætter deadlines og aftaler.


Uddannelsesudvalget bedes gøre status for processen med revidering af de øvrige uddannelsesprogrammer samt aftale videre proces og deadlines.

Link til skabelon for uddannelsesprogrammer
https://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesprogrammer/

Beslutning

Der blev gjort status over de programdele, som mangler at blive offentliggjort efter den nye målbeskrivelse: Aalborg og Hjørring for introduktions- og hoveduddannelse samt Randers for hoveduddannelse. Randers-delen af HU-programmet er klar til at blive koblet sammen med AUH-delen og kan herefter indsendes til VUS.


Det blev aftalt, at Lene indhenter status for, hvor introduktionsprogrammet for Hjørring befinder sig i processen.


Der blev derudover aftalt d. 4. september 2024 som deadline for indsendelse af de sidste programmer til VUS. Sonja sender en mail, når Aalborg programmerne kan kobles sammen med Viborg/Randers.


Opdaterede uddannelsesprogrammer kan sendes til Rune Kramer Knudsen i VUS, alternativt til Mette som kan videreformidle til Rune.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-229-22

7. Inspektorrapport, RH Randers

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning og evt. faglige emner i forbindelse med inspektorbesøget drøftes til fælles inspiration.

Sagsfremstilling

RH Randers havde inspektorbesøg d. 11. november 2023 og vil fremlægge rapporten herfra samt indtryk, oplevelser og læring fra inspektorbesøget.


Inspektorrapporten er vedhæftet som bilag og Sundhedsstyrelsens supplerende bemærkninger til besøget står herunder.


Om inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 9. november 2023 på Laboratorieenheden Patologi - Regionshospitalet Randers.

Vi har disse kommentarer:


Det drejer sig om et rutinebesøg på Laboratorieenheden patologi, Regionshospitalet Randers. Afdelingen uddanner læger i introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Der er ansat 2 læger i Introduktionsstilling og 1 læge i hoveduddannelsesstilling. Der ansat 12 speciallæger, hvoraf 7 arbejder på afdelingen (3 er der fuld tid og 4 arbejder 6-12 t/uge), 5 arbejder alene digitalt hjemmefra. Enkelte af de 9 speciallæger, der enten arbejder på deltid eller hjemmefra superviserer uddannelseslægerne.


Afdelingens selvevalueringsrapport er udarbejdet af 10 læger, hvoraf 4 var speciallæger, resten I- og H-læger. To af uddannelseslægerne deltog kun sparsomt.


Ved inspektorbesøget deltog et udvalg af relevante parter: de 3 uddannelseslæger, foruden yderligere 3 uddannelseslæger, der netop havde afsluttet deres ophold. Fem af 12 speciallæger inkl. den uddannelsesansvarlige overlæge og cheflægen. Fra sygehus/centerledelsen deltog den lægelige sygehusdirektør og den uddannelseskoordinerende overlæge, foruden deltog chefbioanalytikeren, en histobioanalytiker samt en molekylærbiolog fra afdelingen.


Inspektorerne og afdelingen er enige om alle scoringer og vurderer 14 temaer ”Særdeles gode”, og 2 temaer, ”Akademiker” og ”Forskning”, er ”Tilstrækkelige”, hvilket afspejles i indsatsområderne.


Afdelingen beskrives velfungerende, med gode fysiske rammer og med et stort fokus på uddannelse, trods de forholdsvis få speciallæger med fremmøde på afdelingen. Uddannelseslægerne oplever uddannelsesmiljøet trygt og med god mulighed for at træne selvstændighed. Der beskrives god mulighed for supervision, men der kan opstå en flaskehals grundet de få speciallæger


Seneste besøg var i 2009, hvorfor inspektorerne ikke har kunne forholde sig til tidligere indsatsområder. Under besøget har afdelingen og inspektorer aftalt fokus på følgende indsatsområder:

 1. Forskning
 2. Formaliseret undervisning i teoretisk molekylærpatologi


Der er beskrevet konkrete forslag til løsningsmuligheder i rapporten.


Overordnet er der tale om en velfungerende uddannelsesafdeling, der gør et kontinuerligt stort arbejde for den lægelige videreuddannelse, hvorfor ovenstående indsatsområder skal ses som trin i at løfte et allerede godt uddannelsesniveau endnu højere.


Der planlægges et rutinebesøg igen til efteråret/vinter 2027 eller snarest derefter. Ovenstående er sendt til afdelingen, sygehusledelsen, sygehusregionen, videreuddannelsesregionen, det videnskabelige selskab og Følgegruppen for Inspektorordningen.

Beslutning

Der blev orienteret om inspektorbesøget. Processen og selve dagen samt score var rigtig god. Der blev behandlet to fokusområder:

 • Forskning og relevant inddragelse af uddannelseslægerne i forskningen, når de kun er på afdelingen i ét år.
 • Molekylærpatologi, da det er svært at tilbyde i Randers. En alternativ mulighed kan evt. være et teoretisk kursus.


Det blev drøftet som mulighed, at AUH inviterer uddannelseslægerne fra Randers og Viborg til introduktion til molekylær patologi sammen med egne uddannelseslægerne. Der sendes invitation ud, når der afholdes næste lokale introduktion ved AUH.


Det blev tilkendegivet, at AUH gerne vil vejlede egne uddannelseslæger til også at kigge imod Randers, når de skal vælge forskningstræningsprojekt på 1. eller 2. år. Der kan også være mere ro til at fokusere på forskningstræningen ved regionshospitalet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-229-22

8. Næste møde

Det indstilles,

at dato og sted for næste møde i uddannelsesudvalget aftales.

Sagsfremstilling

Dato/sted for næste møde, punkter på næste møde, tema og emner.


Konkrete forslag til dato kan være:

 • Uge 46: d. 11., d. 13. eller d. 15. november
 • Uge 47: d. 20.-22. november
 • Uge 48: d. 25.-29. november


Der kan indmeldes evt. punkter, temaer og emner til næste møde i Uddannelsesudvalget. Såfremt der kommer specifikke ønsker til temaer eller dagsordenspunkter til næste møde, kan disse også løbende sendes til Mette. Ellers indhenter Mette også dagsordenspunkter tættere på mødedatoen.

Beslutning

Det blev aftalt at holde næste møde d. 21. november 2024. Sonja undersøger muligheden for at booke et lokale i Aalborg og vender tilbage til Mette herom.


Emne til næste møde: Obduktioner.


Mødedeltagerne bedes inden næste møde orientere sig i egen afdeling ift. bl.a. antallet af obduktioner, egen 'best pratices'/læringsstrategier og muligheder for at sikre kompetenceopnåelse bl.a. indenfor neuro-obduktionerne og vurdering af, om de hovedsagligt bør foretages under introduktions- eller hoveduddannelsen. Derudover ønskes en drøftelse af, hvordan fagområdet vurderes at udvikle sig fremover.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-229-22

9. Eventuelt

Beslutning

Der blev efterspurgt på muligheden for at UALO/UAO har adgang til at godkende uddannelseslægernes kompetencer i uddannelseslæge.dk ca. 14 dage efter, at de er stoppet på afdelingen, da det ofte opleves, at der meldes kompetencer klar til godkendelse i forbindelse med skift til næste afdeling.


Efter mødet: Det burde være muligt at godkende kompetencer 12 måneder efter, at uddannelseslægen er stoppet på afdelingen. Uddannelseslægen/kompetencerne fremgår bare ikke af eget overblik i systemet længere, men kan fremsøges eller ses tilbage i tiden via forløbsoverblikket.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-229-22

10. Deltagere

Sagsfremstilling

Tilstede:

Lene Agerbo, UAO, RH Nordjylland - deltog virtuelt

Anders Oest, UKYL, RH Nordjylland

Sonja Höhle Hjulskov, UAO, Aalborg UH

Parag Dabir, Cheflæge og UALO, RH Randers

Arne Vidar Tind Wøyen, UALO, RH Viborg (ordstyrer)

Lotte Skeldal, UKYL RH Viborg

Marie Louise Jespersen, cheflæge og kons. UALO, AUH

Danny Mortensen, UKYL, AUH

Mette Dahl Jacobsen, VUS (referent)


Afbud:

Iben Bonde, UKYL Aalborg

Mary Holten Bennetsen, UKYL. RH Randers

Elisabeth H. Lynnerup Rusholt, UKYL Aalborg UH

Tilbage til toppen